Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 25, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 25, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ    и сентмв» im-чи иа -*-м»<ю шэиидлэримиз В э т а н МаИарэтсиз галды МэЬарэт Ьаггыида мэнэ чох данышдылар. Ба’зилэ-ри )ана-1ана, бэ’зилэри исэ гурурла, ифтикарла. Де1и-лэнлэри нэ гздэр квтур-го) етдимсэ да сурэтини хэЦа-лымда там чанлондыра бил. мэдим. Ш эк лини истадим. Кэтирдилэр. Бахан кими та-ныдым. Гь^ьглмыш . кулэр кезлэри а дамы еэунэ чакир-ди. Ладыма душду, «Шэла-лэ» постунда даЬа чох олар-ды, мал-гараны суруб Ирана апаранларын гэниминди. Атасы Рэшид киши илэ керушдум. Сэксэни Ьагла-мьш бу нурани гоча гов-рула-говрула данышырды. МэЬарэтин уч )адикарына — Apзyja, Гошгара, Вусала Ьэсрэт долу умидлэ бахьгр- ДЫ. Рэшид кишини Лардым-лыда ел агсаггалы кими та- баг д^ушлэриндэ иштирак едиб, шучаэт квстэрмишди Учунчу дэфэ исэ... Арвадла Галлалты са- Эдалэти Нарда ахтараг .х*яг гэзетя.нин 1992-ми иэтирилэн мусибэтлэри она 4-му гапыдан отага дахил " ""ЪылГаГки”^ X ВЭ К9"9К *** -1-л1л$Где ЙТ-К МБу енВГллЖнытевЖ &К тел^о^ивмрэаша*!»« мактубла^ахчывГн Мухтар ?уг ше б^синин мудири Ф. вурдум. «Гаваб верэи олмады мэктуодаI пахчьюаи о у Муста(Ьа1евин имзасы илэ Мэндэн башга бура да 50^э    —    и«*«« Республикасынын    б    б - м*ктуб алдым: «Респуб- Jaxын шика^тчи дэ тез-тез Сонра ¡оррун. узунтулу адам- МЗМ« лика преэидентинэ мураши- мухтэлиф дахили немрэлэрэ л*п кими пели: тими 0ИЛДИРМ£-;^” ' __ лг|р. атиничла элагэлар олараг зэнк вурур, чаваб алмадыг-мократларын» хошу^а кал- 19 август 1992-ми ил тарих- лары умун асэ^щнли^и мапи вэ эсл репресси!а]а мэ’* дэ президент апаратынын руз галдым. Ьеч бир эсас девлэт-Ьугуг ше*бэсинэ гэбу- олмадан, эввэлчэдэн хэбэр-    ла Дэ'вэт    кечирирди    3-чу    4-чу пог*пГуг рпилмапан мэни ис-    густ 1992-чи ил, № 3/Д-УОУ».    кечирирди.    о чу,    ччу, ?Жпа суруклэдилэр    Урэ)имдэ умид гыгылчы- гапыларда да)анан полис иш* Ра онун вэ мухтар респуб- мы 1анды. Вутун аила узв- чилэринэ истэ^и билдир- пимянын али пввлэт вэ Ьеку-    лэри, дост-танышлар, гоЬум-    ДИм. мэт органларына, инзибати    лар севиндилэр. Дерд ^лыг — Ахы    мэни    езлэри    го- тэшкилатларына, халг мэЬ-    ишсизликдэн сонра чох бв]ук    була дэ вэт едиблэр. узагдан Эдли^э На- мадди чэтинликлэ дэ олса кэлмишэм, )ерим-)урдум)ох* чыдан хэбэр алды: Ьэлэ гуртармыр? бешэ 1ахын невбэм чатды. дэя эли узулуб президент са-Ичэри кечдим. Бучагда го- paJbiHa пэнаЬ кэтирэнлэрин 1улмуш масанын архасында кезундэ умид шамы ]андыр-э]лэшэн чаван оглан мэнэ малысан. - Шикajэтчини тэм-dhdMHjjdT вермэдэн бурахы- кинлэ динлэмэлисэн, )ор- лар кими деди: — Ешидирэм. — Мэни сиз чагырмысы- мэктубу рэисэ кестэрин, мут-лэг сизэ кемэклик квстэрэр. Чох гэрибэ фикирлэрлэ. дэрин душунчэлэрлэ бинадан ____^__________ _    _    челэ чыхдым. Ьеч бир двэр- гунлуруну, безикди1ини бу- дэ шика1этлэре белэ оашдан-рузэ вермэмэлисэн.    