Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 28, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 28, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ ♦ ” СЕНТМБР 199< эд< ил ♦ * т Республик» Ат Совета дшя кошцшрщ* кэлэчэк КОНСТИТУСШАНЫН ЭСАСЛАРЫ ГОЛУЛУР ЬАЧЫ 3EJ HAJIABДИН ТАГЬЫЕВЭ АБИДЭ ' -г.., Республика Али Совети-нин Девлэт ТэЬлукесизли]и, Ьэрби ишлэр ве hyryr raj-далары мэсэлэлари даими комиоси]асыньж ичласында «Азарба]чан Республикасы нын девлет истиглалиЛети Ьаггында» конституси]а ак-тынын лаЗиЬасииин мадда-мадд© музакираси олдугча чошгун кечмищдир. Комисси-1а узв ларин и.н ге}д етдиклэри к и ми, музакира олунан сэна-дин Aa©p6aj4aH халгынын келэч©]и учун тарихи ©ha-mhJJ©tw нэзаре алынарса, бу. тэбиидир. Лакин, даими комисси]а-нын садри М. Гули]евин в© музакираларин дикэр ишти-ракчыларынын геЗд етдиклэри кими, депутатлара тегдим сдилмиш лаЗиЬэнин бир чох маддэлэри твкмиллэшдирил-мэли в© дегиглешдирилмели-дир — демак олар, бу мад-дэлерин hap бири барэсинда геЗдлар ва элавэлэр ирэли су-рулурду. Мэселэн, комисси-jaHbiH бг’зи узвлари таклиф едирдилэр конституси]а ак-тында нгзэрдэ тутулсун ки. Иттифагла вэ Иттифага да-хил олан республикаларла элагоДар бутуи меевлэлар бе]нелхалг hyryr нормалары эсасында Ьалл едилачакдир. Ьамчинин таклиф едилмиш-дир ки, конститусиЗа актына хусуси Ьалларда бу в© За дикар шахеи республиканын вэтэндашы статусундан мэг1-рум етм©3© имкан веран ©лава едилсин. АзэрбаЗчан халгынын 11еч бир Ьиссеси, елэ-ча да 1теч бир етник труп ва За аЗрыча шэхе республика-мызда бутун АзарбаЗчан хал-гына мэхсус суверен 1гаки-ми]]эти ЬэЗата кечирмак Ьу-гугуну менимсэ]э билмаз бир сыра депутатларын фик-ринча, сэнаддо суверен Ьа-кимиЗЗэт идеЗасы тэхминан бела ифадэ олунмалыдыр. КомиссиЗанын узвлари Зек* дилликлэ билдирмишлзр ки, республика Али Совети сес-си]асынын музакирэсинэ ве-рилмзздэн габаг ла]иЬэ чид-ди суретдэ такмиллэшдирил-мелидир. * * * Ьамин санад — «АзарбаЗчан Республикасынын Дввлэт истиглалиЛэти Ьаггьгнда» конститусиЗа актынын ла]и-hacH республика Али Сове ти ганунверичилик, ганунчу-луг ва вэтэндашларын hyryr-лары масалалэри даими ко- мисси|]асынын ичласында да музакира олунмущдур. КомиссиЗанын узвлари Р-ЭЬмэдовун. М. ЧэфаргулиЗе-вин. Ш. ЭлиЗевин вэ башга ларынын чыхышларында ге]д едилмшцдир ки, санэд республиканын ]ени консти-туси]асы гзбул едиленэдак онун индики KOHCTHTycHjacbi ила Занашы гуввадэ олмалы вэ суверен АзэрбаЗчаньш кэ- лэчак конститусиЗасынын асасыны гоЗмалыдыр.’ hap-чэнд, ичласын дикар и^ти-ракчыларьшын фикринчэ, эЬэмиЛетинэ кера конститу-cHjaJa барабар олан ва Ja он‘ дан Зуксак тутулан актын варлыгы дввлат-hyryr прак-тикасьшда надир Ьалдыр. Бир сыра башга мэсэлэлэр этра-фында да дискуссиЗалар ол-мушдур. Нисбэтан узун сурмаЗан музакиралардэн сонра гера-ра алынмьшадыр ки, ичлас-да ирэли сурулмуш бутун геЗд вэ таклифлар нэзэрэ алынмагла «АзарбаЗчан Республикасынын дввлэт истиг-лалиЗЗэти Ьаггында» конститусиЗа актыньш ла]иЬэси Али Советин сессиЗасынын кундэ-лиЗииэ дахил едилмаЗэ тев-cHja олунсун. Бу Захынларда Бакы То-хучулуг-Тикиш ИстеЬсалат Бирли]и иоллективинин тэ-шаббусу ила MyaccHcaJa мэш-hyp АзарбаЗчан нефт сэна-Зечиси вэ месенаты Ьачы ЗеЗналабдин ТагыЗевин ады верилмишдир. Бу мунаси-бетла бирлизин аразисиндэ Ь. 3. Тары]евин республика-да илк абидаси учалдыл-мышдыр. СентЗабрьга 27-да абидэнин ачылышына hacp олунан издиЬамлы митинг кечирилмишдир. Митингда муассисанин амакчилари ила бирликда Хэтаи раЗонунун сакинлэри, Зерли Советин халг депутатлары, раЗонун haKHMHjJaT органларынын нумаЗандэлари иштирак ет-мишлар. БирлиЗин ишчиси олан милли кеЗимли гызлар бу-paja топлашанларын ал-гышлары алтында абиданин енуна кул-чичак гоЗмушлар. (Азаринформ). н. 3. TaPbtjesHH «бидвси. Фото I. Холилоауидур. ДОСТ 6JIK9J8 АХШАМ <С8Ф9РИ> СЭМЭРЭЛИ ИГТИСАДЗиЗАТЫН J0JIY Республика Али Совети caHaje вэ енеркетика даими KOMHccHjacbiHbiH невбати ич-ласы АзарбаЗчан Республикасында hyryrn шахсларин манфвзтиндэн ва а]ры-а|ры калир невлэриндан веркилар Ьаггында ганунун ва АзэрбаЗчан Республикасында мул-киЗЗат Ьаггында ганунун ла-ЗиЬэлэрини« музакирэсинэ hacp олунмушду. Ичласы ко-миссиЗанын садри Т. Эзизов апар^ышдыр. Ха*.г депутатлары Р. Ага-Зев, К. Каримов, Р. ИсмаЗы-лов, С. Мэммэдов геЗд ет-мишлар ки, Mah3 дузкун верки сиОасати самаркали игти-садиЗЗатын вэ базар мунаси-бэтлэринэ кечидин Золу ола бнлар, ваЬид верки системи-нин Зарадылмасы иеэ игти-садн чэтинликларин ehAa-синдан республиканьш тез бир заманда кэлмэсинэ имкан верэр. Ьамчинин геЗд едилмлшдир ки, АзарбаЗчан халг тасарруфатынын бутун cahaiapnnHH инкишафы учун hap ики ганун ,naj«hacHHHH габул едилмзеинин ahaMHjjo-тjI вардыр. Лакин бир чох депутатларын фикринчэ, ла-jиhoлори парламентин муза-кпрэсина вефмак ha.ia тез- дир, чунки овларын фикрин-ча, ганун лаЗиЬэлари тэкмил- лашдирилмэлидир. Узун сурэн дискуссиЗадан сонра ганун лаЗи11эларинин музакирасииа ан ©ввэ,л республиканын малиЗЗэ мутэ-хэссислэрини чэлб етмак, сонра иеэ комиссиЗанын ичласында сэнэдлари Зенидэн музакира етмак гарара алын мьппдыр. « » « АзарбаЗчан Али Совети-нин даими комиссиЗаларында музакира олунан бир сыра ганун лаЗиЬэлэри сырасын-да мулкиЗЗэт Ьаггында, АзарбаЗчан Республикасында hy-гуги шахсларин манфаэтин-дан вэ ajpbi-ajpbi кэлир нвв-лэриндэн веркилар Ьаггында ганун лаЗиЬаларинин би-ринчи дарэчэли aho’MH'jjarH вардыр. Буну бела бир факт да субут едир ки, hap ики ганун лаЗиЬаси республика Али Советинин бир чох даими комисси Зала^ын ын музакирэсинэ верилмишдир. Бунлар Али Советин мэнзил-коммунал