Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 24, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 24, 1991, Baku, Azerbaijan XjAJir ГЭЗЕТИ X свниАИ mi-wi » iw МвДвНИ ИРСИМИЗ ОРУЗУН ТАРИХИ АБИДЭЛЭРИ Оруз paJOHyHyH 8^^3ììcu гддим Албан дввлэтинин naJiaxTbi Габола шоЬариннн Захьшлыгында 3ерл0шди]и учун о деврун тарихи аби-двлари илэ чох зэнкиндЦ). Гэдим инсан мвскэнлэрини», jamajbim мантэгалвйжнян, ]олларын, дафн ]€рларйнин, курган вэ галаларын галыг-лары узаг эсрлэряан. хэбор верир. Филфилли кандияин чэнубундакы во Хачмаз i^h-ди«ин шимал-гарбиндаки Ко-вур гала, Мухас кандиндэки «Бурч» галасьшьш. Кэримли кэндиндэки турбанин галыг-лары, Чад уд изндиндаки ибадаткаН ва анларча бу ними абидэлэр KOcrapip ки, Огуз pajOHy тарихи кечми-шимизи езундэ ]ашадан чох гэдим Зердир. Девлэт тарэ-финдэн горунанлардан баш-га сон вахтлар даЬа 22 на-мэ'лум абидэ ге]дэ алынмыш-дыр. By ва дикар фактлар Азар-6aj4aH Тарнх вэ М9дэни]]апг Абидблэрииин МуЬафизэ MsMHjjatK Огуз pajOK шв’бэ-синнн невбати конфраисын-да кэтирилмишдир, Квс-тэрилмишдир ки, pajowyH сразисиндэки тарихи вэ МИЛЛИ мэдэня]]эт абидэлэри-нин муЬафизэси, барпасы вэ тэ’мири саЬэсиндэ хе]ли иш кврулмоспиэ 6axMaJapar унудулмуш, инсаи га]гысы-ìtó еЬти}ачы оланлар да чок-дур. Онлар бахымсызлыг узувдэн тамамилэ мэЬв ол-маг тэЬлукэси гаршысында-дыр. ДаЬа бир нараЬатлыг до-гуран факт. Мэ’лумдур ки. Эличанча! дэр]ачасынын тики нтиси лajиhocи узэриндэ нш кедир. Экэр бу план ha* jaia кечирилэрсэ экино Ja-рарлы мин Ьектарларла тор-паг вэ нечэ-нечэ гэдим абидэ су алтьшда гала билэр. Бу баредэ дэ фикирлэшмэк лазымдыр. Ела олмасынг ки, бир тарэфдон тикэк, о бири тэрэфдэн дагыдаг вэ бу ]ол-ла тарихимизи, кечмиши-мизи 03 элимизлэ мэЬв едэк. Бу. халгын мэдэии ирсинэ, онун дунэнинэ, сабаЬына чох бе]ук е’тинасызлыг олар-ды. Кечмишимизи, гэдимли-]и.мизи езундэ экс етдирэн на варса. Ьамысыны гору-jy6 сахламаг Нэр кэсин вэ-тэндашлыг борчу. мил ли reJpaiH олмалыдыр. Пирн МЭММ9Д0В, «ХГ»*ннн мухбири. ОГУЗ PAJOHY. 