совду бахылма)ыб, адамла- Шебэ мудиринин чавабы ры белэ чандэрди гэбул ет-вэ ]екун свзу чох гыса вэ мэ)иблэр. hen кэсин гэлбин-конкрет олду (бунун учуй дэки умид чырагыны бу шэ- Чума суалы 5-чи миннэт дарам). — Сэн Фэрэчин (paJoHfla халг чэбЬэсинин сэдридир) )анына кет. Лахшы огландыр, вэ мэктубу сэнэ кемэк едэр. Бутун умидлэр пуча чых-Шика^тиннз нэдэн иба- ды. Мэкэр мэн елэ Фэрэчдэн зирли^инэ8 Азэрба]чан °Халг Зол^пулу вэ хырда хэрчлик дур, — дедим. Ьамысындан чЖси рвЬбэрлэринэ ВЭ умун борч алыб Бакы1а кэл- ejHH свзлэри ешитдвм. «Мэн мурачиэтим дим. Президент Апараты Jep- HejaajHM, бв1ам бия чагыр килдэ сендурмэ]иблэр. Ахы бирисинэ кемэк кестэрэ бил-мэ}эчэксэнсэ, она мадди зи-]ан вурмаг Ьансы ганунлара yjryH кэлир? «Нэ учун ишдэн говулму-сан?> суалына Президент Апаратында да чаваб тапыл-мырса, онда ади Азэрба)чан вэтэндашы hapa мурачиэт ет-мэлидир?! Вэтэндашларын ббечГбирРнэНтимэ ве7мэадГдаМ л^шэн'^ныи    ^“зэнГ    Ж ha догрусу. шика)этлэримэ    сындан    ичэри кечдим. Maca    бэлкэ чаваб вердилэр*. я* ялмапым Сон умидлэ    архасында э^эшэн полис иш-    НэЬа]эт,    онлардан    бири 'етмишинчи ^ллэрдэи идеал    чисинэ    ^нашыб мэктубу она омТеДрТмздыК Ке-Трхадан 4-му ran«Ja ^“эбуТедэмэГ^эктубу гым республика президенти кедин вэ орадан 5—16-ja зэнк кестэриб сезунузу fleJapcK afiv^thaa Елчибэ! Ьэзрэтлэ-    чалын.    Бурахылыш вэрэгэси    низ». ринэ шэхси мэктуб Joллa- вериб гэбула апарачаглар. -    5г^ "аг^ ^н^дчэн С^УТ дым. Мэрамымы, башыма    деди.    ми- гэбула    )азылдым.    саа ныз, —• дедим кестэрдим. рэт им?К1}ах*шы хатырламы-    шика)этэ ‘кэлмэмишдим?! рам    —    Елэ исэ мэни нэ учун — Мэни репресси^а са- гэбула дэ вэт едирдиниз. ахы лыблар. на11агдан ишдэн чы- дерд а^ыр ишлэмиром, мад-    _    ж харыблар. Президента этраф-    ди вэзиНэтим агырдыр, борч    гэбулуна белэ башдансовду лы изаЬ етмишдим.    алыб умидлэ сизэ пэнаЬ    ко-    мунасибэт мустэпишОэ ке- — Ьэ. )адыма душду. Де-    тирмишэм!    дэн нурлу ^ушгза квлкэ 1ин керэк нэ)э кэрэ сизи вэ-    —    Дэ'вэт етмишэм ки. дэр-    салмырмы. республикада    де- зифэдэн чыхарыблар?    дини    дeJэcэн. Мэкэр пис иш    мократи]анын бэргэрар    ол- Башыма ачылан мусибэти    кермушэм?    масына энкэл терэтмирми? данышдым Лакин мэнэ там — Мэн гэбул учун хайиш Мэнчэ. Президент Апара- а]дын иди ки де1илэн сезлар    етмишэм. Лерим-)урдум Jox-    ТЫНда гэбул    )уксэк    мэ’нэви- отагын аб-Ьавасында apajnp.    дур. Ьеч олмаса кемэк един    эхлаги, етик    нормалара    yj- JepH кэлмишкэн де)им ки.    TejJapaJa билет алыб rajbi-    гун мухтэлиф характерли адам-    дым. кучэлэрдэ галма)ым. ларын гэбулунда 6ejy« са- — Кедин fePoni°Р‘Ia-риштэ лазымдыр. Ьэр Jep-    билмэсэниз гэбул барэсиндэ Тофнг ЧЭЛИЛОВ, Орду б ад шэЬэри. ны)ырлар. Ра>онда илк кол- натори)асына муаличэ^ кет-хоз сэдрлэривдэн олуб. Му- мишдик, — де)э Рэшид ки-Ьарибэ башла)анда чэбЬэ)э ши кексу ну    и биринчилэр сырасында ке- иун чэбЬэ    “ диб 416-чы Таганрог аты- )эчанла динлэ)ирдик. И)унуК д    --    24-дэ Агдамьш Абдаш Ку. лаблы кэндиндэ кедэн де-]ушлэрдэ бир нэфэр полис ишчисикин шэЪид олдугуну ешидэндэ далагым санчды. СэЬэрэ кими )ата билададим. СэЬэри кун гоЬу-мларььмдан биринин машьгнла далымъвз. ча калди)ини керэндэ арвад шивэн