Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 28, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ ♦ ” СЕНТМБР 199< эд< ил ♦ * т Республик» Ат Совета дшя кошцшрщ* кэлэчэк КОНСТИТУСШАНЫН ЭСАСЛАРЫ ГОЛУЛУР ЬАЧЫ 3EJ HAJIABДИН ТАГЬЫЕВЭ АБИДЭ ' -г.., Республика Али Совети-нин Девлэт ТэЬлукесизли]и, Ьэрби ишлэр ве hyryr raj-далары мэсэлэлари даими комиоси]асыньж ичласында «Азарба]чан Республикасы нын девлет истиглалиЛети Ьаггында» конституси]а ак-тынын лаЗиЬасииин мадда-мадд© музакираси олдугча чошгун кечмищдир. Комисси-1а узв ларин и.н ге}д етдиклэри к и ми, музакира олунан сэна-дин Aa©p6aj4aH халгынын келэч©]и учун тарихи ©ha-mhJJ©tw нэзаре алынарса, бу. тэбиидир. Лакин, даими комисси]а-нын садри М. Гули]евин в© музакираларин дикэр ишти-ракчыларынын геЗд етдиклэри кими, депутатлара тегдим сдилмиш лаЗиЬэнин бир чох маддэлэри твкмиллэшдирил-мэли в© дегиглешдирилмели-дир — демак олар, бу мад-дэлерин hap бири барэсинда геЗдлар ва элавэлэр ирэли су-рулурду. Мэселэн, комисси-jaHbiH бг’зи узвлари таклиф едирдилэр конституси]а ак-тында нгзэрдэ тутулсун ки. Иттифагла вэ Иттифага да-хил олан республикаларла элагоДар бутуи меевлэлар бе]нелхалг hyryr нормалары эсасында Ьалл едилачакдир. Ьамчинин таклиф едилмиш-дир ки, конститусиЗа актына хусуси Ьалларда бу в© За дикар шахеи республиканын вэтэндашы статусундан мэг1-рум етм©3© имкан веран ©лава едилсин. АзэрбаЗчан халгынын 11еч бир Ьиссеси, елэ-ча да 1теч бир етник труп ва За аЗрыча шэхе республика-мызда бутун АзарбаЗчан хал-гына мэхсус суверен 1гаки-ми]]эти ЬэЗата кечирмак Ьу-гугуну менимсэ]э билмаз бир сыра депутатларын фик-ринча, сэнаддо суверен Ьа-кимиЗЗэт идеЗасы тэхминан бела ифадэ олунмалыдыр. КомиссиЗанын узвлари Зек* дилликлэ билдирмишлзр ки, республика Али Совети сес-си]асынын музакирэсинэ ве-рилмзздэн габаг ла]иЬэ чид-ди суретдэ такмиллэшдирил-мелидир. * * * Ьамин санад — «АзарбаЗчан Республикасынын Дввлэт истиглалиЛэти Ьаггьгнда» конститусиЗа актынын ла]и-hacH республика Али Сове ти ганунверичилик, ганунчу-луг ва вэтэндашларын hyryr-лары масалалэри даими ко- мисси|]асынын ичласында да музакира олунмущдур. КомиссиЗанын узвлари Р-ЭЬмэдовун. М. ЧэфаргулиЗе-вин. Ш. ЭлиЗевин вэ башга ларынын чыхышларында ге]д едилмшцдир ки, санэд республиканын ]ени консти-туси]асы гзбул едиленэдак онун индики KOHCTHTycHjacbi ила Занашы гуввадэ олмалы вэ суверен АзэрбаЗчаньш кэ- лэчак конститусиЗасынын асасыны гоЗмалыдыр.’ hap-чэнд, ичласын дикар и^ти-ракчыларьшын фикринчэ, эЬэмиЛетинэ кера конститу-cHjaJa барабар олан ва Ja он‘ дан Зуксак тутулан актын варлыгы дввлат-hyryr прак-тикасьшда надир Ьалдыр. Бир сыра башга мэсэлэлэр этра-фында да дискуссиЗалар ол-мушдур. Нисбэтан узун сурмаЗан музакиралардэн сонра гера-ра алынмьшадыр ки, ичлас-да ирэли сурулмуш бутун геЗд вэ таклифлар нэзэрэ алынмагла «АзарбаЗчан Республикасынын дввлэт истиг-лалиЗЗэти Ьаггында» конститусиЗа актыньш ла]иЬэси Али Советин сессиЗасынын кундэ-лиЗииэ дахил едилмаЗэ тев-cHja олунсун. Бу Захынларда Бакы То-хучулуг-Тикиш ИстеЬсалат Бирли]и иоллективинин тэ-шаббусу ила MyaccHcaJa мэш-hyp АзарбаЗчан нефт сэна-Зечиси вэ месенаты Ьачы ЗеЗналабдин ТагыЗевин ады верилмишдир. Бу мунаси-бетла бирлизин аразисиндэ Ь. 3. Тары]евин республика-да илк абидаси учалдыл-мышдыр. СентЗабрьга 27-да абидэнин ачылышына hacp олунан издиЬамлы митинг кечирилмишдир. Митингда муассисанин амакчилари ила бирликда Хэтаи раЗонунун сакинлэри, Зерли Советин халг депутатлары, раЗонун haKHMHjJaT органларынын нумаЗандэлари иштирак ет-мишлар. БирлиЗин ишчиси олан милли кеЗимли гызлар бу-paja топлашанларын ал-гышлары алтында абиданин енуна кул-чичак гоЗмушлар. (Азаринформ). н. 3. TaPbtjesHH «бидвси. Фото I. Холилоауидур. ДОСТ 6JIK9J8 АХШАМ <С8Ф9РИ> СЭМЭРЭЛИ ИГТИСАДЗиЗАТЫН J0JIY Республика Али Совети caHaje вэ енеркетика даими KOMHccHjacbiHbiH невбати ич-ласы АзарбаЗчан Республикасында hyryrn шахсларин манфвзтиндэн ва а]ры-а|ры калир невлэриндан веркилар Ьаггында ганунун ва АзэрбаЗчан Республикасында мул-киЗЗат Ьаггында ганунун ла-ЗиЬэлэрини« музакирэсинэ hacp олунмушду. Ичласы ко-миссиЗанын садри Т. Эзизов апар^ышдыр. Ха*.г депутатлары Р. Ага-Зев, К. Каримов, Р. ИсмаЗы-лов, С. Мэммэдов геЗд ет-мишлар ки, Mah3 дузкун верки сиОасати самаркали игти-садиЗЗатын вэ базар мунаси-бэтлэринэ кечидин Золу ола бнлар, ваЬид верки системи-нин Зарадылмасы иеэ игти-садн чэтинликларин ehAa-синдан республиканьш тез бир заманда кэлмэсинэ имкан верэр. Ьамчинин геЗд едилмлшдир ки, АзарбаЗчан халг тасарруфатынын бутун cahaiapnnHH инкишафы учун hap ики ганун ,naj«hacHHHH габул едилмзеинин ahaMHjjo-тjI вардыр. Лакин бир чох депутатларын фикринчэ, ла-jиhoлори парламентин муза-кпрэсина вефмак ha.ia тез- дир, чунки овларын фикрин-ча, ганун лаЗиЬэлари тэкмил- лашдирилмэлидир. Узун сурэн дискуссиЗадан сонра ганун лаЗи11эларинин музакирасииа ан ©ввэ,л республиканын малиЗЗэ мутэ-хэссислэрини чэлб етмак, сонра иеэ комиссиЗанын ичласында сэнэдлари Зенидэн музакира етмак гарара алын мьппдыр. « » « АзарбаЗчан Али Совети-нин даими комиссиЗаларында музакира олунан бир сыра ганун лаЗиЬэлэри сырасын-да мулкиЗЗэт Ьаггында, АзарбаЗчан Республикасында hy-гуги шахсларин манфаэтин-дан вэ ajpbi-ajpbi кэлир нвв-лэриндэн веркилар Ьаггында ганун лаЗиЬаларинин би-ринчи дарэчэли aho’MH'jjarH вардыр. Буну бела бир факт да субут едир ки, hap ики ганун лаЗиЬаси республика Али Советинин бир чох даими комисси Зала^ын ын музакирэсинэ верилмишдир. Бунлар Али Советин мэнзил-коммунал тасарруфаты даими KOMHccHjacbiHbiH невбати ичласында да музакира олун-мушдур. Ичласы KOMHCCHja- нын садри, депутат С. Мэммэдов апармышдыр. ManHjJa НазирлиЗинин ида-рэ рэиси В. Экбэровун мэ’-луматы динланилмишдир. О, комиссиЗанын уз в лари ни га-нун лаЗиЬасинин Ьазырлан-масында иштирак етмиш МалиЗЗэ НазирлиЗи мутахэссис-лэринин фикри ила таньпп етмишдир. О rejA етмишдир ки, ганун лаЗиЬэси Ьазьфла-наркан республиканын игти-сади инкишафынын caewjja-си вэ базара кечид шараитин-дэ муассисалерин b03HJJ0th нэзэрэ алынмышдыр. Ьэр ики ганун лаЗиЬэси атрафлы музакира олундуг-дан сонра гарара альшмыш* дыр ки, бунлар Aaha дэрнн-дан ej ранил мак учун депутатлара вэ мутахассисларэ верилсин, сонра иеэ Ьамин санэдлар Зенидан музакира олунсун. Ичласда «АзарбаЗчан Республикасында мэнзил фон- дунун- хусусилэшдирилмэси Ьаггында» ганун лаЗиЬэси дэ музакира олунмушдур. Му-закирадан сонра ону парламентин музакирэсинэ вер-мэк гарара альшмыпадыр. (Азаринформ). СентЗабрьга 26-да ахшЬм Бакы Инчэсэнэт Маркази-нин галерезасына колмиш бнр чох Зерли сакинлар во шэ-Ъеримизин гонаглары Ио раили Ьалэлик гиЗаби дэ ол-са, cejañoTB чыха бнлмиш-лэр. Бурада шампан шэра-бы иле долу гэдэЬлэрин чин-килтиси ва Берлинден кэл-миш Раввия шломо Атиа-сын хе]ир-дуасы иле «Исра-ил сизинле данышыр» сер-киси ачылмышдыр. Серки «Сохнут» УмумдунЗа Jehy-ди АкентлиЗи тарефинден тэшкил олунмущдур ЕкспозисиЗада фотошекил-лэр, реклам    буклет лери, китаблар, меишет ашЗалары нумазиш етдирилир. Пар-лаг, элван ве полиграфиЗа бахымыидан мукеммел пла-катлар Гудсе, Тел-Эвиве ве Назарете бир нев сефере чыхмага имкан верир. Сэр-ки квркемли ичтимаи хадим,-лардэн ве девлет хадимле^ риндэн сеЬбет ачыр, тама* шачылары гедим медениз-Зетин диленз . шаЬидлэри олан абиделерле таныш едир. Н. БАРСКИ, Азеринформун мухбирн. « Б А ЛТНК—ХЭЗЭ Р » ИПИСАДИ КвРПУСУ ФЭАЛИЛЭТЭ БАШЛА1ЫР Хабер верялди]н кими. рес- лаР“ *®/^ГгындаР саэиш тарвн1ЛИ«о5*г»<,>0аАзв^чан публ1.канын баш наэнри дврилмвси Ьаггында сазиш    Чеми«втинин h. Э. Ьасвиов башда олмагла Дв    ,4вв.    садри Ни]ази Ьаны)ев ила Азарба]шнын Ьаиумат ну- бу    л    „ Валти^аиы республика- ма]анда heJ wtH бир    неча Я»омчлтл Р^    дзарба!-    ларда JamajaH аэерба^ан- кун арзиида EctOHHja    Рес-    °    * иг1и?ади    лы бизнесменларла да ка- публикасыныи па]таэты Тал- чан мк^коти m сад    олмуш. ишкузар ала- лнкндэ олмушдур. Ву СЭ-    зв б^Ган галер japaiMar имканлары Йнатичесицде АзарбаЗчан    T0H1Mdn»D топлусу музакира едилмишднр. вубликасыиын »а ¿сто-    тАзарба1чан    ичмасынын ни]а Республикасынын he-    ha-    таклифи ила Таллинн uiehe- куматлери арасында    тнча-    t    рннда масчид тикилмэси рет-игтисади, елми-техники кумати аа ишкузар дайра ^аггында Естонн]а тарафн вэ маданн амакдашлыг har- ринин нума|андалври тар    разылЫг влда олунмуш гында саэнш барланмыш- финдан ^ранилаадкднр^    к дыр. Сазиши Азарба]чан 9лбатта Азэ[Ла)чан иу; ДУР,ен^абрын 19 _ 2(ц,в Республикасынын баш на- Majawa hej инн н .    