1991-чи ИЛ АПРЕЛИН 2-дэн ТЭТБИГ ВДИЛЭН JEHH ПЭРАКЭНДд ГШМдТЛЭР Мв(Нсулларын ады 1 килклграмынын ма* наг вв гопиклэ пв(ра-хецдэ гН|мвгглари М9(Нсулла{>ын ады 1 килограмынын манат вэ гэпиклэ пэра-•кэвдэ ги|мэтлэри афлащдырылмьвш гэнд*<шэкэр тозу a>onaii№pbi3iMbiui Ьэмин шекэр ^ Шв|С9р ЧГэкд-шакэр тозу Габлащдьцрылмыш Ьэ1МИ|Н шэкгр Преслэ}^ догранмыш пд;рча Ьа-дьшда вэ Т01КМЭ хассэлв|ринэ ма-лик црвслэнмиш парча Ьелында — сафлащдырыдмыш Пачкаларда габдащдырылМыш <Ьэ-мин шэкэр га, _ Уя, ^1фиа /Л9 |ймиров (¡«»'мулаты 6н нарын э’ла бу^-да у«у ©’ла нев бутда уну Биринчи нб{в бз^да уну Икинчи нев бутда уну I «Э’ла и» Jyмypтaлы» (макаров вю’мулаты (э’ла нев бугда унуадан) Ади макарон Ьэвэскар, ху1суси. назик макарон Узун ве|р)МИ(щел Гыса В€:Р(МИШ©Л Э’лв ива макарон (мэ’мулаты (э’ла лев бугда унундан) А>ди макарон Узук вермишет Гька вермише:! Брцжачн нев макарон {мэ’мулаты (биринчи нев бугда унуидан) Ади .макарон Узу« вер>1И;Ш(ал Гыса верми!ш€л «Э’ла нев |^умурталы> «маиароя мэ’мулаты (Jyмypтaяыв мИ1здары артырылмагла) (э’ла «ев бугда унунда«) «Назик» макарон Узин вормишел Гыса -в1е!р>1ИШ€л Гара ча] 'Екстра ©’ла нев Ьинд, Се|лон ча^ы Биринчи нов Дз0р|ба1|1чан, 400. 36 немрали АзЭ|рба]чан, Ьицд, Се]-Л.ОН ча|]ы Икинчи «ев 30 немрэли AзэpбaJ-чан, Ьияд, Се1;Лон ча^ы Эт вэ 1эт К1^у|лблары I категори]а.лы 1 нев мал эти II нев Ьвмин ВТ 'II кaтJelГopиjaлы I не® .мал эти II нов Ьэмин эт Г<JJyи эти I кaтeгopиJa.лы I нев II кaтeгc'pиjaлы I нов ToJ^, чгучэ вэ фирэнкто]угу <сэмдэк;ю|ри (нчалаты ^арымтэ* мдздэнмиш) \ катепсри]а . II кате гори] а Ичалаты тамизлэнмиш I категори’а И категори]а 2-00 2-20 2-20 2-40 2-20 2-40 1-70 1-40 0-94 0-72 2-50 2-70 2-70 2-50 1-60 1-80 1-вО 1-30 1-50 1-30 2-80 2-80 2-60 24-00 22-00 16-00 12-00 7-00 4-20 6-90 4-10 6-00 5-30 4-60 3-60 5-60 4-50 Чгч)9-б|К1|]Л1ер мэмдэмэрн Ичалаты )ары.мтэмизлэнмиш I кате-гори]алъ1 II KareiroipHjauiM Ьэмин ча.^эклэр Ичалаты тэмиалэимиш I каггегори]алы И кaтelrapиJa'Лы Лэмин чемдэмлэр Дону» эти I кaтeг®pиjaлы (бекон, И катепори* Jaльí (чаван Ье]ван эти, кэ|силм«ш чошга эти) I нев II «ев ill категори]алы и^глы) I нев Суд вэ суд мэ1||сул^лары Пастеризэ едилмиш, 3,2 фаиз ]аглы 1 литрлик бутулкаларда суд 0,5 лиггрли« Ьэмин суд Полим:ер eprryiWiY кагыз пакетлэр.лэ 1 литрлик Ьэмив суд 0,5 литрлик Ьэмин суд Кэра Jam Чэки илэ э’ла «ев шит Jarbi Габлашдырыл:мыш 200 грамлыг ha-мин JaiF Чэки И1ЛЭ I «ев шит Jarbi Габ^ташдырьглмыш 200 -грам.