Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 30, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 30, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г83ЕТИ    » «нтмвр мг-т ил. -^н»щ Вэтэнэ сипэр огуллар Журналист Телмаи Гафароа бир муддатдир ки, Азарба|чам торпатыиыи мудафиачилври сырасында •лиид* «nah армани |агаларла да|ушур. [алам дос-тумуа имкаи душаида шаНиди олдугу Ьадисалар, марагаы набЬ* тапа|и олаи д^ушчулар барада |а-*ыр. Онун Лачын кандларииии икид мудафиачилври бврвДН очвркинм сизо тнгдим вдирик. ПАРОЛ — «ЕАГИФ ДАШ» Бакы — Миичиевн татары мпв Накарн criHCHjacwHa келдим. Кулвбирде кедечекдим. Губад-лыныи Ханлыг кандини тезвче качмишдик ки, автобусу сах-ладылар. Милли ©рдумуэун ики аскари аа бир полис сержанты саиадларимиаи |Охла* дм. Иамыдан ajHn ша]и сору-шурдулар: «Кимсаи, Пара ка-дирсаи, ни)а кадирсан?» Наа-ба мана чатаида дадим:! «Ку* лабирда надирам, батальна», ©скар саиадларима бахмв-дай двди: «ДаНа да ки, Вагиф данным, )анына надирам да»- Кулабирд карпусунун jaman-да дадилар ки, Вагиф Aajti саЬардаи Свфи^ан кандинда-дир. Орвда Aajyuj надир. х Вагиф Чаббароау чохдан, Ьала тасарруфатда ишла]аидан таиы)ырам. Учабо), гартал ба-хышлы, аа ¡армии билаи бир канд кишисидир. Онун бутун hajaTM, хусусила сои 4 — 5 илда нарду/у мшлар асл ки-шилик иумунасидир. Шуша, ар-дынча Лачын бошалдылан-дан соира дат ларе ку* душду ки, Кулабирд, Фарачан, Са-фи)вн каидлари да алдан на-дачак. Губадлыныи тала|и иса тукдан асылы олачаг. КачЬа-качун бала аахтында Вагиф Чаббаров Кулабирд карпусунун уступ да flajanw6 дади: — Бу канддан Нач нас чых- ма}ачаг! Балача канд галыб ]ашады. ©зунумудафнэ дасталари ду-эалтдилер. Учгарларда санкар-лар гавыяды. Ермамиларин Ну-чуму навланилан мавгалара кашикчилар го|дулар. Вагиф Чаббаровун баш оглу, гоНум-аграбасы, дост-танышлары, ому таны}ан ва таныма]анлар бир амал, бир HnjjaT атрафында бирлашдилар. 0н чох    таКлука казланан кандлардан    арвад* ушаг сакит pajoHflapa качу-рулду, кандларин мудафиаси учун Asap6aj4BH торпагыныи hap ¡арммдан огуллар ахышыб калди. ©вунумудафиа    даста- лариндан муташаккил бир батален (арадылды,    Вагиф Чаббаров командир та>н олунду. Душман бу ]арлара бир аддым да |ахынлаша бил* мади. Вагиф Чаббаровун ады балача диллара душду. Равшан Атакиши}ав батал-joH командиринии муавини-дир. 35 jaujw вар. О да га-раркаЬ ранен Мухтар Нашы* мов кими муаллимдир. Кулабирд кандиндаки мактабда даре дв|иблар. Ра]онун каН-на раНбарл^ииин сыхма-бог-масыидан сонра LUyuiaja на-диб. Opa да падагожи универ-ситата муаллим