Азбрба1чан нума]анда hej а- зири Ь. Э. Ьасвнов .а Есто-    „ республимларын баш HHja Республикасынын баш сави^асивда    алагэлэ^та    вв ьвкуматла назири E. Е. Сависаар имза-    рин нума]андалерини„ мае- ЛаТврвфларин вмтвэ муба- канарда Да    ?иннТм^иавирвсиндв иштирак диласи Ьаггында буидан ае-    SS Мушавираяин иш- вал имзаланмыш икитв- ^яиЗанын *аР^^‘иг    тиракчылары Ьакуматлврара- рвфли Ьвкуматлврарасы са- лв (кечмиш муттвф г р«    к сазишлерин ]ерина ]ети зишдв твебит едилмиш гар- "Увл"к8лар да н"^ид едил- рилмасина дайр вЬдвлик-шылыглы вЬдэликлари тас- камр сы^сына аид едил ^    вз влквлвринин диг етмвли олан бу )ени са- ««ВДИР) ®лаг1®лвр”Г" лв1)ни давлвт статусунун дэ)иш-кадин ]аранмасы зарурати кншаф етД“Р8» Л?^мвсиндвн асылы олмаЗараг. республикаларда дввлэт ста- accoccacHjacbiH ^ р ^ б дввлатларнн тасарруфат тусунун дазишмасиндан нрэ- ти Авдис Аарма ва «есто- оу Длвринин 199г.чи ил ли калир.    "*Ja пмзнленти ФарИад учун габул етдикларн ah- Сазишда назэрда тутулур 1”ин1'н npf3 кеоушлэр hap дэликлари тасдиг етмиш, ha-ки, тичарат-игтисади муна- Ье]дорли кла кер^ш^ р р д    1992-чи    илда    гар- сибетлар саЬасинда, тараф- ики тереф    4T,J'    шылыглы шакилда мал кан- лардан пар Нансы биринин “КУИР' к¥члэади^«ак дарилмаси вэ хидматлар кас-милли валЗутасыиын татбнг фа ал и J J 81 ” » и _ J4 ДР. тэрилмасняии принсиплари-едила билачаЗи назара алын- республикамызла    муаЗЗан    етмишлар. Му- магла мали/за саИасинда, лыты i|«K“fa*KeM"p"®Ke®® шавиранин иштиракчылары бирка муассисалар japa- MahiеднлГишдир иГларин )екунлары узра дылмасы, инвестиси)алар са- ри    ^L «Азэрба)- \ч сенед — республикалар йаснндэ, Ьабеле нэглиПат ве Мэсалэн. Бакыда    199^ _ 1992-чч рабите саЬесинде 1992-чи ч«»н — ^стонирi Таллинн- иллар учун тичарат-игтиса-ил учун еазншлернн^муга- нин Ja£^ '    » респуб- ди эмэкдашлыгынын эсаслары вилелерин, Jaxyfl протокол- До ва*    S^pK03.    ьаггында бэ)аннаме, 1991 — ларын ла^иЬэЛэр1^о1Ь^Ь!1Рл пэринин ачылмасьГ масела- 1992-чи иллэр учун гаршы-ламагдан втру 1991-чи ил *^Р“НИН ^ылашлыоылмыш- лыглы Ьесаблашмалар caha-окт)абрын 1-дек бирке еме- лари    раз\    Д Р .    Д9    эм&Кдашлыгын    прин- ли комисси)алар |арадыл- Д“рветвЕнсл^ Ja^ енплэри Ьаггында 6aja= СЫТарафлар мадани алага-    —    ^дГама^ашлыгь^^ ларнн кеиишлэидирилмосина, ^^к диггет ]етири^мншдир. «Ьвс^да    дни1,в1Лэр    har. ™НМсил ваТсХНсИаЬаларда'"Ла- тУмиз^аГьаГи^и^ xahU гында протокол имзаламыш- галарин инкишаф етдирил- ®T"H™Hpa^j,e*THHH°H ®ара- ‘ АзарбаЗчан нумаЗандэ мэсинэ тэрэфдар чыхмыш- lIpa”3    1аодым кестэ- Ье)’етинин башчысы Ь. Э. лар. Кэлэчакдэ дипломатии д“лмасд ’”в Ля Lrhыи баш на- Ьасэнов Естони)ада олар- мунасибэтлер |арадылмасы рек h | ь^энов Таллинн- кэн Исвечин Естони)адакы бареде меслеЬэтлешмелер зири h. в. hэсэнов ха.