Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 21, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 21, 1991, Baku, Azerbaijan хал г газЕТИ • « атм♦н* '** ~ % ИГТИСАДИ hdJAT „ЧИНАР“: ДУНВН, БУ ИУН, САБАН * /    _-г............ „п пшап яая- С БакыелектрикмоишэтчнЬаз ИстеЬсал Бирл^и coJyAyny* лар заводунун базасында Ja-раныб. О, 30—32 ил буидан эввал республикада Jetcana ХИв чох чэгпшликло бир ил-лик меЬлэт алды. Бах «Ч«нар»ын сэлафлэ-ринин дунани бела иди. Заводу« коллектив» буиу ге]- roivüVMVJi&p заводу иди. Mah- ратина сыгыщдырмырды. Бо cvSJ    вд^Каспи*    JYK ce’J, «дад ^арадьтсылыг суллары _____ ады ила бурахылырды. Ба-кылылар магазалара кирэнда ез заводларынын мэЬсулла-рындан чох башга рекион-лардан «ендарилэн «Зил»лэ-ра, «Днепр»лэрэ, «B«pjyca»-лара, «Минск»лэрэ, «Орск»-лара ва башга маркалы cojy-дучулара мараг квстэрирди- лар.    _ Бир муддэт сонра «Бакы» вэ «Каспи»нин эвэзинэ за-водда Jen« модел Ьазырлан-ды. Адыны да «Абшерон» го!дулар. « Абшерон:», «А6-шерон-2», «Абшерон-2-E» магазалара ajar ачды. Амма бу aJaraHMa о гэдар да угур-лу олмады. Республикадан канарда да тичарэт шэбэко-лари Бакьшьгн истеЬсалы алан «^удучуларла агзына гэдар долу иди. Она кора Jox ки, Бакы Ьэддиидэн ар-тыг со J уд у чу бурахырды, бир napTiHja сатылмамыш о бири онун устуну алыр-ды. Xejp. квндэрилэн со!уду-чулар алычыларыи у.ра]ина ]атмырды. Тэлабаты едэмир-ди. На кврунушу бир кору-нуш иди, на туту му бир ту-тум. Kej<pHjj3TH да ки... Аланларын уста дальшча гачмагдан чанлары богазла-рына }ыгылмышды. Базалар «Абшерон» cojy-дучуларынын ады кэлэндэ jaxanapbiHbi дидир, алыш-са-тыш мугавилэси багладыгла-рьгна пешман олурдулар. Чэ-pHMaja душсалэр да, «Абшерон »лары кери га!тарырды-лар. Кетуруланлар да неча ке-хурулурду?! Миннэтлэ, «май влум, сан еллэ*. АллаЬын ишина бах ки, сифаришчи^э мал да верилирди; устундэ «haAHjja дэ». Таки квндари-лэн coJyAyMy кери raj тары л-масын. ИстеЬсал заманы бащдан-совду «ш керулмаси, ке1фи!-}атэ фикир верилмэмэси, сэ-лигасизлик «Абшерон »лары урватдан салмышды. О кунлари xaтыpлaJыpыг: республика прокурорлугунун, о вахткы Халг Нэзарэти Ко-митасинин комисси]алары мэИгулларын кeJфиJJэтoиз бурахылмасы ила элагэдар }охламалар кечирдишэр. Ит-хифаг назирли)и Ьэтта заведуй багланмасы учун саранчам вермишди. Амма коллек- ахтарышлары апарыб со!уду-чунуи !ени нэслини — «Чи-нар»лары ¡аратдылар. Со!удучулар заводу езу да даЗишди, истеЬсал бирли-¿и ]арадылды. Бирли]ии тэр-кибина Сумга,1ытдакы компрессор, Бакыдакы Г. Му-саба!ов адына машынга^р-ма ва електрик мэишат чи-Ьазлары заводлары дахил едилди. Бирли]ин муэссисаларинин Лерикда, Лардымлыда, Шам-кирда, Гу сарда, Лачында, Нахчьшанда филиаллары ачылды. Буилар даг ра!он-ларыньш штиcaдиJjaтынын jYкcaлдилмacинa кемак ет-мэк, аЬалинин халг истеЬла-кы мадларына тэлэбатыны едамак, адамлара иш Jepи дузалтмак учун ташкил едилди.    . Бирли^ин баш муассисэси coJyдyчyлap заводудур. Му-тахэссислэр «Абшерон»дан сонра «Чинар»ын мухталиф моделлерини !аратдылар: «Чинар», «Чинар-3», «Чинар-4», икикамералы «Чинар-7», «Чинар-7-М»,    « Чинар-7 - МС>... Ьазырда « Чинар» ла-рын саси океанын о та]ындан —Кубадан, куидогар елко-лэрдан, Ьабелэ, Африкадан, Авропадан,    Австралийадан калир. Алычылар «Чннар»ла-ра бе]ук мараг кестэрирлэр. Инди «Чинар» дун^а базар-ларында габагчыл капиталист елкэларинин мэЬсуллары ила рагабэт апарыр. Онун зариф харичи кврунушу, агрегат-ларынын е’тибарлылыгы, ту-тумунун кeнишлиJи алычы-лары чэлб едир. Харичи елкалардан республикам ыза калан ишкузар даираларии HYмaJэндaлapи, ширкат саЬиблари, бизнесмен лар бир га!да олараг, «Чинар»ын истеЬсал едилди- муассиса]о баш чакир, бир-ли]ин раЬбарлари ила даны-шыг апарырлар. Чох вахт бу даньпныглар харичи елка ну-маЗэндэларинин бирликдэ со-J уду чу а л маг 6а рада мугави-ла багламасы ила натичала-нир. TYPкнjэнин «Халич-маки-на» фирмасьшын президенти Расим Чинисли заводун мап-суллары ила таныш олдугдан сонра ез елкосиндэ бирли]ин маЬсулларыныя сатышыны ташкил етмок HHjJaTHHA» ол-дугуну билдирмишдир. Teh ран ын «Заринчу ком-мерсиал идхал ихрачат шир-кэти»нии саЬиби ханым За-ринчи Мотаб бирликла мал мубадилэси барэда сазнш им-заламышдыр.    О, алачагы «Чинар»ларьш авазина муга* бил тарафа кашы (кафел) вэ JanoHHjaHbiH истеЬсалы олан мэтбэх аваданлыглары верэ-чэкдир. Сазишдан сонра Teh-рана 2000-дэн чох «Чинар» joлa салынмышдыр. Лери калмишкан AejaK ки, илин ©тан aJлapындa Эфга-ныстана 16 мин, Мачарыс-тана 17 мин,    rkwiuiaja 10 мин, Куба Ja 2500 эдад cojy-дучу сатылмышдыр. YMyMHj-j^a, бу ил бирликдан харичи елкэларэ 50 мин эдэддэн чох «Чинар» кендарнлмиш- дир. BnpnHjHH харичи влкалар-ла элагэси тэкчэ онлара Mah-сул сатмаг, евэзинда наса бир mej алмагла гуртармыр. Ьазырда бирлик бир неча харичи влкэнин ширкат л эрн ила бирка муэссисалар JapaT-маг барада данышыглар апарыр. Мачарыстанын «Фиорд» фирмасы, Ламэн Эрзб Республикасынын фирмала-ры ила бирка муэссисалар ташкил етмэк нэзэрда туту-луб. Ьиндистанын, Бирлаш-миш Эрэб Эмирликларинин, Франсанын, Aлмaниjaнын, Итали1анын бэ’зи фирмала- Бы Бакыелектрикмаишэтчи- аз ИстеЬсал Бирл^и ила амакдашлыг eTMaJa Ьазыр ол-дугларыны билдириблар. Муассисада эм эк вэ план интизамы бир немрэли вези-фэдир. Бу, мэЬсул Hcrehca-лыида сабитлик JapaHMacbi-на мусбэт та’сир кестарир. Бурада диггэти чэлб едэн асас чэЬэт одур ки, заводун pahóapnHjR бир cahaja фикир вериб, дикарини «кин-чи дарачали иш Иесаб ет-мир. ltej4>Hjjara да, KaMHjjaTa да, эмэк маЬсулдарлыгьшын JYкcaлдилмэcинэ да, Maja д©-japMHH'H ашагы салынмасына да... ejHH квзлэ бахылыр. Баш директорун игтисади мэсэлэлар узра муавини Сур-xaj ATaKHmHjee бизэ бирли-jH'H jeдди ajAaKbi фэaлlиjjэти барэда бир чэдвэл тагдим етди. Fia бир квстаричи jox иди ки, 110—150 фаиз ара-сында jepH«a ¿етирилмесин. Элбаттэ, бу фаизларин арха-сында фаЬла ва гуллугчула-рын алый тари илэ газандыг-лары мил!