Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 22, 1992, Baku, Azerbaijan И CEHTJA6P 1992-чм MIL ЧвМЮИИ AXUIAMU, М» I« (21805) I ИНЕЕ ХЯМЬм/и* Эсасы 1919-4» мяя* rofyw»yaiflyp. КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СИ1АСИ ГЭЗЕТ ГИ1М9ТИ 2 РУСЛ. Ьэр    вахтын хе;ир/ ВДимдэ ДэОин Ьир адама дэхли варса, си1асэтдэ дэб На-мыЯ аиддир. Бурада нэJlIнcэ Яринэ дупшэмэси, «ерд?1ин газ Jep^ШIИ )еримэсн» адам-лары чашдырыр, дузкун ол-ма]ан гэнаэтлэрэ севг едир. Нэ вахтдыр кн, «президен-тнн 100 куну» нфадэси мух-тэлнф ¿онлэрдэн ешнднлвр. Ними отуруб С9ЛНГЭ илэ кун* лэри са)ыр, ними дедя]инн де]ир, демэд^нни 101-чн ку-нэ сахла]ыр, кими дэ бела сеЬ'бэтлэрин букунку керчэк-лн|нмнзэ 1абанчы олдуруну 1эгия еднб сусур.. Калин керэк <100 кун» палтары бизим э)нганзэ ка-лирмн, рэнкимизэ душурму? Ахы Азэрба]чан Ьэлэ на Америкадыр, нэ Франса, вв да Исвечрэ. Республнкамыз олса-олса мустэгил довлэтчи-лик ]олуна гадам го]муш, де-мократи]а арзулу бир елкэ дир. Биздэ елка рэЬоэриннн нэ бнринчн кун, нэ 101-чи кун, нэ дэ 5 илин тамам ол-дугу ахырынчы кун сэЬв ет-мэ]э Ьаггы ]охдур. Буна ке-рэ дэ презндентин угурлары-ны вэ сэЬвлэрини хусуси гэ-лнблэрэ салмаг, дун]а ме’ЯР* лары илэ гошалашдырмаг ез^ кэ ¿ерншннн хатырладыр. Президент бе1ук таршш мэс’ули]]этн гэбул етди]н ку-нун сэЬэрисиндэн тэнгид дэ олуна, тэ’рифлэнэ дэ бнлэр. Ме’)арса онун керду]у иш, атдыгы аддым, бнзимсэ инса-фымыз вэ тэлэбкарлыгымыз о л малы дыр. /ОДилэн 100 кун-дэ Э. Елчнбэ]нн сэЬвлэри олубму? — Элбэттэ, олуб. Угурлары нечэ — Бу да соз-суздур. Бела сада суала ча-ваб вермэк учун калин чох да узагларда дэбдэ олан усул-лара ал атма1аг. Дахшыны ]ахшы де]эк, пней дэ пне. Вахтында вэ гэрэзенз. .*> . .«ж    -    дЯРД    -    ‘ Ф ё < ' f Щ « х Ш - B83HJJ9T MYP8KK0E ОЛАРАГ ГАЯМАГДАДЫР БАКЫ, 21 сент]абр (Азэр-ннформун мухбнрн). Аэер-ба]чан СилаЬлы Гуввэлэри Команданлыгынын Ермэнистан eкcпeдиcиja корпусунун команданлыгына верд^й ултиматумун вахты бу кун гуртарыр Ултиматумда екс-педися^а корпусунун ики кун эрзиндэ Азэр&0чан эраэи-синдэн чыхарылмасы талэб олунмушдур. Лакин Лухары Га раба г да дejyшлэp давам едир. Устэлик, де]уш ©мэ-лиjjaты paJoнлapындaн алы-нан мэ’лумат кестэрир ки, отэн ики кун арзинда де]уш- лэр даЬа да гызышмышдыр, Ермани силаЬлы бирлаш-мэлэри Aзэpбajчaн Милли Ордусунун белмэлэрини душман д эн азад етди]и стратежи мввгелэрдэн чыхармага чэЬд кветэрирлэр. Душман етан базар куну экс Ьучума ке-чэркэн 8 танк, 2 эиреЬли транспорт]ор, 550-дэн чох дejYШЧY итирмишдир. Азэр-ба]чан тэрэфден 40-а гэдэр дв]ушчу Ьалак олмуш, ики ]уздэн артыг адам ]аралан-мышдыр. Ела Ьемин кун душман ин вертол1отлары Лачын ра]онунун кэндлэрини ра- кетлардэн аташэ тутмуш вэ бомбардман етмишдир. Ьэ-лак олаилар вэ Japaлaнaнлap вар. Республика Мудафиа На-зирли^нин аналитик инфор-мacиJa мэркэзиндэ Азэрин-формун мухбиринэ хабар вермишлэр ки, милли орду-музун Ьиссалэри <Лачын дэЬлизи» илэ Ерманистана динч * сакинлэри апаран ав-томобил дэстэлэрини jeнэ дэ бурахыр, душмэнин Ермэ_ нистандан Ьэрби техника, чанлы гувва катирмэсинэ иеэ имкан вермир. Сентябрин 21-нэ кечэн кечэ Зэн-килан, Товуз вэ Kэдaбэj ра-Янларынын Ермэнистанла сэрЬфОаны кондлэри атэша тутулмушдур. Нахчыван Мухтар Республикасынын Сада-рэк гэсэбасиндэ вазнЛэт хусусуилэ мураккэб олараг галмагдадыр. Бурада ЯДДИ Д0JYШЧYMYЗ Ьалак олмушдур. Мудафиа Назирл^инин вер- ди}и ма’лумата кора. Шу-шанын азад едилмэси угрун-да до]ушлэр Хочас дагы Ьэндэвариндэ кедир. АЗЭРБА1ЧАН ПРЕЗИДЕНТИ ГЭБУЛ ЕТМИШДИР Сент]абрын 20-дэ Азар-ба]чан Республикасынын президента Эбулфзз Елчиба] Мисир Эраб Республикасынын вэгфлар назирн МЫ1эм. мэд Эли МэЬчуб башда ол-магла бу елкэнин нума)ан-до hej,этанн гэбул етмиш-дир. Гонаг Мнонр Эраб Рес. публикасынын президента Ьусни М\барэкин презвден-тимизэ мэктубуну тагдим ет-мишдир. Эбулфэз Елчиба] демиш-дир ки, о. Мисир халгынын мэдэни)1отинэ вэ тарихина ]ахшы бэлэддир. чунки бу довлэтдэ ики ил тэрчумачи ишламишдир. Корушдэ ики елка арасьвъ-да игтисади вэ мэдани амэк-дашлыгы кенишлэнднрмак имканлары Иаггында фикир м^бадилсси олмушдур. Умид едилдиЯ билдирилмишдир ки тэйсил. ел ми кадрлар мубадил&си. тичарэт саЬэ-синда элагэлэрими-з Азэрба]-чан _ Мисир эмэкдашлы-гынын меИкэмланмэсинэ ко-мэк едэчэкдир. Нер\шдэ Гафгаз Мусэл-манлары Идарэсинин сэдри шejxYлиcлaм Ьачы АллаЬ-шукур Пашазадэ кштирак ет-мишдир * * • Гонаглар мэркэзи та’чили тибби 1ардым хэстэханасын. да муаличэ едилэн ]аралы-лара баш чэкмнш. шэЬид-лэр хи)абаныны зи]арэт ет миш. Гафгаз Мусэяманлары Идарэсиндэ. мэсчидлэрдэ олмуш вэ шэИзрин кермэли ]ерлэрини казмишлар. Азэрннформ. 9 ОКЛАБРЫН АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СИЛАЬЛЫ ГУВВЭЛЭРИ KYHY Е'ЛАН ЕДИЛМЭСИ НАГГЫНДА A38P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Азэ,рба]чан Республикасы геЯ етмэк мэ!гсэди1 ишэ гэ. СилаЬлы Гуввэлэринин тэ’- ^^^'АзщбаЫн Рес. сис едилмэси кунуну эбэди- Публикасьшын СилаИлы Гув-лашдирмэк вэ тэнтэнаяи вэлэри ку ну е’лан едилсин. Азэрба1чан Республикасынын президента Эбулфэз ЕЛЧИБЭ1. Бакы шэЬэри, 18 ceHTjaöp 1992-чи ил. XEJfHPXAb МЭГСЭДЛЭ Мэ’лум олдугу кими, Азэр-6aj4aH Республикасы прези-дентинин 1992-чи ил 12 и]ул тарихли фэрманы илэ Ъума-нитар мэгсэдлэрэ вэ рес-публиканын суверенли]ини меЬкэмлэндирмэк мэгсэдлэ-ринэ хидмэт едэчэк президент фонду japaflbuiMbiuiÄbip. Бу муддэтдэ республика вэ-тэндашларьшдан ва харичдэ JaшaJaн тэрэфда!