Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 28, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 28, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ ♦ *• cfHTJABP ип. + m m АТЛАРЫ 63YMY3 САТАГ i АзербаЗчанын ат заводла-ры бир чох ониллнклэр ер- | знндэ илк дэфэдир ки, харн-чи фирмаларла бирбаша тн- * чарэт мугавилэлэри баглама- ? га башламышлар. «Азерчинсатлар» Елм-Ис-> теЬсал Бирди Зинин баш ди-ректору, АзэрбаЗчан Респуо-ликасы Али Советинин депу-1 таты Эшрэф Мэммэдов «Ас-са-Ирада» акентлиЗинин мух-бири ил® сейбэтинде демиш-дир ки, бизим атлара, хусу-сэн дэ Гарабаг атларына дун-]а базарында беЗук тэлабат вар. Такчэ сон он илдэ Мос-к ван ын 1 немрели ат за воду на 94 аЗгыр сатылыб Атын орта пЦмэти 1109 Америка долларыдыр. Онла-ры ауксионда Ьоллавди^а, Алманза, Итали]а, Исвечрэ, Канада во бир сыра дикар елкэ фирмалары алыр. Инди исэ бела гсрара кэлмишик ки, бу ауксионлар АзэрбаЗ* чанда кечирилсин. Марагы оланларын йамысына чатдыр-маг истарфэм ки, республи-када бутун чинслардан олан 40 мина Захын ат вар. Онла-1 рын 900-у ]ахшылашдырыл-мыш чннслэр. 300-у тэмиз чине атлардыр. Гарабаг ат-ларындан хусуси данышмаг истэ]ирзм. — деЗэ Мэммадов сезунэ давам етди. — Онлар дезумлулуЗу, кезэлли-‘ |и, сур’эти вэ пластик йэра-кэтлэри ила сечилир. Бу кеЗфиЗЗэтлэри санки басландиклври Гарабаг тор-иагынын фусункар кезаллик-лзрини тэчассум етдирир. Бejнaлxaлг мусабига лэрда дафаларла биринчи Зери тутмуш атларымыз патта эрэб атларыны да устэлэ-мишлэр. 1956-чы нлдэ Совет Иттнфагы Инкилтерэ крали-часына «Заман» аЗгырыны йэдиЗЗэ вермишдир. 160 ид бундан эввал исэ инкилис ко-мисси]ону Гарабагын сон йа-кимлариндэн бири Мейдигу-лу хана махсус заводдан «Ьолланд червону» ила 60 ajFыp алмышдыр. аАССА ИРАДЭ». емру кеделдэн ТАРА КУН ДЕЛ4Л... АзэрбаЗчан ЕА Физи- , олокиЗа Институту эмэк-дашларынын Рус^а вэ амернкалы Ьэмкарлары илэ биркэ кечирдиклэрн експедиси]анын нэтичэлэ-ри бир даИа ган гоЬумла- ; ры арасындакы никаЬын ! зэрэрли олдугуну субут | етмишдир. Тэдгигатлар АзэрбаЗчаньш ‘ Чэлнлабад вэ ИсмаЗыллы ра-[ ]онларында азэрбаЗчанлы ва рус аЬалиси Заша}ан кэнд-лордэ паралел олараг апа-рыл.мышдыр. ФизиолокиЗа и н ст иту ту ну н « узу немур лзрин физиолок^Засы» лабо-ратосиЗасынын раЬбари Чин-киз Гасымовун дедиЗи кнми, алимлэр чох мараглы мэнзз-ра ила гаршылашмышлар. Исма^ыллынын Ивановка ва Гушенча кэндлери тэхминэн еЗни Зуксэкликдэ Зерлэшэн, табнэти, аб-Ьавасы бир олан гоншу ЗашаЗыш мантагэлэрн-дир. Лакин 1юЗат шараити даЬа Захшы олан Ивановка-да чами 2 узунемурлу (геЗд едак ки. «узунемурлу» ста' тусу Зашы 90-ы етмушларэ верилир) олдуру Ьалда, Гуш-энчада 