гопарды. Бизэ бутун санатори)а эЬли урэк-дирэк верди, еЬтирамла Joлa сал-дылар. Ахшама )ахын гэ-сэбэ)э чатдыг. Адам элин-дэн тэрпэнмэк мумкун де-)илди. ИздиЪама бахыб тэ-сэлли тапдым. Онда инан-дьвм ки, Вэтэи ез ге)рэтини гору)ан наимуслу бир оглуну итириб. МэЬарэтин Ьэлак олдугу шэраити де)ушчу )олдашы С^асэт ШаЬбазов белэ ачыглады: — Уч кун иди ки, горуду-гумуз мевгелэрдэ елум-ди-рим мубаризэси кедирди. Душмэн тэз|иги саатбасаат артырла да бир аддым кери чэкилм-ррдик. МэКарэт сэр-раст атэшлэ ермэни гулдур-лара ла)игли чаваб верир-ди. Ону сэнкэрин каЬ бу башында, каЪ да о бири ба. шында кермэк оларды. Чан атырды ки. ермэни фашист-лэриндэн бирини дири тут-сун. Де)ирди. ки. атам Бе)ук Вэтэн муЬарибэсиндэ бир дэфэ кэшф^атдан га)ы-данда взу илэ дерд нэфэр фашисти эсир кэтириб. Мэн онун оглу ола.ола )э’ни бир ермэни дэ тута билмэрем? ЭДунун 24-дэ кечэнин зил гаранлыгында ачылан сна)пер куллэси МэЬарэти узандыгы )ердэ Иаглады. Кв-мэклэшиб тэЬлукэсиз )ерэ апармаг истэдик. Лакин ар-тыг кеч иди. Телман 9ЛИ1ЕВ, «Халг гэзети»нни мухбири. чы дивизи)асында Моздок-дан Прибалтика)адэк де. jyiu )олу кечиб. МаЬир кэш-фи])атчы олуб. Ики дэфэ )араланыб. Чохлу орден вэ медалла икинч» груп ал ил кими муЬарибэдэн га)ыдыб. Кэнд Советинин сэдри, тэ-дарук конторунун мудири, pajoH ичраи)]э комитэсинин сэдр муавини, pajOH кооператив л эр иттифагынын сэдри вэзифэлэриндэ ишлэ)иб. МуЬарибэдэ оланда heJaT )олдашы Че>ран ханым аи-лэнин агырлыгьшы ез узэ-ринэ кетуруб. Ушаг багча-сында, муЬасибат шилэрин-дэ чалышыб. Инди Ьэр кки-си пенси)ачыдыр. ©мурлэ-ринин гуруб чакында синэ-лэри евлад даны илэ даг-ланыб. Лардымлыда Мирзэ)евлэр аишэсини нумунэ кестэрир-лэр. Бу очагда 9 евлад дун-Jaja кёз ачмь'Ш, Ьамысы да ajpbiMa ев-ешик саЪиби ол-мушдур. Ичэрилэриндэ Ьэ-кими дэ вар. муЬэндиси дэ. муэллими дэ. Антонин COH-óemnjH МэЬарют валиде)н-лэри илю бирка )аша)ырды. О да озунэ ев тикдирмэк араусунда]ды. Бэ'аи тэда-рук ишлэри дэ кермушду. — Керунур гисмэт flejnui. миш. Саглыг олсун, оглан-лары вталарынын арзусу. ну hajaTa кечирэрлэр. Рэшид киши бу сезлэри елэ инамла деди ки. онун реаллыгына шэкк-шубИэ Je-ри гатмады. 33 )ашында Вэтэн торпагынын азадлы-ры угрунда шэЬид олмуш Mahapar Mnp39j€B Бакыда техникум битирмишди. 1989-чу илдэн дахили хидмэт органларьшда чалышырды. Лол нэзарэтчиси олдуру учун кечэси-кундузу Jox иди. Ики дэфэ Даглыг Тара- Шедана папыш тикэнлэр МаЬир кэлокбазлара, бич эмэл саЬиблоршю ел ара-сььнда «mejTaHa папыш ти- сигарет гытлашыр,    сонра баЬашашыр. Фабрик «ишэ дуигуб» истеИсала башла- кэнлэр» де)ирлэр. Эслиндэ }андан сонра да ги)мэтлэр дун)ада Ьеч ким нэ ше)та- енмир. ны керуб. нэ дэ она папыш Мэсэлэн, aj JapuM, ики aj тикэн олуб. Амма бутун бэд эввэл сигарет гытлыры ja- эмэллэрэ ше)тан иши де)и-рик. Дун]ада hen кимин ба-чармадыгы, аглына кэлмэди-Jh пис ишлэри inejTa» керэ ра билэр. Демэк, ше)тана кэ- ранды. Дед ил эр фабрик нш-лэмир. Алверчилэр «Астра» шына кэтирирлэр. Бир до ки, бу rwjMOTrOj-ма комитэсиндэ чалышан-ларын ишинэ лап мат гал-мышыг. Елэ бил залымла-рын савадына су душуб. Ьэ-мишэ алверчилэри кезлэ-jnpjiop. Он лар гыт