Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 02, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 2, 1956, Baku, Azerbaijan КОММУ н и с т ТОЙ, н д то й... Худат районунун бир нечэ ериндэ ов туфэнклэриндэн ачылан яйлым атэшинин курултусундан 5—10 дэгига кеч-мишЬэр тэрэфдэн Ясаб кэндинэ тэрэф машынлар ахышырды, ат чапан ким, туфэнк атан, «гач ат басды, йолдан чых» дейэ гышгыран ким, бир сезлэ арыз дейэни гулаг эшитмир-ди. Бу тэмтэраг район комсомол комитэсинин катиби Ага-баба Чэфэровун тоюнун башланрычы иди. Башлангычы ки-ми тоюн взу Д9 гиямэт кечди. Той, нэ той!.. Бела тойлары кеЬнэ нагылларда эшитмиш олсаныз да Ьейиф ки, Худат районунун чамааты кими квэунузлэ кермэйэ муйэссэр олма-мышсыныз. Хуласэ, нагара-зурнанын вэ тар-гавалын сэси Ьэ-лэ дэ чамаатын гуларындан кетмэйэн бу той август айынын 24-дэн 27-дэк, дврд кун дврд кечэ давам этди. Тоя о гадэр адам топлашмышды ки, биринчи кун онларын чоху бир-бирини танымырды. Эла ки, бэйин (Чафэровун) атасы Ьачыбаба киши алиндаки подносдан мачлисдакиларэ тут арары пайлайыб «орлун учун олсун», «рызындан керэсан»— дейа аллиликлари, йузлуклари подноса йырдыгча, Чкалов адына совхозун фелдшери Абубакир Гулиев да: — Молотов адына колхозун садри Османов йолдаш 100 манат, азизлэри учун олсун... — Чкалов адына совхозун дврдунчу шв’басинин муди-ри Мирзаев йолдаш бир аллилик... — Ялама кэнд Советинин садри Эйвазов йолдаш бир йузлук...—дейэ гышгырдыгча танымаянлар да бир-бирини таныйыр, мэчлис гызышыр, свНбэт сэмимилэширди. hap 4 саатдан бир мэчлисин тамадасы дайишдирилир-ди. Колхоз садрлари ва я совхоз директорлары тамадалыг этдиклэри вахт вз «тэсэрруфат сайыглыгларыны» эсла итир-мирдилэр Иэ’ни чалышырдылар ки, тасэрруфатдан сеНбэт душмэгин. Тоюн дврдунчу куну Жданов адына колхозун садри К. Кулмэтов йолдашын сарлырына бадэ галдырылды. Бу заман бир нэфэр ериндан гышгырды: — Кулмэтов кими сэдагэтли колхоз садрлари саг олсун, вар олсун, гуш олсун гэфэсдэ олмасын, тэсэрруфат ишиндэ даЬа бвйук мувэффэгиййэтлэр газансын! Бу саглыгы эшидан район халг маариф шв'бэсинин му- дири Э. Самэдов элэ бэркдэн кулду ки, онун янында эйлэ-шэн, Сталин адына колхозун партия тэшкилатынын катиби Г. Юсифов диксинэрэк бадани элиндэн ера салды. Чаримэ олунмагдан горхан Самэдов кулушунун сэбэби-ни сейламак мэчбуриййэтиндэ галды; — Ахы, нечэ кулмэйим,—деди,—доррудур, Кулмэтов йолдаш зэЬмэт чэкэрэк, 60 километр мэсафэдан тоя тэшриф кэтириб, азиз гонарымыздыр, амма онун колхозу тэрэвэз тэНвили планыны индийэдак вур-тут 18 фаиз едЭмишдир. Му-ваффэгиййэт