ль1г ejHH jajF Чэки илэ э’ла «ев дузлу Jar Чэд» шгэ I нев дузлу jar Чэки илэ э’яа нев эриднлмиш Jar I не® е]ни jar Чэки илэ э’ла не® нвЬ|рэ Jarbi Чэки илэ бириичн нев е]ни |аг Чэки «лэ э’ла нев дузлу «еНрэ )агы Биринчи нев ej«« Jar Ушаг нашаси МзЫсулдары 500 грамлыг пачкаларда «Мальгш» суд гатышыгы 250 грамЛыг ejiH« гатьшгыг 500 гра1мльг 1тачкала|раа «Мал]ут-ка» суд гатышьггы 250 1Г,рамльЕг ejHH гатьшгыг • 1емалн HJyr Зу’мурталары 10 эдэд иэЬриз йумуртасы сеЧ|Мэ JyMypra 2-ЧИ1 кaтeгю^pиjaльI JyMyprra 10 эдэд суфрэ йумуртасы Сечмэ JyMypra 2-чи катег0|р»]алы ]умурта Тутум мэ’'мулАты, 1 лачка (габлашдырылмыш) Снгаретлэр: «Космос», «Ширван» «Па]тахт», «Эфсанэ», «Азэрба]-чан», «Бакы» «Астра», «Хэзэр* «KeJ К9Л», «Гыз галасы», «Кэпэз», «^Муган» «ШаЬдаг» Maja Преслэнмиш черэк Majacbi (1 ки;»()г рам) tìjOMMmfkiiimìUù 4-60 3-60 5-60 4-50 5-30 1-40 4-50 0-53 0-27 0-58 0-30 10-00 2-05 9-50 1-95 9-70 9-20 11-00 10-50 8-80 8-30 8-50 8-00 2-45 1-25 2-55 1-30 3-00 2-20 2-00 1-60 1-50 1-20 0-40 0-55 0-30 3 00 ЕРМЭНИ ТЕРРОРЧУЛУГУ фотошэкиллэрдэ В9 С9НЭДПЭРД9 чинajэт статистикасынын си-jahыcы илэ Jaнaшы башга шэкиллэр дajaныp. Бунлар Ьеч дэ дэЬшэгли филмлэр-дэн кадрлар Зох. дерд иллик фачиэнин анларыны экс етдирэн шэкиллэрдир. «Азэрба1чан» нэшpиjjaты-нын полиграфчылары чох бejYк оперативлик вэ фэда-карлыг кестэ(рэрэк Бакыда-кы керушэ гэдэр ^лбому Ьа-зырла]а билмишлэр. Рэссам-ларын фотоалбома вердиклэ-ри тэртибат олдугча тэ’сир-лидир. Виз эввэллэр дэ бу факт-лары билирдик — гэзет вэ журналлардан охумуш, теле-визиja вэ радиодан, шаЬид-лэрин сеЬбэглэриндэн епшт-миш, шэкиллэрдэ кермуш-дук. Лакин бир 1ерэ ]ыгыл-мыш бу сэнэдлэр инандырыр ки, инсанлыг снмасыны ити-рэн Ьоми« гулдурларын гар-шысында кечилмэз манеэ учалт.маг учуй се’]лэри' бир-лэшдирмэк лазымдыр. Ьеч кими-н езуну кэнара чэкмэ!® ихти]ары ]охдур, чушш Ьэ-лэ мэтбээ рэнклэри гурума-мыш бу китаб хэбэрдарлыг едир ки, экэр ермэни japaг-лысы азтоматьш лулэсини Бакы вэ Москвадан. Лэнкэран вэ Ки]евдэн узагда олан Даг-лыг Гарабагын вэ Ja Коран-бojyн кэндлэриидэ ушагла-ра, гадынлара, гочалара гар-шы тyшлajыpca, демэли, о, мэни, сэки, Ьамымызы ни-шан алыр. Н. БАРСКИ, Азоонн4юомун мухбнрн. «AзэpбaJчaн» нэшриЛаты-нын Jeнич9 чапдан бурахды-гы «Ермэни террорчулугу» фотоалбому дэрЬал тэкзиб-едилмэз сэнэд гуввэси ал-мьш1, мэЬз бу бахымда« да Pycиja, Газахыстан вэ Азэ!