58 нзфзр олмушдур. ЕЗни заманда гушанчэлилар кумраЬлыгларына керэ да гоншуларындан хеЗли фэрг-ланирлэр. Чэлллабадда Ьа-расинин 10—20 узунемурлу сакини олан АзэрбаЗчан кзвд-лсринин аЬатэсиндэки рус кандиндэ чами бирчэ нэфэр— 82 Зашлы гоча геЗдэ алыныб. Бу гарибелиЗин сабэблари арашдырыларкан мэ’лум о луб ки, 200 ила Захын та-рихи олан рус кэндларинин сакинлери Зерли аЬалиЗэ чох да гаЗнаЗыб-гарышмаЗыблар. ГоЬумлар арасында багланан никаИларын нэтичасинда исэ хэстзликлэр чохалмышдыр. Бела олан сурзтдэ, элбатта, у зуи о.м у рл у л у кд ан сеИбат кеда билмаз. С. ИСМАШЛОВ. МАСАЛЛЫДАН ИКИ ХЭБЭР Шатыроба кэндиидэ За-радылмыш «Авангард» ко-оперативи резин аЗаггабы нстеЬсал етмэк учун Зенн дззкаЬлар алмышдыр. Дэз-каИларда ишламаЗи еЗранмак учун кооператив узвлари мухталиф муассисэларэ е’зам олунмушдулар. Артыг учунчу аЗдыр ки, «Авангард»ын истейсал ет-диЗи киши вэ гадын ¿аЗ-гыш аЗаггабылары магазаларын пиштахталарында сатылыр. Гыса муддатдэ Масаллы вэ Лзнкзран раЗонларынын ти-чарет ташкнлатларына 50 мин манатлыгдан артыг маИ-сул кендэрилмишдир. * * * Масаллы шэЬэриндаки «Рамкул» фирмасы Тбилиси-Зе, Вил нуса* Зени турист маршрутлары ачмышдыр. Невбэти мэ’зуниЗЗэтини ха-ричда кечирмэк нстаЗанлари Самсун — Истанбул вэ Сам-сун — Трабзон истигамэтлэ-риндэ саЗаИатлар кезлэЗ-ир. Аз вахтда фирманын хид-мзтлариндан 200-а гадэр эМэкчи истифадэ етмишдир. Лахын калэчэкдэ Алмани-1аЗа, ПолшаЗа, Ирана саЗа-пэтлэр ташкил етмэк назар-дэ тутулмушдур. Фирманын хидмэтлэриндэн чалилабад-лылар вэ ланкаранлылар да истифадэ е дир л ар. «Рамкул» туризм мубади-лэсини кенишлэндирмак учун Масаллыда отел тикдирмэк н^]8тиндадир.т_ ЭЛШЕВ_ НЗМИН М9ШНУР КЕМБРИЧДв АзэрбаЗчая Педагожн Харичн Дндлер Институту иле Кембрии Университетн арасында барданмыш муга-внлеЗе еоасэв ш теЬсил очарынын муеллим ве теле-бе Ье)’етлерн мунтевем твирубе мубадилесинэ башламышлар. ИнйгЯтутун 2 немреди лексика кафе драенный баш муаллими Солмаз РЗАЛЕВА бу Захывларда Инкилтереден гаЗытиышдыр. — Бу ил августун 9-да гоншуларымызын фандкир-35 нефэрлик бир Ле^’етла лиЗини, онларын харичдэ-Кембричэ Зола дущдук. Труп- Чи (Ьавадарларыным чохлу* да Зекане азэрба]чанлы руну инди Иамымыз билирик, ид им. Бир аз муддатшадэ Ермани лсвбисянив Азэр-Кембрич Университегинде баЗчан Даттында ЗаЗдыры уЗ-инкилис дилинин методоло- дурмадар , тебиидир. Бес кидасы, поетикасЫ баредэ ССРИ-нин езунден харичэ, муЬазирэлэре г&ШГ' ' асдыг. о чумладэн ИнкилтераЗе Ьэашн фэнлэрй университе- гонаг кедан геЗри-миллетлэ-тин керкэмли алимлери оху- рин орада ерменилери теб-Зурдулар. Тэчруба заманы лир етмеенна неча бахыр-ШунЬол, Итон коллечларин- сьшыз?! Май Инкилтэрэдэ дв. Мис, Ла]м Ьвст. Лаф-    бунун виЬиди олдум вэ хе1ли    *икоин- бара мэктаблэриндв тадрис таэссуфлэндим. Г. CIapoвoJ-    кэлмэк    фикрин ыетодикасьиы вJpэндик.    