Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 26, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГвЗЕТИ -+■ “ CEHTIA» \9П.т ил. т im ИУШИФ ФОРМАНЫ МУЭССНС8 В8 ТЭШШАТ ГОНБвМЭРИНИН НШРНН0! СИЗ ХАРИЧв I« 1А МДБ «ЛКвЛвРИНв ИХРАЧАТ МАЛЛАРЫ КвНДвРМЭК ИСТвЖРСИНИЗСв «АЗТЕРМИНАЛ» ФИРМАСЫ |ук аа малларынызын днтт сарЬадмидан кечирилмаси учуй |ук иомрук 6а|аннамаси Назир. ла|ыр; 1Мт номаиклатурасыхдан харичи-игтмсади фаалиИатиииза у(гуи малым иодуму сачир, -Ф- ivKfl9DMH оасммлашдмрмлмаси учун ихтисаслы маслаНатлар аарир; латьц^ г рафмкасы * и лаДзарба|чан дилмида ЮМ-а yjfyn момпутврлардан мстифада учун лрог. рам дастм алыр. ТЭЛЭСИН! 1992-чи ил вит)вврын 1-даи сиэ рлспубликадаи «р*ч ояунам |ук и маллар у*Ги «амрук оргаила-рыма }ум мамрум ба|амнамасм тагдмм агмалмсмимз. Бизим унван: 370025, Бакы шаНарм, Баринов кучаси, 10.    ф ТЕЛЕФОНЛАР: 60-43-63; 66-64-11. АЗЭРБАМАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН медэништ НАЗИРЛН1И азэрбамам девиат АКАДЕМИК ОПЕРА ВО БАЛЕТ ТЕАТРЫ Азарба|чан Раслублнкасыныи амакдар артист лари Г9НДАБ ГУЛН1ЕВА ЧАНЭЛИ ЭКБ9РОВУМ иштиракы ила OKTjaOpuH 3-да    3.    Ьачыба'оа,    Ни|ази «АШЫГ Г9РИБ» 4 Ниссали опара Тамаша саат 10-да башланыр. Билатлар таатрым кассасында саат 10-дан Ю-дак сатылыр. БИЛДИРИШ Оман Наггыныи ва заНматмашларии сослал му-дафиа синим ташки ли Наггында |аии габул аяунмуш санадлар толпу су САТЫЛЫР ЭНалими ишадузалтма, (амидам а)ратма ва па-ша)амуму узра Раслублика Марказииа мурачиат ат-мали. УНВАН: Бакы токари, 1 Ма| кучаси, 213. ТЕЛЕФОН: 93-34-36. тепеНэатзЮ ЭЬАЛН N Т8ШКИЛАТЛАРЫН ншкни «Руне, фирмлсы уауимуддатлм мугааилалар асасымда (мумкуи nwp 1000 мчим* и »мм*« anpmml го|ун дарлси габул адир. вааэиида го|ун дарисиндан тикилмиш мухта-лиф ка|им маллары варилмакла мал мубадиласи мумиуидур. Ma'лумат талафоилары: 76-9Î-20; 7ММ1. Азарбв)чан ммллм телевиэЦесы 18.00. Кунун хебэрлэри. 18.05. бмрумуз-кунумуэ. 18.40. Бизим меслеЬет:    «Бага бахарсан». 19.10. Реклам. 19.15. Кенченин мусиги Не|аты. 19.50. Телефакс. 20.00. Реклам. 20.05. Пенчеремэ а; гоиуб. 20.20. Кунун хэбэрлэри. 20.50. ЧебНе хеттиидеи. 20.55. Реклам. 21.00. «Шефа». Елми-кутлеви лрограм. 21.35. «Ашыг Пори» мечлиеи. 22.35. «Доере». Телетеатрда «энч ja-радычыларын танынмыш мэдэ-HMjjer хадимлери ила керушу. 23.35. Идман ичмалы. 00.05. Кунун хабарлари. «Останкино» каналы 15.00. .1е»|иликлер. 15.25. Те-лемикст. 18.10. Блокнот. 16.15. «Уолт Дисие)» тагдмм едир. 17.05. ИстираНет вахты. 17.20. Jyrncyn атлетика. Дун ja кубоку. 