Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 26, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 26, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ    2*cehwae» wm-«* ил. Г албимиздэ )аша)ан алии Аэарба]чандв ри^миЛат ел. минин ве онун тедрисинии теш. килатчыларындан бири, академик, физика-р^аамЦат елм. лери доктору, профессор, амекдар елм хадими Эшреф Нусе|иоаун анадан олмасынын 85 илл^и тамам олур. Колечек алим 1907-чц илин сенфбр а]ында Чебра]ыл району нун Эмираарлы кендинда бе) аилесинде анадан олмуш-дур. О Неле орта мектебда оху^аркен Ьэ{атыны риаазипат елми иле багламагы герара алмышдыр. Дог у л дугу кенддэ мектеб олмадырындан илк теЬ-силини гоншу Солтанлы кэн-дин до алмыш, Фуаули шеЬэ-ринде (кечмиш Гар{акин) ики деречели мектаби, сонра иса Нааырлыг ше'басини битир-миш ве Азарба]чан Девлат Униаерситетинин фиэика-ри]а_ зиЦат ше'басина дахил олмуш* ДУР- Университет таНсилини му. веффэгипатлэ баша чатдыран Э. Иусе]нов Азэрба|чан Нефт Институтунун али р^азиуат кафедрасына ассистент вази. фасина та^ин едилмишдир. Аэарба|чан маариф наэирли|и 1931 — 1932-чи даре илиндэ ону М. В. Ломоносов адына Москва Девлат Университе. тинин аспирантурасына кен. дармишдир. Э. Иусе)Нов академик А. Н. Тихоновун елми рэИбарли)и иле «Потенсиаллар нэзэриЦесинин ба'зи масэла-лари» мевэусунда намизедлик диссертаси]асыны баша чат-дырмыш вэ 1940-чы илдэ МДУ-иун механика-ри|ази|)ат факултесинии елми шурасын-да муаэффагннетла мудафиа етмишдир. Гырхыичы илларда ¡аратды. ры ге]ри-хэтти сингул|ар интеграл танликлар назэриЛэси академиклер М. В. Келдыш, А. Н. Тихонов, Н. И. Мусхелеш. вили ва башга керкамли ри^а-зиЛатчылар тэрафиндэн ]ук. сек ги|матлэндирилмиш вэ онун 1948-чи ил да МДУ-иун елми шурасында муваффэги)-¡этлэ мудафиа етди)и доктор-луг диссертас^асынын есасы-ны ташкил етмишдир. Сон-ракы деврларда Э. Ьусе^но-вун рэИбэрл^и ила бу исти-гаматдэ муЬум тадгигат иш-лари апарылмыш вэ белелик-лэ, республикамызда ге|‘ри. хэтти сингул]ар интеграл тэн-ликлэр саНэсиндэ кучлу мек-тэб ¡арадылмышдыр. О, ге]ри_хэтти сингул|ар интеграл танликлар незари)]е-синэ дайр есерлеринде илк дэ-фэ ]ени функсионал фаза гуруб фезанын нормасыны му-эианлэшдирарэк параметрин кичик ги]метлеринде муа^еи синиф сингул|ар интеграл тан-ли)ин Неллинин варлыгы вэ ¡еканал^инин исбатынЫ вер-мишдир. Мутахассислер бу фэза{а ¡уксак ги|мет верир ва ону «Эшраф Иусе|нов фэзасы» адландырырлар. Эшраф муаллим кечмиш Иттифагын габагчыл универ-ситетларинин тадрис тачрубэ-синин республикамызын али мактэбларинде меНарэтла тэт-биг едилмасине наил олмуш-дур. О, ри^азм анализ, дмф-ференсиал танликлар, интеграл танликлар, ри|аэи физика танликлери, Ьегиги дэ|и_ шэнли функси]алар незэри]. ¡эси, ге)ри-хатти функсионал анализин бир сыра муЬум проблемларина дайр хусуси курслар охумушдур. Дарин вэ Нертерафли дун-¡акерушунэ малик олан Э. йу-се]нов республикамызда информатика аэ Несаблама тех. никасынын инкишафына хусуси диггат ¡етирирдм. Онун билава, сита иштиракы ве кеме{и ила АДУ-нун нэздиндэ ачьшмыш Ьесаблама марказинда ве Ки. бернетика Институтунда Несаблама р^азиЬаты вэ тех-никасы, кибернетиканын бир сыра актуал истигаматлари узрэ белмалар тешкил едилмишдир. Керкемли