Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 20, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 20, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ • ciHtJA» mit« ил. • mi im Ayttja сиррмнм ачатагмы? 4. haJAT СОНСУЗДУР... Бали, онлар — ^ерданканар с»»-лизаси]аларьт елчаявци хосмик Me’japbijaa ¿анапщывда бизим чох ба-лача олан маю плаивгшшзда исг^ днклжри об>ектв ва адамы ахтмрыб тала билярлой). Барни ва Бетти лил-ларий башьша калан Ьадаси Ьаггьвь да jaauAap матбуата Joл талаяда» соира яун1а«ьш мухталиф алкаларин-да онларча адам билдирди к», учан бошгабларын пилотлары ила шуб, онларьш гонагы олуб. Бу ба-хымдан Пушшяно шаЬвринин сак»-ки, ихтисасча минробяолог олан Су-paila Р^1)нуллинанын башьша калан Ьадисе чох мараглыдьф. Бу падисэ 1977-чк ил OKTjaápuH 2-да баш ве-ряб. CypeJJa хаяымьш дедиклвривдрн:  Фантастика иле **арагланмы- рам. О вахта гадар Jep куресино баш-га плаяетлардаи келанлв!) барадв пач нэ билмир ва yMyMMjJOTJk» бела овп-бэтларя бош ше] саЫрдьда. Намин кун, октЗабрын 2*да Ьеч бир ге/ря^и Ьадиса баш вермамишда Окйкбрын 2^дан 3-на кечда кеча ЛУМ иж. 1ата билмирам. Адэтан бела ejMHa чыхырам. EJaeua ад-лацым. Бирдаи мен» ел» нвлди ни. ^ еадв тв»м. я» виш. № да№ зьп евла JowP«p. » манзшшан гоншу моиэил» гапы аяы-л^Г^дашьш да е’замиимдан калий!’ орада]атыв. Эслиндэ буиларын Ьеч'бири »JOX иди... Е]ванда íiaJaHb¿ ашары]а, Ока ча-1ына бахьищым. Фикарлашдим ки, уадаым jep^ Бирдан Ока уз»ряадв С»ТУР" ТИН^ олдуру «ими диск ва корунду. 06J6KT бизим евдан 300—400 метр аралыда, «Навада да]анды. Нун-дурлу]у Д01НГ MyaJJaiwiemaHpa бил-мадкм. амма чох Ьундурда Д€Jилди. Намин обуектдан бир неча <арач> aj-рылыб Jam^bffli бияаларьша тарэф ирэлиилади. Сонра бу «арачлар» ha-вада бвлушуб икиЧй^р, уч-бир евлара сиры Jв«элдилap. Учу да бизим б»-Haja тараф уз тутду. Лахьшлашанда кердум ки, бунлар на арачды, на да шалбан. адамдылар. Совет Ордусу аскаринин палтарьшы ке]миш адам-лар. Чаван, лакин Ьисоиз, ду]гусуз сифатлари вар... Онлардая    би-ри мшим    JaHbiMflaH ©туб гоншу    е^вана тараф    <сузду>. Фикирлашдим «и, орада горхачаглар вэ haj-KYj д\’шэчак, тез ал enajHÓ Ja-HbLvia чарырдым. О. дарЬал дануб б» зйм ejeana калди ва сассизча JaHbiM-да да^анды. 19 jam вермэк оларды, 6ojy иса тагрибан 190 сантиметр иди. Эскар палтарында]ды. Ман данышмырдым. О, кул.умсаза-PSK рус дилинда даньшшага башлады: — JarHH баша душдунуз ки. мен кимам?    .    ^ — Бали.    Амма... бас HHja аскар палтарында?  IVisiH сизкнла оаЬбэт еламек иста! иргм. Олар? Ман ону отата да’ват еладим, взум- са е!ванда донуб галдым. 1аныкдакы отагда стул. top чэ кзггил варды. О бири див^ын да-бикда чарпа]ы ДУРУ1ЭДУ в» ^аба®« на! да ертулмамишдн. Г(0рибади, ела ’ бил арим чарпа!ыда •    1ахшы Мэн сизин узаринизда квнлаи-мншеим. МусаЬибим Ьансы Дилда нышырса. ман дэ о дилда данышы дхы сиз маним ]аныма кэлмнр- ‘ jox, сизин Заньшыза калирд^ Амма адамлар лар. Мая сизян нормал реакси]анызы незлэ!^^^^^ кувдузлар Ja**"-мырсьшыз? Адамлар сизи MaMHyimj- 1атла евларина <5УР®^Р^^ьАаггг«мнаин — Бу^суалыныза сеЬбетимизш ахырында чаваб миНатинин инкишаф тарихина сибэтиниз барада даньшшаг иста]иг '^ир^”^индэ «ичии 6о1яа ош) чиЬаз карулда. Сепб^да о. Кардан чиКазыя Кар^ tocbii) ва^^б^ башга topMa- клна «ечурдук-* Ондан мирдим, езуну чох адаб:й1 Сонра 6ypeja аскер кеЗиминде кап-MajHHHH сабебини св]лади. — Сизин сарКадонизэ чатаида таг-«йбеи 20 нэфер аскер кердук ю рн-ларьш 1»1афвсина ючаднк... Хе]ли сонра сеКбагин ахырына jaxbm онун карквми. ги!И»си да1япда, артыг гаршьвада тагрябш 45 }а!Ш1Ы, Japa-шыглы, хошсифаг аи]алы б1ф киши да]а|шыщды. Сорущд^м кя. неча ол-ду бу — Мая сизи вФендим. Ва снакн хошунуза молен сифет алдым... Меи догрудан онуяла свКбетдш зевг алыряьш. 1972-чв ялда биофиви-ка яиститутя1Да кечирилен конгрес-да меи бу сяфагда бир киши кармуш- ^'мусаКибнм чиКазын ду]маоини сы-хыб деди ки, 1шсаиын аз инкишаф та-йжхи Каггьшда тесеввуру^ билмш «crajHp. Дедим кщ узун оаКбетдир. о, е'тираз елели:- — Jox. чиКаз камак вла1ар биза. Мен инсавабензар м€]муялардан вашлаяым. О. чиЬаоын ду]«асини ды в» «ив... и5я«аи миян tHH» яушдук. Деда Ьеч неден. мрафымызда на вароа маним тесеввур етдШим, фикримда. бе1иимда олан дун1а(дыр. Велаликла, бутуя тарих» 20 деги-i«lS^ke4»J. Сонра дедмм ^ биз ССРИ-ни плаяетин ен 1ахшы ча- SSSlara Sjbipbir. О кул^няда — Биэда хусуси мулкиИат Jox-лур — дедим. Ва сонра Жемшин. «устэилда» лия»н маЬиНвжни изаЬ етаэ|э Sbw. Му1аР«йалад^ Олстери хатырлатдым. Ва S^M ки... Олстерда]ик. „Ьар Ьагигэтда олдугу KMMHji». Ман го«рх-дум, о чиКазы кечирйн... Сонра Асй1а«ьш Карасындаса чан- каллинда олдуг. Орада меш^ олш бир неча гуллур ¿ЯНН Mshe дугуму кисс ела]ан теки ]ена wiw зы кечирди... Ондая сорушдум ки, HHja ла унси]1етда олмаг истемярлар? чаваб верди ки, биэим планетимию jax-шы «Зрениблар. Виз онлары дарк еда билмэрик. — Бизим мулаКизаларимяза ке-са — о, саКбеяянэ давам етди. — Jep кураси бизим плаиетларарасы системимиза гошула биларди. Лакия сизин С0ви11анив чох ашагыдыр. да»а coÄpa деди ки, бешари]|эт дорру Jonna KeTMajHó ва калиб да дираниб. Бязим, ja'H» инсаила^ таФеккуру чох арырдьф, еталетлядиа Бу, мана тохунду. Субут чальЪодьш «и. инсанлар о    да пис махлуг Дöjиллap ва био Кала ка миллашмади)имизи баша душурук. О, гьюа ва каскин чаваб верди: — Xejp. Баша душмурсуз. Сиздэ rapa KejeaHH Кисслв(р чох кучл^ур. ШуАузу «¡лдьиьшьо чамур кирда-бындан езуяуз гуртармалысыныз. Дели КИ'. каинатда бела долашыг планета раст келмаЗяблар Нела. Эла-вэ еле|ди ки, елм истеса, хоомик злата системи Кагда чох mejH а]рвна би-лар. лаюш лнсанлар сон дереча мур-таче. течавуакар олдугларына кара бу » Кеяа мумкуя де1ил. ' Ман сеКбетин мевзусуиу ÄajHmH6 сорушдум ки, биаим каинат Калда не^ зариЛамяз доррудурму? Деди кя, jox, бу сизин авльшызьш конструкси]асы-дьф, вз савиЛениза yjry« кояст.