рларымыз_ дан хе]ли Japдь^м дахил олмушдур. СешЯбрын 18-дэ Маштага сакини Ьачы Сабир Иэмин фонда Дахили Ишлэр Назирли1и васитэ-силэ 50 мин Америка дол лары маблэгиндэ вэсангг ке-чирмишдир. Президент фонду бу унван-да Ярлашир:    Бакы    шаЪ    эр    и, Истиглали}}эт кучэся, 10. Президент фондунун Азэр-бaJчaн Милли Банкы шэЬэр идарэсиндэки Иесаблашма номрэси: 700887, ше’бэлар- арасы    деври^ ]э    номрэси (код): 501804. Президент фондунун вал-)ута Ъесабынын номрэси бе-лэдир:    Азэрба)чан    Респуб- ликасыньин Бе)нэлхалг Бан-кында 004070340 номроли вал)ута Иесабы. Бу мл Аэ«рба|маиыи 2 ммнадак каммм Турмм-|р Раслубликасында таНсилмнм давам атдмрамакдмр. Онлар али мэктэблэре дахил оларкон эн )ахшы абн* тури1ентлэри муэ)Янлэшдирмэк учун бу ил нлк дэфо тэт-бит едилэн тест усулу илэ имтаЪан вермишлэр. Сент)абрын 21-дэ Азэрба1чан президенти Эбулфэа Елчнбэ! Республика сара1ында тэлэбэлэрлэ. онларын ва-лиде1нлэри вэ халг тэЬсили ишчилэри илэ корушмушдур. Керушдэ республиканын халг тэЬсили назири Фиру-дин Чэлилов. Турки)энин Азэрба)чандакы еэфири Алтая Нараманоглу иштирак етмишлэр. (Керуш барэдэ этрафлы Ьесабат гэзетлэрин невоэтн номрэлэрнндэ дарч олуначагдыр). Нахчыван Мухтар Республикасы Алн Мэчлмсм-имн садрм Ье)дар Элм|ев Али Мэилисин сасси|асы-иыи иевбати ичласыныи аввалиида мухтар распуб-ликаиын сарНадларинда баш вармиш сон Надисалар барада дапутатлара ма'лумат варммшдмр. Депутатлар кэркин вэзиПэти арадан галдырмаг учун бутун гуввалэри еэфэрбэр етмэЯ, депутат комисси]асы Ja-радыб Ермэнистан Республикасы ило данышыглара баш-ламагы тэклиф етмишлэр. Демблокун тэклифи илэ кундэли)э салынмыш мэсэ-лэнин — милли шура )аратмаг мэсэлэсинин музакирэсин-дэн сонра депутатлар бу ишлэ мэшгул олмагдан отру ко-MHccHja Яратмышлар CeccHja мухтар республикада Милли ТэНлукэсизлик Назирли1инин фэали)1этэ башламасы барэдэ гэрар гэбул етмишдир. Саит)абрын 19-да Москвада Pycnja Фадарас^а-сыиын празиданти Б. Млтсинин ва Газахыстан Рес-публикасы празиданти Н. Назарба|авин амали нарушу олмушдур. Достлуг, эмэкдашлыг вэ гаршылыглы )ардым har-гында 1992-чи ил MaJbiH 25-дэ Руси ja Федерас^асы илэ Газахыстан Республикасы арасында имзаланмыш мугави-лэ!