Пара, Кулмэтов hapa? Мэн Кулмэтова кулму-рэм, мувэффагиййэт сезуна кулурэм. Демэ, Кулмэтов да свз алтында ятан адамлардан де-йилмиш. Киши арзыны ачды, кезуну юмду: — Эдэ, Ьамы диллэнсэ дэ сан диллэнмэ. Ени даре или-НИН башланмасына бир нечэ кун галыб, сан исэ ез муэллим-лэринлэ бирликдэ бурада 4 кундур мейхошлуг эдирсэн... Той олдугча тамтэраглы ва мараглы кечдисэ да, онун ахырына яхын тасэрруфатдан душэн свЬбэт чохларынын кефинэ соран дограды. Ахы мал-гара учун габа ем Ьазыр-ламарын, силос басдырмарын, тэрэвэз йырымы ва тэЬвили-нин бела гызрын деврундэ районун колхоз сэдрлэринин чоху езлэри 4 кун ишдэн айрылдыглары бир яна дурсун, hapa езу ила тоя кэтирдийи бир нечэ колхозчуну да ишдэн авара этмишди. Той мэрасими Киров адына колхозун эрази-синдэ кечирилдийи учун бу колхоза даЬа чох тапик даймиш-ди. Тоюн давам этдийи 4 кун эрзиндэ колхозун тахылы хыр-манда галмыш, тарэваз йырымы па таЬвили демэк олар ки, тамамила даяндырылмышды. Нэ исэ, дейишмэ узанса иди, чох дадсызлыг олачагды. Район партия комитэсинин таш-килат ше’бэсинин мудири Г. Искэндэров йолдаш cap олсун. О, иши элэ ташкил этди ки, ерсиз сеНбэтлэр кэсилди. Рай-комун тэ’лиматчысы С, Мурадов да элэ бурадача чамааты тэ’лиматландырды. Хуласа, hap кэс ез мэ'рифэтини квстэрди. Дерд кун дерд кечэ давам эдэн той мувэффэгиййэтлэ баша чатды. А. БАРЫРОВ, 3. СУЛЕЙМАНОВ. 2 СЕНТЯБР 1956-чы ИЛ, Hi 205 (10238) щщшаяшшшшшшт жт АЛТЫНЧЫ БЁШИЛЛИЙИН ТИКИНТИЛЭРИНДЭ БАША ДУШМЭЙИБ Л ЭР... Гарагач кэнд мэктэбинин музллимн Эскэр Сулейманов досту Эфсэр Ьусейнова деди: — Офсэр муэллим, нэ МЭН тачир Оскэр-дэн эксик огланам, нэ дэ сэн Сулей.мандан. Бзс нэ учун МЭН субай кэзим? Эфсэр муэллим бу сезу чохдан кезлэйир-миш кими б01{ук севинчлэ аяка галхды вэ чыртыг вуруб ойная-ойная охумага башла-ды: — Башыма гоюм папаг... Кедэк сэнэ бир гыз тапаг. Эскэр э’тираз этди: — Тачир Эскэр кими гапы-гапы душуб гыз а.хтармага эИтияч йохдур. Гызы чох-даи тап.мышам. Биринчи синифдэи башль-йыб букунэ кими дуз 6 илдир она дэрс де-йирэ.м. 6, кундэн-кунэ бэйуй\б этэ-гана доллугча МЭН дэ шам кими эримишэм. Эфсэр муэллим бармагыны дишлэйиб деди: — Ай достум, билдим кими кезалты элэ-йибсэн. Сэн севдийин гыз бизим мэктэбнн шакирди Зиба Элиевадыр. директорумуз Эли муоллимин гызы, дуздур? Индичэ Эли муоллимин янына кедиб дейорэм, Зи-баны версии сэнэ, олун ики башлы гоНум... Эскэр муэллим эли илэ сусмаг ишарэси эдэрэк, Эфсэр муэллимин гулагына нэ исэ пычылдады, сонра учадан деди: — Белэдир, белэ дейил, ай Эфсэр .