мэЬсула haHCbi ihJmot» го)салар бун. t _    мага зала ра сигарет верил- лж 'кэлмак инсанларьш ира- ди. Алверчи г^мэтиндон до дэсиндэн конардадыр. Бэс 6aha. «Астра'» 5 манат 5U онда «питана папыш ти- ronnjo. Кердулэр ки. алвер кэн»лор кимлэрдир. о адам- чох Jaxiubr кедир. Бу сига. сигаретини 5 маната сатма- лар да о thJmoth олдуру ки-башладьшар. Аз сонра ми тотбиг едирлэр. (Очэб лара' hhJo белэ де)ирлэр?. JorHH ки. охучуларымызын хе)ли Ъиссэси сигарет чэкэн-дир. Чэкмэ)энлор дэ сига-ретин баЬалырыны вэ гыт. лырыны jaxшы билирлэр, Дуррунлуг де)иб дамга-ладьиымьгз иллэрдэ (о да бизим тарихдир) республи-камызда истеЬсал олунан асан )ол тапыблар). Бабалы де)энлэрин 6ojHy-на, бир пара кэслэр де)ир ки, бу иш сигарет мафи)а-сынын ншидир. Maja roJy6   __ 7    маната    гытлыг    JapaflNp, сонра да верэн да дэ' диллэнмир, та- г^мэтлэри артырырлар Бир рети алычь^а 6 лэсик бу «эмэли))аты» тэк-рар етдилэр. кешклэриндэ ,    _ 1охдур) «Астра» сигарети либлэр. Эмэллэрини 15 манатдыр. (Алверчилэр басдыр елэмэк учун девлетдэн инсафлыдырлар. 14 маната сатырлар). Логин ки, Ьэлэлик сигарет-  Щ/----- .    % невбэнев сигаретлэрин бол- лэрин дэгиг ги)мэтини печ ким билмир. Амма «Астра» сигаретинин устунэ 1енэ дэ 25 гэпик Ja3buibi6. Ьэ. инди кэлин бир сигарет )андырыб фикирлэшок: бу uiejTaH эмэлидкр ja Jox? Элбэттэ. Jox. UlejTa« нэка. рэдир белэ эмэл л эрин eh дэсиндэн колэ. Бу эсл uiejTaHa лурунун шаЬиди олмушуг. Тут^ш фабрикл эринии нэ вахт тэ’мирэ да)андырындан. нэ вахт ишлэди)индэн хэ-бэримиз олма)ыб. Чунки сигарет гытлыры кермурдук. Амма сон 2 — 3 илдэ нечэ дэфэ ешидирик ки, Бакы тутун фабрики эсаслы тэ’мирэ да]аныб. Вэ Ьэр дэфэ дэ белэ хэбэрлэрдэн сонра пара кэслэр дэ flejiip ки. Йнди газет эши, бэ’зи сэлаЬиЛэт саЬиб-(маразала1рда лэри елэ алверчилякдэн кэ- ~---------- ерт. базар и!гтисади))атыны элдэ 6ajpar елэ)иблэр. Амма нэ jaxiiibi оларды ки, сигарет бол вэ учуз ола)ды. Бу питана папыш тикэнлэрин эмэллэриндэн чана flojaH «rapa чамаат» Ьирс. лэнэндэ бир сигарет )анды-рыб эсэблэрини сакитлэш-дирэ)ди. Сонра да дуруб ке-Д9)ди ишинин далынча. Ьэр Ьалда. керэсэн «Астра» сигарети дорру-дуруст папыш тикэнлэрин эмолидир нечэ)эдир?.. ки, ез )урддашларынын ба- В. ИМАНОВ. Кфрэсэи Квнч аиалврын «симпоэиумунда» свЬбвт надаи квдмр? Фотоетуд Ч. Ибадоаундур. МУДАФИЭ ФОНДУНА Газах ра)онундакы 2 нем-рэли узум е’малы заводунун коллективи республика му* дафиэ фондуна 1 мил)он 500 мин рубл вэсаит кечирмиш-дир. Ра)онда )ерлэшэн Милли Орду Ьиссэлэринэ исэ 20 мин рубл )ардым кестэрил-мишдир. Бу заводдан орду сыраларына чагырылмыш ишчилэрин аилэлэринэ пул-суз тахыл верилмишдир. Кол* лектив де)ушдэ шэЬид олмуш бир узвунун керпэ уша-рына 18 1ашына чатана гэ-дэр Ьэр aj 1000 рубл )ардым KecTopMajH гэрара алмыш-дыр. Ча)лы кэндиндэ ШэЬид-лэр xHjaóaHbWbiH салынма-сы учун )ерли истеЬсал ксм-бинатына 36 мин манатлыг тикинти материаллары сифа-риш верилмишдир. Азэринформ. ХКурналистлэри    ropyjavar    ? Республика Девлат Матбуат Комитаси даври мртбуат мин маддада иааарда туту- — Журнапмстии, умумилат-r\9, hap Пенсы aaTaHAambiM да]улмэси HMHajaTflMp. О