Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 26, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 26, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ]Г03ЕТИ ♦ J6 CIHTJABP 1991-чн ил ♦ Xt <89ГЫЗЫЯ AjnAPA: AJPblJIMA БАШ ТУТАЧАГИЫ? БРОКЕР ШИРКЭТИ BVTVH cBWUUlSeCHjMbl мишлардо гырмызы %шч м гырмыаи ajiiapa laMHjJaraapB давлат а^асатнядав year, иустагил фаали]]ат кастарнр. B¿cHjacH]ia кара бу ташкядатларын прянсиоа асасланыр: Ьумаяязм, адалат, битарафляк, мус- тагнлдвх, каиуллулук, Ъallpa*Jл]lx ва башарилик. зим республнкадакы Гызыл AJnapa (аввалкя ады Гырмы- м    Viiywjjm*. ИР«иДМ«мх^ дав варя Гызыл AJnapa HaMBjJani кастарнбии? Мухбвримиз бу ва бир сыра башг^а ^^м- ларла aaMBlJanra иаркази кошетасявие садри АбдулЬалим аЬМЭДОВА иуравиат етиншдир: — Б1{зим ’чдAШjjaт 1арая-дыры вахтдан, ]а’нц 1923*чу ил ма]ын 18-двн бешча кун сонра Умумиттифаг Гырмызы Хач вэ AJпapa чэмиJJ0т• лари комитосттн бир уз-вуна чеврн-1Иб. Вунунла да мустогиллик ан-1а]ышыныи уст\таэн хэтт чекилиб. Ьеч бир харичи влконин мува-фнг чoмиJJэли ила мустогил слаголаримиз oлмaJыб. Уза-га кетмирам, ела втэн нлнн 1анвар Ьадисолори ило баглы бир факты ге]д етмэк истэр-дим. Ланварын 23-дэ Бej-налхалг Гырмызы Хач Ча-ми]]этинэ Бакы Ьадисэлэри Ьаггьшда телеграм вермиш. IíVмaJэндэлap дэ’ват етмиш-дик. Лалныз 9 aJ сонра ча-ваб келди ки, онлар вз нума-]энд8Л0рини кендармак фик-риндадирлар. Виз бу Ьэрэ* кати е’тинасызлыг са]ыб е’тираз етдик, Сонрадан аь дын олду ки, онларын вахты н да бура келмасЗЕна Мос- квадакы мэркази ичраи^э комитвси разылыг вермэ1иб. Ела о вахт бир нечэ влкэдзн кемак квндэрмак таклиф-лэри алдыг. Лакин тэшэк-курумузу билдириб, имтина етдик. Онсуз да вз фоиду-муз олмадырындан ]ардым меркэзэ кедачекди. Алмани-5адан кендарилэн 40 тон орзаг ва бир тон дарман лэвазиматы иса Москвадан бура 2 aja кэлиб чыхды, Бун л ары она кврэ де]ирам ки, башга влкалэрдаки Ьам-карларымыз расми олараг бир Умумиттифаг Гырмызы Хач ва Àjnapa MsMHjJarifflH тaныjыpды ва бирбаша ала-галэр ]алныз онунла олур* ду. Натта ела влкэлэр олуб ки. онлара japAbm учун хе|-ли васаит а]ырыб квндар-мишик. Анчаг бу да марка-зин адындан олуб. — АбдулЬвлям мувллим, бес яяди веча, да]ншэя такча BeMHjjBTBB вдыдыр, Joxea?.. — Дэjишикликлэpэ    рес- публикамызда суверенлик Ьаггьшда ганун верилэн кун-дэн башламышыг. Бу илнн иЗулунда кечирилмиш нев-бэти гурултаЗььмызда Зек-дилликла бела бир гарар га-бул етдик ки. фаалиЗЗэтимн-зи Ченеврэ конвеисизасы-нын )едди принсипи асасын-да гураг. Сонра. иЗулун 27-дэ Уму'миттифаг Гырмызы Хач вэ‘AJnapa ЧамиЗЗэтлэ-рн ичраиЗЗэ комитэсинин гурулта)ы олду. Вурада Прибалтика республииалагг Молдова вэ Курчустанын чэмиЗЗэтлэри тэркибдэн чыхды лар. О заман Ьолэ истнг.