муэллим? — Элэдир ки, вар, ай Эскэр муэллим! Эскэр муэллим кулду вэ деди: — Онда эйлэш «Москвичи.мэ» кедэк. Эскэр муэллим машыны ходлады, 5—10 дэгигэдэи сонра онлар Низами адына кол-хозун тахыл зэмилэрииэ кэлиб етишднлэр. Зиба 03 муэллимлэриии тахыл зэмисиндэ Бслэлэри дэ вардыр. керэидэ душуиду ки, йэгин онлар да колхоза кемэйэ кэлмишлэр. Эфсэр муэллим фурсэти фотэ вермэдн. О деди; — Бу гэнди эвииизэ апар, атан кендэриб, гонагыныз вар! Зибанын зэмидэн чыхыб машынын яиына кэлмэси илэ, муэллимлэри}1 онун агзыны тутмасы, эллэринн баглайыб зорла машына миндирмэси вэ Саляна гачырмасы бир олду. «Л\уэллимлэрин» бу вэЬши Нэрэкэтиндэн дэЬтэтэ кэлмиш мэктэб директору Эли Элиев шнкайэт верди. Эли Байрамлы ра- Бэ’зи идарэ вэ тэшкилат башчылары енэ дэ ишдэ коллектив рэИбэрлик принсипинэ эмэл этмир, Ьэр шсйи билдиклэрини куман эдиб Неч кэслэ мэс.тэМэт.тэшмир вэ мэсэлэ-лэри тэкбашына Нэлл эгмэйэ чалышырлар. I Мэн, мэнэм!.. Шэкил Тернавскининдир. Района э’замиййэтэ кедэндэ. — Ишин чэ.мини тапмаг ла-зымдыр, чэминп!—дейэ Надир Кулсум халанын свзуну аг-зында гоюб аяга галхды вэ бэхтиндэн наразы бир Налда уз-кезуну туршутду. — Ли огул, сэн бир ишлэ, далы 03-езунэ дузэлэр. Бош дурмагдан бир шей чыхмаз. — [тарада ишлэйим?—дейэ Надир истеНза илэ анасына ча-ваб верди. — Ьарада? Ишдэн чох инди нэ вар. Нэ олсун ки, али сава-дын йохдур. Кет даш дашы, одун яр, ахыр ки, ишлэ! —    Ахы    Нарада? —    Элэ    МЭН ишлэйэн    кол- хозда. Мурсэл киши озкэси дейил. ©зу дунэн мэнэ деди ки, кэлсин ону К0ндэрим курса. Алты    андан сонра    олсун тракторчу. — Ай-Най! Тракторчу! Мэн дэ дейирэм нэ дейэчэк. Бэс чайыл-чуйул нэ дейэр? Демэз кн, Неч бу сэнин вид-фасону-на ярашыр?! Кулсум хала илэ оглу Надир арасында Ьэр ахшам бу чур сеЬбэт олур, анчаг бундан бир    шей    чыхмырды.    Чунки, Надирин иштаНасы б0йук иди, езуну исэ Неч бир ншэ вермэк истэмирди, Ьэм дэ Надир Нэр ишн езунэ мунасиб билмирди. О, элэ бир гуллуг истэйирди ки. зэЬмэти аз, пулу псэ чох олсун. Анчаг Наны белэ бир иш? О, Нэр кун душунур вэ чыхыш йолу тапа билмирди. Бэ'зэн дэ ГАРТАЛЫН ЧАВАБЫ тэ.мсил Корамал гартала деди бир cahap: Садиг дост оларыг истэсэн экэр. Элэ бир хаинлик йохдур ки, манда, Сани вуруб, чалам ери душэнда. Элимдан бир хейир иш дэ кэлмирсэ, Пислийим да кечмир инан Неч кэсэ. Гартал чаваб верди: — Билирсан нэ вар? Кал, нэ манэ дил тек, нэ Нарай гопар! бзумэ садиг дост кезлэмирэм май, Аяглар алтында сурунэнлэрдэн. Ьикмэт ЭФЭНДИЕВ. ★ ★ ★ йонунун халг Ьакими ШаЬмалы Элиев Азэрбайчан ССР чэза мэчэллзсинин 18/189-чу маддэсн илэ ишэ ачыг мэНкэмэ ичлаоында бахараг, гызын зорла гачырыл-дыгыны, тэЬгир олундугуну субута етирди Лакин халг Ьакими бир гэдэр фикирлэш-дикдэн сонра бу гэрара кэлди; — Эйби йохдур, муэллим адамлардыр, баша душмэйиблэр... Бир ишдир олуб, индн онларын 5 ил Нэбсдэ ятмаларынын кимэ нэ хейри вар? Муэллимлик Нугугуну да онларын элиндэн алмаг бир кишилик дейил. Ьэрэсииэ ил ярым Нэбс чэзасы версэм ки-файэтдир. Халг Наки.минин Некмундэн разы гал.маян Зиба вэ атасы Эли Эл:1ев шикайэт этди-лэр. Иш .Лзэрбайчан ССР .Али мэНкэмэсн-нэ кэлиб чыхды. Республика Али мэНкэ-мэси сэдриннн муавини М Элиев ишэ ба-хыб деди: — Баша душмэйиблэр, тэрбийэ этмэк лазы.мдыр!.. М. Элиев йолдаш тутдугу ердэн дэ кэ-сир, 15 яшлы шакирди зорла гачыран 37 яшлы муэллим Эскэр Сулейманова вэ онун К0М9КЧИСИ муэллим Эфсэр Ьусейнова бэ-раэт верир... Лак11н охучуну башга бир мэсэлэ дэ ду-шундурур. Нечэ олур ки, Эли Байрамлы район халг Ьакнмн ШаНмар Элиев вэ республика Али мэЬкэмэси сэдринин муавини М. Элиев нолдашлар белэ Нагсызлыга иол верирлэр. Ю. ЭМИРХАНОВ, Ю. СУЛЕЙМАНОВ. Бслэлэри дэ вардыр. Э’замиййэтдэн гайыданда... Шэкил рэссам h. Элиевиндир. „черэк AF АЧЫ“ (ЬЕКАЙЭ) бекарчылыгдан дары.хыб кучэ-1    —    Бскарчылыгдан    бир    шей йэ чыхыр, анасы ишдэн гаиы-дана кими кунуну чай.ханада йолдашлары илэ лаггылты вур-магда кечнрирдн. Бир кун енэ дэ Надир йолдашлары илэ чай.ханада отур-мушду. Достларындан бири «.черэк агачындан» сеНбэт са-лыр, галанлары да сакит бир Налда марагла она гулаг асыр-дылар. Надирин агзы лап ачы-ла галмышды. О, бэ’зэн ез дос-тунун сезуну кэсиб: — АллаН бир «черэк агачы» да бизэ етирсин,—дейирди. — Етирэр, лап тез етирэр,— дейэ досту Надирэ тэсэлли ве-рирди. Элэ бу заман чайхананын габагында сигнал вериб ду-ран «Победа» Надири дик-синдирди. Машын онун гон-шусу Кэримин иди. О, бу машыны бир нечэ ай бундан габаг алмышды вэ алан кун-ДЭН дэ 03 ишиндэн чыхмыш-ды. Машынын габагындан вэ далындан асылмыш «АУ» Норфлэри адамын кезуну га-машдыоырды. — Кэрим, Нарадан белэ? — Халтурадан!—дейэ эйнин. дэ кабардиндэн тикилмиш костюм, аягында лак чэкмэ, башында исэ кунлуйу кедэк кепка олан Кэрим гурурла ма-шындан душуб ез йолдашла-рына яхынлашды: чыхмаз, кедин ишлэйнн! — Ьарада?