тасарруфаты даими KOMHccHjacbiHbiH невбати ичласында да музакира олун-мушдур. Ичласы KOMHCCHja- нын садри, депутат С. Мэммэдов апармышдыр. ManHjJa НазирлиЗинин ида-рэ рэиси В. Экбэровун мэ’-луматы динланилмишдир. О, комиссиЗанын уз в лари ни га-нун лаЗиЬасинин Ьазырлан-масында иштирак етмиш МалиЗЗэ НазирлиЗи мутахэссис-лэринин фикри ила таньпп етмишдир. О rejA етмишдир ки, ганун лаЗиЬэси Ьазьфла-наркан республиканын игти-сади инкишафынын caewjja-си вэ базара кечид шараитин-дэ муассисалерин b03HJJ0th нэзэрэ алынмышдыр. Ьэр ики ганун лаЗиЬэси атрафлы музакира олундуг-дан сонра гарара альшмыш* дыр ки, бунлар Aaha дэрнн-дан ej ранил мак учун депутатлара вэ мутахассисларэ верилсин, сонра иеэ Ьамин санэдлар Зенидан музакира олунсун. Ичласда «АзарбаЗчан Республикасында мэнзил фон- дунун- хусусилэшдирилмэси Ьаггында» ганун лаЗиЬэси дэ музакира олунмушдур. Му-закирадан сонра ону парламентин музакирэсинэ вер-мэк гарара альшмыпадыр. (Азаринформ). СентЗабрьга 26-да ахшЬм Бакы Инчэсэнэт Маркази-нин галерезасына колмиш бнр чох Зерли сакинлар во шэ-Ъеримизин гонаглары Ио раили Ьалэлик гиЗаби дэ ол-са, cejañoTB чыха бнлмиш-лэр. Бурада шампан шэра-бы иле долу гэдэЬлэрин чин-килтиси ва Берлинден кэл-миш Раввия шломо Атиа-сын хе]ир-дуасы иле «Исра-ил сизинле данышыр» сер-киси ачылмышдыр. Серки «Сохнут» УмумдунЗа Jehy-ди АкентлиЗи тарефинден тэшкил олунмущдур ЕкспозисиЗада фотошекил-лэр, реклам    буклет лери, китаблар, меишет ашЗалары нумазиш етдирилир. Пар-лаг, элван ве полиграфиЗа бахымыидан мукеммел пла-катлар Гудсе, Тел-Эвиве ве Назарете бир нев сефере чыхмага имкан верир. Сэр-ки квркемли ичтимаи хадим,-лардэн ве девлет хадимле^ риндэн сеЬбет ачыр, тама* шачылары гедим медениз-Зетин диленз . шаЬидлэри олан абиделерле таныш едир. Н. БАРСКИ, Азеринформун мухбирн. « Б А ЛТНК—ХЭЗЭ Р » ИПИСАДИ КвРПУСУ ФЭАЛИЛЭТЭ БАШЛА1ЫР Хабер верялди]н кими. рес- лаР“ *®/^ГгындаР саэиш тарвн1ЛИ«о5*г»<,>0аАзв^чан публ1.канын баш наэнри дврилмвси Ьаггында сазиш    Чеми«втинин h. Э. Ьасвиов башда олмагла Дв    ,4вв.    садри Ни]ази Ьаны)ев ила Азарба]шнын Ьаиумат ну- бу    л    „ Валти^аиы республика- ма]анда heJ wtH бир    неча Я»омчлтл Р^    дзарба!-    ларда JamajaH аэерба^ан- кун арзиида EctOHHja    Рес-    °    * иг1и?ади    лы бизнесменларла да ка- публикасыныи па]таэты Тал- чан мк^коти m сад    олмуш. ишкузар ала- лнкндэ олмушдур. Ву СЭ-    зв б^Ган галер japaiMar имканлары Йнатичесицде АзарбаЗчан    T0H1Mdn»D топлусу музакира едилмишднр. вубликасыиын »а ¿сто-    тАзарба1чан    ичмасынын ни]а Республикасынын he-    ha-    таклифи ила Таллинн uiehe- куматлери арасында    тнча-    t    рннда масчид тикилмэси рет-игтисади, елми-техники кумати аа ишкузар дайра ^аггында Естонн]а тарафн вэ маданн амакдашлыг har- ринин нума|андалври тар    разылЫг влда олунмуш гында саэнш барланмыш- финдан ^ранилаадкднр^    к дыр. Сазиши Азарба]чан 9лбатта Азэ[Ла)чан иу; ДУР,ен^абрын 19 _ 2(ц,в Республикасынын баш на- Majawa hej инн н .    