ш-лиЗЗэт бэЗаннамамиз jox иди. Лакин биз таркибдэ галсаг да вз гарарларььмыз эсасын-да 4>аали330т квстаририк. Неч бунун езу дэ мэркази ачмыр. Нала иЗун азында ТуркиЗэнин «Гызыл АЗ» Чэ-миЗЗэтинин садри Камал Дамирин дэ’вэти ила орада ол-дуг. Гэрибэдир ки, бундам хабар тугаи мерказ вз е’ти-разыны билдирди. Табии ки. чавабьшы да алды. Лери кэлмишкан, «Гызыл А1» республикамыздан ез Ьесабьша jaj та’тилини Ис-танбулун душаркалериндэ квчирмэк учун 5 ушаг да’ват етмишди. Бу илдэн е’тиба-раи Ьэр ил 2 — 4 тэлэбэмиз онларын Ьесабына ТуркиЗэ-де тибб таЬсили алачаг. М9Д9НИП9Т МУСИГЙ 0ЛИМПНН8 AOfPy Республикамыя эмакдар инчасэнм хадимя Фяра^з Элизадэ Исвечрадэ Зеннча баша чатмыш <Сурнх—91» умумдуяЗа фестнвалында ез муснгнсиня муваффвгиЗЗетлэ тогдим етдикдэц сонра мусвги олямпина галхан Золда да-ha бир аддым атмышдыр. ЛУНЕСКО-нун ЬимаЗаси ила нки нлдэя бир планетнн влкалариндан бириндэ лая умумдуяЗа муснгн кунларинда нсте’дадлы АзарбаЗ-чая бастэкарынын сэнэтннян беЗяалхалг алэмда кеннш шеЬрат газанмасы бела мулаЬнзалэрн тасднг етмаЗа асас верир. « Сурих-91 * фестивалы да истисна тэшкил етма-мишдир. Фестивалда Авро-па. Америка вэ Аси ja влка-лориндан калмиш 40. му-аллнф иштнрак етмишд1ф. Онлар парлаг Зарадычылыг-лары ила умумдунЗа мигЗа-сында ез асэрларини тэг-днм етмак Ьугугу газанмыш-лар; ахы ен’энэЗэ кера фес-тивалын консертлари дунЗа-нын бир чох влкэлэрииэ транслЗасиЗа едилир. Бу ил консертлари 42 влкэда дин-ломншлэр. Телерадио транс-лЗасиЗаларындан башга дун-Занын «Ширмер» (АВШ). «Нанс Снкорски» (Алмани-ja), «Луниверсад#. Визена» (АвстриЗа) ва с. ними эн бв-Зук нашриЗЗатлары вэ «ор-порасиЗалары да консерт програмьшы оператив шо-килда ишыгландырмышлар. Советлэр терафиндан фес-тивалын Зекана иштиракчысы олан Фиранкиз Элизаданин мусигиси симли квартетлэ тамсил олунмушдур. Бу му- сиги Авропада кениш та-ньшмыш «Менует квартет»ин ифасында сасланмишдир. «Менует квартет» нечэ ил-лардир ки, АзарбаЗчан му-аллифинин мусигисини фэ-ал таблиг едир. Сурихда симли квартетин илк 1ени ифасы беЗук мувеффаги]-J8T газанмышдыр. Санки метбуатын мэф-тунлуг долу мунасибетинин тзчвссуму олараг дэрЬал