Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 22, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭ8ЕТИ-*- и сентмбр im-чи ил. „Табриза ajarjaflbiH да кедэрдим ИКИ ШВЕРСИТ1Ш БИР'ПРОФЕССОРУ    МУСАЬИБЗ Азэрба]чан Сэна]е Уни. верснтетиннн кафедра му-дирв, кибернетика саЬэсиндэ танынмыш алим Рафнг Эли. jeв бу 1ахынларда Тэбриз Уяияерситетинин гонагы ол. муш, чэнублу тэлэфэлэрэ силсилэ муЬазирэлэр оху-мушдур. Бакылы профессор Нэм дэ Тэбризин а ли елм, твЬсил очагынын профес. сору сечилмяшдир. Мухбн. римиз сафардэн Зеннчэ га-1ытмыш алимдэя мусаЬибэ алмыш дыр._______ — Рафиг муэллям, атэн кору шумуздэ бнлдирмишди-низ ки, Турюф]э дэ ват олунмусунуз. Сонра сора-гыныз Тэбриздэн кэлди. — Бу да тале^н мэндэн эсиркэмэди]и хош бир гис-мэтдир. Эввэл дед^им ними. Турк^энин Мэрмэрэ Араш-дырмалары Мэркэда илэ ара-мызда разылашма олмушду. Сэфэр эрэфэсиндэ бизэ гонаг келмиш Тэбриз Университе-тинин проректору мэни ез али мэктэблэринэ муЬазирэ охумага дэ'вэт етди. Санки Ьэр ше,)и унутдум. Ьеч езум пэ билмэдим ки. бу сезлэо дилимдэн нечэ гопду: «Тэо-'ризэ ajaгjaлын да кэлэрэм». Тэбриз арзуларымын. зуху-ларымын шэЬэри иди. Орада 11 кун галдым. МуЬазирэлэр сэЬэр саат 9-да башла]ыр, ахшамдан xejли кечэнэ гэдэр давам едирди. — Профессор, муЬазирэ-лэр нечэ кечди, Чэнубда али тэпсилин тэшкили, тэлэбэлэ-рин елмэ марагы нечэдир? _ МуЬазирэлэри инкилис вэ Aзэpбajчaн диллэриндэ оху!урдум. Чэнублу муэллим вэ тэлэбэлэр инкилис дилини ¡ахшы билирлэр. Киоер-нетиканын дили дэ. нечэ де-]эрлэр, инкилис дилидир. Тэхминэн 3 мевзу мараг до-Гурурду: сун’и интеллект сие-темлэри, сэлис олма]ан чох-луглар ри]ази]]аты вэ мэнти-ги не]рон шэбэкэлэри. ^му-миjJэтлэ. бу саЬэлэр тэбриз- ‘ЛИ гардашлар учун ]енидир. Ахыр вахтлара.гэдэр онлара кибернетиканын мэЬсуллары Ьазыр шэкилдэ кэтирилирди. влкэ Америка вэ Гэрб асы-лылыгындан гуртардыгча ел* мин jeHH саЬэлэрини инкишаф етдирмэ]э 6eJyK еЬти]ач ду]улур. Де1им ки, биздэ елмин вэ тэЬсилин caBHjJacH онларда-кындан jyKcaKÄHp. Онларда тэЬсилин мадди базасы ]ени-дир. МуЬазирэ салонлары. аудитор^а вэ лаборатори]а-ларын тэчЬизат caBHjJacH биз-дэкиндэн чох JaxiiibWbip. чэнублу кэнчлэр оху]уб-е]рэн-Maj9 даЬа чох ме}ллидирлэр. Бу да, мэним фикримчэ, онунла баглыдыр ки, тэлэбэлэр емурлэринин бир нечэ илини биздэки кими диплом ал мага Jox, мутэхэссис ол мага Ьэср едирлэр. Фасилэлэр заманы Шима-ли Азэрба]чана аид чохлу суаллар олурду. Гарабаг мэ-сэлэси илэ ДаЬа чох мараг-ланыр. бу дэрди 83 агры-ачылары Ьесаб едирдилэр. Ьэтта Гарабага Ьэср олун-муш ше’рлэрдэн миералар да сэслэнирди. Бу Taj да japa-дылмыш муасир мэдэшшэт, елми нaилиjjэтлэp онларда да Ьаглы ифтихар Ьисси до-гурур, бу Taja мэЬэббэт вэ мejли кучлэндирир. — Эмэкдашлыгыныз давам едэчэкми? — Разылашма]а корэ орада Ьэр ил муЬазирэлэрим олачаг. Тэбриз Университе- тиндэ кибернетик кадрлар Ьа-зырланмасынын биркэ прог-рамыны ишлэдик. Гэрара кэлдик ки, онлар учун 5 елм-лэр доктору, 3 елмлэр нами-зэди haзыpлajaг. Тэбриздэ 2 али мэктэбин кибернетика ja Ьэср олунмуш бejнэлxaлг кон-франсыны кечирмэ]и дэ нэ-зэрдэ тутмушуг. Мэчлисин програмыны Ьазырламагы вэ бура ду^анын танынмыш ки-бернетиклэрини дэ’вэт етмэ-Jh ез бо1нума чакдим. — Сэфэр вахты ензи jax-шы мэ’нада тэ’енрлэндирэн епизод олдуму? — Тэбризэ ajar басдыгым андан а]рыланадэк Ьэр mej yp8jHMA9H олду. видеолент кими ¿аддашыма ]азылды. Бир епизод иеэ мэни лап тэ’-сирлэндирди. МуЬазирэ вахты бэ'зи ифадэ вэ терминлэ-ри тэлэбэлэрин тэЬсил алмыш олдугу