Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 30, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 30, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ    зо cehtjabp 1002>*и ил. Nt 180 ом »дшга AVHIAAI# СабаН BejHMxanr «1ашпы носил» кунудур «ет есяивтв чо* *ММ’ too* Бурадакы ja.-^HW дсгларын гары да самдурмаз, бурадакы буау jajwH нстнси да • ритма». бура унудулму «1Мрын( атыл* мышларын дунасыдыр. Дерд-лар дардлашир бу jep£». Насрет. иискил долашыр пер ад-дымда. Блалари аар АллаИын •арди)и амрун узунлугуна да Дотру ДУР» гочаларын ¡aMajn, иима|и7 )атаиагы... hap шв)и мр Нем иадан корлуглары ¡охдур. Бир са» сорушан ними хидматлариида АУР*н««Р* дан даиышырлар. Нам бил-мирлар нача дасинлар KW* саЬиблариии инандырсынлар. .. Бу саНбати ду» баш ил ев-аал бир анадаи ашитмишам. Имканлы, пуллу-панали ум ог-лун, бир гызын «)атим» ана-сындан: «Ум илдир иама-кунду» алла-рими ка)а ачыб, диа макуб АллаЬа 1ал»арырам ки( аалад-ларыма раЬм аласин. Инди дизлериме, голларыме ДУ )ыгылыб. Горхурам карпалари-ма хвтар A»jap^..» 0MYP КЕЧДИ, HYH НЕЧДИ •И Дарда бах( дард ааладын атылмыш анасы дард макир ки, АллаИа дуа ала*иб овладла- рынын кунаЬларыиы jyja бил-мир... Jox, аиа, jyja билмаэ- сан о «унаЬлары, о кунаНлары тала аарма|иб( азлари газа-ныблар. TojflapÄa сачилмак учуй «Аиа» маЬнысыны охудуб гамланан, ата шарафина сат-лыг да)иб бада галдыраи ©гул, мин бир Ьи;лв, Ьикке, фитна-фасадла «мох са»ди|ин» арииин ата-аиасыиы огул гуллугундаи дидаркин салан калии, Бакыда «Гочалар ааи» да{илаи бир унаан вар. Каииш •а раНат, отаглары да мох. Орда сиз» A* jap caxnajnoflap. СабаН «Jaшлы насил» кунудур. Илда бирма дафа иурани, пи-рани сочаларыи ады аиыл^н, ¡ада салынаи, сеаиндирилан, дарди уиутдурулан кундур. Бир о уивана баш макни, Нам каламак отагларынызы кв-рун, Нам да бу cojyr калиши-низла ушу|ан ураклари иси-дин. Балка куиаЬларыиызын бир заррасини jyja билдиииз. Эслинда гомаларын азлари да бу сазлари ]ахыи го)мурлар. На|ласиилар? На|даи душам гадамлар бу агырлыгда дарди нача апарсыи? Оиа кара да «атылмыш, унудулмуш, кимсе-сиз» калмаларини азларииа jaMBr са)ырлар. Сынам галбла* рииа «|амаг» вуруб азлари* ни «шах» сахла]ырлар. вслинде имтврнатлар да, го* чалара совпал хидмат каста*-ран арази марказлари да сы* мыг галблара |*магдыр. вмур-ларимин хазан чагында Ьамысы атари твскинликдир. врази марказларииин би-ринда имканлы авладлары олан ики гы* бир огул атасы сыхыла-сыхыла марказин ди-ракторундан хаНиш атди ки, ичаза варсаниз |амак тало* нуму алыб кадардим. Дирак-тордан сорушдум ки, олмазмы онларыи |амак таломуму Нам олмаса Нафталик варасиниз? Дади ки, ахы онда даНа бура калмазлар. ¿охлама каланда да ала биларлар ки, биз иш* ' ламирик. ...