ки, галды М. Исмеуылотлунун му-Ьафиээ органларынын раЬба-ри — дахили ишлэр иазири, миллэт вакили Искэидэр ha-мидов тарафиидэн да)улма-сииа, акар дотрудаи да бе-лэдирса, дазулмэз фактдыр ва истиитаг оргаилары тарэ-фиидэи арашдырылмалы, ич-тимаи^эта атрафлы ма'лумат •ерилмалидир. Лакии мэн бу Кадиса ила алагэдар матбуат-да* варилаи ба'зи )азылары тагдир атмирэм. Чунки аввал-чадаи ичтимаи pa'jMH бирта-рэфли формалашдырылмасы истинтагын кадишииэ та'сир ада билар. -      I____..... оргаиларыи аазифали шахе, лэри тарафиидаи маиачилик тарэдилмасм, журнал ист лари и информаси]а jajMtra, j«xyA ииформаси)« jajMarABH имти. на #TMaja мачбур адилмаси   г    чина)ат мас'улилатииа сабаб фэали|]атина кара та'гиб адил. олур ва 500 маиатадак Ч*РИ~ маси ва дв1'улмаси иса артыг ма илэ чээаландырылыр Мат-ичтимаи MahMjjeT касб адир. буат комитаси тарафиидаи Она кара да ]ари кэлмишкэн, Казырланаи ва Милли Мачлисэ журналистлэрин Ьугугларынын тагдим адилаи матбуат har-мудафиаси ила беглы ба'зи гыида алтариатив гаиуида бу-мэсэлэлэрэ тохуимаг ncrajnpeM. тун буилар аксини тапмышды дан ики чур ги1матлаидирмак олар:    вэтэидашыи    да)улма- си, журиалистин да)улмаси. Генуи бутун вэтандашлар учуй ejHM дир. Журиалистин Бизда журналистларин фаа-ли|)втииа мудахиладан го-рунмаг махаиизми демак олар ки, joxAyp. Качмиш Иттифагын матбуат аа кутлави ииформа-cHja васиталари Ьаггыида га-иуида кутлави информаси]а васиталэринин фаали|)атииэ гарышматын ]олварилмазли|и Аяпала МЙЛЛЙ ВвО ИДИ. Не- Лакии инди гувввда олаи га-иунда кутлави информаси|а азадлытыиыи позулмесыиа пара мас*ули))ат Ьаггыида мад-да jox дур. Каруиур, бу Maca-naja {еиидэн га)ытмаг лазымдыр. Журиалистин назирли^а ча. гырылараг дв)улмэси факты кастарир ки, бизда гануиаа. ричилик, ичра аа маНкама НакимиЛатиидаи сонра дар-дунчу Ьаким^)ат самыми мат-буатыи фаали||ати да гаиун-ла кифа]ат гадар иизамлаи-мыр. Ьугуги давлат гурмаг иста)ирикса, игтидарда олаи гуааалар матбуатыи нормал фэали])атина шараит ]араг. малыдырлар. Экер доррудаи-да журналист да{улубса, оиу Пайсы давлат органы мудафиа адачак? Каруиур, бизда да ииформаси)а иазирли]и {арат-маг вахты чатмышдыр. ТаПгира ва баПтаиа кара журналист аичаг гануи гаршы. сыида чавабдаПдир.    Экар бала бир Пал вар идиса, Пар-матли иазмримиз    гаиуиуи ]ол аарди{и Пугуглардаи исти-фада адэрак журналиста да, онун тамсил атди|м матбуат оргаиына да аа а’тиразыиы ва |В такзибини вара билар. ди. Г. ГЭРИбОВ, «Халг газативиим мухбири. ости п А— Кокаин :.г : ; муйакииф f TYPKHJ© CYHh© нермет ЕДИР «Правда»иыи Ермаимстаи мухбири А. Хаибаб|аиыи газа, тин 11 сант)абр иамрасинда дарч олуимуш га|длариндэ бала бир фикир ифада олунмушду ки, республикада Нахчыааиын турк силаПлары ила тачПизаты барада саПбат казир. Намин rejAnap Москвадакы Турков сафирли^иида манфи pa’j дотур. мушдур. Буна кара да, «Правда» Pycnja/wi Турк»чании муваг-гати иума)андаси чэнаб Халил Акынчынын мунасибатини бил. дираи rajдлэрини дарч адиб. «Диггатииизи она чалб атмак истардим ки, Туркиja Па-мишэ аа Пар Ивисы шараитдэ Авропада гаршылыглы таПлу-кэсизлик ва эмэкдашлыг приисипларииа мувафиг