това «имя емиссарлар Ав-    дэдир.^р — Неча яллэрднр твд-    ропада да бе}инлври заЬэр-    конкрет рис етднлишз двлнн вимш    ла]ирлэр. Бир масала да вар.    эйамвд^я иадир; •сиза нвче те’енр !бнгышла- Нэдансэ Инкилтерадэ беле    .    ^ани    ввс«ит- ды7    бир Занльип фикир за^ылыб    Кембрич    Университетн — Иниилтэрэ Д^ратамиз ки, ССРИ-дэ анчаг руслар ^аггында кяносужет кв™Р-елкэдир. Бир    эрзиндэ    1аша1ыр. Буна кара да ка- мишаи. Бу лентдв Инкилта- Чембоичи амолли-башлы рушлэримизда вахташыры РЭД® тапсил системи, те казэ билдик. Шекели- чыхыш едиб хатырладыр- лабаларин асудэ вахт проб-рин анадан олдугу ша- дым ки, мустегил Азэрба]- леминин    иелл олун- Иардэ — Статфордда онун чан Республикасыньш вэ-    ..... ев музеЗини зи]арэт етдик. тендашызам. 0з торпарымыз, Шекспир театрында «Ро- дилимив, медениЗЗатимир мео вэ Чул3етта»3а бахдыг. вар. бзумлэ Дарлыг Тара- маЬны кассетлери вар. Бун- дурундан сеЬбет ачылыр. Кэтирдизим вэсаитлер арасында инкилисче чохлу ларын Ьамысьшдан тэчру-би шекилде дерслерде ис-тифаде олуначаг. Солмаз ханым аз сеЬбе-тинде бир меселеЗе де тохун- 8н Заддагалан керушумуз бар барэдэ хеЗли материал, шэйэрин бэлэдиЗЗэ рэиси, сэнэдлар, фотолар апармыш-мсшЬур Зазычы Фитсчералд дым. Инкилислар санедла-Пеналонла олду.    ра. адамлардан чох инаныр- Инкилислер олдутча дин-    лар.    _    „^1С дар халгдьф вэ демак олар    — Ойдашларымыздан раст    ДУ* Двдн ки    Кембричэ ке- йэр мэЬэллэдэ зарашыглы, келдиЗйннз олдуму?    Д«н heJ’eTe АзербаЗчан ве гэдим ме’марлыг услубунда    — Чох те’сирли бир ке-    Орта AcHja    ресиублнкала- килезлэри вар. ШаЬэрдэки руш олду. МуЬазиреде идим. рынын пересинден чеми бир мусалман мэсчидинин има- Дэйлизде бир гадынын ме- нума^энде дахнл едилдизи мы (эслэн бангладешлидир) ни кезлэдизини хабар вер- палда, тенче Мостаа шэпэ-нлэ да керушдук. О, Азар- дилер, взуну тегдим етди:    ри ве онун етрафы 10 — баЗчанын башьшын устуну Луиза ханым. Деме о, би- 12 яэфэрле темсил олун-алмыш бэладан тезликлэ зим Зазычььалим Эзизэ ха- мушду. Ваьид нгтисадн ме-гуртармасы учун дуа етди.    ным Чеферзаденин гоЬуму кандан, суверен девлетлерин — Сон яллерин эн’ей ев н Аббас Ьешиминин heJaT бирлиЗинден данышырыгса, суалыны веречеЗем. Ин- Золдашы имиш. Аббас 20 разы олмамалыЗыг ки, иннеи килислер Дарлыг Гарабаг илдир ки, Кембричде jaioa- беле бизе еЗалет кнми бах-мунагишаей барэдэ на би- зыр. Кембрич Университетн- сыядар. лирлэр?    