Азбрба1чан нума]анда hej а- зири Ь. Э. Ьасвнов .а Есто-    „ республимларын баш HHja Республикасынын баш сави^асивда    алагэлэ^та    вв ьвкуматла назири E. Е. Сависаар имза-    рин нума]андалерини„ мае- ЛаТврвфларин вмтвэ муба- канарда Да    ?иннТм^иавирвсиндв иштирак диласи Ьаггында буидан ае-    SS Мушавираяин иш- вал имзаланмыш икитв- ^яиЗанын *аР^^‘иг    тиракчылары Ьакуматлврара- рвфли Ьвкуматлврарасы са- лв (кечмиш муттвф г р«    к сазишлерин ]ерина ]ети зишдв твебит едилмиш гар- "Увл"к8лар да н"^ид едил- рилмасина дайр вЬдвлик-шылыглы вЬдэликлари тас- камр сы^сына аид едил ^    вз влквлвринин диг етмвли олан бу )ени са- ««ВДИР) ®лаг1®лвр”Г" лв1)ни давлвт статусунун дэ)иш-кадин ]аранмасы зарурати кншаф етД“Р8» Л?^мвсиндвн асылы олмаЗараг. республикаларда дввлэт ста- accoccacHjacbiH ^ р ^ б дввлатларнн тасарруфат тусунун дазишмасиндан нрэ- ти Авдис Аарма ва «есто- оу Длвринин 199г.чи ил ли калир.    "*Ja пмзнленти ФарИад учун габул етдикларн ah- Сазишда назэрда тутулур 1”ин1'н npf3 кеоушлэр hap дэликлари тасдиг етмиш, ha-ки, тичарат-игтисади муна- Ье]дорли кла кер^ш^ р р д    1992-чи    илда    гар- сибетлар саЬасинда, тараф- ики тереф    4T,J'    шылыглы шакилда мал кан- лардан пар Нансы биринин “КУИР' к¥члэади^«ак дарилмаси вэ хидматлар кас-милли валЗутасыиын татбнг фа ал и J J 81 ” » и _ J4 ДР. тэрилмасняии принсиплари-едила билачаЗи назара алын- республикамызла    муаЗЗан    етмишлар. Му- магла мали/за саИасинда, лыты i|«K“fa*KeM"p"®Ke®® шавиранин иштиракчылары бирка муассисалар japa- MahiеднлГишдир иГларин )екунлары узра дылмасы, инвестиси)алар са- ри    ^L «Азэрба)- \ч сенед — республикалар йаснндэ, Ьабеле нэглиПат ве Мэсалэн. Бакыда    199^ _ 1992-чч рабите саЬесинде 1992-чи ч«»н — ^стонирi Таллинн- иллар учун тичарат-игтиса-ил учун еазншлернн^муга- нин Ja£^ '    » респуб- ди эмэкдашлыгынын эсаслары вилелерин, Jaxyfl протокол- До ва*    S^pK03.    ьаггында бэ)аннаме, 1991 — ларын ла^иЬэЛэр1^о1Ь^Ь!1Рл пэринин ачылмасьГ масела- 1992-чи иллэр учун гаршы-ламагдан втру 1991-чи ил *^Р“НИН ^ылашлыоылмыш- лыглы Ьесаблашмалар caha-окт)абрын 1-дек бирке еме- лари    раз\    Д Р .    Д9    эм&Кдашлыгын    прин- ли комисси)алар |арадыл- Д“рветвЕнсл^ Ja^ енплэри Ьаггында 6aja= СЫТарафлар мадани алага-    —    ^дГама^ашлыгь^^ ларнн кеиишлэидирилмосина, ^^к диггет ]етири^мншдир. «Ьвс^да    дни1,в1Лэр    har. ™НМсил ваТсХНсИаЬаларда'"Ла- тУмиз^аГьаГи^и^ xahU гында протокол имзаламыш- галарин инкишаф етдирил- ®T"H™Hpa^j,e*THHH°H ®ара- ‘ АзарбаЗчан нумаЗандэ мэсинэ тэрэфдар чыхмыш- lIpa”3    1аодым кестэ- Ье)’етинин башчысы Ь. Э. лар. Кэлэчакдэ дипломатии д“лмасд ’”в Ля Lrhыи баш на- Ьасэнов Естони)ада олар- мунасибэтлер |арадылмасы рек h | ь^энов Таллинн- кэн Исвечин Естони)адакы бареде меслеЬэтлешмелер зири h. в. hэсэнов ха.