Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 25, 1991, Baku, Azerbaijan шкш. Аз9ринформ СИТА АДР-nn ТАРИХИНе ДАИР СвРКИ .vtiHü Нэср олунаи с;>рки <^елэ адланыр: «^AaapóaJnaH кэнчэ. Али.илор еанид» ачылан иу АДР«ин гарн- аныр: ♦AaapôajHaH Де-мократик Республи«асы — 1918—1920-чи иллэр> Бу- АЗЭРБАЗЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СИ1АСИ Г03ЕТИ « »сасы 1»1»-чу илдв го I ^ ,gj (2,5551 JyAiwymAyp.    I    * Ч9р111»нб9, 25 сент|абр 199Ьчи ил. Ги|м9ти 10 Г9ПИК |абун9 учуй 6,5 Г9ПИК|. ХОШ М0РАМЛЫ С9ФЭР: БИРИНЧИ МЭРЬЭЛЭ .■Аг .«jp »<г «м».. ^ А ____ _ _ _ __________ —-тшЁ». 5}с Железноводск шэ(Ьэриндэ данышыгларын апа рылдыгы «Ayôoeaja рошша» caHaTopHjacbi. ^ Саз11шин имзаланмасы pyCHJA ФЕДЕРАСЮАСЫНЫН ЛРЕЗИДЕНТИ Б. И. 1ЕЛТСИНИН ВЭ ГАЗАХЫСТАН ПРЕЗИДЕНТИ Н А. НАЗАРБА1ЕВИН ВАСИТВЧИ НУМА18НДЗЛИЛ1НИН СВФаРИНИН 1ЕКУНЛАРЫ ЬАГГЫНДА БИРКЭ РЭСМИ МЭ‘ЛУМАТЫ Дордунчу и^здир ки, Даг-лыг Гарабаг pajoнyндa чох кускии мунагишо сакитлаш-мир. Мунагишэ мухталиф миллатлэрин нYмajэлдэcи олан бир чох адамларын jaтыны мэЬв етмишдир. Дилч вэтондашлар тэлэф олурлар. ордунун ВЭ дахиля гошунла-рып Ьэрби гуллугчулары тэлэф олурлар. ССР И мэркэ-зи оргаплары рекиопда вэ-зиЛотн нормал Ьала салмаг учун сомэрэли* тэдбирлэр Ьа-зырламаг «э онлары hэjaтa кечирмэк игтидарьшда олма-мышлар. Чох кобуд сэЬвлэрэ joл верилмиш ВЭ бунлар му-нагишо иштиракчысы олан тэрэфлэрин гаршыдурмасы-ны кэокннлэадирмнш. Итти-фаг орган ларына е’тимад-(■ ызлыгы кучлэндирмишднр. Бе-тэ бир lBэзиJjэтдэ васи-т1)1тМ1к cд’JлэpШlэ еЬти]ач ]ара1тмышдыр, ела сэ’Злэрэ киц бунлардан мэгсэд даны-шыглар просесинин, Зэ’ни ,ре-кнонда вэзиЗЗэтин нормал Ьа-ла сальш.масынын аддым-аддым буневрэсини гоЗан просеснн башланмасы учун шэраит Заратмаг олсун. Азэр-баЗчан тэрзфинин вэ Ермэ-Н'Истан тэрэфинин разылыгы илэ РусиЗа ФедерасиЗасынын ВЭ Газахыстанын рЬбэрлэри васнтэчнлн« вэзифэсини оз-лэриннн узэринэ котур.муш-лэр. РусиЗа ФедерасиЗасынын Презнденти Б. Н. Лелтсинкн вэ Газахыстан Президенти Н. А. НазарбаЗевнн башчы-лыг етдиклэри в^ситэчи ну-маЗэндэлнк 1991-чи ил сен-тJaбpын 20—23-дэ Бакыда, Кэнчэдэ, Степанакертдэ вэ Лереванда олмушдур. Мунагишэнин арадан гал-дырылмасында тэрэфлэр суверен девлэтлэрин дахили ишлэринэ тарышмамаг, мил-лиЗЗэтиндэн асылы олмаЗа-раг бутун Бэтэндашларын Ьу-гугларына беЗнэлхалг Ьутуг нормаларына мувафиг су-рэтдэ сезсуз эмэл етмэк приисипини рэЬбэр тутурлар. Васитэчнлик сэ’Злэри ке-дишиндэ мунагишэнин мэр-Ьэлэлэрлэ арадан галдырыл-масынын бэ’зи мэсэлэлэри муза«ирэ олунмушдур. Музакирэлэрин эсас нэти-чэлэри бунлардыр: 1. Тэрэфлэр hecaô едир-,лэр ки, мунагишэ1шн арадан галдырылмасыньш зэрури вэ мутлаг шэртлэри ашагыда-кыларлан ибарэтдир; атэшнн даЗандырылмасы, 1992-чи ил Занварын 1-дэк ДГМВ барэсиндэ АзэрбаЗчанын вэ Ермэнистанын констнтуси-jaja уЗгун кэлмэЗэн бутуп актларыныи лэгв едилмэси, гануни haKH.MHjjcT органла-рынын сэлаНиЗЗстлэриннн тэсдиг едил.