онлар дурур. Со1удучуларын, електрик собаларынын вэ дикар ава-данлыгын сатышындан му-эссиса бу ил 16 MHijOH манат калир элдэ едиб. Хари-чэ сатылан hap «Чинар» бкр-AHja 60 доллар манфезт кэ-тириб. Ьазырда бирл^ин -hap бир фаЬлэ вэ гуллугчусунун эмэк harrbi орта hecaó.ia 400 ма-натдыр. Лакин ajAa 700— 800 манат вэ даЬа чох ма-аш аланЛар да аз де|ил. JJe-мэкханаларда rHjMaT 50 фа из ашагы салыныб. Ушаг му-ассисэлэрина чакилэн харч-ларин xejли Ьиссэсини бир-лнк ез у зарина кетуруб. Сон дард ajAa ушаглы гадынла-ра саккиз jy3 мин манатдан чох KOMneHcacHja верилиб. Бурада адамларын арзаг вэ сана Je маллары ила та -мин едилмэси да диггат мар-кэзиндэдир. Бартер сввдалаш-мэсинин кенишлэидирилмэси нэтичэсиндэ Иттифагын дикар рекионларына вэ харичи елкэларэ со}удучулар ва динар canaje мэЬсуллары вери-лир. онлардан биткнчилик, heJвaндapлыг мэЬсуллары, ha6e.no палтар вэ динар са-Haje маллары алыныб фаЬла вэ гуллугчулара сатылыр. Виз «Чинар»ын дунзнин-дан, бу кунундан данышдыг. Вас онун сабаЬы? BnpaHjHH мухтассислари алычылар учун сэрфэли, онларын зев* гуну oxuiajaH coJyдyчyлap japaTMar ахтарышындадыр-лар. Онларьш бу са')яэри угурла нэтичалэниб. Тезлик* ла икикамералы «Чинар-Ш»-ин бурахьшышына башланы-лачаг. Учкамералы «Чинар-113»-ун, икикамералы «Чинар-131»^« илк нумунэлари Ьазырдыр. Kejфиjjэти Aaha Jykcok олан «Чинар-427» маркалы cojyдyчyлap haM елкэдаки, haM да харичдаки алычыла-рын хошуна кэлачак. Бунла-рын Ьачми кениш, камерала-ры 6©jyK, керунушу кезэл-дир. Бир ycTy^yjy да електрик енержисини башга со-1удучулара нисбэтэн 20 фаиз аз ишлэтмэсидир. Конструктор буросунда каркин иш кедир. МуЬзндис-лэрин столу устунда «Чинар» -ын jeHH моделларинин ♦ лajи-hocH вар. Онлар да бу кун-caóah лаборатори1алара, сех-ларэ ajar ачачаг. Энвар ЭМИРЭЛШЕВ, «Халг гэзети»нии мухбири, Шабан ШАБАНОВ, «Чинар» гэзетннин редактору. -■— Унутсяг, уиудумрыг - БУЛЛУР БУЛАГ КИАЛИ Ьазырлашыр. Назлы ханым 50 иллик пе- Лусиф ону Joлa кэтириб оху-дагожи фэaлиjJ0тинин 20 ил- иагыма разылыг алды. пэн чохуну мэктэбимизла баг- Ш08-чи илдр Ьачы 0ej-Коллективими- налабдин TarbiJeBHH Бакыда гызлар учун ачдыгы мактоби битнриб догма Нахчывана га1ытдым. Лакин о ман ишламэк мена н» сиб олмады. JeHa да умвд Joлyмy Тифлисдв JamaJaH гардашым Лусифдэ кердум. О, Элигулу Гвмкусарьш Ja-нында ишла]ирди. Тифлисдв Дусиф мэктвби гуртармагым шврвфинэ бе- Íyк з^афвт ташкил етди. 1нди да фохр едирвм ки, haMHH зиJaфoтдa халгыыызын дан чохуну ланмьпцдыр зин тэчрубэли узвлэри кэнч нэслин Ta^HM-Tap6HjacHHfle онун эвэзсиз хндмэтлэрини инди дэ унутмурлар. 