Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 23, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛ Г Г83ВТИ ^22 CBHTJABP lW2,,w ИПв **182 Идман хэблрлэри Aз0pбajчaнын Лункул Атлетика Федераси1асынын та -сис конфрансы кечирилио. Федераси]анын низамнамэ-си тэсдиг едилиб. «Еталон» заводунун директору, техника елмлэри намизэди- Салеп СалеЪов jYHKYЛ а'глетика фе-яepacиJacынын президенти се-•чилиб. « • • Чехо-СловамОанын Острава шэЬэриндэ шаЬматчыла-рын бе^элхалг турнири баша чатыб. Ларышларда бир чох елкэлэрин 140-дэк шаЬ-матчысы иштирак едиб. Ла-рыш Исвечрэ системи узрэ кечирилиб. Гэлэбэ угрунда Азэрба)чан нYмaJ9Hдэл0pи да мубариза апарыблар. Бе)нэл-халг уста Фикрэт Сиде|и<Ьза-дэ ва усталыга намизэд Михаил Шур доггуз кврушдэн 6,5 хал топла)араг 5-чи—9-чу ¡ерлэри белушдурублэр. Сэрхан Гуляев 6 хал, Ма-Ьир Чэфэров 5,5 хал, Логман Гули^в исэ 4,5 хал топла-¡ыблар. • • • Азарба^чанын милли футбол чемпионаты давам едир. Невбэти турда ашагыдакы нэтичэлэр ге)дэ алыныб; «Кепаз» (Кэнчэ) — «Нефт-чи» (Бакы) — 1:0, «Гарабаг* (Агдам) — «Хазар» (Сумга 1ыт) — 2:1, «Туран» (Товуз) — «Иншаатчы» (Бакы) — 1:0, «Курмук* (Гах) — «Кур» (Минкэчевир) — 1:0. «Тарэгги» (Бакы) — «ШаЬ-даг» (Гусар) — 2:1, «Инша атчы» (Снбирабад) — «Умид* (Чалилабад) — 1:1. * • ♦ Сумга)ытда «Нефт-килф» чэмиJJэти Азэрба1чан шура-сынын биринчили]и угрунда арырлыггалдьфма ¡арышла-ры гуртарыо. Ларышларда Бакы, Сумгаит, ланкаран вэ Газахыи 70-э гэдэр атле-ти иштирак едиб. СалеЬ ЭЬ-мэдов (Бакы), Расим Оручов (Ланкаран), Блхан Суле)ма-нов (СумгаЛыт). Асиф Малиг ков (Сумга)ыт), Маммэд Мэммэдов (Ланкаран), Те]-мур Элигули^в (Ланкаран), Тофиг Ье) даров (Ланкаран), Балабэ) Эли)ев (Бакы) ва Вагиф Мэммадов (Ланкаран) aJpы-вjpы чэки дэрачэлэрнн-дэ чэми^атин АзврОДчан шу-расынын чемпиону олублар. «И ДМ АН ПРОГНОЗУ» «Ç.7» ХУСУСИ ТИРАЖЫН ПРОГРАММ Футбол yapa Авропа миг)аслы туриирлврии чавоб корушларм (29 санфбр — 1 окт)абр) ЧЕМПИОНЛАР КУБОКУ 16/1 ФИНАЛ Прогмоа 50—30—20 60—20—20 30—50—20 1. МОИК (Болгарыстан) — «Аустрм|а» (Австр^а) 2. МОИК (Руси|в) — «Вмкмнгур* (Ислаиди|'а> 3. Лидс (Инкилтэра) — «Штутгарт» (Алмани)а) КУБОКЛАР КУБОКУ 16/1 ФИНАЛ 4. «Вал]ур» (Исландца) — «Боавишта» (Португалка)    20—50—30 5. «У|пешт» (Мачарыстан) — «Парма» (Итали)а)    40—40—20 УЕФА КУБОКУ 32/1 ФИНАЛ 6. «Ферм» (Данимарка) — «Ксамакс» (Исаечра) 50—20—30 7. «Паок» Оунаныстон) — «Пари-Сеи-Жарман» (Франса)    40—20—40 в. «Еребру» (Исаем) — «Мехелен» (Белчика)    40—40—20 9. «Торпедо» (Руси.)