Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 29, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГвЗЕТИ^ а» анпАК<1ИИ> ид, *♦' * 185И ГТIÍCA Д ИИ С J1A h А Т ЛАРпЙ J Э ЛЭНИИ.1ИР? «Д0Л1РМИ СТОЛ» 9ТРАФЫНДЛ СвЬБОТ Дуи|ф ММЦМ ив'матлер боллугуиуи рмаичы *умэум*1»в-рм аш /И ИМ ачаи муасмр ими» «игтисади боЬраи» аим. }ышы Jaxàm вахтаара галер- тамамияа {ц ва ака) иаруиурду. Бу ифадэ сем i «маклер таа-та* таку ар олуидугумдаи артыг адияашиб. Аичаг мгтмсадм баНраими вся маЬиЦати, оиун сои иапмааари мутахассислар арасмида чидди ташвиш jorjW Уиутмаг оямаа к* игтисади гудрати олма|ан бир W*™™ башга саНаларда муааффаги||атм чех чатиидир. Ja им бу иум Нар ша| игтисади дирчалишла багяыдыр Она вара да ба. мр муиасибатларина кечид арафасиида влармлаи исяаЬат, лар иачмишда «ядугу ними акспаримант хара»аври дашымв-маян миляи хусусиЦатлар иааара аяыимагла умумдуя)а стандарт лары сааиЦасиида качирилмаяилир. Бу иуи игтисадиЦатымыаыи дуи>ду}у баНраи ала бир Ьад--а чатыб кит атылаи »юр Нан^ы с aha аддым учурума (увар, лаимыш адамыи будагыидаи »апышдыгы агачыи каиларини балталамасыиа баи»а|ир. СаНвлар ва Намии саЬвлардаи до-гаи иараНатлыг иса чохдур. Ела бу иараНатлыг да Ааарба)чан Давлат Игтисад Институтунуи бир груп ®макдаш^—иг-ти :«д юмл*рн доктору, прИ»ссор Х»иЬу<^н КАЗЫМОВУ. игтисад алмлари иамихади Фи крат J У СИ ФОБУ, Вугар али. «Тем« МУСЛУМОВУ, *и7««Д ГУУВАНОВУ .. ЕЬткрам 8ЛИ1ЕВИ р«д«кем|»мым к»ям»|», роспубпишиыи иг. тисаА баНрандаи чыхарылмасы ила алагадар as таклифла-риии охучулара чатдырмага вадар етмишдир. дирилМалидир. Бу тадбири На, |ата качираркан имканлы адамларын иштиракыиы маЬ. дудлашдырмаг ,просаси УМУ* миликда качикдира билар. На-тичада баНран даЬа да дарин-лашар. Милли игтисадмйатын дирчалмасини ва ¡аранмыш баНраиын ара дан галдырыл-масыиы HcrajHpHKca, оида ка-рак муассисалари алмага и лаканы ояан адалАлары соргу-суала чакма|ак. Чаад саНиб-кар, ааад истеНсал аа ааад рагабат олмаса мал боллугун-дан, игтисади дирчалишдаи ва лаалица сагламлыгындан да-нышмага да)маа. — Ма'лумдур ни, оаспубли-када базар муиас*б§тлариив • кечид чох лани надир. Си*, ча, бу просаси лаикидаи асас маиаалар Наисылардыр! X. КАЗЫМОВ: — Манча, бу иун милли иг-тисадмйатын таназаулунун баш-лыча сабаблари ислаНатларын душунулмуш алми лрограм-л ара асасламмамасы аа цата-мам игтисади см]асвтин иши-миэа мудахиласидир. Игтисади ва сосиал структурлар-да давлат ииНисарынын Наке. моилугу, да)анатли базар ин-фраструктурунун формалаш-мамасы, На|ата качирилан тад-бирлар комплаксииин rejp«-ардычыллыгы да игтиседийа-тын иралила)ишина лазыми та'мииат аармир. ф. 1УСИФОВ: - — Игтисадийатда |аранмыш баНраиын даринлашмасинии гаршысыный алыммасы, базар муиасибатларина качидин дуз-кун бунаврасинин го)улмасы бу куиуи игтисади фикринин ей муЬум аазифасидир. Бу-невреси дузкун rojyflMajaH ва маКкам олма|ан бутуи ислаНат-лар угурсуэлугла натичалан-мишдир. Она пара да игтиса-дийатын базар муиасибатларина качирилмасинин асасла-рыиы ишла)аркаи умумдун)а тачрубасинда сынагдан чых-мыш ва об)актиа карчакли|а чеврилмиш ба'зи ганунау^гун-луглардаи истифада адилма-лидир. 