Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 26, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 26, 1991, Baku, Azerbaijan UB««y,fiUgn|^ • Амримформ • СИТА О^ДУ ПОЛИС диил МОСКВА. ССРИ СилаЬлы Гуввелари баШ гарарма* Ььжын ройои/* кенералы^Вла^^р Л^в билда^ A3dPBAJ4AH РЕСПУ6ЛИКАСЫНЫН КУНДЭЛИК ИЧTИA^AИ■CИJACИ ГЭЭЕТИ ф Чум* «шамы, М с*нт|абр 19*Ьчи ия. # щ асасы ИН»-*у «дда н>- I М 189 |11$961 1улиушдур.    • Гфмт М rwmi |«вуи* учуй М г*ям(|. Х939РИ ГОРУМАЛЫ... Х939РД9Н Г0РУНМШ1 Х989Р АЛИ ШУРАСЫИЫ 1АРАДАН ШЫРЛЫГ КОМИШНИН НЧЛАСЫ Хэеар проблемлард1на дайр и]ун aJындa Вахыда кечирилмиш Биринчи бе1-нзлхалг конфранс дYнJaнын ан бв)ук келуну хилас етмак барэдэ комплекс програм Ьазырламаг учун таклифлар топлусунун гэоул олуимасы ила баша чатмышдыр. Хазар Али Шурасыны тэшкил етмак учун Ьазырлыг коми-таси ]ар)аф1лмышдыр. Бу гeJpи•heкyмaт органы Хазар-да еколожи вoэиJJвти« гвтиJ-Jэтлe ]ахшылашдырылмасы саЬосинда сэ’]лари алагалан-дирмэлидир. Инди Бакыда AзвpбaJчaн Республикасы Девлат Та-биати МуЬаффа Комитасн-НИН Ьима/аси алтында Ьазыр* лыг (коиитасинин ичласы ке-чирилир. CeнтJaбpын 24-дэ Аэарба]чан Республикасы-нын поезиденти А. Н. Му-таллиоов комитанин узвлэ-рини гэбул етмишдир. Б€J-налхалг конфрансын ахы-рынчы иш куну онун иш* тиракчылары А. Н. Мутэлли-бовдан хаЬиш етмишдилэр ки. Хазар Али Шурасына башчы^лыг етсин. Азарба1чан Девлат Табиа-ти МуЬафизэ Комитэсияин содри А. Э. Мансуров конфрансын горарларыяы Ьа]а* та кечирмак саЬасинда квру-лан ЯШ, амали групун паэыр-ладыры сэнадлария маэмуну Ьаггыяда ма’лумат вермнш-дир. О. данизин caвиjJacиllИн хеГли галхмасы ва даЬа да 1уксалмак ме]линин олмасы натичасянда Japaимыш чох агыр ваэя]]ата дяггатя чалб етмяш, Хазарян каяд тасар- ^»уфаты торпагларыяа. сана-е муассясаларяна, манзял фоядуна яядяjддaк мял]ард-ларла манат зарар вурдуруиу бялдирмяш, данизин пучуму-нун агыр яатячаларинин гаршысыны алмаг. елми гув-валари ва васиталари бир-лашдирмак учун яри маблэр-да инвестиси]алар гoJyлмa-сы лузумуну ге)д етмишдир. Планетян 1<гтисади]1атыиа, иглимянэ, eкoлoкиJacынa Хазарин та’сиринин Ьагига!* тэн глобал характер дашы-дырыны, е^ни заманда онуя мэЬз бу чур бе]ук тэЬлукэ ]аратдырыны назара алараг Ьэм елкамизнн. Ьам да ха- ричи девлатларин мутахас-сислари амали шакилда гар-шылыглы фaaлиijдт кестар-малидярлар. ССРИ Елмлар Академн]а-сы Дахялн Суларын Бколо-ки]асы Иистятутунун лабо-paTopHja мудири В. И. лук-)анекко, Дагыстан Елм^Мар-. KeoTepMHja Проблем^ ларя Иистятутунун директору К. М. Мапаммадов, ^рк-мэнистан ЕА-ныи витсе-пре-зиденти Ф. Ф. Султанов ва бы республиканьш Елмлар Академи]асы CeJcмoлoкиJa Иистятутунун директору Т. А. Аширов, Хазар Елми Тадгигат Валыгчылыг Тасар-руфаты Иистятутунун директору В. П. Иванов Азар-оа]чан Республикасынын президентини бу ]уксак вази-фэ]э .