—дейэ Намыдан эввэл Надир сорушду. — Ьарада? Гэрибэ адам-сан На! Йэ’ни сэн дэ агла-йырсан?!. Кулсум хала элэ елу олду ки, бир машына да кучу чатмады?! — Кучу чатмагына чатар, анчаг... — ДаНа нэ анчаг? АллаН бэрэкэт версии, кундэ флан гэдэр кэлирим вар. 0зу дэ эл тэмиз, аяг тэмиз, бир адам да демир ки, кезунун устун-дэ гашын вар! — Бэс тутуланда нэ олсун? — Адэ, сэн лап ушагсан-мыш ки!.. Гырагы кей элли-лийэ нэ кэлиб! «АУ»-су олан нэ дарда галар, нэ ДЭ туту-лар Чунки бу элэ бир «черэк агачыдыр» ки, Нэм дойдурур, Нэм дэ дойдуртдурур. Надир Кэримин «черэк агачы» сезуну эшидэн кими гу-лагларыны шэклэдп вэ се-винчэк бир Налда баягкы сеН-бэти хатырлаяраг, кулэ-кулэ ез достуна: — Сэн ел, дуз денирсэн. АллаН «черэк агачыны» етирди. СабаН аллаН гойса, ондан бири дэ бизим Нэйэтдэ битэ-чэкдир! — деди вэ тез узуну Кэримэ чевирди: — Кэрим, пул вар, анчаг кэ-рэк машыны тапмагда мэнэ кемэйи сэн элийэсэн. — О да мэннм бу кор ке-зум устэ! СэНэр кэл, — Нечэдэ? —- Онда, он бирдэ! Чунки тездэн бир халтура дашыйыб о вахт эвэ гайыдачагам. Ахшам Кулсум хала эвэ кэлэн кими Надир мэсэлэни она ачды. Анчаг Кулсум хала разы олмады ки, олмады: — Ай огул, ДЭЛИ олмамы-сан ки? Адам пулу намусла газанар. — Пулун намуса дэхли йохдур. Разы олсан да, олмасан да алачагам!—дейэ Надир бир аз да сэсинин йогунлу-гуна салыб сезунун устундэ бэрк дурду вэ сэНэр саат онда гоншусу Кэримин янына йолланды. Гапыны дейуб ону сорушду. — йохдур!—дейэ она чаваб вердилэр. — Бэс Нардадыр? — Ятыр. — Ьарада? — Милис идарэсиндэ. Надир бу сезу эшидэн кими рэнки агарды, дили топуг чалмага башлады. О, баша душду ки, Кэримин иши фы-рыгдыр, машыны халтура устундэ милис ишчилэри тэрэ-финдэн тутулмушдур. Надир бир нечэ дэгигэ ез ериндэ до-нуб галды вэ сонра горхмуш бир Налда дал-далы чэкилиб, эсэ-эсэ кери денду. Атиф ЗЕЯНАЛЛЫ. Кировабад алу.чини^.м оксиди заводу тикинтисинин адресинэ hop куа олю-нин мухталиф санае .мэркозлариндан арасы касилма,1ан машын ва механизм-лар калмакдадир. Тикинти саЬасиида мухталиф маркалы агыр пук галдыран, нукуну езубошалдан автомооилларин, булдозерларин, скрсперларин ва санр машынларын саны кетдикча артыр. Кировабад алумнниум оксндн .заводуну бутун олка тпкир. Бурая калан механизмлар Москвадан, Л(чп1нграддан, Харковдан, Минскдан, Донбасдан, Урал-дан ва башга шаЬарлардан кнпдарилир. Кировабад алу-мпниум оксиди за-водунхи тикинти-|*инда азарбаичан-лылар, руслар, украйналылар, 6р-лоруслар, курчу-лар, эрманилар ва Ватонимизин башга ха*1гларын1.1н нумайанда.зари ал-a.ia вррнб бойук pyh пукгаклийила пшлайир. алтын-чы бсши.мийин бу нэНанк муасгиоа-снни cyp'aT.ia тпк-майа чалышырлар. Иидп тикинти саЬа ин.и» ишлар ксттикча кснишланир. Тикинти caha-синин бутун монтагалоринда .механн.змлар даинмадан ишлайир. Галдырычы машынлар стандарт днвар во ортукларн чох а<*ан.1ыгла галдырыб оанналарын ишини йункуллашдирир ва тикинтинин гу[)’атнни артырыр. .