Ин-килтэриа, ИталиЗа В8 Мексика-нын муасир мусиги ассосиа-снзасыны тамсил еден уч тэш-килат Фирэнкиз Элизадэнин эс^рлерини алыб ез влка-лэринэ консерт ЬаЗатына дахил етмак истадиЗини бил-дирмишдир. Американьга та-нынмыш бастакары, Сурих бахышы иштиракчылары-нын Зашлы нэслинин нума-Зандаси Кеннет Габуро фес-тивал Ьаггьшда, хусусан ба-кылы муаллифин мусигиси барада мараглы фикир cej-ламишдир. БакыЗа кэлачэ- Зинэ бвЗук умид бэслэдизи-ни билдирмиш вэ октЗабрын аввэлларинда муаллиф кечэ-лариндэ иштирак етмэк учун JOwia душмэк ниЗЗэтиндэ ол-дугуну билдирмишдир. фирэнкиз Элизадэнин мусигисинэ кезэл беЗиалхалг мунасибэтп акс етдираи башга фактлар квстэрэк. ФэалнЗЗэтнмиздакн дэЗи-ШИКЛИКЛЭРДЭН бири    дэ 8В- вэллэр чамиЗЗэтимиздэ мев-чуд олан, лакин сонрадан мэркэзни кестэриши    илэ Л8ГВ олунзнуш санитар му-дафиэ вэ сагламлашдырма ше’бэсинии Зенидэн    иша башламасыдыр, Мудафиэ НазирлиЗинин )арадылмасы илэ элагэдар ше’бэ санитар дэстэлэринин вэ мантэгалэ-рин Зарадылмасына    баш- ла]ыб. Бу кунлэрдэ    факс апараты гурашдырылачдг вэ бу бизо нмкан веречак ки, дун}анын бутун Гырмызы Хач вэ АЗпара чэмиЗЗэтлэри илэ бирбаша ©лага сахлаЗаг. — Мустагил чамн)3ат, ки-ми БеЗиалхалг Гырмызы Хача узв олмаг вахты чат-маЗыбмы? — Ела душунмаЗин. ки, бу tикпp бизи нараЬат етмир. у кунлэрдэ мэслэЬат учун республика президенти За-нында али назарат инспек-снзасьша мурачиэт етмишик. Элбэттэ. буку бир кунун ичиндэ гарар вериб Ьалл ет-ыак дэ оларды. Амма мулкиЗ-Зэт белкусу вар. Маи езум дэ Захын кунларда бу мэсэн лэлэрлэ баглы МоскваЗа ке-дирем. Умид едирэм ки, Гызыл АЗпаранын мустагил • чвмиззэта чеврилмаси мэсэ-лэси тезликла ез Ьаллини тапачагдыр. Илгар РУСТЭМОВ. 1И51’ДУ]Ни%Т Ватэндашлара сосиал та’-минат вермак ва республика-иьш игтисади манафел^инин сыгорта чэЬатдан мудафиэси-пи тэ’мин етмэк магсадилэ Азарба 3 чан    Респуб ликасы Президентинин фармаяына ссасэн АзарбаЗчан Реопубли-касыныи МалиЗЗа НазирлиЗи Занында дев лат сыгортасы-нын ндара ЬеЗ’ати эсасында АзарбаЗчан Республикасы-нын Довлэт Сыгорта Ком-MepcHja Ширкэти Зв^Р^Д**т’^" мышдыр. О, бутун дунЗада танынмыш москвалы СофЗа ГубаЗдулн-надан сонра Дусселдорф вэ НеЗделберг алман шоЬарлэ-риндэ кечирилан «керкэмлн гадып бастакарлар» силси-лэсиндэ муаллиф консерт-лзри илэ чыхыш ei'Maja де’ват олунмуш икинчн совет мусигичиси олачагдыр. Бир масалани дэ элавэ етмэк лазымдыр:    Фирэнкиз Элизадэ Зени фортепиано консерти учун АвстриЗанын «ВиЗена-модерн» фирмасын-дан сифариш алмышдыр, Зери кэлмишкан, бастакар билдирир ки, о. консерти кэ-лачак «УмумдунЗа мусиги кун лари» фестивалынын прог-рамына дахил етмак низзэ-тиндадир. Невбэти фести-вал 1993-чу илда Мехико-да кечирилачакдир. Дун-Ja бахышьшын бир иеча де-бутанты сырасында Мехи-коЗа о да дэ’вэт олунмуш- к. АВДУЛЛАЛЕВ. Азарин^рмун мухбири. Акиф Экбар оглу Каримов Зени Зарадылмьпп шир-катин сэдри тэ’Зин едилмнш-дир. ТЭМСИЛЛЭР BAjrym вэ вулвул Булбулуя чэЬ-чэЬинэ Диггатла гулаг асыб: БаЗгуш деди ки, валлаЬ, Буну касафат басыб. ПАМБЫГ КИЛЕ1И Памбыг пислади Кибрит чепуну. — НиЗа чакмирлар, Бунун ипини. чемчэ БИЧЛИJИ ТэмизлиЗинэ Анд яче-нча, Лаглы этлари ! Сечярди Ч0МЧЭ. i    Мэркэз    ГУЛИДЕВ. ЗЕНИ К0РК0М-ЗЕНИ РЕПЕРТУАР ¡ш«Ж1э Бу Зарашыглы бина С. Вургуя адына АзарбаЗчан Девлат Рус Драм Театры-дыр. Та’мир нпшаря Зенн-чэ 17ртарыб ва коллектив Зеян мевсума башлаЗыб. СаЬна санаткарлары у^ун иса табии ки, hap 3***" мевсум Зени репертуар, 3«* ни гурулуш демакдир. МусаЬибимиз театрын эдаби-драм Ьнсса мудири Шаиг СЭФЭРОВДУР. — Лени мевсума сентЗаб-рын 14-дэ Одесса драматургу И. Пиковскинин «ШаЬэр-дэ тэлатум вар» пЗесинкн изк тамашасы илэ башла-дыг. УмумиЗЗ&тлэ, бу илки репертуарда Зени тамашала-рымыз чохдур. JaxbiH вахт-ларда режиссор А. Шаровски-нин гурулушунда к^кэмли Америка Зазычьгсы Теннеси УилЗамсын «Jaj ва тусту», А. Чеховун режиосор А. Ни-колски тэрафиндэ« Ьазыр-wianaH «Албалы багы> njec-ларинин кэркин машглари кедир. __ Репертуарыиызда на-дэнсэ АзарбаЗчан муаллиф-ларнния эсэрлэри кеза даЗ-мнр. Вир вахтлар бу асар-лэр рус драм театрынын ре-пертуврынын езэЗинн ташкял едэрди. — Чунки эвваллар бу театр учун эсер Зазан муэллифлар карды. Индиса езумуз хаЬиш еданда бела биканэликлэ гар-шылашырыг. Тарчума асар-ларинин саЬна ЬаЗаты иса чох вахт узун олмур. Амма бу мевсумдэ тамашачылары-мызы сурприэсиз гоЗмаЗача-гыг. Театрымызын директору ва бэдии роЬбари, АзарбаЗчан Республикасынын халг артисти, девлат мукафа-ты лауреаты Малик Дада-шов Y. ЬачыбаЗовун «Ар-шын .мал алан» вэ «О олма-сын, бу олсун» мусигили ко-медиЗаларынын мотивлари эсасында «Чануб шаЬарииин мелодиЗалары» адлы ики- Ьиссэли тамаша ЬазырлаЗыр. Чох куман ки, кэлан илин эвваллэриндэ тамашачылар бу аоерлэ таныш олачаглар. — Театрыныз Ьэмишэ куч-лу актЗор коллектнви иле та-ныныб. Бес инди Зарадычы-лыг аЬвалыныз яечадир? ■— Мэнча. халг артистлэ-ри Малик Дадашовун. Фуад Поладовун, Лудмила Дров-наЗанын, Ьачы Мурад Лаки-заровун, эмакдар артистлэр-дан Рита ЭмирбаЗованын, ТатЗана Гроссун адларыны чоксэм труппамызын сэнэт-карлыг сэвиЗЗаси, Зарадычы-лыг имканлары барада тасав-вур Заранар. Элбатта, онлар бутун тамашаларда асас рол-ларын ифачылары — апары-чы гувваларидир. Jepи кел-мншкан деЗим ки, октЗабрын икинчн Зарысында та.