Р-ба!чан президентлэринин да-ньппыглар столу узэринэ го-]улмушду. Нэшрин муэллифлэри Ьу* гугшунас Исмэт Га]ыбов вэ журналист Азад Шэрифов, Рабелэ Азэринформун фото-репорт]орларыдыр. Сонунчу-ларын дерд нл давам едэн муЬарибэнин эн гызгын нег-тэлэриндэ чэкдиклэри вэ ал-бомда кениш истифадэ олу-нан шэкиллэр кундэлик Нал алан вэЬшиликлари ардычыл, субутларла, дэгиг ачыб кес- Урэклзри пapчaлajaн фо-токадрлар, Ьабелэ бизим кун-лэрдэ ермэни террорчулуг Ьэ рэкет лэринин хронолоки-ja-cтaтиcтикacыны 1ыгчам нфадз едэн сэтирлэр Ьзгигэ-тэн иттиЬам материалыдыр. Бурада Ьеч на]и артырмаг вэ Ьеч нэ]и азалтмаг лазым кглмир, садэчэ олараг г.лбо-му кетур вэ бах. Буд>ф. .муасшр ганлы хро-киканын башлангычы: 1973-чу ИЛИИ ]анва|ОЫ — ермэни муНачнрлэринин Балтимор меЬманханасында TYpкиJэ дипломатларыны елдурмэси. Сонра исэ cиjahы кетдикчэ артыо; Парис, Н1у-Лорк, Бе]-рут, BJaнa. 1енэ Парис. Jeнэ вэ ]енэ дэ Бejpyт. влкэлэр. тари'хлэр, Ьэлак олан адам-ларьш адлары дэjишиlp. Бу ЬМЬнм Гурбмом Л.нк.р«н «онср. *в.вдунд« «6о-р«нт ишл«|ир. Мувссмевд* Ь«зырл»и»и мдЬсулялрын к«1фи -ГГли о1.см ..¡"И д.р.«А. онун Т»ЛНЛН|ИНД«Н «сылыдыр. Лонкоран нонсераяарн аэ дадц тами нла алычыяары разы саяырса. дамалн, нанн яаборантын hiuh на саз ¡оздур...    ивадоауидур. JAPAr.lblalAP тпч ДУРМУРЛАР Ермэни ]араглылар сент-' ]абрьш 22-дэн 23^э кечэн кече саЬэрэдэк ДГМВ-«ин Мардакерт pajoHyHAaKH Има-рэт Гэрвэнд кэндини атэию тутмушлар. KopaHÓoj pajo-нундакы Тодан кэндинин са-кинлэри дэ бир нечэ кундур ки. ]араглыларын атоши ал-тындадырпар; бура]а Еркеч. Манашид вэ Бузлут ерюяэни КЭНЯЛЭ1РИ тэрэфиндэ« атэш ачылыр. CeHTja6pbiH 21-дэ атеш нэтичэсиндэ кэндин бир сакики Japana«MbniiAbip. Азэрба1ча« Реслубликасьшын Дахили Ишлор Haзиpлиj•ш-дэ Азэринформун мухбицмше билдирмишлэр ки, гулдур-лара мугавимэг кестерэн ми-лис эмеидашларьша кемэк учун эла®э гуввэлэр кендэ-ри.