Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 26, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ * СЕНПА»й iwf-чн ил ч- и? ««» Кэнд нэзэрдэн душэндэ JAXYA TOPnAfbl КЭНДЛЖЭ НЕЧЭ ГАЛАРМАГ ОЛАР? БзШвpИjJ£T КЭНДД^Н чььхыб вэ сонракы тарихиндэ Ьвми-ша квнда борчлу олуб. Мудри к л эр бу фикри мухталиф ШЗКИЛДЭ    T0CДИГЛЭJИбЛЭp. Квнддэ ишлэрин кедиши чэ- миJJэтин ВЭЗИ]]0ТИНИН муЬум квстаричилэриндвн бири са-)ылыб. Адамлар торпагы го-Зуб гачырса, канд эЬалини зсас эрзаг меЬсуллары илэ тачЬиз еда билмирса, демэ-ли, чэ^шjJoтдэ таразлыг по-зулуб. Баш вермиш сон Ьа-дисалэр бу raнyнayJFyнлyfy бир даЬа субута ]етирди. Узун иллор бoJy ajaFы ]ер тутанларын торпагы го]уб шаЬарларэ. узаг ди]арлара уз тутмасынын натичаси бу олду кн, эвволча шаЬар-тари эрзаг гытлыгы буруду. Сон-ра бу гытлыг кэнд и н езуна да cиpaJaт етди. Ьерэ бунун сэбэбини бир шеЗдэ керур-ду. Бири дeJиpди ки, кандда газанч aшaFыдыp. Башгасы субут едирди ки. кандин ма-дани ceвиjjзcи кэнчлари взу-иа чэлб етмир, Учунчусу ге]д едирди ки, адамларын ]аша-масы учун кандда шэраит ]охдур, торпагын конкрет са-Ьиби ма’лул! дeJил. Ьамысы бир ]ерда хестали]ин диагно-зуну кестарирди. Лакин вах-тында муаличэ тадбирлари кврулмади. Ларымчыг исла-Ьатлар Самара вермади. Одур ки, хасталик елкэии, неча Д€jэpлэp, jaтaFa салды. Канд да, шэЬар да деЬшатли гыт* лыгла, аз гала ачлыгла уз-лэшиб. Инди асас маселе канди дирчалтмак учун тэ’чили, кэ-сэрли тэдбирлэр кермакдир. Узун иллар кэнд тасерруфа* тында мухталиф вазифалэр-дэ чалышан бир аграрчы ними мен чыхыш joлyнy тор-пагда сабитлик Ьиссинии там барпа едилмасиндэ, канд те-сарруфаты моЬсулларынын гиJмaтини базар кестаричи-ларине yJFyнлaшдыpмaгдa керурам. Бундан слава, ке ниш тадарук вэ е’мал шэба-кэси Japaтмaг учун хусуси саЬибкарлыга мeJдaн ачыл-малыдыр. СаЬиблик дада-бабадан торпагда асас мэсала са]ы-лыб. Экэр кандчи езуну екиб-бечэрди1и торпагын. сахладыгы мaл-h€Jвaнын jи-jccи cajмыpca, о, кундалик ишини биJap саначаг. Калин бир анлыга сон вахтлар бизим колхоз-совхозларда Ja-ранмыш ачыначаглы вэзи]-jaти xaтыpлaJaг. Бригадир-ден тутмуш’ республике ор-ганларынын нyмajëнлэлэpи-надэк Ьамы мевсум ишлари вахты гапы-гапы кэзиб канд-лини ИШЭ С9СЛЭ]ИрДИ. Ахы ни]э бела олмалы-дыр? Чунки К8НДЛИНИН JЫF-дыгы узумден бир ведра, саг-дыгы суддан бир литр кв-тypмcJs иxтиjapы ]охдур. МэЬсулун Ьамысы да]8р-дэ]-мэзина КИМ л эр тарафиндансэ сатылыб-алыныр, кимларсэ она гспик-гуруш смск Ьаггы hecaблaJыp Ил Ьерлениб баша чатанда кандлинин газан-чы биртэЬар ]ашамага кучло чатыр. Экар о. Ьэ]ат)аны‘са-Ьэдэ, Jaxyд башга ишлардэ газанч э-лда етмсса чидди бир €hтиJaчыны вдэJ8 билмэз. Бу кун кандда торпагын, дикср истеЬсал васитслэри-нин бвлунмеси. ез конкрет саЬибини тапмасы та'хираса-лынмаз вазифедир. Лакин мевчуд керчакл1Чэ к0з ,1умуб ичтимаи тссарруфат форма-ларыны бнpдэн-биpíiэ лэгв етмак До сел фолакэто апа-рар. Де]ск ки. торпагы, мал-гараны, узум саЬсснни, тех- ичтимаи тасэрруфатлары бирдан-бира дагытмаг олмаз. Чуйки экинэ Japapлы торпаг €hтиJaты аздыр. Кандда чох-лу ишсиз вар. Нал ЭЛИК тач-рубаси оланлар, MYaJJaн им-кан элдс еденлар, истасалар гoJ квнуллу ajpылcынлap. ч1ерда галанлар исэ мYaJJэн вахта гадзр колхозларда, динар коллектив тссэрруфат (¿юрмаларында бирлэшэ би-лорлэр. Лакин бурада Ьэр касин 03 пaJы ва Ьагг-Ьесабы аЗрыча