Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.19+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 21, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.19+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 21, 1991, Baku, Azerbaijan A39P6AJ4AH РЕСПУВЛИКАСЫНЫН КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СШАСИ ГЭЗЕТИ # всасы ИШМу клде го* I Ш 1й (21SS3) )улиушдл>    I Шонбо, 21 с*ит|абр 1991-чи мл. Гм|мотм 10 гопми (обумо учуй 6,5 гопик). Азаринформ СИТА М9НЧЛ9Р СвРЬвДЛвРИМИЗИН МУДАФИЭСИНЭ ЬАЗЫРДЫР КораибоJ pajony Кэнчлэр Иттнфагы фэалларьшын ]ыгынчагы олмушдур. Лытынчатыи иштиракчылары ра-JOHVH сакинлэрини вэ республиканын арази бутевлу)у ну горумаг учун )ерли кенчлэрдэн взунумудафиэ дэстэлэри )аратмаг барада гэрар габул етм ншлэр. Лыгын-чагда пабелв Азэрба)чан Кэнчлэр Иттифагынын бутун узатэрине мурачиэт габул олунмушдур. Мурачиэтдэ о чумлвдан rejA едилир ки, республиканын сарЬэдлэринин вэ суверендирошн горукмасы бу ташкилатын башлыча аезифэлэриндэн бири олмалыдыр. Азэрба1чан Канчлвр Иттифагы МК катиби, республиканын халг депутаты Е. Э. Эаизов )ыгынчагда чыхыш едарэк кестермишднр ки, Мэрказн KomhtoJb башга пю- ИЭ’ЛУМАТ Бу кунлэрдэ Aзapбajчaн Республикасьшьт Президен-ти «ЭЬалшшн эрзагла те’мин едилмаси саЬесиндэ та'хирэ-салынмаз тедбирлэр Ьагын-да» саранчам имзаламышдыр. Саранчамда назарда туту-лан тадбирлар кенд тасарру-фаты мэЬсулларынын )ыгыл-масы ва тэдаруку саЬэсинде муассисалэрин, ташкила/гла-рын, колхозларын ва совхоз-ларын фаали)атинв кумлэн-дирмэ)э )енэлдилмишдир. Бартер сазишларн эсасында pecпyбликaJa ат ва эт маЬ-суллары, мал-гара Japы, гевд тахыл ва дикар Ьэ)ат тэ’ми-наты маллары катирмак назарда тутулмушдур. Назирликларин, баш ида рэларин, )ерли идараетма ор-ганларынын рэЬбэрларинин диггэти она чалб едилмиш-дир ки, бу ишлэрин вахтын да ва ке)фи))этлэ )еринэ )е-тирилмэси учун шахсэн мае ули)эт дашы)ырлар. Ejни заманда Автомобил Нэгли))аты Назирл^инэ, Азарба]чан Дамир Лолу Ида-рзеина, Девлэт Мадди-Техни-ки ТачЬизат Комитасина, Девлэт Ланачаг Комитасина тапшырылмышдыр ки, аграр белмэсинин вэ е’мал сэна)е синин муассисэларини вэ тэшкилатларыны 1991-чи илин IV кварталынын ли-митлари узра нэглиЛат васи-тэлори ила, jaнaчaглa, ма-шын ва механизмларлэ, мад ди-техники еЬти)атларла фа-силгеиз та’мин етмак учун лазыми тадбирлар корсунлэр Тичарот назирли)инэ ва Азариттифага тевси)а едил мишдир ки, девлата мYэJjoн олунмуш ташнырыглардан элавэ тахыл, памбыг, узум, картоф вэ дикар канд тасэр-руфаты мэЬсуллары веран муэссисаларин, ташки лат ла рын вэ тэсаруфатларын эмэк коллективлэрини Ьэвэслан дирмак, Ьабелэ эмтаэ муба диласи вмвлиJJaты учун мал еЬт^атлары ахтарыб тапмаг мэгсадила онлара гыт олан халг истеЬлакы маллары а)ырсынлар. Бу саранчамын )еринэ 1е тирилмэсина нэзарат етмак еЬалинин арзаг ва cэнaje мал лары ила тз’мин едилмэсин да га)да japaдылмacы узра республика февгэл'ада ко миccиJacынa тапшырылмыш дыр. Бакы аэропорту Рус»)а- А]аз Мутэллмбав Ьормэтли нын, Газахыстаньш ва Азар- гояаглары гаршыла)аркэн ба)ча«ыв девлэт ба^рацлеры умидвар олдугуну билдчр-#*лэ базадилмипади. Сеят)аб- эяищдяр ни, Pyenja ва ГаэВ* рын 20-да РОТОР дрези- рсыстан р&гб&рлертт рес-денгя Цорне Лелтсин вэ Га- публика)а калиши Дарлыг захыстан презцденти Нурсул- Гарабарда везчМэт Ьаатында тал Назарбаеве ахшамдан елкада ва харичдэ объектив хе^ли кечмиш ики ре)сде бу- ичтимаи .рэ’)«н формалашмя-paja кэлмишлэр.    сына,    рекиовда    чохдан    кез- Ларанмагда олан федера- лашллан сууй<ун барпасьша тив биррирш ики óeJyK су- кемзк едачак. верен республикасы рэйбар-    Азэр6а)чан    президенти ларинин Азарба|чана кали- Азеринформун мухбири ила ши Гарабаг мунагишасинин сеЬбэтинда демищдир: арадан галдырылмасы учун — Виз умид едирик ки, оиларьш сулЬ мара мы ила ики хадгын узун суран гар-влагадардьф.    шыдурмасьюа    сон rotaia, Азарба1чан президенти чох азаблар чакмиш Азар- РУСША ВО ГАЗАХЫСТАН ПРЕЗИДЕНТЛ9РИ A38PBAJЧАНДА ба]чан торпагыва сулЪ ка-THpaseja кмкан верен тадбир-,лар Ьазырлаиа билача|нк, Эминам ии, арази цддиала-рыидал имтина едилмаси, бутун алагадар тарафларла амали диалог кечирилмаси бу муракиаб проблем«« Ьал-,тщне немэк едачаадир. Лакни hap Ьалд^, суверен Азар-ба^чанын разылыгы олма-аан Ьеч бир гарар габул еди-ла билмаз. Гонаглары гашиыла1анлар арасьшда Азароа|ча« Рес-публикасы Аля Советинин садри Елмира Гафарова, баш назир Басен Касанов, (OOPИ дожили ншлэр назири Виктор Баранников, Али Совет садришш биринчи муа-вини Телмая Оручов, Ади {Совет садринин муавини Та-[мерлан Гагй^ев, ССРИ халг депутаты Тофиг Исм^ылов, Гафгаз Мусалмаилары Ида-¡рас инин садри ш^худислам АллаИпгукур Пашаэада, Став-роп ол вэ Бакы мнтрополити мугэддэе Кедиюн, Азэрбау-чан православ килевларинин ¡кешиши Кеорки Новаковски вэ динар рэсми шахедар ол-•мушлар. Мотосиклетчилар дастэои-шя MYшajиaти ила гонаг-лар пгаЬэра ^олланмыш вэ срада оилар учун а1рь*лмыш игаматкаКа кетмивплар. CeHTja6pbiH 21 да cahap уч суверен республика родбэр-лариния данышыглары замены Гарабаг flYJWHY м-маг мэгсэдинэ 1ена.