0иар ¡анисами игтисади акспаримантлар качмр-мек фикрина душеак, онда игтисади баНраным манкене-синдан гуртармаг аНтималы чох аздыр. Фикримча, игтисадийатын боНрандан чыхарылмасы, ма. nnjje сагламлыгынын та'мин едилмаси ва базар мунасибат-ларинии асасынын дузкун го. |улмасы магсадила илк аддым ними хырда истаНсал аа хидмат муассисалари азлаш- ва муассисалорин иикишафы-    мал алми тоНлил да гасдиг на да тарант ]арадылмалы-    ади ». дыр. Эааалчо кузаштли аар- Башга бир тарафдан, ба зи килор, игтисадиЦатда сабитлик    олкаларда игтисадиЦатыи ии- ¡араидыгдан сонра нормал со-    кишаф мврЬвласиндвн асылы виЦада воркилар муайонлаш-    олараг ка$ирлм будча си^аса дирилмалидир. ДаЬа сонра    ти дэ ¡армдирлар. Бу cnjac^T иса б«|налхалг нормалара у|-    натичасиида игтисади|]#тдакы гуи варкилар тутулмалыдыр. — муассмсалардаи кузаштли варкилар тутуямасы оисуз да агыр олаи распублика буд-часииии аааиЦатиии даНа да агырлашдырмаамы! ф. Г УРБАНОВ: —• Будчании калир Ниссаси карилик давлат харчларинин артырылмасы ва варкииин азалдылмасы )олу ила арадаи галдырылыр. Эксина. иифл{а-си]в кадирса, давлат харчла-ри азалдылыр, варкилар иса вртырылыр. Бу бахымдаи ча-вик игтисади cnjacar (будча, билааасита варки си|асатмиин крадит аа с.) |аридилмаси учуй дуэкуилу{умдан асылыдыу^. Га|д Нартарафли макро-игтисадм атмак лазымдыр ки; варки сметами качид л,аарумда фа-ал, чавик, алми ва сада олма* лыдыр. Мавчуд варки ганун-лары иса бу аламантлари азун-да бирлашдирир. Мам Фикрат муаллимии фикрм ила там ра-зы|ам им, варки Ьаггында га таЬлил а парам давлат структу-рунун ]арадылмасы вачибдир. Бу институту« кучлу ииформа-си)а та'минаты олмалыдыр. Ьазырда будча касириии арадан галдырмаг учун онун иалир Ниссаси ила барабар харч Ниссасинда да муНум да- * «Дэ)ирми столвун Нштнракчылары: В. Baejea, Ф. Дуснфов, X. Казымов, Ф. Гурбанов, Е. Эля jes. — Хырда истаНсал аа хидмат саНалариими азл^шдмрил. маем Нвгигвтви игтисади дир. чалишии млкии шартидир. Бу просос распубликамыада .го), ри.росми до олса чохдои баш. лоиыб. Аичаг реал иетичеси Нисс олуимур... В. 9ЛИJ ЕВ: — Дотру де^рсинмз, рас-публикамызда давлатсизлаш-дирме аа азлашдирма Наг. гында ганун габул адилмаса да атан илларда давлат ем-лакынын шахеи аллара кечма-си просаси ба]ук вус'ат алмыш, номенклатур бизнас ¡аранмыш-дыр. Ajpbt-ajpbi шахслар Нач бир асаслы капитал го|мадан тутдуглары маагадан истифада адарак давлат амлакына саНиб чыхмышлар. Бу чур «азлашдирмадан» давлат буд-часина Нач на кечмамиш, игтисади ва сосиал везийет иса хе^ли пислашмишдир. Хусу-си капитал асас а'тибарила мубадиле, )а'ни тичарат са-Нэсинда чамлашмиш, истаНсал муассисалари иса давлат мул-кийетинда галмышдыр. , Бела aasMjjaT jaHM ма}дана чыхмыш «бизнасманлар» учуй давлат муессиселеринден маллары бу ва ja дикар )олларла ашагы ги|мата алыб оиларыи сун'и гытлыгыны {аратмата, сонрадан ¡уксек ги)матларла сатмата ша-раит )аратмышдир. Да|ирсиииз ки, га)ри-расми апарылан азлашманин» реал натичаси Нисс олуимур. Ела истаНсал Начминин ашагы душ. меси аа мал гытлытыиын арт-масы онун реал натичасидир. Бу )ахынларда тичарат муасси-саларинин колАмарси|алашды-рылмасы Наггыида президент фармаи аариб. Аичаг бу фар-маиыи ичрасы а)рылыгда чох чатиидир. Ja,ни бу иш хырда истаНсалын азлашдирилмаси, азад саНибкарлыгын форма-лашмасы комплаксинда му. веффегийетла Налл олуна би. лар. Бас девлетсизлешдирме не-ча Не)ата качирилмалидир? Муассисаларин саНмлашдирил. масини бу ишин На)ата качи. рилмасинии асас амили Несаб едирлер. Ба'зи мутахассислар саНмларин ишчи Налети ара-сыида авазеиз па)ланмасыны таклиф адирлар. Лакин калин карак бала атмак мумкундур-му? Билди^имиз кими, саИм кагызларына кара муайаи фа-из (дивиденд) аданилмалидир ва бунун Начми Намин саНмин маблатинда олан пулу аманат баикына го|Дугда алынан фа. излардаи )уксек олмалыдыр. СаНмларин сатышындан бир гапик да алма]ан муассисэнин усталик дивиденд шаклинда аз маифаатиндан васаит еде-маси ону ифласа кетириб чы. харар. (Хусусаи индики «арки сметами шараитинда). взлашмани Начата квчи-раркан адамлвры бу просасв психоложи чвНвтдви Назырла-маг, оиларыи инамыны гыр-мамаг да вачиб шартдир... С.