мэсн. ССРИ Дахили Ишлэр НазирлиЗпни» вэ ССРИ Мудафиэ Назирли-Зинин дахнли гошун Ьиссэ-лэриндэн башга, бутун сн-лаблы бирлэшмэлэрин мунагишэ зонасындан чыхарыл-масы. Бу муддэт гуртардыг-дан сонра бутун аыаЬлы бгфлэшмэларин Ьэ.мин зона-да галмасыны иэ оиларын фэалиЗЗэтини тэрэфлэр га-нунсуз Ьесаб едирлар вэ бунлар ССРИ Дахили Ишлэр НазирлиЗннин дахили гошун-лары тэрэфиидэн дэф едн-лэчэкдир, силаЬлы бирлэш-маларин иштиракчылары исэ ганунла муэЗЗэи олунмуш мэс’улиЗЗэтэ чэлб едилмоли-дирлэр. МушаЬидэчилэрин эмэли трупу на тапшырьшсын ки, атзшин даЗандырылмасы. групун ганунсуз hecaó етди-}и бутун силаЬлы бирлэшмэлэрин зэрэрсизлэшдирилмэ-сн, мунагишэ зонасында ja-шаЗан бутун вэтэндашларын тэЬлукэсизлиЗинэ тэ’минат Зарадылмасы учун тэдбирлэр Ьазыр.ласын. 2. Мунагишэ зонасында вэзиЗЗэтии нормал ha-ла салынмасы учун ра-зылашдырылмыш тэдбир-лэри ЬэЗата кечирмзк мэг-сэдилэ мушаЬидэчилэрпн мувэггэти эмэли грулу Japa-дылыр вэ Нэмин група РусиЗа ФедерасиЗасынын вэ Газахыстанын сэлаЬиЗЗэтли ну-маЗэндэлэри дахил олурлар. Эмали груп оитЗабрын 1-ДЭн фэалиЗЗатэ башлаЗыр. 3. АзарбаЗчан Республика-сы вэ Бр.мэнибтан Респуб-ликасы иимсэсиз кэндлэрдэн башлаЗараг иачу'РУ'^^УП! S'ha-линин мэрЬэлаларлэ ;.гаЗта-рылмасьшы тэ’мин едирлэр. Тэрэфлэр даими ЗашаЗыш Зериндэ бу эЬалинин тэЬлу- iKoc>i;yiHjHH3 та’мянат верир-лэр. Бу мэсэлэ барэсиндэ да-нышыглар 1991-чя ил ок-тЗабрын 1-дэн башлансын. •1 МунагишэЗэ чэлб олун-Л1уш тэрэфлэр киров сахла-иан адамлары дэрЬал азад етмзЗэ башлаЗырлар. Бу про-сес ики Ьэфтэ муддэтинда баша чатдырыл.малыдыр, киров кетурулмушлари сахла-магда иштирак стмиш шохс-лэр hcMHH муддэт гуртардыг-дан сонра гануна мувафиг сурэтдэ мсс’улиЗЗэтэ чэлб олунурлар. Бу бвндин Зеринэ Зетирил-мэсинэ ваонтачи тэрэфлэрин сэлаЬиЗЗэтли нумаЗэндэлори назарзт едирлэр. 5. Иттифаг орган лары илэ бирликдэ тэрэфлар ики Ьэф-тэ муддэтинда дэмгр Золу наг-лиЗЗатыньщ. Ьава| .рабитэси* ьшн, рабитэ "вэ ко?лмуникаси-ja системлэринии нормал фэалиЗЗэтини тэ’мин едирлэр. Васитэчилэрин иштиракы илэ тэрэфлэр автомобил 30л-ларынын а.зад вз гаршылыг-лы сурэтдэ фаЗдалы фэалиЗЗэтини тэ’мин етмэк баросин-дэ данышыглара башлаЗырлар. 6. Музакирэлэрин кеди-шиндэ тэрэфлэр белэ Зокдил фикрэ кэлмишлар ии, мунагишэ зонасыадан алынан ии-формасиЗанын обЗективлиЗи-ии та’мин етмэк лазымдыр. Мунагишэ зонасындакы ha-дисэлэр Наггында рэсми нн-формаоиЗа Ьазырламага вэ-кил едил.миш РусиЗа Феде-расиЗасы вэ Газахыстан ну-маЗэндолориндэн ибарэт ин-формасиЗа трупу Заратмаг гэрара алын.