Машынларын ha-зырладыгы бетону йук машынлары бииовра тикм.м; учун лазыми орлара да-шыйырлар. Тикннтида габагчы.1 адамлар кундалик иш нормалар1.1ны xofi.in артыг-ламасила ерина етириб сосялизм ярышыпда ир.иида кодир.юр. .М.и-.»л,ш, Муса Намазов йолдашын бетончулар бригадасг.! купдо.шк планы IBIi фаиз. Гулу Гулиев йолдашын харратлар бригадасы ПИ'» Фаи.!, <1»а\раддин Сафаров йолдашын дамир-бетон гурашдырычылар брига laci.i 17(1 фаи.{ ерина етнрирлар. Бу габагч1лл бригадалар Кировабад алуминиум (►ксцди ааводунун тикилмаси-ни сур’атландирмак учун бутун г\вволарини < арф эдирлар. Онлар Сумгайыт алуминиум .заводуна те:иикла хаммал вермак уч\н ярышы даЬа да кениш-ландирирлар. Заведуй домир-бетон hiicca.iop сехи демак пл.чр ки, Ьазырдыр. Бун. дан башга тикинти фаЬлалари учун яшайыш .0вла1»и ва бир сыра мадани-маишат бннал:1ры тикилиб истифадайа верилмишдир. Чх Шэкилдэ (юха-рыда солдан): кун-долик тапшырыгы 166 фаиз ерина стиран габагчыл харратлар брига-дасынын бригадиря Гулу Гулиев йолдаш, (сагда нэ ортада) йук галдыран автомашын-лар Назыр бетон блокларыны тикинти саИэсинэ бо-шалдыр, (ашагы-да) тикилиб гур-тармыш домир-бс-тон !1иссэлори сс хинин гаршысында гурашдырма ишло-ри керулур. Футбол «СПАРТАК» (Фрунзе)—«НЕФТЧИ» (Бакы) 1: 1 ФРУНЗЕ (хусуси мухбиримиздэн). Бурада ерли «Спартак» ко.мандасы илэ Бакынын «Нефтчн» командасынын «Б» трупу узрэ елкэ биринчилийи угрунда футбол ярышы олмушдур. Оюн Нэр ики команданын Нучу-му илэ башланмышдыр. 8-чи дэгигэдэ ерли ко.манданын оюнчулары Несабы ачмага мувэффэг олмушлар. Бир аздан бакылылар устунлуйу элэ алмышлар. Микучадзе, Галкин вэ Эбилзадэнин яхшы комбинатсиясы нэтичэсин.тэ Несаб бэрабэрлэшмишдир. Оюнун икинчи ярысында командаларын Неч бири Ьесабы артыра билмэмишдир. Ял-иыз 87-чи дэгпгэдэ «Нефтчи» командасынын оюнчусу Элэскэров, ерли команданын гапысындан бир топ кечирмишсэ дэ яры-шын Накимн буну сайма.мышдыр. Белэликлэ «Спартак» командасы ила «Нефтчи» командасынын ону 1 : 1 Несабилэ Ьеч-Нечэ гуртармышдыр. Фото Г. Даниэлянындыр. РАДИО Сентябрын 3-дэ Биринчи програмла 1.376, 318 ва 60,51 метр далгалардакы радио стансиялары ва шэНэр радио шэба-касилэ: саат 7.20-дэ С. ГэдимовИнын ишти-ракилэ консерт. 8.20-дэ Азэрбайчан компо-зиторларынын скрипка илэ фортепиано учун п'еслэри. 10.30-да мэктэблилэр учу» верилиш: «Ени дэрс илинин илк кунлэри» (эрмэни дилиндэ). 10.50-дэ совет компози-торларыиын маНнылары. П.25-дэ район гэ-зетлэринин хуласэси. 11.45-дэ Москвадан: Индонезия маНнылары. 13.20-дэ республи-канын тарлаларындан хэбэрлэр. 