билинмалидир. Бир мисал чакмак иcтэjи-рэм. Казырда раЬбэрлик ет-диJнм колхоз эслинде Jeни типли коллектив торпаг мул-hиJJэти формасыдыр. Эввэл бурада ра]он кекалтма бир-лнjи ]ерлеширди. Колхоз ва соахозлар касима Ьазыр га-рамалы бура верирдилар. На-зорда тутулурду ки, раЗонун гарамалы бирликдэ кекэлди-лэр. соира касилэр. Ид€ja ними jaxшы душунулмушду. Лакин твчруби чаЬэтдан гу-сурлу олдугуна кера бир сыра ичтимаи тасэрруфат фор-малары ними езуну догрулт-мады. Эсас маселэ — сапиб-лик Jaддaн чыхмышды. Не мал верэн тосарруфатлар, на до кекалтма бирли]и езу-ну Ье]ванларын саЬиби са]-мырды. 2 ил аввэл бирли^и 5 мил-]он манат борчла гэбул ет-дим. Чидди ca’Jл0pд0н сонра нлjapымa зиJaнын 3,7 мил-joн манатыны лэгв еда бил- никаны Ьелолик, кечид дев- дик. Лахынларда гэрара ал-рундо а1ры-а]ры адамларын вэ    груша рыи иxтиjapынa вермак олар. Лакин биздэ он минлэрлэ мустэгил, тачруба-ли фермер ¡охдур. Бирдон-бира он минлэрлэ фэрди тор паг саЬиби орта.1а чыхса. он-лар поЬэнн бир елконин ба-зарындаи техника, дикар зэ рурн аваданлыг ала билмоз. Мурсккоб базар шзраитиндэ меЬсуллары сатмаг да чэтин-дир. На базар, на да кэнд-ли Ьэлглиь буна Ьазыр де-]ил. Бело тадбнр кэнди дагы-дар, реслубликаны ач roJap. Бизим шэрнитдэ хусусилэ дыг ки, roj тасэрруфатлар asHjjar чэкиб бeJyтДYJY малы езу кекалдиб сатсьш, xej-pHHH-3HjaHbfflbi да езу кер-сун. Биз иса ónpnnjHH зра-знсиндэ ва амлакы есасьшда коллектив тасэрруфат japax-дыг. 800 Ьектар экинэ ]арарлы саЬамиз. 300 баш HHajHMMa, jeM экинлзрнмиз вар. 220 Ьектар земддэн jyiicaK маЬ-сул — 1100 тон тахыл ке-турмушук. Бол j€M топламы-шыг. Бостан-диррик саЬзла-ринда ишчилэримиз учун Ьэр mej акиб-бечармишик. Бу ja- хынларда 2 мин баш roJyH алмышыг. 03 кучумузлэ бу* лагларьш уетундэ сутутар-wiap japaдыpblг. Бу гадар иши вур-тут 22 нафарин кучу илэ керурук. Биздэ Ьамы ез ишини, га-занчьшы, Haja чавабдеЬ ол-яугуну билдиJин9 кера ча-ни-дилдэн ишлeJиp. Кетдик-48 Ьар кзсин малыны-мулку-ну ajbipbi6 езунэ .таныдача-Fbir. Лакин Ьелалик Ьеч нас колхоздан чыхмаг истамир. Колхоз онлары бир сыра эзиJjaтлapдэн гуртарыр:    ла- зыми мал вэ аваданльшла тэ’мин едир, .маЬсуллары сатмаг ззиЛатини ез узарина кетурур. Эввэл г€Jд eTAHjHM маса-ла да Ьзлл едилмзли, канд тасэрруфаты мэЬсулларынын сатылма гиJм0тлapн тезлик-лэ артырылмаль1дыр. Артыг биз техниканы, кубрзни, ja-начагы ва с. бир неча дафэ баЬа rHjMata алырыг. Дев-лет канди гвтиЛэн мудафиа етмир. Кандлинин кэлири чыхарыны едамир. Бела ша-рантдэ торпагы она зорла версэн да rojy6 гачачаг. Тадарук ва е’мал саЬаси Ьэла да девлатин ва бир труп адамын элиндэ чэмлэшдиjи-нэ кера инкишаф еда бил-мир. Бу саЬэнин 6ejyMacH, 1ени саЬибкарларын вэ муас-сисзларин а.мала калмеси кандлинин xeJpHHa Ьам алы-чы рэгабэти 1арадар, Ьам да торпагда ишлэма]э мачбур оланларын .MyaJJaH гисмини JeHH иш саЬаларинэ чалб едэр. Керэк кандлинин бе-чзрдиЗи мэЬсулун устундэ та* дарукчулэр, алычылар дава салалар. Ивди иса эн чох тэтэбат ду1улан маллары бела вахтында тадарук едиб aлbIЧbIJa чатдыран Jox^yp. Кандден шаЬэра кендарилан MejBa-тарэвэзи тэдару« ва са- тыш ташкилатлары кунлерла ланкидир, бэ’зан исэ керн гаЗтарырлар. Республика А-ти Совети Jeни торпаг гaнyнвepичилиJи haзыpлaJыp. Мена ела ке-лир ки, бу свнэд кэаддэ вахты чат.