Бали, ба'зан аЬыл-лара хидматимиз бала шарт- кезэлдвр, тэзэ-тэрлн)и, jap-japa- тэрэфнндэн севнлнр, эзнзлэняр. hep ше] 1ллн]инн хэрчлэ)ногур- Ьэр ше! баЬарыяда шыгы яла. Ьамы тэрафз Sffw^piJu^apnBi верив увуяу гыша ту тур. Инсан да белвдяр. Илларяя дязяяя Jepa вура-вура сач-саггалыны агардыр ЧаваилыгыЕда башгаларыва да]аг дурая гоча* д«ид» яамак умур. By яамаяса хош саз да олар, ояуя хнд-матняда дурмаг, Ьар чур гв)шсыны чахмэк да. Халгдар Ьэияша ]ашлы адамлары яла в)унублэр. Агн саггалы олма]ая яэсля, еля башсыз са]ыблар. Она кара да бела де]яблар: «АддаЬсыз ]ерда отур, eajyxcya Зердэ Jox». By келамыя Janai улуларымыз гадар улудур. Хвлгымыз Ьэмнше агсаггала, arokpnaja пир квмя сачда слэДиб, а|уд* несяЬетларяяя мугэддэс бнлнб. Jani гарпшсында aja лагеря якядлар ата-аяа аяуяда дяз чакубдар. Сэкеэн JanMM ия* шя атасыяы, ja аяасыяы ятярандэ азуяу |етям «борчуядая бяр акясгал да rajTapa бялмэдям». — деро Инда да еладир. Аман мт трав Ьаишшз Ду са-дагэтн, улвнлн)н, учалыгы ropyjyö caxaaja бнлмншшши? Jar ия кя, «Гочалар евн» олмаса]ды бу су ала мусбат чаваб всрардяя. пар у*0РмнД0 7РУЛУР- ©мру-би иум бу ЧВРЫНДВ бир тика ]амак учуй кимаса алчалмалы, узу на кулмали, калан «|охламалар»ыи )анында flajnr олдугларыидан гат-гат артыг та'рифламали, сонра да наНара катмак учуй ичаза ал малы дыр. Калин, а'тираф адак ки, бу-тун бу «га]аылар» таскинлик-дан о ?ана да|ил. Таскинлик иса    jana да jaMar кими бир шajдиp. Нам олмаса ону урак-ла багышла)аг. Сабунчу pajoH арази маркаэинин муалича кимнас тикасы залымда. хош сез де молномдир ТаСКИНЛИК JAMAT КИМИ БИР ШЕ1ДИР Белка дун]анын Нам бир )в-римдэ бизда олдугу гадар гоча]а, аЬыла га|«ы, диггат {охдур. Нар Нал да биз бала Ьесаб адирик. Фактлар иса дв]ир:    Азарба|чанда    16    мин- дан чох атылмыш ва кимса-сиз гоча|а 10 интернат, 40 арази маркази, 169 ша'ба хидмат адир. Экер 7 мил)онун бу гадар го-часы варса (аслинда бундан гат-гат чохдур) лазым калса бу рагамла да а|унарик. Бас 7 мил)онун 16 мин атылмышы нача? Дуча)а )ашлыларымызын са^ны чыхартмалы|ыг, |охса онларын панаН катирдиклари интернат авларин са)ыиы? Балка да бу саНбатлар «Jвш-лы насил» кунунв Ьвср втди-)имиэ ¡аэьца (вмагдыр. Амма биз башга шв)лари «}амаг» са|дыгымыз учун ¡аздыг. Рвспубликамызда гочвлара аз#<ох давлвт тв'минаты вар. Ва буму куну-кундан )ахшы-лашдырмага чалышырлар. Рас-ми санадларда иса «атылмыш» калмеси ]охдур. Бар «Кеч каси олма]анлар» ва «тан-Ьа ]аша!анлар». Ja'ни кимсе-сизлар аа атылмышлар. Иша бах, расми сенадлер да ута-ныр онлары аз адлары ила чапирмага. Амма онлары атан авладларын Нам туклари да пэЬсинмир бу калмалардан. Бакы ШаНар Сосиал Та'ми-нат Идарасинин танНа ва Нам каси oaMajaH гочвлара хидмат атмак учун 8 арази маркази, 47 балмаси вар. 450 ишчи 4.200 ronaja гуллуг адир. Бир факты да га)д адак ки, онларын 905 нефери азарба]чан-лыдыр. Элбетте, ата-ана хид-матинда дурмага садиг олан халгымыз учун бу рагам да ба-jVKAYP. Сабунчу арази маркази 550 адама хидмат кастерир. Aja гы jap тутан гочалар кундуз лар бура топлашыр, ¡ахынлыг дакы {амакханада кунда бир дафа исти {амакла та'мин олунурлар. Инсафан, ишчи-лар да онларын гуллугунда пис да]анмырлар. Бурада ашитди]им бир аНвалат ]агин ки, охучуларын да ]'аддашын-да узун муддат галачаг: Ни-Konaj Лапшин адлы тунд ха-cnjjaTflM, агыр табиатли гоча ила Нач ким бачармыр. Онун да килв]‘-кузары jyxap»mapa гадар кадиб чыхыр. 