13.27-дэ Э. Элиевин консерти. 17.30-да Укр.зйна ком-позиторларынын эсэрлэри. 18.10-да кэнчлэр учун Ч. Элибэйовун «Сэриййэ» адлы очерки. 18.30-да «Азэрбайчан гадыны» журна-лынын хуласэси. 18.45-дэ халг чалгы алэт-лэри оркестринин консерти. 19.15-дэ «Пам-быгы янгындан нечэ горумалы» мевзуунда сеНбэт (рус дилиндэ). 19.30-да халг инструментал мусигиси. 20.20-дэ кэнд тэсэрруфаты ишчилэри учун верилиш; «Агдам району колхозчулары йуксэк памбыг мэНсулу угрунда мубаризэдэ». 20.35-дэ Ф. Эмировун «Севил» операсындан парчалар. 21.15-дэ эдэби верилиш: Б. Байрамовун «Эмэйин бэНрэси» адлы очерки. 21.45-дэ халг демок-ратиясы елкэлэринин мусигиси. 23-да А. Зейна.т.зынын эсэр.зэри. Икинчи програмла 60,51 метр далгадакы радио стансиясы ила: саат 22-дэ 9. Абасовун фортепиано илэ оркестр учуй консерти. 22.30.-да Римс-ки-Корсаков вэ Мусоргскинин романслары. 23-дэ Азэрбайчан радио хорунун консерти. 23.30-да Листин вэ Франкын симфоник по-эмалары. Редактор X. ВЭЗИРОВ ‘ м. ЭЗИЗБЭИОВ АДЫНА ГЫРМЫЗЫ ЭМЭК БАЙРАГЫ ОРДЕНЛИ АЗЭРБАЙЧАН Д0ВЛЭТ ДРАМ ТЕАТРЫ M0BCYMYH АЧЫЛЫШЫ Сентябрын 2-дэ кундуз вэ ахшам Сентябрын 3-дэ ахшам Ени тамаша И. Сафарли „ЯДИКАР“ (5 пэрдэ, 8 шэкилдэ драма) Тамаша ахшам саат 8 дэ башланыр Ч. ЧАББАРЛЫ АДЫНА БАГ (Киров проспекти, .31» АЗЭРБАЙЧАН Д0ВЛЭТ МУСИГИЛИ КОМЕДИЯ ТЕАТРЫ Сентябрын 2-дэ С. Рустэмов, с. Рустам «ДУРНА» Сентябрын 5-дэ У. Начыбайов «АРШЫН МАЛ АЛАН» Тамаша а.чша.м саат 8-30 дэгигэдэ башланыр. КИНОПРОКАТЫН АЗЭРБАЙЧАН КАНТОРУ    У Яхын кунлэрдэ Бакы шэНориндэки ^ кино-театрларын вэ мэдэниййэт са- л райларынын экранларында    Ф .000<Х><><><>000<><><Х>0<><><><>00<>00<><Х‘ о    м. МАГОМАЕВ АДЫНА    X X    АЗЭРБАЙЧАН Д0ВЛЭТ    О О    ФИЛЛРМОНИЯСЫ    ^ $ Сентябрын 2-дэ Азэрбайчан эстрада ансамблынын консерти Бад и и рэНбэр А. Машэдибэйовдур. Консертлэ Фатма МеНрэлиева, Кулага Маммэдов, Халида вэ Аббас Нусейновлар вэ башгалары нштирак X эдирлор. Ф Консерт ахшам саат 8-45 дэгигэ-А дэ башланыр.    ^ ;>схх><х>о<>о<>оо<><х><><><><х><х>Ф<хх><>^ с. м. КИРОВ АДЫНА МЭРКЭЗИ МЭДЭНИЙЙЭТ вэ ИСТИРАЬЭТ ПАРКЫ Сентябрын 2-дэ МУГАМАТ ВЭ ХАЛГ МАННЫЛАРЫ КЕЧЭСИ Консертлэ Азэрбайчан ССР эмэклар ар-тисткасы Сара Гэдимова, Кулхар Ьэсано-ва, Муршуд ,Маммэдов вэ Шарифа Элиева иштирак элирлэр. Консерти Агаев гардашлары идарэ здирлэр. Консрст ахшам саат 9-ла башланачаг-дыр. Садэ адамлар'* адлы бэдии филм кесторилэчэкдир. Филм 1945-чи илдэ «Ленфилм» ки. ностудиясында исгеНсал эдилмиш- дир Бурахылыш 1956-чы ил. КИНО-ТЕАТРЛАРДА «Низами» (яй салонунда), «Вэтан» (яй вэ гыш биналарында», «С. Вургун», Орду бади адына баг, «Араз», «Улдуз»— «ШЕПТАН ДЛИРЭСИ». Дзержински адына парк, «Вагиф», Мон-тин адына парк—«ГЫЗЛАР КЭТАН ЭК-ДИЛЭР». «Низами» (яй салонунда), «Азарбай-чан» (чэНрайы салонда), Ти(5б ишчилэри-нин яй театры. Фиолетов адына клуб «С0АД9Т9 ГОВУШ.