алим чохшахели фэалинетинде али ве орта мэктеблердэ р^езиНатын тед-риси методикасынын мнкиша. фына хусуси диггет ¡етирир-ди, бу саНеда ве ри|веиЦатын тэдриси тарихине дайр бир сыра есерлерин    муеллифи иди. О, бир сыра симпозиум, конфранс ве конгреслерин фэ. ал тешкилатчысы олмуш, ¡ук-сак мазмунлу ме'рузелери ила республикамызын елмини тем-сил етмишдир. О, Бакыда ке-чирилен. функсионал анали. зин ге{ри-хэттм меселеларинин Ьэллинде, нефт-газ Нидро-динамикасы месалалеринин ри|взи Нелли усулларына Неср олунмуш Умумиттифаг елми конфраггсларынын тешкилат ко. митасинин седри олмушдур. Э. Нусе] нов мухталиф вахтларда АДУ-да функси|а-лар назери^еси ва чабр ка-федрасынын, функси]алар на. зэримэси вэ функсионал анализ кафедрасынын мудири, физика.ри|ази|1'ат ве механика, р^азинат факултелеринин де. каны ишлемишдир. 1965-чи илдэн онун емек фэалинэти Азэрба]чан Реслубликасы ЕА иле баглы олмушдур. 1965 — 1970-чи иллерда Кибернетика Институтунун директору, 1970 — 1980-чи илларда Акаде. ми)внын физика-ри^азийат ве техника белмесинин академик, катиби везифасинде чалыш. мыш, узун муддет АДУ-нун «Елми эсарлари»нин редакто. ру, «Азэрба|*чан ЕА-нын ха. барларимнин баш редактору олмушдур. Э. Ьусе^оа 150-дан артыг елми асарин, «Чохлуглар вэ функси)алар назари^асинин эсаслары», «Интеграл тенлик-лэр», «Ге^ри-хатти сингу л]ар интеграл танликлар назари^ ¡эсинэ кириш», дикер дерс-лик вэ монографи]аларын му-эллифи иди. 0мруну Азэрба)‘чан елми-нин инкишафына Наср етмиш шэрэфли алим, хе{ирхаН ин-сан, сезун есл мэ'насында ел агсаггалы олмуш 0шраф Ну. се|новун парлаг хатирэси галбимиздэ даим )аша|ыр. Аббас АББАСОВ, Бинали МУСА1ЕВ, Вагиф НАЧЬМЕВ, профессорлар. ЕРМЭНИЛвР МОСКВАДА ДАНЫШЫГЛАРквчирмамТЭКЛИФ ЕДИРЛЭР Азэринформуя мухбиринэ мэ’лум олмушдур ки, Ермэ-нистанын бир сыра ичтимаи-cHjacH тэшкилатларынын Ермэнистан Умуммилли Ьэрэ-катынын. Республика Парти-1асынын, Христиан-Демократ ‘ Парти)асынын, KoHCTHTycnja hyryry Иттифагынын вэ чЬэмрэ^лик» блокунун рэП-бэрлэри ики тэрэфин нума-J эн дэ л эринии Москвада ке-рушуну кечирмэк тэшэббусу илэ A30p6aj4aHMH cnJacH гуввэлэринэ мурачиэт етмиш-лэр. Данышыглар заманы силаИлы мунагишэ шэраитин-дэ бе]нэлхалг Ьуманитар hy-гугун тэтбиг олунмасы проб-лемини музакирэ етмэк тэк-лиф олунур. Ермэнистан Умуммилли Ьэрэкатынын ну-MajaHfl9CH Ашот HaeapJaHHH дед^инэ керэ, керушун тэ* шэббусчулэри Датлыг Гара-баг ермэнилэри нума]эндэлэ-ринин керушдэ иштиракында тэ’кид етмирлэр. Ьэмчинин Х|Эбэр верилир ки, данышыг-ларын тэшкилиндэ васитэчи ролуну «Мемориал» MOMHjJa-ти ез узэринэ кетурмушдур. шэнидлэримиз блум вар ки hajaT гэдэр flajapflK Ьадрут paJOHyHy« эравии синдэки Шишга]а ^ксэкли. Jh угрунда шиддэтли дв}уш кедирди. Нечэ вахтдан бори душмэн бу }уксэклииден азэрба]чанлылар JamajaH кэндлэрэ од элэ]ирда Инди икид де]ушчулэримизин гати h учу му гаршьюында таб кэтирэ 6H.0M9j эн душман да. На да гуду зла шмышды. Ваш ле]тенант Натиг Су-ле]манов вида кедир, де-|ушэ рэИбэрлик едирд». Итки вермамэк учуй езу эл вершил и    мевге сечиб душмэнин атэш негталэгри-ни сусдурурду. Бирдэн кш®-сэ гышгырдьг: — Елчини вурдулар, ону эвэз един! Ел чин Натигин бибиси оглу иди. Онун Сендай мев-rejH душмэн куллэсиндэн