мышдыр. Рэсми мэ'луматы им зал амышл ар : РСФСР тэрэфиидэн Б. Н. ДЕЛТСИН, Газахыстан ССР тэрэфин дан Н. А. НАЗАРБАДЕВ, 7. АзарбаЗчан Ресиубли-касынын вэ Ермэнистан Рес-публикасыныи ади довлот ЬакимиЗЗэти оргаилары оз сэлаЬиЗЗэтли иумаЗэндэ hej’-этлэрини тэсдиг едирлэр вэ нумаЗандз ЬеЗ’этлэрл даи.ми-лик асасында дэрЬал нкитэ-рэфли данышыглар п^хкеси-иэ башлаЗырлар. 8. Тэрэфлэр Ьесаб едирлэр ки, РусиЗа ФедерасиЗа-сы «илэ АзэрбаЗчаи 1’еспуб-ликасы арасында: Pyciija Фе дерасиЗасы илэ Ермэнистан Республикасы арасында; Газахыстан ССР илэ АзэрбаЗ-чан Республикасы арасыи-да; Газахыстан ССР илэ Ермэнистан Республикасы ара-сьшда .икитэрафли мугавилэ-лэрин Ьазырлаимасы вэ За-хын вахтларда баглан.масы башланан данышыглар про-сесина «емзк едачэкдир. 9. Мушапидэчилэрин эмэли групуиа тапшырыл.мыш-дыр ки, мунагишэнин арадан галдырылмасынын новбэти мэрЬэлэлэри барэсиндэ бир аЗ муддэтиндэ тэклифлзр Ьа-зырласын. 10. МушаЬидэчилэрин эмэ ли групу бу рэсми .мэ’лу.мат-да нэээрдэ тутулмуш тздбир-лэрин ЬэЗата кечирилмэси кедиши Ьаггында дорд рес-публиканын али роЬбэрлэри-нэ вахташыры .мэ’лумат версии. « * * Ву рэсми мэ’луматда ирэ-ли сурулэн муддэалар суверен девлэтлэрин ~ АзэрбаЗ-чан Республикасынын вэ Ермэнистан Республикасыпын дахили ишлэринэ васитэчн-лэрин гарышмаг Ьугугу кими гиЗмэтлэндирилэ билмэз АзэрбаЗчаи Республикасы тэрэфиидэн А. Н. МУТЭЛЛИБОВ. Ермэнистан Республикасы тэрэфиидэн Л. А. TEP-nETPOCJAH. Гарабаг \1унагишэси1шн арадан галдырылмасыида васитэчилиЗн оз удэршю ко-турмуш РСФСР во Газахыс-тап ССР презндентлорннин .\ош .мэрамлы софэринии 6и-ринчи .мэрЬолэси оиунла нэ-тичэлэнмншднр ки, биркэ рэсми мэ’лумат гэбул едил-мишдир. Бу муЬум сонэд 24 сеитЗабр куиунун нлк саат-.тарыида МинералныЗе Воды Захыилыгындакы Железноводск шэЬэрнпдэ РусиЗа, Газахыстан, Азэр-Ра.1чан во Ермэнистан рэЬ-бэрлэрннип имзалары илэ тэсбит едилмишдир. Бу, ке-чэ саат 2 радэлэриндэ совет вэ харичи елкэ журна-листлэри учун кечирилэн мэтбуат конфрансында тэс-!дит олунмушдур. Мэрасимин эсас иштнрак-I л лары: Борис Лелтсип, Нурсултан НазарбаЗев, А]аз Мутэллибов вэ Левон Тер-ПетросЗан Зоргун керунур-дулэр. Y»j кун лук интенсив иш. Гарабаг мунагишэсиннн арадан галдырылмагыны ис-тэЗэн бутун тэрэфлэрин ну-маЗондэлэрн илэ Бакыда, Кэнчэдэ. Степанакертдэ вэ Лереванда кечирилмиш бир чох керушлор архада гал-мышды. Борис Ле.1тсип .мэтбуат конфрансында геЗд етмишдир ки. бутуп елкэнин, дунЗа ичтимаиЗЗстинин ЬэЗэчанла излэдиклэри 72 саатлыг да-пышыглардаи сонра умидва-рам. гаи текулмэси вэ му-Ьарибэ илэ тама.милэ уз-лушдук! О даЬа сонра демишдир; — Ву Ьэлэ бир Зана гал-сыи. биздэ белэ бир ниа.м Заран.мышдыр ки. рэсми мэ*-лу.