МАГ». Низами адына парк, «Октябр», Тибб ишчилэрннин яй театры (сентябрын 3-дэ) —«ЭБЭДИ МОШ’ЭЛ». «28 Апрел» (кнчнк салонда)—«РОМА СЛ.М 11 дэ». «28 Апрел* (чэНраиы салонда'», «Азэрбайчан» (абы салонда), «БаНар»—«ИГ-НОТЛС ЭВЭ ГАПЫТ.МЫШДЫР». «28 Апрел* (абы салонда)—«ГАЧГЫН-ЛАР». БАКЫ БЭДЭН ТЭРБИЙЭСИ ВЭ ИДМАН КОМИТЭСИ РЕСПУБЛИКА СТАДИОНУ Сентябрын 2-дэ Будйонны адына завод (Шаумян району) йэ Компрессор тэсэрруфаты (Орчокикидзе району) командала-рынын ФУТБОЛ УЗРЭ ССРИ КУБОКУ УГРУНДА ФИНАЛ К0РУШЛЭРИ (Бакы зонасы узрэ) Ярыш ахшам саат 5-дэ башланыр. МОНТИН АДЫНА МЭДЭНИЙЙЭТ ВЭ ИСТИРАЬЭТ ПАРКЫ Сентябрын 2-дэ ЕНИ ДЭРС ИЛИНЭ ЬЭСР ОЛУНМУШ бал-А\аскарад Яшыл театрда Сентябрын 2-дэ СОВЕТ О^ДУСУ МАННЫ ВЭ РЭГС АНСАМБЛЫНЫН КОНСЕРТИ Програма ССРИ халглары вэ халг де-мократиясы елкэлэри халгларынын маНнылары, оюнлары дахилдир. Консерт ахшам саат 9-да башланачаг-дыр. Паркын хиябанларында кутлэви оюн тошкилатчылары, клоунлар, кутлэви оюн-лар, халг рэгслэри вэ башга эйлэнчэлэр олачагдыр. «Тэблнгатчы» журналынын редак-сия Ней’эти Вэ эмэкдашлары «Кир-пн» журналынын редактору ЭВЭЗ САДЫГЫН вахтсыз вэфаты. мунасибэтилэ дэ-риндэн кэдэрлэнир вэ мэрНумун аилэсинэ башсаглыгы верирлэр. «Кировабад коммунисти» гэзети редаксиясынын ишчилэри: Шэрифов, Нэзэров, ЧаНанбахш Чавадзадэ, Мэммэдов, Мурадов, Чэлилов, Мэм-мэдов, Ьачысв, Сарыоглу, Чэфэров ЭВЭЗ САДЫГЫН вахтсыз вэфаты мунасибэтилэ яэ-риндэн кэдэрлэндиклэрини билди-рнр вэ -мэрЬумун аилэсинэ башсаглыгы верирлэр. РЕДАКСИЯНЫН АДРЕСИ. Бакы. Кагаяоввч кучасн, Л 12. ТЕЛЕФОНЛАР; катвблав ва мэ*вумат учув 2-32-49. редактор муавявв 2-32-19, Mac*ya катяб 2-36-29. партия шебэся 2-32-31. таблягат яа тэшвягвт «не баси    вэгляйя? ша'бэса 2-32-2S. кавд тэсэрруфаты шв’бэсв 2-35-33, совет гурулушу ше’бэся 2-36-35. дахилв хабэрдэр шв’бэсв 2-31-27, адэбвйят ва явчасанэт ша’бэсв 2-3I-I7, алм ва мадэниииат шебэся 2-3^17, мактублар шабасм 2-3I-I5 вэ 2-36-39, харнча хэбэрлэр ша’бэсв 2-32-49, хусусв мухбярлэр шв’бэсв 2-31-13, иэтбуат шв’бэсв 2-63-89, фото-лаборагорва 2-86-33, вашрийат 3-92-15, бухалтеряа 8-59-46, корректор швбэсв 3-22-03, аланлар швбэсв 3-13-82,__ ФГ 03492Азарбайчан ¡бираашмиш газат-шурнаа нвшрийятынын м8тбв8СИ| Бакы, Сталин проспеитИ| 137. Сифариш 2^ 1810 ;
RealCheck