машачы-лара тэгдим едэчэЗимиз асар-лар — Лулиу Едлисин «Кел-кэлерин оЗуну, Захуд Сезар, Антони. Клеопатра» тамаша-сында баш ролларын ифачылары Ф. Поладов, К. М. Ja-кизаров ва Л. ДуховнаЗадыр. ШахсиЗЗэт ва пакимиЗЗатин 'гаршылыглы психоложи тэ' сири мевзусунда ишланмии! ^ бу есар муасир деврлэ сас-лашир. — Инди ела бир муэссисэ Зохдур ки, малиЗЗэ чэтинлик-лэри илэ узлашмэмиш олсун. ИллаЬ да театр... — ДунЗанын Ьеч бнр вл-кэсиндэ инчэсанэт, хусусила да театр ез Ьесабына долан-мыр. Ja^ни «стэса да долана билмаз. Бунун учун кулли мигдарда васаит лазымдыр. Лакин биз факт гаршысын-да галмышыг, езумузу до-ландырмаг учун Золлар. ва-ситэлар ахтар.мадыЗыг. Бизим коллектива спонсорлуг етмак истаЗ&нлар аз деЗил. Амма авазинде ез тэлэблэри-ни дикта едирлар. Бу да са-нэт бахымындан мустэгилли-Зи устун тутан коллектива ЭЛ вермир. Бир сезло, бина-мызын фасады тазэлэнибсэ да, кеЬнэ дардларимиз га-лыб. МусаЬибэни апарды: Салар АСЛАНОВ. :|с Фото Ч. Ибадовундур. КАРВАН-БРОКЕР МОСКВА моркези фонд виржасынын, умумрусма mybkhjjot биржасынын, БЕ1НаЛХАЛГ ИНФОРМАСИЗА ВО ТВЛВХИДМОТ ВИРЖАСЫНЫН, МИНСК УНИВЕРСАЛ ВИРЖАСЫНЫН то'сисчиси ве бакы виржасынын. Таллинн вмтов-ХАМмАл виржасынын, токрар РЕСУРСЛАР УЗРе ВЕ)Н9ЛХАЛГ УНИВЕРСАЛ ВИРЖАСЫНЫН УЗВУДУР.    ^ КАРВАН-ВРОКВР -мумсипмрии «ки|а вуршммыш Вфума ттурур м By м«е»мтр у«р» ммм1»ттр ьарир; -АБШ.ДП ивтвНем олунмуш га|мотлн кмы> в1»ик1ирыныя Кпырлммпсы учуй сифч>ншлор гобуя —м^штсрняор армындо ikchonop чомн||отлорниин Цнн бурахылмыш гн|мвтлм кагыяларынын пп|лаш- —М«51вГмор!«л'фо^^    1ММФВ1    го|до алыимыш гЧмотлм имыамр баредо мушта- РН1ЮР« 1ми> мр'лумят ■•рмр; '    . —муШТРрИЛРрИН ГИ|МРТЯИ ЯРТЫНИрЫНЫМ горумуб С1Ж11§НМ§€ЫНЫ емлярыи тяпшырыгы МНР hPMNH кагызлар уэра калмрлррми алмммасыиы ташклл адир; —муштармлррии адыидал аа онларын талшыригы ило гн|мотлм кагыаларыи ММФБ-да во олкоиии башга фонд бирнсаларыида сатылыб-алынмасыны hojara кошфнр: -тонруболи окспортлор Норторафлй мослоЬотлор аормр ао базарын аознИотнин тоНлмл одир; —мушторнлори учуй: —|оин тохиоломн|а: —соиа|о ааадаилыгы; —хаммал во |арымфабрииатлар; —соиа|о во моид тосорруфаты моЬсуллары —ва халг истоНланы малларыиыи алгы-сатгысы узро мугаанлолор багла|ыр. 1^лофонларымыз: ЭВ-40И7; 9t«S8-05. Факс: |89П) 38-40И7. > ЬЭНДВОЛ. :^,апорож)еда Зуксэк лига-!