тдилмиш тэклифлар пакетини муза-кире етмак назарда тутул-мушдур. Куман едилир ки, (кунортадан сонра Pyci^Ja ва Газахыстан президентлври, (блэчэ да онлары Myinajifar еден республика раЬбарлари Аззрба1чанын Даглыг Гарабаг Мухтар Вила^тинэ Jo-ла душэчэклар. (Аэаринформ). ЬЭР ЕВЭ БИР БУЛАГ Азэрба)чан. Милли ^рады-чылыг Академи)асьгньгн жу-суси тадгигат групунда )ара-дылмыш «Булаг» гургусунун комэ1и ила ан чиркли су)у да бир неча дагига]э тэмиз ва ичмак учун 1арарлы cyja чевирмак олар. Академ^а-нын йстеЬсал-експериментал саЬаси ирн Ьачмли (]емакха-налар, дикар наша муассисэ-лари учун) вэ миниатур ва-риантларда (ев {учуН аилэ учун) бела гургуларын бура-хылышына башламышдыр. Маишэт еЬти)ачларыш»1 еда-мак учун сун’и булаг саатда 20—30 литр су.бураха билир, даЬа чох су ишладаи об)ектлар учун гургунун бу-рахычылыг габил^]ати азы бир кубметрдир. Академи]анын президенти Азарба]чан Республикасы Елмлэр Академй)асынын мух бир узву Низами Суле]-манов ^ир: —Ихтирамызын асасыиы су)у тамизломэк учун исти-фада олунан минералларда ва барк чисимлэрда мумкун гадэр чох микромасамэлар )арадькпмасьгнын )еки елми принсиплари ташкил едир. Буна наил олмаг учун мине-раллара термин та’сир кес-торме)ин хусуси^ технолоки-]асындан истифадэ едилмиш-дир. Металларьш термик е’ма-лы узра бизда Иазырланмыш орижинал методика минерал-лар учун там магбулдур. Алим демишдир кй, )ени гургу учун АзэрОДчан )а-тагларынын минераллары ке-— Илкин е’мал- * Елми ишчи Кулнара Иманова «Булаг» гургусуну нума)иш етдирж). % Елми ишчи МеЬрибан Муслумова ва муИандис- технолог Илгар Элн)ев тэдги гат апарырлар. Фото Ф. Ха\рутмтщяр. турулмушдур. илкин е мал-    л    тиянйалан    кеча    билмиш мад-    мишдир. Мутахассисларин    Сун’и булаглар учун аша- дан кечэн бу минера,ллар хи гат олур. С°нра бир нвв ^теаден кеча далм ш^д фикринча, бу су]ун чекунту гыдакы телефонлара занк ву- ГЛТЛ    SRSr-MSr-''  i бипити гятпа лаппан. бактери(алардан, по- су оорусуна такулеи су       «.тала    Ушаг    е ва евлзри srsz -5fSipSS5    "£    *WеМаРиучун«бу- онун узарннв    ГЗЙ^SSHZtfZ    ртлиРгургусу пулсуз кв,я" cyjy габул едиб мехашпш «мяшум    лист «ш'аЧ» хассаларнни ropyJy6 ЭТ=аН м 2TSS2 2ГЗК    репор^орларын хошуна нМ- ла,ыР. (Азэринфори). О raj дан хабардарлыг «BAJIJVTAJA ЧОХ ДА ШИГИИКЛЭНМЭХНН» «Эсас магсаднмиз «Азари» нефт )атагыны бнрликда яшлетмэкднр. ЭхГаюэл, Xwapim везнЛатн Ьаггында эт-рафлы мэ’лумат топла)ачаг, сонра стратею^амызы «У* а11энлвшднрвчэ)нк. «Азари» )атагыяа калинча, керачадн-мнэ ишия там еколожн тэмизлн)инэ то’минат вера бнла-рам. Чункн бурада ей муасир технолоки)алардан вэ ава-данлыгдан истифадэ еднлачак». ...