ш н »    .    9    СэлаЬи)]этли апармаг незерде тутулур. Д^. г^тдьггдан сон^ фввгел ;аде ^ рун“берг. Бу муЬум сэнедин Дава- сеи^абрын 24-да.Иран ис сэФири квру^муш^р Ceh. мы кими, Талликнде Есто-    б - консулу ©влад бет заманы икитэрэфлн HHja Реепубликасы илэ квдакы <^ш у у    0МвКдашлыгын гаршылыглы Азэрба)чан Республикасы Дэмешги])эни    д рэЬк мар^ догуран мэсэлэлэри арасында бир-бирииэ Ьеь Еетони)а    £    е^лмИШдир. Ж" ис« мК    ^    (Азеринформ). элАгэлор меькэмланир (мухбиримиз-р Халг Депу- ^ Серки салонуида. Фото Ф. х»|рулиииндир. КЭНЧЭ дев). ШеЬер татлары Совети ]авыцда еЬаляни па1ыз-гыш а|ла-рында кенд тесерруфеты ве ерзаг меЬсулдары иле те’мвв етиек учун февгал * аде KOMHccBja 1арадыл-мышдыр. KoMHccHja республиканын, елача дэ влкенин кэнд тэсэр-руфаты ра^онлары ила ©ла-галэри низама салачаг, вах-тында мугавилалар багла1а-чаг, кенд тесарруфаты ра* joHJiapbiHa ил 6oJy Ьартарэф-ли кемак кветарачэкднр. KoMHCcHjaJa Азарба)чан Республикасынын ва urehap Советинин депутатлары, му- вафиг муассисэ ва ташкилат-ларын рэЬбарларн дахилдир-лэр. KoMHccHja узвлари бу кун-ларда Ханлар, Кэдэба). То-вуз, Дашкасан, KopaH6oJ вэ дикар paJoH.iapAa олмуш, шэ-hap ©Ьалисини эрзаг вэ кэнд тесарруфаты мэЬсуллары илэ фасилэсиз та’мин етмэк учун разылыга калмишлэр. БРОКЕР ШИРКЭТИJEHU ИДАРЭ: БАКЫ МЭНЗИЛУЧОТКАРВАН-БРОКЕР нж.лЖ*иммм"wf wХхад"“' тйтиСМИСИ ВЭ БАКЫ БИРЖАСЫНЫН, ТАЛЛИНН ЭМТ00-ХАММАЛ БИРЖАСЫНЫН, T0KP Р ИСУРСЛАР УЗРв БЕЗНаЛХАЛГ УНИВЕРСАЛ БИРЖАСЫНЫН УЗВУДУР. КАРВАН-БРОКЕР ■» муштарипер арасында аксиоиар мамиЦатпармиин ).ни бурвхыимыш ги|метпн мппмрыиыи па|паш-_МвсмТм“р“.»”ТондЯБирж.«ынд. 1ММФБ) г.|да алынмыш гмЗм.тпи кмыамр барнд» мушт.-—муштарипарин^ ги|матлиТ^ы^рынын горунуб смпаим.сыны и «.ларын талшырыгы ил. Н.мнн ГдГдГУ. ГлГрГН^пГРГы ^Р;ги|м.тлн К^ын ММФБ-да « .лнынн. — ”ь~ —! —муштериперм учун*. —|«нм тшхнрле»си|а; —сшм«|в маданлыгы; —хаммвл м |лрымф*брикатлар; —сена}« кенд тше^эруфаты мшНсуллвры —м халг мстаНлакы малларынын алгы-сатгькы yapa мугааилалар 6af ла|ыр. ^алафаиларымыэ: Эв-40-17; М-58-05. Факс: (Й22) 38-40-17.    ____________ Бакы mehep Совети peja* сет bej’eTHpHH тЪ)р*ры иШ ]ени ндарв — девлет, кооператив jaaiajbnn саЬелери-нин учоту ве белушдурул-мэсн ндаресн (Бакы мензнл-учот) )арадылмышдыр. Беле бир герарыв гебул едил иесн Ьансы зеруретден нре-лн келмишдир? Ьемин су-алла мухбнрнмиз Jeira Japa-дылан идаренин рэиси М. ЭЛИДЕВЭ мурачиет етмиш-днр. — Идаранин )арадылма-сы, hap ше)дэн эввал. мэнзил учоту вэ бвлушдурул-МЗСИ ИШИНИН тэкмиллэш-дирилмесини нззэрде тутур. Ме’лумдур ки, urahep ичра- Hjje КОМИ.