30 ил эввал Назлы ханым-ла керушлэри xaтыpлaJыpaм. О, кэнчлэр учун ернэк олан hajai 1олундан мараглы епи-зодлар данышарды. Намин сеЬбатлэр ела бу кундэ ог-лан вэ гызлара дузкун Joa-да бэладчилик еда билэр. Назлы муаллимэ дeJapДи: —Вахтилэ атам мани оху-мага rojMypfly. Фикри белэ]-ди ки, гыз нэди, Бакыда охуду нэди? Лакин гардашым керкамли маарифчи Jaзычы-лары Чалил Моммедгулуза да, Мирза Элакбар Сабир, баш л ад ым.    1912-чи илдан сонра исэ педагожи фаали]-j этими    догма Нахчыванда давам етдирдим. Бурада иш-лэмэ}нма о деврун керкамли зиjaлылapындaн Гурбанали Шарнфов, Насрулла Ше]хов, за- Эсадага Канкэрли вэ башга-лары кемак етдилар. вмур ]олум о гэдар дэ равен oлмaJыб. Дафеларлэ чэ-тинликларла уз-уза flaJaHMa-лы олмушам. haJaT Joflfla-шым Нэчафгулу Начафова «халг душмани* ады вери-ландан сонра бизи да Газа-хыстана суркун етдилар. Лал-ныз 1954-чу илда бараэт ал-дыг. Ондан сонра узун муд-дат Нахчыван шаЬариндаки 2 немрэли орта мэктэбдэ кэнч наслин та’^им-тарби]аси илэ мэшгул олмушам. Мо’налы емруну кэнч нас-лин савадланмасына hacp едэн Назлы ханым мухтар республиканын ан габагчыл, лaJaгaтли муаллимлариндан бири олмушдур. Рус дилинин тэдриси ила алагэдар бир чох ]ениликлар мэЬз онун ады ила баглыдыр. Мэктэб-лэримиздэ фанн дэрнэклари-нин вэ кабинетлэринин Japa-дылмасынын, тэдрис просе-синдэ aJaHunHK саЬасиндэ ко зэчарпан JeHJUHwiapHH дэ илк ташаббусчусу Назлы Та-Иирова—Начафова олмуш- ДУР' Эбулфоз 9СКЭРОВ, Нахчыван шаЬарнндэки Ч. Мэммадгулузада адына 2 немрэли орта мактабнн директору, мухтар республика нын эмэкдар муалли-мн. ТАЛЕЛПКИЗИ 63YMY3 Н0ЛЛ ЕТМЭЛИЛИН Суверен девлат ол^н Азар-6aj4aH буту« дахили мэса-лаларини мустагил ha.nn ет-’малидир — бу фикир сент-]абрын 20^да Азадлыг Mej-дан ын да АХЧчНИн кечир-издиЬамлы митинг иштиракчыларынын чыхыш-ларынын асасыны ташкил ет-мищдир. Натиглэ)р — республика Али Оовети сэдринин муа-вини Т. rapaje®, Азарба^ча-нын хал-г депутат лары С. Рустамханлы, Е. Маммэдов, И. Ь^мадов, И. Гамбаров, J. Самэдоглу ва башга лары де-мишлар ки, Русина вэ Газа-хыстая лрезидентлэри Б. Лелтсинин ва Н. Ha3ap6aje-вин A3ap6aj4a«a сафари ja-n-ныз Даглыг Гарабагда вэ онун этрафында баш верен Ьадисалэрла танышлыга хнд-мэт ет мал ид ир Aaap6aj4a« халгынын хебари олмадаи онун тал^ини Ьалл * етмак учун чэЬд KecTapMaJa hen ка-сня «хтиТары JoWP, .республиканын гаршысында Дуран бутун чатинликлари нсэ ]алиыз милли ÓMpjmja «аил алмагла арадан галдььрмаг мумкундур. Чыхыш едэнлэр (бу истигамэтда конкрет ад-дым л ар кими A3ap6aj4an Али Советинин февгэл’адэ ceccHjacbiHbi чагырмагы, инди фэали^эт костэрэн пар-ламенти бурахмагы вэ милли Шура }аратмагы тэклнф етмишлар. ДГМВ-да, Коран-6oJ pajOHyHAa ва A3ap6aj4a-нын Ерманистанла сэрКадин-дэ japan мы ш вэзи^этэ xvcy-си диггат j€THрил мишди р. Митинтдэ Ьэмчинин бела бир талаб и.ра.ли сурулмуш-(ду,р ки, динч аЬалини гору-ма.г учун республикада езу- нумудафиа гуввалэри japaT-маг мэгсэдилэ уму ми Иэрби сзфэрбэрлик кечирилсин ва haмин гуввэлар республика ны,н «одлу» ногтэ лэрина кондэрилсин. Т. rapajee топлашанлары иясанлыг Me’japbi узра бу кунле.