мьш1 бир сыра проб-лемларин Ьэллинэ имкан ]а-радачаг, торпагда мухталиф мулки^зт формаларынын инкишафына тэкан верачак, кэндлини азад тэсарруфатчы-лыга ва саЬибкарлыга говуш-дурачаг. Бела бир ганун ке-ниш музакирэ едилса. керчак-ли|нмизэ там у]гунлашды-рылса даЬа чевик. тэ’сирли олар. Бир масалэ1э да тохунмаг иcтэJиpэм. Бу кунлзрда биз Jeтиш.миш мэЬсулу сон гра-мынадэк топламаг га]гысы-на галмалы, ]ыгыланлары го-румалы, еЬдэмиздэ олан мал-гapaJa гуллугу артыр.малы-]ыг. Бу вахта гздэр халгын Ьесаб олунмуш мYлкиJJэтин фырььлдагчылар тарзфиндэн дагыдылмасьша вэ aJpы-aJ-ры адамларын алинэ ганун-суз кечмасинэ и.мкан вер-мак олмаз. Бу кунлэр кандин си-Jacи ЬaJ-кYJ алудачили)и ил-лик заЬмати Ьеча ендирар. халгымызын суфрасини бош го]ар. Бир хаЬишимиз да республика pэЬбэpлиjиндэндиp. Го] Ьекумати.миз бечарди]и.миз меЬсулларын магсэд]енлу му-бадила едилмаси, елка вэ дун]а базарларындан гыт эрзаг маллары алыныб кати-рилмэси учун чевик тэдбир-лар керсун. Тарихин чатин деврларинда олдугу кими бу кун да ианд чэми]]ати ачлыг-дан гуртармага кемэк ет.мэ-лидир. Агасе]ид ЬЕаьЭ'ГОВ. Исма]ыллы ра]онундакы Насимн адына колхоагун садри. Си/аеаг РЕДАКСШАДАН: Муэллиф гэзетимизэ кендэрди]н мэктубуна ге]диндэ бнлдирир ки, колхоз идара heJ’atH-нин бу кунлэрдэ кечирилмиш ичласы «Халг газети»нин достлары» Ьэракатыяа гошулмагы вэ редакси]амызын he-сабына васаит кечирма]и гэрара алмышдыр. Тарихин ибрат napcnapif УНУДА БИЛМ8РИК нын ' аксэри]]эти' кузэштлэр Ьаггында фарман вэ гэрар-ларын бир чохундан хабар-сиздирлзр вэ бу кузэштлэ1У- Эсримнзин 30 — 40-чы иллэри тирихнми.знн ]аралы ]еридир, гараилыг. Ьэла там ачылмамыш сэЬифалари. днр. Бу деврда Азарба]чанда 300 мимдан чох адам — халгымызын елитасы мэЬв еднлмишдир. Дуз минлэрлэ дэн истифада еда билмирлэр* адам евиндан-€ши]индэн дэрбэдэр едил.миш, Узаг Шэрга, 1955-чи илдан бэри дирек-Сибнрэ, Орта AcHjaJa, Шнмал адаларына суркун олун- тнв органларын бир сыра мушдур. Ела инди да суркун олунанларып вэ онларын фэрман вэ гэрарлары чьисыб. аила узвлэринин эксари]]этн урэклэриндэ Ватэн Ьэсрэти Биз бунлары ассосиаси]а илэ Азарба]чандан чох-чох узагларда ¿ашамага мачбур- узвлэрина    верачэ]имиз дурлар.    «Ладдаш вэрвгэси»ндэ кон крет квстэрачэ]ик. Арадан узун иллар кечсэ. мзрамы вз керэчэ]и ишлар да кунаЬсыз гурбанлары-' Ьаггында данышылмышдь    Ассосиаси|анын    вах^лэ мызла злагэдар чидди ахта- Плену.мда ас.сосиаси]аш>ш рыш апарылма]ыб. Шэхси]- илкин кзлирнндэн мызын бе]ук шанри hycejH Чавндин ев музе]иннн japa-дылмасына 5 мин .манат ]0тэ парэстишин ачы натича-лари Ьаггында 1956-чы ил 30 апрел тарихли гэрирдаи халгы- ибарзт идарэ Ье]’зти се чилмишдир. Идарэ Ье]’эти-нин узвлэри ганунсуз реп-peccHjaja дучар оланларын cHjahbicbiHbi дагиглашди- сонра 1алныз шика1эт вэ сзрф етмак Ьаггында гэрар    ^    „.«и,.,!«    .г» тз’кид едзнлэрш! ишина ба- гзбул олунмушдур. Ассо- Р    ойтао    Учун    нэзэрдэ хылыб. Каггыны -гэлэб етма снаси]анын вэсигелэринин шэнлэр онлар учун эзэрдэ ]энлэрин ва йахуд шнка]эт и,’1к ]уз немрэси М. Рэсулза-    ^^тун    имти]азлар- едаси адамы олма^анларып да. h. ЧавиД, Э. Чавад. М. «ишини» тоз басмьцпдыр. Мушфнг, Б. Чобанзада вэ Она кера да бутун ишлэрэ peripeccnja гурбаны олан ди-]енидан бахылмалыдыр. Ху- кор керксмли шзхси]]атла-сусилэ Ьарби прокурорлу- рии адына ]азылмышдыр. гун дузуб-гошдугу ишлэра Бу нзсигзлзр музе]дэ сах-сон дзрзчэ диггатла ]анаш- ланьыачагдыр. маг лазьгмдьФ.    