мат чидди сурэтдэ Зеринэ Зетирилэчэк. Ьесаб едирик ки, PycHja вэ Газахыстан мушаЬндочилэринин ншти-ракы илэ АзэрбаЗчан вэ Ер-монистанын сэлаЬиЗЗэтли ну-маЗэндэ ЬеЗ’атлэри арасында икитэрэфли данышыглар np<ícecH сулЬ програмынын лэЗата кечирилмэсннэ ко-мэк едэчэкднр. Биз Ьэл1чн-шш разылыга колднк ки, во ишп.миздо суверен дввлэт-лэрип дахили ишлер11нэ га-рышма.маг, .мнллиЗЗэтшвдэн асылы ол.маЗараг бутун вэ-тэпдашларып Ьугугларына беЗЗполхалг Ьугуг нормаларына мувафиг сурэтдэ ден-модзи эмэл етмэк гфннсип-лэрини роЬбэр тутаг. Мунагишэ иштиракчысы олан тэрэфлэри барышдыр-маг .мэс’улнззэтини вз узэ-рмну котурмуш Борис Лелт-син вэ Нурсултан НазарбаЗев бело никбии нэтичэ эл-дз еднл.мэсн у'чун, нечэ де-Зэрлэр, ган-тэр ичиндэ иш-лэмэли, русизалылары вэ газахлары душундурэн проблем л эрин    Ьэллннн бир кэ- нара гоЗмалы олмушлар. РусиЗа вэ Газахыстан пре-дндентлэри хош (|нэрамлы сэфэрин ишыгландырылма-сы учуй журиалистлэро мин-нэтдарлыгларыны билднриб онлары ^одлу нвгтэлардэ» баш верэн Ьадисэлори об-Зектив ншыглаидырмага, халглары бир-бириндэп а]ыр-мазан, оксииэ, онлары бир-лашдирэн мевзулары ахта-рыб гэлэ.мэ алмага чагьф-мышлар. Кэ.мчннин мэ’лумат верил.мишднр ки, муна гпшэ зонасындакы Ьадж:э-.юр Ьаггыада рэсми инфор-масиЗа Ьазырламага вэкил едил.миш РусиЗа Федераси-Засы вэ Газахыстан нума-Зспдолорлидзи ибарэт тк(юр-масиЗа групу Заратмаг гэрара алын.мышдыр. А.'юрбаЗчаи Республика сынын президенти АЗаз Му-тэллнбов вэ Ермэнистан Али Советнннн сэдрн Левон Тер-ИетросЗан мэтбуат конфрансында чыхыш едиб Желез-новодскда апарылмыш даны-шыгларьш Зекунлары Ьаггында бэЗанат вермишлер. В. ШУЛМАН, Азэрннформун хусуся му^ бирн. <АЗЗРБА1ЧАН» НаШРИЛАТЫНДА БРИФИНГ Рэсми мэ’луматын музакирэсиндэ иштирак етмишлэр: J. И. ШАПОШНИКОВ, В. П. БАРАННИКОВ, С. BOCKAHJAH, М. Г. КеЗЭЛОВ, В. Ч. ЧЭФЭРОВ, Р. K04APJAH, Л. nETPOCJAH, М. РАДАДЕВ. 23 сентЗабр 1991-чи ил. Железноводск шэЬэри, саат 23.35 дэгнгэ. Pyciijd президенти Б. Н. Je.’iTciiHHH вэ Газахыстан президенти Н. А. Назарбаje-вин республикаЗа сзфэринин, онларын кечирдиклэри кв-рушлэрип во уч кунлук да-нышыглардаи сонра рэсмн мэ’лумат и.мзаланмасыиын Зекунлары барэсиндэ «АзэрбаЗчан» иошрнззатьшда Иттифаг во харнчи елколэрин кутлзвн ииформасиЗа васи-i тэлэрняин мухбирлэри учуй j брифинг кечнрилмишдир. АзэрбаЗчан Президенти апаратынып ше’бэ мудири О. М. МирзэЗев журналист-лэри АзэрбаЗчан Президенти А. Н. Мутэллибовун РусиЗа вэ Газахыстан прези-дентлэри Илэ керуш вэ сеЬ-бэтлэрннии кедиши илэ эт-рафлы таныш етдикдэн сонра демишдир; Б. Н. Лелт-син во Н. А. НазарбаЗев Бакыда. Кэнчэдэ, Степана-кертдэ во Железноводскда олдуглары заман геЗд етмишлэр ки, суверен АзэрбаЗчанын дахили ишлэринэ гарышмаг фикриндэ деЗил-дирлэр, онларын мэгсэди исэ Залныз мунагишэнин арадан галдырылмасы Золларыньш ахтарылыб тапылмасында Ьэр НИИ рэЬбэрин нуфузун-дан истифадэ етмэкдир. Белэ бкр %эсэлэ хусуси олараг позэрэ чатдырыл-.