фарс дилиндэ баша салмага чалышырдым. Бир дэфэ аудитори]адан ге)д jaзылмыш бир вэрэг алдым. «Профессор, хаЬиш едирик, ез ана дилимиздэ данышасы-нызi> евзлэрини oxyjaндa о гэдэр севиндим ки, санки га-надланыб Тэбризин сэмала-рына галхдым. — Кефиннзи позан Ьадисэ нечэ? — Олду. Амма о та]дакы-ларла дejил. бу Taj дан кедэн-лэрлэ баглы иди. ШэЬри]а-рын мугэддэе мэгбэрэсини зи-]арэт етмэ]э кетмишдик. О хош дэгигэлэрдэ, хатирэ ан-ларында нэфэе чэксэн ешиди- лэркэн бир гадын ]анындакы ушагы русча эн биэдэб сез-лэрлэ св]мэ]э башлады. Чв-нуб бахдым, бизимкилэрдэн иди, гоЬумларынын дэ’вэтилэ Тэбризэ кедэнлэрдэнди. Тэ-сэввур един нэ Ьала душдум. — Сиз ез па]ыныза Азэр-ба]чаны бирлэшдирмисиниз: Ьэр ики тэрэфин алнмисиниз. Бэс торпагымызын, халгы. мызын бутевлу]уну нечэ тэ-сэввур едиренниз? — Дили бир, ганы бир, иманы бир халгы ики эерэ jaxbiH муддэтдэ чох аралы салыблар. Алманлар чэми 45 ил ajpbi душмушдулэр. квр-дунузму бирлэшмэ нечэ аг-рылы кечди. Бир дэ Ьэр ики алман дввлэти мустэгил иди. Биздэ иеэ вэзи]]эт чох фэрг-лидир. Азэрба]чанын ваЬидли]и сэрЬэд дирэклэрини учурдан-ларын тэсэввур етди]и гэдэр дэ асан дejил. Аразын Ьэр ики Tajbi елмлэ, сэнэтлэ, иш бирли]и илэ. руЬэн бир-бири-нэ говушмалы, бир чан ол-малыдьф. haj-Kyj гопарт-мадан, агылла, езбрлэ Ьэр ики тэрэфин зэррэлэри бир-биринэ нуфуз етмэли, га]на-Jbi6 гарышмалыдыр. Елэ ет-мэк лазымдыр ки, узун ил-лэрдэн сонра ачылмыш га-пылар бир дэ гапанмасын. МЭНИМ фИКрИМЧЭ, ТЭКЧЭ С83- лэ jox, Ьэм дэ эмэллэ бир-лэшмэк олар. СеЬбэти ]азды: ТаЬнр АДДЫНОГЛУ. ПОЛИТОЛОКША ИНСТИТУТУНДА К0РУШ Ceнтjaбpын 18-дэ Aзэpбaj-чан Республикасы Али Со-ветинин сэдри Иса Гэмбэров Бакы Сосиал Идарэетмэ вэ loлитoлoкиja Институту нуи профессор-муэллим hej эти вэ тэлэбэлэри илэ кврушмуш-дур. Институтун ректору Рафиг ЗeJнaлoв кврушу ачараг мустэгил инкишаф joлyнa гэ-дэм гojмyш Азэрба}чан Рес-публикасы учун 1уксэк интеллектуал сэви;;эли кадрлар Ьа-зырламаг саЬэсиндэ али мэктэбин фэали})9тиндэн даныш- мышдьвр. Иса Гэмбэров керушдэ чы хыш едэрэк кечид двврундэ республикамызын гаршы-лашдыгы чэтинликлэрдэн, муЬарибэ нэтичэсиндэ вэзиj- jííтин мурэккэблэшмэсиндэн, мустэгил инкишаф joлy илэ ирэлилэмэк учун Халг Чэб-Ьэсинин ирэли сурдуЗу прог-рамын нечэ hэjaтa кечирил-ди]индэн бэЬс етмишдир. Парламентин сэдри демиш-дир ки, Эбулфэз Елч*^ин президент вэзифэсиндэ фэа-лиjjэтэ башламасынын ]уз куну тамам олур. Бу му'Д-дэтдэ Гарабаг ра!онларындан aзэpбajчaнлы гачгынларын ^хыны дajaндыpылмышдыp. Лухары Гарабагын ермэни Лмшгалчылардан азад едилмэ-си саЬэсиндэ илк угурлар вардыр. Ордумуз Kopaнбoj pajoнyнyн эраэисини дэ силаЬ-лы гулдурлардан тэмизлэ- мишдир. Ахырда Иса Гэмбэров ja-хын девр учун гаршыда ду-ран вэзифалэрдэн даныша-раг демишдир кн, сэрвэтлэ-римизин кэнара дашынма-сынын гаршысыны алмалы, игтиcaдиjJaтымъraы мвЬкэм-лэндиpмэлиjик. О, эмин ол-ЯУГУНУ билдармкшдир ки. Азэрба]чан Республикасы japaнмыш боЬрандан чыха-чаг ДYHja девлэтлэри ара-сында лajигли 1ер тутачаг- ДЬПарламентин сэдри керуш иштиракчыларыньгн суалла_ рына чаваб вермишдир. Азэрннформ Ирфан Мурад iылдырым: НАИЛИШШРИНЙЗИ НННАР ЕТМ9К 0MUS Вне) Ушоерситетяядэ typ* Я*** 6eJXYMY Y»PJ муэлдам яшлэ]энИрфан Мурад 1ылдмрымла свЬбэтдэ бнзн твэччублэнднрэн онун масы олду. Вуну взу да ДУ)араг суалымызы габаглады. — A39p6ajnaHa тез-тез кэ-лирэм. Бу. учунчу кэлишим-дир. Илк еэфэрим 1990-чы илин ганлы JaHBap кунлэри-нэ тэсадуф етмишди. вмру 6ojy Ьесрэтиндэ олдугум шэ-Ьэри матэм ичиндэ кердум. Растлащдыгым сэЬнэлэр ин-AHjdAdK квзлэрим внундэн кетмир... Вэтэнэ га}ытдыг-дан сонра Бакыда шаЬиди олдугум Ьадисэлэри, кечирди-Jhm кврушлэри. етд^им свЬ-бэтлэри гэлэмэ алдым, «Турк. JypflY*. «Гардаш эдэби}}ат-лар» журналларында, «Са-баЬ* гэзетиндэ силсилэ мэ-галэлэр чап етдирдим. 