габул олунуб. Елми иш катуруб, Наэырда БДУ-нун диссертанты дыр. «Га- рабаг ва Лачын балналаринда турк габилаларииии маскун-лашмасы» моавусунда алми иши ¡арымчыг галыб. Да)ир «саглыг олсуи, галаба Нар ша-|и )олуна rojaaar». Батален комаидиринин муавини — на-лачак алим Кулабирд саву-нун топономиии арашдырыб бу ганаата калиб ки, гадим турк дилимде «шаи-шаНрат-ли jap» ма'маеымы аарир. Равшан муаллим да, онун досту Мухтар муаллим да бала фи-кирдадирлар ки, муНариба биаи бутун ду^ада таныдан галаба ила баша чатачаг. Вагиф Чаббаровун 5 от л у ал-да силаИ ан агыр саНалар-да вурушур. Нала кандлар-да армани багры japan нача-нача чаванлар аар. Фарачан-да XaMOj муаллим, Cnjacet муаллим, 3njaA ва онун гар-дашлари, Сафи]анда рота ко-мандири Чинкив, старшина Ел-чин, Бардадан, Гавымаммаддан, Губа дан, Бил асу вар дан, 6ejna-гандан, Загаталадаи, Имишли-дан, Aaap6aj4BHbiH дикар ра-¡онларыидан калан онларча ва-тэнпарзэр. Кулабирддан Фарачана ка-данда карпунун ¡анындакы jox-лама мантагасинда бир даста чаван оглан кардук. Намысы бир агыздан да]ирди:    «Вагиф да^ынын ¿акына калмишик». CAXJ1AJAH САХЛА1ЫВ Бу савлари да)ан бардали Е'тибар Бадаловдур. Е'тибар-кил Суаресы де)илен |арда арманиларла вурушурлармыш. Тэсадуфан ]екепер бир армани Е'тибарла уа-ува калир. Икиси да ajnn вахт да автома-тын тати]ини чакир. Гулдурун 6ajHH xaja соврулур, Е'тиба-рын иса Нач бурну да гана-мыр. Ерманинин автоматыны joxflajaHAa карурлар ки, патрону гуртарыбмыш. Е'тибар бо|нундан асдыгы балача Гур'а-ны апуб кавунун уступа го}ду — «сахла)ан сахла^ыр», да-ди. бакыдан кален Артистлевин консврти Бизим балукда Имишлинин Гулуба)ли кандиндан Авар Маммадов адында чаван бир оглан вар. Мхшы саси олду-гуна кара канд то}ларында oxyjapMwtu, бурада иса учадан охумур, Нардан вумвума адир. О кун акшам |ама)индаи сонра кердум Авар бир аз учадан oxyjyp. Да]ушчуларимив-дан бири башлады онун габа-гында сындыра-сындыра ojna-м ага. ©л чалдылар, ха]ли адам топлашды, ма)дан гывыш-ды. Ким иса гышгырды ки, таз сафи)анлы Агили чагырын, |ахшы гоша нагара чалыр. Баш дагига кечмеди ки, Агил да калди. Бир бош ведре ила ири коисера гуту суну jaH-jana rojy6 башлады чалмага. Старшина Елчии Исма|ылов Mej-даны бошалдандан сонра кон-сертии башландыгыны бил-дирди: — Биринчи намра — «аскер маршы») oxyjyp Ьамы. Даглар, даралар киши хо-рундан ларва)а душду. Пост-ларда кашик чаканларимиз jajflMM атеши ачмагла oxyjan-ларла haMpa'j олдугларыны билдирдилар. Амма маршы ахырадак охумадыг. Нагара-ты ики дафа такрарл^андан сонра ojyn Наваларына кач-дик. Ьач кас