ни битириб, компутер му- — Элбаттэ, умуми рэ’З тэхэссисидир. ЬаЗат Золда-хеЗримизэ деЗил. Заннйм- шы Луиза ханым исэ Зазычы-чэ, таблират мэсэлэсиндэ публисистдир. Бу Захынлар- СеЬбети Зазды: ВаЬнд ЭЗИЗОВ, «ХГ»-нин мухбири. V ' ;' f: ^ Кембрич Университетн. MYACHP ЭДЭБИЛЛАТЫН ПРОБЛЕМЛЭРИ МУЗАКИРЭ ОЛУНУР канын суверенлнзини ыэ ера-зи бутввлу]уиу гору маг ма- Ьазырда муасир Азорба]- дан бе зэн Коле керн галыр. чан адебкЗЗатынын инкшна- АзербаЗчан Елмлер Акаде фында Ьансы просеслер не- миЗасынын едэбиЗЗат. дил ва селелери дураркэн гелем ус зэре чарпыр? Эдебн просе- инчэсенет шв’бэсинин акаде талары Ьэлалик халгын raj- мнк катиби Б. НебиЗев, ja гыларыны вэ умидлэринн, онун ме’неви ве ехлагн проблем ларини екс етднрен Jyn-сак бэдни даЗарли парлаг син проблемлеринин оЗреннл-    .    .    _ масивде тан гадин ролу не- зычы Э. БабаЗева, Азерба] дан ибарэтднр? Бу суаллар чанын халг Зазычылары Ьеч де текче Зазычылары на- Мирзе ИбраЬимов. Исма-райат етмвр. Бу ве динар 1ыл Шыхлы. республика ЕА эсерлер Запада билмэмиш меселелер АзербаЗчан Лазы- низами адына Эдебиззат Инс- лер. чылар Бирлизиюгн ве респуб- титутунун директору J. Галина Елмлер АкадемиЗасы pajee, тангидчилэр Н. Чаб Низами адына ЭдебиЗЗат Инс- баров, П. Халилов, шайр Га Чыхыш ед^нлар ачыг де-мяшлар ки, A3epoajчанын гелем усталары кеч мишин бас титутунун ташкил етдиклери бил ве башгалары конфранс- магэлнблариндан чесарэтлэ конфрансда музакира олун- да чыхыш едарэк муасир хнлас олмалы. кунун актуал мущдур. Конфрансы кириш АзарбаЗчан едэбнЗЗатынын мевзуларына мурачиэт ет-сеоу илэ АзербаЗчан Лазычы-    проблем л ариндан, веоифеле-    макдэн чекннмемели, керчак- лар БирлиЗинин сэдри Анар    ринден ве хусусиЗЗетлерин-    лиЗн олдугу кнми экс етдкр- ачмышдыр.    ден данышмыш, диггети илк мелиднрлэр. АзербаЗчан аде- Лазычы Елчин «Эдэбк про-    бахышда геЗри-ади олан бе-    би31атынын тарихн ве ннки- сес. Олум За олум?» мевзуг    ле бир факта челб етмишлер    шафынын Зенн консепсиЗа- сунда ме’руза етмишдир. О    ки, Ьетта зетмшпинчи иллэ-    сыны пазырлаЗаркен кечми- демншдир ки, едебиЧюдни    рин ее сонракы они л л »Зин    шин ан Захшы ен’эналарино, просес Ьамише умумхалг he-    еввэлинде—«дуррунлуг дев-    милли ме нави ирсе, о чум- ракатынын а>рылмаз hHCce- рунда» АзарбаЗчанда едеби лэден харичдэ 1арадылмыш си олмушдур. Лакин керме- просес нндикина нисбетен АзербаЗчан моденнЗЗетине да мак мумкун деЗилдир ки, хал- дайа мутареггн ве феал ол- архаланмаг лазымдыр. Кон-гын ме’неви инкншафында мущдур.    