«22 елкада фэалииат костэран, нефтчыхарма са- Ьасиндэ бир аерлнк стажы олан «Дунокал» Гэрб фирма-лары арасында санбаллы нуфуз газанмышдыр. О датаг-лары оператив, еколожн чаЬатдэн тэмиз ншлэтмэсн вэ чьаардыгы нефтин Maja да)арннин ашагы олиасы ила фэрглэннр. Биз Хэзэрэ габагчыл, еколожн чаЬэтдан тэмиз техиолокн)а кэтирэчэ)ик». Нэданса Аэарба)чан Лашыл- ССРИ ними влкэлэрдэ муш лар Ьоракаты идара heJ’arH- тэрэк муэсснсэлэр ачсьшлар. «ин узву, внолог Акнф Абас- Ахы сиэдэ сэрт еколожн г* гули(евлэ керушандэ «Ама- нунлар )охдур. Элоэттэ, сн гt' —зн горхутмаг истэмоддим. Амма буиа чиддн фикир вер-мак лазымдыр. МэслэЪэт ко-рардим ки, бу саЪэда кучлу експерт олан В. Катасонова мурачнэт едэсиииз». Валентин Катасонов Мос- ко» (АБШ), «Бритиш петролеум» (Бе]ук Бритами)а), «Стато>л» (Норвеч) фирмала-рынын тэмсилчиси доктор Чан haртлинии ва «^унокал» (АБШ) KopnopacHjac . Стеке ма>ер башчысы Р. ынын текема>ерлэ Jy- харыдакы соИбэтлаРв хатыр- квада    Игтнсад    елм- ладым.    д^ри    намиэадидир.    Онун    Ьа- Акиф муэллимлэ онун вз ^--- —    —    ------ ташаббусу ила корушдук. Чох haJoKaukibi данышырды: — Ма’лум оланда ки, «Азари» нефт )атагында би-энмлэ муштарак Амеряка-ньш шнркэтлари да «nwaja-ча«, АБШ-да JamajaH, чохдан таныдыгым «HJyT Инчи-нефинг» ширкэтпнин прези ла 1989-чу «нлда чал олунмуш «Еколоки)а: мас’уля)-JaTTH гэрарлар чыхармаг вахты чатмышдыр» мэталаои диггэти миз и чалб етди. Камин мэгалэдэн ба’зн магам-лары назаринизэ чатдыры-рыг: «Бе)налхалг капитал еко- дентн ва баш муЬэидиси Еду- локи)а саЬасиида «икили ард Н)утда« Ьэмян шнркэт- стандарт» ojyuy апарыр: оз-лрр барада ма’лумат верма- лвринда аграф муЬитин го-сини хагжш етди м. Бу )ахын- рунмасы ва иисанларын саг-ларда ондан чаваб мактубу ламлыгы* саЬасивдэ ччдди алмышам. Мэктубда кэстарн- талабларлэ ишла^хфлэр. Ам-лир ми, «дэннадэ нефт чы-хармада, умумя^этла, там тэмиз технолоки1а )эхдур. Камни вярасэтлэр Америка-да «эрг еколожн гаяуяжар иршмпдэ сыхыяты кечи-рнрлэр вэ чалыншриар ки, ма харнчдэ, хусуоила игтя-сади чэЬэтда« кери галмыш алкалардэ башга чур Ьэра-кэт еднрлэр. Бурада адича еколожн ваяабларэ мэЬэл roj-мурлар. Бунуи ан барнз ну-мунаси ними 1984-чу илдо Кинднстаньш БЬопал шаЬе-риндоки фачиаии костармак олар Америкаиын «Лунион карба)д» кopпapaoиJacынын пестисид дстеКоал еден му-асаисаоиндэ 40 тон токсин маддэдин аграф муЬита сыз-масы нэтичасИ'НДа 3 мин адам (Ъзлак олмуш, 100 мин адам иеэ чидди заЛэрланмиш, тад-ричи ва азаблы олумэ маП-.