ма}дандан чых-маг истамирди. »Азарин аа Елшанин маНны лары, «Гоша нагара»да чалыиан ojnar parc-лар башымывы ала гатмыш-ды ки, гаранлыгын на вахт душ-ду^ундан хабаримив олмамыш-ды. На)атин куичуна го)улмуш нафт лампасы ме)даны чох аз ишыгландырырды. Нача олду-са, бир анлыга ара сакитлеш-ди. Кардук тапаликдан бив тарафа бир оглан калир. Ча-парии {анына чатыб да|анды. Таиыдыг. Шакили баласы иди. ©в лаЬчасинда учадан соруш-ду:    «Набы чалыб-oxyjaH ар* тистлар Бакыдан чает дилер?» Бу савларин де!илмесиле узагауран топларымывын ку-рулдамасы бир вахта душду. MejABHAaH гопай rahraha топ сасиндан барк чыхды. Соира jana «©скар маршы» чалын-ды, MajflaH jaвaш-jaвaш бо-шалды. О кундан чалыб-оху-jan аскарларимивин ады гал-ды «Бакыдан калан артистлар». ©скарларимизин чидди тал-шырыгыны да унутмамышам. Онларын дадиклари бунлар-ды:. «Правидаитимив, jaxyA Еабита назиримив алиии даста-t атан кими Анкара, Hjy-JopK ила даныша билирлар. Бас карасей онлар Кулабирд, jaxyA Фарачан, Сефи}ан каидлари ила да даныша билерлерми? ©скарларимив 3 — 4 а|дыр авлариндан хабар тута t бия-мирлар, чунки телефон бир jana, Нач почт да ишлемир». Лачынын дajYшaн кандла-ринда бирча Неким да ол-сун joxAyp. Такча Фарачан кандинда бир... акушер-мама вар. Эскарларии Ьересина ики куна бир гуту «Астра» сигарати душа, ja душма}а. .»«JaxbiH кунларда бив талиб калача{ик», буну батал-joH командири Вагиф Чаббаров, забитлар Мухтар Нашы-мов, Равшан Атакиш^ав, сы-реви де£ушчулер ТаНир Шы-xaflHjaB, ПанаИ Ьв)двров, Емин Ье^даров, Интигам ArajeB, Зи-¡ад, Фаррух аа Ajas Новрузов гардашлары, чатин »сунларда бала кеиди тарк eTMejan 78 ¡ашлы Ьасан киши, Мирза Рва-jaa, адларыны билмади)им сы-рави канд адамлары дадилар. Одун-аловуи ичинде олан-лар сазу такрар алама]и, чох данышмагы савмирлар.# ©ву да дадиклари ила амаллари Ьа-миша дув калир. Телмаи ГАФАРОВ. AJUIAh ХЕ1ИР ВЕРСИИ roj 63 ЕВИМД6 6JICYH — Вали? — На Вали салмысан, а?.. — На олуб, ¡она бурнун jap-• и»дир. Санин да)иб.кулан вхтыны KapaaajHK? — HajnajHM, а Мухтар, кар-урсеи гариымла аллаширам? — Бир да керум на олуб, влыгын.задыи вар? Шукур ллаЬа Нала ачлыг душме. 6. — Мухтар, ачлыг joxAyp, ам-а она охшар бир uiej вар. О ивим сонбашик jane бир ог. 1н олуб. Алтысыны аалан. ирдим, качурдум, Нардан ке-иб, Нара катди, хабарим ол-ады. Галыб бирча бу ушаг. сте)ирик о ну да ики баш, ард ajar enejen Имен киши, ин да )ахшы бир гыаы аар. раадаресы саНбат дан сои. а демишдилар ки, калин, [уиеи jox, срага кун ахшам втмишдик ушаглерын шир. исини ичак. — АллаН хе]ир версии, да] дней иш аар да. — Хуласа, Имаикилда оту-уб, о ¡андаи, бу ]андан cah-ат едирдик ки, бирдан о ди. и такулмуш Самад башлады и, бу ил K»fl»6ejMH картофу «тды. Полшада да гураглыг >лду. Руси^атии иса азу ачыи. 1ан алур, да) бива картоф ермаэ. Л ал олмуш Казым да carra. 