сечилмаси мунасибати-ла тэбрик едарак Хазарин тaлeJи барасиндэ алимларин прогнозлары, данизин са-BHjJacHHHH ениб-галхмасы сэба^бларина, проблемин cejcMHK ва дикар чапэтларинэ дайр онларын фэpзиJJвлдpи Ьаггында сеЬбэт ачмышлар. А. Н. Муталлибов табрик-лара кера ва Хазар Аля шурасына    башчылыг етма/и таклиф    етмяш алимларин ва мутахассисларин Mac’yAXj-Jaтли е'тимадьша кера та-шаккур едарак демишдир кя, Хазар кими надир су пев-эасини хилас етмак учун ha-зырда башлыча вазифа бу-туя алагадар тэрафларин са’]ларини алагаландирмак-дан ва бярлашдирмакдан ибаратдир. О демишдир: тура ва онуя калачак фаа-лиДати табиати горумаг кя-ми умумбашари протмын таркиб Ьиссэсидир. ДарЬал Ьалл едилмэли олан конкрэт масалалар да вардыр. Бун-лар демиз сул&рыныя басды-гы эонада jamajaH адамла-рын тале)и, манзиллери ила, эаводларыя, канд тасэрруфа-ты муассисаларияин, ]олла-рын BesHjJeTH ила баглыдыр. Республикамызда ва гоншу республикаларда ropyjyny гуррулар ТИКИЛС0 да. прог-нозларын xecтapдиJи кими. бунлар Ьеч да кифaJвтлaн-днричи AejHHAHp. Сакянлэ-рин ва муассисэлэрин саЬил золарындан кечурулмаси им-канлары бараде калачак тад-бирлэри дагиг мyajJaнлaш• дирмэк, бутуя фapзиjjaлapи ва таклифлэри дяггатла му-закяра етмак, оптимал ла]и-Ьалар Ьазырламаг ва онларын haJaTa кечирялмасиии сур'атланднрмак лазымдыр. Президент проблемин бу-тун чаЬатлариии аЬата едан умуми комплекс програм Ja ратмаг лузумуну reja етмяш-дир. Бу програм ССРИ лат шурасыныи муэо^а сина верилмалидир. Дев otpa- Прог- рамда Хазарин ]аратдыры ва aJpM-aJpM республикаларын кучу чатма]ан тэЬлука ила элГ'Гадар бутун елка гаршы-сында дурак oeJyK халг тасар-суфаты ваэифалари ев акся* кй тапмалыдыр. Мвруиур, харичн елкаларин имканла-рыны да чалб етмак лаэым-дыр. Комита узвларинин хаЬи-ши ила А. Н. Муталлибов Железноводск керушунун ]екунлары Ьаггында даныш-мышдыр. (Ава|Швфори) TYPKHJdJO КЕДЭРКЭН Гаэахыстан Преэиденти И. А. Наэарба]ев ш» арвады. елача да онлары MyiuajHOT едан шахслер сент]абры» 25-дэ Typwijaja расмя KeAajwaH аз муддат ьакы аеропортуида flaJaHMi^ap. Преаидегнт Н. А. Назарба ]еви ва онун арвадыны Азар-ба]чан Республикасынын Президентк А. Н. Мутелли-бов ва арвады, кабеле дикар расмн шахслар гаршыламыш-лар. Республикаларын презн-денълари арасында достчасы-на секбат олмушдур. (Аэаринформ). ИЧЛАС БАША ЧАТДЫ МОСКВА, елканин Халг Тасарруфатыны Оператив Идараетма .