франсда геЗд едилмишдир муЬум рол оЗнамалы олан Инди, АзербаЗчан мусте- ки, Залныз бу заман едабиз муасир АзербаЗчан едеб»33а-    гнллик ве мнлли дирчеляш    Зат ез Зуксек вэзифесини je- ты hejaTABH, Иазырда онун    Золу иле иралиледнЗн бир    ринэ Зетнре билер. гаршысында дуран телеблар-    вахтда, куцделикдо республи- (Азеринформ). АЗЭРИНФОРМУН МЭ’ЛУМАТЫ 1991-чи ил августун 26- ликасы Президент» Апара- мэгсадлэр кудмур, онун эсас да АзербаЗчан Республика- тыньш девлат-hyryr ше’беси- вазифелери исэ кэнчлэрин сынын Президенти терефин- нин мудири С. К. ЬачыЗев hyryr ва аэадлыгларынын му-дан «АзербаЗчан Республика- Золдаша мурачиэт едиб бе- дафиэси, онларын фэаллыры-сынын девлет органларында, ле бнр изапат алмышдыр. рын цнкишаф етдирилмэсн, муассисалеринде, идареле- 1991-чи ил сентЗабрын 14-дэ кэнчлэрин интеллектуал вэ ринде вэ тзшкилатларында АзербаЗчанын Тереггиси Уг- мэ’нави инкншафы, кэнчлэ-cHjacH партиЗаларын ве си]а- рунда ККИ-нин республика рин саЬибкарлыг се’Злеринин си мегседлер куден кутлеви конфрансы кечирилмиш, теш- мудафиэ едилмэси, кэнчлэр ичтимаи Ьарэкатларын теш- килатын адында вэ низамна- туризми вэ кэнчлэрин 6eJ-килат структурларьшын фа- мэсиндэ дэЗишикликлер ет- нэлхалг эмэкдашлыгыдыр. алиЗЗетинэ хитам верилмесн мак месэлэсинэ бахылмыш- Белэликле, АзэрбаЗчан Рес-Ьаггында» фэрман верилма- дыр. Конфрансын гэбул ет- публикасы Президентинин си илэ алагадар вэтандашлар диЗи гэрарлара у]гун олараг 1991-чи нл 26 август тарих-кутлеви инфорЗнасиЗа васита- Азерба1чанын Тереггиси Ур- ли мэ’лум ферманьшын гув-ларине мурачиэт едиб сору- рунда ККИ-нин есасында Je- веси АзербаЗчан Кенчлэр шурлар: бу фарманын гув- ни ичтимаи бирлик — «Азер- Иттифагына вэ онун струк-вэси комсомол ве пионер баЗчан Кенчлер Иттифагы» тур пиллэлэрине шамнл ташкилатларынын фэалиЗЗе- З^арадылмjjtaji ^^«Рд^ЬеЗата^ке^ тине шамил едилирми? Кенчлер Иттифагынын Ни-    вэзифэлэрин характерина    козам намэсинде нэзэрдэ тутул-    рэ пионер ташкилатына    да Азэринформун    мухбири бу    мущдур ни, бу нчтимаи бир-    бу ферм&нын гуввэси шамил суалла    АзербаЗчан    Реслуб-    лик ез феалиЗЗетинде сиЗаси    едилмир. митинг КЕЧИРИЛМИШДИР АзербаЗчан Халг ЧэбЬэ-синнн тэшеббусу нлэ сентЗабрын 27-де Азадлыг меЗданында кечирилмиш ми-тингде республиканын Ьэ-Затында баш* вермиш сон Ьадиселерэ аид коскин меселелер галдырылмышдыр. Бу кунлэрдэ Железно-водекда дерд республиканын рейберлеринин    имзала- дыглары ресми мэ луматын шэртлери Ерменистана нисбетен Азерба31чан учун даЬа элверишлидир. АзербаЗчан Халг ЧебЬеси мачлисинин узву, АзербаЗчанын халг депутаты И. Гемберов Ьемин сенедэ Халг ЧабЬесинин мунасибетини тэхминэн беле ифадэ етмишдир. Бунун-ла