1ахшы Качы)ава (ша'ба муди-ри):    Лапшина хидмат атмак учун нача адам дв]ишдик. Бир-ики кундан сонра Ьамысы га-чырды. Ишдан чыхмага разы олурдулар, Лапшина хидмат OTMeje jox. Ишда сеЬленкар-лыга |ол варанлара чаза учун бу адама хидмат aTMajn тапшы-рырдыг. Бир кун НаНида Се-AMMOBaja да бала бир «чаза» душду. НаНида Лапшинин Нар чур «арка(унлу}уна» дазду, оиа ахыра гадар хидмат ела-ди. Лапшинин дафнинда кол-лективимиз да ¡ахындан мш- Сосиал ишчи Куязар Сафарова, ша'ба мудири Зум-PYA Самедова пвнси|ачы Рубаба Баба|вва)а Нумаиитар ¡ардым кэтириблар. ИстираНат замены. - JacaMBA рв]Онундакы «Шарг хараклари» кафасинда. Балма мудири Елмира Нифтали|ава аНыллара кастарилан хид-мата наэарат адир. тирак атди. Арадан бир нача aj качандан сонра ма'лум олду ки, онун Нар назыны чекан, «шылтаглыг»ларына дезен бу гыза ав-еш^ини, банкда олан пулуну да BacMjjar адиб. Эзу да Намысыны санадлаш-дириб. (Сан »длар давлат те-рафиндан евин аш^алары акт-лашдырыланда тапылыб). Марказда хидмат иши jax-шы гурулуб. 8 — 9 нафара бир ишчи хидмат адир. Ев-еши{ини ¡ыгышдырмагдан тут-муш, базарлыгына гадар Нар бир гуллугу (арина ¡етирирлер. Гочалар бу адамлардан чох разылыг адирлар. Амма ки-ла{сиз да атушмурлар. Гаршы-даи гарлы гыш калир. Он-лар Нар кун арази марказина, орадан да (емакхаиа(а кеда билачакларми? (Эввалда дади к ки, (амак талону кундалик ва-рилир). Эрази марказинин чохунда ашитдим бу киле}и. Исти 1амаклари евлара апар-маг учун мутлэг хусуси ма-шынлар а(рылмалыдыр. Касаи Оручоа (марказин иш-чиси):    Исти    jaMaja аНти]ачы оланларын чоху бура кала билмир, авларинэ да апарма-га имканымыз joxflyp. JaMaK-ханада иса гочалар учун крылан арзагы Назырла}ыб вар-мак галыб орадакы ишчила-рин инсафына. БаНлул Чалилов (марказин техники): НизЗм-интиэам заиф-дир. Истилик систами ишла-мир, борулар сыныг-салхаг-дыр. Мавсум башла]ан кими отаглары су басачш Ади лам-палары да алыб катиран jox-дур. Ишыгларымыз jaHMWp. Б. Малиловун ирадларыны тасдигла)ан чох олду. Кала кимса саз да атды ки, бунлар хырда ше]л»рди, ба]укларини да. Амма да{а билмади. Му-дир калди. ]. Начы|ав: Биз одла су ара-сында галмышыг. Республика Сосиал Та'минат Назирл^и би-за бир те’лимат кандарир, Бакы ШаНар Сосиал Та'минат Идараси иса башга та'лимат. Бир вахтлар назирликда ки-чик бир ша’ба бу ишлари республика узрэ }олуна ^урду. Кила)-кузар да олмурду. ]ахшы олмазмы аввалки кими бирбаша шаНар сосиал та'минат идарасина тебе олаг. Шэрикли рэНбэрлик бизим да ишимизи долашыга салыр, хидмат ишини да. Марказда тибби хидмат ]ах-шы ташкил олунуб. Екстрасенс Са)'авуш Элизадэ гочаларын хидметинда да{аныр. Ган таз-]иги )уксак олаилар, баш ва азала агрыларындан, асаб систаминдан взиjjэт чвквилар Са(авушдан чох разыдырлар. ]ашлылар Нар кун Неким на-зарати алтында мухталиф ид-ман Наракатларини (арина je-тирир, саанслар габул адир-лар. 83 (ашлы Элиага Искаи-даровун валосипадда машги да бу га(гыныи са^асиндадир. Марказин ишчилари а'тираф адирлар ки, гочалара rajfM Нач онларын да ура]инча да)ил. Васаит лазымдыр. Букуику нг-тисади чатинликлар деврунда иса бутун харчлар japfln буд-чадан аданилир. J»hh japa-дылан «МарНамат» фонду марНаматлиларин ¡олуну каз-aajHp. ...