«) — «Манчестер 1уна|тед» (Инкилтэра)    20—60—20 10. «Селтик» (Шотлвнди)а)    —    «Квлн» (Алмани]а)    50—20—30 11. «Русенборг» (Норввч)    —    «Динамо» (Русина)    20—60—20 42. «Рапид» (Австри)в) —    «Динамо» (Украла)    30—50—20 13. «Политехника» (Румыии)а) — «Рвал» (Испани)а) ,    30—20—50 Илота н    лоте ре| а лары 38-чм тиражын |екунлары 45.дан 6: 1, 3, 11. 22. 39, 42 36-даи 5: 12, 16, 17, 24, 29 56.даи 6: 2, 16, 25, 40, 44, 48. Кузештли регвм 38 Йдман прогнозу: 1) - 1, 2) - 1, 3) - X, 4) - 2, 5) - 1, 6) - X, 7) -2, 8) _ X, 9) - X. 10) — 1, 11) - 1, 12) — X, 13) - 1. Гэзетин нввбэтн нвмрэсн сент]абрын 25-да чыхачаг. ИКИД ТАЛЫШ БАЛАСЫ Астарада бир кэнд вар — Короба. Гарабаг угрунда де-¡ушлврде телыш халгынын геЬреманчасына 1шлак олмуш икид оглу Ханлар Шекеров бу кэндде догулмушду. 1987-чи илде орду сыра-ларында хидмэтэ чагырылан Ханлар Иэрби дениз донанма-сында эввелче матрос, сонра баш матрос, старшина олуб. Ьерби хидмэти баша вуодуг-дан бир муддэт сонра мур-манскда ве Тумен вила)етин-де ишлэ)иб. Артыг Ьемин вах/глар кеч-миш ССРИ-де миллетлэрара-сы мунагишелэр керкинлик Ьеддинэ чатмышды. Ханлар да Астара)а га)ыдыб Н. Кен* чэви адына совхозда чалыш* ды. Амма Гарабаг ]ангысы ону бир ан беле раЬат бу-рахмады. Астаралы ТаЬир Чаббарлынын ¡аратдыгы та-гымын тэркибинда Коранбо-]а ¡ола душду. Эскэрлик дос-ту ФeJpyз Эли^влэ да ¡е»и-дэн бурада керушду. О вахтлар ермэни експеди-си)а корпусу ила дeJYшлэpин ан гызгын ¡ерлериндэн олан KopaнбoJ эсл икидлик метаны иди. Ханларын чэсарэти. мэpдлиJи командирлэринин диггэтиндэн jaJынмaды. Ону сечмэ де)ушчулэрдэн теш-кил едилмиш 45 нэфэрлик дэстэ яла Турюф)э полис хидмэти узрэ а^арымлыг курса кендэрдилэр. ТэЬсили баша вурандан сонра Ханлары Президент Апаратынын рэ11бэр ишчилэ-ринин муИафизэ дэстэсиндэ сахламаг истэдилэр. Лакин о, буна гати е’тираз етди: «Маним ¡ерим дeJYШ ме)даны-дыр». Белэляклэ, ¡енидэн Коранбо] чэбЬэсиндэ вз ¡ери-ни тутду, Азэрба)чанын Милли ГэЬрэманы Расим Экбэро-вун командир олдугу батал-)онун тэркибиндэ бир даЪа ез дв]уш майарэтини кестэрди. Р. Экбэровун )енилмэз батал-}ону Сэрсэнк су анбарына )а-хынлашмышды'. Агыр дв)уш эмэли])атындан сонра нефт-чалалы Азарин идарэ етди)и ЗТР-ин устундэ шам едирди-лэр. Ела бу вахт душмэнин атдыгы мэрми машынын )а-нында партлады. Ики нэфэр 1ериндэчэ Иэлак олду. Ха»-лар гэлпэ )арасы алды. Ьэ-кимлэр уч саат онун hэJaты угрунда мубариза апарды-лар. Лакин Ханлар бир даИа кезлэрини