э yJpyH олараг cHjacn, игтисади вэ Ъэрби сапэлэрдэ ики довлэтин хусуси м\шасибэтлэринин кэлэчэк инкишафы мэсэлэлэри музакирэ едилмишдир. Президентлэр МДБ Довлэт Башчыларн»! Шурасьгнын 0KTja6pHH 9-да Бишкекдэ нэзэрдэ тутулан ичласына па-зырлыгын кедишини нэзэрдэн кечирмишлэр. Онлар Кур-чустан вэ АбхазиЯдакы. Ермэнистан вэ Азэрба1чандакы B33Hjj9T Ъаггында, Ьабелэ бу болкэлэрдэки миллэтлэр-арасы мунагишэлэрин flaJaHflupbWMacbi мэгсэди илэ квр-мэк истэдиклэри биркэ тэдбирлэр барэдэ фикир муба- дилэси етмишлэр.    m    „ Керуш иштиракчылары 1шбелэ Тачикистандакы вэ-зиНэти музакирэ етмиш вэ коллектив тэЬлукэсизлик паг-гында Дашкэнддэ имзаланмыш мугавилэ]э yJryH пэрэкэт етмэк фикриндэ олдугларыны тэсдиг етмиш, бу сэнэди имзаламыш довлэтлэрин сэрИэдларинин дэJишмэзлиJн принсипини мудафиэ eTMaJa Ьазыр олдугларыны билдир-мишлэр. Качмиш ССРИ-нин качмиш празиданти Михаил Горбачов Алмани)адан га|ытдыгдан сонра бу |ахын-ларда «Горбачоа фонду» учун алынмыш уч (они аВолга» автомобилиндэи биринин чатышмадыгыны ашкар етмишдир. Бу Jaxынлapдa номрэ алынмыш машын кеча икэн фондун Ьасарланмыш эразисиндэн гачырылмышдыр. Онун ишчилэри бела Иесаб едирлэр ки, машыны мупафизэ хид-мэтинин новбэтчилик чэдвэлини вэ новбэлэрин ДЭ1ИШДИ-рилмэ вахтыны Jaxшы билэн адам гачырмышдыр. Уч Jeни < Волга» автомобили Борис Лелтсинин сэ-рэнчамы илэ Михаил Горбачовун ихти]арында алан <ЗИЛ» автомобили мусадирэ едилдикдэн сонра фондун йесабына сатын алынмыщды. Москвада 1 литр банзинин г^мэти 20 рублдаи {ухары олма)ачагдыр ва Натта ашаты олачагдыр. PycиJa ]аначаг вэ енеркетика назиринин муавини Владимир Колесников РИТА—СОТА-нын мухбиринэ бела де-мишдир Назирл^ин мутэхэссислэринин илкин прогноз-ларына корэ, нефта]ырма муэссисэлэри нефтин бир тону-нун г^мэтини артырыб 5 мин 200 рубла чатдырачаглар. Бу кун бир тон нефтин г^мэти 2 мин рубла бэрабэрдир. (Азэринформун вэ РИТА—СвТА-нын мэ луматлвры эсасында Ьазырланмьипдыр). 1992-чи ИЛ ОКТМБРЫН 9-да БАКЫ ШЭНЭРИНДЭ ЬЭРБИ ПАРАД КЕЧИРИЛМЭСИ НАГГЫНДА АЗЭРБАМАН РЕСПУБЛИКАСЫ СИЛАНЛЫ ГУВВЭЛЭРИ БАШ КОМАНДАНЫНЫН ЭМРИ Азэрба^чан Республикасы СилаИлы гуввэлэринин тэ’-сис едилмэсинин биршчи илденумуну тэнтенэли ге1д етмэк мэгсэди илэ эмр еди. рэм: 1. 1992-чи ил окт1абрын 9-да Бажы шэЬэринин Азад-лыг ме|данында Ьэрб» парад кечирнлеин. 2. Ьэрби парадын гэбул едилмэси Азэ^кЗе^чан Республикасынын мудафиэ назири Р. Газы1евэ тапшырыл. сын. 3. Ьэрби парада командам, лыг Азэрба1чан Республ»- касы Сил ah л ы Гуввэлэр» баш гэраркаЬынын рэиси кенерал-Majop Н. Садыгова Иавалэ едилсин. 4. Азэрба1чан Республикасынын мудафиэ назири Р. Газь^ев дахили ишлэр назири И. Ьэмидов вэ милли тэплукэсизлик назири Ф. ГэЬмэзовла бирликдэ Ьэрби парадын Ьазырланмасы вэ кечирилмэси илэ баглы тэд-бирлэри ЪэЯта кечирсин. 5. 