Бакыиын ики pajonyHA» арази маркази {охдур. JacaMaa ва Гарадаг ра]‘онларында. Ча)раи KycajHOBa (1асамая pajoH сосиал та'минат шаба-сииии мудири):    Ра{онумузда арази маркази joxayp. Налалик уч ша'ба фаалиНат кастерир. 200-дан *юх адама хидмат адирлар. Pajón ичра апараты бу саЬада визе чох квмек •дир. ДаНа чох аЬти|ачы оланлара мадди )ардым каста-рир, Нумаиитар >рйУМ )олу ила аяынаи арзагдаи гочалар учуй па) а)ырыр. Онларын б«)рамларыиы, ад кун лари ни raiA вламак учун »»сайт ва-рир. Ра)онумузун аразисинда ¡арлашан бутун завод ва фаб-риклар бу ишда )ахыкдан иш-тирак адирлар. А)ын 27-да ка-чирилан «Хв)ри)|а» марафонун-да да каиарда галмадыяар. Бутун арвзи марказларинда олду «у кими бурада да eJauj-лы насил» иуну мунасибати-ла ahrnjaHM олан гочалара пал-палтар, je», ча|, ганд, конфет, ун, сигарет... мухталиф Ьади|-)алар верилачак. 8лмира Нифтеии|ем (шв бе мудири): БаНалыг ва гытлыгда бунлар да вз кемак да(ил. Амма кермушам ки, гочалар даНа чох меНр, маНаббат умур* лар. Кичик бир га|аы ахтарыр-лар ни, онуила гызынсынлар. Она кора да кучуму» чатаны адирик. Ад кунларини ка-чиририк. Кеч не олмаса га-ранфил апарырыг. Онда ке-расиниз нача савинирлар. PajoHAB гочалара уч )амак-хана хидмат кастерир. Ким Наисыиа |ахындырса opa копир. Хусуси магазаларда он-лара ерзаг а)рылыр. Гытлы-гы назара алараг сосиал та'минат ша’баси аи зарури ар-загла онларын аНти)ачыны гисман да олса адама]» чалы-шыр. Насими pajón арази марка-зи танНа ва Нач каси олму)ан 300 гоча)а хидмат кастерир. Марказин азунда ва 4 немрали пв^риз ¡вмак-ханасында онларын исти jaMaja талабаты гисман аданилир. Умуми хидмат дан башга |аш лыларын аЬт^ачы, арзусу aj-ранилир, имкаи дахилинда кемак кестарилир. Бу )ахын-ларда республика Гадынлар ЧамиНатинин хатти ила 15 нафара гадар аНт^ачы олан гочанын hap бирина 500 манат нагд пул варилиб. Дермаи-лар гыт ва баЬа о л дугу учуй марка» бу ишин есас авырлы* гыны ез узарино кетуруб. Фариде Сала)ава (марказин директору): Хидмат» аЬти)ачы олан ,-очаларымызыи чоху MHKpopajoHaapA» jewajnp. Ла-кин орада муиасиб |амакха-налар (охдур ки, бу аНти)ачы »A»ja билак. Исти ¡»мак дашы-мага машын да аарилма)иб. «Jaшлы насил» куну мунаси-батила дунан ра)онда каниш тадбир качирилиб. bajpaM суфраси ачылыб. ЕНти]ачы оланлара пул, ча), сигарет, мухталиф ерзаг маллары, На-диНелер варилиб. Бу да бир тескииликдир. Амма на ад асан ки, 6ajpaM бир кун олур, аНти-)ач иса Ьар кун вар. Бакыдакы арази меркезле-ринин ва ше'белерии фаали))»-тини шаНар сосиал та'минат идараси танзимл»)ир. Бура бир нов гочаларын га^ылары ила долудур десек, с»Ьв атмарик. Маиича Исма]ылова (мудирии муввиии): Билирик ки, бу хид- галыб тикасиии    * (едиртди)и догма ееявдверм терафиидви атылыблар, унудуяублар. ье-яаларини овуидурмаг лап ча-тиидир. Таиликдан безан, eh-ти|ачдаи тайна    калан лари и ¡ашамвга инамыны гв)тармаг 6ejyK хе)ирхаЬлыгдыр. Бу На-мынын борчудур. Онлар та-рих кими кечмишимиз, амур кими иалаче)имиздир. О емру биз да )ашв|ачавыг. ТОКИ 89ТФН 1АШАСЫН Сабунчу арвзи маркаэинда дун)анын Ьар ситамини кер-муш бир гоча ила ЬамсаНбат олдум. Нуреддин Маммадовла Дизинин тагати да чаванлыгы кими она вафасызлыг апа-мишди. Инди аса да квмек аламирди. Сорушдум