* МУСЛУМОВ:  Бу проблемин устундаи сукутла качмак олмаэ. Чунки апардытымыэ игтисади ислаНа-тын муааффагийати маНз ил-кин ииформаси)адвн чох асылы олачаг. СаНбэт распублика игтисадийатыны куаку кими акс етдиран дегиг «а чавик ин-формас^а систаминин )ара-дылмасыидан кедир. Бу кун Азэрба]чанда игтисади информас^а систаминин ваэи))ати ачыначаглыдыр. СаН-бат элбатта, }алныз бу систа-мин техники тарефинден кат-мир. Техники та'мииат замаи-ла вэ весаитмн мавчудлугу ила лазыми савийа]а чатдырыла-чагдыр. Башлыча масел® сис-тамин гурулушу ва фаалийати-нин гануиау^унлугудур. Игти* садийатда баш /арэн да]и-шикликлар информаси)а систаминин га|д адилан чаНатла-рина гати])ан тохунмамышдыр. Одур ки, Назырда дуакун игтисади информаси)в1 гытлыгыны Налл атмак учун та'чи-ли тедбирлер карулмалидир. X. КАЗЫМОВ: — Ьамымыэ азлашманин сур'атландирилмаси эарурили-]ини гв|д адирик. Бу, табиидир. Лакии ону да наэара алмалы-|ь1 г ки, проблемин Неллинда ардычыллыгын позулмасы пис натичалар аара билар. Башлан-гыч учуй амлакыи инвантар-лашдырылмасы ва )ени базар ги)матлари ила муассисаларин балансында га|да алынмасы олдугча - вачибдир. ШубНасиз, бу да аз невбесинде бутуи муассиса ва тасарруфат ваНид-ларинин даалат ракистрлари-нин тэртиб олуимасыны талаб адачакдир. /алныз бундан сонра амлак групларыныи азлашдирилмаси марНелеларини муайан атмак Нам даалат ме- нафа)и, Нам да сосиал адалат бахымындан алваришли ола билар. Манча, азлашдирма алми есасларла, дун|а тачрубасини саф-чурук . етмекле апарыл-малыдыр. Бу, халгын аз ем лакынын азуна га)тарылмасы, милли сарватии )анидаи бал-кусу дамакдир. Она кара да бу иша чох мес’улийетле ja-нашмаг лазымдыр. — Уауи иллар )еридилен им-пари)а си)асвти натичасиида игтисадийатымызда иеЬенк структур )араимышдыр. Бу куи Намми структуруи да-{ишдирмлмвеи аарурати мо|-даиа чыхыб. Буиуи учуй иса кулли мигдарда васаит лазымдыр. Чыхыш )олуиу иада карурсуиуа! В. 9HMJEB: — ШубНасиз, бала структур да)ишикли)и вачибдир. Лакин rajfl атди|иниз кими бу, кулли мигдарда васаит го-)улушу талаб едир. Намин тад-бирлар давлат будчеси, хари-чи крадитлар fea хусуси капитал го)улушлары Насабына hajara качирила билар. Ьазырда давлат будчасинин имкан-лары ха)ли меНдудлашыб. Игтисади баНран шараитинда харичи крадитлара Наддан чох у|маг иса кенч Азарба)чан давлатиии бир сыра Jbxbim Шарг алкалари кими игтисади ва си)аси асылылыг вази)-jaTMHa сала билар. Бу ишин хусуси капитал го-)улушлары ва иивестиси|алар Насабына апарылмасы ан парс-пектиали истигаматлардаидир. Даалат харичдаи аа дахилден хусуси капитал го]улушларыиыи чалб адилмасина хусуси диггат )атирмалидир. Инаастиси)а см-(асатина та'сир кастарма|ии мухталиф усуллары ичарисин-да амортизвси]а ва аерки сис-тамлари асас )ер тууур. Вар-киларии Начмини да)ишдир-макла, варки кузаштлари ат-макла, aMOpTMaacMja мудда-тиии артырыб-азалтмагла давлат капитал ^улушлары учун даНа алваришли саНалари му-айаилашдирир аа сои мотиче-да она лазым олаи истмгамат-да