ш н »    .    9    СэлаЬи)]этли апармаг незерде тутулур. Д^. г^тдьггдан сон^ фввгел ;аде ^ рун“берг. Бу муЬум сэнедин Дава- сеи^абрын 24-да.Иран ис сэФири квру^муш^р Ceh. мы кими, Талликнде Есто-    б - консулу ©влад бет заманы икитэрэфлн HHja Реепубликасы илэ квдакы <^ш у у    0МвКдашлыгын гаршылыглы Азэрба)чан Республикасы Дэмешги])эни    д рэЬк мар^ догуран мэсэлэлэри арасында бир-бирииэ Ьеь Еетони)а    £    е^лмИШдир. Ж" ис« мК    ^    (Азеринформ). элАгэлор меькэмланир (мухбиримиз-р Халг Депу- ^ Серки салонуида. Фото Ф. х»|рулиииндир. КЭНЧЭ дев). ШеЬер татлары Совети ]авыцда еЬаляни па1ыз-гыш а|ла-рында кенд тесерруфеты ве ерзаг меЬсулдары иле те’мвв етиек учун февгал * аде KOMHccBja 1арадыл-мышдыр. KoMHccHja республиканын, елача дэ влкенин кэнд тэсэр-руфаты ра^онлары ила ©ла-галэри низама салачаг, вах-тында мугавилалар багла1а-чаг, кенд тесарруфаты ра* joHJiapbiHa ил 6oJy Ьартарэф-ли кемак кветарачэкднр. KoMHCcHjaJa Азарба)чан Республикасынын ва urehap Советинин депутатлары, му- вафиг муассисэ ва ташкилат-ларын рэЬбарларн дахилдир-лэр. KoMHccHja узвлари бу кун-ларда Ханлар, Кэдэба). То-вуз, Дашкасан, KopaH6oJ вэ дикар paJoH.iapAa олмуш, шэ-hap ©Ьалисини эрзаг вэ кэнд тесарруфаты мэЬсуллары илэ фасилэсиз та’мин етмэк учун разылыга калмишлэр. БРОКЕР ШИРКЭТИJEHU ИДАРЭ: БАКЫ МЭНЗИЛУЧОТКАРВАН-БРОКЕР нж.лЖ*иммм"wf wХхад"“' тйтиСМИСИ ВЭ БАКЫ БИРЖАСЫНЫН, ТАЛЛИНН ЭМТ00-ХАММАЛ БИРЖАСЫНЫН, T0KP Р ИСУРСЛАР УЗРв БЕЗНаЛХАЛГ УНИВЕРСАЛ БИРЖАСЫНЫН УЗВУДУР. КАРВАН-БРОКЕР ■» муштарипер арасында аксиоиар мамиЦатпармиин ).ни бурвхыимыш ги|метпн мппмрыиыи па|паш-_МвсмТм“р“.»”ТондЯБирж.«ынд. 1ММФБ) г.|да алынмыш гмЗм.тпи кмыамр барнд» мушт.-—муштарипарин^ ги|матлиТ^ы^рынын горунуб смпаим.сыны и «.ларын талшырыгы ил. Н.мнн ГдГдГУ. ГлГрГН^пГРГы ^Р;ги|м.тлн К^ын ММФБ-да « .лнынн. — ”ь~ —! —муштериперм учун*. —|«нм тшхнрле»си|а; —сшм«|в маданлыгы; —хаммвл м |лрымф*брикатлар; —сена}« кенд тше^эруфаты мшНсуллвры —м халг мстаНлакы малларынын алгы-сатгькы yapa мугааилалар 6af ла|ыр. ^алафаиларымыэ: Эв-40-17; М-58-05. Факс: (Й22) 38-40-17.    ____________ Бакы mehep Совети peja* сет bej’eTHpHH тЪ)р*ры иШ ]ени ндарв — девлет, кооператив jaaiajbnn саЬелери-нин учоту ве белушдурул-мэсн ндаресн (Бакы мензнл-учот) )арадылмышдыр. Беле бир герарыв гебул едил иесн Ьансы зеруретден нре-лн келмишдир? Ьемин су-алла мухбнрнмиз Jeira Japa-дылан идаренин рэиси М. ЭЛИДЕВЭ мурачиет етмиш-днр. — Идаранин )арадылма-сы, hap ше)дэн эввал. мэнзил учоту вэ бвлушдурул-МЗСИ ИШИНИН тэкмиллэш-дирилмесини нззэрде тутур. Ме’лумдур ки, urahep ичра- Hjje КОМИ.