0зум-лэ xejли сэнэд, фотоматери-аллар, A33p6aj4aHÄa чыхан гэзетлэрин матэм немрэлэри-ни апармышдым. Измир мил-ли китабханасында дэрЬал Ьэмин Ьадисэлэрэ дайр фото-сэрки тэшкил етдик. Сонра иеэ конфранс кечирдик, эсл Ьэгигэти халга чатдыра бил- дик.    .    ^    . / Икинчи дэфэ A33p6aj4aHa кечэн илин апрел ajuHAa кэл-дим. Бакыда кечирилэн <A39p6aj4aH муЬачирэт эдэ-биjjaты» 6ejHanxanr симпо-зиумуна дэ’вэт олунмушдум. Симпозиумда «A33p6aj4aH TypkhJ9 мэтбуатында вэ нэш-pHjjaTHHfla» мевзусунда мэ-рузэ етдим. Мэ’рузэм мараг-ла га ршы ланды. ^азычы» нэшрийаты истэди, вердим. HHflHja гэдэр нэшр олунма-ju6. Индики кэлишим доктор-луг flHccepTacHjacH илэ баглыдыр. ^сиф Вэзир Чэмэн-зэминлинин hajaT вэ 1арадЫ" чылыгына дайр елми иш узэ-риндэ Индирам. н - Ирфан 6aJ, сизн Азэр-OajnaH.ia бе^тэ сых багла]ан Ьансы теллэрднр? — Мэн A33poaj4aH турку-J3M, эслэн кэнчэлиjик. Вах-тилэ бабам TypKHjaja кечуб. Бундан башга 12 илдир ки. Азэр^чанла баглы араш-дырмалар апарырам. Нами-зэдлик ишим ЭЬмэд Чава-дын hajaT вэ }арадычылыгы олуб. Туркн}эдэ чыхан «Гардаш    адэби^ J атлар» журнал ынын наширлэрин-дэн вэ эсас муэллифлэ-риндэнэм. Ьэмин журналда Азэрба]чана Ьэср олунмуш HOxcaJflM мэгалэлэрим дэрч олунуб. Ьазырда Лавуз Ак-пкнар вэ СэбаЬэддин Чагьпг ла бирликдэ Мэммэд Эмин РэсулЪадэнии эсарлэриннн кулля1)атыны чала пазырла-]ырам. Биринчн чидд артыг чапдан чыхмышдыр. Бундан башга, ШэЬри1арын, Ь, Вд-Ьабзадэнин. X. Рзанын, Га билин. Н. Ьэс эн задании, В. Султанлынын эсэрлэрини османлы туркчэсинэ yJpyH-лашдырыб чап етдирмишам. Исвечрэдэ бизим азэри турк-лэри дэрнэ№ AaapoaJnaHHH ajpu-ajpM кэнд вэ шэЬэрлэ-риндэ. хусусэн Хочалыда те-рэтди]и вэпшиликлэрэ кврэ Ермэнистаны БeJнэлxaлг Ьа-ага МэЬкэмэсинэ eepMajH гэрара алмышдыр. Бунун учун чохлу сэнэд. шаЬвдлэрин ифадэлэри, влэнлэрин пас-портлары. шэкиллэри, кино-лентлэр лазымдыр. Ьэминica-нэдлэри топламаг учун АХЧ-j3. гадын Ьугугларыны му дафиэ тэшкилатьша мурачи-эт етмишик. Ьэлэ ки, нэти-чэси JOXAyp. — Бир АзэрбаДчанпгунас кнмн Азэрба]чанда елмин, aAa6HjJanm вэ мэдэвж]1этин букунку вэзнЛэтн барэдэ фнж-рнннзн бндмэк мараглы олар-ды. — Елмин, 9Äa6HjjaTHH вэ M3Ä3HHjJaTHH инкишафы саЬэсиндэ Азэрба}чанын газан-дыгы наили}]этлэри инкар етмэк мумкун AejHfl. Ьэтта габагчыл дввлэтлэрлэ муга-¡иеэ олуначаг ]уксэк C3bhJ-]эдэдир. 70 иллик тоталитар режим шэраитиндэ керулэн ишлэр. газанылан нaилиJjэт-лэр адамда бела инам japa-дыр ки. бу халг мустэгиллик двврундэ даЬа JyKcaK зирвэ-лэр фэтЬ едэчэкдир. СеЬбэтв )азды: Гудрэт ПИРИХЕВ. БЕ1НЭЛХАЛГ ЭМЭК Т8ШКНЛАТЫ ИЛ8 9ЛАГ9Л8Р 1АРАДЫРЫГ Азэрба]чан Ресувликасы Девлэт Эмэк вэ    Сосиал    Мэ-    ^Ыа^анмасы    вэ hajaia кечи*. сэлэлэр    Комитэсинин    дэ -    гладмзеиндэ    бeJнэлxaлг эмэк ВЭТИ илэ    БМТ    Р^мэсиндэ    т^финд№ ^ нэлхалг    Эмэк    Тэпл^ат    блика1,а    кэлэчэкдэ мето- Авропа мэЬэлли    дотожи    вэ техники кемэк баш катиби Оскар де Ври    Д^0«и    в^.ч A3ap6aj4aH- PejлИнг дунэн BaKWja кэл-    ээ    сосиал    вэ- МИОюж> еэфэоинин    :Ш^ир|]^нгинДИ^спублика сэди базар нгтисадиJЗать    лэт    КОмитэсинин нума- КмеэГуллу-PY "ын “aMYÄ    ^UCS«H6eÄ синэ, эмэк шэраитинин Jax.    • haMHH тэшкилатын тэс- шылашдырылмасына. эмэк-    лэри    Ьаггында чилэр. ишверэнлэр    ¿»нэлхалг конвенс^алар мэт арасында эмэк мугави-    oejH»ixd.n эсасында. haÖ€JJ® раитин xycycHjjaTJwp« иэда-рэ алынмагла пазырла>а- ',aIA3ffpßaJsaHfla оядап^ JJt датда О. Ре)линг Шамахы]а вэ Сумга)ыта кедамэк, ичра Ьаким»«этинин мэшгуллуг ядатши *¡-тэхэссислэри. ЭМЭН тивлэримин н^ма]видалэри ИЛЭ. са5шбкарларла кврушэ-чэкдир. * т * Ьэмин кун    AMpöajMaH Республикасынын бат на^*-ри РэЬим bycejHOB Осдар Де Ври Реслинги гэбул етмишдир. Азэрнмформ. МУТЭХЭССИСИН ФИКРИНЧЭ K6J ДАШ ИСТЕНСАЛЫ ВАЧИБДИР BSJAHAT ВаИид систем ве чидди иезарэт Узун иллэр узумун вэ мejвэнин мухтэлиф хэстэ-ликлэрдэн муЬафизэси мэг-сэдилэ квj даш препаратын-дан кениш истифадэ олунду-гуна (илдэ 10 ¡мин тон) бах-ма]араг. республика ез тэ-лэбатыны кэнардан кэтири-лэн препарат Ьесаб ына едэмишдир. Ьазырда г^мэт-лэрин Ьэдсиз дэрэчэдэ арт. масы нэтичэсиндэ ко! да-шьш алынмасына нзглиjjaт хэрчи дэ дахил олмагла илдэ 500 милJoн рублдан артыг вэсаит тэлэб олунур. Бэри башдан дejэк ки, Aзэ^pбajчaндa проблемин бу-кунэдэк Ьэлл едилмэмэси-нин сэбэби квj дашын классик усулла истеЬсалы учун металлик мисин олма-масыдыр. 70-чи иллэрин ахырында республика ИгтиcaдиjJaт вэ Плаилашдырма Комитэси тэбии мис минерал jaтaглa-рына эсасланараг jeни тех-ноложи усулла ^ даш препараты алмаг \"чун кеч-миш ССРИ кeoлoкиja на-зирл^инин нэздиндэ олан «ЛужСНИГРИ» елми-тэдги-гат муэссисэсинэ сифариш вермншди. Муэссисэ Kэдэбэj pajoнyнyн даг-мэ’дэн саЬэ-лэриндэн ахан минерал-лашмыш сулардаи, сонра-лар иеэ тулланты филиз-лэрдэн истифадэ едэрэк кв! даш истеЬсалынын }е-ни технолок^асыны тэклиф едиб. Бу технолок^а чох чэтин тапылан. баЬалы олан металлик мисин эвэзинэ тэбии филизин тэркибиндэ-ки вэ jaxyд минераллашмыш суларда Ьэлл олунмуш мке-дэн истифадэ eтмэjэ имкан верцр. Республика Игтиcaдиjjaт вэ Планлашдырма Комитэси 80-чи иллэрин ахырында Шэмкир ра}онунда кэшф олунмуш Гарадаг мис-пор-фир ¿атагынын еЬт^аты-ны (тэхминэн 100 ил муддэ-тииэ кифajэт едзр) 1охла. jыб ез тэклифлэрини вер-мэjи дэ «JyжCHИГPИ» муэссисэсинэ тапшырыб. Муэссисэ иеэ гыса муддэтдэ Гарадаг jaтaFЫ филизинин тэркибини вэ техноложи xYcycиjjэтлзpини Ьэртэрэф-ли вjpэнapэк республикада кв! даш истеЬсал едэн ком-бинатын тикилмэсини иг-тисади чэЬэтдэн эсаслан-дырыб. Азэрба1чан Республикасынын Кэнд Тэсэрруфаты вэ Эрзаг Haзиpлиjи. «ЛужСНИГРИ» тэрэфиндэн тэгдим едилмиш материал л арла таныш оларагЛ991-чи илин нojaбpындa На-зирлэр Кабинетиндэн хаЬиш едиб ки, Гарадаг мис-пор-фир jaтaFынын базасында ^ даш истеЬсалы комби-натынын тикйлмэси сур’эт-лэндирилсин. Ьэмчинин бил-дирилиб ки, бу oбjeктин тикилмэсинэ чэкилэчэк хэрчи назирлик вдэjэчзк. Ла-кин сонра Игтиcaдиjjaт вэ Планлашдырма Комитэси rgRVJ] тэрэфиндэн апарылан J I ламалар вэ илкин Ьесаола- малГр°Нквстэриб ки. бу ла! 0ЛУНМУШДУР jиhэнин hэjaтa кечирилмэ- си учун бир нечэ    мил-    м    Э. Рэсулзадэ joн ру'бл вэсаит тэлэб олу- АХ - шв*бэси бэjaнaт кур. вунлары. елэчэ яа Мдан <ятшт>-Бэ]анатда ГИjMЭTЛЭDИH Ьэдсиз дэрэчэ- г у    БЛУ-НУН    тэтил ДЭ артмасьгны, Кэнд Тзсэр-    эмэ«    Ьаггынын, руфаты вэ ^рза4Тинликлэ" тэгаудлэрин беш дэфэ артьг-jинин мaлиjjэ чэтинликлэ- I ^лмасы тэлэбини ирэли су-рини нэзэрэ алараг демзли- Р • бунун гejpиwpeaл ол-jик ки. тэкчэ наоирл^ин Ье- рз> .<    «ахшы билирлэр. Ла. сабына комбинаты« тикин-    у    £ сы вичдаНлы ja- | публика мулки    ----—— — тиси    п^ри-мумкундур вэ о    в™анла^ы    чыхмаг шэрти    приненпиал    дэ]ишикликлэр    едилмнш, бир    чох башга ^ектлэр    илэ бу    кoмитэjэ дахил олан-    Мудафиэ1э    рэЬбэрли|нн сабит струк- кими    невбэти узунмуддэт.    