1ыны терпедиб га)ытды ки, >еч чера]и дамирсан. Бас ыш гапыны алмамыш ачлыг 1ушечек. Замен дилигурумушу Нач ганышаи кермусен? Га]ыдасан к, Иран бизде мал го)мады, |екабрда атин килосу олачаг 00 — 800 маната. Ела инди. мн азунда Чалилабадда, Би- ласуаарда килосу 200 манат, дан jape душмур. Гыаын ами. си Надир бу japAa лап кул вурду. Kyja, Зелтсин хабар кен. дариб ки, ерманиии ревы салма]ынча jar, гаид да]иб а]агынызы бу тарафлара roj-MajtiH. ©ву да анд-аман ала. ди ки, бу хабари лап е'тибар. лы манбадан вши дм б. Дейрам а дамы ше)тан дил. ландирир. Бу japAa гурумуш дилим динч дурмады. Нар. дан аглымв калдиса дадим ки, jarHH нафт кими, силаН кими, ду!уну да Иран арма-иилара варар. Ела бу савлари демишдим ки, бачылардаи бири ча]лары катирди. Имен гефил башыны галдырыб дади ки, aj гыв, да) бу ча|дан и час и олмадыг. Кат о бири ча). дан катир. Матым-гутум гуруду. Нандан-Нана диллендим ки, aj Иман, бу на сезду данышырсан? Киши Налдаи-Нала душуб дади ки, да) ширин ча)ы ичеси олмадыг. Гыв алур, roj ев ха. рабам да елсун. Нала ортада севду, дун)аны joxa чыхар-дыныз. На иллаН аладим ки, а) Иман бекарчылыгдан да. иышырыг. ВаллаН, биллаН гы. ша гадар Нар uiaj дузелер. Бир да алмамишик ки. Елчи. ли^а каданлар да на гадар дил текдулер, Иман дашы ете)индеи такмади. Дади ки, данышдыгыныз ces-зад да)ил. JajMH бу кунунда бела гыт. лыгдырса, гышы нача олачаг? Май сезумуи агасы)ам, гыв сивиндир. ©лду алду, саг гал. ды, иншаллаН боллуг вахты калиб аларарсыиыз. Р. ТАНИР. РЕПЛИКА взуну кезлэ, ИТ КЭЛИР! СаЬиб киши машьгаы да)а-начага тэзэ вермишди ки. ]е-кэ бир ит устУнэ атылды. Фикирлэшмэк мэгамы дeJил-ди. О бир кез гырпымында сычра]ыб чЖигулиенин ус" тунэ галхды. Пенча^нин атв-]инд9н JaпьшIaн ит ондан сал-ланмыш Иалда машыны чыр-магла)ырды. Лахшы ки, да)а-начаг кезэтчиси вахтында кeмэJ9 чатды... Бу Ьадисэ Хэтаи paJoнyн-да, Кэнчэ проспектиндэки пуллу да)аначагда баш ве-риб. ЭЬмэдли ]аша)ыш саИэ-синдэ бела Надисэлэр тез-тез олур. 67 «В» немрэли евин 1-чи блокунда ушагын гыш-гыртысына бутун сакинлэр Ье)9тэ твкулушмушдулвр... Бурада ики пуллу да]аначаг вар. Ьэрэсиндэ да дерд-беш ит. Ахшамлар Ьунэрин вар бу эразидэн кеч. Итлэрин улашмасындан ^тмаг олмур. Кунэшлинин «Д» масеи-виндэ 27. 