го. pyjypfly- (Бу дв]ушдэ Надтслэ бирликдэ гардашы Нэриман, эмиси МеЬман да вурушурду). Натиг мевгеj ини дэ}ишиб бир аз да атьпыды. Сонра кери сурунуб Елчинин JaHbraa raj-ытды. Japacw агыр ада Елчинэ урэк-дирэк верди. Сонра башыны галдьгрыб Шишга]анын зкрвэсинэ галх-дьг. Лап аз галырдьг. — МвЬкэм ол, Елчи». — деди. — Бир аздан óaJparbL. мызы opa тахачагыг. Ики нэфэрлэ ¿аралыны apxaja кендврди. взу иеэ 6ajpaFbi квтуруб сон Иучум эмрини верди. Душмэн инди зирвэни лап    узагдан атэшэ тутурду. Натиг су-рунэисуруиэ зирвэ^э галх-ды. Демэ душмэн cHajnepn Иэмин негтэни нэзагоетдэ сахла]ырмыш. Натиг 6ajpa-гы санчдыгы ан    намэрд куллеси дуз баялына flejAH. Ьэмин кун 1992-чи ил августу и 13-у иди. У шаг вахты    joлдaш ла ры ону «нагылчы Натиг» ними тань^ырдылар. Ешитди-]и мараглы эпвалатлары. нагыллары еле Ьевэсле да. ньипарды ки, jauuibuiap да heJpaH галарды. Бунуя сир- ри онда иди ки, Натиг на-гыллара инанырды. Иллэр кечди, нагылчы Натиг бвJYДY. Азерба1чан Кэнд Тэсэрруфаты Инсти. тутуну битириб муИандис ними Сибир торпагында ишлэди. Ьамы ону эдалэт-ли. достчанлы адам ними таныды. Натиг Гарабат Ьэгигети-нн туменлилере чатдыран со)дашларымыэдан бири иди. Амма уре]» двамэдв. Ве. тане га1ытды. Догу луб бо. j а.баша чатдыгы Шэмкнр ра!онукун Чвнарлы кэндин. дэ эм^ллк-башлы тохдама. мыш cftnahai сарылды, тор. иагьшызын мудафиэсинэ галхды. Баш ле]теяант Натиг Су-.lejMaHOB Ьерб ишинкн эн агыр саЬесини сечмишди— кэшфиJJaтчы иди. Бу cahe. дэ JYKC9K сэриштэси вар. ды. Душмэнин    мевге Jhhh. чанлы гуввэсини ве техника, сыны дэгиг муеиэнлешди-рэр, Ъучум емел^]атында иез виде кедэрди. Натиг Чинарлынын илк ше)шди иди. Ону Бе]ук Вэ-тен муЬарибэсинде Ьэлак ол. муш гэЬреманларын хати. ресиие учалдылмыш абидэ-нин jaHbiHfla «Халг газета»нин мухбнрн. назаризза ез лкринд», спид иса артмагдадыр СПИД узрэ Vili YMyMflYHja конфрансынын седри Чонатан Манн кечен aj ачылышда де-дм\н умидверичи сезлерле де ичласы баглы е'лан етди. О, бу конфрансы «умид вэ анчаг умид форуму» адландырыр. Лакин конфранс азаблы ат-мосфердэ баша чатды. Ьамы )ахшы aHflajbtp ки, СПИД-и догуран вирус сирларини чох ланк ачыр, езу де онун те'-сир даиресинин Негиги миг-jacbi тедгигатчылара Неле дэ ме#лум де|ил. Он бир ил еввэл бу хестэлик узе чыхандан бери чагырылан топлантыларда дин-ленилэн беш мин чыхыш бу чур башсындыран муемманын ачылмасына ела бир ^енилик кэтирмамишдир. Анчаг кон-франсда бир Ьегигат дэ еши-дилди ки, бу |Олухучу хаста-ли)ин гаршысы алынма!ыб ва о, flYHjaHbiH 6ejyK Ниссаснн-да jajbmMarAaflbip. Мугеддас Бартоломео хас-теханасы |анында Лондон Тибб Институтунун СПИД узре му-техассиси ченаб Ентони Ч. Пинчингин фикринче, СПИД-дан бу тезликла |аха гуртара билма!аче)ик, башери^ет проб, лемин сур'етли техноложм Ьэллине бел багле!