Пленумда    халга    мурачиот ССРИ Али Совети ганун- гсбул едилмишдир. Мурачиэт- еьТи1ачы"''оланл^^^ суз репресси]алара мэ’руз дэ де]нлир кн. • accocnacuja •’ галан.тара вэ онларьш ев- jya минлэрлэ ку'наЬсыз гур-ладларына вурулмуш «ззрэ- банлары\у>тын мугэддас рин» эвэзини едэмэк магса- руЬу намина халгымызын дилэ адамбашьша орта Ье- ан ночиб арзуларынын haja-сабла 11 мин манат пул вер- та кечирилмэсинэ. ону калэ- ларына ХИД.М8Т едэн магаза-лара тёЬким олуначаг, ку-зэштли тибби ]ардым ала-чаглар. Сосиал тэ'минат ше’бзлари хастэ ва гочала-ра евдз хидмэт кестэрачзк-дир. Хусуси ]емэкханаларда исти херэклэр верилачак. 1937 — 38-чи иллар реп-ресси]анын эн агыр девру иди, Бу вахт Азарба1чаньш Халг Дахили Ишлар Ко.мис- MajH rapapa аль1б. Бу маг- чэк репресси]алар1;^ан гору- ^рлыгынын oi ^joh ше- бэсиндэн 38-нэ ермэнилэр башчылыг одирдилэр. Балка дэ ела буна керэдир ки, 1^публикамызда репресси- Бэраэт алан репресси|а гурбанлары, онларын евлад- сэдлэ 24,7 ,мил]ард манат маг, бирлик вэ тэрэгги угрун-весаит а]ыр.маг нэзарда ту- да л1убаризэ]э галдырмаг кн-тулмушдур. КунаЬсыз гур- ми ироблемлэрин Ьоллннэ банлара вэ онларын аила узв- чалышачагдыр.    -    -    ^    гтоКо лоринэ    б0]ук тэ'минат вэ    Чох тээссуф кн. .хе]ирхаЬ хидмэт кузэштлэри олунур: вэ саваб ишдэн ша.хси фира- чох ол>б, мусадирэ едилэн ев вэ эм- ванлыгы учун истифада ет- емлакын си]аЬысы -^Узку лакын дэ1эри еданилвчак, мок ис1э)энлэр да вар, 0зуну г^йанл^пын а^ы атасы^ш мэнзил кузаштлэ верилачак. Наилэ ханым ады илэ гэлэ- гурбан.ырын    ^ г,лг.^тГ онлар такси машынлары НС- мэ веран Иннел адлы jaш■ тисна олмагла бутун шэЬэр лы бир гадын peпpeccиJaнын ДУ^У    г-сд=    т нзгли]]атындан пулсуз ис- кунаЬсыз гурбанларынын тифам едачэк. ев киpaJвcI^    пак руЬуна лэкэ кэтирир,    ш^и^лио вермэрчак, осудалары нов- чина]эт характерлн фырыл- ча^нлэшааишд у. бэсиз вэ фаизсиз алачаг, са- даглар терадир, сахта ]олла ” наторн]а]а пулсуз пут]овка- меЬур, вэсигалэр дузэлтдн-ларла тэ’.мин олуначаглар. рнр, онлары а]ры-а]ры тэса- лары, Ьэ]ат ]олдашлары, У.муми]]этла, Вв]ук Ваган дуфи адамлара верир, кут- ганунсуз Ьэбсэ альшанлар, муЬарибэси элиллари ва ве- дави информаси]а васитэлэ- о чумлэдэн харичда ]аша]ан-теранларына аид олан ку- рнна ]алан .ма’луматлар чат- лар ассосиаси]а]а узв ]азы-зэштлар онлара да шамил дырыр, эЬали арасында ла билэрлэр. Эмэк коллек-едилэчзк. е!ни заманда, он-    чахнаш.ма салыр... Казырда тивлэри    ’    ассосиаси]анын ларын тутулуб инчидилма- онун чина]эт характерли коллектив узву кими она синдэ, суркун едил.масиндэ эмэллэри инзибати органла- мадди ]ардым кестэрэ билар-ва куллэлэнмэсиндэ ишти- рын диггэтини чалб етмиш- лар. Вела бир ишин рак еден забит вэ чекистлар дип    “' ]уксэк пенси]адан • мэЬрум    Бу кунлардэ ассосиаси]а- олулачаглар. Тэассуф ки, нын гаетдырдыгы мэсала- , бу куна гэдэр Азарба]чан дэрлэ республи1^а президеп- чирилмгсннэ бе]ук мигдарда Республикасында бунлар- ти таныш о.тмуш вэ пробле.м- мадди вэсант тэлаб олунур. дан истифада едилмамиш- лэримизин Ьэллина хусуси Она .кера дэ халгымыз^ш кв-дир. Сабэби да бу ишлэрлэ га]гы квстэрмишдир. там^ Ьалда машгул олан    Республика Ьеку.