28, 29 немрэли би-наларын вэ башга евлэрин этрафы «ит фермасыэна баи-зэ)ир. Бу эразидэ ]уздан чох ит долашыр. Телевизи]а хэбэрлэринин бириндэ де)илирди ки, Бакы-да саЬибсиз итлэр сакинлэри танка кэтириб. 1500 вэтан даш шикает едиб. Бас керэ сан чавабдеИ тэшкилатлар на душунурлэр?! И. ЭМЭНУЛЛАДЕВ, «Халг гэзетавшш мухбнри. ааааае» ....................  ••••••¡¡•¡s:::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::: •■eee»eeeeeeeeeeeeee»eeeaeeeeeeeeeeeeeeeeaaeaaaeaeeaaaaeeaeeaeaeaaa    9еевввеев*е» е ке де АедаеееемАеАееедаееееееееАвввввввАввв *•••••••••••• ••••••• •••»*• »емааааааааааааааааааааааа ••аваааааааааааааааааааааа________________ '••ваваааааааааааааааваааеавававаеаааеаваа • •а»••• • ¡#M:¡ mm im Ш im СОМРАЯЩЩ! V    ]    v    V-    •    .    -(у    ;    ••    >'    *.    *    уу    ; Г ALFA-ECO ■ Ш СЭЬМДАР ШИРКЭТИ мугавилв пцмэтлери асасында ал ила халис ¿ундаи тохунмуш I Аээрба^чан халчаларыны алыр. Ги)мэтлэр рублла ва СКВ ила еданилир. Халчаларын хэршдв;-; > истеИсал олунмуш ; j уксак > <в]фи1)ртли ипликлерв Дв]иш-дирилмэси мумкундур. • ••..    ....    •    .*    V    >•>>*• Мубадилэ аа са1ыналма амвли^атлары ширкатин анбарында ашагыдакы унвам узрэ апарылыр: 120515 Москва, Прасковина кучаси, 21 Мэ’лумат телафонлары : 181-70-53, 187-09-70, 181-90-24;    ЩШ »•••■а»а»ааа»а»аеавааавв»а»а»ав«*аеа«а«ааа»аеа*а»аааааааеаа#аа»аава«ааааааааааа ааааааааааеаааааааааааааааааааааааааааа    »*••    '•    * .i*B«aaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaa«eaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaacaaeaaBaeaaaaaaaaa»aaaaaeaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa а » ft* I •eaaeeaeaeeeaeeeeeeeaaoeeeeeeea «eaeaeeeeeeeaaaaraaeae»eeaa»tria-*« а «еааааааа »»а»аааааааааавааааааааааааааааааааааааа •••аа*    •    ••    • НДМАН ШэЬэр Идман в тэшэббусу Зугулбада бе]нэл-шапмат i Бакы Комятэсяннн тэшаббусу жхв таят ____ старты верялиб. Галаба уг-рунда TypKHja, Иран Ислам Республякасы, PycHja, Кур* чуствн, Газахыстая вэ Аз ба]чанын 100-дан чох ш матчысы иштярак еднр. Ja-рышлар ики групда кечири-ляр. Биринчи алты JepH тутая шаЬматчы пул мукафатыва ла1нг керулэчэк. Турнирни галибннэ 15 мяв руб л веря-лэчэк. Турнярдэ фэрглэнэн-лар учун ги)матли хатнрэ ha-ди[]алэри да а^ылмышдыр. * • * AsapOaJaaabiH милли фут- бол чемпнонатыяда . рышлары даяам едвр. Н< ти турда чемпяояатыя лндер-ларя ев ме1даяларыяда хал ятяряблар. «Нефтчя* Агда-мыи «Гарабаг» воллеятявя яда 1:1, Сумга|ытын «Хазар» влубуяуя футболчулары нса Ховузун «Х’урая» конаядасы яла 2:2 Ьесабы яла Ьеч-Ьбча о)на!