Т9СИНИН МЭНЗИЛ органларында бу ишлв бир г неча тэшкилат мэшгул олур-ду. Бакынын мухталиф ра-)оилары узра. манзиллэрин бвлушдурулмэсинде сосиал адалэт приношТлври позу-лур, ■ манзил проблеминин Ьэлли учун вэтэндашларын вэсаитларинин чэлб олун-масы вэ кооператив евларин тикинтисинии кенишленди-рилмэсинэ эЬами|)ат верил-мирди. Ьэм дэ mohepHB rej-pHk-jamajbmi биналарынд^н Ьэмиша самарэли истифадэ едилмирди. Оду|> ки, мэнзил си]асетини дузкуи алармаг-дан* втру Бакы шэЬэр Совети pajacer hej’ara бу ишлари бир элдэ чэмлашдирма-Jh вачиб cajMbiuiflbip. Идаранин теркибина Бакы uiehep Совети ичраи^э комитесинин «мензиллэрин учоту вэ белушдурулмеси», «кооператив мэнзил те-серруфаты» идарэлэри вэ «^ри-)аша)ыш биналары» ше’бэси дахилдир. Тэзе таш-килат биринчи новбеде. шеЬерде мензил проблеминин Ьеллини сур’етлендирмэк-дэн втру комплекс твДбир-лэр Ье)ата кечиречек. ДаЬа сонра па] Ьесабьша тикил-миш мензиллврин назирлик-лэр вэ тэшкилатлар узрэ белунмесине, геза вези]]е-тиндэ олан, эсаслы те'мир едилен вэ ]а ]енидэн гуру-лан евлерден кечурулэнлэ-рин мэнзиллэ те’минатына, бошалан мэнзиллэрин учоту вэ бвлушдурулмэснне. ге]-ри-]аша]ыш биналарынын учоту на, мэнзиллэрин дв-]ишдирилмвсинэ, тэзе ти-килвн кооператив евларин учоту ве мензиллврин па]-ланмасына незарети арты-рачаг. Е]ни заманда ]ени )ара дылан мензил тикин-тиси кооперативлери ни-замнамеларина бахылыб он-ларьш тесдиге верил меси, истисна тешкил еден а]ры-а]-ры мензил меселалеринин шаЬар Советинин мензил комисси]асына тегдим олун-масынын вахтьгада теигкн-лине чалышачаг. Кврунду]у кими, девлет, кооператив мензил учоту ве бвлушдурулмес» идаресИ-нин иши Ьэм кениш, Ъэм дэ чохсаЬэлидир. Лакин св-зумун аввэлинде деди]им кими идаренин есас феали>-]ати Бакы шеЬери сакинле- ринин девлет, кооператив мензил учотуна кетурулмеси ве онларьга мэнзилле те’мин едилмеси месэлеларини тек-миллешдирмекдан ибарэт-дир. Элбеттэ, бу ишлери Ье]а-та кечирмакдзн втру узун муддат мввчуд олан ба’зи стереотиплэри дэ]ишдирмак лазым келечак. Бир масолани дэ ге]д етмэк исте]ирам. Ма’лумдур ки. шэЬар сакинлэри ]аша-]ыш вэ ]а иш ]ерлери узрэ ра]он и ч райи а комитэлэри-нин мензил учоту вэ белуш-дурулмеси    ше’белэрин да невбэ]е кетурулурлэр. Кооператив мэнзил учоту узрэ ишлэр вэ е]ни заманда истисна тэшкил едрн мэньил ишлэри комисси]ада бахыл-маг учун биза верилир. Ра]он ичpaиJJe комиталари-нин манзил учоту вэ белуш-дурулмаси ше’бэлариндэ апарылан ¿охламалар кес-терир ки, бо’зи ра^нларын ичраи]]а комиталэриндэ вэтэндашларын невбэ]а кетурулмеси ве ев верилмэ-синде сурундурмечили]^ е]интилере, ганунсузлугла-ра ]ол верилир. Тебиидир ки, бу дэ вэтэндашлар(ын ]ухары тешкилатлара а]аг де]мэсинэ, онларын 1шг-лы