ачмады. Азад АБДУЛЛАДЕВ. «Бакы Иагганда 1001 сез»в ез сезунузу »лаве един! ШеЬвримиз Ьаггында эн мухтэлиф мэ’луматлар, унван вэ телефонлар, кучэларин хэритэ-схемлари, рэнкли фoтo-cлaJДлap ве гэдим фото-ачыгчалар ^ерлэшдиршшиш copar китабы артыг Ьазырдыр. Бакынын «Баш китабы» ики дилдэ—Датыи во кирилл Ьуруфаты    илэ    дарч    олуначаг,    илин сонунадак сатыша бурахьшчащыр • Белв бир китабда реклам ,]ерлвшдирмвк hep бир муассисэ раЬбарина угур кэтирэр. Рекламын дэ]эри онун едчусундэн    ва    тэртибат    севиЦасинДаИ асылыдыр. Рекламы ,    |ерлашдирмэЕдан атру Г хидматин адэкилэча)и Ьаггында заманит мэк-ШЗВ тубу ну ва реклам мэт-‘ нини кандармак кифа-. ¿атдир. Пуду аввалча-дан качуранлара 20% \ 'ì ■ X кузошт олунур. Хатырладырыг ки, сифаришин габул олун-ма муддэти меНдуддур. Белеликле, фирма ни-шанларынызы _ топлу-музда козл^ирик. влага %елефонларьпмыз: 92-01-53; 92-21-42; 95-66-97^ Унван: 370004V Бакы» Асэф Зе}наллы кучэси 11, мензил 9. «Гуручу» Мустогил Елм-ИстеЬсалат Кооператива. 46IQ08 Ne-ли Ьесабым^з Хата]и СИБ нэздиндэки «Инкишаф» Баяк-ларарасы мэрказйндадир. ФАД 501747, Мухбир Ьесабы ;1612Ю. Азарба}чанын елми ичтн-мая11этине агыр итки уз вермишдир. Таны и м ы ш алим, Aзepбajчaн ЕА Шерг-шунаслыг Институтунун директору, филоло«и)а елмлэри доктору, профессор Аида ханым Нэсир гызы Имангу ли]ева агыр хэстэликдэн сонра бу ил сент)абрын 19-да вахтсыз арамыздан кет-мишдир. Аида ханым Имангули)е-ва 1939нчу илдэ Бакыда зи-)алы аилесинде анадан ол-мушдур. О, гыса, ма’налы емруну бутунлуклэ елмэ Ьэср етмишдир. Бакы Дов-лет Уняверситетинин шерг-шунаслыг факултеоини е'ла ги}метлерле битирдик дан оонра 1962-чи илде кечмиш ССРИ ЕА Шергшунаслыг Институтунун аспирантура-сына дахил олмуш ве 1966-чы илде намизедлик дассер-тас^асыны мудафие етмишдир. 1966-чы илдэн Азер-ба)чан ЕА Шергшунаслыг Институтунда кичик елми тццчи капля фэалиЛете баш лajapaг heJaтыны сона Ьамин «нсштутла багльм-дыр. Аида ханьш Ел мл ар Ака-деми<)асьшда фнлолоки]а са-Ьэсинда аребшунаслыг мек-тебинин )аранмасы вэ инки-шафына башчылыг етмиш. араб фнлолоки)асы ше’бе-сннин мудири олмушдур. Аида Имангули)ева 1988- чи илдэн филолоки)а елмлэри доктору, профессор. Ье-мин илден Шергшунаслыг Институту директорунун елми яшлер узре муавини. 