ыблар. Дякар керушла-ряя яэтнчэларн беладар: «Ия* шаатчы* (Бакы) — «Курмуж» (Гах) 2:0, «Кур» (Мяякаче-внр) — «Тараггя» (Бакы) — 5:1, «ШаЬдаг» (Гусар) — «Иншаатчы» (Сабярабад) — 3:0. Бу керушлардэя сонра ко-мандаларыя турнир вэз^)ап белэднр: «Нефтчя» 29 26 1 2 87—15 53 «Хэзэр» С. 29 23 3 3 79-14 49 «Туран» 29 20 3 в 44-17 43 «Кэпэз» 28 17 7 4 61—21 41 «Гарабаг» 29 17 7 5 58-22 41 «Иншаатчы» Б. 29 18 4 в 44—19 40 «Кур» 29 16 2 И 46-30 34 «Иншаатчы» С. 29 13 5 И 27—32 31 «Тэрэггн» 29 12 5 12 32—31 29 «Курмук» 29 11 в 12 52-58 28 «ШаЬдаг» 29 10 7 12 30—32 27 «Ymka» 28 И 4 13 38-50 28 «ИДМАН ПРОГНОЗУ» 42-чи ТИРАЖЫН ПРОГРАММ (17 - 11 OKTJASP) 17 окт)ебр (шайбе) Футбол yape Русм)а чемпмоиаты Прогноз 1. ><Ротор» — «Факел»» 2. «Кубан» — «Текистилшик» Ммллетлерересы хокке) лмгасынын кубоку 3. «Динамо» М. — «Спартак» 4. «ОИК» С. П. — «Рига»-Старс» (1-чн о)ун) Футбол увра Франса чемпионаты 5. «Сент-Е^ен* — «Бордо» 6. «Сошо» — «Монако» II окт)абр (базар) Футбол увре Русн)а чемпионаты 7. «Крыл)а Советов» — «Динамо» Ст. 8. «Зенит» — «Динамо» Газовик. 9. «Шинник» — «Уралмаш» Миляетяерарасы хокке) лмгесыиыи кубоку 10. МОИК — «Химик» 11. «Торподо» Л. — «Крыл)а Советов» 12. ОИК С П. — «Рига-Старс» (2-чи о)ун) 13. «Динамо» Мн. — «Кристалл» (1-чн о^уи) ИДМАН ЛОТЕРЕ1АЛАРЫ 39-чу тиражам иатичалари 45-дан б: 11, 13, 24, 33, 37, 40 36-дан 5: 1, 16, 23, 27, 30 56-даи 6: 4, 21, 27, 44, 45, 46. Куааштлн рагам — 7 ИДМАН ПРОГНОЗУ " 1) - X, 2) - 1, J) - 1. 4) - 2, Í) - 1. *) - X, П 8) _ X, ♦) _ 2, 10) - X, 11) - X, 12) -    13)    —    2. 60 30 10 40 40 20 60 30 10 60 20 20 10 60 30 10 40 50 60 30 10 50 40 10 40 20 40 30 10 60 10 30 60 50 10 40 60 20 20 Уг, Щ ту г CCHTJABPMN 30-да Аворба)ча11 «июли - 1. Гэзетян вевбэти яемрэсн окт)абрыя 2-да чыхачаг 730. «Хош кардук». Cahap лрограмы. 9j05. ЧабЬа хаттии-дан. 9.10. Чизим фмлмлари. 935. Табматн сааанлар. 10.05. Кур устумде шаЬар. 10.45. Бодни филм: «Бир даЬа маЬаббат Наггында». 1600. Кунуи хабар-лари. 1605. Чивкм филми. 1615. Ушаглар учуй:    «Дан    улдузу». 1650. «Идман» талааизи)а журналы. 1930. Кунаши иченяерин тур кусу. Турк ша'рмндаи сач-малар. 19.50. Телефакс. 20.00. Реклам. 20.05. Пан чарам» а) го-муб. 20.20. Кунуи хабарлари. 2030. ЧабЬа хеттиидеи. 20.55, Реклам. 21.00. hepMOHnje. 21.30. Чине)етмн изи няе. 22.00. Теле-емзи)е театры. Седе) Будагяы— «Сеней очегларын ишыгы». 22.50. Бадин филм: «Нофелат Ьарададыр?». 00.10. Кунун хабарлари. •    _ «Остаммине» каналы 606 Зеииликлер. 6.26 Cahap кммнастикасы. 630. Cahap. 650. Чизки филми. 9ДО. 1аниянклар. 9.20. Бадми талааизи)а филми: «Варлылар да егла)ыр». 