кум едилмишдир. Бу кес-тэрир ки, Америка шнркэтлари «учунчу дуи)а» влнала-ринда взларини башга чур апарырлар. Республикамызын муста-1«лли}нннн «гтисади асасла-рыны мвЬкамлатма)а чалыш-дыгымыз бир вахтда бу чур мевзу)а, балка да мурачнэт етмазднк. Лакин харичи шир-кэтлэрла баглаимыш мугави-лалэрдэ тез-тез «еколожн чэ-Нэтдан тэмиз технолоки)а сез-лэронна раст кэлирик.. Занни-мизча, бу )азы сала1ш))этли шожслари ейги^атлы олмага, 1Шфникланмама)а совг етма-лидир. 9кар фикир версаниз, харичи пзртфорлар бизда компутер, .робот ва динар габагчыл технолок»)аларыи тэтбигина о гэдэр да мер! ет мир лар. Калбуки буна да-Ъа чох еКиОачымыз вар. Онлары даЬа чох мараглаиды-рая бизим табии сарвэтлари-миоин истиомары ва учуз феКла гуввэоидкр. Бу ела бир магамдцр ни, ¿уз олчуб, бир бнчмак вачибдар. Фии-рнмизчэ, гыса муддэтда республика парламеятинда сарт еколожн гадагалар тэтбиг сдан ганунлар габул олунма лыдыр. Башлычасы иса Ьеч касэ, Натта адлы-санлы харичи партнрзрлара да ку-зашт едилмамаладчр- ВаЬид ЭЗИЗОВ. Памбыг—91 Умид сизэдир Гаршыдан калан гышын )алавач олачагы барада мар-кэзи матбуатын BaJ-шиван салмасы ypajHM« эсднранда ]адыма памбыгымыз, ону Je-тишдиран адамлар душур, тэскинлик тапырам. Ширван куиашишш гызмарында чи-чак ними ачылмыш агаппаг гозалар умид чьфагына да-нур. Бурада Ьеч бир муба-лига )охдур. Муасир дун)а-да памбыг гызыла барабар учуй угурсуз иди. Туфан акинлари барбад Ьала сал-мьпцды. Уч-дерд дафэ сапин кечирмали олмушдуг. Тэбии-дир, план JepHHa )етирилма-ди. Чэми уч тасарруфат тап-шырыгын ©Ьдесиядан кэлди. Биринчи Кусу Качы]ев колхозу... Лена да габгчыл мавге ал-•дан верилма)иб. Колхоз памбыг JbiFbiMbUibiH ба)рагдары-дыр ва Jaxbm кунлардэ пла- рын оз >HjaoH вар. Еминова, Па маЪсулдур, истанилан вахт ^ |еринэ 1етирилмэси ба-чврэ]э да, JaFa да чеврилэ    - билэр. Кур гырагьша )оллананда фикримдзн бунлар кечирди. Агдашда дедилар ки, памбыгымыз )ахшыдыр, чамаат чан-баш ла «шла>иб, бол маЬ-сул )етишдириб. Кургыраг-лылар торпагын бэрвкэш, взлэриннн rejpar« Ьесабына «рэлидэ кедирлэр. Хусусан Пирэзэ кандинин чамааты. Ладыма отая илин свз-свЬба-ти дущду. Онда Ja3 башы тасэрруфатларын базар <ит-тисади))атына леча кечачак-лари ила марагланмыщдым. Суалыма Пиразэдэки Кусу рада ма’лумат верэчэк. Бу-нун «аламэтдар бир чаЬати вар — бутун мэИсул бнрин-чи невлэ таЬвил верилмэли-Дир. — Памбыгымыз тохум-лугду, — деJa садр озуиэ-махсус тэмкиила билдирди. — Она ‘кора алла )ыгылыр. Машын чи]иди задэлэ)ир. Иша бела га)гыкеш муна-сибэт памбыг плантаои)ала-рында да сезилнрди. ЧаЬан-кир Касанову« башчылыг етди)« б«р намрали бригада-нын ишлади)« caha гариба ад дашы)ыр: «Папаг галан». Качы)ев адьша