1992-чи ил OKTjaópbiH 9-да саат 21-дэ Бакы шэ-Ьариндэ топлардан 8 )а]лым атэши ачылсьш. A3ap6aj4aH Республикасы СилаЬлы Гуввэлэринин баш команданы    Эбулфэз    ЕЛЧИБЭ! БаНьг шэЬэри, 18 сеят]абр 1992-чи ил. А39РБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ВЭТ9НДАШЛАРЫНЫН 1992-чи ИЛИН OKTJABP—ДЕКАБР А1ЛАРЫНДА НЭГИГИ НЭРБИ ХИДМЭТЭ ЧАГЫРЫЛМАСЫ НАГГЫНДА АЗЭРБАШАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ «Азэрба^чан Республикасынын СилаЬлы Гуввэлэри Ьаггында» вэ <Азарба1чан Республикасында Ьэрби чаи рырышын эсаслары Ьаггында» ганунлара yJryH олараг, Азэрба]чан Республикасы СилаЬлы Гуввэлэринин вэ га. нунверичилнкдэ нэзэрдэ туту л муш башга гошун бир-лэшмэлэринин комплектлэш. дирилмэси учун гэрара алы-рам: 1. 1966 — 1974-чу иллэрдэ анадан олмуш вэ чагырыш кунунэдэк 18 Jamn тамам олан. Азэрба]чан Республикасынын СилаЬлы Гуввэ-лэрнндэ вэ ганунверичилик-дэ нэзэрдэ тутулмуш баш га гошун бирлашмэлэриндэ хидмэтэ чагырышдан меЬ-лэт Ьугугу олма]ан Азэр-6aj4aH Республикасы вэтэн. дашлары 1992-чи клин ок-TjaÖp — декабр ajлapындa Ьэгиги Ьэрби хидмэтэ чагы-рылсынлар. Эгидэсинэ корэ Ьэрби хидмэт нечэ öwimoJoh чагырыш jauuibi вэтэндашлар алтер-натив хвдмэтэ (эмэк мукэл-лэфиНэтинэ) чагырылсын-лар. 2. A3ap6aj4aH Республикасынын Назирлэр Кабинета бу фэрманын ичрасы учун ганунда нэзэрдэ тутулмуш тэдбирлэр корсун. АзчЛ!,« Республюасывын пр|шда1п Елчивад Бакы шэЬэри. 21 ceHTjaÓp 1992-чи ил. АЛИ СОВЕТ ДЭ ГЭБУЛ Сент]абрын 19-да Азэрба]* чан Республикасы Али Сове-тинин сэдри Иса Гэмбэров танышлыг мэгсэди илэ Р«с-публикамыза кэлмиш НАТО баш катибинин Мэркэзи вэ Шэрги Авропа елкэлэри уз-рэ мушавири Крис Доннелли башда олмагла бу тэшки-латын нума]эндэ hej’этини гэбул етмишдир. СоЬбэт за-маны гаршылыглы мараг до-гуран мэсэлэлэр этрафында фикир мубадилэси олмушдур. Али Советин сэдри го наглара республиканын ич-тичами-с^аси вэзиjjэти Ьаггында данышмыш вэ онлары марагландыран суаллара этрафлы чаваб вермишдир. ЭМЭКДАШЛЫГЫН ПЕРСПЕКТИВЛЭРИ МУЗАКИРЭ ЕДИЛМИШДИР Шимали Атлантика Итти-фагы баш катибинин Мэркэзи вэ Шэрги Авропа елкэлэри узрэ хусуси мушавири Крис Доннелли белкэдэки Ьэрби стратежи вэзи!]этлэ танышлыг вэ Азэрба1чанын НАТО илэ эмэкдашлыгынын перс-пёктивлэрини музакирэ етмэк учун республикамыза кэлмишдир. Aзэpбajчaн Республикасы харичи ишлэр назиринин муавини Алберт Са ламов гонагы гэбул едэрэк республикадакы hэpби-cиjacи вэ игтисади вэзиjjэт барэдэ этрафлы мэ’лумат вермиш дир. Керуш гаршылыглы анлаш-ма шэраитиндэ кечмишднр. Азэрннформ. Чидди сигнал Нитрат Налалымызы Нарам едир <Комсомолска]а правда» гэзетннин 11 сент!