Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 04, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 4, 1956, Baku, Azerbaijan БУШ елкалэрин ПРОЛЕТАРЛАРЫ, БИРЛЭШЙЖ 1919-«У иллан ЧБ1ХЫРJ5 УКОММУНИСТ Азэрбайчан КП МК вэ БК органы № 206 (10239) Так, 4 сентябр 1956-<ы нл Гийнати 20 Г8ПИК Петру Гроза, Еиву Стойка вэ Кеорке Кеоркиу-Деж йол-дашларын К. Е. Ворошилов, Н. А. Булганин вэ Н. С. Хруш-шов йолдашлара телеграмы (1-1и сэЬ.). Индонезия Республикасынын Президенти Сукарнонун ССРИ-дэ одмасы (1-чи cab.).    ’ Муэййан эдилмиш гуллуг муддэтини баша чатдырмыш Ьэрби гуллугчулары ССРИ СилаЬлы Гуввэлариндан бурахмаг вэ Ьэгиги Ьэрби гуллуга невбэти чагырыш кечирмэк Ьаг-гында ССРИ Мудафиа Назиринин эмри (1-чи cab.). Партия Ьэяты—МаЬсулун мая дэйэрини ашары садмаг муЬум вазифадмр. (2-чи cab.). Сентябр айында иллнк планын 45 фаизи гэдэр памбыг тэЬвил ’ верэк! (2-чи cob.). Марксизм-ленинизм назариййэсини дариндан, ярадычы-лыгла вйрэнмэк уррунда (2-чи вэ 3-чу cab.). Редаксияя мэктублар (З-чу cab.). Москвада Бейнэлхалг кооператив иттифагы Мэркэзи комитэсинин ичласлары (З-чу cab.). Суварма масалэлэринэ дайр бейнэлхалг семинар ишти-ракчылары Азэрбайчанда (З-чу cab.). АКП-нин гадаган адидмаси барасиндэ ЧКП МК-нын бэя-наты (4-чу cab.).ПАМБЫГ ЙЫГЫМЫНЫ ВЭ ТЭЛАРУКУНУ МУТЭШЭККИЛ КЕЧИРМЭЛИ Республикамызын габагчыл колхоз вэ совхозларынын иши айдын костэрир ки, довлэтэ памбыг тэЬвили планыны артыг-ламасилэ еринэ етирмэк учун бейук им-канларымыз вардыр. Бу имканлардан ба-чарыгла истифада эдилэв ерлэрдэ памбы-рын бечэрилмэси мувэффэгиййэтлэ давам этдирилир, мэЬсул йырымы вэ тэдарукунэ нумунэви Ьазырлыг керулур. Инди, мэЬсулун мугэддэраты Ьэлл эдил-дийи бу кунлэрдэ бечэрмэйэ бейук эЬэ-миййэт верен колхозларын тарлаларында гызгын иш кедир: чэркалэрдэ памбыг кол-ларынын говушмасына бахмаяраг тарлала-ра усталыгла култивасия чэкилир, памбыг экинлэри кечэ-кундуз суварылыр, зиянве-ричилэра гаршы чидди мубаризэ эдилир. Ьазырда республикамызын памбыг тарлаларында бол мэЬсул етишмэкдэдир. Анчаг мэсэла бунунла гуртармыр. Тар-лаларда йуксэк маЬсул етишдирмэк ишин ярысыдыр. Инди район партия вэ совет тэшкилатларынын, МТС-лэрин, колхозларын вэ вэнд тэсэрруфаты органларынын гаршысында дуран эсас вазифэ памбыгын бечэрилмасини давам этдирмэклэ бэрабэр мэЬсул йыгымына нумунэви Ьазырлыгда башламагдан ибарэтдир. «1956-чы илдэ Азэрбайчан ССР колхоз вэ совхозларыпда памбыгын йыгылмасы вэ тэдарук эдилмэ-си Ьаггында» Азэрбайчан КП МК вэ Азэрбайчан ССР Назирлэр Советинин гэрарып-дан айдын олдугу кими, республикамызын колхоз вэ совхозлары сентябр айында иллик планын 45 фаизи гэдэр девлэтэ памбыг тэЬвил вермэлидирлэр. Бунун учун колхозчуларын, механизаторларын гуввэ-си кениш сэфэрбэрлийэ алынмалы, Ьэмчи-нин девлэтэ йукс&к кейфиййэтли памбыг тэЬвил вермэкдэн етру лазым олан бутун тадбирлэр вахтында керулмэлидир. ' Азэрбайчан КП МК вэ Азэрбайчан ССР Назирлвр Советинин гэрары ©сасында памбыг йыгымына Ьазырлыг ишлэри вениш-лэндирилмэли, памбыг йыгымы вэ тэЬви-лини мутэшэккил кечирмэк учун керулмэ-ли олан тэдбирлэрин планы тэртиб олунуб , колхозчуларын умуми йыгынчагларында тэсдиг эдилмэлидир. МэЬсул йыгымына Ьазырлыг керулмэсилэ бир заманда, памбыг мэЬсулуну артырмаг вэ горумаг ишлэри давам этдирилмэлидир. Бир чох габагчыл колхозлар памбыг мэЬсулу йыгымына Ьазырлыг ишявэ чох-дан башламышлар. Белэ колхозлар сыра-сында Бэрдэ районундакы Ьэзи Асланов адына. Мир Башир районундакы Калинин адына, Агсу районундакы Ленин адына, АгдаЙ! районундакы Киров адына колхоз-лары вэ башга колхозлары кестэрмэк олар. Бу колхозларда памбыг мэЬсулу йыгымына дайр план тэртиб эдилмиш, йыгым учун кифайэт гэдэр ишчи гуввэси айрылмыш, лазым олан мигдарда дешлук, харал элдэ эдилмиш, памбыг гурудулачаг мейданча-лар вэ биналар гайдая салынмыш, йоллар вэ керпулэр тэ’мир эдилмиш, тарла душэр-кэлэриндэ колхозчуларын вэ механизаторларын истираЬэти учун лазыми мэдэни-мэишэт шэраити ярадылмышдыр. Ерлэрдэн алынан хэборлэр кестэрир ки, бир сыра районларда памбыг йыгымына Ьазьфлыг зэифдир. Ьэтта индяйэдек бэ’зи колхозлар мэЬсул йыгымына Ьазырлыга бела башлаламыш, мэЬсул йыгымы вэ тэ-даруку Ьаггында план тэртиб этмэмишлэр. Мевчуд памбыггурудан биналарын, ам-барларын, талварларын тэ’мир эдилмэси вэ енилэринин тикилмэси чох лэнк кедир. Бу ил колхозларда эн азы 466 газла пам-быггурудая бина, 85 талвар тнвилмэяи вэ 119 бетон мейданча Ьазыр эдилмэлидир. Бир сыра районларда, хусусэн Са-бирабад, Эли Байрамлы вэ У чар районла-рында бу мэсэлэйэ чох союг янашылыр. Ьэмик районларда памбыггурудан биналарын тэ’мири вэ енилэринин тикилмэси иши чох пис вэзийнэтдэдир. Районларын чохунда тэрэчэ Ьазырланмасы саЬэсиндэ да керилик вардыр. Памбыг мэЬсулунун вахтында вэ итки-сиз йыгылмасы, эмэк мэЬсулдарлыгынын йуксэлдилмэси учун вечен илкиндэн фэрг-ли олараг колхоз вэ совхозларымызда пам-быгйыган машынлардан кениш истифадэ эдилмэлидир. Памбыг мэЬсулунун иашынла йыгылмасынын гиймэтлэндирилмэмэсинэ сон гоюлмалы, памбыгын машынла йыгыл-масына дайр Ьэр бир колхоз вэ МТС учун муэййэн эдилмиш планын данышыгсыз еринэ етирилмэси тэ’мин эдилмэлидир. Бу вэзифэнин еринэ етирилмэси учун бутун имканларымыз вардыр. Тэкче буну кестэрмэк кифайэтдир ки, инди республи-камызын МТС-лэри 1.800 памбыгйыган машына маликдир. Бундав элавэ МТС-лэр бу кунлэрдэ 125-э гэдэр ени памбыгйыган машын алачагдыр. Элбэттэ бу, чох бейук бир гуввэдир. Бу гуввэдэн бачарыг-ла вэ дузкун истифаде этмек, меЬсул йы-гымында. колхозчуларын