олараг ре-киондакы ихтилафларыи диич Cnjacn Паллина чалышмыш-дыр. Бундан башга, магал» муаллифинин Пагигата yjryn факт. лара мурачиат атмамаси таассуф дотурур. Турков сафирли]и бала Пасаб адир ки, бу чур сезлер мевчуд масалалари биртерефлм ишыглаидырыр...» «Правда» русим Фикирлешинче... СаПа 0акути|в) Республикасынын харичи алагалар иазири витали Артамаиов атан Ьафта JanoHHjaAa сафарда оларкаи Токио прафактурасыиыи губернатору чаиаб Судзуки|в Jany-Tnja празиданти Михаил Никола|авии шэхси мэктубуиу тагдим етмишдир. Мактубда распубликаиын икитарефли игтисади ва ма'нави алагаларм иикишаф атдирмэк, алача да JanonnjaAa аз нум^андали|ини ачмаг ни^ати ифада олуимушдур. Назирин верди{и ма'лумата кара, .)акути|анык токлифлари 1апоии|а тарафиидаи мусбат гаршылаимышдыр. «Комсомолска|а правд** РЭШИДОВ ФОНДУ ФЭАЛИЛЭТДЭДИР ©збакистаи 8/vmjja Назирли|иида Шараф Рашидов ады-иа республика фонду ге]ди||атдви качмишдир. Бир сыра амак коллактивларииии аасатати ила |арадыл-мыш фон дум, бу мустагил гв|рм-Пакумат ичтимаи тешкила-тыиыи магсади иста'дадлы кенчлери Паааслаидирмак, jaxww oxyjaH талаба аа мектеблилвре адлы тагаудлар та'|ин атмак, елм ва мадаии^ат хадимларина мадди ]ардым кастармак, республикада тадрис просасини иикишаф атмиш алкалар-даки кими ташкил атмак, |ахын ва узаг харичи алкаларии габагчыл тачрубасимдам истифада атмак узра мухталиф тад- 6«ря.р «4-рм.кдир.    аИм«сти|а» Сичили)ада чохлу инсан тэ-лафатыиа сабаб олаи бомба партла|ышы вэ гудратли кокаин бароиунуи Колумбов Пабсханасындан гвчмасы Пв-куматин мутвшаккил чина-(аткарлыга гаршы мубармзадв ачиз олдугуну а}дынча кастарир. Бу иса 6ajHanxanr чина-¡вт маПквмвси {арадылмасы зарурили|мии бир даЬа субута )атирир. Мафи1«)а гаршы му-бариза апарвн прокурор Паоло Бврсвллинонуи алумуна сабаб олмуш Пвмии пвртла-jbim Паким Чованни Фолко-нинии алдурулмасиидан чэми ики aj сонра баш верммшдир. Онларын hap икиси амарика-лы Памкарлары ила бирликдэ мафи)аиыи ишлариии таЬгиг едан Италика Пугуг муПафизэ ишчилармидаи ибарат кичик AacTaja дахил иди. Гетл бела бир фикир догурур ки, каруиур, мафм|в маПкама оргаилары нума|амдалариии аз ни||атлариндай чэкмнмэ$э мач-бур атмак учуй зоракылыг кампани{асы ташкил атмак ге-рарына калмишдир. Чох ку-ман ки, Колумби^адакы Пади, салар мафиоз структурлара ¡ени илПам вермишдир. Наркотика алверчилери тэ-рафиидаи ташкил олуимуш чох-са{лы огурлуг ва партла|ыш-лардам сонра Колумбов Паку мети вв'д етмишдир ки, акар коквии баромлары ка-нуллу суратда узв чыхыб jap-ли маПкэмэлвра квларларса, оилары Бирлашмиш Штатла. ра варма)ачэкдир. Натичадэ зоракылыг далтасы бир гадар заифлади, ей гудратли наркотик влварчилариидаи бири олаи Пабло Ескобар исэ иэПа|эт, {ерли ПакимиЦат ор- ганларына таслим олду. Лакин иш |вмэ да Ескоба-рын муПакимэсинэ гадар ка-либ чыхмады. Буиуи авазинда Ескобар Колумб^а Какими). ]ат органларындаи завгуиа кара тачПиз олуимуш аа азу-иуи сачд^и казатчиларин нэзарати алтында раПат га-замат камерасында |арлаш-дирилмасина разылыг алды. Де)илэнэ кара Пабло Ескобар ону рэгиблардаи гору]аи Ьа-куматин Ьима|аси алтында аз карталинин амели)|атларына