колхозу« сад- Де)илэнэ кора кечмишда бир «... п    «uaA>wvMJiA    канллм 6v саИэдо акин акиб. ри П. Маммадов тэбэссумла    кандли бу саЬэдо «гисмат а ллаЬдан,.. «а олар    бир вахт а^ыльф олар» чавабы вермишди. Бу    алаг басыб, чаваб маяа ге)ри-чидди ко-    корунмур. рунмущду. Одур ни. инди    пагьшы орада ,го)Уб гачыб. со^шдум-    Бу афсанэда Ьагигэта yjap- - Кечем или нечэ ваша ™г дЯулуР- AroamiwjoP-Кечэн или нечэ wtu-a паг ы агЫр торпаглардыр. вурдунуз?    Суварылан ним» алаг отла- Содр кулумсоди. Онун ава- ры куч калир. Лакин торпа-зинда ра)ок халг депутатла- гьш jeH« саЬиблбри алага ры Совет« садринин муавини аман вермирлэр. Бу, шах-Исмнхан Шапмурадов дил- будаглы памбыг колларьш-ланди:    .    дан. пьгграг гозалардан да — Кечон ил* ра)онумуз    билинчр. Чунки пар Ьекта- Бастя к изо' Баба)ева, Сумара Эли)ева. Назонин Макку ли)ева кими. Кундэ аила узвлари «ла бнрлнкдэ 250—300 килограм памбыг )ыгырлар. Сада эккнчилэр республиканын рифаИы намина сэ’)-лэрини аонркэмирлар. Кусу Качы)ев адына колхоз бу ил 800 тон тахыл «стеЪсал едиб. Кэр Ьект&рд&н 33 сен-тнер а ла бугда котуруб. Ке)-вандарлыгда да ншлэр га)да-сындадыр. Кими диндирдим-сэ хош ооз ешнтдим. Элбэт-та, нараЬатлыг да вар. Ча-тинликлар, hap чур соз-ceh-бзт онлары каркинликдэ са ла)ыр. Истиглала чыхан дс ма Азэрба)чаны, халгын са-баЬыны, ушагларынын кала-чэ)ини душунурлар. Баша душурлэр кв. бнзи «стэмэ- е!лоро ан тутарлы чаваб р коси« оз ишиндэ сабат лы ва ге)рэтл» алмасыдыр. Агдашлылар ишэ меЬкэм кнришиблэр. 7600 Нектар са Ьадэ )етишдирилмиш мэЬсул сур’етла )ыгылыб довлэтэ т ah вил верил молидкр. Отэн илин мувафиг девруна нис батан, )э*«и сент)абрын би рвнчи онкуилу)ундэ 2 мин тон артыг памбыг топланыб. Мантэгалара. завода кундэ 187 тан. планын 3 фаизи гэ-дэр «аг гызыл» дашыныр. Ке)фи))этэ хусуси дштат >е-тнрилнр. Кеч кэс «шдэн кэ-н&рда галмыр. Эшрэф КА4bIJ ЕВ, «ХГа-яяя мухбири. лар Иттифагы МК-сы взунумуда«, масынын элагэлэндирнчиси олмага Ьазырдыр. КСПУБЛИКАЛАРАРАСЫ ИГТИСАДИ БИРЛИК 1АРАДЫЛЫР МОСКВА. Республикаларарасы И гтисади Бврлик (РИВ) )арадылмасына дайр уч кунлук мушавирэ баша чатмышдыр. Мушавирэдэ олканин мухтэлиф рес-публикаларындан вэ рекионларындан парламент узвлари, ^^^га^^ын^узар даиролэрин, «чтим^таш-килатларын нума)андэлэри иштирак етмишлэр. истеНлак коопераси)асы саЬэсиядэ коммерси)а илэ м^ш-^л олаи «Со)у^-6оэрожде«и)е» корпораси)асы ташкил етмишдир^ м^ишфЛЭрЮЖН фикрннчэ. бирлик кучлу мад-ди база)а вэ мали))э имканларына малнк республикаларарасы структур олмалыдыр кв, онун да асас республикалар арасьшда тосэрруфат