мэтини тэш'кнлатын И|НДИ]адэк ]ара-    репресси]адан зарар чакан- аба. АЬИШ-дэ «Д8Л1РМИ СТОЛ» АЬИШ-дэ «дв]ирми стол» архасында кер^чп олмуш-дур. Керушдэ Азарба]чан Ьамкарлар иттифагларынын «Улфат» газетинин вэ республиканын бир сыра ири му-асеисэлари, саЬэлари вэ али мэктэбларинин чохтиражлы газетларинин ]арадычы коллектйвлэри иштирак етмиш-лэр. «ЗаЬ1УШК€ШЛ0рин .Ьугугларыны ва ганунк .манафе]и-ни гати}]в'тла мудафиэ етмак Ьамкарлар иттифагларынын кутлави информаси]а васитэлэринин муЬум вэзифэсидир» мевзусунда тэшкил олунмуш дискусси]ада иштирак едэн-лэр фикир мубадилэси кечирмиш, Ьамкарлар иттифагла-ры bajaTbiHbiH ишыпландырылмасы саЬасиндэ чохтиражлы мэтбуатын топладыгы тачрубэни нэзэрэ алараг тзк-'лифлэр вэ тевси]эл8р вермишлэр. Натиглэр Азэрба]чан-да Ьамкарлар иттифагы Ьарэкатынын инкишаф перспек-тивлвринэ тохунараг ге]д етмишлэр ки, онларын фаали]-jaiHHHH ганунверичилик тэ’минатларынын Ьазырлаимасы, «Республиканын Ьа.мкарлар иттифаглары Ьаггында гану* нун» Ьазырланьи5 Али Совет тзрэфиндэн гэбул едилмэси зэруридир. Керушдэ АКИШ-ин ]ени мэтбуат нэшри — «Азэр-ба]чан Ьамкарлар иттифагларынын фэалииэт хроникасы» мзчмуаси тзгдим едилмишдир. Бу мэчмуэ Ьамкарлар ит-тиФагы дахили Ьа]ат Ьадисэлари барэдэ Ьамкарлар иттифагы ишчиларинэ ва фаалларына мэ’лумат вермак учун кварталда бир дэфа нашр олуначагдыр. (Азаринформ). А38РБА1ЧАНДА САЬИБКАРЛАР ПАРТИ1АСЫ Сов.ИКП cBjacM с»!июашдга кепшшдц». Онун бнр Д9СТ9СН олан A3op6aJiaH Коммуннст Партя]асы да бу-ражылмышдыр. CHjacH haJavAa бошлуг уаун нуДД^т гала бнлназ. Артыг Сон.ИКП-да авволлар навчуд олан нарк-снст платформа асасыцда Коммуннстларнн Энадн Иттн-фагыны Japamar Ьаггында гарар габуд олуяуб. PycHja-да вса А. РутскоАун азад саЬябкардар партн]асы Je-ннча формалашав орта снвфнк cHjacH бахышдарывын ифадачнсяяа чеврнднр. Ааарба]чаяда да Jam бнр пар-тн1анын соснал базасы ода бндачав орта сннфнн cHja-сата та’снрн Ьнсс едиднр. By сннфнн манафа]ннн ним мудафна адачак? Азарба|чан Коммуняст Партя]асыяын фоагададэ XXXIII гурулта]ынын чарырыддыгы ну*, сент]абрын 14-да «СаЬар» газети japaдыдмaгдa одан Азарба]чан Де-мократнк Эдадат Ларпиаеыяыв (АДЭП) ба]аввамасннн дарч етшипдир. Вушуяла адагадар мухбнрнмнз парти]а-мыя 1арадылмасы уара ташкндат комвтаснвнв умуАмр-ба!чан Кячнк Муассясадар Ассосяася]асынын (АКМА) презндентя, нгтясад едмдаря яамвзадн ддяЬусе]н bY-CEJHOBAAH мусаЬнба алмышдыр. — Индн иухтадяф мура-чнат формадары вар. Свза неча мурачнат едак: JoaAam, 6aJ, Joxca чанаб? — Маним учун «6aJ> даЬа хошдур. Сиза хош олан формада .мурачиэт етсаниз бундан да инчимэром. — ЭлнЬусе]н oaj, деАнлан-лэра кера партя]авыв ела нн-дн jya миндан чох узву вар. Бу догрудурму? — Сизчэ, инди Азарба]-чанда алтернатив тэсарру-<^т саЬаларинда на гедер адам аиласини долаадырыр? Бах онларьш Ьеч олмаса дер-дунден, бешиндан бири би-ЗН.М парти]анын узву олачаг. Бизим арха.мызда республиканын ишкузар даираларик НИН кучлу с'груктуру да]ана* чаг. Бурада иса аз адаы ча-лышмыр. Парти]анын ге]ди]-]атдан кечмасинэ Ьазырлыг керулур. Тезликла та’сис конфрансы олачаг. Уэвларин cajbi Ьаггьшда бундан сонра дагиг ма’лумат вера биларик. — CHjacH партн]адара е’тимад вэ рагбатнн азадды-гы бнр вахтда ]енн napmja нде1асы неча ]аранды7 ~ Лени парти]аны Jchh синиф — ишкузар синиф Ja-радыр. Казырда Азарба]чан-* да 2 миндан чох кичик му-эссиса вар. Ми«.1арла адам саЬнбкарлыгла мэштуддур. Май Ьэла кооператорлары, ичарэдарлары де.