эмэйини даЬа да йунгеуллэшдирмэк/—район партия вэ ич-раипйэ комитэлэринин, МТС-лэрин кувдэ-лик вэзифэси олмалыдыр. Памбыгйыган ве гэрзэвтэмизлэйэн ма-шындарын тезликлэ тэ’мир олунуб гур-тармасы учун лазыми тадбирлэр керулмэлидир. МэЬсулу машынла йыгылмалы олан бутун саЬэлэрин йохланылмасы яхын кунлэрдэ баша чатдырылмалы, лазым кэлдик-дэ бу саЬэлэр башгалары илэ эвэз эдилмэлидир. Машынларын мэЬсулдар ишлэмэ-си учун тарлалар алаг отларындан диг-гэтлэ тэмизлэнмэли вэ вурулмуш ала-гын Ьекмэн тарлалардав дашыныб апа-рылмасы тэшкил 8дилм<элидпр. Кечэн ил Гарамэрян МТС-и памбыгын машынла йыгылмасында бир сыра мувэф-фэгиййэтлэр газанмышдыр. Гарамэрян МТС-нин суручу-машинистлэриндэн Эли-евсэд Аббасов вэ Ьуммэт Ьэсрэтов йолдаш-лар памбыг йыгымында газандыглары кер-кэмли иувэффэгиййэтлэрэ керэ Умумитти-фаг кэнд тэсэрруфаты сэркисинин ишти-ракчысы тэсдиг эдилмишлэр. Памбыг йыгымында зэнкин тэчрубэ газанмыш механизаторларын иш тэчрубэси умумилэшди-рилмэли, колхоз вэ совхозларда кениш яйылмалыдыр. Памбыгын вахтында дашынмасы вэ бутун кун эрзиндэ тэдарук мэнтэгэлэривэ вэ памбыг заводларына тэЬвил верилмэси учун тэдбирлэр керулмэли, йыгылмыш памбыгын колхоз вэ совхозларда ятыб гал-масына йол верилмэмэлидир. Ьэр бир колхоз вэ совхозда йоллар вэ керпулэр тэ’мир эдилиб гайдая салынмалы, памбыгын тэдарук мэнтэгэлэринэ дашынмасы учун кифайэт гэдэр нэглийят васитэси айрыл-малыдыр. Памбыгын невлэр узрэ айры-айрылыгда йыгылмасы памбыгчыларымызын эсас вэ-зифэлэриндэн биридир. Етишмэмиш вэ чох рутубэтли памбыгын йыгылмасына, памбыг гурудулан вэ дашынав заман она памбыг невлэринин гарышдырылмасына вэ зибиллэнмэсинэ йол верилмэмэлидир. Колхозчуларын вэ механизаторларын памбыг тарлаларында мэЬсулдар ишлэмэ-лэри учун тарла душэркэлэрияин Ьазырланмасы тезликлэ баша чатдырылмалы-дыр. Тарла душэркэлэриндэ памбыг йы-ганлар исти емэклэ вэ чайла тэ’мив эдилмэлидир. Яшайыш мэнтэгэлэриндэн узагда олан саЬэлэрдэ колхозчуларын кечэлэр галмасы учун лазыми шэраит ярадылма-лыдыр. «1956-чы илдэ Азэрбайчан ССР колхоз вэ совхозларында памбыгын йыгылмасы вэ тэдарук эдилмэси Ьаггында» Азэрбайчан КП МК вэ Азэрбайчан ССР Назирлэр Советинин гэрарыны еринэ етирмэк, Ьэр бир колхоз вэ совхозда мэЬсул йыгымына нумунэви Ьазырлыгла башламаг, памбыг йыгымы вэ тэдарукунэ дайр муэййэн эдил МИШ календар муддэтлэрэ чидди рэайэт этмэк район партия вэ совет тэшкилатларынын, МТС-лэрин, кэнд тэсэрруфаты ор ганларынын муЬум вэ тэ’хирэсалынмаз вэ-зифэсидир.Азэрбайчан ССР тахыл тайвили планыны вахтындан авввл вринв втириишдир f'- -    «, ! "Tif ; ■г ! ! г* ; í ' П í -, ir ì Индонезия Республикасы Президента Сукарнонун Ленинграда олмкы.^ вГЖле.иУдар?‘’ГсИт”“н°ыГ|^^^^ !НДЭ.    -_—--—--- сехиндэ Индонезия Республикасынын Президенти Сукарнонун ССРИ-дэ олмасы П 71 О ллгш» Азвр6ай<4ан ССР колхозчулары, ма-I шын-трантор станеилларынын ва совхозларынын ишчилори, ианд тосорруфаты мутахассислари алтынчы бешиллийин биринчи или планыны мувоффагиййот-ло ерино атирмок угрунда сосллизм яры-шыны иоиишлвндирорак, довлота тахыл таЬвили планыны вахтындан аввол 104,5 |фаиз орина атирмишлор. Довлота тахыл таЬвили давам эдир. Назырда колхозлар, МТС во совхозлар 03 гувволорини чолтин, гаргыдалы йыгы-мыны сур'отло баша чатдырмага, пайыз-лыг оиини муваффогиййотло иечирмайа, Ьейвандарлыг учун ем тодарук этмойо, мал-гаранын гышламасыны муваффагий-йатла ночирман учун шораит Назырлама-га сорф эдирлар. Республиканын памбыгчылары памбыг ЙЫГЫМЫНЫ ва давлата таЬвилини вахтында 88 мутошаккил иочирмон учун вар гуввалорини сорф эдирлор. I Азарбайчан ССР-нин конд тасорруфа-¡ты заНматквшлври давлата тутун, узум, мейва, тораваз, картоф таЬвили планла-¡рыны муваффагиййатла еринэ етирмак, ичтимаи Ьайвандарлыгы даЬа да йунсалт-мак, суд, ат, юн ва башга маЬсул навла-I ринин таЬвили ва сатышы планларыны вахтындан аввал врина етирмак угрунда мубариза апарырлар. ЛЕНИНГРАД, 2 сентябр (СИТА-нын ху-суси мухбириндэн). Индонезия Республикасынын Президенти Сукарно вэ ону му-шайиэт эдэн шэхслэр ики кун Ленинград-да галмышлар. Ленинградлылар Индонезия халгынын элчилэрини ез яхын достлары кими гаршыламышлар. Кучэлэрдэ вэ за-водда, метрополитен стансияларында вэ театрда—Ьэр ердэ Ленин шэЬэринин эЬа-лиси гонаглара сэмими тэбрик сезлэрилэ мурачиэт этмиш, ез милли азадлыгы уг-])унда мубаризэ апаран Индонезия халгына эн яхшы арзуларыны билдирмэйи онлар-дан хаЬиш этмишлэр. Букун Президент 1^укарно вэ онун йол йолдашлары Ленин-граддан кетмишлэр. ЗэЬмэткешлэрин чохлу нумайэндэлэри гонаглары йола салмаг учун сэЬэр тездэн Ленинград тэйярэ мейданына топлашмыш-дылар. Ленинград шэЬэр Совети ичраиййэ комитэсинин сэдри Н. и. Смирнов, Ленинград вилайэт Совети ичраиййэ комитэсинин сэдри Г. И. Воробйов, Сов.ИКП Ленинград вилайэт комитэсинин биринчи ка-^иби Ф. Р. Козлов, Сов.ИКП Ленинград шэЬэр комитэсинин биринчи катиби И. В. Спиридонов вэ башгалары да гонаглары йола саланлар арасында идилэр. Кулэк Индонезиянын, Совет Пттифагы-нын вэ Русия Федерасиясынын девлэт бай-рагларыны далгаландырырды. Тэйярэ мей-данында фэхри гараул дузулмушду. Индонезия вэ Совет Иттифагынын довлэт Ьимн-лэри ифа олунду. Президент Сукарно вэ Н. И. Смирнов фэхри гараулун габагындан кечдилэр. Президент Сукарно микрафон гаршысында нитг сойлайэрэк деди: — Чэнаб бэлэдиййэ рэиси Ьэзрэтлэри, достлар! Уч милйон ленинградлы адындан мэнэ яхшы йол арзуладыгыныз учун сизэ тэ-шэккур этмэк истэйирэм. Индонезия илэ Совет Русиясы арасында мин