абр ном-рэенндэ бир хэбэр диггэтимизн чэлб етдн. з азы да Мос-кванын баш санитар Ьэкнминнн муавини В. Виноградова па!тахт эЬалнсннн хэбэрдар едир кн, шэЬэрэ кэтирнлэн картофун, соганын, кокун, турпун вэ чугундурун тэркн-биндэки нитрит бирлэшмэлэринин (эслнндэ нитрат бнр-лэшмэлэринин) Ьэчми иормадан ики дэфэ артыгдыр Сон-ра да элавэ едир кн, Ьэмнн мэЬсулларын 50 фа^и Азэрба1чандан, 11,8 фанзи взбэкистандан кэтарнлнр^Бе лэ чыхыр ки, биз лап елэ бу кун, бу саат зэЬэр бир Ьэфтэ 1ол кеднб Москвада Ьэлэ ез тэскрвдш итнр-мэ1эн, ]алныз ба]тар Ьэкнмлэрнн нчазэсн илэ мал-гара]а верилэн зэЬэрли ме!вэ-тэрэвэзн агына-бозуна бахмадан сатырыг, алырыг... ФАКТ Тэлэсмэ1эк, Ьэлэлик мос-квалы Ьэмкарларымызын бу хэбэрини дэ фитнэкарлыг Ьесаб едиб езумузу инанды-раг ки, биэдэ белэ шeJлэp ол-мур. Эери кэлмишкэн. корэк республикамызын бу ишлэ билаваситэ мэшгул олан мутэхэссислэри нэ де1ирлэр? Эввэлчэ CэhиJjэ Назирли- 1инин Санитар-Епидемиоложи Нэзарэт Баш Идарэсиндэ ол-дуг. Идарэнин рэиси Ханог-лан Гуляев бизи бэри баш-дан apxajын етдн ки, бу мев-сум эрзиндэ республикамыз-да нитратдан бирчэ нэфэр дэ олсун зэhэpлэнмэJиб. мeJвэ-тэрэвэз мэЬсулларынын тэр-киби Jepли лаборатор^алар-да ]охланылыр, СэЬииэ На-зиpлиJинин санитар хидмэти тэрэфиндэн чидди нэзарэтдэн кечирилир. Лакин бунунла белэ, мeJвэ-тэpэвэздэ нитра-тын фаизи нормада дeJнл. Бэ’зи paJoнлapдaкы лабора-тор^аларда бу ишэ бармаг-арасы бахылыр, мэЬсуллар 1охланмамыш Бакь^а вэ ди-кэр шэЬэрлэрэ кендэрилир, бурда иеэ Jaлныз сечмэ joл-ла, башга с^лэ, бир машын-дан бир картоф Joxлaнмaглa довлэт нэзарэтиндэн кечир. Ьэм дэ сеЬоэт ]алныз довлэт ме]вэ-тэрэвоз тичарэти кон-торларына кэтирилэн мэЬ-сулдан кедир. Базарларда, кучэ вэ мejдaнлapдa, а]ры-aJpы мэЬэллэлэрдэ сатылан мэЬсулларын сатышына иеэ эн ¿ахшы Ьалда вете ре-нар (?!) ичазэ верир. Довлэт санитар нэзарэти зэифдир. ЬэмсоЬбэтимизин фикринчэ. бунун бир нечэ сэ-бэби вар. Ьэр шeJдэн эввэл. довлэт адындан чыхыш едэн гурума довлэт кемэ]и ]охдур. Гуввэдэ олан эсаснамэ]э ке-рэ чэримэлэр. Ьэтта нитрата корэ чэримэлэр 10—20 ма-натдан чох де]ил. AJpH-ajpu назирликлэ(жн рэЬбэрлэри. ичра haкимиJJэти башчылары санитар-епидемиоложи стан-си]аларын хэбэрдарлыгына мэЬэл гojмypлap. Довлэт санитар нэзарэтиндан кечмо-Jэн мэЬсуллар чох асанлыг-ла базарлара, шэЬэрлэрэ )ол тапыр. Инзибати орган-ларын да тэгсири аз де1ил. Санитар-епидемиоложи са-ламатлыг Ьаггында Азэрба]-чан Республикасы Ганунунун гэбулу кечикдириЛир вэ са-и* тар Ьэкимлэр коЬнэ Итти-ф ын коЬнэ ганунлары илэ иulЛэмэjэ мэчбурдурлар. Фактлар коз габагындадыр. Баш идарэнин верди]и