П1П' гадын командаларынын С(’РИ чемпионаты давам 1^лир.- «Бакылы»    групунун Ьандболчулары невбэти ке-рушлэ .)екатеринбургун «Ка-.тининетс» командасына 26:16 Ьесабы илэ галнб кэлмишлэр. I 1 о]ундан учуну гэлабэ ила ¡баша вуран «Бакылы» За-! рыш чэдвэлиндэ икинчи Зери ; тутур. I I ^ ШАЬМАТ. «.Москва паЗызы» фестивалынын Зарышларында бакы-‘ 11)1 Фнкрэт Сидеифзада 11 * м ум кун халда н 8 хал топла-,3араг нкинчи Зери тутмуш ва { учунчу дэфэ беЗиалхалг уста нормасыны Зерина Зетир-! мишдир. ^ ФУТБОЛ. Икинчи дэстэнин Герб зонасында чыхыш едьн Кэнчэнин «Динамо» коллек-тиви Газахда «КеЗезэнэе 3-2 Ьесабы илэ галиб кэл-мншднр. Кэнчэ футболчула-ры 31 оЗундан 40 хал топла-Зараг 4-чу Зери тутурлар. Ла-рь1ш чадвэлина 32 оЗундан 46 хал топлаЗан Лвовун «Карпаты» коллективи баш-чылыг едир. Тернополун «Нива» командасы 33 оЗундан 44 халла икинчи Зердадир. «ЗарЗа» (Луганск) 43 хал топламышдыр. иЛ У Р Ди А30РБА1ЧАН думасы ве ДУНЛАДА АЗеРВАР4АНДЫР «ЗУРД» — Номвотонлоримиз во харичдо ¡аша-¡ан ¡урддашларымыз    а|лыг    бозокли ичтимаи- |си)аси аа роклам-мо'лумат жуоналыдыо. «]урд» — Азорба)чанын бу яуиу ао тарихи, |мадони)39Ти аа инчосонотидир. «ЗУРД» — ишяузар адамлар учуй харичи парт-н)орларла олаголор ¡аратмагым реал имканыдыр. 1992-чи илде журиалын алты иомроси ишыг узу керечекдир. Иллик абуне ги)моти — 18 манатдыр. Индекслер: 76386 (Азерба|чан дилиндо, латын елифбасы иле), 76387 (рус дилинде). Е' Л А И Девлет муессисе ве тешкилатларыиа билдири-лир ки, 04.11.91-чи ил тарихинден тикинти гураш-1 дырма истеЬсалат бирли)и «Азергурашдырмахусуси-тикинти» тедрис-курс комбинаты лета олуиур. Буму незере алараг комбиматяа елагедар бутуи дебитор ее кредитор хорчлор е*лан чапа аорилди{и кундон бир а! муддотимд* Колл вдилеии. «Екаатор» мствЬсалат-комморси]а ширкети арзу одонлори ТуркмЗонин, АлмамиЗанын, Исвечин, Ми-сирин, Зуиамыстаныи ао Сурм|аиыи шоЬерлорине турист софорлормно до'вот едир. Пут|оакамыи ги|мети манатла еденилир. Элаве ме'луматы бу телефонла алмаг олар; 94-43-95. РУКЛАРЛА МАРАГЛАНАНЛАРЫН НвЗеРМИв! Сент|абрын 27-де Феааарелер ме|данындакы «Кул пааил]онунда» «Медиум олаголори» адлы мараглы серки ачылачагдыр. Серииде иисанларын омосиомал-психоложи аези1)ети