километр-лэрлэ мэсафэ вардыр. Лакин бу мэсафэ бизим корушумузэ мане олмамышдыр. Демэ-лийэм ки, бизим кэлишимиз нэинки адам-ларын, Ьэм дэ гэлблэримизин бирлэшмэ-синэ чеврилмишдир. Сиз бизи чох меЬри-банлыгла гаршыладыныз. Элагэлэримиз меЬкэмлэнди, биз умидварыг ки, инди дунянын гаршысында дуран мурэккэб мэ сэлэлэр Совет Иттифагы халглары илэ Индонезия Республикасынын халглары арасында, Ьабелэ бутун дунянын дикар халглары арасында достлуг олмасы шэра-ИТИНДЭ мувэффэгиййэтлэ Ьэлл ЭДИЛЭЧЭКг Совет Сосялист Республикалары Иттифагы Али Совети Рэясэт Ьей’этинин Сэдри к. и. 'ВОРОШИЛОВ йолдаша ССРИ Назирлэр Советинин Сэдри Н. А. БУЛГАНИН йолдаша Сов.ИКП Мэркэзи Комитэсинин Биринчи Катиби Н. с. ХРУШШОВ Полдаша МОСКВА взиз йолдашлар, Румыниянын фашист зулмундэн азад эдилмэсинин 12-чи илдо-нуму мунасибэтилэ кендэрдЬйиниз сэмими тэбриклэр вэ билдирдийиниз^^ арзулар учун Румыния Халг Республикасы Бейук Милли Мэчлисинин Рэясат Ьеи эти, Назирлэр Шурасы, Румыния ФэЬлэ партиясыные Мэркэзи Еомитэси вэ румын халгы адындан Сизэ урэкдэн тэшэккур эдирик. Бу бейук милли байрам мунасибэтилэ румын халгы гэЬрэман совет халгына вэ онун румын халгынын азадлыгы угрунда вуруш-муш чэсур огулларына езунун гардашчасына достлуг вэ миннэтдардыг дуйгуларыны билдирир. Ишыглы бир йол илэ — сосялизм вэ сулЬ йолу илэ ирэлилэйэн Румыния ФэЬлэ партиясы, Румыния Ьекумэти вэ румын халгы Румыния Халг Республикасы илэ Совет Иттифагы арасындакы бейук достлугу йорулмадан вэ гэтиийэтлэ инки-шаф этдйрэчэклэрини, сосялист елкэлэри бирлийинин меЬкэмлэнмасинэ фэал кемэк эдэчаклэрини, бейнэлхалг кэркинлийи зэифлэтмэк, бутун елкэлэр арасында эмэк-дашлыгы инкишаф этдирмэк вэ бутун дуняда сулЬу меЬкэмландирмэк учун ез сэ й-лэрини эзмлэ давам этдирэчэклэрини билдирирлэр. Румыния Халг Республикасы Бейук Милли Мэчлиси Раясэт Ьей’зтинин^С^дри Румыния Халг Республикасы Назирлэр Румыния ФэЬлэ партиясы Мэркэзи    кео"рКИУ*ДЕЖ 'Бухарест, 31 август 1956-чы ил. Дир Ленинградлылар адындан индичэ бил-дирдийиниз хош арзулар учун бир даЬа тэшэккур эдирэм. (Зизинлэ бир даЬа кору шмэк умидиндэнэм! Гонаглар онлары йола саланларла сон дэфэ керушуб айрылдылар. Президент Сукарно вэ онун йол йолдашлары тэйярэйэ миндилэр. Тэйярэ Ьавая галхыб видалаш-ма эламэти олараг мсйдан узэриндэ деврэ вурду вэ Шэргэ тэрэф НОЛ алды. Гонаглар Ленинграддан Свердловска йола душдулэр. КАЗАН, 2 сентябр (СИТА-нын хусуси мухбириндэн). Ленинграддан Свердловска кедэн Индонезия Республикасынын Президенти Сукарно букун сэЬэр саат 11-дэ ] [олусту Казан тэйярэ мейданында даян-мышдыр. Татарыстан МССР Али Совети Рэясэт 1ей’этинин Сэ'дри С. Н. Низамов, республика Назирлэр Советинин Сэдри М. 3. ('зизов, Татарыстан МССР    Али Совета ’эясэт Ьей’этинин