ан есассыз умидлэрлэ мубариза апарма-лы, алимлер иса ез билик сэви^елермнин меЬдудлугуну е'тираф етмели олачаглар. Доктор Пинчинг дэ]ир км, адамын иммун чатышмаэльи гы вирусу иле ^лухмасы хер-ченк ве бир чох башга хроник хестеликлерле бир черке-]э го{улур. О дедиклерине буну да елаве атмишдир: «Чохса|лы угурсузлуглар Нал-гасы бмзи а'тираф атме]е мач-бур адир ки, Ьемии хестелик-лэрэ талиб келмек арзусуну Ье]ата кечирмек учуй руЬ |ук-секли|и, вар-девлет, Натта хе^ирхаНлыг кифа^ет атмади-ди]и кими, бунлар СПИД узе. риндэ гелебеден етру де ча-тышмыр. СПИД пробламлари узре Ьараард Бе)нелхалг Мерке, зинин седрлеринден бири ае директору доктор Манный дади]ине каре, бу мушавире ан 6ejyK ба)нелхалг топлан-тыларла муга]мсе|е келсе бела, кимсе ондам сансаси)а до. гурачаг хебер кезлемирди. Чунки алимлер бир rajAa ола. par, муЬум кешфлер Наггым-да ме'лумат аармек учум конфранс чагырылмасыны козлами р л ер. 1985-чи илде алимлер кон. серелешдирилмиш ганын теН-лукесизли|иие те'минат верен тест Назырламага наил олан-да, СПИД xecTeanjH замены кемек аден кеНне дермам АГТ.ии те')мн BTMeje башла-дылар. Ьамы кезле)ирди ки, даНа аффактли дермам ве Нет. та ааксин де тапылачаг. 80-чи илларин еааалинда сеНи|-je аа сосиал хидмет иазири Маргарет Ьеклер габагчадаи беле бир фикир »урутду ки, бир ил ерзинде закемн На. зырланачаг. Алимлерин чоху да)ир ки, СПИД Неле таза хестелик ол. дугу учуй тезликда галаба кезламак * инсафсызлыгдыр. Муаличзеи тапылмыш за инди тамам сагалаи каНна хас-таликларин си^аНысы о гадар да узун ДВ1ил. Масалан, хар. чанк кими бир нече аср та. рихи олан хастали)ин муалича. синдэ маНдуд муааффагм). ]втлар анчаг II ду^а муНари-басиндан сонра газанылыб. Бунлара бахма|араг, иаНанк тарагги иатичасиида замен качдикча, масалан, демрое кими аируслу хасталикларм с ага л да и дарманларын тапыл-масы чамиЦатда умид догу-РУР- Мериленд Штатыным Батасд шаНар Алларки|а аа Инфек. сиои хасталиклар Милли Инс-титутуна раИбарлик адан док. тор Ентони С Фаучи ВИЧла (олухма «а СПИДла хаста-ланма арасындакы вахт интар-аалыиа ¡аниден иезер салма-гын зарури олдугуну теклиф етди. Бу чур интерааллар узун иллер, ганда азачыг мигдарда ВИЧ-ин ашкар олуначагы бир неа инкубасм)а деаруну eha-те аде билер. Лабораторно шараитимде кэшф олунан дерманларла апарылан тедгигатлар уммд-•аричидир. Лакин СПИД-ле ае дикер хестеликлерле мубари-зе течрубеси кестерир ки, сы-наг шушасинде алынмыш не-тичалар иисанлар учун Нами, ше факелы олмур. «Hjy-JOPK TAJMC». август, 1992. Терчума ад они: Дилшад мИРЗвЛВА, БДУ.иуи журналистика фа. култасииии телебеси. Классиканын ибрэтли нэтичэси <LUejx НэсруллаЬын елулэрн дирилтмэси ja. ланса да «0лулэр»ин елу фнкнрлэрн днрилтмэ. еннэ шубЬэ ола билмэз».* (Султанмэчид Гэннзадэ). «влулэр» ВЭдШ «дирилэр» проблем» мухтэлмф заман. лдръш MeMMjjer И^атында вэ бэдии эдэОи)}атында Ьа*м-летин «олум, ja елум» ди_ леммасы гэдэр эн'эпэви вэ eíieMKjjeTAM олмушдур. Бе. >ук зэка саЬиблэршги дэ Ьамишэ муасирлэрин мэ’нэ-ви «елуду'к» чамурлугун. дан хилас етмэк raj гысы- вэ дадди душундурмушдур. Деме« олар ки, Ьэмяшэ чэ-MKijjeT фэаишЛэшнщэ «елу-лэр» «дирилэрдэн» дайа кутлэви, дайа кеклу вэ даЬа зирэк олмушлар. MaMiHjJeTHH мадди сэфасьшы да дайа чох елэ чаЪил «елулэр» ке^рмуш, фагыр «диршгэрэ» иеэ мэ*. нэви зэнк-инлик тэсэллжи галмышдыр. Буна керэ ин-сан зэкаоынын тэнтэнзеи, инсан эмэлишш эдалэти угрунда мубаризэ вэ муиаги. шэлэр яэошгдэн нэслэ, эср. дэн эерэ кечэрэк мэ’на вэ донуну дэ|ишмиш. ЭСЛИН-дэ иеэ даНа кеклу, даЬа 6eh_ ранлы шэклэ душмушдур; мушкуллу, ду1ушгу, эн гор. хулусу иеэ даЬа вртулу, муэммалы мэзмун кэсб етмишдир. Алдадан да ез\тн)у