лмишдир. Ермэнистанла сэрЬэддэ дэ B93HJJ0T ]енэ кэркиндир. Сен-Tja6pbiH 21-Дэ гоншу реслуб-ликада Ичеван—HoJeMóep-JaH joay илэ Ьэрэкэт едэн автомашынларцан Газах ра-JcmyHyH Ашагы Эскипара кэн-ди атэшэ тутулмушдур. ВИР НЕЧЭ СЭТИРДЭ Чэнуби OceTHja Инфор-MacHja Комитэси мэтбуат мэркэзинин bcpahJh хэбэрлэ-рэ керэ. курчу вэ осетин тэ-рэфлэрн арасында силаЬлы тоггушмалар, адамларын кн-ров кетурулмэси. автамобил нэгл10]атынын элэ кечирил- мэси Ьадисэлэри давам едир. CxHHBaj^a Ьумакитар ]арды-мьж дахил олдугу бутун joл-.lap кэсилмишдир. Владигафгазда инсан Ьугуглары узре осетинлэрия Ьелсинки иггтифагы Чэнуби OceTHja BилaJэт Халг Депу- татлары Советини« кечмиш сэдри Т. Гyлyмб0joвy« бура-хылмасыны тэлэб етмишдир. Лондонун «Бе]нэлхалг ам-HHCTHja» hyryr муЬафизэ тэшкнлаты ону «бир нвМ1рэ-лн ВИЧ дан мэЬбусу» адлан-дырмышдыр. ИДМАН ФУТБОЛ. ССРИ чемпионаты. Биринчи десто. «Урал-маш» (JeKai-еринбург) — «Нефтчи» — 2:1. 24 CEHTJABP Даглыг вэ дагэтэЗи pajoH-ларын бэ’зи ]ерлэриндэ ja-гыш 1агачаг. шимшэк чаха-чагы кезлэнилир. Ca»Hjafla 9—14 метр сур’эглэ шимал-гэрб кулэ}и эсэчэк. Аран ра-]онларында 22—27, даглар-да 17 дэрэчэ исти олачаг. Бакьща вэ Абшерон Ja-рымадасында Нава JarMyp-суз кечэчэк. Сан«]эдэ 1э— 20 метр сур’этлэ шимал-гэрб KYЛэjи эсэчэк. Температур 25 дэрэчэ]э чатачаг. м«рмм ивимрт самму РЕСПУБЛИКА САРАЛЯ CEHTJAKMIH 27-м A3*p6aj<taH Распубликасынын халг артнстаари Амм|а nOHAhOIA. Са|мгш АСЛАа Мшар НУРИНИН ИШТИРАКЫ ИЛЭ A30PBAJ4AH ДЭВЛЭТ АКАДЕМИК ДРАМ ТЕАТРЫНЫН ТАМАШАСЫ Сабит РЭЬМАН «i А Л А И» ики Ьнссали комедн}а Саит|аврыи 2С-да М 29-да A3ep6aj«aH Реслубликасынын халг артисти Насиба хаиым ЗЕЖАЛОВА Ариф ГУЛИТВВИН ЫШТЫРАМк! 14 Лд A30PBAJ4AH девлэт МУСИГИЛИ КОМЕДЮА ТЕАТРЫ АРТИСЛЭРИНИН уУЛУШ АХШАМЫ Тамашалар саат 19-да башлаиыр. Ммктэб |«шыи« гэдэр ушэгяар ажшэм тэмэшэ-яарыиэ бурэхыямырлар. Билетлэр Ьэр мун ««“т 15-дэн 19-дэк сара{ым кассаларында сатылыр. АзэрбдИэи Рэипубямиэсы МэдяниИят Иязмрям|и м. еЗИЗБЭЮб ДДЫНА ЛЕНИН ОРДЕНЛИ 19 гырмызы емок БА1РАГЫ ОРДЕНЛИ А39РБА1ЧАН Д9ВЛ9Т АКАДЕМИК ДРАМ ТЕАТРЫ С. ВУРГУН АДЫНА РУС ДРАМ ТЕАТРЫНЫН БИНАСЫНДА 30 СЕНТ1АБР 1991-чи ИЛ 1ЕНИ ТАМАША    Бэхтм|ар    ВАЬАБЗАДЭ НАРА КЕДИР БУ ДУША! (Ики Ниссэли ээуну арама) Гурулушчу режиссор БэЬрям Осмаиоэ Р э с с а м ^ Ариф ебдуррЫшэиоя Бэстэкар — Адмл Бэбироя