раПбарли)и девам атдир-мишдир. НакимиЛат оргаилары ону даПа а'тибарлы ]е-ра качурмэ]и гарара аланда исэ Ескобар раПатча гача билмишдир. Бир чохларынын кумаи ат-ди)и кими, акар Колумбов иаркомафи)а картвлларииин Авропада наркотика алвари-ни ¡олуна го]маг ишинда аз са^ларчии Сичили|а мафи|а-сы ила бирлашдирмак ниЛэ-тиида олдугуну мазера алсаг, онда зоракылыг терэфдарла-рыныи зафар ¡урушунун да-Па дэИшатли характер касб етд^и ашкар олар. Бас чаваб тадбирлари меча олмалыдыр? Америка ва Итали|аиын вазмфали шэхе-лари са^ларинм икигат ар-тырмаг азмиидадирлар. Ма-сэлэн, Вашиигтон бир мача тэ)-)арэ каидармэкла Ескобарын тутулмасында Колумби]а]а ка-мэ)а калмишдир. Лакин Пар Пенсы икили муиасибат ча-тин ки, лазыми натичалара катириб чыхарсын. ^Каруиур, навбэти аддым в(|ры-а{ры-лыгда Ьеч бир Пакуматин ба-чара билмад^и Памии кокаин бароиларыныи муПаки- м а си и и ташкил атмак учуй ба)налхалг маПкамаиии ташки-лидир. Америка Вакиллар Ассо-CMacMjacw тарафиидаи Пазыр-ланмыш тадгигатда 6ajMan-халг маПкамаиии ¡арадылмасы таклифи мусбат ги|матлаиди^ рилса да rajA олуиур ки, иш-тиракчы алкалар бу маЬкв-манин jypHCAHKcnjacbi, прокурор ва Пакимларин ролу, му-гассирларии Пугуглары ва че-за навлэрм Ьаггыида разы-лыга калмалидирлар. 0зу да буту и бу масалалар барада разылыг елде едилвмдам сонра Aaphan мусбат иатичалар гаэанылачагына умид басламак олмаэ. Ахы 6ejHanxanr маП-камэиии ¡арадылмасы, маса-лам, Колумби]аиыи гаршысыи-да дурен башлыча аазифаии — Пабло Ескобары тутмаг ва ону и бир даПа гачмасы гар-шысыны алмаг масаласиии Палл BTMaja4BK. hap Ьалда ба|иалхалг маПкамаиии мавчудлугу аа омуи ишинда бутун дуц|ада иуфуз газанмыш Паким ва прокурор-ларын иштиракы муташаккил наркотика алварииа гаршы hap васитэ ила мубариза ала-ран Пакуматлар учун амалли-башлы ма'нави стимул japeT-мыш оларды. Наркобизнес лидарлари ба|налхалг бир-ликлар ¡аратмагы плаилаш-дырдыглары бир вахт да 6aj-иалхалг маПкама дуи)в алкала-рииа бу саПада аз са'|лариии бирлашдирмак имкаиы варар. „HJyJOPK TAJMC», август 1ff2. Тарчума адами: Тарава ГИТ9ЛИ1Е*А. БДУ.иуи журналистика фа. култасииин талабаси. ЗАМАИА ЛАЖГ ЭСЭРЛЭР 1АРАТМАЛЫ Халгымызын азадлыг вэ истиглал^)эт. 'демократи)а вэ республиканын эрази оу-тевлу)у угрунда мубаризэси Азэрба)чан )азычыларынын эдэби эсэрлэриндэ эксини тапырмы? «Азэрба)чан эдэ-би^аты дв)уш куялэриядв» мэ’рузэси бу мэсэлэнин тэп-лилинэ Ьэср олунмушду р. Азэрба1чан Лазычылар Ьир-ли)н идарэ Ье)’этинин Ь и* чэдэ кечирилмиш невбэти плену му н да филолоки1а ел м-лэри доктору, профессор Ла-шар Гара)ев Ьэмин мэ рузэ илэ чыхыш етмишдир. Сонра башланан музакирэ-дэ эдэби)1атчыларын Мэм-мэд Алим. Ьусе)н ИбраЬи мов. Бэкир Нэби1ев, Фикрэт Гоча, Ариф ИбраЬимов, Чин-киз Элиоглу, Лусиф Сэмэд-оглу. Кэнчэ ичра ЬанимиЦэ-тинин башчысы Мурпгуд Мэммэдов вэ башгалары чыхыш етмишлэр. Пленумун гэрары илэ беш Кэнчэ эди-би 1азычы тэшкилатына узв гэбул олуимушдур. Тэшкилат мэсэлэлэринэ Дэ бахылмышдыр. Керкэмли )а* зычы. ичтимаи вэ си1аси ха-дим Лусиф Сэмэдоглу Азэр-ба)чан Лазычылар Бирли1и идарэ Ье) этинин биринчи ка тиби сечилмишдир. Республика Лазычылар Бирли1инин