бирликде митинг ишти-ракчыларынын геЗд етдик-лерине коре, бела бир факт е’тираз дорурур ки, сенэддэ деЗилмемишдир ки, Дарлыг Гарабар АзербаЗчанын аЗ-рылмаз Ьиссэсидир. Онларын рэ’Зинче, бунунла да разылашмаг олмаз ки, Зуксек сэвиЗЗадэ керуш эрэфэ-синдэ Ерменистан тарэфи ДГМВ барэсиндэ езунун бутун ганунсуз гэрарларыны лэрв етмэмишдир. Натнглэр демишлэр: — Терэфлэр арасында ра-зылашдырылмыш рэсми мэ’-луматын мэтнинин мурэк-каби Иэлэ гурумамыщ Дарлыг Гарабарда вэзиЗЗэт даЬа да арырлашмышдыр. Ьеч шубИэсиз, бу, ДГМВ-дэ гыр-рынын давам етдирилмеси-ни истэЗэнлэрин хеЗринэдир. Белэ шэраитдэ АзэрбаЗчан халгыны ез торпарында го-руЗа билэн езуну.мудафиэ гуввэлэри Заратмаг олдугча зэруридир. (Азэринформ). 9МЭКДАШЛЫЕЫ КЕНИШЛ9НДИРМ9ЛИ Сон вахтлар АзербаЗча- нин конкрет Золларыны му- булда точрубе кечэчэклэр. ми тэдгигат иши апармаг, нын ве Туркмении али мэк- еЗЗенлешдирмэк учун Банька тэблери арасында кетдикче келмишдир. НумаЗенде he}’ Aaha сых элагэ Зарадылыр. этинэ университетин про СентЗабрын 25-дэ Азэр- республикамызда Зерлэшэн баЗчан Республикасыньш тарих вэ мэдэниЗЗэт абидэ-халг тэЬсили назнри про- лэринин бэрпасында, Иабелэ Онларын бир чоху эмок- ректорлары, профессорлар фессор    Р. Б. ФеЗзуллазев Бакыда    знЗалы еви тикин- дашлыг барэсиндэ мугави- CeHaJ Салтоглу ве Кункер турк гонаглары гэбул ет- тисиндэ hap ики али мэк- лэ барламышдыр. Инди Еврен дэ дахилдирлэр. 500 нэфэрдэн артыг тэлэбэ, Бир нечэ кун эрзиндэ го-аспирант вэ мэктебли гон- наглар Иншаат МуЬендис-шу елкенин коллечлариндэ лери Институтунун елми мишдир. тэбин сэ’Злэрнни бирлэш-дирмэк дэ нэзэрдэ тутул- О, гонаглары сала.млаЗар- МуШдур Иншаатчы ихтисас-кен демишдир ки, ики хал- .^pbIJKY3pa б„ркэ дэрс план сл.ип    Лио-Липина    «ахынляш-    ^    1------Г али мэктэблеринде теЬ- иши вэ тедрис просеси илэ масында АзэрбаЗчан вэ лары вэ пР°гРамлаРы Jla: вэ сил алыр ве ез ихтисасыны таныш олмуш, гаршыдакы    Яг,и"^яет^Ала0иннн    зырланачагдыр    вэ    пэм артырыр. Азарба]яан Ин- бирка иш планыны Ьвмкар- „¿„,пыры„ьш «alvPK on. Истанбулда. Ьэм да Бакы-шаат тутунун    w.r    .    _____ "ка Университетиннн рецтор- , шшйрефли сазише кере ез МуЬендислэри Инсти- лары илэ бирлиадэ музаки- ,^кдн^ЬтЫНЫН 68jYK Р°’ да Т0ДРИС бУ сенедлэр эса-н вэ Истанбул Техни-. рэ. етмишлер. Барланмыш ’у р р'    сын да .