1991-чи илден исэ директору иди. Профессор А. Имангули1е-ва Шерг эдэби))атшунаслы-гы, Горб ве Шерг медэни)-]атинин гаршылыглы ал а гаси проблемларина Ьеср едилмиш «Омотли мoнoгpaфиJa-ларыи ва 70-дэн чох елми асэрин муэллифиднр. О. тертибчи. редактор ва муэл-лифлэрдэн бири кими «Эрэб филоломи)асы мэсэлолэри», «Шарг филоло#си1асы мосэ-лэлэри», «Захын вэ Орта Шерг», «Азэрба)чан — эрэб адэби элагалари», «Харичи Шергин проблемлэри: тарих вэ муасирлик», «Муасяр ареб поеэи]асында cnjacn лирика» ве онларча бешга ]ад-да галан есерлерин охучула-ра чатдырылмасында евэз-сиз хидмэт кестэрмишдир, Онун рэЬбэрли]и алтыида 10-дан чох аспирант алим-лик деречеси алмышдыр, о, БДУ-нун шергшунаслыг фа-култэсинин муэллими иди. Аида ханым ез гэлемиии тэрчумечилик сенэтиндо де сынамыш ве бир сыра )адда галан бедки есерлери Азер-6aj4aH вэ рус диллэринэ тэр-чуме етмишдир. О, Лазычы-лар Бирлижнин узву. Азер-ба]чан шергшунаслыг Ас-сосиаси)асы седрннин муа-винн иди. Аида Нэсир гызы Иман-9ули]ева исте’дадлы а л нм, самими нисан, rajFbucem Joa-даш, меЬрибан а на ними ке-виш елми HTTHMaKjJaTHH. досгларынын ва ]ажынлары-нын гелбиндэ да им JamaJa-чагдыр. E. J. CanaJeB, Н. А. Гули-Jei, М. Т. Аббасов, У. К. Эденберов, 3. М. ByHja-дов, А. А. Надиров, Г. Ф. Магсудоа, Т. Н. ШаЬтах-пшскя, А. А. Злхзаде, А. М. Асланов, Б. А. Не-6hJcb, И. Ь. daHjes, П. Э. Эзизбе1ова. Э. Э. Зерне-ров, Д. 3. Велиев, h. М. Мэммадов, А. С. Сэлжм-задэ. БИЛДИРИШ БАКЫ ШНКУЛ С9НА1Е ТЕХНИКУМУ натамам орта таЬсил •сасында |8 вэ 9-чу си-нифлер) 1992 — 1993-чу даре или учун сант- Йын 30-док толобэ ;луну дааам етдирмр. Сонадлор саат 9-дан 18-док техннкумда го-бул олунур. Мо'лумат телефону: 93-31-52. ГЭБУЛ КОМИССИ!АСЫ. СЕНТМБРЫН 23.Д» А»а>р6а|чаи милям •А д ^ ШЫЫ 11М I» »■ » ТЧ11тФо 7.30. Хош кардук. Cahap программ. 9.05. ЧабЬа хаттиндан. 9.10. Чижи фи л ми. 9.25. Биэим KajaT. 9.55. Дун^а киносу иичи-лари. Бадии филм: «SajyK казн нтм» (Франса). 18.00. ФСунун хабарлари. 18.05. Чиэки филми. 18.25. ion баладчиси. Ушаглар учуй варилиш. 18.45. Анд ичи-рик. 19.15. Hnjasn—«Раст» симфонии мугамы. 19.50. Талафакс. Ииформаси|а программ (рус дилинда). 20.00. Раклам. 20.05. Панчарама aj гонуб. 20.20. Ку-нун хабарлари. 20.50. ЧабЬа хагтиндан. 20.55. Реклам. 21.00. hajaTMH бир аим. Кинопрограм. 24.00. Кунун хабарлари. «Останкино» камеям 6.00. 1еииликлер. 6.20. СеНар кимнестикасм. 6.30. Cehep. 8.50. Чиэки филми. 9.00. 1еииликлер. 9.20. Чохсери)алм бадии тала-BHSHja филми:    «варлмлер да агла]мр». 10.45. Мусиги клубу-му з. 11.35. Чиэки филмлари. 12.00. 1ениликлер. 12.20. Бадии талавиэи|а филми: «Кулмали •Ьаалата баизар». II серила. 13.30. Чиэки филми. 