Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 25, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 25, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г83ЕТИ 25 ^ВНТ1АБР тг-ч* ил. -е- т 1вз I I I I I €€ БАКЫ ПОНДИСИОНЕРИ » ЕЛМ-ИСТЕЬСАЛАТ БИРЛШИ ——— 1АПОНИЗА ИТ АЛИМ, ТУРКИ», ИСВЕЧР8 ФИРМАЛАРЫНЫН ЛИСЕНЗИ1АЛАГЫ ЭСАСЫНДА ИСТЕЬСАЛ ЕТДИЗИ МвНСУЛЛАРЫН КЕНИШ ЧЕШИДИНИ -| кондГионерлэр. мэтвех комбашлары. електрик миксерлэр. електрик этчэкэн. ШИРвЧЭКЭН. ШИРЭСОХУДАН, ТОЗСОРАН МАШЫНЛАР ва с. ТЭКЛИФ ЕДИР. «БАКЫ КОНДИСНОНЕРИ» ЕЛМ НСТЕЬСАЛАТ БИРЯИ1ИНИН MMMWU ДТНЦНЫН SO-дан ЧОХ ООКОСННО ИХРДЧ ЕДИЯНР.    * «БАКЫ КОНДИСИОНЕРИ» Елм-ИстаНсалат Бирли|и Залоии-|аиын «МИСУБИСИ ЕЛЕКТРИК КОРПОРЕЗШН» ширкетииде ис-унаи кондисионарлерии мухтелиф моделлерими СКВ-i» еатмег учуй мустесиа Нугуга маликдир. Ишкузар эмекдашлытын даНа бир |аим меНсулу — Вены Тахмики-Тичарет Маркам 1аломи|аныи машНур HITACHI шир-иатиими SHIVAKI маркалы талеаизорларыны таклиф адкр. - к. к %ь V- f \ х I I IБИЗ ИСТЕЬСАЛ ЕТДИШИЗ МЭЬСУЛЛАРЫ САТЫР, САТДЫГЫМЫЗА ХИДМ9Т К6СТ9РИРИК! Ихтмсаслашмыш фирма мемзелерыидаи алдытыныз мал-ларыи мензил башыиа чатдырылмасы, гурашдырылмасы •» динар хмдматлар бмрлм|ми «Саране» хидмат муасснсасм те-рафиидаи те'мин аднлир. «Саране» мутахаеенеларнинм |уи-сак ихтиеас еаам||аем меНсулларымыза данр Нар Ьаисы бир масаланин Наллнида екаии кемекчмннз олачагдыр. «Сер-анемии ме’лумет талафомлары: 66-89-16, 67-08-17. I вмс»нн ме'лумат телефоилары: оо-ее-ю, ex-va-i/.    нам»- Бизим истеНсал етдБЦимиз мэНсуллары алсаныз пешман олмазсыныз. БИЗИМ YHBAH: L СиЗИНАЭ эмэкдашлыга Ьазырыг! Бакы—>70029, J-чн Каидаяам иучааи, 10. Тапафвилар: 44-19-9), 67-11-24. ТЕЛЕКС: 142101 FLAG SU ФАКС: 000)21. №    ~ I I ШИЛИ Х8БОРЛЗРИ МэшЬур Аркентина фут-болчусу Диего Марадонанын футболла видалашмасы тэ'-хирэ салынмышдыр. Бу, Ис-пани]анын «Севил1а* клубу рэйбэрлэринин ИтaлиJaнын «Наполи» командасындан Аркентина футболчусуну ал-масы барэдэ данышыглар за-маны мэ’лум олмушдур. Су* рихдэ ФИФА-нын гэрарка-Ьында бу тэшкилатын баш катиби Лозеф Блаттерин иш-тиракы илэ данышыглардан сонра «Севил]а» Марадона-ны алмышдыр. «Ceвилja* клубунун рэЬбэрлэри бунун учун «Наполи» командасына 7,5 мил]он доллар вермиш-лэр. Контракт бир адшф багланмышдыр. Буну ила бело «Сеьил}а»]а икн ил эрзин-дэ Марадонаны ИтaлиJa клуб-ларына сатмаг гадаган едил. мишдир. Марадона jeни клубда эв-вэллэр Аркентина сечмэ ко-мандасынын мэшгчиси иш-лэмиш Карлос Билардонун рэЬбэрли]и илэ мэшг едэчэк. Марадонанын «Ceвилja» ко-мандасында дебуту ceнтjaб. рын 28-дэ МунЬенин «Баварка» клубунун футболчула-ры илэ ]олдашлыг керушун-дэ олачаг. * * * Авропа миг)аслы Ьэндбол турнирлэринин старты верил-мишдир. Республикамызын «Бакылы» клубунун    идман- чылары Авропа Ьэндбол Фе-дepacиjacынын кубоку угрун-да мубаризэ]э башламышлар. Ил к турда Бакы Иэндболчу-лары Тирасполда Ьэмин шэ-Ьэрин идманчылары илэ ке-рушмушлэр. Aзэpбajчaн идманчылары 21:20    Иесабы илэ галиб кэлмишлэр. Кв-рушдэ Есмира ВаИабзадэ, Чэмилэ Аббасова.    Ре1Ьан Нэб^ева. Кулнарэ    Напое на. Лалэ Мурадова. Илона вэ Нэркиз Мирзэ1ева бачыла- ры Jaxuibi oJyH HYMajHm ет- дирмишлэр. Бу командалар арасында тэкрар квруш ceHTja6pbiH 29-да Бакыда кечирилэчэк. Хатырладаг ки, 1983-чу ил- дэ Бакы Ьэндболчулары бу кубокун саЬиби олмушлар. * • * Турки1энин Истанбул шэ-Ьэриндэ алты гадын воле}-бол командасынын иштира-кы илэ бе^элхалг турнир кечирилмишдир. Ларышлар-да Бакы мэишэт кондисионер-лэри заводунун идманчылары да чыхыш етмишлэр. Фи-налда Бакы воле]болчулары Истанбулун «Еззачибаши» командасы илэ гаршылаш-мышлар. Бакы идманчылары 3:1 Ьесабы илэ галиб кэ-лэрэк турнирин галиби олмушлар. Сонра Бакы мэишэт кон-дисионерлэри заводунун коллектив» Туршфнин Мэрсин шэЬэриндэ кечирилэн тур-нирдэ japышмышдыp. Бура-да да алты команда чыхыш етмишдир. Воле}болчулары-мыз бутун керушлэри уда-раг биринчи jepи тутмуш-лар. * • * Республика стадионунда Aзэpбajчaн кубоку угрунда 1ункул атлетика }арышлары кечирилмишдир. Гэлэбэ уг-рунда Бакы вэ Сумгаит ат-летлэри мубаризэ апармыш-лар. Елмира Чаббарова вэ Лури Лопатников 100 вэ 200 метр мэсафэлэрэ гачмагда финишэ биринчи чатмышлар. Чаббарова Камин мэсафэлэри 12 вэ 25,8 сани^э, Лопатников иеэ 10,6 вэ 21,7 сани-ЛэЛэ гачмышдыр. Емин МаЬмудбэ]ов 400 метр мэсафэни 48,9 caниjэjэ гэт едэрэк биринчи 1ери тут-мушдур. А30РБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЭДЭНИЯЭТ НАЗИР ЛЛиИ А38РБА1ЧАН девлет АКАДЕМИК ОПЕРА ВО БАЛЕТ ТЕАТРЫ 1992-чи ил окт|абрын 1-Д»н 17-док опан РЕПЕРТУАР 2 окт]а6р,    *"•    Донисетти «МЭНЭББ9Т ИЧКИСИ» 3 шэкилли опера 3 ок^абр, шэнбе    3.    Ьамыбэ)©«,    Ни]ази «<АШЫГ Г0РИБ» 4 шэкилли опера 4 окт)а6р, базар мундуз «ЗОЛУШКА» 2 шэкилли опера ахшам «ЖИЗЕЛ» 2 шэкилли балет Л. ElajHiuTejH А. Адан У. ha«bi6ejoa Д. Россини Л. BajHWTejn Ш. Ахундоаа 9 ок^абр, «уме «ЛЕШИ 80 М0ЧНУН» 3 шекилли опера 10 ок^абр, шенба «СЕВИЛИЛА Б0РБ0РИ» 1 шекилли опера 11 окфбр, базар куидуз «Чфкмели пишик» 2 шекилли опера ахшам «К0ЛИН ГАМСЫ» 3 шекилли опера 16 окфбр, чума    з.    