ки, сиза нача хидмат едирлер? «Jax-шыдыр, — деди. —* Онсуз дв лазым олан гадар )ашамышыг». Нуреддин киши муЬарибении на олдувуну билир. Амма ба-ласини KepMejn6. Данышдыг-ча )аныб-)вхылыр, есебилашкр. Она кара да ман гочвлара сосиал хидматдан данышы-рам, о муЬарибадан. — А) овул, беле муЬвриба олар? Не rajAB-ганун вар, на дш иитизам. Ь»Р» бир тарафа чеки p. SejyK Ватаи муЬари-баси илларинда такча Бакы анбарларында 10 — 15 илин ати, )авы, ду)усу вврды. Инди бир тике тапылмыр. Лазым калсе ачындвн алма)а да рв-эы|ыг. Таки Батан (вшвсыи! Иша бах, дуи)ада hap uiaj гочалармыш.    МаЬаббатдан башга, Батан    сеакисиндан башга. Topyjar гочвлвры. Бирча бу савкини е|раимак учун. КАЗРДМЫНЫЗ МУБАРФК, ГОЧА Л API Бирлашмиш Миллатлар Таш-килатынын ташаббусу ило икин-чи илдир ки, «JauMiM насил» куну качирилир. Кересан онлар на учун бела бир куну па-)ыздв ахтарыб тапыблар? Бу тасадуфдурму? Бал» да На. вмре ]арашан бир гисмат, ох-шарлыг. Бир Ьафтедир ки, муЬвриба кадан алкамизда, гаидан а» а лум дан,    игтисади чатинлик- лардан нафаси тынчыхаи чв-миНатимизда «Jauinki насил» куну ады алтында адда-будда тадбирлар качирилир. Швн-ликлар, xajpnjje ва марЬамат марафонлары... бу иунун ишар-тылары. Кунун ге)д олунмасы Ьансы заруратдан |араныб? Дамак четиидиР. Амма факт будур ки, тадбирин иштиракчылары сосиал хидмат марказларииин ге)ди)}атыида олан {ашлылар-дыр. взу да Ьамысы jox, аз гисми. Калин бо)нумуза алаг ки, од авладлары олсаг да куда дан-мушук. Го| гочаларын сабаЬ* кы бв)рамы бир дали кулак о луб давытсын кулу, горумузу уфласин. Чаиымызда, ганы-мызда вар. Алышачавыг о саат. ]андыгча кунаЬларымыз дв ода душуб говрулачаг. Биз да тамизланаче)ик. Интернат сезу {аддашымыздан силина-чак, «танНа», «атылмыш» калмаларини азумуза гаршы На-гарат са)ачавыг... Бунлар ja-рыкерчак, )арыха)ал бир с»Ь-бетдир. СабаЬ иса «Jaшлы насил» кунудур. Ба)рамымыз му-барак, гочалар! ВаЬид ИМАНОв, ЧвЬвикир ИБАДОВ, 1Фв«>1. «Халг газетивиии мухбирлари A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ ЭБУЛФЭЗ ЕЛЧИБЭЛЭ (Эввэли 1-чи сэЬифэдэ) нефт )атагларынызы ишлэтмав вэ инкишаф етдирмэк Ьугугу вермэк Ьаггында Ьекумэ-тинизин бу )ахынларда гэбул eтдиjи гэра-ры эн хош хэбэрлэрдэн бири Ьесаб етмэк олар. Тэчрубэ бахымындан «Бритиш петролеум» ширкэтинин та]ы-бэрабэри ]охдур вэ мэн Британи)анын ири мэблэтдэ бу )ени капитал го)улушуну урэкдэн алгышла)ы-рам. Умидварам ки, Ьэмин тэдбир влкэлэ-римиз арасында коммерси)а саЬэсиндэ эмэк-дашлыгын эсасыны го)ачагдыр. Британи)а Ьвкумэтинин тичарэт хидмэти Бакы фили-алынын )ени директору Ьаролд Формстоуна тапшырылмышдыр ки, )аранмыш бу имкан-лары тезликлэ Ьэ)ата кечирсин. Мэнэ мэ’лумдур ки. гаршыдакы парламент сечкилэринэдэк олан деврдэ Сиз сон дэрэчэ мэшгул олачагсыныз. Баша душу-рэм ки, Ьэмин муддэт демократи)анызы гурмаг )олунда муЬум мэрЬэлэ олачагдыр. Умид етди)ими билдирирэм ки, бу сечки-лэрдэн сонра Бе]ук Британи)а)а керушэ кэлмэ]э вахт тапачагсыныз. Бу имкандан истифадэ едэрэк Даглыг Га-рабаг мунагишэси Ьаггында бир нечэ кэл-мэ )аза билэрэмми? Бв)ук Британн|а Ьеку-мэти билдирир ки, Даглыг Гарабагын рэс-мя статусу мэсэлэсн музакирэ мввзусу ола билмэз — бу, Азэрба)чан эразисидир. Биз Ьэмин белкэдэ вэ онун этрафында баш ве-рэн мэЬведичи муиагишэни белкэдэ сабит-лик учун тэЬлукэ, Азэрба)чанын вэ Ермэ- нистанын совет коммунист ЬакимиДОэтиндэн демократи)а]а кечмэси )олунда чидди манеэ кими ги)мэтлэндиририк. Биз мунагишэ едэн тэрэфлэри данышыглар кедишиндэ мунаги-шэнин динч )олла арадан галдырылмасына наил олмага )енэлтмэк мэгсэди илэ Авро-пада ТэЬлукэсизлик вэ Эмэкдашлыг Мэсэ-лэлэринэ дайр мушавирэнин кестэрди)и чэЬдлэри мудафиэ едирик. Мунагишэнин динч )олла арадан галдырылмасы Ьамыны тэ’мин едэрди. Бу, тарихи кузэштлэр тэ-лэб едир. Лакин илк муЬум аддым атэшин Ьамылыгла да)андырылмасындан ибарэт ол-малыдыр. Эминэм ки. Сиз дэ бу мунагишэнин гаршылыглы сурэтдэ мэгбул эсасда арадан галдырылмасына наил олмаг истэ-)ирсиниз. Умидварам ки, )енидэн элдэ олунмуш азадлыг шэраитиндэ Азэрба)чанда демократии гуввэлэр сых бирлэшдикчэ а]дын олачагдыр ки, бу )ол Даглыг Гарабагын сакин-лэринэ — Ьэм ермэнилэрэ, Ьэм дэ азэр-ба)чанлылара эм эли фа)да верэчэкдир. Ма)кл Ьезлта]ндан хаЬиш етмишэм ки, бу мэсэлэни Сизинлэ музакирэ етсин. Онун мэ’луматыны мараг Ьисси илэ кезлэ)ирэм Бу мэ’луматда Ьэмин мунагишэнин арадан галдырылмасынын кэлэчэк (олларыны Сизин нечэ тэсэввур етди]иниз ез эксини та-пачагдыр. СэмимиЛэтлэ Сизин, Чоя МБ1ЧОР, Бе)ук Брнтаня]аныв баш назири СОСИАЛ МУДАФИЭ НЕЧЭ ОЛИАЛЫДЫР? Бу фикир A3ap6aj4aH Иг-тисадчылар Иттифагынын тэ-шэббусу илэ кечнрнлмиш республика конфрансында дэ-фэлэрлэ С94 сэслэнмишдир. «Базар " игтисади) jaTHHa кечид шэраитиндэ эЬалинин сосиал мудафиэси проблемлэри» мевзусуна Ьэср олунмуш кон-франсын ишиндэ алимлэр, назирликлэрин, баш идарэлэ-рин. бирликлэрин вэ муэсси-сэлэрин мутэхэсснслэри, рес публика Ьекумэтинин нума-(эндэлэри иштирак етмиш- ЛЭ Баш назирин бирин« му-авини, Девлэт ИгтисадиJjaT вэ Планлашдырма Комитэси-ннн сэдри Зи]ад Сэмэдзадэ ве башга натиглэр ез чыхыш-ларында республика эЬалиси-нин сосиал- мудафиэси кон-сепси)асынын нэзэрн вэ эмэ-лн проблемлэриндэн сеЬбэт ачмыш, базар игтисадн))аты-НЫН ТЭШКИЛИЯ9 )енэлдилэн конкрет тэклифлэр ирэли сурмушлэр. Конфранс чэр-чивэсиндэ «Дэ)ирми стол» архасында мухтэлиф мевзу-- ларда керушлэр кечирилмиш фикир мубадилэси апарыл мышдыр. Иштиракчылар бе лэ бир умуми pa’ja кэлмиш-лэр ки, эЬалинин сосиал му-дафиэсинин конкрет п рог-рамы елми эсасларла Ьэртэ-рэфли ишлэниб Ьазырланма лыдыр. Азэряяфорн ГОШУНЛДРЫН ЧЫХАРЫЛМАСЫ МЕХАНИЗИИ ИШ9 ДУШМУШДУР (Эввэли 1-чи сэЬифэдэ) лы бирлэшмэлэрин чыхарыл-масы вэ Азэрба)чанла Ермэ-нистан мудафиэ назирлэри арасында имзаланмыш сази-шин JepHH9 )етирилмэси узэ-)индэ нэзарэт механизми ишэ душмушдур». О rejfl етмиш-дир ки, лакин Ьэр ики тэ-ээфин разылыгы олмадан мунагишэ зонасына Ьеч бир сулЬмэрамлы гуввэлэрин je-зидилмэсиндэн сеЬбэт кедэ билмэз. . Полковник Казымов Москва дакы керуш, о чумлэдэн нума)эндэ ЬеГэтимизин да-нышыглардакы Meereja барэ-дэ мэтбуатда верилмиш гыса мэ’луматы даЬа этрафлы ин-формаси)а илэ тамамламыш-дыр. О демишдир: Азэрба)чанын нума)эндэ bej’aTH данышыгларын лап эввэлиндэн сазишин )еринэ )етирилмэсинин дэгиг вэ ду-шунулмуш