13.40. Чох-сари]алм    бадии талааиэи|а филми: «Адсмэ гаер». VI сери-ja. 15.00. 1аииликлар. 15.25. Телемикст. 16.10. Блокнот. 16.15. «Уолт Дисие|» тегдмм адир. 17.05. Консарт. 17.25. Саиадли талавиэ^а филми:    «Маним адмм Панамадмр*. 18.00. Jbhh-ликлер. 18.20. Даалатларарасм «Останкино» талааиэи)а камалм таг дим адир. 18.50. Саиадли филм. 19.00. Чохсари)алм бадии талааиэм)! филми: «Варлм-лар да auiajMp». 19.40. Кинопанорам. 20.45. Кечениз xajpa галемм, бал ал ар I 21.00. Jbhh-лмклар. 21.40. «Остамкимо» сту-гщасындл В. Поэнармн камч ларла нарушу. 23.00. Накасаи, •страда! 24.00. 1аниликлар. 00.25. Илк бахмшдаи маЬаббат. II куи. «Русина» иаиалм 8.00. Хабарлар. 8.25 Ишкуэар адамми вахтм. 12.50. Бадии та-лааиэи|а филми: «€аитечБарба-ра». 13.40. Кандли суалм. 14.00. Хабарлар. 14.20. Руси|аими KOHCTHTycnja маЬкамаси сало-нунда. 14.30. Коэмр гадмн 16.00. Талабирмса. 16.30. Зарар-сиэ ojyH. 17.00. Христиан программ. 17.30. 1аииликлар. 17.45. Траисросафир. 18.30. «М— Траст». 18.45. Калии, ajMpA адак. 18.55. Каэлама салону 19.45. «Аэарба|чаи». 2СХ00. Хабарлар. 20.20. Бадии талааиэи ja филми:    «Санта-Барбара» 21.1C. Талааиэи]# гануиунда. 22.10. Фасиле. 22.25. Pycnja Фа-дараси]асм Али Соватинии с ас си|асмнда. 23.00. Хабарлар 23.20. Руси)аимн KOHCTHTycnja маЬкамаси салонунда. 23.50 Са кит лик № 9. A39P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИР ЛК1И БАКЫ KOMMEPCHJA ТЕХНИКУМУ 1992 — 1993-му даре или учун а|М1н ш* б» узре натамам орта мактаб базасында апааа талаба ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР. — Ичтимаи иашанин ташкили (Аз»рба)чан бал-меси). — Халг тесерруфаты саЬолорииде игтисадинат во планлашдырма (Азорба|чан болмоси). — KoMMepewja фоалиЦотинин тошкили (Азор- óajnaH болмоси). Техникума дахил олмаг исто]онлор гобул ко-MHCcnjacbiHa ашагыдакы сонодлори тогдим етмели-дирлор: 1. Директорун адына ваЬид формада ериэо. 2. Натамам орта мектеби битирмоси Ьаггында шэЬадетнаме. 3. 086 У иемрели форма узре тибби ара|ыш. 4. 3X4 см. елчудо 4 едед фотошокил. 5. Паспорт, догум Ьаггында шеЬадетмаме, Ьерби билет ве ja ге^диЦат верогоси шехсен тегдим олунур. Эризелер сент]абрын 21-ден 30-дек геоул олунур. Гебул имтаЬанлары окт^абрыи 1-дон 5-док ко-чнрилечекдир. Гебул имтаЬанлары натамам орта мектеблерим програмларына yjryH аларылыр. Техникума дахил олмаг исте|енлер бутун ихти-саслар узре ашагыдакы феилерден имтаЬан верме-лидирлер: Ама дили (имла)- PHja3HjjaT (шифаЬи). Техникума дахил оланлар ¡втагханада |ерлв те'-мин