Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition: NA

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 01, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 1, 1956, Baku, Azerbaijan КОММУНИСТ ì СЕНТЯБР 1956-чы ИЛ, №204 (10237) Бакы шэЬэр партия тэшкилатынын фэаллар йыгыичагы СОВ.ИКП XX гурултайынын Директивлэрини вахтыидаи эввэл еринэ етирмэк уррунда мубаризэни кенишлэндирэк Совет Иттифагында нувэ силакынын ени сынаглары Наггында СИТА-нын мэ^луматы Бакы шаЬэр партия тшмлатынын ф»- аллар йыгынчагы олмушдур. Йыгынчаг «Аз9р()АЙчан КП Бакы ташкыаты тарв- финдэн Сов.ИКП XX гурултайы гэрарла-рынын ерина етирилмэсж кедиши Ьаггын-да» масэдэ музакирэ этмишдир. Бу мэсэла Ьаггында Бакы шэЬэр партия комитаси-нин бяринчи катиби Т. Э. .Аяя§1ш1РЯиви йолдаш ма’рузэ этмишдир. Партия фааллары йырынчаты разылыг Ьиссила гейд этмишдир ки, Сов.ИКП XX гурултайынын бутун Бакы зэЬмэтк€ш.тэри торофиндан чох бойук pyh йувсэклийила гаршыланыб екдилликла байанилан Дирек-тивлори мувэффагиййэтлэ еринэ етирилир. Бакы партия тэшкилаты гурултайын га-рарларыны раЬбэр тутараг ез ташкнлатчы-лыг фаалиййотини кучлэндирмиш вэ оиу сонае маЬсуллары истеЬсалынын даЬа да артырылмасына, эмак маЬсулдарлыРЫнын йуксэлдилмасинэ вэ зэЬмэтк-ешлэрэ мэдэ-ни-мэишэт хидмэтинин яхшылашдырыл-масына йенэлтмишднр. Бакынын сэнае муассисэлэри илин зввэлиндэн бэри 5 мил-ярд 754 милйон манатлыг маЬсул истеЬ-сал эдарэк довлэт планыны 101 фаиз еринэ стирмишдир. Ке<!эн илин мувафиг доврунэ нисбэтэн умуми маЬсул бурахы-лышы 5 фаиз артмыш, амак маЬсулдарлы-ры 4 фаиз йуксэлмишдир. ШэЬэрин муассисэлэриндэ мутэрэгги эмэк усуллары мувэффагиййэтлэ тэтбнг эдилир, истеЬсал кучлэриндэн истифадэ олунмагы яхшылашыр. Эйни заманда, партия фааллары йы-пличагыпда гснд эдилдийи кими, Бакы партия тэшкилаты вэ хусусан Бакы ша-ha[) партия комитасинин буросу истеЬсал планынын hap бир муэссисэ тэрэфиндан еринэ етирилмэсини тэ’мии эдэ бнлмэмиш-лар. Бакы шаЬаринин 70 муэсснсаси едди айлыг планы еринэ етирмамиш, йуз мил-йои манзтлыгдан артыг сэнае мэЬсулу борчлу галмышдыр. 21 мэ’дэн едди айлыг кефтчыхарма тапшырырынын оЬдэсиндэн 1:.\тмэ>[иш, Сталин адына нефтайырма заводу вэ Бакы нефтайырма заводу ез бор-чуну вдэмэмишдир. Киров адына, Сталин адына, Володарски адына нефт машынга-йырмр. заводларынын коллективлэри ез имканларындан хейли аз истифадэ эт-минтлэр. Ерли сэнаедэ вэ сэнэт коопера-сиясы сястеминдо дэ керидэ галан муэс-сисэлэр чохдур. Омэк мэЬсулдарлыгынын йуксав олма-масыпыи вэ девлэт планларынын еринэ етирилмэмосинин асас сэбоби ондан иба-рэтдир ки, ист-еБсалатда ишлар яхшы тэшкил эдил мир, дахили эЬтиятлардан истифад>1 эдйлмэсина лагейд мунасибэт костарилкр. Габагчыл тсхниканы сон дэ-рэчэ гэтиййэтсизликлэ татбиг эдэн тэсэр-руфат рэЬбэрлэри вэ муЬапдис-техник шц-чилэри Ьэлэ аз дейилдир. Бир сыра нефт мэ’дэнлэри ■ идарбларин-дэ га.з:.м?. канторлары ярытмаз ишлэмэкдэ давам эдир. Истисмар газмасында 7 аЙ-лыг план анчаг 97,f фаиз еринэ етирил-мишдир. Истисмар газмасынын сур*эти план да нэзэрдэ тутулан сур’этдан hap дэзкаЬ-анда 100 метр аздыр. Чешид планынын мунтазам )суратдэ кэ-сирлэ еринэ стирилмэси нефтайырма сэ-наеинин ншиндэ бойук бир ногсандыр. Азэрбайчан нефт заводлары бирлийинин рэйбэрлэри (Лэмбэраноки, Гуревичев ва Исмайылов йолдашлар) Чапаридзе адына заводда кил активасиясы вэ яг рекенера-сиягы гургулары тикинтисини лэнк Ьэя- т» кечирщиюр. Андреев адыия еаводда вэ Ehi Бакы нефтайырма заводунда ят