Аээрба1чаи Рэспубликасыным эмэкдар инчэсэиэу хадими Ке|им эскмэлэри — Мшяр МяКмудоя Театрын бэдии рэЬбэрм — Ьэсэн ТУРАБЛЫ Аээрба|чан Рэспубликасынын халг артисти, ики дэфо республика дэалэт му-фаты лауреаты Азэрбэ|яэи Рэспубляикы Кэид ТэсэрруфЕты ее 9рзэг Назярям|и АЗеРБА1ЧАН БАГЧЫЛЫГ В9 СУБТРОПИК БИТКИЛ9Р ТЗРа ЕЛМИ-ИСТЕНСАЛАТ БИРЛИ1И Ашагыдакы лаборатори|аларда бош олан елмк ишчи ¡ерлэрини тутмаг учун МУСАБИГЭ Е’ЛАИ ЕДИР. Ме|ээ бмткилэринми агротэхммкэсы яеборето-ри|асы — лаборатори)а мудири — кэнд тэсэрруфа-ты елмлери доктору вэ |а кэнд тэсэрруфаты элм-лэри намиаэди. Торпагыи муибитяэшдирялмэся шэ’бэси —баш елми ишчи — кэнд тэсэрруфаты елмлэри иамизэ-ди — 1 ¡*р. Тииклик •• трусолоии]« |н#'б*сн — кмчик .л- МИ ИШЧИ 1 {эр* Мэ|вэлэрии бмокям|асы, ^змолокм|асы вэ э'малы — кичик елми ишчи — 1 ¡ер. Мэ|ээлерии сэхлаимэсы ээ яэгл ояуямэсы лэ-боратори|эсы — кичик елми ишчи — 1 |ер. Елми иэилиЦэтлерии тэтбиги ээ мэхаииаэси|э шэ’бэси — баш елми ишчи — техника елмлэри доктору вэ ¡а техника елмлери немиэеди — 1 ¡ер; кичик елми ишчи — 1 ¡ер. ГэбэлФ да{аг мэитэгэсииэ — кичик елми ишчи — 1 ¡ер. Нахчыеэи Рэспубликэсы, Ордубэд дэ|аг мен-тэгэси— кичик елми ишчи — 1 ]ер. Леикэраи чэ| филиалы — кичик елми ишчи — 2 ¡ер. Мусвбигенин муддети е'лан гезетде дерч едил-дикдан бир a¡ кечемедекдир. Сенодлэри тэ'лимата y¡fyн олераг, директоруи адына ¡азылмыш еризе иле бирликде бу уиаана тегдим етмэк лазымдыр: 373171, Губа шеЬери, Зердаби гесебеси, Азерб.Б 90 СБЕИБ^'и. Телефон: 37-17. МуднриЦет. БИЛДИРИШ М. аЗИЗБаЮБ адыиэ АЗаВБАЛАИ СаИА1Е УНИВЕРСИТЕТИ 1991.—1992-чи дере или учуи мстеНсвлетден aj-рылмамегла (ахшам тэЬсили) Ьазырлыг шэ'бесиие динлe¡ичи гебулуиу девам етдирир. Сенедлер сэ11т|эбрыи 23-дэм hep кун сеет 9- дан 16-дек гэбул олунур. ,    _ алэээ мэ'лумэт элмаг учун бу уиэаиэ ^ТР*^^ етмэк ояэр: Бакы шеЬери, Низами кумеси, 117, 610- чу отаг. Телефон: 98-45-05. чу о    РЕКТОРЛУГ. Ааербфяя Ресяубяииесыяыя МэдеииЦет ИеамрлмН АЗаРБА1ЧАН девлэт АКАДЕМИК ОПЕРА ВЭ БАЛЕТ ТЕАТРЫ 27 CEHTJABP Y. hAЧЫБaJOB ЛЕ1Ли ва мачиуи (3 пердели опера) Азерба)чаи Реслубликасынын емекдар артисти геНДАБ ГУЛШЕВА ВЭ РАФИГ ЭЛШЕВИН ИФАСЫНДА 2В CEHTJABP    П.    