а^ылшы бялмиш (фэндкир. ли]зша керэ), алданан да (мэ’нэеи учалыгына керэ). «влулэр» вэ «дирилэр» проблеми бу кунумузэдэк белэчэ мубаЬиеэли галмыш-дьвр... Вт дни эдо6и^ >атымыз да бу барадэ илк угурлу сез кер-кэмли маарифчи 3eJ«ana6. дин MaparajKHHiH «ИбраЬим бэ)ин cojahîTiHaiMacH» рома. нында де'илмишдир. Эрдэ.1 бил вэ Тебриз шэйэрлэрин. дэ олшркан кердУу чэЬалэт. дэн дэйшэтэ кэлэн ИбраЬжм бэ j ез 4шкирлэрини! ики )ердэ белэ ¡екунлашдырыр: «0луб_ лар, амма диридирлэр. Дири. дирлэр, амма елублэр». Вэ «Дири икэн елу, елу икэн дирввдшхлэр». Азэрба)чан реалиэминин ан ôejyn ус-тадьг Чэлил Маммадгулузадэ камеда)а жанрымыоын икиЬ эсэри олан «©лулэр»дэ халг, торпег вэ чэми)}эт учун «елулу]ун» вэ «дирили|]ин» классик тэсинфатыны елэ даЗДаяэ кестэрмншдир ки, бу белку ‘лаконик истилаЬ кими сонракы заманлар учун дэ актуаллыгьшы итирмэ-мишдагр. Керунур, Иамин чаЪэт букунку киномузун агсаггалы, керкемли сэвэт. карымью Тофиг Тагызадэ-нин диггэтин» чэлб етмиш вэ о, « ©лулэр» ИН МОТИВЛЭ-ри эсасында «О ду^адан салааг» филмияин ссенари. сини ]аратмышдьф. Эслин. дэ бу классик эсэрин. зан. кин фикир контекстиндэн муасир проблемлэримиэи, дэрдлэримизи даЬа габарыг ифадэ учу« угурлу бир зэ-мин кими истифадэ едилмишдир. Ьисс олунур ки, тэчрубали кино устасы бу классик эсэри муасир ин-тсжаси]ада сэслэидирмэк учуй чох чидди JapaAUMbuibir ах-та;рышла«ры апармышдыр. njecKH эсас сужети сахла«-. са да, кинонун тэлэблэри-нэ вэ хусуси))этлэринэ yj-гун дэjiiiJJH клик лор апарылмыш, hajaTbFMbfâbTH лап оон иллэринэ аид актуал1 мэ-сэлолэрлэ сэслэшэн епи. оодлар, ишарэ вэ реплика-лар элавэ едилмишдир. Бу элавэлэрин чоху мараглы керунсэ дэ, xeij/!« мубаЪи-сэли jepjrop дэ ва/рдыр. Фил-мэ бахаркэн оевинч вэ тээс-суф Ииослэри бир-бирини эвэз едир: кезэл сэнэт наи. лц)]этлэри бэ’зэн е*тираз догуран парчаларла невбэ. дэнир вэ гмубайишли му. лаИизэлэр )арадыр. Гурулушчу режиссор, рес. публиканын халг артисти Тофиг Тагызадэиин камил режиссор п рофессионаллыгы, хусусэн 6eJyK зевглэ сечдк. jji aKTjop аиСамбльг, Элэк. бэр Мурадовун тапдыгы ори. жинал» чэкилиш ракуслары. и ШЫГ-К0ЛКЭ вэ рэнк кон трас _ лары илэ диггати чэлб едэн оператор фантази)асы, республиканьш халг артисти XojjaM Мироэзадэнин мух. тэлиф вэoиjjэтлэpин комик Mah»jj9THHH ифадэли нэзэ-рэ чарпдырен тэ’сирли. лирик, драмати к мусигиеи, Ариф МэЬэррамов вэ Эзиз Мэммэ-довун муЬитин тарихи коло-ритини, етнографик ээнкин-ли]ини дагиг вэ чазибэдар чаншандыран рэссам шли вэ дикэр чэИэтлэр филмин сэнэт угуруну тэ'мин етмиш. дар. ШубЬэсиз ки, белэ му. рэккэб ¡арадычыльиг ишин. дэ филмия редакторлары исте’дадлы шаиримиз Нус. рэт Кэсэменлинин вэ Мика-)ыл Мэхфинин дэ эмэ]и уну. дул мамалыдьф. Дун|)а камедиJacынын на. дар инчилэриндан олан « ©ЛуЛЭр» Э КИНО (ДИЛИНДЭ мурачиэт етмэк чох муш-кул вэ мурэкнэб ищдир. Ьэм дэ она керэ ки, бу эсэрин театр гамаша ларын ын унудулмао тээссураты Иэлэ дэ хатирэлэрдадир. Вахтилэ Милли Драм Театрында керкэмли режиссор, респуб-ликаныи халг артисти Тофиг Казымовун угурлу гуру лушучда njecAOKH «елулэр» алэми да На чох эта. лэт мучэссэмэси ким» сэ. 4Hjj^eHfl«piwrafiaiiAH. «О дуи-¡адан салам» филминдэ иеэ Т. Тагызадэиин трактовка, сын да «елгулэрин» тэмсил-чилзри