овэз-эдячиси—ааодят бдахаж гурту йолвержд-мэз дэрэчодэ лэнк тикилир. Машынгайырма заводлары енэ да аЬэнк-дар ишдэмжр. Ерли санав муэссисэлэрин-де, тинжнти материаллары сэнави муэе-сисэлэриндэ, дэмир йолда вэ бэ’зи башга муассисэлэрдэ керилик вэ муЬафизэкарлыг арадан гаддырылмамышдыр, ба’зи Ьад-ларда исэ ени техоткавын тэтбитинэ, истеЬсал тихноломикыжын тэкмилдэшди-рилмасина ва ени аваданлыгдав истифадэ эдишаеинэ ачыгиа мутавнмат квстврилир. Партия фоаддары йытынчагында гейд эдилмшпднр жШ, ашт мэЬсулдарлыгыны йуксэлпмэк, вдм S9 техниканын эн ени яаиляййэтаэриЕДэв санаеде истифадэ эт-мэк,. габапыл муессисалэржн истеЬсалат ениликчидэриниЕ тэчрубэсини кениш яй-маг саЬэсинде ташкилатчылыг иши пар--ТИЯ тэшкилаггдарыныи днггэт марказиндэ ; дурмалыдыр. Самэрэлашднричиларнмязин иши учуй чур шаравт Я!радыл*мал14 дыр, Буну сойламэк кнфайат адар ки, пар-.тняяын XX гурултайындан еонра кечан дввр араиЕда Бакы куэссисал^инда 5 миндэн артыг тэклиф Ьаята кечирилмиш-дир ва буиун натжчасинда илда тэгрибан 20 милйон манат ганаат алда адиачакдир. Эмайнн нормадашдырылмасы вэ амак Ьаггы мэсадэларина партия фэаддары йы-гыамагында чвдди фнкир верилмжшдир. Инди санаеин бир чох саЬалариндэ, наг-лийятда ва тикинтилэрда техники норма-лашдырма башлы-башына бурахылмышдыр вэ буна кора дэ в, амайин вэ эмэк har-гынын дузкун тэшкил эдидмаси учуй асас олаби^шир. Нефт сэнаеи муэссисэдэринда техники чаЬатдэн эсасаандырылмыш нор-мадарын мигдары Ьэлэ дэ чох чуз’и бир фаиз тэшкил эдир. Чыхыш эдэндэр вэ мэ'рузэчи гейд эт-мишлэр ки, партия тэшкилатдары сося-лизм ярышы мэсэлэлэрилэ даим мэшгуд олмалы, сосялист вЬдачидиклэринин сез-суз еринэ етирилмэсинэ чалышмалыдыр-лар. ШэЬэримиздэ ез вЬдэчиликларини пис еринэ етирэн муоссисэлэр Ьэлэ аа де-иилдир. Бу, биринчи новбэдэ Тикинти Материаллары Сэнаеи Назирлийинин, Ерли Сэнае Назирлийинин муэссисэлэринэ, Ьабелэ сэнэт кооперасиясы муассисэлэри-нэ вэ башга муэссисэлэрэ аиддир. Сов.ИКП XX гурултайы эсаслы тикинти мэсэлэдэри ила чидди мэшгул олмаг ’Лузумуна партия тэшкилатларынын диг-гэтини айрыча чэлб этмишдир. Лакин Бакы шэЬэр партия комитэси, район партия комитэлэри вэ шаЬэрин тикинти тэш-;к‘илатлары эсаслы тикинти учун айрыл-1мыщ_.вэсаитйн тамамилэ харчлэвмэсини *T6*MtH э^мэмишлэр. 7 ай эрзиндэ иллик ^васаитин анчаг 52 фаизи, мэнзил иншаа-;тында исэ чэми 45 фаизи хэрчланмиш-•дир. Манзидлэри истифадайэ вермэйэ дайр иллик план анчаг 28 фаиз еринэ етирил-мишдир. Тикинтр тэшБилатларымызын <пис ишлэмэсинин сэбэблэри чохдур. Бун-)ларын башлычасы ондан ибарэтдир ки, ^ ишлар бусбутун ярытмаз тэшкил эдилир, ’.техникадан пис истифадэ олунур вэ ти-¡кинти мейданчаларына вахтлы-вахтында ^материал катири.тмир. Кэнд тасарруфатында муэййэн мувэффэ-гиййэтлэр газанылмышдыр. Лакин Абшерон колхозларында ичтимаи ; тасэрруфатын инкишафы она кора бир га-дар лэнкийир ки, Ьейвандарлыг биналары. шитилликлэр во бир чох бвшга об'вктлэр тикмак Ьаггында кодховхарля мугавидэ багламыш бэ'зи Ьазгилнв^ вдэв муэссисэ-лэр вэ подратчы тикинти тэпгкилатлары ез тэаЬЬудларини едина етирмирлэр. Биз-дэ узумчуяук енэ керн гадыр. Сэнае му-ассисэлэринин ярдымчы таседруфатлары-нын ишиндэ бойук ногсанлар вардыр. Сон ил ярым. эрзиЕда партия вэ совет тэшкилатлары, депутатмр Бакы аЬадиси-нэ мэдэни-мэишэт хнкматияи- яхшылаш-дырмаг мэсэлэларияэ даЬачох мэшгул ол-мага башдамышлар, ламп бу саЬадэ вэ-зиййэт Кала дэ ярытмаздыр. Тичарэт таш-кияатларынын, сЛлййе органларынын, твкинти-тэ’мир -муессисэлвринин, милис вэ прокурорлуг органларынын ншиндэн эди-даы шикайэтлэрин сайы, йыгынчагда кес-тарвддийи кими, сон заманлар артмышдыр. Сов.ИКП XX гурултайынын алтынчы бешидлик план Ьаггындакы Директивла-ринин вахтыидаи аввал еринэ етирилмэси угрунда партия тэшкилатларынын муба-ризэсиндэ таблигат-тэшвжгат ипш бойук ер тутур. Сон заманлар бу иш бир гэдэр занфдамишдир. Сталин районундакы Красин адына дввдат район электрик стан-снясынын, Эзизбэйовнефт нефт мэ’дэнлэри идараси,1-чи ма’дэнинин идк партия ташкйлатдарында вэ башга ташкилатлар-да бу чаЬэтдан веэиййэт яхшы дейилдир. Район пу»тия комитэлэри вэ илк партия ташкилатлары тэсэрруфат фэллиййэ-тинэ нэзарат эдаркэн, оз ишларини Сов.ИКП XX гурултайы гэрарларынын изаЬ* эдилмэси саЬэсиндэ кутлэви-сияси тэдбярларла алагэлэндирмирлэр. Ленинин муэййэн этдийи раЬбэрлик принсиплэри-ни'^вэ партия Ьэяты нормаларыны бэрпа этмэк ишиндэ гурултайын сон дэрэчэ бо-йук эЬамиййэти, Коммунист партиясынын вэ онун ленинчи МК-сынын раЬбар вэ ис-тигамэтверичи роду, коммунизм гурмагда халг кутлалэринин Ьэ.тлэдичи ролу кифа-йэт дэрэчэдэ изаЬ олунмур. Район партия комитэлэринин во район ичраиййэ ко-митэлэринин рэЬбэр ишчилэри, тэсэрру-фатчылар партиянын XX гурултайынын материалларына дайр муЬазирэ вэ мэ’ру-зэлэрлэ аз-аз чыхыш эдирлар. Фэаллар йыгынчагында гейд эдилмиш-дир ки, шаЬэрин бир сыра партия тэш-килатларында кутлэви-сияси иш конкрет вэзифэлэрлэ алагэлэндирилмир, габагчыл тэчрубэ ярытмаз таблир эдилир. ШэЬэр район партия комитасинин ка-тиби X. С. Чанизада йолдаш йырынчагда чыхыш эдэрэк демишдир ки, бэ’зи партия органлары вэ совет ташкилатлары ез га-рарларынын еринэ етирилмэси учун Ьэлэ дэ лазыми тэдбир кормурлэр. Мэсэлэн, Бакы шэЬар ичраиййэ комитэси кэнч та-машачылар театры учун элава бина вер-мэк, Ашагы Булвар кучэсиндэки яшайыш эвинин биринчи мартэбэсини 2 немрэли ушаг мэслаЬэтханасына вермэк Ьаггында 03 гарарларыны еринэ етирмэмишдир. Артйомнефт нефт мэ’дэнлзри идарэси З-чу мэ'дэнинин оператору М. Мирзэав йолдаш 03 чыхышында гейд этмишдир ки, мэ’дэндэ кучу Ьэддан артыг олан чохлу электрик ма(гору ишлэйир, истифадэ эдил-мэйэн ени манчанаг дезкаЬлары вэ башга авадАнлыг иллэр бою ачыг мейданчаларда галыр. О, Артйом районура фэЬлэ гэсэбэ-лэринин абадлашдырылмасы илэ элагодар олан ногсанлардан да данышмышдыр. Орчоникидзе район партия комитасинин катиби И. И. Гу лиев йолдаш районун бир сыра муэссисэлэринив керидэ галмасы сэ-бэблэринн тэЬлид вдэрэк кестэрмишдир ки, гуголары эсаслы тэ’мир сехдэри мэ*-дэнчилэрэ лазымынча комэк этмирлэр. Ор-чоникидзенефт нефт иэ’дэндэри идарэси-нин, элачэ да Азэрб&йчан ССР Нефт Сэнаеи Назирлийиннв рэЬбэрлэри ондара чидди фикир вермнрлэр, буна корэ дэ эсаслы тэ’мир сехлэрв кеЬнэ гайда илэ, кустарчылыгла ишлайирдэр. Ояларын ишиндэ бошдаянма Ьаллары, аваржялар, файла гуввэсинин ахычылыгы ва башга Ьалдар евэ дэ вардыр. Киров адына машынгайырма заводу завод комитасинин сэдри Е. Е. Остроумов йолдаш амак мэЬсулдарлыгыны артырмаг учун заводда олан вмканлардан данышмышдыр. О, ярыша рэЬбэрликдэки ногсан-дары тэнгид этмишдир. Остроумов йолдаш аавоДда, Ьабелэ Лениннефт нефт ма’дэвлари ндарэсинин бэ’зи мэ’дэнлэринда амайин пис тэшкил эдилдийнни ва фэЬлэлэрэ саннтария-маи-шэт хидмэтинин ярытмаз оддугуну кос-тарэн бир сыра фактлар кэтирмишдир. Бакы шэЬэр комсомол комитасинин катиби Л. М. Трофимова йолдаш ез чыхы-шыны идеоложи ишин гуввэтлэндирилмэ-си вэ кэнчлэрин тэрбийэсиния яхшылаш-дырылмасы мэсэдэлэринэ Ьэср этмишдир. Володарски адына фабриканын партия буросу катибянин муавини Ю. Б. Сулвйма-нов йолдаш амайин нормадашдырылмасы-нын вэ эмэк Ъаггывын тэшкилиндэ, мад-ди-техники тэчЬизатда вэ планлашдырма-да олан ногсанлары арадан галдырмагда фабрикая даЬа фаал ярдым костэрмэк да-зым кэлдийини гейд этмишдир. Биров район зэЬмэткеш депутатдары Совети ичраиййэ комитасинин сэдри Р. М. Чавадов йолдаш партия фааллары йыгын-чагында, партиянын XX гурултайынын гарарларыны еринэ етирмэк угрунда Абшерон колхоз тарладары заЬмэткешлэри-нин нечэ мубаризэ апармаларывдан данышмышдыр. О, йыгынчагын иштирак-чыларынын диггэтини буна чэлб этмишдир ки, республика Пефт Сэнаеи Назир-лийи тикинти тэшкилатларынын чоху Абшерон колхозларында Ьейвандарлыг биналары иншаатыны лэнкидир. Бакы ти-кинти-гурашдырма трести (мудир Бэйлэ-ров йолдашдыр) рэ Азэрбайчан нефт заводлары тикинтиси трести (мудир Юсиф-задэ йолдашдыр) Су иши хусусилэ ярытмаз корурдэр. Эани заманда Чавадов йолдаш Абшеронда олан вэ эксэриййэтиндэ нефтчилэр яшаян шэЬэрэтрафы кэндлэрэ газ чэкилмэси мэсэлэлэрипэ лазымынча фикир вермамэк устундэ респубдиканын Нефт Сэнаеи Назирлийинин рэЬбэрдийини тэнгид этмишдир. Партия фэа.1лары йыгынчагында Бешлэ район партия комитасинин катиби А. А. Айриян йолдаш, Азэрбайчан ССР нефт сэнаеи назири С. А. Воэиров йолдаш, БХМП мудири М. Н. Сидорова йолдаш, Эзизбэнов район партия комитэсинин катиби М. Э. Маммадов йолдаш да чыхыш этмишлэр. Партия фааллары йыгынчагында Азэрбайчан БП МК-нын биринчи катиби И. Д. Мустафаев йолдаш чыхыш этмишдир. Йыгынчаг санаеин вэ кэнд тэсэрруфа-тынын бутун саЬэлэриндэ техниканы даЬа да тэрэгги этдирмэк вэ эмэк мэЬсулдарлыгыны йуксэлтмэк асасында муэссисэ, колхоз, совхоз вэ МТС-лэрин ишинин да да яхшылашдырылмасы йолларыны костэ-рэн гэтнамэ гэбул этмишдир. (Азэр.ТА). Августун 24-дэ вэ 30-да Совет Птти-Ф&ГЫНД1 нува силаЬынын сынаглары ке-чиридмишдир. Эввзлки сынаглар кими бу сынаглардан да мэгсэд нува силаЬыны тэк-миллэшднрмэк вэ мухтэлиф гошун невлари^ НИИ силаЬлаидырылмасына уйгун ола-раг нува силаЬынын ени типлэрини яратмагдыр. Совет Иттифагында нува силаЬы сынаглары бир гайда олараг чох Ьундурдэ жечиридир ки, бу да радиоактив чекун-тулэри хейли азадтмага имкан верир. Сынагдан кечирилэн партлаЙ1^чы маддэ-лэрдэ, енэ Ьэмин магсадла, мумвун гэ-дар даЬа аз мигдарда актив маддэдэр иш-лэдидир. Совет Иттифагында нувэ силаЬынын костэридэн сынаглары илэ элагэдар олараг СИТА ашагыдакылары билдирмэйэ вэкил эдилмишдир: 03 сулЬсевэр сиясэтини рэЬбэр ту тан Совет Ьокумэти атом вэ Ьидрокен си-лаЬларынын сезсуз гадаган эдилмэси Ьаг-гында БМТ-да дэфэлэрдэ тэклиф ирэли сурмушдур. 1956-чы илин язында ССРИ юкумэти тэклиф этмишдир ки, атом вэ шдрскен силаЬларына малик олан дов-лэтлэр тэрксилаЬын дикэр мэсэлэлэри ба-рэсиндэ сазиш элдэ эдидиб-эдилмэмэсин-дэн асылы одмаяраг атом вэ Ьидрокен си-даЬдары сынагларыны даяндырмагы оЬ-дэлэринэ кетурсунлэр. Бела бир сазиш атом силаЬыны гадаган вэ мэЬв этмэк :1олунда илк аддым ола билэрди вэ дов-лэтлэр арасында э’тимадын моЬкэмлэнмэ-синэ комэк эдэрди. Совет Иттифагында кечирилэн атом сынаглары ила элагэдар олараг АБШ дов-лэт хадимлэри атом энержиси узэриндэ _1ейнэлхалг нэзарэт гоймаг лузумундан данышырлар. С^овет Ьокумэти бела Ьесаб эдир ки, нувэ сынаглары узэриндэ Ьеч бир хусуси нэзарэт системи талаб эдилмир, чунки муасир техники васитэлэр ер узу-нун Ьэр Ьансы бир негтасинда нувэ си-лаЬы сынагларыны асанлыгла ашкара чыхармага