18.00. JoHHAHKAap. 18.20. Муси-гили програм. 18.35. Футбол немалы. 19.05. Jbhh игтнсади см)асет. 19.35. Бедии филм: «Не-Ненк, ja худ кммса башгаеы». 20.45. Квчениз xejpa галсын, ба-лалар! 21.00. вниликлер. 21.40. Дордеери^алы телевиэи]а тама-шасы: «На)атын хырда-хурушу». I серила. 22.10. Jbhh студи ja тагдмм адир. Фасилада: ¡енилик-лар. худ кимса башгаеы». 10.30. Футбол ичмалы. 11.00. Ман да Сибирда ¿ашамышам. 11.30. Дордсари)алы телевизи}а тама-шасы: «Ьа)атын хырда-хурушу». I серила. 12.00. Jeниликлap. 12.20. Бешсери)алы бэдии тале-визи{а филми:    «ЭлаНээрэтин ад)'утанты». I серила. 13.30. Бадим телевизи|а филми: <сМа И аббат дуетуру». 15.00. Jeнилик-лар. 15.25. Ишкуэар хабарлар. 15.40. Адам Смитин пул дун|а-сы. 16.10. Блокнот. 16.15. «Уолт Днсне)» тагдим адир. 17.05. Сэ-нэдли телевиэи)а филми: «Се-маргэнд». 17.15. Мусигили програм. 18.00. 1ениликлэр. 18.25. «Останкино» дезлэтлэрараеы талеаиэм)« каналы    таг дим едир. 18.55. Футбол. УЕФА-ныи кубоку. 1/32 финал. «Торпедо» (Москва) — «Манчестер ¡уна{-тед» (Инкилтерэ). Фасилада: мусиги програмы. 20.45. Каче-низ хе{рэ галсын, балалар! 2-.00. I вниликлер. 21.40. Режиссор А. Вводным филмле-ри. 23.00. Ьербм рае)у. 23.30. «Вид» тагдим едир. 24.00. ^ни-ликлер. 00.25. «50X50» програ-мынын хусуси бурахылышы. телееизи|е филми: «ЭлаНеэре-тми ад{утанты». 2-чн сер^а. 13.45. Гысаметражлы бедии те-левизм}* филми: «Т^ум». 13.55. Бедии телевизи)а филми: «Кэ-чиб кедеи |а{ын саси». I сари-{а. 15.00. 1еииликлер. 15.25. Телемикст. 16.10. Блокнот. 16.15. «Уолт Дисие)» тагдим адир. 17.05. Бизим мусиги клубумуз«. 17.45. Мувеффеощетэ неча иа-ил олмалы? 18.00. Jaниликлap. 18.25. ...16-дак ва дака бе^ук. 19.15. Чохеери)алы бедии теле-визм)а филми:    «Варлылар да агле^ыр». 20.00. Мевэу. 20.45. Кечаниэ хе]рэ галсын, балалар! 21.00. 1еииликлар. 21.35. Режиссор А. Ва{днын филмлэри. 22.50. Тара гуту. 23.15. Футбол. Ааропа кубоку угрунда. Фаси-леде: ¡вниликлер. 17.00. Тарих ва инсанлар. Бе-дии-лублисистик програм. 16.00. Мииликлер, 18.20. «Останкино» девлатларарасы теле-визи)а каналы тагдим адир. 18.50. Чиэки филми. 19.05. Чох-сери)елы бедии те левизна филми: «Варлылар да аглajыр». 19.50. Сенедли телевизи{а филми. 20.45. Качениз xejpa галсын, балалар! 21.00. Jbhhahk-лар. 21.35. hap кес азу Ьаггыи-да. 22.20. бе!нелхалг мусиги куму мунасибэтиле:    -кИнтибаК». 23.30. Телескоп. 24.00. ^иилик-лер. 00.25. Бедии телевиз^а филми: «МеЬаббет дуетуру». лер. 15.25. Брич. 15.50. Бизнес синфи. 16.05. Блокнот. 16.10. «Уолт Дисне)» тагдим едир. 17.00. Консерт. 