Ulejx НэсруллаЬьж «кэрамэти» гаршьвсында чашгын, Ьэ)эчанлы вэ хоф. лу кестэрилмищдир. Онла-рын Ьамысы ваЬимэдэ, тэ. лашдадыр. Ьамы Ше)хэ гул. луг кестэрмек учун чанфэ-шанлыг едир, йэ)эчан ке-чирир, Ьэлэ бу ишин «агыр MGc'yaKjjOTHHHH» никаран. чылыгьшы да чэккр. МэНз бу чэНэт бутун сужетэ 6eJyK доншмика вермиш, сатирик кулушу дэ гуввэтлэндир-мкшдир Эсэрин эсас комик гэИрэ-маны мэЬз мэ’нэви келэ-aHjnH, дини фанатизмин зе-Иинлэрини ифлич    етди) и «елулэр» алэмидир. Буна керэ дэ филмдэ бу мухтэлиф тэбиэтли инсанларын фэрди дун)асынын габарыг изпары-на хусуси диггэт }етирил-мшп, чох мараглы типлэр силсилэси сечилмишдир. Керкэмли коме ди ja ус талеры, респу.бликанын халг артист-лэри Сэ)авуш Аслан вэ Ja-шар Нури, эмэкдар артист, лэр Мирзэ Ba6aJeB, Мэммэд Бурчэли)ев, Ьамлет Гурба-нов, Алим Мэммэдов, Ариф Гули]ев, Тофиг hycejHOB «елулэр» дунЗасынын мухтэлиф чэпэтларини мэ’налы ку-луш Нэдэфи едэн орижинал характерлэр ]арадырлар. Уму. миликдэ иеэ «елулэр» му- Ьитинии сатирик MahttjjaTH дэгиг вэ мукэммэл шэрЬини тапмыш олур. Ьачы Ьэсэнаганын мурэк. кэб характерини психоложи дэринликлэ )арадан Cajaeym Аслаиын чох чанлы вэ ко. лоритлн oJyH тэрзини хусуси ге)д етмэк лазымдыр. Ак-т]орун комик имканларыны дузкун ги]мэтлэндирен ре-жиссрр мухтэлиф* мэгамлар-да ирн планлардан кениш истифадэ едир. Ьэр дэфэ дэ Сэ)авуш Аслан сатирик гэН_ рэманынын севинчини, эсэ. били)ини, бе|ук фанатик ина-мыны, бэ'зэн дэ дэрин шубНэ-лэрини чох ифадэли, дэгиг вэ габарыг тэрздэ, мэЬарэтлэ нэзэрэ чатдыра билир. Бэдии эдэои))атын Ьэр бир классик нумунэси тарихи. мэдэни абидэ кимидир. Ону аз да олса дэ)ишмэк, эла. вэлэрлэ муасирлэшдирмэк Ьэмишэ 6ejyK риск тэлэб едир. Белэ 9M3^jjaTnapfla чох вахт эсэрин естетик там-лыгы иозулур. клаосик Ьус. ну, эвэзеиз чазибэси сенук-лэшир. «©лулэр» комеди)а-сы да елэ ôejÿ'K усталыгла, елэ дэгигликлэ )арадыл1мыш сэнэт абидэсидир ки, филмдэ элазэ едилмнш бэ’зи муасир, угурлу парчалар чох вахт онун классик гурулу-шуна лазььмынча у)ушмур, мэЬз «элавэ» тэ*сири ба-гышла)ыр. Искэндэрин гэ-биристандакы елулэрэ мура. чиэтинин эсас Ьнссэси филмдэ онун jyxycy КИМИ б!ГО нов э)анилэшдирилмишдир. Филмдэ кестэрилир ки, гэбирис. тандан кэлэн бу елулэр ев-лэринэ бурахылмадыгда гэ-зэблэнир вэ дирилэрэ гар-шы бир нев е’тираз нума)и-шияэ чыхырлар. ©зу дэ «аоадльгг» вэ «эдалэт» шуар лары илэ... Бурада билаваситэ сон иллэрин Ьадисэлэринэ гэти кечид. )арадылмышдыр. Ну. ма]иш*чилэрин арасында бир. ли)ин о л мам асы, онларын мухтэлиф истигамэтлэрэ парча лавмасы вэ бу мухтэлиф рлларын да нэНа]эт, Ьамыны ]енэ гэбиристана кэтириб чыхармасы кестэрилир. Бе. лэликлэ дэ. бирлкк дири. ликдир фикрииин тэлгини ajaHH нума)иш етдирилир. KepyHAYJy кими, Т. Тагыза-дэ классикада муасир дэрд. лэрин габарыг, емосионал ифадэси учун элверишлн магам тапмага чалышмышдыр. Фикрин бэдии Ьэлли дэ ез-езлу)ундэ сэррастдыр. Лакин Ьадисэлерин вэ су. рэтлэрян умуми характери. нэ вэ 6eJyK заман фэргинэ керэ бу парча эсэрин умуми колоритинэ, мэзмунуна о гэдэр дэ yJyinMyp, бадии мен-тигдэн кэнарда галыр. Беле мубаЬисэли парчалара фил. ' мин башга )ерлгэриндэ дэ тэ-садуф олунур. Ulejx Нэсрул-лаЬын елулэри днрилдэчэ-¡инэ инанан авамларын шад_ лыгдан гэбиристанда рэгс етмэси сэЬнэси тэбии 'гээччуб догурур. Бизчэ, филмдэ Ч. Мэммэдгулузадэнин бэдии суретинин зэрури мевге) и вэ фучкси)асы лазымынча тапылмамьпцдыр. Гэбирис. танда Ulejx НэсруллаЬын эмри илэ фанатиклэрин уст палтарларыны со)унмасы епизоду да бу гэбилдэцднр. Лакин режиссор Ьэмин епи. зоддан е)ни заманда, символик мэгсэдлэ истифадэ .