Комитесиннн ичласы ceнтJaбpын 24-да шпини баша чатдырмышдыр. Де-мак олар ан чох мараг до-гуран масале — Республика-ларарасы Игтисади Комитанин структуру ва фyнкcиJa• лары масэласи музакнре олунмамышдыр. Бу масала-нин имузакираси ан ]ахын чума кунуна кечирнлмишдир. мишдир ки, ССРИ Силаклы Гуввалэринин kaj^ да1^ лари гошунларынын команданлары ССРИ Мудафне На-эирля}ияин p(^бapлиJиндaн суверен республикаларда да-ХИЛИ ва миллатларарасы .мунагишалэрин каллииде ншти-рак етмамак барада кестариш алмышлар. О rejA етмишдир ки, Туркустан Ьерби Даиреси (Совет Орта Аси]асынын бутун эразисини еката едир — СИТА-яьш raw*) гошунларынын команданы кенерал-пол-коаник Иван Фуженконун гошунлары Тачикистан шапа»р-ларянин кучатаринэ чыхарма>1аг барэда а мри тамамияа бу директива yjryH каляр. тК^шкидачилерия фикринча, республикадакы мупа-гишаларин каллинде гошунларын иштиракындан олуимасы JeHM совет карби pok6opnHjHHHH ордуну она ж одма]ая м авваллар мачбурен JepHHo J®^^MhJh [феларнцдан аэад eiMaJa сэ J кестарди)ини субут •аэи «дкр eiMaJa ca'J КОНСТИТУСМА ГУ9УЛУШУ ГОРУНМА1АЧАГ1 МОСКВА. ССРИ Девлот TakлYK9CИзлиjи Комитаси-ЯНН садри Вадим Вакатни Совет Консгнт>^М щуяу ropyJaH^HWpoHKH (3 Даулыг Гарабак СУЛЬЭ AOfPy АДДЫМ СентЛбрыи 23-да Железноводск шакаривда PycHja Фсдерасн1асыньш Презндентн В. Н. JeATCim ва Газахыс-тая Презяденти Н. А. Назарб^евнн mchtbhhahJh нла Ааарба]чан ва Ерманистан ракоарларн бирке ресмн ме-лумат нмзаламышлар. Мухбирнмяа онун иштнрак етмяш A3ep6aj4aH яын седри, халг депутаты Араз ЭЛИЗадЭДЭН оу се надн шерк етмасини хакнш етмищдир. О демишдир. — Japaнмыш BaaHjJarAa Jeлтaш ва НазарбаJ€BHh ва-сит8чнлн)лндан имтина етмак, бунунла да кимин дуз. кимин öjpH! олдугуяу кечмиш ^ттнфаг во AYHja ичтимаи]-агнно чатдыр.^г имканын-дан макрум олмаг öeJyK си-JacH сакв са]ыларды. Лакин бу демак де]плдир ки, Азар-ба]чан биртарефли кузашт-ларэ кетмоли иди. Дузу, мани нума]ендэ keJ’atHHa де’-BST етмэмишдилар. Лакин халг депутаты ними сон кун-ларда бир неча дэфэ вз се-чичиларимла керушмушдум, бутун Kopanöoj чамааты майдан ган текулмэсинин, ма'-насыз иткилэрин гаршысыны алмагы тэлэб едирди. Сечи-чиларим артыг дэмиpJoлyяy бела дaJaндыpмaг азминдэ идилар. Ман онлара сез вср-днм ки, алимдан калэни еда-чэ]ам ва буна кера да езум республика Президенти AJaa Муталлибова занк етдим. Хакиш етдим ки, мани да keJ’aTa салсьшлар. Бу адды-мы атанда ону да назара алырдым ки, Борис Нккола-]евичла Jaxmu танышам в» бир-биримизи адатан баша душурук. Железиоводска калдикда мэ’лум олду ки, бирка 6ajaHaT кала казыр де^ил. Биз—Ja’HH Ь. Ьэсанов. Т. ГapaJeв. М. Рада 