мгтисадмйатыи иикишафы-на наил олур. Икинчи дуи]а муНарибасиидаи сонрёкы давр-да АБШ, АФР, Франса кими давлатларии бу саНеде )вхшы тачрубаси вар. ф. 1УСИФОВ: взлашдирма лросаслари ила алагадар /$е]млем фйкир-ла там шарикам. Аичаг оиуи hajara качирилмаси нормал балку мунасибатларинин ол-масыиы талаб едачек. «А^ар-ба)чан Распубликасыида Ну-гуги шахсларин маифаатии-дан ва келирлерииин ajpbi-ajpbi наалариндан варкилар Наггыида» качан илин но|аб-рында Милли Шураиыи габул етдм)и Гаиуи букунку талаб-лвра raTHjjaM чаааб аармир. Бу Гануи аелмнда муессиселе-рии манфаатинмн талан адил-М вс и не, пулбвлку мунасибвт-лари саИасинд# мавчуд олаи aиapxиjaмын даНа да, дарии-лашмасииа )оиолдилиб. Та-зача дирчелмек аа аа фаали)-jaTMHM ба|иалхалг стандарт-лар сааийасиида гурмаг истцам муассисаиии газаичы-иын менфеетдеи варки, «ала-ва да)ар варкиси», «аксиз-лар» аа башга адларла оиуи алиндаи алытасы Намин * коллективим ифласы дамак-дир. Менфеетдеи варки Наггыида Ггнум муайаи мерНе-лалар узра татбиг едилмелм ну^лар ¡амидам ишлаииб Назыр-    {ишиклиилар атмак лазыллдыр. ланмаяы ва бу самадларда    Распубликамыада сон а]ларда такча даалатии jox, муассиса    будча харчларинин азвлдыл- ва тешкмлатларым да маиафа{и    масы асасан будча ташкилвт- мудафиа олуималыдыр. КаНна    ларыныи ихтисары ва ja фэа- ncMxoflOKHja ила муассмсала- ли|{атииин да1андырылмвсы а-рии алиида на варсе Намысы    сабына адилир. ИнДики шэ- будча)а |оиалдилса, оида му-    раитда бу, сосиал каркинли- ассиса ифласа yrpajap аа буд-    j« бир аз да артыра билар. ча|а калан булагларын каау    Чыхыш |олу буА4* ташкилат- бир-бир тутулар £ ФЛИЛВ: — Умуми|)отла, сои доврлар-да бала бир стереотип фор-малвшыб ки, ачор будча кесир-дадирса, оиуи харчлари азал-дылмалы, калирлари иса ар-тырылмалыдыр. Оиа кора да будча харчларинин hajara ларымын мал^{алашдирилмаси систаминин тамамида |ани-лашдирилмасидир. Ф. ГУВБАНОВ: — Будча си$асетинде муНум пробламлардаи бири да будча касиринин арадан гал-дырылмасыдыр. Дун)а тачру-басинда бу, ики joflfla: амис- кечирилмесиидеки Нар Нансы CHja ааситасила, ja ни даври]-чатышмаэлыг маНз    будчании*    jeja    алааа пул оурахылмвсы касирли олмасыныи ajerama {ПЗЫЛЫр. Ьвр бир даалатии будча си-{асатииин башлыча мегседи инфл]аси)а ва ишсизли{и арадаи галдырмагдыр. Лакин иг-тисадийата базар махамизми ила ва еНалм)е ги|мвтли кагыз-ларын сатылмасы ила елары-лыр. Икиичи варианты татбиг етмекле будча касириии гис-ман арадан галдырмаг олар. Jap« калмишкан rajA адак ки, муНариба шараитинда будча -..—г..--.-    —г- ---- ■    •- ими татбиги имфл}аси{аиы аа    касиринии jyxapM олмасы будча касириии артыра би-    буддур. Лакин республике да лар. Буну АБШ, Франса, Janonn-    бу просесин гаршысынын ;а аа башга инкишаф атмиш    алв1имасы учун тедбирлер алкаларин тачрубаси ва нор-    програмы Ьазырланмалыдыр. ^ Дналогуи иштиракчыларыиыи мулаНиаалари бир даНа косхарир км, игтисади гаиуиваричилик саНасиидаки ланклик раслубликада баНраны даНа да дариилашдирир. Бу паикл^ии асас сабаблариидаи бири коисаптуая бахымдаи бааар игти. садиЦатыиа качид программным олмамасыдыр. Виз Нар ша). дай аваля дегиг истигаматимиаи муайаилашдирмали)ик: Нансы базар муиасибатларина иедирик - игтисадиЦатыи там ачпглыгыиы габул одам бааар игтиеадиЦ*тына, joxca муаЦаи маНдудиНатлар иааара алыми бааар игтисадиЦатыма! Нала чохлары учуй бу суалыи чааабы там а)дыи да)ил. БаНраиын динар асас сабаби игтисади гаиуиваричили)и Нааырла)аи ихтисаслы мутахассисларии олмамасыдыр. Бу куи уауиомурлу итисади гаиуиларымыаы ¡арадан, Нам да ла-зыми сааиЦада Црадаи алимларимиа чох ахдыр. Она кора бу аачмб масала ила алагадар ишчи групларыиы бирлашдн. ра билечеи гурум ¡арадыималыдыр Ьомик гурум лааым кая. дикда мухталиф саНалар_ уара .