17.15. Сэнедлм телееизи|а филми. 18.00. Jbhn-л и клер. 18.25. Костерир «Си)а-сет» студи^есы. 18.55. Чизкм филми. 19Д)5. Имеан ве гаиуи. 19.35. Ушаглар учуй филм. 20.00. Мо'чузалер мотаны. 20.45. Качеииз xajpe галсын, балалар! 21.40. Детактиелер клубунда. 23.05. «Вид» т-эгдим адир. Фасилада: )аниликлар. «Вуск)а» каналы «Русф» каналы «9уси)а» каналы «Руеи)а» каналы «9усм)а» немалы 17.50. вниликлер. 18.05. Трансросефир. 18.50. Ралорт-jop. 19.05. Калин, а]ырд едак. 19.15. Дилетантларым диалогу. 19.45. Криминал хабарлар ак-раны. 20.00. ]анилнклар. 20.20. Нар кун ÔajpaM. 20.30. Бедии филм: «Рус рулеткасы». 21.50. Бе)уклер учун чизки филми. 22 00. Ьегигетин бир аны. 23.00. Хеберлер. 23.20. Руси{анын кон-CTMTycMja меНкемеси салонун-да. 00.20. Рок-кафе. 8.00. Хабарлар. 8.20. Ишкуэар адамын вахты. 830. Ьэгигэтим бир аны. 11.55. Бэдии филм. 13.40. Кендли суалы. 14.00. Хэ-берлер. 14.20. Руси)анын кон-стмтуси(а меЬкемаеи салонун-да. 16.00. Телабиржа. 16.30. Чизки филми. 16.55. Ушаглар учун аерилиш. 17.15. «Рост» студи)асы. 17.45. 1ениликлер. 18.00. Jaшajыш учуй агач )ыгы-рыг. 19.00. Парламент хабер-лари. 19.15. Консерт. 19.40. Калечен наслэ нумуиа. 20.00. Хабарлар. 20.20. Кар кун ба{рам. 20.30. Бедии телоаиэи|а филми: «Санта-барбара». 21^0. Руси]а учун кагыз. 21.45. АЛедени]]ет васитасила кеден \оп. 23.00. Хабарлар. 23.20. Идман карусели. 23.25. Руси)анын конституси}а маЬкэмаси салонуида. 23.55. Консерт. 8.00. Хабарлар. 8.25. Ишкузар адамьж еахты. 8.55. Асуда вахт. 9.10. Ветеним маним. 10.05. Ча-фан^^ат кабараси. 11.05. Кои-сарт. 11.40. «Сатира» таатры-иын тамашасы. 12.35. Ретро. 12.50. Бадии-телааизм)а филми: «Санта-Барбара». 13.40. Кэндли суалы. 14.00. Хабарлар. 14.20. Руси{аиыи конституси|а меЬкамеей салонуида. 16.00. Бизнес: ¿они адлар. 16.15. Чизки филми. 16.30. Христиан програмы. 17.00. Консерт. 17.45. ,1енилмклер. 18.00. Трансросефир. 18.45. «М —Траст». 19.00. Калин, а|*ырд едек. 19.15. Му халифат. 20.00. Хабарлар. 20.20. Нар кун баграм. 20.30. Бадии телееизи^а филми: «Санта-Барбара». 21.00. Руси)аиыи коиститусм)а маЬка-меси салонуида. 2140. Руси)в Фадерас^асыиыи еесс^асыи-да. 22.05. Футбол. УЕФА-ныи кубоку. 23.00. Хабарлар. 23.20. Футбол. УЕФА-ныи кубоку. 00.10. Естрада програмы. 8.00. Хабарлар. 8.20. Ишкузар адамын вахты. 8.50. Асуда вахт. 9.05. Консерт. 10.05. Футбол. УЕФА-ныи кубоку. 11.40. Теле-SH3Mje филми, 12.00. Jauiajbiuj терэи. 12.50. Бедии телеаиэи{а филми: «Санта-Барбара». 13.40. Кендли суалы. 14.00. Хеберлер. 