илэ^оу    еЬти.    мулки мудаФ ^    н к    вэзифэ. ли тикинт^э чеврилэ би.    пе марагландырмыр. I туру верилмиш, онларын пугу лэр. Муэссисэнин Ьэгигэтэн И Ры республикада гары- I лэри муэЦэнлэшдирилмншдир. jaxын иллэрдэ тикилиб ис- Ь1ГЛЫГ салмаг, ¿ени ои- гифадэ]» верияиэси учун ,    бакимиЛэтэ    инамсыз.    _    Лени Эсасиаиэдэ нши. Лэр. Еогчо    и    .....впа„паипЫПЫГ)    НИЗЭ    ЬЭЛЛвДИЧИ ТЭ    СИр К8СТ*. шуммжща мти ВДМ» шипя вш ШЖРМГМ шшшшщг ________—-г.» aña. 1ИЫОЫ е зам едилмэси 1992.ЧИ ил и!улун 31-и Азэрба1чан Рес-публикасы мустэгил мулки мудафиэсинин тэшэккул тапдыгы кундур. Ьэмни кун республика президента «Азэрба1чан Республикасынын мулки мудафиэси Ьаггында эсаснамэ»нин тэсдиг едилмэси барэдэ фэр-ман имзаламышдыр. Jera Эсаснамэдэ республика мулки му дафиэ системнндэ бир •'    ■__ -..-К»    атти    Т изаЬ едилир «и.    JPa“ сында мулки муДаФиэ гаты пис тэшкил олунуб Элбэттэ, Ьеч кэс физэ тэдбирлэри    ^1' Kyj салмагын, Ьэ}эчан. магын тэрэфдары де^л. Бела свЬбэтлэрдэ Ьеч бир артыг информа<а^а Joj:вер--    - a uuar тлпю-Ла- мупгтэрэк муэссисэ japa-дылмалыдыр. Тэклиф олу нан техноложи хэтти haja-та кечирмэкдэн втру хусу-си аваданлыг вэ чохлу вэ-саитлэ jaHaiiibi, кулли миг-дарда ири даг-мэ Дэн ава- jacH hawMHjJere инамсыз. _ Je™ Эсаснамада^ьш». ЛЭр_ ^ аюмд„ дэ Jen. лыг JapaTMar марагландырыр. ""3^и^э*Ячэьэтлэр конкрет ЛЭрдэ мулки университет дахилинд* ке.    ел»    Ьамш    ташялИ. тэЬлили _ Эсаснамэнин Бу 1ениликлэр конкрет олараг нэдэн и^-    н^чэ вермир. рэтднр? Вахтилэ ССРИ Мудафнэ Назирли- _ Бэс 1ерлэрдэки мулки SST шяклнклэр квзланилир?    “ЭР“;    фиэ)э аид бутун проблемла-    .................... "Грбажаи    Pec    S^^S’bSTSSS:    ны^м^ы X т^т^ „д^ГмуГ ртв». I    дарэчали капитан Кулата БАБА.    H^pS^S^    руст манаты о л «адыг да. ДЕВЭ «урамнат етмишик.    д^. ^пуб^аМулки Му.    ^а^^афизэ^ зарэт едирлэр.    дафиэ 1 эI мahэл-    Белэ бир ]анлыш тэсэввур Бу белмэлэр hap чур    ним.    ларарасы    ' Л.игы    дэ ]араныб ки. ку]а мулки 1эви зэЬэрлв1ичн маддэлэри IЛИ») идарэлэрини gpa    Mvaadnre тэдбирларииин ha. м\э11энлэшдирир. она тар- гэрара алмышыг. Бунларыи мудафив.    1фввгэЛ'а- »мы мувафиг оператив тэд- hap бириндэ 3 — о    J Ьяллаода эЬалииии му- «игшэо “ерурлэр. ЗэЪэрлэн. КИфа)э: гэдэр штатлы мул- дэ _hwwapw«j^anovAaT¿. бирлэр керуи^    ыгын    „„мутэхэссис хидмэт едэ- ha — i-rr-iä—- ~«™. assÄKsrsa; ¡ц-ьу»» ssrrns ® «TrSis; aÄbTJS® s-rsysssrs ЛЭНМЭСИ учу „.«гаглы саитлэ ]аиашы, кулли миг.    "    Агдамын    тэЬвил    мулки мудафиэ сист^ошип    дэ йЛда”:    Й.^и барэдэ    ша]Иэлг.    «|ри.»уа№нд^~_    "в^эринГ бу дан ири тоннажлы авто. риН, Хызы ра]онунда эбдул.    кэмлэндирдИ. Инди Азэрба].    саЬиби    даШы. машынлар. торпаггазан, даш. 1^^ ги]амьшын. шэЬвд    ча„ РеспубликасыншiMgtj-    Ьечме Уличат эзэм, чынгылгыран авадая- дафНлэриндэн cHjacH мэг-    ™.„„м'^вЭОЛИ]и республика Дени Эсаснамэдэ бу    мэсэ- эзэн, чынгылгыран авадан-    I дэфНЛэрш1дэн CHjacH мэг- лыг тэлэб олунур. Бунла-    ,н    „схифадэ    едил- рын иеэ чоху Ьазырда рес сэдлэр учун^ Ф Д ^ публикамызын мухтэлиф    ачыгд>1»ын муэссисзлэриндэ вар. Онлар-    ки    Maj    а]ьшда    Али дан сэмэрэли истифадэ олун.    PYPY    эбдулчу- мур. Ьэтта бэ’зи Ьалларда    Совет    тэшкил истифадэсиз галыр. Муш-    едилмэсиндэ ]ахындан ишти. тэрэк муэссисэнин japa.    