му?ахассмслари иша чалб и. мели, Нам гаиуи |арадычылыгыида. Нам да игтисади сабитяи. |ии баргарар ояуимасыидагфааллыг кестермеяйдир. ЭлипаиаН SAJPAMOB. Маралы чинар лар Августун ахырларында Тэртэрэ кетмлщдим. ШэЬэр де)ушдэн галиб чыхмыш сэр-кэрдэ кими гэддини дузэлт-мищди. 500 иллик чинарлар да сащш ез мэгрурлугуну HYMaJnm етдирирди. Баглы гапыларын гыфыллары ачыл-мышды. Пэнчэрэлэр пэрдэ ке)наклэрини KYAaja верир-ди. Ьэ)этлэрдэ ушаглар маЪ-ны оху)урдулар, ' да]аныб гу-лаг ас дым. Ьамысы ejHH мап-ныны оху}урду: «Азэрба)чан эскэри». Бу, заманын, деврун тэлэбиндэн ирэли кэлир-ди, Ушаг да, 6©Jyk дэ езу* ну де)ушдэ Ьисс елэ)ирди. Тартар шаИэри иса Иамынын flejyiu сэнкэри иди. Агдэрэ чэбЬэларин'/ jcwia душэн де-)ушчулэр Тартар адлы сэн-кэрдэн чыхд>1б кедирдилэр. Бир нечэ aj эввэл башына кечэ-кундуз мэрми )атан Тартар инди азгын душмэнин башына од элэ)ирди. Гол-бу-дагыны мэрмилэр сындыр-мыш чинарлар )аралы де-)ушчуларимизэ охша)ырды. Ела эскэрлэримиз кими да ез мэгрурлугларыны, мэр-лубедилмэзликлэрини итирмэ-мищдилэр. Бирдэн мэнэ ела кэлди ки, онлар да бащымын устундэ oxyjypwiap. 0зу дэ <Азэрба]чан эскэри» ма1шы-сыны. Ахы чинарлар да бу )ерии вэтэндашларыды. 500 ил эрзиндэ на гадэр де-)ушлэрэ душублэр. Де)ушуб- лэр, )араланыблар, саралыб-лар. Бу муЬарибэдэ да ез синэлэрини мэрмилерин гар-шысьгна тутдулар ки, инсан-лары елумдэн, евлэри дарыл-магдан горусунлар. Кучэлэрдэ инсанлар топа-топа ]ырышы6 сеИбэт елэ)ир-дилэр. Тазе хэбэрлэри Ъамы бир-оиринэ етурурду. Мэн бу сейбэтларэ гулаг аса-аса кеЬ-нэ достларымы, танышлары-мы ахтарырдым. Онлардан хабар тутмаг истэ)ирдим. Ела бу вахт Тартар зи)алы-ларындан бири, Рза Ьусер новла растлашдым. Рза муэллим ела бил бир-дэн-бирэ тамам гочалмышды. Гырыг-гырыг, Ьэ)эчанла да-кышырды: — Ики гызымы нишанла-мышдым. Икисинэ дэ чеЬиз дузэлтмишдим. Муэллимлик етди)им 35 ил эрзиндэ че-Ииз пулуну гэПик-гэпик )ЫР-мышдым... Бас инди на олмушду?.. Де-мэ ермэнилэр, Тартар шэЬэ-рини атэшэ тутанда Рза муэллим евин бутуи эш)асыны, аваданлыгыны, ики гызынын чеЬизини Бэрдэ)э* ’ бачанагы ЭИмэд Гарашовкилэ апар-мыш, еЗ^исэ аилэси ила бир* ликдэ Тэртэрдэ галмышды. Бир 11эфтэдэн сонра Бэр-дэ)э кэлэндэ кердуклэринэ инанмамышды. Демэ гулдур-лар кеча бу евэ сохулублар. Бачанагыны вэ балдызыны балта ила догра)ыблар. Ис-тэдиклэрини кетурандэн сонра ева од вурублар. Рза муэллим бутуи тэр-тэрдилэр кими, Тэртарин 500 иллик чинарлары кими душман гаршысында икидликлэ, мэрдликлэ да)аныб. Амма' онун гэддини aJaH, тэпэрини алиндаи алан хэ)анэтдир. 0з со)дашынын xaJaHaTH. Догма-, лары зулмлэ гатлэ JeTHpH-либ, езу демиш, элинин, ди-, линии, кезунун 35 иллик га-бары )андырылыб. Амма Рза муэллим )енэ езуну шах ту тур, )ахын гэлэбэмизэ ина-ныр. Рза муаллимии сеЬбэти мани ела кевралтди ки, она дил-агыз елэмэк, тохтаглыг вермэк дэ )адымдан чыхды. Ондан aj рыл айда 11э]этлэрдэ jena ушагларын сэси ешиди-лирди. Майны оху]урдулар: <A3ap6aj4aH эскэри» маЪны-сыны. Торпага кувэниб кё]лэрэ баш чэкэн чинарлара бахдым. Онлар да Рза муэллим кими Japaflbi идилэр. Амма вугар-ла, эзэмэтлэ да]анмышды-лар. Чунки тарихлэрин ша-Ьиди чинарлар. Ьагга-эдалэтэ инанырдылар. Сан дэ инан, Рза муэллим, hap кэс чина-jaTa керэ чазасыны алачаг. Ону биз вера билмэсэк дэ, заман верэчэк. Гача] КОЧЭРЛИ, шайр. СЭРЬЗДАНЫ ТЭСЭРРУФАТДА Зэнкилан pajoHyHflaKbi hy-cejH Чацид адына колхозун чэми ики jamH вар. Ону» тэсэрруфаты чохсаЬэлидир. Колхозун 70 Ьектардан чох коллуг-агачлыг саЬаси пол ад мэфтиллэрин о Tajында — PycHja Ордусу эскэрлэринин тапдагы алтын да галыб Нал-буки Иэмин эразини heJeaH-дарлыг учун отлаг саЬэлэри-нэ чевирмэк, фэрди тэсэрру-фатлар japaTMar оларды. Тэ-эссуф ки, республикамызын бир сыра caphaAjaHH pajoHAa-ры кими Занкиланда да тор-паг саЬэлэринин езлэшдирил- мэси га]гысына галан jox-дур. Елачэ дэ дикар сэрпад белкэлэримиздэ эЬали Ьэмин эразилэрэ ¡ллпыз сэрЬэд го-шунлары комендантлыгынын ичазэ кагызы ила дахил ола билир. hycejH Чавид адына колхоз бу илин 6 ajH ерзинда * девлэтэ 100 тондан чох суд. 6 тон от, 2,6 тон барама, 150 тон тахыл сатыб. AaMja са-Ьэлэрдэ тахыл jbiraMH Ьэлэ дэ давам едир. Мевсумун со-нунадэк даИа 100 тон тахыл тэдарук етмэк яэзэрдэ туту-луб. Колхоз бутуи кестэричи-лэр узрэ планлары артыгла-масила едэ1иб. Лакин онун эмэкчилэри фев рал а]ындан бу кунедак бир манат бела эмэк Ьаггы ала билмэJиблэp. Ha Jaxnibi ки, ги]мэтлорин сабит захтында 150 ¿ерлик ушаг багчасы, анбар бннасы вэ гараж* бинасы тикилиб ис~ тифадэ]э верилмишди. Нэла-лик кеЬнэ ги)метлэрлэ нэзар-да ту ту л му ш мал-гара ком плекси. нее малиJJa чэтинли-ja ила баглы дондурулуб. Нариман ЬЭСЭНЭЛИ. XEJPHJJ9 КОНСЕРТН A3ap6aj4aHHH керкэмли бэстэкарлары Узе1ир Ьачыба-¿овун, Муслум MaroMajeBKH, Фикрат Эмировун вэ Чевдэт haMHjeBHH эсэрлэри ceHTja-брын 28-дэ Шэпри]ар адына клубда кечирилэн xejpnjja консерти програмынын эса- сыны тэшкил етмишдир. Кон-сертдэ Азарба1чаителевизи-]асы вэ радиосунун бэдии коллективлэри — ВДази адына симфоник оркестри вэ «ИлЬ&м» камера оркестри, Иабелэ республикамызын ин-чэсэнэт усталары иштирак етмишлэр. Оркестрдэрэ Ис Majbui haHHjee дирижорлуг етмишдир.    t Консертдэн топланан вэ-сайт A3op6aj4aH Мудафиэ Назирли]инин фондуна дахил едилэчэкдир. Азаринформ. Чидди сигнал НЕФТИ ¿АНДЫРЫРЛАР- Республикаларарасы игтисади элагэлэрин позулмасы шэЬэримизда дэ KHMja муэс-сиеэлэрини агыр B93HjjaTa са-лыб.'    «Е П-300» заводунда баш вермиш гэза илэ элагэ-дар ишлэмэ1эн Сумга1ыт <Уз-ви синтез» ИстеЬсалат Бир-flHjHHHH игтисади JjaTH иеэ демэк олар ки, ифлич вэзщ-, этиндэдир. Догрудур, бир aja ¿ахындыр ки, бирли}ими-зин пропиле^ ra3Hjna ишлэ-jaH сехлэри иша бaшлaJыб. Амма Укра}надан алынан бу хаммал MyaccHcaja 6aha, Ьэм да мухталиф чатинликлэр he-сабына кэтирилир. Бу проб-леми ез республикамыз, ез муэссисэмиз миг}асында Иэлл етмэк олмазмы? сУзви синтез» ИстеЬсалат Бирл^и пропилен оксиди сехинин рэиси Мэ’сим Ага jt вин дед^инэ керэ, бир вахтлар $урда са-биг бензол истепсалатынын нэздиндэ 322 немрэли гурту фэaлиjjэт кестэрирди. Ьэмин гургу Бакы нeфтajыpмa заво-дундан алынан пропан-пропилен фракс^асыныч Ъесабы-на ишлэjиpди. Сон иллар хаммал ла * та’мин олунмадыгын-дан гургу Myaccncaja бир гэ-пик дэ олсун xejHp вермир. Эмэкчилэрсэ бир нечэ саат иш JfepHHfla отуруб кетмэклэ эмэк harra алырлар. Масала бурасындадыр ки, ЛБНЗ-ДЭ cojyTMa системи ¿арарсыз ha-ла душду]у учун пропан-пропилен фракси)асыны бизим MyaccHcaja вера билмир во белэ ги}могли хамиал мэш’ эллэрдэ jaндыpылыp. Бир нечэ aj эввэл Назир-лэр Кабинетиндэ проблемин Ьэлли учун ики вариант иш-лэниб Иазырланыб. Дени ти-килэчэк гургу CyMrajHTUH KHMja муэссисэлэринин тэ-лэбатыны там едэ]эчэк. Ти-кинтн Kyja август ajHHAa баша чатмаль^ды. Лакин иш-лэр олдугча лэнк кедир. Мин бир эзиЛэтлэ элдэ олунан нефт мэЬсулу иеэ мэш’элдо ]аидырылыр... Агамирзэ ТАЛЫБОВ, чохтиражды а Синтез* гээе-тннин эмэкдашы. гэзет наших ЛИТВА ЛИТО ДОТРУ ЮЛДА Мустагил пул ваНиди лит.