14^20. Руси)еныи конституси]а меНкемеси салонуида. 16.00. Сигнал. 16.15. Чиэки филми. 16.45. Cejjah. 17.45. ,1ениликлер. 16Д0. Ретро. 19.00. Парламент хеберлери. 19.15. «Ноте Бене» студи^асы. 20.00. Хаберлэр. 20.20. hep кун 6ajpaM. 20.30. Бе-дии TeneensHja филми: «Санта-Барбаре». 21.00. Хуеуеи ком-мерси{а хеберлери. 21.30. На-ма'лум Pycnja. 22.00. Сакит ев. 23.00. Хеберлер. 23.20. Идман карусели. 23/25. Рус^’анын кон-ституси{а меНкемеси салоиун-да. 23.55. Русина Федераси{асы-нын сесс^асында. 00.25. Секит ев (давамы). 8.00. Хабарлар. 8.20. Ишкуэар адамын вахты. 8.50. «Ноте Бене» студи)ееы. 9.30. Асудэ вахт. 9.45. Сакит эв. 11.55. Вериаси-jaa»i мееэу. 12.50. Бедии теле-■H3Mja филми:    «Санта-Бербе- ра». 13.40. Кендли суалы. 14.00. Хеберлер. 14.20. Русм]аиыи KOMCTHTycnja меНкемеси сало-иуида. 16.00. Телебиржа. 16.45. Консерт. 17.15. Бир сефермн та-рихи. 17.45. Мнилмклер. 18.00. «Уолт Диске}» чуме куиуиде. 18.50. Калии, ajbtpA едек. 19.05. Консерт. 19.45. Криминал хеберлер екреиы. 20.00. Хэбер-лер. 20.20. hep кун баграм. 20.30. «К-2» тагдим едир. 21.00. Аето ве moto идмаиы алэмин-де. 21.30. Бедии филм: «Муша-Ьидечи». 23.00. Хеберлер. 23.20. Русм]аиыи конституси)а меНке-меси салонуида. 23.50. Руси)е Федераси{асыныи сесофкыи-да. 00.20. Кече салону. бир. Видеоканал. 1300. Мувеф-феги^етии долаибач )олу. 13.15. СеМаН. 14.00. Хеберлер. 14.20. Бедии филм: «Оида май дадим )ох». 15.35. Чеиуби Коре)а: кеч-миш, келечек бар еде. 16.1& Руси|а емсиклопед^асы. 16.55. Сербедсиэ футбол. 1750. Те-задлар. 18.30. Парламент хеберлери. 16.45. Бестекар В. Арт)Оиоауи портрете. 20.00. Хеберлер. 20.20. Ъэр кум бцрам. 2100. Гызыл меНмыз. 21.30. Реклам. 21.35. Бедии филм: «Нолливуда сефер». 23.00. Хеберлер. 23.20. Мусигили-е{лем-чели вврилиш. 2350. «А» про-гремы. 00.50. . Э)ленчэли ин-формаси)а програмы. МШДАШААГЫН H8MPHH8I Мусаблг» ссасыида харичд», Нлмчмми МДБ •лкаларммда мша дуаалмаи мста|анларми еачмимеем учун «ХАРИЧДв емек» Два лат кмчмк мувеемев-см ме'яумат банкымы тартмб адир. Бу уиаана мурачиат атмалн: Бакы швНарм, 1 Maj кучаси, 21S. «ХАРИЧДв вМвК» даалат кмчмм муассмса^и. ТЕЛЕФОН: 93.14.36. Аюрба)иаи милли талави1и)асы тмикмЦсы чума дкшпны милли талавиеи)асы чаршанва аишаны Азерба)маи милли телеаизи)асы Азерба)чам милли телевиаи|ась1 Азерба)иаи милли телеаи»м)асы 7.30. «Хош кордук». СеНер програмы. 9.05. ЧебНе хэттии-деи. 9.10. Чиэки филми. 9.30. ШвЬмат клубу. 10.00. «215 кл» студи)асыныи програмы. 16.00 Кунуи хеберлери. 16.05. Ушат-лер учун: «Пиллелер». 16.25. Хезерии агрылары. 