имкан верир. Лакин мэ’лумдур ки. Совет Иттифагы-нын бу тэклифинэ, элачэ дэ атом вэ Ьидрокен силаЬларыны гадаган этмэк тэк-дифинэ Америка Бирлэшмиш Шгатлары вэ бэ’зи башга гарб довлэглэри тарэфдар дейилдирлэр. Ьэмчинин мэ’лумдур ки, бу ил АБШ вэ Пнкилтарэдэ нува ва исти-лик-нувэ силаЬы сынаглары кечирил-мишдир. Совет Ьокумэти бу вэзиййэтлэ Ьесаблашмая билмэз вэ ез тэЬлукэсизли-йи мэнафеини асас котурэрэк нува силаЬы сынатларына лазымынча фикир вермэйэ мэчбурдур. Бунунла бела Совет Ьокумэти нувэ силаЬы истеЬсалынын, сах.’ганылмасынын вэ ишлэднлмэсинин тамамилэ гадаган эдилмэси Ьаггында бейнэлхалг сазиш ал-дэ этмэк, Ьабелэ бу силаЬыы партлады-лыб сынагдан кечирилмэсини гадаган эт-мэк йолунда 03 сэ’йлэрини бундан сонра да зэифлэтмэйэчэкдир. Бунунлч. бирликдэ Совет Ьокумэти атом энержисиндэн динч мэгсэдлэрлэ истифадэ этмэк саЬэсиндэ корулэн ишдэри Ьэр ва-ситэ илэ кенвшлэндирир. Агротехника гай да лары позулур Низами адына колхозун памбыг тарла-лары Еникэндин мэркэзиндэн башлаяраг, Кирдманчал тэрэф узаныр. Бригадамыз идк дэфэ бу колхозда олду. Колхозун узвлэри Ьэр Ьектардан 27 сентнер памбыг кетурмэйи оЬдэлэринэ алараг гоншу Ьэзи Асланов адына колхозла ярышыр-лар. Лакин колхозда еЬдэчилийин е'ринэ етирилмэси учун тэдбир керулмур. 6 немрэли бригадада памбыгын кечэ-кундуз шырымларла суварылмасы тэшкил эдилмэмиш, суварма 20 кундур ки, даяп-дырыдмышдыр. 2 вэ 3 немрэли манга-ларда саЬэлэрин- кетмэнлэнмэси, битки-лэрин учларыныи вурулмасы вэ тарла-дарын алаг отларындан тэмиздэнмэси ашагы кейфиййэтдэ апарылыр. Буна ке-рэ дэ 15 Ьектар саЬэдэ биткидэр оддугча аз бар кэтирмишдир. Колхоза хидмэт эдэн 8 яемрэла трактор бригадасынын бригадиря Э. Ьусейнов йолдаш култивасиянын кейфиййэтинэ фикир вермир. Биткилэрин диби яхшы долдурулмур. Зэиф коллара айрыча гуд-лут эдилмир. Колхозда памбыгын бечэрилмэси учун 295 нэфэр колхозчу вэ 15 нэфэр механизатор айрылмыгадыр. Бу гуввэдэн дузкун истифадэ эдилмир. Колхозчуларын вэ механизаторларын тарлаларда мэЬсулдар ишлэмэси учун лазыми шэраит ярадылма-мышдыр. Доггуз бригаданын алтысында тарла душэркэлэри яхшы вэзиййэтдэ деп йилдир. Бу душэркэлэр аваданлыгла тэч-Ьиз эдилмэммшдир. Ьэким вэ фелдшерлэр душэркэлэрэ чох аз-аз кэлирлэр. Ь. Асланов адына колхозда да бечэрмэ даяндырылмыгадыр. Бурада бешинчи култивасия кечикдкрилдийи учун 300 Ьектар саЬэдэн чэми 155 Ьектары кет-мэнлэнмишдир. Колхоза хидмэт эдэн 4 немрэли трактор брнгадасы (бригадир М. Мурсэлов йолдашдыр) август айында чэр-кэ араларыва култивасия чэкмэк тапшы-рыгыны чэми 7 фанз еринэ етирмвшдир. 9. Нэбиев вэ Г. Нэсиров йолдашларын бригадаларывда саЬалэр елавэ гида куб-рэси верилмэдэн суварылмышдыр. 4 ном-рэли бригадада судан сэмэрэли истифадэ эдилмир. 1, 2 вэ 3 немрэли мангала-рын саЬэлэрн чэми ики дэфэ, езу дэ селлэмэ суварылмышдыр. Бригаданын еЬдэсиндэ олан 50 Ьектар саЬэдэ битки-лэр бэрабэр инкишаф этмэмиш вэ коллар аз мэЬсул кэтирмишдир. Моллакэнд МТС-нин (директор А. Па-шаев, баш аграном М. Ьачыев йолдаш-лардыр) хидмэт этдийи колхозларда памбыг биткилэринэ эдавэ гида кубрэси ве-рилмэси тамамилэ позулмушдур. Орчоникидзе адына, Молотов адына, Маленков адына колхозларда памбыга икинчи дэфэ элавэ гида кубрэси верилмэсинэ башлан-мамышдыр. Ьэмин МТС-ин эЬатэ этдийи 3.640 Ьектар саЬэдэн ялныз 466 Ьектарына икинчи дэфэ элавэ гида кубрэси верил-мишдир. Бутун бунлара керэдир ки, август айында районда 6.400 Ьектар саЬэнин чэми 3.411 Ьектарына алтынчы култивасия чэкилмишдир. 