1ев, В. Баршадлы, М. 9са-дов ва май A^aз Муталдаб^ вун отарьшда идик. Калиб хабар »ердилар ки, Борис Никола]евич Муталл>1бовла керушмак иcтajиJp. Муталли-бов разылыг верди. Лелтсин кэландэ камымыз отагы тарк етмак иста]ирдик. Республика Президенти Тамерлаи ба-Зин ва маним галмагымы ла-зым билди. Лелтсин ба)анаты охуду ва билдирди ки, Ю—15 дагигэ-ден сч)нра керуш башлана-чаг, санвд имзаланачаг. Виз бир-биримиза бахдыг. Ма’-лум иди к», саиади бу шакилда габул етмак олмазды. Чункя онун бнр чох муддэ- ала5>ы респ^ликанын зара-рина иди. Билдирдик ки, бу санеди ]ахшыча eJ.paHH6, таклил едиб Чаваб вера бр-ларик. Тамерлан ба]ла отаг-дан чыхыб експертлвр гру-•пунуя JaHbiHa кетдик. h. hsr санов да бизимлэ бирка кет-ди. Илк назардан сездиЗимиз шубкалар езуиу доррултду. Санадин мавгеЗимиза эидд олдуру бир дака ашкарлан-ды, Тамерлан бэЗло бирке А. Муталлибовун Занына га-Зытдыг. ‘вЗренднк ки, Пре-зидентии да фиКри бизимле еЗнидир — бу чур санади имзаламаг олмаз. Артыг мушааире зальша де’ват едилмишдик. А. Муталлибов аввалчедан билдирди ки, бу санеде Азерб^чан тарофинин ирады вар ве Гара-бар лроблеми бараде муха-лифатнн фикри халгын яра-дасини, арзусуну там ифада едир. О, сезу Тамерлан бэ-За ■ верди. Т. ГараЗев бизим мввгеЗи.мизи дагиг билдирди. Лелтсинлэ НазарбаЗев тэ-аччубландилар. Карунур, бела гагиЗЗат казлемирдилар. Май геЗд етдим ки, баЗанат бизсиз казырланыб ва бу калда биз эсас дард принси-пэ нстинадан гыса бир сэна-да имза ата билэрик. Бу принсиплэр ашарыдакылар-дыр: биринчиси, аташин да-Зандырылмасы. икинчиси, ДГМВ барада габул едил-миш бутун конститусиЗаЗа зидд гэрарларын лагви. учун-чусу, бутун гулдур дасталэ-рик Гарабаг аразисиндэн чы-харылмасы, дардунчусу, ДГМВ-де гануни какимиЗЗат органларыньш бэрпасы. Васитэчялар таклиф етди-лэр ки, кеч бир Зера дагыл-маЗаг ва чумла-чумла, кол-ма-кэлма мети узариндэ 3®* ниден ишлаЗак. Натичада ка-мыЗа ма’лум олан матн алын-ды. )Бу матнда тарафларин компромиси 03 эксини тап-ды. Нам да асас масэладэ — Гарабаг масаласиида биэим каглылыгымыз, гулдур дэс-талэрин ДГМВ-ден чыхарыл-масыньш зерурилиЗи камыЗа мэ'лум олду. Сакбетн |азды: Сабир ИСМАДЫЛОВ. БАРЫШЫГ СЭ’ДЛЭРИ АЛГЫШЛАНЫР ВАШИНГТОН, 35 cenrja6p (СИТА-выя мухбирянден). Бнрлашмиш Штатлар Даг-лыг Гарабар атрафында ве-зиЗЗетин динчликла низама салынмасында Борис Делтси-нин ва Нурсултан Назарба- Зевин васитэчилик фаали^з-Затинэ мусбэт гиЗмаг вер-мишдир. Девлат департамен-тинин расми нумаЗаядоси Р. И^учер бунунла алагадар олараг билдирмищдир ки, «Зоракылыры даЗандырмаг... ва Даглыг Гарабаг масэлэ-синин каллина «емак етмак Золунда