16.55. Реклам. 19.00. ЭДалы созу, эн)'алы мевге)и. 19.50. Телефакс. 20.00. Реклам. 2005. Пенчерэме а; гоиуб. 20.20. Куиун хеберлери. 20.50. ЧебНе хеттиидеи. 20.55. Реклам. 21.00. Бен титул, эхлаг, медеииНет. 21.45. Аэербе)чеи Республмкесы Мудафие Наэир-лиуинин ме'луматы. 22.05. «Бута». Имчесэнет програмы. 2250. Идман програмы. Дун)а кубоку угрунда самбо ]арышы. Алаав-Атадан аерилиш. Аеропа кубоку угруида Нендбол ¡арышы. «Бакылы» (Аэерба|чан) — «Ти-рас» (МолдоааХ 00.20. Куиун хзберлори. 7.30. «Хош кардук». СеНэр програмы. 9.05. ЧэбБэ хэттин-ден. 9.10. Чиэки филмлэри. 9.35. Тебиети севэнлэр. 10.05. Кур устуиде шеНер. 10.45. Бедии филм: «Бир деНа мэНеббет Наггында». 18.00. Кунун хэбер-лери. 18.05. Чиэки филми. 16.15. Ушаглар учуй:    «Дан    улдузу». Т8.50. «Идман» телевизи)а журналы. 19.20. Кунеши ичэнлерин туркусу. Турк ше'риндеи сеч-мелер. 19.50. Телефакс. 20.00. Реклам. 20.05. Леичеремэ aj гоиуб. 20.20. Кунуи хеберлери. 2050. ЧебНе хеттиидеи. 20.55. Реклам. 21.00. hapMOHMja. 21.30. Чина)етми иэи иле. 22.00. Теле-BHSHja театры. Сада) Будаглы— «Соней очагларын . ишыгы». 22.50. Беди|7 филм: «Нофелет Парада дыр?». 00.10. Кунун хеберлери. 7.30. «Хош кордук». СеНер програмы. 9.05. ЧебНе хеттиидеи. 9.10. Чизки филмлари. 9.35. Гырмызы, )ешыл, сары. 10.05. Бедии филм: «Нофелет Нарададыр?». 18.00. Кунун хеберлери. 16.05. Чизки филми. 16.15. Аэербе]чен ескери. 19.00. Реклам. 19.05. у«Аэад бир гуш-дум..л. Мугенни Сехавет Мем-медовун хатмресиие Неср олу-нур. 19.50. Телефакс. 20.00. Реклам. 20.05. Пенч^земе aj гоиуб. 20.20. Куиун хеберлери. 2050. ЧебНе хеттиидеи. 20.55. Реклам. 21.00. harrыи дериаНы. 21.30. Диалог. Суаллара республика КеАфук Комитесинин мес'у л ишчилери чаааб верирлер. 22.30. Äynja киносу иичилери. Бедии филм: «Кунешли вадм-нии сере над асы». 24.00. Кунуи хеберлери. «Остаиимио» каймы «Остммию» мимы « Остам кино» каналы 6.00. J еиили клео. 6.20. СеНер кимиастикесы. 6.30. СеНер. 8.50. Чиэки филми. 9.00. Тениликлэр. 9.20. Бедии филм: «НеНеик, je- 6.00. Мнили клер. 6.20. Cehep кимиастикесы. 650. СеНер. 8.50. Чизки филми. 950. JeHHAHMiep. 9.20. Бедии телеаиэи)# филми: «Варлылар да агла^ыр». 10.05. Консерт. 10.25. Рассам J. Jyлинии |арадычылыгы Наггында. 10.50. Чизки филми. 11.20. Мусиги ме'чузалери. 12.00. Jbhn-ликлер. 12.20. V серм(алы бедии 6.00. Jbhh ли клер. 6.20. СеНер кимместикасы. 6.30. СеНер. 8.40. Чиэаси филми. 9.00. Мнили клер. 9.20. Чохсери)алы бедии теле-виэи)а филми: «Варлылар да аг-ла)ыр». 1050. Сенедли талееи-3Hja филми. 