наразылыгына сэбеб олур. Бе’зен бошалан евлар мэнзил истисмары саЬелэри ва РИК-лэр тарэфиндэн не-чэ кэлди белунур. ШэЬэр ичраи^а комитаси мэнзил- Jc fe лерин учоту ва бвлушду-рулмеси ид&реси бундан хебар тута билмир. Она кара да ]ахшы оларды ки, ра-онларда мэнзил учоту вэ (влушдурулмеси п^е’бэлэ-ри билаваситэ таза идара]э теЬким едилсин. Бу, шаЬэр сакинлариния! нвИ5в)0 к0* турулмеси вэ манзил верил-мэси ишини бир гедер дэ текмиллешдирерди. Ьазырда Бакыда ]узлерле кооператив бина вар. Бу би-налар кооператив мэнзил тикинтиси ‘па]чыларынын мулки]]этидир вэ бахымсыз-лыг узундэн эксери]]эти бэр-бад вэзииагдэдир. Чунки орада ]аша]анларын бина-лары эсаслы тэ’мир етдир-мэ]э кучлери чатмыр. Иг шаат материалларынын та-пылмамасы. весаитин азлы-гы Ье]эт-бачалары абад-лашдырмага, евлэри чари ве эсаслы те’мир етдирма]э имкан вермир. Ьалбуки он-ларча бинанын истилик сис-темлэри, дам ерту]у, Ьэ]ет-лерин асфалты хараб олуб сырадан чыхмышдыр. Ьэ-мин месэлэлэрин Ьэлли учун идаренин    нездиндэ    кучлу бир тэ’мир-тикинти тешки-латынын ]арадылмасына бе]ук еЬти]ач вар. Бу му-Ьум ишэ    республиканьш вэ шаЬарин    алагедар    тэшнн- латлары    ]ахындан    кемак кестэрмэлидирлэр. СеЬбэтн ]азды: Р. РЭФИЗАДЭ, «ХГ»-ннн мухбнрн. Советпэр вв hsjar ~ Гыша Ьазырсынызмы ? Нахчываныи JbJm ве гедер всти яечярсе, гышы бнр о гедер cepi олур. Она коре да бурада гыша Ьазырлыга даЬа еркея баш ламаг лазым дыр. Отеи ил бу Ьагнгет унудулдугун дан адамлар хе]ли ези]]ет чакмншлер. Бес нндн гар «рыдан калан гыша Ьазыр-лыг нече кеднр? Нахчыван ШеЬ©р Халг Депутатлары Мэчлиси Ичра-Hjja Комитаси PeJaceT hej - атшжн невбати ичласында бу масел© музакиро олунмушдур. Ге]д едилмишдир ки, шэЬердеки мевчуд 34 газан-ханадан 29-да чари ве есас-лы тэ’мир ишлари баша чат-дыр *лмыш, су ва бухар насос; ‘.ры ]ениси иле евез ол>’| «ушдур. Бе’зи бинала- рын зирзэмилэринде истилик ве су системи га]да]а салын-мыщцыр. Бунларла ]анашы кеста-(лмищдир ни. Нахчыван 1Р Бнрлэшмиш Газанхана- ри.' MF лар вэ Истилик Шебекелери Идареси етен ил олдуру кими, чари илде дэ вз ишини дузкуи гура билмеавишдвр. 19 ве 141-чи мэЬаллаларин, 6 немрэли тикинти гураш-дырма идареси нин, республика хастэханасынын газа«хана ларышта су течЬизаты ]а-рытмаздыр, мазут системия-ден истифадэ учун Ьазырлыг и™ керулмамишдир. Елек-трик системларинин вэзн]]е-ти пи едир. ШэЬар електрик щэбака- Г синдэ лазыми еЬти]ат Ьиссе-лари вэ аваданлыглары ча-тышмыр. Лагышлы ве кулэк-ли Ьаваларда електрик енер-жиси кесилир, муассисалэр-да а мак ah энки позулур. Ja-рымстанси]аларда f гидала-нан 0,4 киловолтлуг haea електрик хэтларияин эсаслы те’мире еЬ.ти]ачы вар. Ичласда Нахчыван шэЬэр манзил истисмар и-даралэри-нин ишиндеки негсанлар ба-рэда да дань1ШЫЛод^||£^' «XThSSi мухбнрн. ;
RealCheck