рдэ Москвада баша чатмыш бejнaлxaлг конфран-сын jeкyнлapы ила таныш етмиш, АХЧ-нин ва «Мустэ-гил A3ap6aj4aH» депутат блокунун нYмajэндэ hej’arn-нин конфрансын ишиндэ иш тираны Ьаггында мэ’лумат в-ермишдир. (Азэринформ). ИОРВЕЧ ДИПЛОМАТЫ БАКЫДА Норвеч Харичи Ишлэр На зирл^и баш директорунун муавини чэнаб Р. Балтзерсен сен^абрын 18— Ю-да Бакыда олмушдур. Азарба]чан Реслубликасы Харичи Ишлэр Назирл^индэ сеЬбэт заманы гонаг Aз9pбajчaнын дахили вэ харичи с^асэти-нин асас истигамэтлэри илэ таныш едилмиш, ДГМВ-да-ки мунагиц^э мунасибэтдэ республиканьш мввгeJи она изаЬ олунмушдур. Чэнаб Р. Балтзерсенэ AзэpбaJчaн Рес-публикасы президенти сечки-лэринин нэтичэлэри барада мэ’лумат верилмишдир. Сетг^абрын 19-да Азэрба] чан Республикасы Али Со вети сэдринин биринчи муавини Т. X. Оручов норвечли гонагы гэбул етмишдир. Ке-р^ш -заманы ре^публиквда-кы ичтимaи-cиJacи вэзиJJвтлв вэ сон Ъадисаларла, Aзвp6aj чанын девлат истиглаля]]эти-нин бэрпасы, Азэрба1чан Республикасы президенти сечки лари, Даглыг Тарабагда республикань|н Ермэнистан-ла сэрЬэд)аны paJoнлapындa вэзиJjэтлэ баглы мэсэлэлэра тохунулмушдур. Норвеч дипломаты Бакыда олдугу кунлэрдэ Ьабелэ Ха-зэрнефтгаз Биpлиjинин баш директору Г. А. Аббасовла, Азэрба чан Халг ЧэбЬаси-нин вэ AзэpбaJчaи Сосиал-Демократ Групунун лидерлари ила кврушмушдур. (Азэринформ). Мусабигэ баша чагды «ИЛИН АШИ АЗЫ —91» МЭ’ЛУМДУР Кэнч ашйаз. гэннадычы ва офисиантларын «Илин ашпа-зы—91» XIV республика му-сабигэсинэ jeкyн вурулмуш-ДУР. Мусабигэнин нэтичэлэ-ринэ керэ ашпазлар арасын да биринКи jepи «Aзэpбaj-чан» ресторанынын ашпазы И. Гэмбэров, гэннадычылар учун тэ'сис едилмиш икн биринчи 1ерн «Кулустан* сара-1ынын гэннадычысы Р. Ис-кэндэрова вэ Бакы ШэЬэр Ичтимаи Наша Идарэсинин ишчиси Ч. Маммэдова, офи-сиантлар учун а1рылмыш ики биринчи jepи <иса «Кулустан» ресторанынын офи-сианты А. ЭЬмэдов вэ «Интурист» ресторанынын офи-сианты В.. Элизада тутмуш-лар. Мунсифлэр heJ,этинiин гэрары ила «Илин ашпазы— 91» адына Насими pajoн ичтимаи наша трести 1 нем-роли Jeмэкxaнacынын 6-чы дарачали кэнч- ашпазы Е. Агамэммадов лaJиг корул-мушдур. Кэнчэ шэЬэр ичтимаи наша трестинин нума!эн-даси С. Маммэдов гэннадычылар арасында икинчи. Сум-гaJыт шэЬэр ичтимаи наша трестинин HYмajэндэcи С. Муста^ева исэ учунчу ол-мушлар. Ьавасландиричи мукафат-лара «Москва* ресторанынын дердунчу дарачали ашпазы 21 }ашлы Р. Ьусе]но-ва, «Кулустан» ресто^чы-нын дердунчу дарачали гв надычысы 19 1ашлы И. Эли-]ева саЬиб олмушлар. Уму-миJJэтлэ, пaJтaxтдa кечирил-миш бу мусабигадэн гонагла-рын Ьеч бири евэ элибош гaJытмaмышдыp. Онлара ху-суси хатирэ hэдиJJэлapи ве-рилмишднр. Мусабигэнин галиблеринэ мукафатлары республика тичарэт назири А. Багыров тагдим етмишдир. И. РУСТЭМОВ. ^сАшпаэлыг уэР® мунсифлар Ьв|'втииин сэдри hycejNO« мусвбига иштиракчып ары арасында. Агаммраа ^{сГалиблар... Ичмалчынын душунчалари JEJITCHH НЭ ИЛЭ КЭЛИР? «Б. Н. Лелтсин Даглыг Га-рабага медир!». Сент]абрын 17-дэ Мэркэзи телевизи]анын ахшам информаси)а прогоа-мында верилаи бу хэбэр Ьамыны нараЬат етди. Тэш-вишэ душэн бакылылар кеча 1арысынадэк бу хабари ке-тур-roj етдилар. Чэршанбэ куну cahap тездан исэ газет, радио, телевиэ^а редакси)а мнллэтлэрарасы проблемлэ-ри Ьэлл eTcajAri, биз онун тачрубасини oJpaHMaJa шад олардыг. Бизи нараЪат едэн будур ош, ез ермэнипарэст мергелфнни ки|латма]ан бэднам Г. dapoBojTOBa Руси-ja президеитинин девлат му-шавиридир. Кеча JyxycyHfla да Гарабагдан ал чакмэ]эн J. Боннер-Элиха^ан «Jyxapu ларыйда ва элбатта. Азарин- даиралардэ» hanuja даре вер-«лпим мпмЬлк юнклаои макла мэшгулдур. Тэоиидир ки, биз онларын hap нкиси- ара вермирди. Адамлары PycHja президеитинин Даглыг Гарабага кезлэнилмаз еэфэринин мэгсэдларн мараг-ландырырды. На учун Азэр-6aj4aHa де)нл, Гарабага? Республика раЬбарлвринин буидан хабари вармы? Лелт-син Ьансы магсэдла ва са-AahHjjaTAapAa калир? PycHja президенти ! Степанакерта Ьансы маршрутла—Бакы дан, joxca Леревандан кетмэк фик-риндэдир? Охучулар бутун дикэр проблемлари бир кэ-нара rojapar бу ва бир чох башга суаллары верирдилэр. Сонра Азэрба|чан прези-дентинин матбуат хидмати бела бир мэ’лумат верарак ичтимаииэти сакитлэшдир-ди ки, Б. Лелтсини. Ьэм да тэкликда де1ил, Газахыстан президенти Н. Наэарба^влэ бирликдэ реслублика1а Азар-6aj4aHbm pah6apnHjH да’ват етмишдир. Бу барада девлат шурасынын ичласы кечири-лэркэн разылыг элда олунмушдур. Азэрба)чан тэрэфи умид етди!ини билдирмиш-дир ки, PycHja вэ Газахыстан рэЬбэрлэринин сафари Даглыг Гарабагда B93HjJaT Ьаггында елкэда ва харичдэ o6jeKTHB ичтимаи pa’jHH фор-малашмасына, рекионда чох-дан кезлэнилэн сулЬун бэр-пасыиа кемак едэчэкдир. Керунур бу мэ’лумат мэса-лэнин а]дынлашмасына им-кан верди. Принсипчэ биз елкэнин ики нуфузлу cHjacH хадимн-нин—Борис HHKoaaJeBH4 Лелтсинин вэ Нурсултан Аби-шевич Назарба!евин A3ap6aJ* чана кэлишинэ шадыг. Лакин на сэбэбэ телевизи!а вэ матбуат Лелтсинин еэфэринн онун Азэрба)чана Aejiui. инадла мэпз Гарабага кэли-ши кими гэлэма верир вэ буиу хусуси олараг rejfl едир? Гануни суал ме)дана чыхыр. Калин, ачыг даны-шаг— PycnJaHHH езуиун Ьэлл олунмамыш мнллэтлэрарасы проблемлари юиОДэт гэдэр-дир: Чечем-Ингушети1а, Ес-TOHHjaHHH эраэи иддиалары. Молдовада. Бал тираны рес-публикаларда русдилли aha-линии мугэддэраты (орада бу аЬалинин с&}ы 2,5 мил1он нэфэрдир) мэсэлэлэри. Лат-BHjaAa русдилли аЬалинин вэтэндашлыг Ьугугуну ни кар едирлэр. Руси)» бу ва дикар на е’тимад оаслэмирик. Г Шахназаров ССРИ президен тинин мушавири кими JeHH-дан nejAa олмушдур вэ с. Лери калмишкан. элими^дэ олан ме’лумата керэ, 3. Ба-ла)ан ва Г. CTapoeoJioea ha-зырда Степанакертдэдирлэр. Инди еэунуз фикирлэшин, Га раба г узра бу «мутэхассис-лэр» PycHja президентинэ на мэслэЬэт вера билэрлэр? Бурада !