едда    шэхслэр    бу    тэ’тил дылмасы имкан верэр ки. гил мулки мудафиэсинэ умуми p9b69pnHjH республика ирезнденти hajaTa кечирир. Респ^ликанын баш надари бу cahaja билаваситэ рэЬбэр-лик едир, мулки мудафш-нин гаршыда Дуран вэзифэ-лэри hajaTa кечирмэ}э даим Ьазыр олмасы учун мае yjwij- ЛЭНМЭ^И I-»!«----  _ы лэр кифа)эт гэдэр ихтисаслы мутэхэссисэ вэ техники “ Б^Г даЯа"ады» ки, мулки мудафиэ ала!ы¡эм*. мырдылар. Трни Эсаснамэдэ бу мэсэ- лэ чох    чидди rojy^M^AyP-    аманлыг ^еврундо ДЭ 6аш ве- Инди мулки мудафиэ)э аид билэчэк тэбии фэлакэт-бутун мэсэлэлэрга Ьэлли ич- и® залзэлэ. дашгын, сел, pa haKHMHjjaTH башчылары-    дэ    ку,лу истеЬсалат нын, елэчэ дэ назирликлэрин, гэзаларЫ вэ jaнFЫHлapын нэ-1ЭпИ najara    девлэт    комитэлэриган. Ьа^-    тичалэрИнин арадан галды- Ьазыр олмасы учун мэс'ули}- лэ Jepли идарэ.    в    рылмасы учун 1ят лашы]ыр    тэшкилат рэЬбэрлэрмнга    н Ba31iJj9TÄ9( нечэ flejap- Мулки мудафиэ тэдбирлэри- зифэ    борчлары сыр^с!^а    лэр. эл алтында олмалыдыр. ....   ,^отттттг.тг\мяг лнлатэьш пахил едилмишдир вэ бунун Рагп-хляка1м баш верэн буф ЛПЛОПШ'1    «••л------ »    п шэраиттидэ элавэ хэрчэ Joji вермэк олмаз, рекионал ида-рэлэр анчаг дахили имкан-ларымыз Ьесабына ]арады- ЛЬ1- Рекионал идарэлэр нэ вахт ншэ башла!ачаг вэ он. ларыи фэали11эта нэдэн ноа- рэт олачаг? — Демэк олар ки, эсас нын фэал^этинин то'мин олунмасы илэ билаваситэ вэ анчаг республика Мулки М^афиэ'г^ркаЬымэш- гул олмалыдыр. ^^а*” белэ jarabiLU тэсэввурлэ^ дэ сон rojy6. 5-чи маддэдэ flejraHp ки, мулки мудафиэ-нин вэзифэлэри Ревели, канын девлэт Ьа ими] jam вэ идарэетмэ органлары, бшрликлэр вэ тэшкилатлар. , I у г    тэшкилат рЭПОЭрЛ У риппп ост— •    ВЭЗИПЭТДЭ,    нечэ    - л Мулки мудафиэ тэдбирлэри- зифэ борчлары сырасьг”а лэр, эл алтында олмалыдыр. гулут Лахын вахтлард ^ ни ппанлашдырмаг онларьш дахил едилмишдир вэ бунун ресПубЛИкада баш верэн бир чэ, .эбр^а]ыл>    д_ MaD9 дылмасы «..nun -н-н — |ЬэрэКатына Ьазырлыг иш- I ^оинГГетиХм^гаи тэшкил учуй мэЬз онлар чавабдеЬ- ^ уидди гэзаларда ала]ын Аулэриндэ t тэсисчил^р ез гуввуларини |лэриНде дэ чанфэшанлыг I    и«пя1я    нэзалзэт    пиплэо. Бу. республиками- 1|1ауги he i’эти дэ фэал ишти- лэр фэали]]этэ__ — Демэк олар ки,    оирликл^н    « Ьазырлыг ишлэри баша ча- 0 чумлэдэн, бутун тыб Инди биз онларын ком- формаларына тектлэшдирилмэси илэ мэш- лэр. Ьабелэ вэдафали    - _Г * i--B.ru ааутляопа Кэн. лэр вэ вэтэндашлар . тэрэ- — *i------г-    I папин ПЭ ПЭ чэмлэ]«б K6J даш проблеми- |кестэрирлар ни арадан галдырсынлар. 1 Илкин Ьесабламалар квс. тэрир ки, комбинат ишэ ду-шэндэн сонра чэми ики ил эрзиндэ вз хэрчини тама. милэ вд8]эчэк. Дун]а ба-зарында KQj дашын тону 1200 Америка н    дахил едилмишдир вэ иуп^п    Ре*спу6ликаДа    баш    верэн    чэ. чэори«-^.    - л учун мэЬз онлар чавабдеЬ-    гэзаларда    ала]ын    кэлэриндэ Реки0^л Ä ^ ципя 1я нэзалзэт    пишкт Бу. республикамы-    ; х ЬеГэти дэ фэал ишти-    лэр фэали]]этэ    башлазачаг. м1гсэдилэ баш назиринТ    зьш кениш муЬарибэ]э чэлб    ”ehTe¿H3™ Kwd«    ГьГса муддэтдэ ньпшагюспублика Мулки Му-    олундугу бир вахтда муЬафи-    £дмвглэр кестэрмишдир.    кэлэрдэ дэ иши    баша чатды дасЬиэ ГэраркаЬы ]арадылыб    зэ ишлэрини ^^члдадирмэк    ХиласетД)|9* вэ бэрпа ишлэ-    Pa4aFbIj- Эсжснамэнян гэ- 1н^вГ^чЭМЙ&Г:    булундан комитэсини    дэ    ез    элдрипо I -иЭЬЭвалэеТ^. = элырлар.    Вахтилэ    респуо.    