уара Литва Коммтеси окт|абрым бириндан а'тибаран рублу даари|)адан чыхармаг, с#ит|абрын 30-у сват 24-дан сонра иса Литввдакы бутуи Насаблврдан та-лонлара качур.мак барада гарар габул атмишдир. Ьамин. андан башла{враг рубя Литвада бааар курсу ила сатылаи ва да{ишдирилан харичи вал)ута олачаг. Бу, лита догру 10лда Налладичи аддымдыр.    «ПрщфВа. гылынчдан гелвмв . Австрвл^аиын па{твхты Каибарра швНврммим слииилври гиталарарасы баллистик ракатларии —• соват истаНсалы олан «СС-20» аа Алаариканын «Паршииг-11* ракатларииии ариднл-миш корпусундам Нааырланмыш автомат галаллларим саНиби-на чаарилиблар. Ьараси 20 доллара сатыяан бу галамларии сатышындан алда адилан васаит дан ба)иалхалг Гырмыаы Дач ■а бир сыра xajpиjjв ташкилвтлвры учуй васаит топламаг маг* садила истифада олуиачагдыр. «Правда» МОСКВАДА ИСЛАМ КУНЛОРИ Дунай Москаада Шарги Ааропада аа мусалман давлатла-ринда «Ислам маармфи» икинчм ба^иалхалг мачлис ачылмыш-дыр. Мачлисмн ташаббусчуларн Сауди)]а Эрабистанынын Имам МеНвммед ибн Саид адына Ислам Униварситати аа Рус^анын Ислам маданийат маркааиднр, Ма’лумат учуй да-\вк ки, бу марка» Москаада атан илин апрал а}ыида ачыл-мышдыр. Оиуи маврифчнлик фaaлнjjвтм Москааиын Наку- шу даиралари тарафнидан рвзылыглв гаршыланмыш, онлар мусалман Mafl^HHjjeT-xajpHjja комплаксииин тнкинтиси учун 3 Нактар caha вjwpмышлвp. Москвадакы мачлиса мусалман дун|всынын ва дикер алкаларин 150-дан чох каркамли руНани хаднми, 20-дан чох ал ка дан noxcajnw нчма аа чами{{атларин-нума5андалари, ис-ламшунас алимлар ¡»1гышмышлвр. ^    «»РУД» КАГЫЗЫ НЕЧЭ УЧУЗЛАШДЫРМАЛЫ Ааропа Бнрл^и алкалармнмн гааат наширлари аз нашр-ларини кагыала та'ммн атмак пробламиннн каекмнлашма-сиидан нараНатдырлар. Онлар бнрлик алкаларинин мавчуд каотадаи имтина атмасина, ихрач олунан кагыза rojynan камрук маНдудцйатларииим арадан галдырылмасына чалы-шырлар. Бу талаблар гааат наширлари Ааропа ассосиаси]а-сыныи прааидаити А. Сол да ила Аврапа Бирли{и комиссн|а-ларыныи иума{андаларинии сои данышыгларынын прадмати олуб. hap ил бмрлмк алкалари 6 мшцард japMM тон газет ка* гыаы истаНлак адир. балари иса чами 3 mmaíoh той каты» ис-*аНсал адирлар. JapAa галан Иисса асасан Каиададан ихрач адилир. Мавчуд русумлар учбатыидан гааат кагызы ха}ли баНадыр. О, тахмииан бир гааат мелфвеинин истаНсал flaja-рииии 50 фаизидир. Русумуи аа квотаныи лага едилмаси на-ширлар accocMfcnjacfci раНбарли{ииии фикринча, гааат кагы-зыиыи AejapMMMH xajnw ашагы душмасина та'сир ада билар. «Труд» Шэрг базарындан турк базарына до^ру — Онларын гызылы да. нефти дэ, тэбии газы да, ке-муру дэ, памбыгы да вар. Амма пуллары Ьеч Joxдyp. Орта Аси]аны езлэри учун кэшф едэн вэ бу рекионун игтиcaдиjJaтындa меИкэмлон-мэJэ чан атан турк бизнес-менлэри орада бу проблемлэ дэ уздэшдилэр. — Орада саггыздан тутмуц чине пал-палтарадэк нэjэ де-сэн еИт^ач вар, — Анкара-дакы бир тичарэт фирмасы-нын башчысы, бу Jaxынлapдa турк вэ Америка бизнесмен-лэринин кечмиш Совет Итти-фагынын эразисинэ таныш-лыг еэфэриндэ иштирак