мирэм. Онларын бир ташкилатда бир-лашмаси заруретдир. Визча, халгымызын .манафелэрики .му.лки]]атчи табэгалардэ« ]ахшы Ьеч кас мудафиа еда бил.м€з. Б\тун елкаларда са-Ьибкар парто|]алары ои1асат^ дэ эсас рол oJнaJыp. Агыл-ль*., узаг||сарэ« либерал ;|ifia-лылыгла иттифаг биэим пар-ти]анын эсас принсипяарин-дан биоидир. — Вас HHja иэЬз Деион-ратик Эдалат Партя]асы7 — Фашистларин, комму-нистлэрин, дини парти]ала-рын да «адалати» олуб. Ви-зимки ишкузар демократла-рын адалати олачаг. Ишкузар адамлар Азэрба]чан хал-гыны варлы едачэклар. Бу вардан Ьамы]а naj чатачаг. Сосиал едалэт принсипи ан-чаг Ьэгигата« варлы чами]-]этдэ hajaia кечирила билор. Кслин адалати бириндан алыб о биринэ в^мак. беле-ликла, Ьа м ЫНЫ оэрабарлаш-дир.мак кимн баша душма]ак. ~ Марамыныз тустагнл-лик, Азаддыг вэ Фираван-лыгдыр. Бувлара дотру не- двя ]олдар, сиэча, веча ол-малыдыр7 — Биз Азарба]чанын са-баЬы учун схем таклиф ет-мирйк. Коммуниз.м «Д€]асы MyaJJa« мэ’нада ела схем цди. Биз такамул ]олуиа ус-тунлук аери!^. Азэ1рба]чан кечид давруидан мумкун гэ-дар даЬа аз зи]анла, игтиса-ди]]аты дагылмадан чыхма-лыдыр. Мулки]]атчи синиф хазииа олан Вэта«и.мивин там мустагилли]ини арзула]ыр. Виз тичарат ва мулки]]ат азадлыты талеб едирик: азад-лыг да. фираванлыг да .му.л-ки]^да« ва саглам мулки]-]атчиликдаи догачаг. Азар* ба^чанын игтисади]]атыньш асасьшы калачокдо хусуси мулки1]ат тэшкил едачэк. — haKHMHjJar утрунда му-барнзода Ьансы гуввадарэ мухаднф олачагсыныз7 — АДЭП парламент типли napTHja олачаг. Ифрат сагларьш да але]Кина]ик. ж^т солларын да. Халгын .мадди гудрети «имдадирсэ. ма’наеи гудрати да онда олачаг. Мулки]]втчи сииифла иттифагы олма1ан гуввалар чидди си]аси рол ojHaJa бил-мазлар. Биз бйрлэшдиричи napTHja олачатыг. Азарба]-чанын игтисади гудрэтини артырмаг иста]внлэ1рин Ьамысы ила олбир олмаг фик-ринда]ик. _ Ташаббус групуна ан мухтадвф адамлар — асасан бнзяесненлар ва зи]алылар двхнлднр. Икинчнларнн ас-днцда Ьеч бир мулкн]]эти Аохдур. Бу, ба1ла бостаиэка-нян досто^гуна банзаиирми? ~ Дун1в11ы а]дьш керэн атылдан ги]мэтли Ьеч на Jox-•дур. Биз • бела Ьесаб едирик к«, халгымызы ики эсас г>'в-ванин: бутун сарвэтларин Ja-радычысы олан яшкузар тэ-багаларла зи]алыларьш иттифагы ва бутун демократик гуввэларин бирли]и хилас еда билар. — «roj Ьамы варлансын». Дахшы саславнр. Авчаг снрр AejHAca, ва joaaa7 — Парти]амызьш игтисади програмы вар. Кеча-кун-дуз чалышан минлэрлэ мул-KHJJ0T4H, бизим фикримизчэ, Азорба]чан игтисади]]аты-ньш абади муЬаррики олачаг. Барабар белмак jox, даЬа чох истеЬсал етмак лазым-дыр. — АДЭП-и ^ Азэрба]чан Коммуняст napTHjacMHbiH Ьу-гугн варнси ва Ja yMyMHjjar- дв, варнси Ьесаб едаялар дэ вар. — АКП Москвада ге]ди1-]атдан кечмишдир. Республикам ызын ганунчулуГуна ке рэ бела бир Ьугуги шахе ол-мадыгындан биз да онун ва-риси ола бирлмарик. АКП-нин мулкиЦзтини иса ]енн партн]алара па]ламагы тэк-лиф едирик. — «ДврымЬарбн» мэрка-3Hjjar принснпиядан нмтнна еднрснниз. Бас Ьансы нрнн-снпла ншлэ1ачакснниз7 iiap-THjaHUH тэшкилат гурулушу неча олачаг7 — Бизим парт и] ада Jyxa-ры органларын Jox, Низа.мна-ма вэ Програмын башбилэн-ли]и Ьекм сурэчэк. Биздэ фракси]а ва фикир азадлы-гы олачаг. Ташкилат гурулушу озоклэрдан, эрази тэш-килатларьшдан вэ .