979 Ьектар саЬэдэ бешинчи кетмэнлэмэ апарылмышдыр. Ин-дийэ кими 2.352 Ьектар саЬэдэ памбыг колларынын учлары вурулмамышдыр. Курдэмир район партия, совет вэ кэнд тэсэрруфаты ташкилатлары бечэрмэдэки ногсанлары тезликлэ арадан галдырмага вэ мэЬсул йыгымыны нумунэви тэшкил этмэйэ чалышмалыдырлар. «Коммуиистин» йохлама бригадасы: X. АРАЕВ, М. ЬАЧЫЕВ, Г. ДА-ДАШОВ. АЛИ М0КТ0БЛ0РИН MYhYM В03ИФ9СИ 0ЛКЭМИЗДЭ халг тэсэрруфатынын, элм вэ мэдэниййэтин инкишафы али мэктэб-лэр тэрэфиндэн Ьазырланан йуксэк их-тисаслы кадрларьгн фэалиййэти илэ сых элатэдардыр. МэЬз буна корэдяр ки. Коммунист партиясы вэ Совет Ьокумэти али тэЬсил ишинэ бойук гайгы кестэ-рир вэ бойук Вэтэнимизин истэр мэркэз шэЬэрлэриндэ, истэрсэ учгар районла-рында али мэктэблэрпн ярадылмасына вэ кеаишлэнмэсннэ хусуси фикир вернр-лэр. Ьазырда Совет Иттифагынын али мэк-тэблориндэ 1.900 минэ яхын тэлэбе бху-юр. Али мэктэб.1эрдэ вэ элми муэссисэ-лэрдэ ишлэйэн элмлэр доктору вэ профес-сорларын сайы 10 миндэн чох во влмлэр намизэдинин сайы 80 минэ гэдэрдир. Ялныз бешинчи бешилликдэ 1.120 миндэн чох али тэЬсилли мутэхэссис Ьазырлан-мышдыр. Пуксэк билийа малик мутэхэссислэр Ьазырланмасы ишиндэ чохмиллэтли елкэ-мизин бутун республикаларынын мэна-феи нэзэрдэ тутулмушдур. Ьазырда элэ бир республика нохдур ки, онун милли университети вэ башга али мэктэбледи олмасын. Республикамызын али мэктэблэрннэ бу илки дэрс илиндэ 6 миндэн юхары тэ-лэбэ гэбул эдилмишдир. Гэбул имтаЬан-лары костэрди ки, орта мэктэбдэрдв дэрс кейфийнэти хейли йуксэлдидмиш-дир. Азэрбайчанын бир чох районларын-дан кэлэн кэнчлэр элмин мухтэлиф саЬэ-лэриндэ кезэл билик газандыгларыны ну-майиш этдирмиш вэ ени исте’дадлы нэс-лин тэрбийэсиндэ мэктэблэримизин му-вэффэгиййэтяня мейдана чыхармышлар. Бунунла янашы олараг бир чох тэлэ-бэ риязийят, физика, кимя, харичи дил вэ бэ’зи башга фэнлэрдэн аз мэ’лума та малик олдугуну костэрди. Орта мэктэблэрдэ гызыл вэ кумуш медалларын шакирдлэрэ верилмэси ишиндэ либераллыга бол верилмэси чох ачы-начаглы Ьалдыр. Азэрбайчан Девлэт Уш- Академик Ю. МЭММЭДЭЛИЕВ С. М. Киров адына Азэрбайчан Дввлэт Уннверситетинян ректору. верситетиндэ бу ил риязийятдан имта-1ана бурахы.тмыш 33 медалчыдан ядиыз 11-и э’ла вэ яхшы, 8-и орта, 14-у гей-ри-мувэффэг гиймэт алмышдыр. Бу Ьал тэкчэ мэктэб мудирлэрнннн дейид, Ьэмчи-нин нэктэбдэрин педагожи шураларынын бутун узвлэриннн дэ ишо гейри-чидди янапшадарыны кестэрир. Ени дэрс илиндэ али мэктэблэрдэ иш шэраити даЬа да яхшылашыр. Ьокумэтин гэрарына мувафиг олараг ССРИ Али ТэЬсил Назярлийи али мектэблэрэ сабит муэ.тлим Ьей’эти штаты вермиш вэ штатларын тэдрис вэ злми-тэдгигат саЬэсиндэ сэмэрэли истифадэ эдилмэси Ьугугу али мэктэб рэЬбэрлэринэ тапшырылмышдыр. Бойук нэзэри мэсэлэлэрин вэ эмэли проб.1ем-лэрин Ьэлли илэ мэшгул олан алимлэрип тэдрис иши азалдылачаг, элмин инкнша-фы учун онларын даЬз сэмэрэли ишлэмэ-лерине имкан ярадылачагдыр. Али мэЕтэбдэр, бутун халгдарын вэ блкэлэрин * тарихиндэ, элмин инкиша-фында хусуси бир рол ойнамыжмар. Бэ-шэр МЭД9ИИЙЙЭТИНД9 ОНИ чырырлар ачаи бир^чох элми нхтиралар мухтэлиф али мэктэблэрдэ мейдана кэлмншдир. Тэбиэ-тан ганунлары али мэктэб лаборатория вэ кабинэлэриндэ кэшф эди.1мишдир. Совет элминин иякишафында али мэк-тэб ишчилэринин зэиф иштиракы XX гурултайын гедардарындА костэриямиш-дир. Бунунла элагэдар олараг бу яхын-ларда Сов.