едир, фанатиклэрин Ьамы. сыныв аг рэнкли алт палтар-да керунушу кучэлэрдэ нума)ишэ чыхан рэЬмэтлик. лэрин ке)имн илэ чох охшар оддурундан Ьэгигэтэн вэфат етмишлэрлэ фанатик «елу-лэр» бир нев е)нилэшдири-лир, онларын Ьамысынын елэ елмуш Ьесаб едилмасн нэзэрэ чатдырылыр. Филмдэ умумэн рож то-наллыгындан мэЬарэтлэ истифадэ олунмушдур. Хусу-силэ бир сыра лнтер>ер вэ екстер)ер чэкиляшлэриндэ-ки тутгун. богуг, >арм*а-ранлыг кадрлар «елулэр» муЬитинин психоложи атмо. сферюни. эЬвалыны габарыг ифадэ едир. Jaxyд ахшам гаранлыгында мухтэлиф сэмтлэрэ дагылышан рэЬмэт. ликлэр дэстэбэдэстэ )ашыл, гырмььзы вэ башга рэнклэрлэ ишыгландырылыр ки. бу да метафорик маЬи))эт дашы-]ыр. Бэдии персонажларын ке]им сэчи)¡эсиндэ дэ бу чэ-Ьэт диггэти чэлб едир. (Ке. /им узре рэссам Тамнлша Да. гыстанлыдыр). Т. Тагызадэ умумэн Ьэс-сас психоложи тэЬлил устасы дыр. О ез филмлэрнндэ демэк олар ки. Ьэмишэ ири планлы, психоложи-емосио. нал портретлэрдэн кениш истифадэ едир. «О дун)адан са. лам» филми дэ бу чаЬэтдэн чох мараглыдыр. Тэбии ки, бурада акт)орларын да фэр-ди))эт зэнкинли)и, мимика устальегы муЬумдур. Искэн-дэрлэ Ше)х НэсруллаЬын чох мурэккэб вэ орижинал характерлэринин шэрЬиндэ. бэдии тэгдиминдэ мэЬз белэ портрет кадрларындан мэЬарэтлэ истифадэ олунмушдур. Филмдэ Искандер — Шejx НэсруллаЬ му-нагишэси кэскин драматиз. ми. тракик мдамуну е’ти. бары илэ гуввэтли чыхмыш-дыр. Бу да умуми конфлик-тин нттиЬам пафосуна хусуси кэсэр вэ а)дынлыг кэтирмишдир. Муасирлари-нин, )ахьш адамларынын мэ’неви елулуйну бутун дэЬшэти илэ дэрк едэн, бэ’зэн эзаблы )уморла, чох вахт да саркастик гэЬгаЬа-лэрлэ онлара е’тиразыны бил. дирэн Искэндэрин кеврэк вэ ус)анкар тэбиэтини турк актеру Лылмаз Дуру бе^ук усталыгла ача билир. О, да-рин психоложи )ашантылары вэ тэбии, самими о)ун тэр-зи илэ Искэндэрин орнвки. нал характерини чанланды. ра бнлир. Тээссуф ки, Лылмаз Дурунун Искэндэри тэсэввур етди|имиздэн хе). ли )ашлы керунур. Милли Драм Театрында вахтилэ камил Ше/х НэсруллаЬ об. разыны ¡аратмыш республика« ын халг артисти Мэлик Дадашов филмдэ дэ е|ни ролу бв)ук мэЬарэтлэ чан. ландырыр. Эн башлычасы да одур ки, М. Дадашовун Ше)х ИэсруллаЬы ади «бамбылы» бир фырылдагчы де>ил, диндэн. шэриэтдэн, хусусэн инсан психолоки)асындан мукэммэл хэбэрдар олан чох горхулу, кучлу бир фырылдагчы, авантуристдир. Филмдэ муэллиф фикрИи нин эсас ифадэчиси олан тэн-гиди кулуш гуввэтлидир, рэнкарэнкдир, чохчаларлы. дыр. Ьэмишэ дэ дэгигдир, сэррастдыр. кэсэрлвдир. Бу кулуш кечмиш заманларын кэдэрли Ьэгигэтлариндэ» хэ. бэр вермэклэ бу кунуму-зун бе)ук дэрдлэрини баша душмэ)э кемэк едир. Уму-миликде «О дун)адан салам» филми дунэпимиз вэ бу куну муз учун ибрэтли душун-чэлэрэ. сабаЬымыз учун агыллы нэпнэлэрэ чатыран актуал, мараглы мотивлэрлэ зэнкиндир вэ муасир кино сэнэтимибин )ени наили))эти-ДИРТ»Ьаш мггаллимовез чэзаларыдыр. чекирле» Ермемистан