11.30. Мусиги клу-бумуз. 12.00. Jвниликлер. 12.20. Бешсери{алы бедии телевиэи)а филми: «ЭлаНезретии адиутан-ты». Ill cepMjau 13.35. Филм-ба-лет, 14.35. Бедии телмиеи)! филми: «Кечиб кедеи jajMH се-си». II сери ja. 15.00. ìbhmmk-лер. 15.25. Телеммкст. 16.10. «Уолт Диене)» тег дим адир. 7.30. «Хош иердук». СеНер програмы. 9.05. ЧебНе хеттиидеи. 9.10. Чизки филмлари. 9.30. ПеНрелер. 10.05. Чыхыш едир «Kej кол» Деелет ансам-блынын регс фупу. 10.15. Дуй-je киносу иичилери. Бедии филм: «Кунешли вадиими сере-иадесы». 16.00. Куиун хеберлери. 18.05. Чиэки филмлари. 18.25. Бизе )аэмышдыиыэ. 10.55. Реклам 19.00. Т. Бакыхамов — fihyMajyn» симфоиик мугамы. Ифа едир Аэерба)‘чан телеви-BMjacbi ве радиосунун HnjasM адыиа симфоиик оркестри. 1955. Куиун созу. 1950. Телефакс. 20.00. Реклам 20.05. Пеи-череме aj гоиуб. 20.20. Куиун хеберлери. 20.50. ЧебНе хеттиидеи. 20.55. Реклам. 21.00. «Останкино» довлетлерарасы телеканалы тагдим едир:    «Бакы, сеит)ебр 1992-чи ил» (семт)аб-рыи 22-де метмиш верилишин текреры). 21.35. Азербе{чеи Республикасы Мудафие Назир-ли)ииим ме'луматы. 21.55. «101 Недис». Зулметден ишыга. VI аерилиш. 22.05. «Бекы» студи-¡есыныи програмы. 23.35. Кунуи хеберлери. 9.05. Куиун хеберлери. 9.20. Чизки филмлари. 9.40. Joллар кесишенде. Проблема ер, акте-рышлар. 10.45. «£екы» студи|е-сыныи программ. 18.00. Куиун хеберлери. 18435. Чизки филми. 18.20. CyMrejMTMH бир ехшамы. 1950. Телефакс. 20.00. Реклам. 20Д5.    Пеичереме aj гоиуб. 20.20. Куиун хеберлери. 20.50. ЧебНе хеттиидеи. 20.55. Реклам. 21 ДО. Бакыиын мё*»аряыг иичилери. 2150. AsepOejetH милли футбол чемпионаты. «Терег-ги» — «Хезер» .11 Ьиссе. 22.15. «Азербе^чен Hjyc-Сереис» тагдмм едир. 22.30. «Ретро» теле-BMSMje кииоселоиу. 00.30. Кукуй хеберлери. 9.05. Кунуи хеберлери. 9.20с Чиэки филми. 9.35. Дереден-те-педеи. 10.20. Торпаг. 11.20. «Ретро» телевиэи|а кмносалоиу. 13.20. «Дурна тали». АэербеН чей телееиэи)есы ее республике Мудафие Неэирлм|ииии бирке верилиши. 14.20. Реклам. 14.30. Биэим еллер ¿ериндвми? Дердимиз... Дербеидимиэ. 15.40. «Чыртдем» ушаг кмиоса-лону. «АН, бу сеНрли ал эм». 16.40. Темел дашы. 1740. «Седа». У шаг миформаси|а программ. 17.50. ЭдебиДОат ве имче-сеиет хадимлери иле керуш. Месаллыдаи варилиш. 20.20. Куиун хеберлери. 2050. ЧебНе хеттиидеи. 20.55 Реклам. 21.00. Мугем ахшемы. Oxyjyp ЗаНид Гулчje». 