ИКП Мэркэзи Ёомитэся вэ ССРИ Назирлэр Совети тэрэфиндэн хусуси гэ-рар гэбул эдилмиш вэ али мэктэблэрдэ элми ипиэрив чанландырыдмасы учун муЬум тэдбнрлэр кедулмушдур. Бу тэдбир-лэрэ корэ нэзэри вэ эмэди эЬэмнййэти олан элми мэсэлэлэрин Ьэллинэ али мэк-тэблэрин бутун ишчилэри чэлб эдилмэ-ли, бу ишлэр узэриндэ чидди нэзарэт ярадылмалы, истэр иш планлары вэ истэрсэ дэ элми Ьесабатлар ССРИ Али ТэЬсил Назирлийи янында ярадылмыш хусуси шурада музакирэ эдилмэлидир. Мухтэлиф али мэктэблэрдэ элмин муЬум са-1элэринэ Ьэср эдилмиш хусуси лабора-ториялар ярадылмадыдыр. Азэрбайчан республикасында санаеин ени саЬэлэринин алтынчы бешилликдэ нэзэрдэ тутулан инкишафы али мэктэблэримизин гаршысында муЬум вэзифэдэр гоюр. Ени технолокия илэ зайлик алунит газынтысындан алуминиум оксиди, сул-фат туршусу вэ гейри маддэдэрин алын-масы учун Кировабадда бойук тикинти ишинэ башланмышдыр. Сумгайытда синтетик спирт заводу кенишлэндирилмэкдэ-дир. Бурада сун’и каучукалма сехлэри яхын заманда ишэ салынмалыдыр. Ено Сумгайыт шэЬэриндэ ени нефт-кимя заво-дунун тикилмэси нэзэрдэ тутулур. Нефт вэ башга файдалы газынтыларын ени мэнба-лэрини тапмаг учун кэшфийятчылар гаршысында муЬум вэзифэлэр дурмушдур. Дэнизян нисбэтэн дэрии ерлэриндэн нефт чыхармаг учун газма вэ истисмар ишлэ-риндэ бир сыра ениликлэрдэн истифадэ эдилмэлидир. Энеркетиклэримиз вэ мелио-раторларымыз Агстафа су-электрик стан-сиясынын тикилмэси илэ элагэдар олараг хейли иш кермэлидирлэр. Али мэктэблэрдэ кэнд тэсэрруфаты саЬэсиндэ ишлэйэн алимлэр гаршысында даЬа чох маЬсул верэн, хэстэлийэ давам-.1Ы битки вэ Ьейван новлэрияян ярадыл-масы, биткидэрэ зиянверичилэрлэ мубаризэ, битки вэ Ьейван хэстэликлэрииин гаршысынын алынмасы, ени типли ип-сектисидларин вэ гербисидлэрин кениш тэтбиги вэ дикэр муЬ^м мэсэлэлэр гоюл-мушдур. Инсандарыв сагламлыгывы горумаг, хэстэликлэрлэ, хусусилэ пешэ хэстэлик-дэри илэ мубаризэни даЬа сэмэрэли этмэк учун ени усул вэ тэдбирлэрин та-пылмасы Азэрбайчан Девлэт Тибб Институту коллективинин муЬум вэзифэсидир. ШэЬарлэрин ва кэндлэрин абадлашдырылмасы учун тикинти, архитектура вэ лайиЬэ мутэхэссислэри муЬум ишлэр кор-мэлидирлэр. Бу эмэли мэсэлэлэрлэ якашы совет вэ умумдуня элмини зэнкинлэшдирэн нэзэри тадгигат ишлэри апармаг бутун алим-лэрнмизин шарэфли борчудур. Ьуманитар элмлэрин нумайэндалэпи, хусусилэ тарих вэ эдэбийят мутэхэссислэри совет элмииэ даЬа чох борчлудур-лар. Шэхсиййэтэ пэрэстиш мевгеивдэн тарих^ вэ эдэбийята дайр мзыдмыш эсэр-лэрдэ бурахылмыш сэЬвлэр яхын заман-ларда арадан галдырыдмалы вэ халгын хошбэхт Ьэят угрунда мубаризэ тарихини экс этдирэн, онун ма’нэви ирсини дузкун костэрэн монументал эсэрлэр яра-дылмалыдыр. Али мэктэблэрдэ тэдрис ишннин кедиши бизи Ьеч дэ тэ’мин эдэ билмэз. Ьэдэ индипэ гэдэр бир чох фэнлэрдэн Азэрбайчан дйлинда тэдрис китаблары йохдур. Пстэр Азэрнэшр вэ истэрсэ али мэктэблэр тэрэфиндэн нэшр эдилмиш тэдрис китаб-ларынын сайы дозулмэз дэрэчэдэ аздыр-Институтларымызы лазыми тэдрис китаблары илэ тэ’мин этмэк учун али мэктэб ишчилэри вар гуввэлэри илэ чалыш-малыдырлар. Ачыначаглы бир Ьалдыр ки, бир чох али мэктэблэрдэ, о чумлэдэн универси-тетдэ 03 муЬазирэлэрини ямлая чевирэн муэллимлэр аз дейилдир. Чанды, йуксэк идеялы, иараглы иуЬазирэлэр эвэзинэ бэ’зи муэллимлэр кеЬяэ дэфтэрдэриндэн имла дейирдэр. Бу да дэрсии мэнимсэ-нилмэсинэ пис тэ’сир эдир, кейфиййэти аза.1дыр. Мэ’лум олдугу кими, Москва университетиндэ про(1)€Ссор Грановс-винин охудугу муЬазирэлэр иэзмун вэ формача о гэдэр чазибэдар олмушдур ки, о муЬазирэлэри эшитмэйа тек тэлэбэлэр дейид, Москванын бир чох