кёчэчэкдир. Tejfl едилмишдир ки. Азэр- Азэрба]чанда галдыгла- лары арасында Турнире ихтисасыны артырмаг вэ баЗчан Республикасыньш заман турк гонаглар Гу-Зени мугавилэ имзаланмыш- ТуркиЗе университетиннн Халг Тамили НазирлиЗи вэ гусар раЗонларындг дыр. Университетин ректору    дипломуну алмаг учуй Азэр-    бир-биринэ    телэбэлэр, тэч-    олмуш    Гобустан гору гущ профессор Илхан ГаЗана    баЗчан али мэктэби мэ’зун-    рубэчилэр,    аспи^шгтлар вэ    кетмиш    республика паЗтах башля опмагля оэсми ну-    лаРынын биР ГРУПУ К9ЛЭН ил    муеллимлар    кендэрилмэсинэ    кермэли Зерлэрн ил; и’!”?!! х    ТуркИЗэ}э квндэрилэчэкднр.    дайр хусуси програм ма-    таныш    олмушлар. маЗэндэ hej’0TH бу мугави- Бундан' башга, институтун зырламышдыр. Ьугуг бэра-лэнин hajaTa кечирилмэси- кэнч муэллимлэри Истан- бэрлиЗи эсасында биркэ ел- [Азэримформ) Низами—850 ШАИРИН ДУШУНЧЭ ТЭРЗИ Низамкнн халгьгн, ннсан-ларын тале}и чох мараглан-дырыр вэ нараИат едирди. Онун фикринчэ, инсаны син-фи мэнсубиЗЗэти дэ меЬдуд-лашдыра билмез. Ади бир чобан Искандер вэ ja Beh-ipaM кимн 6ejyK фатеЬэ, h0KM-дара чох асыдлы кьэслаЬат-.лэр вериб ону чэтинликдэн чыхара билер. Инсанлар ез миллиЗЗати, девлэти ила деЗил. бачарыры, аглы, инсан-лыга хидмэти илэ бирЧ^нрин-дан фарглэнир вэ ги]матлан-дирллир. Низами ез эсер л грин дэ узагда душунмушдур. Низами Нэнчавянин езу эн xejHpxah, эн аличэнаб бир инсан олмушдур. Шайр ез шахсиЗЗатиндэ чэмлэшдирди-Jh хусусиЗЗэтлэри эсэрлэрин-да и фа да. етмеЗи бачармыш, xejHpxah л ыры езу учун Зук-сэк идеала чевирмишдир. Низами АзэрбаЗчан халгы-нын беЗнэлмилэлчилик. мард-лик, мэррурлуг, вэтэнпэрвэр-лик, гаНрамаилыг. сэдагэт. ишкузарлыг, догручулуг кнми нэчиб кеЗфиЗЗатлэрини тзраннум етмишдир. Шаирин фикринчэ. инсан даим xejwp- мухтэлиф халглардан 6ahc. xah.ibir, Захшылыг етмалн. едиб, лакин hen вахт бир сабрли, дезумлу. сэбатлы. халгы о бирисина гаршы roj- сэхавэтли олмалыдыр. ма]ыб. О, бутун халглара Низами Канчзви иргиндэн. бнр кезла, беЗук мутэфэккир. милли13атиндан, кичик вэ бо ИПП'А linariDrvn L- П1 \' Ti ПО ЛаУКТП    ,  i _ Г______ -............ инсанпарвэр кезу ила бахыб ИнсаниЗЗэтин, эдалэтин вэ harnraTHH душмэнлэри Низа-минин дэ душмэни олуб. Эсарлгриндэ халгы гаебкар-лара, мустабидлэрэ, зулм едэнларэ гаршы амансыз ол-мага чагырыб. Низамннин беЗуклуЗу ондадыр ки, о ез деврунун мэЬдудиЗЗэти ичэ ЗуклуЗунден, дининдэн, е ти-гадындан асылы олмаЗараг дунЗада ЗашаЗан бутун халглара еЗни мунасибэт баслэ-мишдир. Низами беЗнзлмилэлчн шайр кими чыхыш етмиш, Азар-баЗчан, Зунан, эрэб, курчу,. рус. Чин, 1шнд, турк, лазки, фарс, зэнчи халгларынын Т^ини    .