механизмини Ьа-зырламагын ээрури олдугу- ну билдирмишдир. Ьэрби нале зиримиз пэлэ Сочи керушун-дэ тэ’кид етмишдир:    «Бйз атэшин Ьэгигэтэн да)анды- рылмасы учун Ьэр uieja ет-мэ)э борчлу)уг. Ахы эввэл- лэр дэ белэ олмушдур ки. гэрарлар гэбул едилир, лакин мухтэлиф сэбэблэрэ ке-рэ. о чумлэдэн дэ сазиши Ьэ-]ата кечирмэ)ин а)дын механизми олмадырындан, бунлар позулурду. Биз, BepflHjH-миз сезу Ьекмэя дэгиг )ери-нэ ¿етирмэли олан Ьэрбчилэр си)асэтчилэрин си)аси данышыглар апармасыиы сездэ де)ил, ишдэ тэ’мин етмэли-JHK». Биз бу фикирдэ1ик ки. биркэ мушаЬидэ мэнтэгэлэри-нин Ьарада )ерлэшэчэ]ини, эсирлэрин нечэ вэ Ьарада топланмасы, онларын дикэр тэрэфэ верилмэси конкрет шэкилдэ разылашдырылма-лыдыр. Башга мэсэлэлэри дэ бу гаУдада музакирэ етмэк вэ дэгиглэшдирмэк лазымдыр ки, ики ajflbir мораториумун тэтбигиндэн сонра механизм дэгиг вэ фасилэсиз ишлэсин. Лакин Ьуманист мулаЬизэлэ-ри эсас тутараг, — ахы атэшин да)андырылмасынын ке-чикдирилмэсинин Ьэр дэгигэ-си адамларын Ьэлак олмасы илэ нэтичэлэнэ билэр, — биз проблемлэрин Ьеч дэ.Ьа-мысынын Ьэлл едилмэмэсинэ 6axMajapar, сазиши им зала-мага разылыг вердик. Мораториумун е’лан едил-ди|и елэ Ьэмин кун ермэни тэрэфинин сазиши позмасы-нын шаЬиди олдуг. Полковник И. Казымов Ьабелэ билдирмишдир ки, Ермэнистан, Азэрба)чан вэ Pycaja мудафиэ назирлэри-нин сент)абрын 19-да Сочи керушундэ атэшин да)анды-рылмасы Ьаггында имзала-дыглары сазишэ эмэл олун-масына дайр мушаЬидэчилэр шурасынын сент)абрын 29-на нэзэрдэ тутулмуш ичласы кечирилмэ)эчэкдир. Онун де-ди)инэ керэ, PycHja Ермэнистан— Азэрба)чан мунагишэси зонасына мушаЬидэчилэ-рини кендэрмэк мэсэлэсиндэ гэрара кэлмишдир, Беларус. Укра)на, Газахыстан вэ Кур-чустандан )алныз мудафиэ назирликлэринин мусбэт ча вабы алынмышдыр. бу дев-лэтлэрин Ьекумэтлэри вэ пар-ламентлэри исэ Ьэлэлик гэ-рар гэбул етмэмишлэр. Бу сэбэбдэн дэ Азэрба]чанын Мудафиэ Нззирли)и Москва-ja ез нума)эндесини кендэр-мэкдэн имтина етмэ)э мэч ^ бур олмушдур. Азэряяфорн. ОХУЧУ ХАЬИШИ ИЛЭ СЭНБЭТ 3,3 трид{он рубд! БАЗАРА КЕЧИД УЧУН БУ ГЭДвР ВвСАИТ ЛАЗЫМДЫР Нврматлн рвдак£м|а1 Бу |шмтрда т«мм«м|а-нын «Диалог» аарнлишиида рвслублмламыаыи мгтл-сади си]асатини муаЦаилашдиран иписадчыларла иарушда апарычы бала бир суал варди: «Ба'зи иг-тисадчылар де|ирлар ки, Азарба|иаи Распублииа-сыиыи базар игтисадиНатына качмаси учун 2,4 трил-|ои рубл васаит лазымдыр. бу, догрудаимы бала- ЯИ*> СалаНи||атли |олдашлар бу суалыи уетуидаи еу-кутла качдилар. ХаНиш адирам Бамии суала газати-ииз ваеитасила атрафлы чаааб варасиниз. ЭЬад МАНМУДОВ, Бакы шаЬари, Бакыханоа гасабаси. трил1он 440 иил1ард рубл) хе]ли ашагыдыр. Jyxapawa де-]илэн фэрглэр нэзэрэ алын-магла бу мэблэг минимум 3 0—3,3 трил)он рубл ташкил едэ билэр. Икинчи тэрэфдэн, бу мэб-лэгин дэгиг ли )инэ варараг онун белэ астрономии Ьэчм- hap бир елкэнин игтиса-AHjjaTHHMH инкишаф етмиш базар мунасибэтлэринэ кечи-рилмэси хэрчлэри эсасэн ики истигамэтдэ муэПэнлешдири-лир; биринчиси, билаваситэ базар, сосиал вэ истеЬсал ин-фраструктурунун )арадыл-масы хэрчлэри. Икинчиси, базар мунасибэтлэри тэлэб-лэринэ мувафиг олараг игти сади1)атын. илк иевбэдэ, онун ‘ iHaje- апарычы саЬэси олан сэна нин техники вэ техноложк чэЬэтдэн JeHHfl9H гу рул масы, тэзэлэнмэси, модернлэшди-рилмэси вэ Ьабелэ мэгбул еколожи таразлыгын тэ'млн олунмасы хэрчлэри. 