бир хетле ве зедди есас рени ааситеси иле екс олумур — рупун сенсо- граммасы аерилир. Сизи бешериЦети даим душуидуреи меазула-рын спмрит-елагелеринин нетичелери ве онларын муеллифлери иле иеруш кезле|ир. Бу сенсограм-маларын муеллифлери, исте|ииизле, сизин де руЬи-емосионал аези||етинм ашкарла|ар ее бу да сизе оз дахили алеминмзи даЬа дузиум раврамагда кемек едер. . Ьамынызы мараглы, муеммалы ве хе|ирли не-руш.д.-.от.дирик.    ФИРМАСЫ. ш Дунэн Авропа чемпионаты-нын сеч.мэ оЗунлары кечи-рнл.мншднр. З-чу групда чыхыш едэн совет футболчула-ры Мачарыстан командасы-ны гобул етмишдир. Ojy« 2:2 Ьесабы илэ нэтичэлэн-мишднр. АзербаНан Роспувлнкасы Халг ТоКснян Наэирли|и Ч. ИЛДЫРЫМ адына АЗЭРБА1ЧАН МУЬЭИДИС.ТЕХНИКИ УНИВЕРСИТЕТИ ^99<1»1992.ои дерс или учуй нстоНсаяатдан а|рыл-магла (теЬснл Азерба|чаи во рус дилло^додир)-динламчи ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: Иазырлыг шо'босиие халг тосорруфатынын бутун саЬелеринде чалышан там орта тоЬсил алдыг-дан сонра ен азы 2 ил емок стажы олан (ахырынчы иш ¡еринде ей азы бир ил ишлемек шерти иле)^ габагчыл феЬлелер, колхозчулар ве Соеет Ордусу сыраларындан терхис олунмуш шохслер гебул еди-лирлер. Унивврситетин Ьазырлыг шо бесине оу млдем ССРИ Халг ТеЬсили Комитесинмм 93-103-26/11 №-ли 15.11.89-чу ил тарихли мектубуна есасеи, али мек-теблерде Ьазырланан ихтисаслара у|гум, халг те-серруфатынын мухтелиф саНелерииде ишлеЗен ен азы 1 (бир) ил кесилмез иш стажыиа малик олан габагчыл шехслер де гебул едилир. Ьазырлыг ше'бесине динле)ичилерии ионде-рилмеси иши муессисе реИберлери ее Ьерби писсе команданлыгы терефинден hejaia кочирилмр. Иазырлыг ше'бесине иендерилен феИле ее кол-хозчу габагчыл олмагла, намизедли)и муессиселе-рин, колхоз во соахозларын умуми ¡ыгынчагында, ичтимаи тешкилатларда кениш музакире едилме- лидир.    .    ^ Кенчлерин техники пеше мектебинде ве оашга орта техники пеше мектебинде охудугу еахт иш стажы Ьазырлыг ше'беси учун са|ылмыр. ССРИ СилаЬли Гуааелери сыраларындан порой хидметден бурахылмыш ве Ьерби Ьиссе комеидан-лыгындан кондериши олма{ан шехслер, бурахыл-дыгдан сонра уч aj муддетинде халг тесерруфаты муэссисолеринде ише дузелмишлёрсе ве ей азы уч а) ишлемишлерсе иш ¡ериидеи Ьазырлыг шо боси-не кендериш ала билорлер. Иерби Ьиссодон верилон коидоришии вахтыи-дан бир ил кечмоЗибсо, Ьомим кондоришло ао иш ]еринден ]ахшы хасиЦотнамо ило Ьазырлыг шобо-сине сенед вермек олар. Иазырлыг