Тед нын гудрагинэ вэ хошбэхт кэ лечэЗине умид баслэ^р. Ин-санларын бэхтевер ЬэЗата чата бнлэчэЗинэ инаныр. Низами кэнч чагларын-дан Захщььлыгы, хеЗирхаИлы-ры езунэ идеал сечмиш, бу начиб кеЗфиЗЗэтлэр онун бутун варлыгына Ьопмушдур. Буна керэ дэ сараЗдан бир-дэфэлик эл чэкмишднр. Шаирин гудрэтли гэлэми илэ хеЗирхаИ кеЗфиЗЗэтлэр онун мэ’нави алэминдэн кагыза кочуруларэк гаЬрэманлары-нын эмаллэриндэ ез эксини тапмышдыр. Низами инсаны адэб нор маларындан аЗрылыгда ду-шунэ билмамишдир. ДунЗа-нын бутун инсанларынын бе-рабэр олмасыны, дост кими Зашамасыны истэЗэн, эдалэт сезуну )арадычылыгы »■ боЗу Зуксэк тутан Низами материалист шайр кими дунЗа эдэ-биЗЗатында инди дэ Заша-магдадыр. О. инсани рэфтар вэ мунасибзт нормаларыны емрунун сонуна гэдэр тэблир етмишдир. Низами всл инсаны икиузлулук, пахыляыг. хэЗанэт. Ьэрислин. ачкезлук, ИиЗла, шеЬрэгпэрэстлик, пис-лик. зулм. эЗрилик. 1тгсыз-лыг кими «Зрэнч сифэтлэрдэн ди кезэл» вэ «Искэндэрна мэ» есэрлэриндо зэнчилэрдон даЬа чох ceh6eT ачмыш. онларын сэчиЗЗэви хусусиЗЗэт-ларини JepH кэлдикчэ тэсвир етмишдир. Низами Кенчэви hap ше-Зии инсанлара xejHp верэн чайатлорини ахтармышдыр. Шайр 11этта е«сэр сурэтлэри-ни Зарадаркэи онларын Залныз мусбэт кеЗфиЗЗэтлэринн кер.мушдур. О, нэчиб иисани сифзтлери илэ сечилэн шэхе-лэри эсарлэринг гэЬрэман етмиш, халгынын, Вэтэниннн кезэл адэт-эн'анэлэрини кз-лачак насиллэрэ чатдырма-ры ветэндашлыг борчу бил-мишдир. Низами гэИраманларынын демэк олар, Ьамысы мусбат xycycHjJaTa малик инсанлар-дыр. Низаминин поемаларын-да хэбислэр, бэд ниЗ Jot л эр. бедхаЬлар. мэрдимэзарлар, гатиллар. алчаглар да вар-дыр. Бу кемакчи сурэтлерин зулм. пислик. пахыллыг. эЗрилик. Ьагсызлыг кими nj-рэнч енфэтлэривин тасвирн дэ инсанлары дузкун Зола чагырмаг учу>ндур. Эскэр СЭРКАРОГЛУ. АЗЭРБАТЧАН ХАЛГ БИРЖАСЫ СЭЬМДАРЛАР ЧЭМИЛЭТИ БНЛДНРНР КИ, I99tw ИЯ OKTJASWH l»s БРОКЕР JEPilOPHHHH САТЫШЫ Y3P3 БИРИНЧИ АУКСМОИ КЕЧНРИЛЭЧ8КДКР. ТЭЛЭСИН2    У НУ ТМАД ЫН! АУКСИОНДА A39PBAJ4AH ХАЛГ ВЮ*-УДГЫНЫН СЭЬМДАРЫ ОЛ MAJАНЛАРА МЭЬДУД МИГДАРДА БРОКЕР ДОЛОРИ САТЫЛАЧАГДЫР.    _______ СТАРТ ПЫМЭТИ 160 МИН МАНАТДЫР. БРОКЕР JEPH АЛМАГ КАПИТАЛДАН ЭН СЭРФЭЛИ 1ЛЭКЯЛДЭ ИСТИФАДЭ ЕТМЭК ДЕМЭКДИР. 9К9Р СИЗ БРОКЕР 0ЕРИН9 САЬИБ ОЛСАНЫЗ, АЗЭР* BAJ4AH ХАЛГ БИРЖАСЫВДА САТЫЛАЧАГ BYTYH МАЛЛАРЫ АЛМАГ ИМКАИЫ ЭЛДЭ ЕДЭРСИНИЗ. СИЗ 03 МАЛЛАРЫНЫЗЫ 1АЛНЫЗ A39PBAJ4AH ХАЛГ БИРЖАСЫ ВАСИТЭСИЛЭ СЭРБЭСТ БАЗАР ПиМЭТИНЭ CATA БИЛЭРСИНИЗ Брокер дерлэрняжн алынмжсы— дикр сифи^ рншлэр 1991*41 нл окпабрын 7*дек jtaiuw ше* к нлдэ бу уннаида гэбул олунур: 870608, Вами, Москва проспекта, 81/в. Скфарншде ауксионда нчра олуначаг соадеянн Ьесабыяыя едеднлмэотам афманэт аернлмэли, е'тнбаряамэ яла нштнрак едэчэк шэхеяи ады кес- Телефонлар: 66-32-91 ;    67*84*95. терялмелндяр. Идар» hej’«TM тиШЩРЫИ М ИШИУЦР ДЯИМЯИИН Н038РИН91 A39PBAJ4AH ХАЛГ ВИРЖАСЫ СЭЬМДАР ЛАР ЧЭМШДЭГИ ИЛК ТИЧАР9ТИ 1001« ИЛ НОЯАВРЫИ V» КЕЧИРЭЧ9КДИР. И даре hej’»TH ;