1605. Коисерт. 1625. Рассам J. JyAH-ммн (арадычылыгы Ьаггындв. 10.56 Чивкм филмм. 1130. Му-емгм ма'чу вал ар и- 12.00. 1ани-ликлар. 12.20. V оари)алы бедии талааизи)а филми: «©лаЬазра-тмм aAjyтакты». 2-чн cepnja. 13.45. Гысаматражлы бадин та-AaaHSHja филми: «Га))ум». 1335. Бадин талааизм)а филми: «Ка-чмб кадаи )а)ын саси». I сари-ja. 15.00. 1еиилнклар. 1535. Та-лемикст. 16.10. Блокнот. 16.15. «Уолт Дисна j* таг днм адир. 17Л5. Бмзим муемгн клубу му в. 1735. Муваффагн|]ата нача иа-ил олмалы? 1606 1аииликлар. 1625. -16-дак аа даЬа ба|ук. 19.15. Чохсармалы бадин тела-вивжа филми:    «Варлылар да агла)ыр». 2606 Маиу. 20.45. Кечанив xajpa галсын, балалар! 21 ДО. )анмликлар. 2135. Ражис-сор А Вводный фмлмлари. 2230. Тара гуту. 23.15. Футбол. Аарола кубоку угрунда. Фаси-лада: {аннликлар. 600. Хеберлар. 625. Ишкувар адамыи аахты. 655 Асу да аахт. 9.16 Ветенмм маним. 10Л5. Ча-фаняи)|ат кабараси. 11.05. Кои-сарт. 11.40. «Сатира» театры-иыи тамашасы. 1236 Ретро. 1236 бедии TenetHBHja филми: «Секте Барбаре». 1330. Кеидли су алы. 14ДО. Хаберлер. 1430. Руси|амын HOMCTMtycMja мабка-масм салоиуида. 1600. Бизнес: }еми едлар. 1615. Чмвки филми. 1630. Христиеи прогремы. 17.00 Коисерт. 1736 Аенилмклер. 1600. Треисросефир. 1645. «М —Трест». 19ДО. Келии, ejwpa «дек. 19.15. Мухалифет. 20.00. Хеберлер. 20.26 hap кун бедрам. 2636 Бедии телееиви)а филми: «Сента-Бербера». 21.00. Русм|амым KOHCTHTycKja маЬкамеей салоиуида. 2136 Pycnja Фадересм/асыиыи сассн}всым-да. 22.05. Футбоа. УЕФА-ным кубоку. 23.00. Хабарлар. П.20, футбол. УЕФА-нын кубоку. 00.16 Е страда прогремы. АЗеКАЖАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН медэнилат НАЗИРЛЮИ АзаРЕАМАН девлат академик опера шв БАЛЕТ ТЕАТРЫ im-чи ИЯ оифврыи l-двн 17-двк ояаи ГЕПвГТУАГ 2 окт)в6р, »YM»    г-    Доииевтти «меьемет ичкиси» 2 шркмллм опора 3 OKTjeÓp, шайба    3.    Ьвиыба|ов,    Ни)ааи «АШЫГ ГвРНБ» 4 oKTjaÓp, базар •CYHAY» 4 шакмллм опара «ЗОЛУШКА» 2 шакмлю« опара Л. Ва)ншта)и А. Адан У. Наиыба)ов ахшам еЖИЗЕЛ» 2 шакнллм балат 9 OKTjaÓp, чуме «лили ва меннун» 2 шакнллм опара 10 OKTje6p, шанба    Д.    Россини «СЕВИЛИ1А БаРБЭРН» 2 шамилпм опара 11 oKTjaóp, базар    Л.    Ва|ншта)н «YHAY1 «чакмали пншик» 2 шакнллм опара ахшам Ш. Ахундова «малин гамсы» 2 шакмллм опара 16 окт)абр, чума    3.    