олунурлар ве умуми га\да узро тегауд алыр- лар. Сенедлер Ьер кун (базар кунунден башга) саат 9-дан 18-дек гебул олунур. Техникумун унааны: Бакы шеЬери, ToflCToj ку-чеси, 170. Телефонлар: 93-49-04; 93-50-28; 93-12-22. мудирииет. мэркази консЕРТ САЛОНУ «РЕСПУБЛИКА CAPAJW» 27 соит|а6р Азорба)чаи Рослубликасынын омокдор ортмстм ИЛЬАМ НАМИГ КАМАЛ •о ЧИНКИЗ ЭЬМЭДОВУН иштиракы ило Комчлер Тоатрынын тамашасы. К9ЛЭРС9Н, КУЛ9РС9Н Ики Ьиссодом иборот консорт-томошо. Тоотрыи бодни роЬбори — Азорба|чои Рослуб-ликосыиыи омокдор мичосонот хадими hyc.jHT. Атокиши|оодир. Коисорт-тамоша саат 19-до башлаиыр. Бмлотлор сонт|обрын 21-дои саат 11-дои 19-док саро|ыи коссоларыида сотылыр. Томашодаи елде олуиан колирин бир Кнссовк республиканын му до* фио фоидуио кочирилочокдмр. АЗЭРБАШАН РЕСПУБЛИКАСЫ мэдэнкиэт НАЗИРЛК1И А39РБАЛ1АН Д9ВЛ9Т АКАДЕМИК ОПЕРА 89 КАЛЕТ ТЕАТРЫ Ш. Ахундова вК9ЛИН ГАМСЫв Секмме Исм«|ылооо Азарба)чои Роспублккосыкын омокдор ортмстк Бобо МоЬмудоглу Аэорбо|чои Роспублккосыкын омокдор орткстк Томошо соот 19-до башлаиыр. Билотлор тоотрыи коссосыидо Кор куи соот 10-док 19-ДОК сотылыр. 25 соит)обр    Горе    Гара|ев «зедди кезал» Томошо соот 19-до башлаиыр. Билотлор тоотрыи коссосыидо Нор кук 10-дои 19-док сотылыр. Чомол соот А30РБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ Т0ИСИЛИ НАЗИРЛИ1И БАКЫ 1ЕРЛИ С0НА1Е ТЕХНОЛОЖИ ТЕХНИКУМУ 1992—1993-чу дорс илк учуй ашагыдакы мхтмсос УЗР# Т9Л9Б9 Г9БУЛУ Е'ЛАН ЕДИР. КУНДУЗ Ш0'Б0СИН0: а 1. 3208 Ме'мулатларын ким|ови темизлеммоси ве 6о|анмасы (натамам орта теЬсил есасында, Азерба]чан болмеси, теЬсил муддети 3 ил 6 а|). Техннкумда натамам орта теЬсил мектеблери Ьечминде теЬсил алан Аэерба|чан Республикасы ветендашлары, Ьабеле МДБ-ннн ве МДБ еразненн-де ¡ашшан харичи олке ветендашлары гебул еди-лир. Техникума дахил олмаг исте|енлер директорун адына ваЬид формада еризе ¡азмалыдырлар 0ризе|е ашагыдакы сенедлер елаве едилмв- лидир: 1. Натамам орта теЬсил Ьаггында сенедин если. 2. 086'У иемрели формада тибби ара|ыш. 3. 3X4 см олчуде 4 едед фотошокил. 4. Догум Ьаггында шоЬодотнамо. Сонодлор ок^абр а]ынын 1-док гобул одирмр- Техникумун уиваны: Бакы шеЬорм, Миргасымов кучеси 29. ИДАР9, МУ9ССИС9 89 Т9ШКИЛАТ РЭЬБЭР Л ЭРИ НИН Н939РИН9! Азорба)чом Республикасы Аотомобил 1оллоры Тикмнтиси ИстеЬсалат Бирлк|ииин «Азор)олло|кЬо» Институту идаро во муоссисолоро лазым олан сеиед-пормн узунун чохсо|до чыхарылмасы учун скфариш-яор гобул едир. 8мм мо'лумат алмаг учуй ашагыдакы теле-фоилара мурочиот отмок олор: 98-55-15; 93-56-81.    