21.30. Азерба)чаи милли идаавн о)уилары спартакиа-дасы. 22.00. «215 кл» студи]а-сыиын програмы. мунАРива ва эмак ветеранларынын, Елача да тагАУДчуларин назарина! Сомад Вуррун адыиа AaapBajnaH Даалат Рус Драм Таатры otajaÓp «¡ымыи 1-дам а'тибаран чар* шонба ва чума ахшамлары сизи xajpnija тамаша-ларыма да'ват еДиР. Тамашалар саат 18-да башланыр. Кириш замены шахснНати тасдиг адаи санад тагдим олунмалыдыр. Элава ма'лумат алмаг учун бу талефомлара заик вурмалы: 93-00-63, 93-55-24. ДУ •Халг гезети»нин *1992-чи ил 19 август терихли »жмресик-дв дерч олуимуш h. Зердаби а дыма Кенче Деаяет Педагожи Институтуиуи мусебиге е'ланына «Гевех бу^^ Уу Ьумеии-твр феилер кафедрасыида муеллим — 1 ]ер* чумлесм елеве о луну р. «Остам im но» ка малы «Оствиммио» мимы «Оствнимио» каймы 6.00. Мнили клер. 6.20. СеНер кимиастикесы. 6.30. СеНер. 8.50. Чиэки филми. 9.00. ¿вниликлер. 9.20. HoxcepMjMbi бедии теле-еиэи)а филми: «Варлылар да егле|ыр». 10.05. Се^аНатчилер клубу. 10.55. Чизки филми. 11.10. ...16-дек ее деНе ба)ук. 12.00. 1еииликлер. 12.20. Беш-сери^елы бедии телеемзи|е филми: «ЭлаНезретии ад}утан-ты». IV ее V сери^елар. 14.40. Чизки филми. 15.00. Jbhh лик- 7.00. Je ни ли клер. 750. СеНер кмм нести касы. 7.30. Ишкуэар адамын шайбе сеНери. 8.30. Моторлер алемииде. 9.00. Чиэки филми. 950. «Марафон—15». 9.55. Елдоредо. 10.25. СеНиеиии архе терафиида. 10.45. Иисаи институту. 11.15. Диггет:    «Ои канули к». 11.35. Мусиги кошку. 12.05. Услуб. 12.35. Китаб Heje-ти. 13.25. «Вид» тагдим адир. 13.50. Семадли телеаиэи ja фил-ми. 15.00. J#HH ли кл ар. 15.20. Бадии филм:    Ибшыглы )ол». 17.35. А)дыи квадрат. 1615. «Театре-НТВ». 19.20. Бмии филм: «Висбадене сефер». 20,45. Ке-чеииэ xejpe галсын, балалар! 21.00. JeHHAHiuiep. 21.40. Бра)и-рииг. 22.30. JyMop антолокм)а-сы. 23.10. Кече ¡ары)адак а сонра. Фасилада: je ни ли клер 7.00. Сеглемлыг сваты. 8.00. «Идман лотосу*иуи тиражы. 8.15. Чиэки филми. 8.25. Консерт. 855. СеНер теэдеи. 9.25. Сирк програмы. 10.25. СеНер улдузу. 11.15. «Пи» ишереси алтымда. 12.05. Театр корушлари. 13.05с ОДытма. 14.00. Рее-самлыг метаморфозу. 15.00. нилмклер. 15.20. Ачыг ефирдэ диалог. 16.00. Се|аНетчилер клубу. 16.30. Конверт. 17.00. Панорам. Ба1иалхалг Нефтелик програм. 1740. Телелоси^а. 1755. «Уолт Дисие{» тагдим адир. 16.45. 1еииликлер. 19.00. Футбол. Руси|а чемпионаты. ОМИК —»Спартак». И Ниссе. 20.00. Та-леаизи|а екраиыида илк дафе. Бадии филм: «Улдуз муЬаои-беси» (АБШ). 22.00. «1екунлйр». 2245. Идмеи клубу. 23.00. Матадор. 24.00. 1оииликлер. 00.25. Видаодром. Лифтте'мир ИстаНсалат Бирл^и «БакыААаизил автомат» ки. чик муессисасмнии банк меНуру итди{и учуй а'тибарсыа cajv-лыр. ве «Русиje» каналы 8.00. Хабарлар. 