мэчлисдон ибарэтдир. АДЭП сырала-рында дининдэн, иргиндэн ва милли]]этиндэн асььлы ол-Majapar онун .мэгсадларинэ шарик олан 16 ]ашындан Jy-хары Ьар «ас фаали]]ат кес-тэрэ билар. О чумлэдэн кеч-миш Сов.ИКП узвлари да. Тэсзрруфат Ьесаб л ы пар-THja клублары шзбакзси Ja-радачагыг. Си]асэт кафелар-да, мадани]]эт очагларында бизнес ва а]ланч© ила баш баша олачаг. Узвлук Ьаггы фаизла назорда тутулмур. Кеч КИ.МНН мил]онуна шарик олмаг фикримиз ]охдур. Раг-бати оланларын ]арды.мын-дан да имтина етмирик. Лы-гылан пу.ллар идара ва ком-MepcHja еЬти]ачларьша харч-лэначэк. Лахын вахтларда Азарба]чан Ишкузарлар Иттифагы ]арадылачаг ва ону мали]]эл8шдирм8к учун банк тэшкил олуначаг. Банкын хидмэтиндэн парти]а узвлэри да фа]даланачаглар. — Бизнесменлар партн]а-сы адландырылачагыныздан ehTHjaT етмирсиниз ки7 — Касыблыг е]иб де]ил-сэ, варлы олмаг bhJo гэба-Ьэт са]ыл.малыдыр? — Идеоложи сэлэфлэри-низ кимлэрднр? — Биз К. Б. Ззрдабидэн тэкамул вэ маарифчи?ш]и, М. Э. Расулзададан миллат-чилик вэ девлэтчили]и, М. Мэммадгулузададан демокра-тизми ва азэрба]чанлылыгы * эхз едщ)ик. — Ба1аннамэни имзала-]аяларын бэ'зилэринин <3. Бун1адовуя, Ш. Мэммэдо-ванын) бу сэнэддэн хэбэрлэ-ри 1охДУр... — Бу, тэлэoкэнлиJ.ин ва .мирзэлэри.мизин тачрубэсиз-ли]икин нэтичасиднр. Зи]а Буи]адовдан ва Шафига ха-нымдан узр истэ]ирик — Охучулар АДЭП-ин Програм вэ Ннзамнамэси ила на вахт таныш ола бнлэчак-лэр7 — Кэлзлик 0Q газетимиз ]охдур. «СаЬибкар* адлы газет бурахмаг фикринда]ик. Ону Сирус Табризли редак-та едачзк. О вахтадак парти-]аньш бэ’зн сэнадларини дикар мэтбуат органларында чап етдирэчэ]ик. АДЭП-ин Програм ва Низамнамэси «Новруз» гэзетиндэ дарч олуначаг. МусаЬнбэнн |аздЫ: Газэнфэр ГЭРИ вое. «СУЛЬПЭРВЭР УШАГЛАР»ЫН XEJPHJJ9 ЛАРДЬШЫ САН-ФРАНСИСКО. Консервлэшдирил-миш тзрэвзз, MejBO, ширэлэр, америкалы ушагларын хошладыглары мэЬсуллар — витаминлашдирилмиш гаргыдалы, ду]у, ]улаф лопалары вэ дикэр тез хараб олма-]ан мэЬсуллар тезликла бурадан ушаг баг-чалары вэ .мэктэблэр учун Мооква]а кен-дэрилзчзкдир. «СулЬпэрвэр ушаглар» тэш-килатынын баниси Патриси]а Монтандонун тзшзббусу илэ Ьэмин тзшкилатдан олан америкалы мактэблилэр елкэмиз учун чэ • тин кечзчак гыш эрэфэсинда совет ушаг-ларына имкан дахилиндэ эрзагла ]ардым кестэрмэ]э башламышлар. Патриси]анын ады Совет Иттифагында кениш ]а]ылмышдыр. Бир чох чэЬатдэн бу зирзк мэлаЬатли гадынын cэ’Jлэpи caja-синде 80-чи иллэрин эввэлиндэн АБШ-ык ва ССРИ-нин ушаг ташкилатлары меЬкэм достлуг керпулэри салмышлар, мараглы ДЭН тэкбашына кэлмэк мумкун де]ил. Усталик бу хе-jiipxah тэдбирин hajaTa ке- дылмамасыдыр.    Ларин хатирэсини абадилаш- HabajBT, 1991-чи ил алре- Дирмак учун Бакыда абида ЛИН 20-дэ Азэрба]чан Ку- го]улмасы кутлави кулла-наЬсыз CHjacH Гурбанлар лонмэ ]ерлэринин. мазар-Ассосиаси]асынын та’сис ларын ашкара чыхарылмасы конфрансы кечирилди. Бу барэдэ гэрар габул етмиш-кунлэрдэ    ассосиаси]анын дир. пленумунда ва Бакы шаЬар PenpeccHjaja ма руз галан-конфрансьшда ташкилатын лар вэ онларын евладлары- мз]инэ архаланыб Девлат банкында Ьесаб ачмышыг: 2345644, Бакы, Азманбанк 161804, код. 501822. Эшрэф МЕЬДШЕВ, Азэрба]чан КунаЬсыз Си-JacH Гурбанлар Ассосяа си]асынын президентн, Сафар ИБРАЬИМОВ, ассоснаси]анын Бакы шэ-Ьар ташкилаты идарэ bej’ этияин сэдря. бирка ла]иЬэлар hajaTa кечирилир, гаршы-лыглы мубадилэлар еднлир, Jep узунун кэнч ватэндашларынын бе]нэлхалг «СулЬ клублары» фэалиЛат кестаркрла);). Бирин-чи дафэ де)илдир ,«и. «сулЬпарвар ушаглар» елкамизэ xeJpHjJa JapAHMbmbiH топлан-.