МУДИРИЛЭТ. Н0РМ9ТЛИ С9РНИШИНЛ9Р! «АЗАЛ» КОНСЕРНИ УЧУША Д9 В9Т ЕДИР «Азал» Нава 1оллары Консерни 1992-чи ил ок-^абрын 1-деи ашагыдакы маршрутлар узре jeHH pejcnep тешкил етмишдир: БАКЫ—БАТУМИ—БАКЫ ве БАКЫ—ГРОЗНЫ—БАКЫ Сериишинлере муасир ве раЬат «1ак-40» Ьава к милери хидмет едир. А-21, Бакы—Батуми—Бакы, чедвол узро: Бакы-даи чершоибо ахшамы, чуме ахшамы ве шенбе кунлери саат 08.40-да jona душур ве Батумце саат 10.30-да чатыр. Батумиден нее саат 11.20-де ¡ола душур ее саат 13.20-де Бакь^а чатыр. Билотин rnj- мети 950 рублдыр. А-29, Бекы—-Грозны—Боны, чедвел узре:    Ба- кыдаи чершенбе ахшамы, чуме охшамы ве шенбе кунлери саат 14.40-да ¡ола душур ве Грозны|а саат 1600-да чатыр. Грозныдан нее саат 16.50-де ¡ола душур ве саат 18.10-да BaKbtja чатыр. Билетин ги)мети 720 рублдыр. Билотлери Консернин Меркези Акоитли;инде ве оиуи филиалларында алмаг олар. Унван: Бакы, 28 Maj кучеси, 66/68. Элаве ме'лумат учун телефонлар:    93-40-04, 93-99-45, 93-71-21. Телефон: 96-51*13. МУДИРИЛ9Т. «Халг гаэатм»ими |арады«1м коллаитиаи мш Чавид Хасмхцом. бмбис« Пар« Муэаффвр гыш Хкммдвамм аафаты ила алагадар дарим Ьуэмла башеагяыгы »арир. )олдашлары С. Зуяалоаа, И. Эли;#*, Н. Сафаров, М. Чефероаа, 3. Акундо.., Е. В.ÌP.MO., И. р«1ылоаа, X. ИсмаЬтвв, T. haawjaa, Ч. Гафароглу, г. Мам-мадоа иш )олдашлары Елмам аЬмадом. гардашы Фахраддим haca« ому ОНмадоауи вахте«« аафатымдам кадарламдмкларммм бмлдирмр аа дарим Ьуэмла башеагяыгы • ери р л ар.    _ 3. ГулЫеа, Ь. Ээмэоа, h. ЭЬмадоа, М. Камимоа, И. Ага-KMuiHjea, Т. Ээиэоа, С. Фарачоа, Р. Ширина, Е. Элакбароа, P. Hôaiaaa, И, Бак)аммнова, A4. Шами|аа, К. ЭЬмадоа, A. Hcajaa, К Боримханов иш ¡олдашлары Ммрэа МоЬоррамоаа, оглу фачмалм аафатымдам кадарламдмкларммм бмлдирмр аа дарим Ьуэмла башеагяыгы аармрлар. Бея редактор Т. Т. РТСТЭМ0В Те'сисчи: «Халг гозотквиии журноямст кошюк- Редакск|оиыи уивоиы: 370158, БАКЫ Ш9Н9РИ, Б91УК ДЭНИЗ КУЧОСИ, 18. тиок.    I    Телефонлар:    мо'лумот учуй — 93-64-92, информаси|в — 93-62-37, роняем ■чдмотк Учредитель: Журнллиетсллй колл«««. «Х«.г    |    муЬаснбпик_„.34.„>    н„б,^    pM„„op-î8-i1-6«. — 91-79*81, Невбэтчн редактор Г. ПИРИЛЕВ. Чапа ямзаланмалыдыр 33.00 Имзаланмышдыр 23.00 «; газетка. Индекс 66814    <1133486786    10    11    13    13    14.    Н1а346676.    Баки,    .Aa.p6.j4tH»    ямщши.тынын    ютбмек. Баку, тиографкв издатедъетаа «Аэер6е8ж*аж». Тиражы 25.745 Сифариш 6109 ;