Дэалат Статистика Комитаси хабар аарир ки, наглиИат аа анаркатика инфраструктурларыиын арасыка-силмаа блокадасЫнын натичаси олараг чари илии илк алты ajbi арзиида республика игтисадиЬатьжа да^аи зарар 18 мкл-¡ард рублу эгмушдур: Муассисаларии чоху муфлислашмак таЬлукаси ила узлашарак мши /шамдырмышдыр. «Правда»ТИЧАРЭТ НАЗИРИ ДЕПУТАТЛАРЛА «АРАНЫ НЕЧЭ ДУЗЭЛТДИ. Укра)нада чыхан «Нааааисимост» газатинда ыииик ма-шынларынын он дафа баЬалашммыив бир нача Квфта гвя-мыш каНиа ги|м#тлв «Жигули» мвшымы алан Укр^на Али Соаати узвлеринин си|аНысы дарч олунмушдур. Самаддан каруиду)у кими, пврламаит узвларинии Кеч да Намысыиа учуз машыи алмаг гисмат олма!ыб. Укра]нада rn¡-матларии ¡аивар сычра|ышындаи сонра Ha¡-Kyj галхыб: маг-садли чаклари олаи ¡узларла едем, чариобылчылар ва каид тасарруфаты маНсулу таЬвилчиларина аа’д олуимуш машын-лар варилма|иб. Буиуила бала, качмиш тичарат иазири Си-лапичов депутат корпусунуи аНти|ачларыиа га|«ы ила ¡анаш-дьиы учуй тезликла республика баш назиринмн муавиии ол-ду. О ки, галды машыи алмаг иста)аи rapa чамаата, онларьж сачдиклари адамлар ¡аввш-|аавш «даалат сааииасинда» ду- шуим.]и .¡ранирлар.    кКомсомолска|а    правда».СОСИАЛ ТУФАНЛАР НУМАМШДвН БАШЛАНЫР Милаида аа Боло^ада чохминлик иума|ишлар качирил-мишдир. Нума)ишчилер игтисади баЬранын бутун чатиилик-лариии сада итали!алыларыи чи]нииа ¡ыхмага малышей he-кумвтин игтисади манаврларина а'тираз адирлар. 1аряи ич-малчыларыи аксариЦати бала фикирлаширлер ки, бу мума-¡ишлар чидди сосиал туфанларыи башлаигычыдыр. Бала ки, баЬраи даринлашир, Ьекуметинсе оиу Налл атмак учуй дагиг програмы ¡охдур.    еПрашда».ПСИХОАНАЛИЗ КвМЭ2ИМИЗЭ кэлэчэк JyKcaK ихтисас дарачали сосиолог кадрларыныи Назыр. лаимасы Ьаггыида сез-сеНбетлер артыг рааллашыб. Бу ¡ахын-ларда Саикт-Патарбургун Тибби-Психоложи Пробламлар Иис-титутуида 250 талаба таЬсил алмага башла|ыб. 0зу да оила. рыи Ьамысы али таЬсилли мутахассислер: Ьакимлар, пада-гоглар, истаЬсалат раНбэрларидир. Гарб алкалариида адамларла ишламак, онларын На|ат проблемлеринии Наллинда камак кастармак чохдаи алм са-¡ылыр. Бу камак психоаиализии, тиббии, ncHxoAOimja аа фал-сефении сиитази асасында ¡арадылыр. Психоаиализии ¡ара. дычысы Австри}а ал ими Зигмунд Фр«|ддир. Онун та’л ими аахтила ССРИ^е репрессий олуимуш алмлардаи Ьасаб о луну б. Лакин бутун рапрасси^аларыи бараат даараиы ¡а-тишир. Инди Нава узариида шаЬарда 44 иафар таиынмыш аа нуфузлу алим или дафэ олараг Фре|дии та'лимиии, клиники ва татбиги-психоамализи тадрис адир. 1аии институту** ма’зуилары сосиал проблалшарин Ьаллинда адамлара jap. дымчы олачагл^,.    «р^очай трибуна».«СТОЛИЧНА1А»НЫН AJAfWHW |АПОНЖАДАН КЭСДИЛ0Р Шума ахшамыидан э'тибараи Ja пони ja да PycnjaAa истаЬ-сал олунмуш «Столичма|а» арагынын сатышы гадаген адилиб. JanoHHjaAa буну арагыи дагиг ким]аам аиализииии ¡охяугу ила изаН адирлар. Бир гадар аааал Чехо-Слоаеки)адан бала бир хабар ¡а}ылмышды ки, орада «Столичиа]а»ныи таркибиида ¡уксак деречеде дибутилфаталат, ]а'ни фтал туршусуиуи бутил •фирн ашкар едилмишдир. Бу иса ¡ол »арилам cea njjедэн ¡ya дафа артыг олмушдур. Этан ил арзиида JanoNnja Руси|адаи чами 180 мии шуша «Стояичиэ|а» алмыш ды. «Придл** ;
RealCheck