PycHja президент» Делтсинин ве Гаэахыстан президенти НазарбаЗевин са’Злэрини Вашингтонда ал-гышлаЗырлар». КУНУНЛА БЕЛа. АВТОБ^'СА БАСГЫН 15 НвФвРИН 1А9АЛАНМАСЫ ИЛ0 НвТИЧдЛвНДН Дерд республика президентинин кару-шундан сонра адамлар Дарлыг Гарабарда, о чумледэн саркед раЗонларында сакитлнзе вэ эмин-амаилыга дорру ирэлилеЗиш ола-чарыны кезлэЗирдилар. Лакин ермани силаклы дасталари фитнакарлыг таратмакда давам едирлар. Басгын вэ атышмалар ара вермир. СентЗабрын 25-дэ сакэр тездан Эскаран-да баш вермиш кадиса нсэ кеч бир ахлаг вэ инсанлыг елчусуна сырмыр. Иншаатчы^ лары Ардамдан иш' устуна — ХочалыЗа апаран автобусун гаршысыны бир дэстэ гадын кэсмиш, суручу машыны сахламара мачбур олмушдур. Ела бу дам Золун кар ики тэрэфиндэн автобуса даш ва домир парчалары Зардырылмышдыр. Бунунла ураклари соЗумаЗан гулдурлар машыны ашырмышлар. 15 нафэр мухтэлиф дэрэча-ли хасарэт алмышдыр. Ьадиса Зерина калан Хочалы милисинин эмэедашлары да кучумлара ма’руз галмыш-лар. Милис нэфэри Эклиман АгаЗев голун дан зараланмышдыр. ^ СУЛТАНОВ. «ХГ»-яин мухбнря. ЭСКЭРАН РАЛОНУ. Сал|аи раЗоиуидакы «Дамаэлыг» коопаративиие такча колхоз ва соахозлар да|мл, шахси тасарруфатыида мал-rapa сахлаЗамлар да таз-таз мурачкат адмрлар, Ахы {арлм иглима уЗрунлашммш, бол суд варан имаЗми аарса, агарты сарыдан инкаранчылыг чак-мазсам. «Дамаалыг» мака бала мал-гара чннсяарн Затмшдирмр. Коопаратиамн садри Ааар-баЗчан Канд Тасарруфаты АкадаммЗасынын днссартаиты Закра Такнроааныи нса аа алми арашдырмаларыны практика нла дака сых алагаландирмак нмканы аар. -ф Закра Так1фам •• тах ник-лаборант 1акаиа •ш^ам*    Фото    ^ Нбадаауидур. ПАРТША мулкгалэти ХАЛГЬШ ОЛМАЛЫДЫР касязлиЗи системивин дикар структурларында исгифада олуначагдыр. техис конФРАНСЫ МОСКВА. СентЗабрын 24-да паЗтахтда ислакатлар карекаты чэрчивасиндэ РусиЗа ИслаЬятлар П»рти]асынын ачыямышдыр. Конфрансьш ишиидв Pycaja Федер^У^ ньш мутстелиф рекионларьшдан - Москва, Санят-Пет^ вург.^рм. Сивир, Гараданиз)аны в» ^ри-мор^ад ^ Hf^piWH чох яуяа]вндв иштирак едир. яишмнамасини габул етмали ва партиЗанын те сис муддатини муаЗЗенлашдирмеладир- лар. КУРМУСТАИДА ФвВГвЛ'АДЭ 103141^ ТБИЛИСИ Курчустан Милли Таклукасизлик Шу- пасынын республиканын халгына. дунЗа ДеЗилир: •‘^УРнуста!^ гизам давам едир. Онун магсади халгын сеч- дизи ^акберлиЗи ва президенти    кечирн- Поеаилент Звиад Гамсахурдиа Али Советда кечн^ лен мотбуат конфрансында билдирмищдир PeciSS^icN мГлли Таклукэсизлнк Шурасынын пымА всасвн онун вердиЗи ферманла сентЗабрьш 25*д шат 00.00-дая Тбнлисидв фввгал'ада Sip. у»У“и свфврбэрлик е лан олунур. Гадаеан сааты Л^^м^^^шадлатлары ва идарзларинда бУР““ оежими кучлендирилир. Онларын мукафизеси Y^YH wiSo чакай хусуси груплар Муоачиатде геЗд едилир ки, республикада.