еканэ умид елкэда AeMOKpanijaHbm мудафиэчи-лэриндэн бири олан Б. Лелтсинин реализмннэ вэ кениш девлат тафэкнурунэ галыр. Ьазырда республикаларарасы «Аг ев»индэ дэ ешитмишдир. Kyja сэнэд елка ва PycHja президентларн апаратлары-нын мутэхэссислэри тэрэфин-дэн Ьаэырланмышдыр. Бела куман eTMaJa мэна he4 кас гадаган еда билмаз ки, М. С. Горбачовун эбатэсиндэки муэммалы манбэ Г. Шабна-заров, «Аг ев*дэки «мутэ-хэссис»лэрдэн бири исэ Г. Старово!товадыр. СИТА-нын «вахтындан эввал ачыб се]лэмэк», «инча мэтлэб» вэ с. кими ифадалэрлэ долу олан хэбэриндэ иддиа еди-лир ки, Даглыг Гарабаг Азэр-ба]чан эразисиндэ ермани анклавыдыр (бу да «мута-хассис »лэрии JeHH кэшфидир —А. Ш.) керунур. СИТА-да бу хабари пазырла!аркэн тэнбэллик едиб енсиклопеди-Ja лугэтииэ нэзэр салма!ыб лар. Орада дэгиг де)илир ки, анклав «бир девлэтин hap тэрэфдэн башга девлэтин эра-зиси илэ эЬатэ олунмуш ара-зисидир». Лакин Даглыг Га-*рабаг Хеч вахт «дикэр девла-тин» эразисн олмамышдыр, гэдимдэн бэри A3ap6aj4aHbiH «а    «да,л»аз    Ънссасидир.    СИТА" ларин дэ1ишдирилмэси Ру-си]а президеитинин мэнафе-1инэ чэтин ни, у^ун олсун. Макар Гарабаг барэсиндэ бэр Ьансы позучу тэклиф РСФСР-ин федератнв гурулушуна да тэ’сир кестэрмазми? Ахы, орада бела проблемлэр ' аз де1илдир. Наба!эт, ахырынчы суал: бар бир мухтар гурум «езуиун кечмиш» эразиси барада иддиа галдырса, Ру-си!анын Ьалы неча олар? Даглыг Гарабаг проблеми бэ’эилартши иттифаг нчти-маи])этина вэ гэрбэ гэлэма вермэ)э чалышдыглары кими мнллэтлэрарасы, хусусэн дэ етник проблем де!илдир. Гарабаг мунагишаси Ермэнис-танын Азэрба)чана гаршы сырф эрази иддиалары нэти-чэсинда ¿аранмышдыр. Одур ки. бу мунагишэ!э мунаси-бат проблем йн езунэ у1гун олмалыдыр:    0лкэ дахили сэрбэдларн дэ!ишдирмэк ними тэЬлукэли ]ола гадам го-]уб нэтичэда девлэти тама-милэ дагыдачагмы. ¡охеа бирдафэлик ва гати сурэтдэ билдирэчак ки, Ьазырда мев-чуд олан сэрЬэдлар дэ!иш-мэздир. Ики кун буидан эввал «М. С. Горбачовун этрафын-дакы мэноалэрэ» истинад едэн СИТА-нын муэммалы бир мэ’луматы бизи Ье!рэтэ кэтирди. Хэбэрдэ де]нлирди ки, елка. президеитинин на исэ !ени бир фэрманы Ьазыр-ланыр вэ бурада Даглыг Гарабагда вази!!эти нормал Ьа-ла салмаг «тэдбирлэри» нэ-зэрдэ тутулур. СИТА мухби-рнннн 1аздыгына керэ. бу мэ’луматы о. Руси!анын мухбирлэринин мантнгинэ эмэл етеэк, керунур, Руси!а-да—мэсэлэн, Краснодар ди!а-рында, !ахуд ермэни террор-чуларынын кунун кунортача-гы совет забитлэрини атэшо тутуб елдурдуклэри Ростовда бу чур «ермэни анклавлары»-нын мовчуд олдугуну е’тираф етмэк лазымдыр. Одур ки, Азэрба!чан Али Советинин мевге!и тамамилэ догрудур. О, Даглыг Гара-багын Азэрба!чан эразисиндэ ку1а ермэни анклавы олмасы барэдэ нддианы Ьаглы олараг «Азэрба!чан Республикасынын эрази бутевлу)унэ гаршы бэдхаЬ кобудлуг» кими г^мэтлэндирмишдир. -Республика Али Советинин бэja-натында Ьэмчинин де!