ара-jышдaн: <Бакы]а мeJвэ-тэpэ-вэзин кутлэви шэкилдэ кэтн-рилмэси илэ элагэдар довлэт санитар нэзарэти органлары-нын сечмэ Ялла апардыгы тадгигатшар заманы Курдэ-мир ра1онундан кэтирилэн соганда, Масаллы paJoнyн-дан кэтирилэн чугун дур вэ х^арда, Абшерондан кэтирилэн ]емишдэ нитрат галыгы-нын иормадан артыг олдугу ашкар едилмиш вэ мевчуд тэ'мината эсасэн Ьэмин мэЬсулларын емтышы гадага« олунмушдур. Бакынын Бу-зовна, Мэрдэкан    гэсэ. бэлэриндэки ферди тэсэрру* фатларын мэЬсуллары — соган. хи]ар, кэлэм нумунэ-лэри дэ е]ни сэбэбдэн сатыш-дан чыхарылмышдыр*. ШЭРЬ Бир даЬа тэсдиг олунур ки, Бакы]а (Ьэм дэ тэкчэ БакыЯ кэтирилэн кэнд тэсэрруфаты мэЬсулларынын тэркибиндэ нитрат галыгы иормадан чохдур. Нэзэрэ алынса ки, довлэт санитар нэзарэти 1алныз сечмэ Joллa Ьэ5ата кечирилир, онда мэЬ-сулларын зоЬэрли олмасы еЬ-тималы даЬа да артыр. Эол кунаЬкар республика Кэнд Тэсэрруфаты вэ Эрзаг На-зирли>и Ке1фи)1эт муфэттиш-ли]инин рэиси Лашар Искэн-дэровдан вэзи11этин сэбэбини е)рэнмэ]э чалышдыг. Чава-бы гыса олду: <Биз )алныз мэЬсулларын кeJфиjJэтинэ (?!), стандартына уЗгун олуб-олмамасына чавабдеЬик...» Хе1ли ара]ыб-ахтарандан сонра, нэЬа1эт, республика Kикиjeнa вэ Епидемиоложи Мэркэзи тапдыг. Мэркэзин пестисидлэрин ишлэдмлмэси-нэ нэзарэт белмэсинин му-дири Фикрэт Назаров гэзет-дэн олдугумузу билэн кими: «Лэгчн < КомсомолскаЯ правда »да чыхан материалла элагэдар кэлмисиниз», — деди вэ оу соЬбэтамиз гэрибо дэ олса газет хэбэринин тэЬли-линдэн баш лады. МусаЬиби-мизин фикринчэ, мэсэлэннн го)улушу пешэкарлыг бахы-м ын дан гусурлудур. Чунки нитрит ме1вэ-тэрэвэздэ ]ох, инсан организминдэ эмэ-лэ кэлир. Экэр сеЬбэт нитратдан кедиреэ, бу башга мэсэлэ. О (йфи тэрэфдэн дэ инанмырам ки, Азэрба]чандан Москва]а бу гэдэр чугун дур, картоф вэ соган кендэрилсин. Тэрэвэзин, Jэ’ни картофун вэ соганын тэкрар е’малы просеси дэ баша душУлмУР-1енэ дэ Мэркэзин деди]и илэ отуруб-дурмагда, Москва шaJиэлэpинэ инанмагда бизи cyчлaJaн бешинчи вэ Я ал* тынчы ЬэмсоЬбэтимизэ изаЬ етмэ)э чалышдыг ки, нара-Ьатлыгымыз бо]ук гардаш-лар сарыдан дeJнл. ез дэрди- мизи, JeмэJэ aJpы ше] тап-мajыб пулуну. инди иеэ саг-ламлыгыны мeJвэ-тэpэвэзэ сэрф едэн, даЬа хэстэликлэ-рэ дезуму дэ галма1ан, бэх-тинэ тэкчэ Jeмиш-гapпыз бол-лугу душэн Ьэмвэтэнлэрими-зин дэрдини чэкирик. Экэр янди1эдэк елум-итим олма-1ыбса бума 1алныз севинмэк лазымдыр. ЗэЬэрлэнэн 1ох-дурса, apxajынлaшыб отур- маг 1ох. иш кермэк лазымдыр, сэ^лэр ашагыдан 1ухв-рь^адэк бутун пиллэлэрдэ халгын тэсадуфи елумлэрдэн вахтында хилас едилмэсинэ ]енэлдилмэлидир. Лерсиз haJ-кYJ салмаг гэс-диндэ де]илик. Лакин