1990-чы илдэ бу сэтирлэ-рин муэллифинин иштиракы илэ республика Игтисади))ат вэ Планлашдырма Комитэси (о замаикы Девлэт План Комитэси) Елми Тэдгигат Иг-тисадиНат Институтунун эмэкдашлары Азэрба]чанын там игтисади мустэгилли)и-нин тэ’мин еднлмэси, сосиал-игтисади инкишаф кестэричи-лэринэ керэ Азэрба]чанла кечмиш ССРИ арасында мев-чуд фэрглэрин силинмэси. даЬа догрусу, орта Иттифаг сэ-BHjj9CHH9 чатдырылмасы учун тэлэб олунак вэсаитин мэб-лэги Ьэм мадди истеЬсал (о чумлэдэн истеЬсал инфраст- зар мунасибэтлэринэ кечмэси илэ элагэдар тэлэб олу-нан вэсаитин умуми мэблэги хусуси олараг Ьесабланма-мышдыр (Ьесабланса да, рэс-ми олараг бэ<ан олунмамыш-дыр). Лакин Шэргн Авропа-нын бир сыра кечмиш соси-алист ел кэлэринии бу истигамэтдэ апардыглары тэдгигат вэ експерт Ьесабламаларынын ]екунлары MydJJdH мулаЬизэ JypYTM9j9 имкаи вернр. Лери кэлмишкэн, белэ муга)исэли Ьесабламалар Москва да нэшр олунан «Економика и жизн» Ьэфтэли)инин 1992-чи ил 20 laj тар руктуру), Ьэм дэ сосиал са-Ьэ узрэ узрэ дэгиглэшдирилди. Бу кун Азэрба)чаиыя ба- ма! тарихлн са)ында верил мишдяр. Еколожи таразлыгы бэрпа етмэк учун тэлэб едилэн вэсаитин мигдары да кэрунур, орта Иттифаг «стандартын-дан» хе)ли артыг олачаг. Де-(илэнлэрин тэсдиги ними бир ела кифа)этлэнэк. Бу кун ба)чан сэна)есиндэ эт-раф’ муЬитин горуямасы илэ элагэдар эсас фондларын дэ-)эрн (193.3 мшион рубл) эЬа-лиси 4,3 дэфэ, эразиси исэ ики дэфэ кичик олан Есто-ни]адан да аздыр. Башга сезлэ, алман екс-пертлэринин Ьесабламалары-на эсаслаяараг Азэрба)чаи Республикасы учун бу хэрч-лэрин профессор А. Кова-левскя тэрэфнндэн «Економика я жизн» Ьэфтэли)индэ муэНэн етдн)и мэблэги (2 дэ кэтурулмэси Ьеч кэси гор-хутмамалы, бэдбинли]э су-руклэмэмэлидир. Мэсэлэ бу-расындадыр ки, Ьесаблама-ларда нумунэ. еталон кими кетурулэн Гэрби Алмани]а-ныи наил олдугу cobhJJbhhh (эсл сивилизаси)алы, там сосиал Зэнумлу базар нгтиса-ди))атынын ¿арадылмасы) фэтЬ олунмасына чан атылса да, она чатмаг Ьамы учун, о чумлэдэн Азэрба)чан Республикасы учун эсас ме Jap ола билмэз. Она керэ ки. по-тенсиалы республикамыздан аз олма)ан вэ бир нечэ он-иллнклэр 6oJy базар мунасн-бэтлэри шэраитиндэ JamaJaH классик капиталист елкэлэри-нин Ьеч дэ Ьамысы Алманн-)аныи rejfl етди)имиз сивили-заси)алы базар штисади))аты-на бэнзэр игтисади) ja тын ja-радылмасыиа наил олма)ыб-лар. Ола бялсин ки, Jaxbn 25— 30 ил эрзнндэ Азэрба]чаяыя оптимал, мэгбул инкишаф сэ- вя)]эсииэ чатмасы учун 1,0— 1,4    *    '    ' трил)он рубл вэ )ахуд 300—330 мял!ард Америка --- доллары кнфа)эт етсин. 0л-бэттэ. мэсэлэ бунуила бит-мир. Башлыча вэзифэ суверен девлэт кими Азэрба)ча-нын милли инкишаф мэиафе-JHH9 yJpyH олараг онун соси-ал-игтясади инкишаф страте* KHjacuHkH дузкун MyaJJaH еднлмэси вэ бу стратежя мэг-сэдлэрин bajara кечирилмэси вэзифэлэринии сэмэрэли, ду-шуиулмуш нввбэлнли)нния тэ’мин олуямасыдыр. Софяг hYCEJHOB, нгтясад елмлэря доятору, «Халг уэватизяни ямрЬчяги ;
RealCheck