сиЗаси viiiSSi м1;ш1№тдан кечирилан вэ кечирилмэ)ан снлаЬ- минеи 15 дагиге давам етмииддир.    лчлв.т»?ч11’в1Г1л ^аи адчв Курчустан пв1тахтында фовгал ад» 1И Т^иг №лдаад»н соир. Тбилисида »я азы беш я* ^р Ьвлвк олмушдур- ТТШМеИИСТАН -' ГОИУМЛАР КвРТШТРЛвР аШГАВАД. Совет Туркманистанынын в»    *52^ hSJ^Sr«w6wape яетмак учун .мувафиг да ват олмалы-дыр. ХАЛГА МУРАЧИ0ТЛ0Р ДУШОНВЭ. Тачикиаан демократии гуввелери иттн-Фагьшын яумвЗондэлери республика акалисини **Y^w 8т<шэли1а чагырмышлар. Бу чагырышла онлар (Ьатин ташкил етдиЗн издипамлы митинпда чыхыш ^ ^шлер. Митинг ики кундур ки, Тачикистан парлвмея-ТИНИН бииасы гаршысында flaaaiM ед1ф. Тачикистан Республикасы Али ман НабиЗев твчик халгына мурачиат едиб ону тешош-лн олмага, агыл-камала ва 3®кдилл»3е чагырмыюдьф. 10Т0Н С0Н0 ОРУЛ Aice... ДАШК9НД. СентЗабрын 24-да взбеиистан па|твх-тьшда инди харичда    взбакларин    (туркуствнлыл- рын) илк беЗнмхалг кврушу башланмышдыр. Kjwn ричде ве Озбекистанда 3»шаЗ®н соЗд^ар тисали тячарот. медени эмэкдашлыг Зарадылмасынв keep президенти И. Карммо. кору» ШУИ ачылышында чыхыш едэран соЗдашлары догма )ур-даш намина бирлашмаЗе, идеоложи фикир ш хилас олмага, туркустанлылара махсус ветанпарвор-лик ен’еналерине садиг галмага чагырмышдыр. Коммунист Партизасынын бурахылмасы ила алагадар онун мулкиЗЗатн Зерли Со-ветларин сэренчамьша ве-рилмишдир. Бу мулкиЗЗатин белушдурулмэси там аш-карлыг шараитиндэ апарыл-малыдыр. Чунки ба’зи бина-ларын Зеиидэн лазымсыз идареларин ихтиЗарына ке-чэчаЗи барада сез-свкбет асассыз деЗил. Лахшы олар-ды ки, камин биналарда тибб муэссисалари, такси л ва ме-даниЗЗет очаглары Зерлеш-дирилсин. Халга хидмат еден бу муассисэлэрин акс^^^яЗ Затинин вазиЗЗати сон дере-40 ачьшачаглыдыр. ASeMAJIAH РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИНИН ЧАРЫРЫЛМАСЫ ЬАГГЫНДА A3éPBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ АЛИ СОВЕТИ СЭДРИНИН ГвРАРЫ Он икнячн чвтырыш A3»p6aj4BH Республикасы Али Советяянн нкннчя сесси)асы 1991-чн ил окт]абрын io-да Бакы шэкэр1шла чагырылсын. Ав»рб«1чи1 Реецгбдшмеы А«' Бмы ф»1мри. 25 сент]абр 1991^ ил. Кечмиш Бакы Али Пар-THja Моктабинин Бакы Девлот Университетинин Захьш-лыгында Зерлешан Затагха-насы хеЗли вахтдыр бош-дур. Ьалбуки раЗонлардан калиб тексил алан зекмог-кеш балалары университе-тин Затагханаларында урок сыхан дарысгаллыг шараи-тиндо Зашамага. Ja да од гиЗ-матина кираЗа ев тутмага мэчбурдурлар. Ве'зи гувве-лар