узву 3. П. Муратов, ЗСРИ Али Советинин, РСФСР Али Совета-нпн вэ Татарыстан МССР Али (Зоветинин депутатлары, эдм, эдэбийят вэ инчэсэнэт хадимлэри, Татарыстан пайтахты сэнае муэссисэлэринин нумайэндэлэри вэ жур-налистлэр Ьермэтли гонагы вэ ону муша-йиэт эдэн шэхслэри гаршыламаг учун тэйярэ мейданына кэлмишдидэр. Татарыстан МССР Назирлэр Советинин Сэдри М. 3. Эзизов Президент Сукарно илэ саламлашаркэн Президент Сукарноя Индонезия дилиндэ деди:    «Саламат сиан бунг ?арно!» («Саламэлейкум, гардашым Карно!»). Доктор Сукарно бу сезлэр учун гызгын татэккур этди. Татарыстан МССР Али Совети Рэясэт 1ей’этинин Сэдри С. Н. Низамов индоне-зиялы гонаглара сэмими салам етирди. Президент Сукарно чаваб нитгиндэ деди: — Мэнэ вэ достларыма мурачиэтлэ де-дийиниз тэбрик созлэри мэнэ чох дэрин тэ’сир багышламышдыр. Бу тэбриклэр учун, мэни лутфкарлыгла Карно гардаш адландырдыгыныз учун урэкдэн тэшэккур эдирэм. Бу костэрир к и, сиз, бурада оланлар, мэнв езунузэ йолдаш Ьесаб эдир-синиз. Мэн Индонезия Республикасынын президенти кими кэлмишэм, лакин Ьисс эдирэм ки, бурая нэинки Совет Иттифагы илэ дост олан бир олкэнин Президенти кими, Ьэм дэ Совет Иттифагы халгларына достлуг дуйгуларыны билдирмэк Ьаггында 03 халгындан тапшырыг алмыш садэ бир адам кими кэлмишэм. Мэн бурая халгын нумайэндэси кими, халг ичэрисиндэн чыхмыш бир адам кими кэлмишэм. Халг мэни президент сечмиш-дир. Халгсыз МЭН Ьеч нэйэм. Ялныз бутун халгла бирликдэ биз динч вэ тэрэгги эдэн бир чэмиййэт гура билэрик. Президент Сукарно ахырда деди: бизим вэзифэмиз, Ьэм Индонезиянын, Ьэм дэ Совет Иттифагынын вэ бутун дуня елкэлэ-ринин бутун зэЬмэткешлэринин вэ рэЬ-бэрлэринин вэзифэси бутуп дуняда сулЬ элдэ этмэк учун инадла ишлэмэкдир. Тэйярэ мейданынын бинасында Татарыстан МССР Али Совети Рэясэт Ьей’этинин Сэдри С. Н. Низамов Ьермэтли гона-гын вэ онун йол йолдашларынын гоэрэ-финэ сэЬэр емэйи верди. Емэк заманы Татарыстан опера театрынын артистлэри гонаглар учун татар халг маЬнылары ифа этдилэр. Гонаглары апаран тэйярэ саат 12-20 дэ-гигэдэ Свердловск шэЬзринэ йол алды. СБЕРДЛОБСЕ, 2 сентябр (СИТА-нын хусуси мухбириндэн). Индонезия Республикасынын Президенти Сукарно вэ ону му-шайиэт эдэн шэхслэр букун ерли вахтла саат 16-30 дэгигэдэ Ленинграддан Свердловска кэлмишлэр. Гонаглары Свердловск шэЬэр Совети ичраиййэ комитэси сэдринив биринчи муавини П. Г. Панов, вилайэт партия комитэсишгн бнрвнчи катиби А. П. Кириленко, Свердловск вилайэт Совети ичраиййэ комитэсинин сэдри К. К. Николаев вэ ЗэЬмэткешлэрин чохлу нумайэндэлэри гаршыламышлар. Президент Сукарно Ск)вет Иттифагыны кэзэркав ону ССРИ Али Совети Рэясэт Ьей’эти Сэдринин муавини Ш. Р. Рашидов, ССРИ Али Совети Рэясэт Ьей’этинин Катиби А; Ф. Горкин, орду кенералы