мышдыр ки. данышыглар кедишиндэ АзэрбаЗчан рэЬ-бэрлнзн во Халг ЧэбЬэсинин, дикэр ичти.маи-сиЗаси пар-тнЗаларыи вэ Ьэрэкатларын лидерлорн ваЬид, умуми мввгелэрдэи чыхыш ет.миш-лэр. Журналистлэрэ Железноводскда апарыл.мыш да-нышыгларьш Зекунлары Ьаг-гьи1да имзаланмыш рэс.ми мэ’лумат барэсиндэ дэ мэ’лумат верилмиш вэ билди-рилмишдир ки. бу сэнад узэриндэ апарылан ишдэ PycHja, Газахыстан, АзэрбаЗчан президентлэри. Ермэнистан Али Советинин сэдри, АзэрбаЗчан Республикасы Даглыг Гарабаг Мухтар ВилаЗэтинин азэр-баЗчанлы вэ ермэни ичмала-рынын нумаЗэндэлэри иштн-рак етмишлэр. Брифингин ахырында О. М. МирзэЗев журналистлэри марагландыран бутун суал-лара этрафлы чаваб вермяш-дир.    (Азэринх^юрм). рада республнканын Зарак.масындан. оиун республика тэ’сисатларынын вэ АзэрбаЗчан девлэтиннн .мвЬкэмлэн-дирилмзсино Звнэтдилэн илк тэдбирлэриндэн бзЬс едэн матерналлар кеииш то.мсил олушмушдур. Сэркидэ АДР-ин истиглалиЗЗэти Ьаггында бэЗанна-.мЕнин вэ сшун Ьимнинин мэтнлэрн, Ьабелэ респуЛтика кербиннн тэсвири ну.маЗиш етднрилнр. СэркнЗэ кэлэнлэ-рип бир чохуну АзэрбаЗчан Демократнк Республикасын-да bop^i гуручулугдан бэЬс едэн експонатлар хусусилэ марагландырыр. Республнканын хэрнтэа!. онун мввчуд олдугу иллэрдэ бурахылан кагыз пуллар вэ .маркалар диггэтн челб сдир. АНДРЕОТТИНИН СОВЕТ ИТТИФАГЫНА СЭФдРИ МОСКВА. HTajiiija Республикасы Назирлэр Шура-сынын сэдри Мулио Андреоттп Совет Иттифагына ики кунлук эмэлн керушэ кэлмншдир. ПаЗтахтын Шеремет-Зево аеропорх^нда гонагын гаршыланмасы эрэфэс1гадэ республ^шаларарасы игтисади комптэннн сэдри Иван Си-лаЗев СИТА-ньш мухбнри илэ гыса мусаЬибэсиндэ Ита-лиЗа Ьеку.мзти башчысынын сэфарини «эн’энэви гаршы-тыглы анлашма диалогунун давамы* кнми гнЗмэтлэнднр-мишднр. О билдир.мишдир ки, данышыглар мманы совет игтнсадиЗЗатына гоЗулмаг уч\н Совет Итт^агына ве-рилмнш кредитлэрдэн истифадэ олунмасы, Ьабелэ чох еп-тимал. муЬум сиЗаси мэсэлэлар музакирэ едилэчэкднр. «ШИМАЛ ЭРАЗИЛЭРИ» ПРОБЛЕМИ ЬАГГЫНДА МОСКВА. РСФСР Али Советинин садрн вэзифэси-ннн ичрачысы Руслан Хасбулатов СИТА-нын Л1ухбнри нлэ сеЬбэгиндэ демишдир; «JanoHHja илэ икитэрэфли си* jacH мунасибэтлэр мэркэзи Иттнфагдан Pycnjaja кечмиш-дир» Р Хасбулатов ЛапониЗаньш «Шимал эразилэри* де-Зилз!! эразилэрин - Курил силсилэсинин дерд адасы-нын агибэти Ьаггындакы суала чаваб верэркэн дешш-дир: «Ону эсас кетурмэк лазымдыр ки, JanoHUja Руси la cHlacatHHHH принснплэри галиблэр вэ мэглуолар деЗял, узУн муддэтли эмэкдашлыгьш персг^к-тивлори нэзэрэ алынмагла беЗнэлхалг Ь’^гуг вэ лэрин гаршылыглы сурэтдэ нэзэрдэ тутулмасы асасында гурулачагдыр. Буну Ьамы, о чумлэдэн Курил адалары-нын сакинлэри дэ баша душмэлидирлэр». КУРЧУСТАНДА МИЛЛИ ТвЬЛУКЭСИЗЛИК ШУРАСЫ ]АРАДЫЛМЫШДЫР ' ТБИЛИСИ. Курчустанда республнканын 1анында Милли ТэЬлучосизлнк Шурасы Зарадылмьнодыр. 