Т9СИНИН МЭНЗИЛ органларында бу ишлв бир г неча тэшкилат мэшгул олур-ду. Бакынын мухталиф ра-)оилары узра. манзиллэрин бвлушдурулмэсинде сосиал адалэт приношТлври позу-лур, ■ манзил проблеминин Ьэлли учун вэтэндашларын вэсаитларинин чэлб олун-масы вэ кооператив евларин тикинтисинии кенишленди-рилмэсинэ эЬами|)ат верил-мирди. Ьэм дэ mohepHB rej-pHk-jamajbmi биналарынд^н Ьэмиша самарэли истифадэ едилмирди. Оду|> ки, мэнзил си]асетини дузкуи алармаг-дан* втру Бакы шэЬэр Совети pajacer hej’ara бу ишлари бир элдэ чэмлашдирма-Jh вачиб cajMbiuiflbip. Идаранин теркибина Бакы uiehep Совети ичраи^э комитесинин «мензиллэрин учоту вэ белушдурулмеси», «кооператив мэнзил те-серруфаты» идарэлэри вэ «^ри-)аша)ыш биналары» ше’бэси дахилдир. Тэзе таш-килат биринчи новбеде. шеЬерде мензил проблеминин Ьеллини сур’етлендирмэк-дэн втру комплекс твДбир-лэр Ье)ата кечиречек. ДаЬа сонра па] Ьесабьша тикил-миш мензиллврин назирлик-лэр вэ тэшкилатлар узрэ белунмесине, геза вези]]е-тиндэ олан, эсаслы те'мир едилен вэ ]а ]енидэн гуру-лан евлерден кечурулэнлэ-рин мэнзиллэ те’минатына, бошалан мэнзиллэрин учоту вэ бвлушдурулмэснне. ге]-ри-]аша]ыш биналарынын учоту на, мэнзиллэрин дв-]ишдирилмвсинэ, тэзе ти-килвн кооператив евларин учоту ве мензиллврин па]-ланмасына незарети арты-рачаг. Е]ни заманда ]ени )ара дылан мензил тикин-тиси кооперативлери ни-замнамеларина бахылыб он-ларьш тесдиге верил меси, истисна тешкил еден а]ры-а]-ры мензил меселалеринин шаЬар Советинин мензил комисси]асына тегдим олун-масынын вахтьгада теигкн-лине чалышачаг. Кврунду]у кими, девлет, кооператив мензил учоту ве бвлушдурулмес» идаресИ-нин иши Ьэм кениш, Ъэм дэ чохсаЬэлидир. Лакин св-зумун аввэлинде деди]им кими идаренин есас феали>-]ати Бакы шеЬери сакинле- ринин девлет, кооператив мензил учотуна кетурулмеси ве онларьга мэнзилле те’мин едилмеси месэлеларини тек-миллешдирмекдан ибарэт-дир. Элбеттэ, бу ишлери Ье]а-та кечирмакдзн втру узун муддат мввчуд олан ба’зи стереотиплэри дэ]ишдирмак лазым келечак. Бир масолани дэ ге]д етмэк исте]ирам. Ма’лумдур ки. шэЬар сакинлэри ]аша-]ыш вэ ]а иш ]ерлери узрэ ра]он и ч райи а комитэлэри-нин мензил учоту вэ белуш-дурулмеси    ше’белэрин да невбэ]е кетурулурлэр. Кооператив мэнзил учоту узрэ ишлэр вэ е]ни заманда истисна тэшкил едрн мэньил ишлэри комисси]ада бахыл-маг учун биза верилир. Ра]он ичpaиJJe комиталари-нин манзил учоту вэ белуш-дурулмаси ше’бэлариндэ апарылан ¿охламалар кес-терир ки, бо’зи ра^нларын ичраи]]а комиталэриндэ вэтэндашларын невбэ]а кетурулмеси ве ев верилмэ-синде сурундурмечили]^ е]интилере, ганунсузлугла-ра ]ол верилир. Тебиидир ки, бу дэ вэтэндашлар(ын ]ухары тешкилатлара а]аг де]мэсинэ, онларын 