М. И. Казаков, ССРИ-нин Индонезиядакы Сэфири Д. А. Жуков, ССРИ Харичи Ишлэр На-зирлийи Чэнуб-Шэрги Асия ше’басинин мудири Б. М. Волков, ССРИ Харичи Ишлэр Назирлийи Протокол шв’бэси иудири-нин муавини К. А. Кочетков, ССРП Харичи Ишлэр Назирлийи мэтбуат шо’баси му-диринин биринчи муавини М. А. Харламов иушайиэт эдирлэр. ШэЬэр зэЬмэткеш депутатлары Советинин ичраиййэ комитэси адындан Панов йолдаш Пндонезия девлэтинин башчысына сэмими салам етирмишдир. Президент Сукарно тэбрик нитгинэ чаваб верэрэк демишдир: — 03ИЗ йолдашлар! Бурада мэве мура-чивтлэ сейлэднйиниз тебрнк созлэри дэрин тэ’сир багышлады. Элэ билирэм ки, 03 эвимдэйэм, 03 аилэм ичэрисиндэйэм. Индонезия Республикасынын Президента вэ Индонезия халгынын нумайэндвси одмаг э’тибарилэ мэним вэзифэм Индонезия илэ Совет Иттифагы арасында достлуг элагялэринй меЬкэмлэндирмэвдир. Ьисс эдирэм ки, мэним вэзифэм чэтин олмая-чагдыр, чунки мэгсэдлэри умуми олан халглар арасында достлуг вэ гардашлыг олмая билмэз. СулЬ вэ тэрэгги угрунда мубаризэ апаран бизим елкэлэр арасында достлуг вэ гардашлыг олмалыдыр. Президент ахырда демишдир: — Биз чалышачагыг ки, халгларымыз арасында достлуг вэ гардз.шлыг моЬкэм-лэнсин. Яшасын Совет Иттифагы илэ Пндонезия арасында достлуг! Совет Иттифагынын вэ Индонезиянын халглары арасында достлуг вэ гардашлыг вар олсун! Тэйярэ мейданына топлашанлар Прези-дентин ахырынчы сезлэрини курултулу алгышларла гаршыламышлар. Президент Сукарно вэ Индонезиянын башга нумайэндэлэри тэйярэ мейданындан шэЬзрэ йола душмушлэ-р. Тэйярэ^ мейданындан шэЬэрэ кедэн бутун йол бою Свердловск шэЬэринин эЬалисиндэн мин-лэрла адам гонаглары саламламышдыр. Индонезиялы гонаглар бир аз днн»ш-дикдэн сонра швЬэрлэ таныш олмушлар. 0ЛКЭНИН муэссисэлэриндэ Ижевск металлуркия заводунун коллек-тиви илин эввэлиндэн бэри пландан элавэ 11 мин тон дан артыг метал истеЬсал эт-мишдир. Кечэв илин мувафиг доврунэ нис-бэтэн 26 мин тондан артыг полад эридил-нишдир. Чс Валмиердэ (Латвия ССР) ене гум-сили-кат блоклар заводу тикилишинэ башлан-мышдыр. Муэссисэ яшайыф биналары вэ ^ Ьейвандарлыг бвн^ы тивмэк учун Ьэр ид ярьТМ \1илйондан артыг стандарт блок-дар истеЬсал здэчэкдир. Сигулды яхын-дыгында да белэ бир бина тнкилиб гур-тармагдадыр. Хам торпагларда ишлэмэйэ галырлар ПЕТРОПАВЛОВСК, 1 сеитябр (СИТА). МэЬсул йыгмага комэйэ кэлмиш йузлэрлэ кэнч вэтэнпэрвэрлэр вилайэтин колхозла-рында вэ совхозларында ишлэмэйэ галырлар. Бир чох москвалыдар, Краснодар ел-кэсинин, Горки, Воронеж вилайэтлэринин вэ башга вилайэтлэрин зэЬмэткешлэри чана кэтирилмиш торпагларда ишлэмэйи сев-мишлэр. Ставрополлулардан Н. Ивахно вэ Л. Егоров Жданов адына совхозда даими ишэ котурулмушлэр. Пятигорск шэЬэрин-дэн комбайнчы П. Клименко Киялинск совхозунда