1н^81ата «ечирмак. етиик MYHarHmaiapH арадан '■алды1Ь маг Дикэр м^элэлэри оператнв Ьэлл етмэк мэгсэди илэ ^аР”^’”““4“Рреепубликасьшь1н Президенти Звиад Гамсахурдиа шуранын сэдрн тэсдиг едилмишидр. ЕРМЭНИСТАНЫН М¥СТЭГИЛЛИ1И Е'ЛАН ЕДИЛМИШДИР ТАЧИКИСТАН ПАЯАХТЫНДА B03MJJOT ДУШЭНБЭ. СэЬердэн республика )асын^ тэшкил етди]и ««"^‘’"га^'ЗПЖ^мага ¡.истаи парламеитннот б^исы гар^^    ^ ^1“;ГонуГм^и”р.Ь.ак'н^н)евни и.те'фа wp.ecH»" пам^т теотубли<а президенти воэифэсинин га- дир». БИР НЕЧЭ СЭТИРДЭ .1- Тачшшстан рэЬбврлэришш, о чумлэдэн 1еничв се-,нлм?ш^ Сов/тян ~дрн РЛмаи H96hJ.bm даты-^швмГчагырышын» чем« олараг Тачикнст^а ^в-гая'ада aaaHjjar е*лан едилмэсн oлвJhинэ нчаза нерилма-MM^VrèlSa миа^юаГ шптнракчцлары баррикадалар гурмага башламышлар. Тачнкнстан jaj™ т^ыГаГиздиКамлы макистралыида автомобил иэгли)-Затыньш Ьэрэкэти позулмушдур. зк Чанубн ОсетиЗада нчтиман cHjacn вэзиЗЗэт wh рачэ taiSSÌ wapar галыр. Мухтар вилаЗ^ин информ^ комнтзсииин иотбуат мвркэзииии ма’луматыяа па втая KYH 1енв да Схинвалинин Захынлыгында аташ сэсн ешнднлмнш, Схинвали ва Знаурн раЗонларыад^ы осетин нэндлорннв 1араглыларын Ьучумлары ва адамлв-рын кяроа катурулмаси давам етмяшдяр. зк Гапа Ланнз Донанмасынын Зени команданы вит-се-вдмирал Игор Касатонов оз вазифаларинин башламышдыр. Игор Владимировичи Севастзд^а баг-лаЗая нанякя Гара дэннза нЗирми иллин гусурсуз хид-мат, Ьам да аила ан’аналарвдир.ПАМБЫГ ТЭДАРУКУ СЕНТ1АБРЫН 24-иа ОЛАН МЭ'ПУМАТ 1990-чм няд*II II Т»рт»р Иаайшли Смтлы Нпфтчала Ьачыгабул Зардаб Бе^лагаи Агдам Сабирабад Барда 1евла« Агдаш Уиар Курдаммр Бмласуаар Kajnaj Afcy KopaHÓoj Af4^a^ Сал1аы Чамм: 1Г •5? X с 2 X X с.««- lì 5 X • п i X « 2 |1 i 1 X <0 X Í ^ X • ^ е: • • л 2 ? II 1 t X »«• 19947 95,0 2.8 48,5 57,3 5.2 24798 91.2 3.1 38.2 49,4 3,9 31900 83,9 2.8 69.2 59,2 3,8 20200 77.7 5.5 65,4 46,2 4,4 2162 77,2 4.6 65,9 33.6 4,1 15360 74,9 2.9 39.9 37.7 2,9 39359 74.3 4.3 72,6 57.3 6,0 11065 73,8 4.2 33.5 57.3 4,4 41254 72,4 3,4 65.7 4Г.2 2,7 47194 71.5 3,0 42,5 53.5 3,1 8962 68,9 3.4 79.6 34,0 3.9 8474 67,8 2,6 0,9 28,0 1.6 5358 67,0 2.2 • — 25.4 1.6 9266 64,8 3.0 2.9 44.6 2.3 15894 58,9 3.9 57.7 52,6 4.6 4077 58.2 3.1 — 15,8 2.0 2272 56,8 3,4 — 59,3 2,9 7452 48,1 1.7 6.1 26,0 1,9 28501 46,0 2.2 75,6 51,0 4,0 15949 44,3 3,7 56,0 25.8 3.1 359444 68,4 3.3 52,6 46.1 1.7 ]Екдил ва ьемрв*] олмалшыг Мэктубларын хуласэси АзарбаЗчан