илир ки. бела сэнэдин Ьазырлан-масы вэ имзаланмасы суверен мустагил девлэтин дахили ишлэринэ уарышмаг демак олар. онун мэнафелэ-ринэ    тохунарды. Хусусэн она керэ ки, республиканын езунэ бу барэда нэдэнсэ сон мэгамда мэ’лумат верилир. Лакин    СИТА мухбирлэри нин бизэ вэ’д етдиклэри кн-ми, ола билсин ки, РСФСР президенти Б. Н. Лелтсин Даглыг Гарабага гаршыдакы сафари кедишиндэ «Ьазыр-ланмагда олан фэрманын мэомунуну гаршы-гаршы1а дуран    тэрэфлэрлэ муэЛэн бир формада музакирэ ет-син». Балка Б. Н. Лелтсин ела бу магсэдла калир? Суаллар, суаллар, суал-лар...    _ А. ШЭРИФОВ, Азаринформуи мухбирш. гахыб [Xejupxакяыгбабалардан САВАБ ГАЗАНМАГ ЧЭТИН ДБ ИЛ ^сОфмсиент А. ЭНммо*- 5|сГ»ннадычы N. Меммедем ^Торт Ьаэыр олачаг... (Азэринформ)., А лар кэнд сакини, эли Ьэр !ердэн узулмуш С. адлы бир тэгаудчу редакси!амыздан имдад дилэ!ирди. Бу гадынын аилэси керунмамиш фачнэ)э дучар олмушдур. Бадбахт Ьа-диеэ нэтичэсиндэ газанч кэ-тиренларини бир-биртшн ар. дынча итирмишдир. Уч нерпа и авося бу кммсосиз гадынын умидина галмьподыр. Онун исэ аллери тагатдан душмушдур. A miaja неча ке. мак етмэли? Чэлилабадын бир неча тэшкилатына, о чумла-дэн «XejpHjJa» чамиЛатмнэ мурачиэт етдик. Такча сонун-чу haj верди. Арадан ики кун етмамиш чамиИатин сэдри Ханлар bycejHOB Ьэмнн аила-ja ]ардым етди. Ооярадан мэ -лум олду ки, онун бу xejup- xah эмали, нисан» ^фиН®™ но биринчидир. на да сонун-чу X. hycejHoa ичтимаииэтчи адамдыр. Буна кера да «XeJ-pHjja* чэмиЛатмнэ садр ла- зым эланда 5у иши Ьамынын мунасиб билди!и X. hycejHO-ва Ьавала едиблэр. О бэ’зан ез дардияи да унудараг, адамларын rajrbi сы ила jamajup. Гапы-гапы, кэндбакэнд казир. Кимсасиз-лоро, хосталоро баш чаунр. Ев» !аиана, ryjy газдырана, алиллоре -ианалардан naj верир. «Гарабаг xeJpHjJa мара-фоку»яун Ьесабына да хе!л« пул кечурулмушдур. Xejnp-xah амоллэри ячариоинда бир Ьадиса онун ¿аддашында ху-сусилэ меЬкэм галыб. О, элмцда naj-пуш Приши-бо, икн уиудулмуш гарынын — Мари Ja Шанинаньш вэ Mapnja Сытникованын керу-агуяо калааада гадынлар се оинчдан ушаг хкми кевролиб-лор. Она кера к», 6eJyAy6 парвазландырдыглары, инди елкэнин мухталиф кушэлэ-риндэ jama jan догма евлад-ларындан да бела сэмимиДОэт керма)иблар. — Сарф етдибнниз аэса- нт Ьансы манбалардэндир? — суалына чаваб олараг X. Ьу-cejHoe деди: — PajoH тэшкнлагглары ва а!ры-а}ры вагандашлар ке-нуллу олараг Ьесабымыза пул кечурурлар. Педагож» кол-лективлар хусусила фэалдыр. Онларьш гуввэси ила Ьало-лик 10 мин манат топлан-мышдыр. 6 вэ 4 немрэли шэ-раб заводлары. дамир-бетсхн дпроклари заводу, Гырмызы Партизан, «1 MaJ», «Вар-лы hajaT» совхоз лары да Ьесабымыза мин манатларла пул кечурмушлэр. Онларын хэрчлэнмаеннин, сахланмасы-нын дэгиг Ьесабы аларылыр. Ханлар bycejHC» сезлари-ня бела !екунлатдырды — хе^ряаЬлыг саваб ишдир. Мадди васаитя олма]анлар да саваб гаоаиа билэрлэр. Самими рефтарла, хош унс»!!егглэ, нэзакаггл» Ьаракэтлорла... Рафиг ЬЭСЭНОВ. «Халг гаэетн»яии мухбири. ;
RealCheck