сэдри Анар пле нума 1екун вурмушдур. Азэринформ. Чумэ ВИЗ НЕЧЭ KHIIIHJHK Аэ»рба|чанлыларда киши мафНуму |уксак ма'нави ка|фиЦат ними бу ады бирбаша дашы|аилара де1ил, зариф чинедан олан гв|р»тли |урддашлары-мыэа да аид едмлир. Киши, иишилик да|андв теина э|нинэ шалвар ке)мак, башына папаг rojMar |ох, лам да мэрдлик, аличанаблыг, Нассаслыг, гочаглыг, e#iY” бутавлук аа динар начиб кв|фм||атлар иаз ануна ка лир. Эбас дамирлар ки, «филаикас киши адамдыр», «филаикас киши кими гадындыр», «филаиквеин палаты бошдур». Табии ки, Нар бир халгда кишиларин хусусиЦатлари, иллаН да гадынлара мунасибати бир-бириндан фарглмдир. Лакии бир сыра киши ала бизда олдуту кими кишидир ки, вар: Нар азиЦата гатлашмагы|ла, аилаиин га|?ысыны чакма-|ила, Ватаиа |ажшы отул олматы|ла. Кишиии Нар халг бир алчу ила сыиага чашфг joxrajwp. Элимизда олан «улмупиу иса болгарлар Назырла|ыб. Калии, виз да бир анлыг болгар киши-Ларина гошулуб бала бнр су.ла и.ааб йена нишм|нн1» Суалларда зарафат да вар. Унутма-far ки, сазун дузуиу зарафата салыб до jap пар. даилыг алыб иатирмак rajrw-сыиа галырсыиыамы? (Па — 1. СаПар jeMejn Пазырла-ырсыиызмы? (Па — 3 хал, jox — 1 хал). 2. Олубму ки, базар иуиу харак биширесиниз? (Па — 3 хал, jox — 1 хал). 3. Еаии хаиымыиа базарлыг атмакдэ камак адирсииизми? ha — 3 хал, ба'ваи — 2 хал, jox — 1 хал). 4. МвРвзедан картоф алмаг ¡уку 6ojnyny3a душурму? (Па   3 хал, ба'ваи — 2 хал, |ох — 1 хал). 5. Хвнымыиыэ авда jup-jM-гыш, теммэлии апараида она камак адирсииизми? (Па — 3 хал, бв'ааи — 2 хал, jox — 1 хал). 6. Мэтбахдэ иши ¡уииул-лэшдирмэк учуй латыми ава- 3 хал, jox — 1 хал). 7. Хаиымыиызыи иши олеида мэктебе валида{нлар ичла-сыиа, ¡ахуд ушаг багчасыиа кадирсииизми? (Па — 3 хал, jox — 1 хал). 8. Матбахда иесе сыредеи чыхаида оиу сизми да)ишир-сиииз? (Па — 3 хал, jox — хал). 9. Хаиымыныа барбархана|а кедэидэ авда харак Пааырла-мага мачбур олмаг сизи гы-чыглаидырырмы? (Па —    1 хал, ба'ваи — 2 хал, |ОХ — 3 хал). 10. Хаиымыиыэыи ишдаи кеч rajnTMarn сизи асаби-лашдирирми? (Па — 1 хал, jox — 3 хал). Калии уму ми халлары Насабла|аг. 26    301    хал толламысынызса, хаиымыиызыи бэхти катириб. Си авда та) ола билмаз. Чакди|иниз ази||ата кара ха-нымыныз узунуза кош бахамаг, емза ташанкур ада- чак к 2S тал толламысынызса, аада заЬматнниз чох’да бо|ук да|ил. Диггатл» бахын иорун ханымы-ныз нада азнНот чаннр аа сиз иода она комок ада билорсиниз. 10 - и хал толламысынызса, сиз ха- нымыныза Неч бир камак атмирсиниз. паса© «дин ки, «hajar |олдашы» адлы |амакханаиыи муштари- СИСИНИЗ.     I- JyKcaK хал Toniiaja билмасаниз, чох да гам |а-ма)ин. Эввалкм илларда белэ ¡охламаларда аз ха толла)анлар балка да бурвкрат мудир гэнгид олунар, фарглаидирма заманы ону^ |адаi с:    - маздылар. Инди бала ша|лара кимин на Нэддк вар гарышсын. Бизим ниши лор до, чох «убЬосиэ, болгар ииши-лариндаи аз-чох форглоиир. Оиларда кишилорла гадынлар авда да, чолдо да а)ни дарачода ишла-|ирса, бизда ааин |уиунун отырлы»ыны га^ж, чол-ба|ырынкыиы иса киши чакир. Умуми||атла, бизда аилаиин агыр |уку кишинин узарина душу р. ааяи, биз бала кишиларин. ;
RealCheck