Республикасы Президенти сечк^эри эрэфэснндэ он доггуз paJoH вэ шэЬэрдэ, Ьабелэ Ьакы-да 147 муассисэни, идарани, ташкилаты тэмсил едзд Ю мин нэфэрдэи артыг адаиын ра’Зи вЗрэнилмнщди. Pajn оЗрэнилэнлэрнн беш фаизиндэн азы гати гарара кэлмэ-диЗини, 84 фаизи исэ А. Н. Мутэллибова сас вермэк фикриндэ олдугуну билдирмишдир. Бу сор^унун мэнтиги нэ-тичэси сентЗабрын 8-дэ AJaa НиЗази оглу Мутэллибовун Зенндэн АзэрбаЗчан Республикасынын Президенти сечил-мэсилэ бир даЬа эЗаннлэшди. Бу кунлэр «Халг гэзети»- вэ мэс’ул вэзифвдэ мувэф-нэ келэн мэктубларын беЗук фэгиЗЗэтлэр эксэриЗЗэтинин муэллифлэ- Бакыдан 1. луди^евад рн Президента бу чэткн Зол- мэкггубунда деЗилир: «А. Н. да угурлар дилэЗирлэр. Дэ- Мут&ллибов Золдашын халг вэчи раЗонувдакы Агбаш тэрэфиидэн гттч^г„^тто«.г кэнд орта мэктэбинин муэл-лими Ф. Рэшидов Зазыр; «А. Мутэллибов чох чэтин шэра-«тдэ республикаЗа рэЬбэрлик едир. Президент кими фэ-алиЗЗэтэ башладыгы аз муд-дэтдэ вз догма халгына ар-халанараг ЬэЗаты вз мэ^ра-сыка Зеналдир. Онун тэм-кинлиЗи, гурурлугу, беЗнэл-милэлчи олмасы, игтисади, cHjacH вэ мэ’нэаи дунЗаквру-шунун ЗеткинлиЗи инди 6в-Зук экоэриЗЗэт тэрэфиидэн бэЗэнилир. РаЗонумузун сакинлэри АЗаз НиЗази оглу Президент се-Ч'илмэои чохлары кими маним дэ урэЗимчэдир. Халгы-мызын дучар олдугу бу агыр бэладан хил ас ол.масы, АзэрбаЗчанын бэрпа едилмиш мустэгиллиЗинин горунуб сах-ланмасы учун бизэ бела рэЬбэр лазььмдыра. Агдам i^jo-чундакы Элиагалы кэндин*^ ДЭН Ш. Аббасов, Бэрдэ шэ-Ьэр сакини В. Багы]^в, Ис-маТылтыдан Н. Чэфэров, КэнчЕДэн В. Казымов, Эли ВаЗрамлыдан Ь. ЭлнЗев, Мин-кэчевирдэн 0. ИсмаЗылов да А. Н. Мутэллибовун демок-ратик сечки Золу илэ Азэр- I      ^    - Мутэллибова АзэрбаЗчанын баЗчан Республикасьшын Президенти «ими чох чэтин Президенти сечилмэсиндэн разы галдыгларыны билди-рирлэр. Масаллы раЗонундакы Ке-эчал кэндиндэн О. Ннфти-ев Зазыр ки, Президентин апардыгы иш «Ко.мсомол* совхозунда да Зуксэк гиЗмэт лэндирилир вэ онун кэнд эмэкчилэринэ игтисади саЬэдэ бундан сонра хусуси гаЗгы кестэрэчэЗянэ умид бэслэЗир-лэр. Шэмкир раЗоиундан фэрди тэгаудчулэр Р. ВЬмэ-дов вэ Б. Шадлннскинин биркэ имзаладыглары мэктуб бу свзлэрлэ битир:    «Умидвар олдугумузу билдиририк ки, АЗаз НиЗази оглу Мутэллн-бов АзэрбаЗчанын си1аси, ичтимаи вэ игтисади ЬэЗа-тында бундан сонра да сэмэ-рэли фэалиЗЗэт квстэрэчэк.' хусусзн ганичэн ермэни мил* лэтчилэри илэ мубаризадэ он мевгедэ дурачагдыр*. То-вуз раЗонунун БаЗрамлы кэндиндэн Б. МусаЗевин дэ фик-ри гэтидир: «03 халгы учун ]анан рэЬбэрин гэдри билин-мэлидир. Биздэ Ьамы АЗаз НиЗази оглу Мутэллибова инаныр». Мэктубларда республика Президентинэ^ дэрин инам ифадэ олунмаг.