масы кампани]асьшы кечирирлар. Онлар тонларла дава-дэрман,'о]унчаг. эрзаг. Ер-мэнистанда зарар чэкмиш ушаглара JYзлэp-ло тэскинеднчи мэктуб кендарди'кла1ж вахт мэЬз бела олмушдур. Инди исэ тэшкила-тын фэаллары АБШ-да биринчилар чарка-синдэ балача москвалылара бирбаша арзаг кендарм0]э башла]ыр;(ар. Луклэри Совет Гадынлары Комитасинин унванына кандармэк гэрара альшмышдыр. Декабрын 25-дэк MocKBaja кэлма]э Ьазыр-лашан П. Монтандон илэ бирликдэ комитэ алынав )ардымыи бвлушдурулмэсинэ нэ-зарэт едэчэкдир. AIMAHHJA    СОВЕТ    ФвНЛОЛОРН БОНН. 1992-чи илин эввэлиндэн е’тиба-ран 17 минадэк совет вэтэндашы ики ил эр-эиндэ Алмани]ада ишламэк учун легал имкан алачагдыр. АФР Эмак ва Сосиал Ишлар Назирли]иннн бу кун бурада дарч олу-нан мэ’луматына кера бу илин но]абрында Бонн илэ Москва арасында мувафиг муга-вилэ имзаланмалы вэ парафланмалыдыр. ССРИ-нин вэ АФР-ин эмакдашлыс едэн муэссисэлари арасында багланан сазишлэр з.мэк фаали]]зти учун ичазэнин эсасыны тзшкил едэчакдир. ДПА Акентли]инин хабар верди)ин0 кера куман едилир ки, совет шэриклари илк вахтлар онларын кен-дэрдиклари ишчилэрин амэк Ьагтынын бир Ьиссасини алачаглар. АФР Эмэк вэ Сосиал Ишлар Назирли]и-нин фикринчэ, бу ла]иЬэ Совет Иттифагы-нын базар тэсэрруфатынын ташаккулунэ кемэк етмалидир. СеЬбат илк невбадэ совет фэЬлэлэринин муасир Гэрб технолоки-]асына у]гун в]рэдилмасиндэн кедир. Иш^ чилэрин алдыглары вал]ута онлары кен-дарэн совет .муэссисэлэриндэ истеЬсалын тэкмиллашдирилмэси учун истифада еди-лзчакдир. АФР артыг Чехо-Словаки]а. Мачарыстан. Полша. Лугослави]а, Болгарыстан вэ Ру-мыни]а илэ бела сазишлэр имзаламышдыр. Намин сэнэдлэрэ у]гун бу елкэларин 61.500 вэтэндашы Алмани]ада иш ]ери аяачагдыр. ЕФИОПИАА. Абиделврл« «муЬврмб*» Африка]« да к» либ чыхмышдыр. вддис-Эбебеда В. И. Ланинмн оиметрлик hejKeaN постамент дан катурулмушдур. Каммм абида Мамвяа ^‘Ьа{ла Мариамыи аахтында учалдылмышды... Абидаиии иатурулмаси. СИТА-иыи фетохроиммасм. ИРАГДА АЧо1ЫГ ЭЛАМЭТЛЭРИ K0PYHYP ДЭМ9ШГ. Ираг илэ KyeejT арасында девлат сэрЬэдикин позулмасы Ьалларыньш тэЬгиги кестарир ки, ираглыларын Куве]т эразисинэ ганунсуз кирмэларинин башлы-ча сэбаби онларын ачлыг тэЬлукасинэ мэ’руз галмаларыдыр. Бу барэдэ САНА Акент-ли]и Куве]тин Ьарби нума]эндэсинин 6aja-натына истинад едэрэк хабар вермишдир. KyaejT нума)эндэси ге]д етмишдир ки, онун елкэсинин сэрЬад хидмэти бу ]ахын-ларда атышмадан сонра 25 нэфэрлик бир трупу тутмушдур. Онлар кизлинча KyBejT аразнсинэ дахил олмага чалышырдылар. СэрЬэди гюзанлар диндирилэркэн мэ’лум олмушдур ки. онлар мулки палтар KejMHm Ираг Ьарби гуллугчуларыдыр. Тутуланлар 03 Ьзракатлэрини бунунла изаЬ етмишлэр кн, Саддам Ьусе]нин халга зидд си]асэти нэтичэсиндэ баш алыб кедэн баЬалыгдан эзиПат чакен аилэлэрини долавдырмаг учун гачагмалчылыгла машгул олмаг гарарына калмишлар. KyeejT Ьарби нума]эндэсинин деди]инэ К0рэ, сэрЬэдин шимал Ьиссэсивде Ьэр кун позунтулар ге]дэ алыныр. О, ба*зи гачаг-малчыларын Багдадын тапшырыгларыны jepHHa ]етирдиклэрини дэ истисна етмир. TBMNCH. Миллм Гаардм|аиын аскарлари лраамдаит 3. Гамсахурдманы мудафиа адмрлар. ф. Ьокумат аамммм гаршысмида. ей? А-М ММРРижаам. ;