эсасы-мыз да вар. Сон ики иддэ Бакы]а кэтирилэн кэнд тэсэрруфаты мэЬсулларынын бир килограмына белэ ке]фнЛэгг серггификаты ве-рилмэ]иб Кэнд Тэсэрруфаты вэ Эрзаг Назирли]инин ра]онлардакы лaбopaтopиJa-ларында ]охламадан кечи-рилэндэн сонра верилэси Ьэмин сертификатларда нитрат фаизи, мэЬсулун кимJэви костэричилэри ге1д олунма-лыдыр Азэрба)чан кечмиш Иттифагын бэлкэ дэ 1еканэ республикасыдыр ни, мeJвэ-тэрэвэзин нитратла зэЬэрли-лик эмсалларыны костэрэн ез нормативи ]охдур. КоЬнэ нормативдо иеэ мэЬсулларын бе]ук эксэр»)]эти кэнарда га-лыо. Мэсэлэн, Ьазырда дев-лэт санитар хндмэтинин нары, эри]и, шафталыны. ки-ласы, албалыны, гозу. лимону, фе]хоаны. бадымчаны. сарымсагы вэ дикэр чох иш-лэнэн ме]вэ-тэрэвэзи муа)и-нэ етмэ1э ихти]ары )охдур. Ганун буна ]ол вермир. Нитрат иеэ гозда да вар, шаф-талыда да. ккласда да... НЭТИЧ9 Кэнди ми злэ, онун ге)рэтли огул вэ гызлары илэ Ьэмишэ фэхр етмишик, чэкдиклэри зэЬмэти. Ьэм дэ белэ гыт-лыгдакы. чэтннликдэки фэда- карлыгларыны башгаларына нумунэ костэрмишик. Торпа-гымыздан кэлэн, Ьалаллыгла суфрэлэримизи бэзэJэн кэнд па1ы тэкчэ гарын ачлыгымы-зы 1ох, коз. урэк, Вэтэн ач-лыгымызы да до1уруб. Инди бу кувэнч 1еримиз бизэ гоним кэсилиб. Бири касыб-лыгдан, бири на дан лыг дан. бири нашылыгдан. бири га-на-гана ашымыза зэЬэр га-тыр, Ьалалымызы парам едир. Бэ’зи тэсэрруфат рэЬбэрлэри бир трактор тэкэри. бир <саг ол» учун торпага иормадан артыг кубрэ верди-рир. Ахы нитрат су]ыганды, меЯэни, тэрэвэзи шиширдэн-ди. пул кэтирэнди. Шэхси тэсэрруфатларда да бу бед эмэлэ ме]л eлэjэнлэp вар. Догрудур. Кэнд Тэсэрруфаты вэ Эрзаг Назирл^индэ бизи инандырмага чалышды-лар ки. баЬа вэ гыт олдугу учун инди кубрэлэрдэн аз истифадэ олунур. Лакин бу сезу деЯнлэр езлэри дэ jax-шы билирлэр ки, кубрэнин газанчы хэрчини гат-гат устэ-лэ1ир... Бу ]ахынларда еЗрэнмишик ки. Азэрба1чанын бутун екни саЬэлэринин уст гаты 8 сантиметр галынлыгында торпаг ерту1у мунбитли1ини ит*-риб. Кубрэсиз дэ зэЬэр Я* тишир. Калин, Ьеч олмаса биз эл сахла1аг. Какими, ичра башчысыны, полнен, гээе-ти-журналы квзлвмэJэк, ча-нымызы пула сатма1аг. Биздэ, адэгэн. белэдир: JaиFЫH-сендурэн ев ¿анандан, Ьэким адам ел эн дэн, полис чина1эт баш верэвдэн сонра кэлир. Ьдр ше}. Ьамы дэ]ишсэ дэ бу хас^]этимизи тэркитмирнк. Республика Cдhиjjэ Назир-ли]и, Кэнд Тэсэрруфаты вэ Эрзаг Назирли1и, Азэркэнд-кнм]а Бирли)и, ичракомлар, базаркомлар, тутанлар. тут-дуранлар jeнэ кезлэ)ирлэр ки. ]а гарпыздан, ]а нардан кимсэ олэчэк, сонра бир тэд-бир корэчэклэр. Амма уиут-ма]ын. о зэЬэр сизин Ьэр би-ринизин бэхтинэ д^ар-«Хйлг газета »юге иибиа ;