MAJKOBCKM iEBKEHM ОНЕКИН (3 пердели опера) Азерба|чан Реслубликасынын емекдар артистлери Мухтар Меликов ее Иееи Сааоиовуя иштиракы иле JeiKeMH Онекии — Мухтар Меликов Лемски — Иван Сазонон Тат|ана — Л|удмнла Трифонова Олга — Валиде Паша|ева Тамашалар саат 19-да башлаиыр. Ме'лумат учун телефонлар: 93-71-76, 93-31-88. Билетлэр театрын кассасында саат 10-даи 19- дек сатылыр. Мектеб ¡ашына гедор ушаглар ахшам тамаша- ларына бурахылмыр.    _ Азербе|ием Республииасы Халг ТеЬсили Иааирл|ф> каншар ИНСТИТУТУ •лаве али теНсил аереи хусуси факулте|е 1991—1992-чи дере или учуи ГаВУЛ Е'ЛАИ ЕДИР: 1. Кеичлер Институтунда елаае али теЬсил верен факулте ССРИ Халг ТеНсили Haзиpли¡инин ге-рарыиа ве Aзepбa¡чaн Республикасы Халг ТеЬсили Haзиpли¡инин разылыгына есасен тешкил едилмиш-дир. 2. Факултемин тешкилинде есас мегсед индики ¡ени иrтиcaди-cи¡acи шераитде республика учун аа-чиб олан бир сыра ихтисаслар узре тез бир заман-до мутехессислер Ьазырламаг ве ¡ени ихтисас газаи-маг иcтe¡eнлepe кемек етмекдир. 3. 1991—1992-чи дере или учун Кеичлер Иисти-тутунда елаае али теЬсил верен е|ани ае ахшам ше’-белори ашагыдакы ихтисаслар узре мутехесеие Ьа-эыpлa¡ыp: 1. Cи¡aceтшyнacлыг; 2. Cocиoлoки¡a: а) Идарэетменин сосиолоки|всы; б) тетбиги cocиoлoки¡a. 3. Харичи игтисади фэaли¡¡eтин тешкили ее п лай л ашд ырыл масы : а) Харичи игтисади фвaли¡¡eтдe маркетииг; б) харичи игтисади елагелер узре менечер; а) харичи игтисади фeaли¡¡eтии' тешкили техиикасы. Факултэлэрде дерслер елкеиин ве харичи ел-келории габагчыл али теЬсил муессиселеринин теч-рубеси есасында гурулур. Динлe¡ичилepe иикилис ДИЛИ, компутерлерде сербест ишлемек, Ьугуги биликлер, «Сосиал-игтисади тедгигатларда теЬлмл, прогнозлашдырма, идара методлары», «Сосиал-игтисади просеслерин елми идаре олунмасы», «щев-лет идарэси», «ИстеЬсалатда cocиoлoки¡a», «Эме-¡ин cocиoлoки¡acы»», «Дeмocкoпи¡a)^, «Сосиал идаре методлары», «Урбанистика», «Базар игтисадиЛаты» ве с. фонлер деринден e¡pвдилиp. Факултени битиреилэре елавэ али теЬсил ал-дыглары бареде муаафиг ихтисаслар узре диплом верилир. Дэрс саатларЫнын умуми Ьэчми Нем куидуз, Ьем до ахшам ше'белэринде 1200 саат дыр. Меш-гелелер Ьем Aзэpбa¡чaи, Ьем да рус диллерииде впарылыр.    , ТеЬсил муддэти э¡oни ше'беде 1 ил, ахшам ше -бесинде нее 2 илдир ае мугааиле есасындадыр. ТеЬсил Ьаггы мутехэссиси кеидерои тешкилет, му-эссисе терефиидеи кечурме ¡олу иле ¡ахуд динле-¡ичи терефиндон нагд ¡олла едениле билер. Дахил олмаг иcт9¡eилep ашагыдакы сенедлерн тегдим етмэлидирлер: 1. Ректорун адына еризе. 2. Али теЬсил дипломунуи сурети. 3. Сагламлыг Ьаггымда apa¡ыш. 4. 3X4 см. елчуде 4 едед фотошекил. Институтуи гебуя кoмиccи¡acы терефинден сенедлер ок^абр а1ыиыи 10-иадек hep куи (базар ^ иуидеи башга) сеЬер саат 10-дан ахшам саат iB-дек ашагыдакы унванда гебул едилир: Бакы шеЬери, Коммунист кучеси, 27; тел.; 92-77-81; 92-61-63. Дерслер oкт¡aбp o¡ыиыи 15-деи башлаиыр. РЕКТОРЛУГ. РЕСПУБЛИКА лазки маданммат марказинии «САМУР» гезетиие абуие ¡азылышы дааам едир. «Самур» дeмoкpвти¡a ве халглер достлугуиун, Нумаиизм вэ мэрЬэмэт идэ¡влвpыиыи, муесир си вилизаси)анын ме'неви серветлеринин ве кэчмишии елмэз мэдэни ирсимин тэблигетчысы вэ тэрэинум- чусудур.    ^    U «Самур» объектив имформаси|в мэибе|и, пеги- гет ахтараи Ьэр бир охучумун кувэич ¡эридир. «Самур» республика метбуаты ичэрисииде уч дилдэ — лазки, Азэрба|чан вэ рус диллэриидэ чы- кеи ияк гэзет олачагдыр. Гезетин индекси 66944, иллик абуне ги1мети 26 манатдыр. «Самур» гезетиие малиУэ квмэ¡и кестермек арзусунда оланлар учун редакси|анын банкдаиы Ьо-сабыны билдиририк:    170167,    республике Девлет Бенкынын Бакы шэЬеринии Oкт¡aбp pa¡oм ше'беси. Код: 501822. «Самур» гезетиие абуне ¡аэылмага телесии! БАШ РЕДАКТОР Т. Т. PYCTJMOB.тахисчилар: ASaPBAIKAH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АПАРАТЫ ва «ХАЛГ гаЗЕТИэНИН журналист коллективи Еиседиевиел общестеенмо-яеляткческея геаете Азербейдмсеиской Республики. Учредители: Аппарат Преаддеяте Аеорбяй-джеиской Ресяубяики и журяяяистский ноляектиа «Халг геаети». РедеясиИиын уияеиы: I701S8, БАКЫ ШаьаРИ, КИРОВ ПРОСПЕКТИ, 18. Ма'ЛУМАТ Y4YH ТЕЛЕФОНЛАР: 93*84.92, 91<42*37, 38-11-88. Невбвпя редактор Э. BAJPAMOB. щщщжшшяшлытяр: ЖбВ. ^звевяшышдмр: 34.80. Ввдркг 86814 Ч J 2848 8 7 30 Ю И 13 13 14 Бакы. «Аэ»рба)Ч8м» Hwipn)j4Tbmb»i иосбвэс«. Беку, тшюгрчфи* мвдвтельспа «АверЛВджам». ТкрджЫ 285.785 Спфарнш 6364 ;