элагэлэри-ни «нки-тФ этд^рмаддан во мвЬкэмлэтмэкдэн, бнрлик иштирак-чшар^Гт^шрэтчвггисадв си)асэтнн« элагэлэндирмэ«-дэн нбарэтдир. емвкдАШЛЫГ мэсэлэлэри музакирэ ОЛУНУР ТАЛЛИНН. Бурада Азэрба)чан, Курчустан, Гыргы-зыстан Бел о рус и 1а, Ермэнистан, Латви)а, Литва, Молдова Тачиквстан, Оэбэкистан, Укра)на, Естони)а Р^^убли-к^ары Мосина вэ Санкт-Петербург шэНэрлэр>г( Иабелэ Ленинград вила)эти Ивкумэтлори башчыларынын вэ н\ ма1эндэлериннн мушавирэси давам едир. Мушавирэдэ «иди )арадылан суверен девлэт л эр Иттифагынын узву олан суверен республикаларла бу гу пума да хил олма)ан девлэтлэр арасында игтисади эмэк^ дашль1г вэ тичарэт эмэкдашлыгы мэсэлэлэри музакврэ едилир. Рабито, нэгдиНат вэ мали))э cahэcifндэ эмэкдаш лыг мэсэлэлэри да музакирэ олунур. ГАМСАХУРДИА ДИАЛОГА ЧАГЫРЫР ТБИЛИСИ. Курчустан президенти Звиад Гамсахурдиа республика Али Советинин сесси^сында чыхыш едэ-рэк парламент мухалнфэтшшн фракси)аларыны эмали диалога во эмэкдашлыга чагьфмышдыр. Лерли кутлэви ийформаси)а ваоитэлэри хэбар верирлэр: Президент «онлара тэклиф етмишдир ки, «кучэ мухалиф>втшшн» по-зучу гуввэлариндэн — Ьэрэкэтлэри )алныз аса)ишин позу л мае ы кими ги)мэтлэнднрилэ билэн бу гуввэлэрдэн узаг-лашсынлар». Гамсахурдиа парламентдэ тэменл едилмэ)ан нарти)а-ларла вэ си)аси тэшкнлатларла диалога Ьазыр олдугуну тэсдвг етмишдир. О, Ьэмин парти)аларын вэ тэшкилат-ларын нума)зндэлэринэ Али Советин трибунасындан чы хыш етмак имканы вэ’д етмишдир. Президент оз чыхы шында Ьэмчинин демишдир ки, Курчустанда )аранм ыш вэзи^эт учун тэгоири тэкчэ мухалифэтин узоринэ го)маг стмаз. бурада республика рэЬбарли>инин да тэгсири вар-дыр. ТИРАСПОЛДА БЛОКАДА КОТУРУЛМУШДУР КИШ ИНД ОВ. Тираспол шэЬэр Совети сэдринин му-аввни Владимир Рыл)аков дельишдир ки, Тираспол ша-Нэринда даммр )ол станси)асынын гадынлар тэрэфиндэн блокадасы коту|>улму«адур. О демишд!ф ки, Тираспол шэЬэр Советинин рэ)асэт Ке)’этв блокаданын котурулмэ-св Ьаггывда гэрар габул едорэк, Молдова дэмир )олун-да пикетлэри давам етдирэн Бендеры вэ Рыбнитса шэ-Ьорлэриндэки Ьэмкарларындаи хаЬиш етмишдир ки. блокадам ы котурсунлар. Молдова президенти Мирча Снегурун верди)и 'Ьэр мана коре, Тираспол, Бендеры вэ Рыбнитса станси)ала-рында пикет гуран гадынлар двмир ¿олларыны бошалт-салар онлар эфе едилэчэк. Гадынлар )олуи б.