Иачыба^в,    Нм)азм «АШЫГ ГЭРИБ» 4 шамилли опара 17 ок^абр, шанба ОПЕРА ВЭ БАЛЕТ СОЛИСТЛвРИНИН КОНСЕРТИ Кундуз тамашалары саат 12-да, ахшам тамаша-лары саат 19-да башлаиыр. Билатлар таатрыи кассасыида Нар муи саат 10-дан 19-дам сатылыр. Шайба ва базар мунлари тамашалар саат 1В-Л* башлаиыр. «ИСТАНБУЛ» ШИК ШГМ» ШНРМТИ OKTJABP АШНЫН 1'Двн MYHT030M ОЛАРАГ БАКЫ—НАХЧЫВАН—TYPKMJO—Н0Л0Б (Сури») маршруту yape турист сеферяери твшши вдир. вдмгаявр мфтвсыв вявчаг. Олам мв'яумат алмаг учуй ашагыдакы твявфои-лара *внм вура билерсиииз: 9S-81-96; 93-45-М. YHBAH: Еа(уи Дани» иучаси, 11 (иаиашш Киров яросиаити), I мартаба. • 1991-чи илда Асаф За|неллы «дыне муемгн мектеби тара-финдан Фатеян)ем Диана Маммадалн гыаыка аарнлмиш 27 намрали талаба билети нтди|н учуй а’ткбарсыз св|ылыр АЛЛАЬ РЭЬМЭТ ЕЛЭСИН Сумгаит шэЬэр сагламлыг мэркэзикян коллектива иш ]олдашлары А. Быпфид»!», анасы Сэаянэ TflinLI1>1Jii вафаты вт элагэдар кедарл9ядя1янв билдирир ва дэрин Ьузяла башеагдыгы веряр. <Аз9рба)чан ЕА Дэрил Нефт вэ Газ Лтаглары Проблеял эри Инсгитутунун эмэкдашлары М. Абасов. Р Ча-ваншир. Г. Чэлилов, А. Гулн^в, И. Чэфэров, Б. Ьагы-ров Л. Кондрушкин, Т. Хисметов, А. Иманов, Е. Эзимоа, Р Эл1аров7Т БаЬаров, Р. Муса]ев. Ч. Вэзиров, Г. Эфэн-дн]ев. А. Дадалюв. Э. Дадашов, Р. Эзиэб^ов, Н. Чэфэров, Г. Чалалов, Р. Эфэнд^ев. А. Гасымов, М. Оприс, Ф. Ба-гырова иш }олдашлары. ла)ын физика вэ ким1асы лабо-раторя1асыяьт реЬбэря. Азэрба1чан ЕА мухбир уэоу* техника елмлэри доктору, профессор Нэрииан Чэфер отлу ТаЬяровун вахтсыз вэфаты илэ элагвдар мэрЬумун анлэсинэ дэрин Ьузнле башеаглыгы верирлэр. АзэрбаЬая ЕА Дэрин Нефт во Газ /атаглары Проб-лемлэрк Институту ла]ын физика вэ ним Jacú лаборатори-)асыыын эмэкдашлары иш 1олдашлары. Азэрба)чан ЕА мухбяр узву. техника елмлэри доктору, профессор Неряыая Чэфер отлу ТаЬяровун вахтсыз вэфаты ялэ элагэдар мэрЬумун анлэсинэ дэряя Ьузнлэ башеаглыгы верирлэр. Г. Мэммэд)аров, Р. ТаЬяров, С. Эсэдов, Г. Асланов. Б. Гэндилов. Р. Емянов. Ф. МеЬди1ев. С. Badajee, X. Гасымова иш Уэдашлары Исяэядэр Ахундова, анасы Саяняэ хаяымыя вэфаты илэ элагэдар дэряя Ьузнле башеаглыгы верирлэр. Бакы Мактабагвдар Педагожв Техяикуиунуя 04/Х груп талабмари Мусе)кб шумлии, азизн Куляареяяя фамвэлн вэфатындая яедэрлэвдяхлэрннн билдирир вэ д* рин Ьузнлэ башеаглыгы верирлэр. Б*я рещкр Т. Т. РУСТЭМОВ Та'смсчи: яХаиг гматиаиии журналист иоияак-Укрытии Журмтмстсяпй мояяомлш «Хмг Рвдамсм|амым ума швы: 27615t» БАКЫ WtlitWl БвЛГК ДОИМЗ KY40CH, 1t. Томфоммр: мо'нумвт учу* — 92-64-92* ммформагм|а — 92-62-27, рввшвм вмдмвтм муЬэсмблми—92-24-22, ионботчм родамтор—26-51-66. Нэабэпя усдахтор Т. ЬЕЛДЭРОВ. — 92-79-61, Чана ямзалзячалыдыр 23.00 Имааяаяяышдар 23.00 Нянек 06814 Ч 126466700 10 II I3U Баян. «АзэрбаИаяа яиврмНатшмви мэтбэсс- Тяраж» К.?«    8203. / ;
RealCheck