иса камин Затагхананын университета верилмесинэ мане олурлар. Бу иша чавабдек олан шехсларден бир вэтеядвш кя- ми хакнш едирем ки. инди-ки ичтимаи-сизасн просесдо-ра дузкун гиЗмат вериб агыллы герарлар гебул e'i синлер. Халг еэ алын тори во зекметн яле Заранмыш партиза мулкиЗЗетцнин есл сакиби олдугуну залныз он-да кисс еде билер ки. кемин биналарда бу дефе езко ад-ла 3«ни бурократик идарелер деЗил, кегигетен халгын ек* тиЗачы олан тибб. тексил ве мадениЗЗет очаглары Jep-лешдирилсин. М. ГАСЫМОВ, ■ваденмж, М. 9. Ресудзв-де адвша ВДУ*муж ревтору. ШБЫГ ТаДАРТКТ СЕНТ1АБРЫН aine ОЛАИ МО'ЛУМАТ JAHAbimAHT. БУ Г9Д0Р? «АзарбаЗчанр гезети 37-чи немре-сикдэ АзербаЗчан КоммуШ1ст Парти-Засынын невбеданкенар XXXIII гурул-та]ындан ез мухбиршшя геЗдлерини дерч етмяшдяр. ГеЗдларин муеллифи маним гурултаЗдакы чыхышымы шерк едарак Зазыр: чТофиг Рустемов гу-рултаЗдан хакиш елэди ки, кекно < Коммунист» гезетини редаксиЗа амэк-дашларына багышласынлар». ГурултаЗда «АзербаЗчан» гезети-яин баш редактору Сабир Рустемхан-лы яте керушдуЗумден вэ чыхышымы онун да динладиЗин» куман ет- диЗимдэн дедиклеримин беле сербест Зозулмасына чох тэоччублендим. Эслинда ман «АзорбаЗчая» яашриЗ-Затынын директорунун, «Халг газети»-нин, «Бакински рабочи», «Вышка», «Барэкат», «Бакы» ва «Баку» гаэет-ларшшн, «АзарбаЗчая коммунисти», «Аз^аЗчан гадыны», «Кирпи», «Канд кеЗаты», «Диалог» журналла-рьшын рвдакторларьшьт имзаладыгы мурачиети гурултаЗын нумаЗендале-рине чатдырмыШам. Мурачиетде кечмиш «Коммунист» нэшриЗЗатынын ^засында гэзет-иэшриЗЗат коисернн Зарадылмасьшын зерурилиЗиндэн да-нышылыр ве гурултаЗдан хакшп олунур ни, бу бареде республика рек-берлиЗи гаршысында месела галдыр-сын. Белеликла. чыхышда кекне «Коммунист» газетинден ва онун редаксиЗа емекдашларына багышланмасы хакишияден 'асер-еламэт де Зохдур. Бирча чумлалик шеркде бу гадер Заялышлыг чох деЗилми? Т. ГГСТ9МОВ. 1 Тертер Иммшли Светлы Нвфтчеле Нечыгебул SopiereN Агдеы Зердеб Сабмребед Верде 1ШШЯ9Ж Атдеш Учер Курдеммр iMBeqreep Ке{че{ Агсу Агчамдм Коры^ Сел|«м п * _ Ч || 1 ! Ili 20499 97.6 25638 94,3 32974 86.8 21525 82.8 2289 81.7 78.1 41387 11676 77.8 15911 Т7А 43061 75,5 49428 74,9 9600 73.8 8849 70,8 5581 69,8 9667 67,6 16974 62,9 4287 61.2 2412 60.3 31125 50.2 7742 50.1 17316 48.1 2.6 3.1 2.8 5.1 4,5 3.8 4.1 2.7 3.2 3.4 4.» 3.0 2.8 2.8 4.0 3.0 hi 4.2 2.0 S.8 47.6 37.5 69.1 65.7 66.8 70,9 32.4 39.8 65.9 42.6 79,8 0.8 0,4 76,8 4Л IM 61,6 52.8 62.9 51.1 37.0 62.3 А1.Э 40А 64*3 56.3 *7.0 29Д т им 0М 97.9 62.0 55.0 28.0 пм м м 3.9 Ь* 5.0 4.0 а 19 АО «.i At U АО Чштм: imi» rü 1,1 IAS *м и ;