82$. Ибвдвт-каЬа joa. 8.55. Элиллерин ид-мам фестивалы. 9.20. Фиер }а-шыиыз... 9.50. Ретро. 1045. Сенедли филм. 11 ДО. Устекел ои 8Д0. Хеберлер. 8.20. Фол-клор. Иеме'лум модемиЦет. 8.50с Муеллим куму мумеембе-тмле аерилиш. 9.20. Асудэ вахт. 955. Исте^ирсиииэ, именыи. 10.05. «Теб««б» тагдим едир: См зим учуй, гмэлар ее оглеи-лер. 10.45. Кендли суалы. 11.15. Краллыгде мечере. Кукле таме-шасы. 1145. Огламлар аскер кэ-дир. 12.15. «Лого» телевиэЦа otyny. 12.45. Вармаоцалы мевэу. 13.15. «А чар« програмш. 1345. Чиэки филми. 14ДО. Хабарлар. 14.20. Телее*эм)а тамашасы. 1540. XX еср кадрда ве кадр архасыида. 1640. Кешф олуи-мамыш каииат. 17.25. hateattaap алеААМида. 20.00. Хебэрлар. 20.20. Азарба$чаи — «Замай« муштерак программ. АэарНСЕТЛН-нии коллактиаи ииститутуи емакдашы А|дыи Абдулла валу Фаречоеуи еехтсыз еефеты мунасибетиле кедерлендЦиим билдирир ее мерНумуи ей лесине дерни Ьувиле бешеаглыгы еерир. Гебри иурле долсуи! Бекы JefHHTH Ceneje Технмкумуиуи педагожи коллектив и иш {олдешлеры Шврвфеддми Багышоеа, hejer {олдешы еехтсыз вефеты иле елегедер дерии Нузнле баикагяьлы рмр. Н. Нариманов едыма Азербе]чеи Тибб Уииверситетинии емекдашлврыидеи 9. Эмиресленое, Б. Ашуро», Э. Шеглмискм, К. Нечы)ее, М. Абдулле^, Е. Гасымов Ш. РеЬк-моев. Ш. ВелЦев, М. Гесылюе, Н. ХудавердЦее, Ш. Гвсымоа, J. Arejee, Е. Очбгеердизедв, Д. Баширове, Н. ААуесумое. 3. МеЬмудов, 3. РеНимое, М. BajpeMoe, A. Hcejee, 3. Эли)ее, С. Рэаюеа, А. «Меммедова, Г. Абдуллejeaa, Б. Кусаное, К, Ьу-cejnoaa, 3. Несироее, Е. Хыдыров уииверситетин емакдвиш Р. 9. Фсмерова, емисн КулНуса{и Ива огяуиук вафаты мунасибетила дарии Нузнле бешеаглыгы верирлер. В. Меммедели)ее, Е. Эзизое, М. РеНимов, И. Натеми, Т. Руспмон, А. 8мкб*лсм, Ш.    М. М«м..дом, 9. Ммммом, Т. СЫмяпрм, М. Киымм, Г. М*м«*лм1.|м^ в. Клрнмол, М. Исм*|мяом. Л РмИм, 3 ?—***.*•. Мм, Р. »мим*, 3. HcMâjKM**, А. Х*иб*б*т«, Ф. вфмли. Цм. P. Mwmwm, Н. Мус*1*м, Ш. V.I«*, Е. Cwwj^h. Саднгм, А. Ьиямом, Р. Ь*ив|**, Ч. Мутмлибвм, И. Г*ф*. рм, И. Ho.py.Oi, иш |о*мшл»рм профессор К МаЬиулм» в*ф*тш иуикивотим мрии курим вашпмыш мрирмр. Бш ржпр Î. Т. РТСТЭМЮ Тб'смсшс «Хаит гбвбтилшш журинист нояяфк- Учрфдитмн: Журмияоий иод—пт «Хонг »•до—I— у— 370156, BAKU UWiSOK K6IYK ДвНИЗ KYHOCH, 16. Тмвфовмр; мо'думоу уу — М44-И мифФфжосЦв — •6-61-17, роимм хидмоти муНасмблмк—93-34-23, иооботчи родоитвр—16-11-66. Новбатчх цедвитор Ч. ЭЛ И J ЕВ. — 93-79-61, Чапа яиавяаимялыдыр 33.00 33.00 Нщхепе 0081 1В 1В 64 66 Ваш, «АмубвИп» пвуЦтап mi— Тиражы 36.746 Сифериш 6201 à j О •у <. ! ;