ишлэмэйэ галмышдыр. Муэл-лим Михайлинко Пятигорск шэЬэриндэн бу совхоза тахыл йыгмага кэлмишдир. О, ени дэрс илинэ ени совхозун мэктэбиндэ баш-ламышдыр. Тэчрубэли механизаторлардан Оверчук вэ Ратсевич Ленин адына МТС-дэ даим ишлэмэйэ галырлар. Онлар маЬ-сулу йыгдыгдан сонра саЬэлэри шумла-магы, сонра исэ аилэлэрини бурая кэтир-мэйи гэрара алмышлар. » Элми-кутлэви вэ хроникал-сэнэдли филмлэр фестиваль! Муэййэн эдилмиш гуллуг муддэтини баша чатдырмыш Ьэрби гуллугчулары ССРИ СилаЬлы Гуввэлэриндэн бурахмаг вэ Ьэгиги Ьэрби гуллуга невбэти чагырыш кечирмэк Ьаггында ССРИ Мудафиэ Назиринин э.чри ул 1ол    Москва    шэЬэри 3 сентябр 1956-чы ил Сентябрын 1-ДЭ1:    э’тибарэн Москвада элми-кутлэви вэ хроникал-сэнэдли филмлэр фестивалы багаланмышдыр. Фестивал пайтахтын 15 кино-театрында вэ 100-дэн юхары эн бейук клубунда вэ мэдэ-ниййэт сарайында кечирилир. Фестивал октябрын 15-дэк давам этдирилэчэкдир. Москвалылар вэ пайтахта кэлмиш гонаглар ай ярым эрзиндэ ени хроникал филм-лэрэ, сон иллэрдэ кинематографиянын истеЬсал этдийи эн яхшы сэнэдли филмлэрэ, Ьабелэ эввэллэр истеЬсал эдилмиш, лакин билик Э.1ДЭ этмэк учун чох гиймэтли олан айры-айры кино филмлэринэ тамаша эдэ-чэклэр. Умумийиэтлэ фестивалда 400-дэн артыг кино филми нумайиш этдирилэчэкдир. Бу кино филмлэри елкэнин тэсэрруфат вэ мэдэни Ьэятынын эн мухтэлиф проблем-лэринэ Ьэср эдилмишдир. (СИТА). Сентябр айында баш тираж алачагдыр Умуми эскарп мукаллафнййат'Ьаггынуакы Гануна уй- рун олараг эмр эдирэм: 1. Ганунун муэипэн этдиии Ьэгиги Ьэрби гуллуг муд-дэтинй баша чатдырмыш салдат, матрос, сержант вэ стар-шиналар Совет Ордусунун, Ьэрби-Дэниз Донанмасынын, сэр-Ьэдд гошунларынын вэ дахили гошунларын сыраларындан эЬтията бурахылсынлар. 2. Имтияз Ьугугу вэ чарырышдан меЬлэт алмаг Ьугугу олмаян, 1937-чи илдэ анадан олмуш вэтэндашлар, Ьабелэ чагырышдан чеЬлэт муддэти гуртаран вэ ягаыдлары Ьэрои гуллугда олан чагырыш яшлы вэтэндашлар, Ьэчин эмрин 1-чи бэндиндэ кестэрилэн Ьэрби гуллугчуларын бурахыл-масы илэ элагэдар олараг. Совет Ордусуна, Ьэрби-Дэниз До-нанмасына, сэрЬэдд гошунларына вэ дахили гошунлара Ьэгиги Ьэрби гуллуга чагырылсынлар. 3. 0мр бутун рота, батарея, эскадриля вэ кэмилэрдэ э'лан эдидсин. ССРИ Мудафиа Назири Совет Иттифагы Маршалы К. ЖУКОВ Сентябрын 2-дэ Полтавада ССРИ халг тэсэрруфатыны инкишаф этдирмэк учун Девлэт истигразынын (1953-чу ил бура-хылышынын) невбэти удуш тиражы ол-мушдур. Бу ай даЬа дерд тираж кечирилэчэкдир: сентябрын 16—17-дэ Бакыда ССРИ халг тэсэрруфатыны инкишаф этдирмэк учун Девлэт истигразынын (1951-чи ил бура-хылышынын) удуш вэ едэниш тиражлары, сентябрын 30-да исэ Ленинградда Девлэт уч фаизли дахили истигразын эсас вэ элавэ тиражлары одачагдыр. (СИТА). ;
RealCheck