шо'босимо коидорилон шохслор ашагыдакы сонедлори тогдим отмолидирлор: — рокторум адына оризо; ^ Ьазырлыг шо'босино кондориш (форма 1, 2, 3 №-ли формалардаи бири); — омок китабчвсыныи муоссисо роЬбори теро-финдон тосдиг олунмуш суроти (колхозчунуи минимум омок куну колхозчу китабчасымда косте-рилмолидир, совхоз фоЬлолорм исо сон бир илдо аЗлар узро ишлодиклорм кумлорин мигдары во ал-дыглары омок Ьаггы бародо тосдиг олунмуш ара-¡ыш тогдим отмелидирлер): — орта теЬсил Ьаггыида сенедин если; — 3X4 олчуде 6 едед фотошекил; — сагламлыг Ьаггыида ара|ыш 086/У формада; Паспорт ве Ьерби билет шохсон тогдим олун- малыдыр. Гобул комисси1асына тогдим едилон бутун сонодлордо аорилмо тарихи тозо олмалы, тогдим ¡ори косторилмоли, возифоли шохслерин имза-лары ао со|адлары, Ьаболо моЬур а|дын охуима-лыдыр. Сонодлор окт|абрын 1-дом но|абрын М-но ними саат 10.00-дан 17.-док гобул олунур (базар ку- нундон башга).    ^ Иазырлыг шо'босино диило|ичилорин мусабиго ило гобулуиу моталлурки|а факултосинин бе зи мх-тисасларында ри)азм||ат во ким|а, галан бутун фа-култолордо ри|ази)|ат ао физика фоилори узре ректор торефиндон т' -1кил олунмуш комисси|а аларыр.    ^ ' Мошгололор декабрын 1-до башла|ыр. Кундуз шо'босиндо теЬсил 8 а|дыр. Иазырлыг шо'босииин диило|ичилори дорс и линии ахырында бурахылыш имтаЬаиы аерирлер. Бу-рахылыш имтаЬанларыиы муаоффоги])отле верен димле]ичилер умиверситетим куидуз ше'бесмнде имтаЬан верен абитури1ентлерле бмрликде мусе- бигедеи кечирлер. Элаее ме'лумат елмаг учун бу унване муречм-ет еде билерсиниз: Бакы шеЬери, езмзбе|оа прос-лекти, 25, Ч. Илдырым адына Азерба|чан МуЬен-дис-Техники Университети, V корпус, бе, 501-чи отаг, телефон 38-86-65. РЕКТОРЛУГ. БАШ РЕДАКТОР Т. Т. РУСТЭМОВ. ипт фвв14 ТЭ'СИСЧИЛеР: АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ ва «ХАЛГ ГЭЗЕТИиНИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ Ежеднееная общестаеино-лолитмчеекоа гоаота Азербайджанской Реслублики. Учредители:    Алларат Президента Азербай джанской Республики и журналистский колдоктиа «Халг гаэети». Родаксн|ана1н уиваны: 3701 SB, БАКЫ ШвЬЭРИ, КИРОВ ПРОСПЕКТИ, 18. МЭ'ЛУМАТ Y4YH Т1ЛЕФОНЛАР: 91-Б4-02, 93-62-37, 38-S1-68. Навбапя редактор И. РЭЬИМЛИ. Чвла яввалвямалыдыр: 33.00. Имзвланмышдыр: 23.30. Ч 1 3 8480 7 Об 70 11 12 13 14 Бакы, «AsapóatMaif» нашри^атьшын Ба«у. тиао/з>афия мздетельства *АзерСЧйдж<П1> Тврвжы 205.785 Сифариш В444. ;
RealCheck