1шг-лы наразылыгына сэбеб олур. Бе’зен бошалан евлар мэнзил истисмары саЬелэри ва РИК-лэр тарэфиндэн не-чэ кэлди белунур. ШэЬэр ичраи^а комитаси мэнзил- Jc fe лерин учоту ва бвлушду-рулмеси ид&реси бундан хебар тута билмир. Она кара да ]ахшы оларды ки, ра-онларда мэнзил учоту вэ (влушдурулмеси п^е’бэлэ-ри билаваситэ таза идара]э теЬким едилсин. Бу, шаЬэр сакинлариния! нвИ5в)0 к0* турулмеси вэ манзил верил-мэси ишини бир гедер дэ текмиллешдирерди. Ьазырда Бакыда ]узлерле кооператив бина вар. Бу би-налар кооператив мэнзил тикинтиси ‘па]чыларынын мулки]]этидир вэ бахымсыз-лыг узундэн эксери]]эти бэр-бад вэзииагдэдир. Чунки орада ]аша]анларын бина-лары эсаслы тэ’мир етдир-мэ]э кучлери чатмыр. Иг шаат материалларынын та-пылмамасы. весаитин азлы-гы Ье]эт-бачалары абад-лашдырмага, евлэри чари ве эсаслы те’мир етдирма]э имкан вермир. Ьалбуки он-ларча бинанын истилик сис-темлэри, дам ерту]у, Ьэ]ет-лерин асфалты хараб олуб сырадан чыхмышдыр. Ьэ-мин месэлэлэрин Ьэлли учун идаренин    нездиндэ    кучлу бир тэ’мир-тикинти тешки-латынын ]арадылмасына бе]ук еЬти]ач вар. Бу му-Ьум ишэ    республиканьш вэ шаЬарин    алагедар    тэшнн- латлары    ]ахындан    кемак кестэрмэлидирлэр. СеЬбэтн ]азды: Р. РЭФИЗАДЭ, «ХГ»-ннн мухбнрн. Советпэр вв hsjar ~ Гыша Ьазырсынызмы ? Нахчываныи JbJm ве гедер всти яечярсе, гышы бнр о гедер cepi олур. Она коре да бурада гыша Ьазырлыга даЬа еркея баш ламаг лазым дыр. Отеи ил бу Ьагнгет унудулдугун дан адамлар хе]ли ези]]ет чакмншлер. Бес нндн гар «рыдан калан гыша Ьазыр-лыг нече кеднр? Нахчыван ШеЬ©р Халг Депутатлары Мэчлиси Ичра-Hjja Комитаси PeJaceT hej - атшжн невбати ичласында бу масел© музакиро олунмушдур. Ге]д едилмишдир ки, шэЬердеки мевчуд 34 газан-ханадан 29-да чари ве есас-лы тэ’мир ишлари баша чат-дыр *лмыш, су ва бухар насос; ‘.ры ]ениси иле евез ол>’| «ушдур. Бе’зи бинала- рын зирзэмилэринде истилик ве су системи га]да]а салын-мыщцыр. Бунларла ]анашы кеста-(лмищдир ни. Нахчыван 1Р Бнрлэшмиш Газанхана- ри.' MF лар вэ Истилик Шебекелери Идареси етен ил олдуру кими, чари илде дэ вз ишини дузкуи гура билмеавишдвр. 19 ве 141-чи мэЬаллаларин, 6 немрэли тикинти гураш-дырма идареси нин, республика хастэханасынын газа«хана ларышта су течЬизаты ]а-рытмаздыр, мазут системия-ден истифадэ учун Ьазырлыг и™ керулмамишдир. Елек-трик системларинин вэзн]]е-ти пи едир. ШэЬар електрик щэбака- Г синдэ лазыми еЬти]ат Ьиссе-лари вэ аваданлыглары ча-тышмыр. Лагышлы ве кулэк-ли Ьаваларда електрик енер-жиси кесилир, муассисалэр-да а мак ah энки позулур. Ja-рымстанси]аларда f гидала-нан 0,4 киловолтлуг haea електрик хэтларияин эсаслы те’мире еЬ.ти]ачы вар. Ичласда Нахчыван шэЬэр манзил истисмар и-даралэри-нин ишиндеки негсанлар ба-рэда да дань1ШЫЛод^||£^' «XThSSi мухбнрн. ;