ет-лиш Омар Эчирчил бела де-]ир. — Амма йамин девлэтлэ-рин Ьеч биринин пулу ]ох-дур. Буна керэ дэ онларла Jaлныз бартер усулу илэ алыш-вериш етмэк олар. Коммунизмин сугуту вэ ислам фанатизминдэн мэЬ-рум демократии девлэт кими TYpкиJэнин ролуну ]уксэлт-мэ]э чан атан Вашингтонун дипломатии ¿ардымы илэ кечмиш Совет республикала-рына еэфарлэр фирАа нума-jэндэлopинин мэшгyлиJJэт лредметинэ чеврилиб. Лакин демэ сазишлэр баг-ланмасы о гэдэр дэ асан иш дejилмиш. ТуркиЦэнин - нэ-Ьэнк иншаат фирмаларындан биринин башчысы Мукрэм Еркинин де^инэ керэ, «бу-рада 6ejYK имканлар ачылыр. лакин пэлэ 4—5 ил дэ бу влкэлорин пулу oлмaJaчar». Буна керэ дэ Ьамы еэфэрдэн евэ зэнкин тээссуратла, лакин мугавилэсиз денур. ТЭСЭРРУФАТСЫЗЛЫГЫН СЭБЭБЛЭРИ Совет амирлик HTTHcaAHjJa-ты замены мевчуд олмуш игтисади низамсызлыглар ho-мин систем дагылдыгдан сонра даЬа да кэскинлэшиб. О. Эчирчил хатырла)ыр ки. Газахыстандакы доггуз шэкэр заводунун Ьамысы Куба хам шэкэринин е’малы узрэ ихти-саслашыб. Куба иеэ Д»ha шэкэр кеидэрмир. Буна керэ дэ гэнд тапылмыр. Онун дедина керэ, Озбэ-к кс та и да «истеЬсал олунан 4,5 MWijoH тон памбыгын j алныз он фанзиндэн истифа-дэ олунур*. Эчирчил сезунэ давам едир: <Эввэ.:лэр памбыгы эрзаг мэЬсулларынын эвэзбнэ PycHjaJa кендорир-дилэр. Инди иеэ даЬа Руси-jaja памбыг вермэи истомир-лэр, буна керэ эрзаг да ал-мырлар*. Дипломатии планда Турки-jaHHH мусалман Орта Acaja республикалары — Газахыс-таи Оэбэкистан, Туркмэнис-тан, рыргызыстан, Тачикис- тан, Ьабелэ A3ap6aj4awia та-рихи етник элагэлэри онун бу елкэлэрло мунасибэтлэри-нин иикишафы учун хусуси шэртлэри тэ мин етмэлидир. Ьэмин элагэлэрин иикишафы CaywJJa Эрэбистаны вэ Ира-нын ислам фундаментализми-ни JajMar сэ^лэринин эксина ]енэлдилиб*. СИВИЛИЗАСШАЛЫ ИСЛАМ jaдaн кезладиклэри устунлук-лэри алмасалар фундаментализм реал тэЬлу^э чеври-лэр*. Б02УК ГАРДАШ Озуну Орта AcиJa реки-онунун бвJYк гардашы е’лан едэн Турмф Бакы. Алма-Ата вэ дашкэндлэ Нава нэг-лиjjaты тэшкил едиб. О. республикалары 1уксэк кеЗфи]-jэтли Анкара системинэ го-шачаг телекоммуникаси]а шэ-бэкэси ¿аратмагы вэ’д етмиш- TypKHjaHHH рас ми HyMajan- ^    ___ даси демишдир: «Озбакистан- мрТ"”йекумот мэ’мурларын-да илк невбадэ Иран вэ бир - бири де}Ир:    aMocKBaJa сыра араб элкэлэри дини на-    г-------------- разылыг догурмага чэЬд кес-тэрирлэр*. Турклэрин 99 фаизинин мусалман оямасы-на 6axMaJapar, Турки Ja де-мократик кубар девлэтидир. О, ез эразисиндэ фундамен-тализмин ¿а)ылмасыцы hap чур мэЬдудлашдырмага чэЬд кестэрир вэ гоншу елкэлэр-дэ дэ ислам фанатизми гы-гылчымларынын гаршысыны а л маг истэрди. Ишкузар элагэлэрин ин-кишафы учун сэ^лэр мэЬз буна керэ хусуси anaMHjjaT кэсб едир. TypKHjoHHH рэсми нума]эндэси AejHp:    «Виз    ои- лара изаЬ eTMaJa чалышырыг ки, JeHH девр 6áuiflajH6 вэ онлар учун азад ду^анын бир писсэсинэ чеврилмэк вачибдир. Лакин экэр азад дун- зэнк вурмаг вэ саатларла 6ej-нэлхалг рабитэни кезлэмэк-дэнсэ онлар TypKHja васитэ-силэ дYнJaныи истэнилэн ел-кэси илэ элагэ JapaAa билар-. лэр*. Анкара Ьэм дэ ТуркВ)о университетлэринэ hap бттр Орта AcHja девлэтиндэн ил-дэ ики мин тэлэбе ro6yjj Л*-Maja сез вериб вэ TypiiHja Харичи Ишлар Назирли]индо Ьэмин елкэлэр учун дшмо-матлар Ьазырланмасына баш-ланылыб. Устэлик. TypKHja эрзаг, дава-дэрман вэ истеЬсалат тэ’Зинатлы маллар ал маг учун 1.1 милjapfl доллар мэблэгин-дэ кредатэ та’мииат да вер-мишдир. «HJy-JopK тарше» гээепга- дэн. ;