девлэт    tí    РР»^    в^    эсаслы сурэтдэ чанландыра-    билаваснТэ    ра]онларыи вэ фэаля]]этсазлн)«ш1 нечэ кзап ЛИК Д    .    а^.пА,    iuau Si масындан асыл^ЛКИолма]а^'г    ад?дыр._ _ „ rehe„    мТДсжэларин мулккi «¥»- ^"ямап яесак ки. Ьеч бир Эслиндэ Ьэмин ги]амы кизли шэкил дэ идарэ едэн гуввэлэр бу кун университет тэ’тил комитэсини дэ ез эллэрино финдэн jepraa ]етир«лир. v - Республика чвдди кг-тясади чэтталнклэрлэ уз. лэшдн]и бир вахтда бу евЬв- яш    малн1]элэшдирнлмэсв нечэ тэшкил едклшб? — Эсаснамэдэ бу нэзэрэ алыныб. Ьэлэлик мулки му- Грз^Тэ ез-“^хэрчГ тама. коиитэсини да^дай*^р^орйХ SSSS&uZ Ф^лиЪэтини би™^л& дэстэлэ?и о 3jH«J«gg да^иэ хэрчлэри эсасэн ив. милэ еде]эчэк. flYHja ба. алырлар Вахтилэ респуо. яввлэс дэ мулки1.1эт фор. эсаслы сурэтдэ чанландыра- билаваснТэ ра]онларыи ве фэалн))этсшлн|инн нечэ кзап    девлэт    кош- зарында ке] дашын тону ликада АХЧ.]э гаршы ??Р?* ^¿ывдан асылы ¿лма]аркг чагдыр.    „    ,    муэссисэларин мулки му да- едардгаа?    зирликлэрин д 1200 Америка доллары, гэлэр jaJaH «Азэрба]чан Мил. масынд »    муэссисэ.    -    Бнр    Ьалда    кн.    сеЬбэт    фИ9 гэраркаЬлары тэрэф*гн. - Экэр| десэк ки 1течбир т9Лэринин 5аш >дарв «р* МДБ дахилиндэ иеэ 70 - ли Азадлыг ЧэбЬэси» де]ии    P    тэшгалатлар    Ьабелэ    муЬарнбэдэв    ДУШДТ. онда ^ )ерли механизаторлар- Ьэрэкэт Jox^P. бу. Ьэги. м муЛк»]]эт формасындан яп мин оублдур.    I    .Т.....   „о- ™,«„. I    „    „зтон_    чэЬэтн    да    а]дынл*тды.    " и J баШга мутэхэссислэр- гэтэ yjryn олмазды. Анчаг    MMa]aDar    дикэр    «да- эксэр ]ерлэрдэ Ьэлэ двнуш Ьисс олунмур. Республика ПЭР ЧУР иишшп,    I    DVV-“k“,    ——*■   nD.a идарэ вэ тэшкилатлар, Ьабелэ муЬарибэдэн AYWT., «W вэзифэли шэхслэр вэ в этан, бир чэЬэтн дэ дашлар гэраркаЬ рэисинин    рын:    мулки ^ДаФнэ    гуввэ. эмолэрини, директив вэ кес-    лэри    муЬарибэ кедэн    pajón.    _____ тэришлэрини jepraa ]етирмэ-    лара    нэ кнмн кемэк    кветэ.    КИ( Ьеч    чо»э    органлары тэрэфиндэн    план- ЛИИшга белэ гурулмасы мул-    Мулки мудафиэ    гуввэ-    ]ахшы    тэшкил    0ЛУнма^?1    лашдырылмыш му дафиэ] э ваЬид рэЬбэр-    лэри    де]эндэ нэ]и нэзэрдэ    Буна кор9 дэ дагынты    олаи    фиЭ тэдбирлэри    мутэшэккил .. Л1    Г,,.    —г,    ,    Ran    НэобИЛЭШ-    ;о«гтапяа    та'«ИЛИ    ГЭЗа    —    ХИ-      „-»ununuim    ПГЭПЭО М > cfV-v r’.v.ci.icKpxi»* *'* I *...... * фиэ гэраркаЬлары тэрэфга-дэн ]ерли механизаторлар-дан вэ башга мутэхэссислэр-дэн тэшкил олунур. Анчаг е’тираф етмэли]ик ки Ьеч чэбЬэ хэттиндэ Jep- — — —о ñ\r um зирлик лэрин,  ___ тэлэринин. баш вдаролэриш вэ мулки)jaт формасындан асылы олма]араг дикэр идарэ вэ тэшкилатларын дахили имкан л ары Ьесабына вдэии-лэчэкдир. — Бе]яэлхалг Мулки Мудафиэ Тэшкидаты илэ иу-васкбэтлэряннз? — БМТ илэ элагэ ]арат-мышыг. Ьэмин тэшкилатын Низа мнамэс ига вэ башга _    Азадлыг    ЧэбЬэси» де]ии 80 мин рублдур.    позучу    о]унчаг тэшки- Иш хусуси]]отлэрини нэ- лэн    ”*У зэрэ алараг Кэнд Тэсэрру- латын узвлэри тэтилга тэ -фаты вэ Эрзаг Наэирл^индэн кялиндэ хусуси фэаллыг башга бура «Азэрсутикин- Iкестэрирлэр.    »    дидио.    л«шоп    Ге— гч- -»    .-..-..-«иш    V»Vпки мупа- ти». «Азэрэлванметал» кон- „    , заманда респуб- Ишга белэ гурулмасы мул- — Мулки мудафиэ гуввэ- ]аХшы тэшкил олунма}ыб. лашдырьшмы у сернлэринн1. «ЛужСНИГРИ»    Биз    е]ни заманда    киИ“идна^э]э ваЬид рэЬб1р-    Лэри де]энд» иэ]и ям»    кун» керэ дэ дагынты_олаи    ^ тэдбирлэри мутэшэккил муэссисэсиии, вэ дикэр ти-    лик    Р Р*    ли]ин зэрурили]гадэн ирэли    тутурсунуз?    