токада-сыны келурмзк Ьаггында Молдова преэидентинин фэрма-ныны ¡еринэ )егирмэсэлор, онларын барэсиндэ чина)эт иши галдырылачагдыр. Презндентин фэрманында де)и-лир к«, дэмир )олунун блокадасы нэтичэсиндэ 100 мил-)он манат зэрэр дэ)мншдир. СОВЕТ ИТТИФАГЫ ИШЧИ ГУВВЭСИ ИХРАЧ Едачак ЛОНДОН, «в мшоон совет адамы учун яш тэлэб олунур». «Луропиаи» гэзетннин бела бир ге}ри-адв баш-лыг алтында дэрч етди)« хэбэрда де)илир ки, тезлихлэ Совет Иттифагындан Горби Авропа)а «кв ил лик баг-лашма ило ишла)эн илк фэЬлэлар кэлзчэклэр. Ьэмин баг-лашмаларын вахты гуртардыгдан сонра фэплэлэр евлэ-ринэ га)ытмалыдырлар.    ... Газет кестэрир ки, ССРИ илэ Белчика вэ Алмани-]а арасында бу чур фэЪлэлэрин кендэрилмэси барэдэ са-зиш элдэ едилмишдир. Совет ЬакимиИэт органлары умад едирлэр кв, баглашма илэ «шлэ)эчэк фэЬ лэлэр вэтэнэ сабит вал)ута эманэтлэри илэ вэ базар игтисади))атына дахил олараг ез кэсбкарлыг ишлзрв илэ мэшгул олмаг арзусу илэ га)ыдачаглар. ЧИН РЕКОРДУ: 100 МИН СИМСИ МвНБУС ТОКИО. «Н)усуик» журналынын Jaпo«иja нэшри езунун сон немрасиндэ мухбнрлэринин ЧХР Ьвкумэтин-дэн элдэ етдиклэри мэхфи сэнадлэрэ истинад ед^Р^« )а-зыр ки, Ьазырда Чинвн «гулаг архипелагында» 100 мина гэдэр си]аси мэЬбус сахланылыр. Бунларын эк-сэрн))оти 1999-чу илдэ Пекинин Т)ананмын ме}данында-кы тэлэбэ игтишашлары )атырылдыгдан сонра Ьэбс олун МУШДМухбврлэрдэн бири хе)ли ге)ри-легал эмалв))атлар апарараг    эразиевндэ    тэгрнбэн    1000    Ьэбс    душэр- кэси^олдугуну муэ))энлэшдярмишдир. Лак™^илк™^' сабламалара керэ онларын са)ы бир нечэ дэфэ чохдзф. ^^эт ^нэдлэринэ эсасэн Ьэмвн Ьэбс душэркэлэрин-,1Я% мил (она гадэр адам сахланылыр. Онларын эксэ* д .,    _    чинаIэткарлардыр. Тэгрнбэн уч мил)он чин- дайЗЙГ^.эмэк-ислйГ,встел3ринэ» Квн-ь^н дэст^лэр ади Ьабс душаркаонндан Ьеч не иле фэрглвимир. ЛЕНИНИН АБИДвСИНИН САХЛАНМАСЫНА СЭС ВЕРМИШЛЭР РОМА Кавриаго (Речо-Нел-Емили)а э)алэти) шэЬэр Ггт^и Гаоб аламннда Ленииин адьшы дашы)ан Совета ^оиншгн абидэсиннн сахланмасы барэдэ г^рар ме)данда Ленииин ао д    гуввэлэрин    демократии гэбул етмищшр-^. сол бирлашмэлэрдэн вэ мустзгил- »И. *—■ —Ят. —¿¡2Ах£ твкулмушдур ^1ення Кавриагонун- фахри бапэди^-сечнлмяшЮФ- МуЬарива вахты фашист- —    1922-чи    _ napaaoaraJbipMa aaw>/™«v« ФаЬталэрн    тэрафиндэ« лмушдур. Ленин «о & SSSS??!« ¿У^-апарыьшиьипар Ла-E    паотизанлар    де)ушэ    кириб    бусту элэ ке- штияяр •» инди)#дак he:., ли ме^данда галыр. НЕВАДА ШТАТЫНДА JEHH HVE9 СЫНАГЫ ГАН-ФРАНСИСКО. Чумэ ахшамы Бирлашмиш Штятляв Невада штатындакы сынаг меХданында Jepan ты нувэ сынагы кгифмлВДиР Виеркеткка Назирли)внин нумаУэндэси Ним Бо>ер билднрмишдар ки, партла)ышын -гуввэсн 20 килотондан аз олмушдур. Сынаг Лос-Аламос-лакы «ом лаборатори)асынын оифариши илэ мухтэлиф Ьэрби аваданлыга рлдиаси)анын та’сириии тэдгиг етмак мэгоадклэ кечирилмншдоф. ;