ла бэрабэр Ьэлли вачиб проблемлэро дэ тохуиулур. Гусар раЗонуида-кы Баласувар кэнд орта мэк-тэбинин муэллими В. Муств-фаЗев кестэрир кн. Ьазырда чэмиЗЗэтдэ баш верэн сиЗаси, игтисади Зенилэшмэ, базар «гтисадиЗЗатына кечид бутун халгын эЬвал-руЬиЗЗэ-СИН1Г дэЗишмишдир. Бу дэЗ'И-шикликлэр биздэн гаршымы-за чыхан Ьаднсэлэрэ чидди Зa^aшмaгы, Зери кэлэндэ гэ-ти тэдбирлэр кврмэЗи »тэлэб едир. Илк невбэдэ респуб-ликалар арасында игтисади злагэлзр бэрпа едилмэлидир. Бакыдан С. Мвммэдояун. Агстафадан М. МнрзаЗевнн, Ордубаддан Т. Гасымояун, Лэнкэрандан Ш. Софоровун, КоранбоЗдан Ь. КосаЗевяи, СумгаЗытдан И. АгаЗевяя вэ башгаларыньж мэктубларын-да да республикамызда со-сиал проблемлэрин вэ зид-диЗЗэтлэрин кэскннлэшмэсин-дэн. базарларда, тичарэт оис-теминдэ гаЗда Заратмаг лузу-мундан данышылыр. Охучуларыи фикрничэ. республнкада cHjacH аб-Ьа-ваны сагламлашдырмаг. гон-дарма Даглыг Гарабаг проб- лемини низама салмаг. игтисади беЬраны арадан гал-дырмаг, АзэрбаЗчанымызыи -реал суверенлиЗ«ни тэ’мин етмэк Золларында Ьамы Пре-зидентимизэ эмэли квмэк квстэрмэлидир. Мэктуб му-ЭЛ1И(^ЭРИШШ бвЗук эксэриЗ-ЗЭТИ чыхыш золуну Ьэр кэ-син вз ишинэ вичданлы му-насибэтиндэ кврур, Зекдил-лик вэ Ьэмрэ’ЗлнЗин индики шэраитдэ бизэ даЬа чох ла-зым олдугуну кестэрир. Ьэм дэ билдирилир ки, халгымыз узун муддэт Ьэсрэтиндэ олдугу бир арзуЗа чатмышдыр, АзэрбаЗчанын девлэт виггиг-ла;т33этини бэрпа етмэк Ьаг-гьщда бэЗаннамэ ларламен-тимиз тарэфиндэн Зеадид-ликлэ гэбул олунмушдур. Бу эламэтдар Ьадисэ илэ слагэдар «Халг гэзетиэ дэ чохлу мэктуб алыр. Онларын мэзмуну вэ гаЗэси бирдир; бу мустэгиллиЗии реаллаш-дырылмасы. горунуб сахлан-масы учун бутун мутэрэгги. демократик эЬвал-руЬяЗЗэли парти]а вэ Ьэрэкатлар халгын рифаЬы наминэ биркэ чальппмалыдырлар. ЗаЬяд КАЗЫМОВ.БУНДАН СОНРА 03YMY3 САТАЧАЕЫГ Б. Сэрдаров адына Бакы нефт-мэ’дэн машынгаЗырма заводунун эразисиндэ Захын вахтларда ишэ салыначаг «Азинмексан» Зени биркэ АзэрбаЗчан—ТуркиЗэ муэс-сисэси милЗонларла доллара гэнаэт етмэЗэ имкан вере-мэк. Бурада Заначагдолдурма бензин калонлары истеЬсал едилэчэк. Эввэллэр бу мэЬ-сулу ФинландиЗадан, ja да Лапонизадан альфдыг. Индэн белэ онлара верилэн валЗута взумуздэ галачаг. Лени истеЬсалат Туркя]э«ян «Мексан», «Арикандар». «Тач» фирмаларьшын иштиракы илэ тикилир. Мугави-лэнин шэртлэринэ керэ. ел-кэдэ вэ харичэ валЗута илэ сатылачаг бензин калонл^ рынын кэтирдаЗи катирин 40 фаизи Б. Сэрдаров адына заводун (^дчэсинэ квчуру-лэчэкдир. Бу исэ илдэ 2 мил-jOH доллар газанч демэк-дир. Турк фирмалары артыг Зени муэссисэЗэ 7 милзон доллар капитал гоЗмушлар. Кэлэн илин эввэлиндэ муэс-сисэ Заначагдолдурма мэн-тэгэлэринин бурахылышына башлазачаг. ТуркиЗэдэн кен-дэрилмиш аваданлыг гу-рашдырылыр. («Acca Ираля» акснтлиЗи). ;