Вар Ьэрбилэш-    ^ерлэрдэ тэ чили газа хи-    ^ата кечирилмир. о гэдэр кинти тэшкилатларыны дев-    рнрик    ки, университет ре -    кэл чуНки муЬафизэ тэд-    дирилмиш    вэ Ьэрбилэшди-    ласетмэ ишлэри замаиы ор-    пэоакэндэлик вар ни, керу- лэт вэ jaxyд коммерси]а    ТОруну« дэjишдиpилмэcи мэ-    б п ри КОмплекси респуб-    рилмэмиш    мулки    дунун вэ полиста гувэсн сэ-    «шляпи белэ узэ чыхара банкларьшы. Игшсади]]ат    тэрэддуд-    ли^да ваЬид систем уГрэ Ьа.    гуввэлэри.    Вир«ичн]а рес-    фзрбэрли^ алыныр Бу гув.    лэи ишлэри беле у »«ьв Р» вэ Планлашдырма Комитэ.    хошакэлмэз вэзи]. зырланмалы, Ьэмин тэдбир. публика Мулки Мудафго валврэ чэбЬэдэ чэ гэдэр бе- билмирлэр. Башга сезлэ. р..    ------------- сини дэ чэлб етмэк олар. ИЭР    билава    лэрин Ьэ]ата кечирилмэоинин ГэраркаЬынын х>суси ала- ^ тэлэбат олдугуиу демэ. ]ои мулки мудафиэ орган-    сэнэдлэрини Азер- Муштэрэк муэссисэ вэ онун Пэтин    ]аранма    тэшкили вэ она нэзарэт    бир    ]ы аиддир. Онун гуввэсшдэн . еЬтш]ач 1охдур. Бу. мулки лары саДэ]э рэЬбэрлиидэ Ьэлэ . .    лщинэ    тэрчумэ    ет- „эзднндэтикнлэчэк об]ект. ситэ    рввач верир Универ- эддэ чэмлэшмэлидир.    сулЬ вэ муЬарибэ деврлэ.    у,ун    9а    далэржэ    ала    ^^«л^^Мэр- лэри« муд»ри)]эти нэ гэД^Р еятетдэ эмэлэ кэлмиш Ьаки- республикада мулки му- риндэ баш вера билэчэк мэсЧлвЛэт дашы]ан ]ер- битмэ]иблэр Бу сэрЬэд ре- Ш!ЛШ *    нума лэнэр. Экэр комбинатын ис. фиоз гуввэлэрин фэалвдэти те„салат принст1и узрэ ТЭШ- ]э вэ халг тмэррусраты ла н ншэ со1уг мунаси- зэр9 ч»рпыр.    1*«—    _ теЬсал кучу илдэ орта Ье- учун элверишли шэраит | кнл едилиб, ]э’ни шэЬэрлэр- оператиу ¡ардым кестэр^ а    . н нэтичэсидир    т-ыч-еД,    м 30 иллэн сабла 20 мин тон одарса. ил- парадыр. Лахын вахтларда дэ ра]онларда вэ башга ин- учу« истифадэ олунур. Мэ-   гэдэр эккел дедя- дэ бир мил]ард манатдан чох Бду.да ЧИдди кадр дэ]ишик. шбаги_^ази бвлкэлэриндэ сэлэн. Ьазырда бир сыра сэр-  --£—*-    «а £££ плдэ етмэк Амумк^1 |ликлэри баш вермэзсэ.    онун I щлш мудафяэНи ячра    Ьа-    Ьэд бвлкэлэриндэ ала]ьш дур Республикамызын бе- Ьени    си]аси рэЬбэрли]э    гар-1 кими))эти башчылары,    на-    хусуси бвлмэлэри ¿ерлэшда- лэ касыб вахтында бунун шы муртэче гуввэлэрин зирлицлврдд, девлэт коми- рилиб. Онлар муЬарибэ ке-     пптгтшн (зрим КБ I _____—..АипПУЗ'ИШД I    .    ____ ..1ливат ТИП ----‘ —**“ лэ касыо вахтында оунуп |шы муртэче гуввэлэрин нэ демэк олдугуну ]эги« ки, умумреспублика мэркээинэ изаЬ етмэ]э еЬти]ач joxjiyp. чеврилмэк тэЬлукэси мевчуд-В. ХЭЛИЛЗАДЭ, 1 Тээссуф ки. 30 илдэн артыг ме^чуд олиасыяа белка japar Ьэлэ дэ мулки му-дафиэнин нэ демэк олдугу. онун хидмэт даирэви вэ *». uajTan а™1—*» —гч — чншик. Республика рэЬбэр-ли]инин кемэ]и илэ яума-]эндэмизии БМТ-дэ муша-Ьидэчи кими иштиракы лрин-сипчэ Ьэлл олунуб. Кале, чэкдэ гоншу    девлэт лэрла гаршылыглы    разы лыг эса сында мулки мудафиэ уз- республи канын кеологу. эмэкдар ДУР- бэтинин нэтичэсидир — Бир гэдэр эввэл деди-■НЗ ки, ичра)« нэзарэт дэ сязэ тажиплрылыб. „„„¡Г О^ГмуЬ^-«- лика    СПП>:    онун хидмэт данрэаи вэ и»- —enwJe m зирликлэрдэ. девлэт коми- Р"' м1    хидмэт    едир,    раркаЬынын ра]онларда дай- bajar. муЬафизэ тэдбирлэри- ^^рлыг керулур. «----• ”    —    —».г;-    ”STssnur «г—— - >— — - •«y-TTSL г    ss¿ss. — «w рын рэЬбэрлэри идарэ едир- апарыр. о> canaja ал п    и ;