Ьачыбо|оа,    НЦази «АШЫГ ГЭРИБ» 4 шекилли опере 17 ок^абр, шэнбэ ОПЕРА В0 БАЛЕТ СОЛИСТЛ0РИНИН КОНСЕРТИ Кундуэ тамашалары саат 12-де, ахшам тамаша- лары саат 19-де башлаиыр. Билетлер театрыи кассасында Нэр кун саат 10-дан 19-дек сетылыр. Шенбе ее базар кунлери тамашалар саат 18-дэ башлаиыр. мухтэлиф формалы муассисв В9 ташшдт РЭЬБарлариннн нэзаринэ! СИЗ ХАРИЧЭ ВЭ JA МДБ вЛКЭЛЭРИНЭ ИХРАЧАТ МАЛЛАРЫ КвНДЭРМЭК MCT3JMPCHHM3Ca €< АЗТЕРМИНАП» ФИРМАСЫ -о- jyK 00 малларынызын доалат сэрКаддиндэн кечирилмаси учун |ук комрук во(анна«эси Иазыр-najup: эмтэа номенклатурасындан харичи-игтисади фаалиЦатмииэа у|»ун малый кодуиу «вчир; -Ф- ¡уклэоин оэсмилэшдирилмэси учун ихтиеас лы мэслэНэтлэр верир; латын графикасы илэ Азэрба|чан днлнндэ IBM-а уИ« компутерлордан нетнфадэ учун прог- рам дэсти алыр. ТЭЛЭСИ Н! 1992-чи ил окфбрыи 1-дэн сиз республикадан ихрач олуиаи |ук аэ маллар учун кемрук оргаила* рына ¡ук кемрук бэ|аннамэси тэгдим етмэлисиниз. Бизимунван: 370021, Бакы шаНари, Баринов кучаси, 10. ТЕЛЕФОНЛАР: 66-43-63; 66-64-15. в ЗИМ ЭЗИМЗАДв АДЫНА АЗЭРБДШН девлэт РЭССАНЛЫГ ТЕХНИКУМУ натамам орта мектеб базаеыида ашатыдакы ихтиеаслар узре алАва талава гавулу е лан едир тасвири санат вэ раемхап тадриси — Азерба|чаи белмееи. БЭДИИ ТЭРТИБАТ — Азерба|чаи белмееи. ТЕАТР ДЕКОРАСИМ С0Н0ТИ — Азэрба|чен белмееи. НЕЖЭЛТЭРАШЛЫГ — Азэрба|чаи белмееи. Сеиедлерин гебулу сеит|ебрыи ЭО-у дахил ел-магла саат 10-дай 17-дек даеем едир. ИмтаЬаилар ект|ебрыи 1-ден башлаиыр. Техникумуи уиеаиы: Бекы. Бе|ук деииз кучеек. 16. Телефон: 93-32-64. ГЭБУД КОМИССИМСЫ. мани БИЗНЕСМЕНЛЭРИН назарина Учот бизнес фэалиуетинин аачиб шертидир. Ь. 3 Тагь^ев адына Азербв|чвн МалиНе-Игти-сад Коллечи муЬасибат учоту узре гысамуддэтли курса динле|ичи гэбулуну башла|ыр. Мэштэлэлэр 1992-чи ил окт|в6р а|ынын 10-дан Нем Азерб^чан, Нем рус диллеримде апары-лыр. Бизим унван: .1. Мэммедели|ва, 8. Телефон: 93-18-23. 1971.чм МЛДФ A3#p6»j««M П«д*гожм Институту т»р«фмнд»н Элм(«в Русла» Ul«hf«i or лума ««рилмиш 362574 иомролм диплом итд»|м учу» о'тибврсыэ cajwMwp. Бая редактор Тэ сисчи: «Халг гэзети»нии журналист коллек- Редакси|аиыи уиеаиы: 370158, БАКЫ шаьЭРИ, SOJYK ДЭНИЗ КУЧЭСИ, 18. тиаи.    I    Телефоилар:    мэ'лумат    учуй    —    93-64-92,    ииформас^а    — 93-62-37, рением хндмети Т. Т. РТСТЭМ0В I Учрадкт.«.: Журкапнстскнй коляекти. «Халг |    н.|батчи    р,дактор-Зв-51-6в. Нввбэтчи редактор Р. САВАЛАН. — 93-79-81, газети». Индекс 66814 Ч1В34бвТвВ10 111В1д14Я1ВЭ4ВВТВ. Бакы, «Азэрба)чан» иэтркЦатынын мэтбээск. Баку, тмкографкл вадательстаа «Аэербабджак» Чапа емэаланмаяыдыр 23.00 Имэаланмышдыр 23.00 Ткражы 25.745 Снфариш 6166. ;
RealCheck