зиялылары ахышыб кэлирмишлэр. Бутун муэллимлэ-рин муЬазирэлэринин йуксэк мэзмунлу олмасы учун йорулмадан чалышмалыйыг. Бу илдэн э’тибарэн али мэктэблэрин талэбэлэринэ тэгауд верилмэсиндэ ени гайдалар тэтбиг эдилэчэкдир. ССРИ Назирлэр Совети тэрэфиндэн гэбул эдилмиш ени гэрара кора тэгауд ялныз дэрслэрдэ мувэффэгийпэтэ керэ дейил, эйни заманда тэлэбэнин эЬтиячындан асылы олараг верилэчэкдир. Пндийэ гэдэр али мэктэблэрин чохунда орта гиймэт алан бир чох гэлэбэ эЬтиячы олдугуна бахмая-раг тэгауддэн мэЬрум эдилирди. Бу Ьал Ьэм эЬтиячы олан тэлэбэлэрин вэзиййэ-тини агырлашдырыр, Ьэм дэ гиймэт вер-мэ ишиндэ либераллыга йол вери.1иэсинэ сэбэб олурду. Ени гэрар бу негсанларын арадан галдырылмасына имкан верэчэк-дир. Республикамыздакы али мэктэблэрэ би-па вэ маддо-техники база чэЬэтдэн чидди ярдым костэрилмэлидир. Али мэк-тэб.1эримизин бир чоху тэЬсил учун аз ярарлы коЬнэ биналарда ерлэшир. Мэсэлэн, Азэрбайчан Девлэт Университети бннасынын ярарсызлыгы вэ мадди база-нын мэЬдудлугу истэр тэдрис в.) истэрсэ дэ элми ишлэрип дузкун апарылмасына вэ инкишафыяа чидди ианечилив терэ-дир. Азэрбайчан КП Мэркэзи Комитэсинин вэ .\зэр5айчан ССР Назирлэр Советинин гэрары илэ гаршыдакы бешилликдэ университет учун ени бина тикилмэлидир. Тибб институту, кэнд тэсэрруфаты институту вэ башга бэ’зи институтлар учун дэ биналарып тикилмэсини сур’этлэндир-мэБ .дазымдыр. Совет девлатинин сулЬсевэр сиясэти али мэвтэблэримизин харичлэ элагэсинин кундэн-кунэ артмасына сэбэб олур. Азэрбайчан Девлэт Университети истэр де-мократик, истэрсэ дэ капиталист елкалэ-ри университетлэри вэ элми муассисэлэри илэ даим элагэ сахлайыр. Чин, Ьиндис-тан, Чехословакия, Болгарыстан, Румыния, Полша, Америка Бирлэшмиш Штат-дары, Инкйлтэрэ, Франса, Япония вэ бир чох дикэр одвэлэрэ университет ез элми эсэрлэрини кондэрир вэ Ьэмин олкэлэр-дэн мунтэззм олараг мухтэлиф элми эсэр-дэр алыр. Бу тэдрис илиндэ харичи елкэ-лэрлэ элми элагэнин кенишлэнмэсинэ хусуси фикир верилэчэкдир. йндийэдэк харичи олкэлэрдэн Азэрбайчан Довлэт Университетиндэ охумаг учун тэлэбэлэр кэ-лирди. Бу илдэн э’тибарэн Азэрбайчан Довлот Университети дэ оз тэлэбэлэриндэн вэ асцираптларындан бир нечосини тоЬси-лини давам этдирмэк учун халг демокра-тиясы олкэлэринэ кондэрэчэкдир. Али мэктэблэрдэ вэ о чумлэдэн уни-верситетдэ тэ’лим вэ тэрбийэ ишлэриндэ бир сыра ногсанлар вардыр. Али мэктэб-дэрдэ сияси тэрбийэ ишлэринин тэлэб олунан сэвиййэдэ олмамасы, надир Ьал-ларда олса да тэлэбэлэр арасында инти-замсызлыгын вэ дикэр хоша кэлмэнэп Ьадисэлэрин баш вермэсинэ сэбэб олур. Тэрбийэ вэ тэ’лим ишлэрини кучлэндир-мэк, тэлэбэлэри коммунизм руЬунда тэрбийэ этмэк ичтимаи тэшкилатларымызын вэ бутун профессор-муэллим Ьей’этинин нутэддэс вэзифэси олмалыдыр. Ени дэрс илиндэн башлаяраг орта ва али мэктэблэрдэ тэЬсил Ьаггынын лэгв эдилмэси барэдэ Ьокумэтин гэрары бутун совет халгы тэрэфиндэн бойук разылыг Ьиссилэ гаршыланды. Бу гэрар кэпчлэрп-мизин али тэЬсил алмасыпа даЬа элве-ришли шэраит ярадыр. Ени дэрс илиндэ XX гурултайын гэрарына уйгун олараг гияби тэЬсилин ке-нишлэнмэсинэ хусуси фикир вернлэчэк-дир. Гияби тэЬсил практик ишчилэрими-зин истеЬсалатдан айрылмадан нхтисас-ларынын артмасыны вэ онларын йуксэв билик.ти мутэхэссис олмасыны тэ’мин эдир. Партия вэ Ьокумэтимизин али тэЬсилэ кестэрдиклэри гайгыя чаваб олараг али мэктэб ишчилэри, тэ’лим-тэрбийэ вэ эл-ми-тэд.''ягат ишлэринин йуксэк кейфиййэтдэ апарылмасы учун вар гуввэ илэ чалышачаглар. ;
RealCheck