рукси-jeÄbip. — Онун Карадан келд»]ин« сорушдум. Суалыма суалла чаваб верди: — AcrpoHOBüijaflaH хебариниз вар-мы7 — Биолог севиЛасинда... О, кулумсуяуб деди: — Оояралар езунуз шаЬид олачаг-сыныз ки, сизи бяологлар да редд едачеклер. Чунки биолоки]ада сизин яевда чанлы 1охдур. Башга алимлар дэ редд едечеклар. Лакян идрак Jo-лу вар. ТаЬсия «лмдарэ к»р» ола Ш-,¿3. ТЛсил Ja ва». Ja да J«*«^-Биз» калдикд» ис», вяз ела «узагда-ныг» ки, сиэдз олан термннларл» иэап ётмвк олмаз вуну. даЬа сонра деди да злах» учтя 40* мунасяйвир. ва м» из елз излди ни. виз оялар W« "g*' «ею» зЬвмиИзтсиз йир meJJ«. БУ-мен» (гохуяду, о да Ьисс елзлн вуну. Деди: • теза тахРИБАТ JEJIEHA БОНИЕРИ МОТЛИС ТУТУБ ДeJиpлep «иштаК диш ал-тындадьф». ИллаК да президент Горбачовун гонары ола-сан... Инанмырсынызса, <Ли-TepaiypHaJa гаэетаанын 18 ceHTja6p не1^есинда дерч олунмуш «Президент банке-тинден сонра квнул свКбетиа башлыглы мегалони oxyJyH., а тачАВУЗУН хроникасы Лелена ЭлихаШан-Боннерин иштаКасы лап ВТР-и де несер. О, баннетден сонракы квнул... булаядыран муйали-мосиндо Катрин Дал1унере flejHp ки, екер свЬбет ики мухтелиф девлотдон кедирсе, онда сорКедлерин тохунул-мазлыгы 1финсипн сай>сыл- маздыр. Бизде нее (кересен Карада?) сеКбет халгын ез мугеддератыны to’Jhh етмок Ьугугундан кедир. Галырсан мат-мветтол. Кв-руну-р. J. Боннеря меч»71ис вкбзр ЭКВвРОВ, емоидар муелднм. ЧОБАН 1АРАЛАНМЫШДЫР- Сент1абрьш 17-дэ Ьадрут ра]онунун Кунешли конди JaxынлЫFЫндaкы мешедз кизлвнмиш ермени 1араглы-лар одлу силаКдан атеш ача-раг чобан Ф. Рустемову Ja-раламышлар. ЕВЛЭР ДАРЫДЫЛМЫШДЫР Сент1абрын 18-де Газах paJOHyHyH Кеморли квиди ермени 1араглылар терофин-дэн    гумбараатаялардан атеше тутулмушдур. Коран-6oJ paJoHyHyH Еркеч, Ваш Гышлаг ва Тодан кендлери зиреКли во дикер техникадан бомбардман едилмишДир. Бир нече jamajbnn еви ве ичтимаи тикилилер дагы-дылмьпидыр. Толефат Jox-ДУР. А. ЗЕДНАЛОВ. ДГМВ-щэ JEH9 ГАН ТвКУДУР — Бурда чох галма1ачагыг. Ин-формаои1а тoшIaJьфыг. Дуи1аиын елкелорэ белунмеси ону Ье1рвтл8ядирирди. Бу баредо. до coh-бет етдик. Онун ÄeflajHHo коре «н-санлар арасьшда чох ÖejyK ферт вар. Онларда 1алныз ушагЛарла Jaшлылap арасьшда ферг бвJyкдyp. О. бизим баремизде чох mejn ej-ренмен HCTOjHp, евла(ри Кагда JaAHbia суаллара чаваб вернрди. Ба’зен Ja-Jьraьф. де1ирди ки, баша душмезси*-низ. МеКебботин »а олдугуну баша душе бялмирди. Аиланин не олдугуну дгрк елэди. Онларда аялэ 1охдур. Мв-Кеббет ве ушаглар вар. Довлет да jox-дур. Деди кн. Д0ВЛ9Т гурулушу да Taji}>a гурулушу ними вепшиликдаф. О, JeHH организм MejAana кетир-ма4и меКоббет caJмыpды Онлара кв- ¿У — ишдир. МеКеббет «се тама-миле башга ше1дир. МеЬеббэт to*-лик se ииформаси1а мт^дил^^]^ Лалньо севен «эслер били-к 3Hjacbi JaJa toлepлвp ки, эгграфдакылар шер зулметяядо галмасьшлар. , — Бос бир-бириниоа пансы г»Jaфe-да керунурсунуз? — мои сорушдум. — Лазьш олан Кер чур форманы ала билирик. — Сизде олум вар?    ,  Биз садоче олараг бир медаел^ ИИ    вуруб,    'Невбэти    MepK^eje кечирик. «heJaT сонсуздур. влум — bejiéaiiuii идракьш yjAypMacwW. — Бес нифрэт вармы сивда? — Буяун не олдугуну баша душе бмлмирем. Сизин меКоббэт да... Ве Кисс еле1ир0М ки, пэти-гэтлэ олдугуну демирсяз. Сизэ ja^-нш йу W язр« eiM^ в]рзди6лэр. to    ?шиы ад^. дада СИЗ да камил де1илсяз Кеде, hapa бахьфсан OHiiWHjJefrAMp.    ^ СвКбэтимизия ахьфында сорушдум ки, бизям Kene4ojHMH3 нече олачаг? — Планет меКв oлмaJaчaг, — икиг башлы чаваб верди. Мен баша душ-медам ки, «ejn назерде тутур. Ьисс етдим ки, бизим тaлej«миз сну марагландьфмыр. — Сизин деЬшатли идрак joлyнyз вар ве ушагларьшызы да о Joлa су-PYклlэJиpcиз, — видалашанда деди. --Идрак 1олунуз дейишенде, Me’HSBHj-]атьшыз, ехлагьшыз да де]ишечек. EjBana чыхдыг. Мане ал вермедоь. Умуми^еглэ, сеКбэт вахты бир дафэ де тохунмады мене. «Агача» чеври1-либ JoлдaIIIлapыJлa бирликде шара сары кетди. Ва шар Ьавада ери]иб Jox олду... Cypajja Гajнyлияa жувналистлэр-лэ кер^уб, онлара мусаКибэ вериб. Мухбирлер сорушанда ки, «шарда» кэланлер Кара кетдилэр, AeJ«6: ез Jepлepинe. CypaJJa яле сеКбат ела-JaH «гояаг» де]иб ки; каииатдакы бутуя cиlвилшacиJaлapлa влаге JapaxMa-га чалышырлар. Лаки« бшимлэ. je’-ни Jep аКля иле влаге japaxMar чэ^ тиидир. Оввела. елм езунун рованлы-ры хатиряне JepAOHKaHap сивилизасн-]аларьш мевчудлугуяу ,радд едир. Ининчн ва башлычасы она кере ки,. бизим планетин чaмиjJ0TЛepи сон да-раче течавуакардьфлар. Буна каре да оилар — JiepAaiHKaiHap cивилиoacиJa-ларын нума]внд9лери беле варлыглар-ла керушдан гачьфлар. Ьврматлк охучу, кел езке планет-даи калмяш махлугун сезунде 6eJyK Ьашгат олдугуну е’тираф едак,. Ин-саяларьш, hap палда онларыи 6eJyK бир Киосасинин муртаче, тачавузкар, пахыл, худпесаяд. шеКратпадраст ол-дуруяу кермак, дерк етмэк учуй башга планета, башга <5HBHAH3a<^JaJa ке-диб rajHTMar вачиб Д€Jил. Буну ела бурада — JepAawe hap кун керур, Караш Ayjyp, Кисс едирнк. Планети^ мшин мухтелиф кушеларинде даим тустуленен, арабир кезеряб аловлаяш муКарибэ ве керкинлик очаг лары бундам хебэр вермирми? МэрКамэт к^-териб сыгьшачаг верди] имиз гоншу-ларьш ясти ашымьт су гатмалары бут дeJилми буна?! Ьеч jeK, ез арамызда вазифе, мансеб, ва^ довлат, шеЬраг устунда дидшпмирик-ми? Бутун бунлар Ma’HeBHjJaTbiMbi3HH догрудан да ашагы caeHjJaAe олмасьш-дан »рели калир. рафиг САВАЛАН. «Мусигили сент]абр» Бакыда «Мусигили сент-1абр» ушаг japeAH4HflHP¿i фбстивалы ачылмышдыр. Фестивалда елканин мухта-лиф рекионларынын ушаг ез-фвaлиJJaт коллективларинин 300-а гадар балача артисти иштирак едир. Фестивалын биринчи куну вламатдар Кадисэларла зэн-кин олмушдур. АЗЭРВАЛЧАН РБСПУБЛШСАСЫ COhHJJd НАЗИРЛШИ ГЫРМЫЗЫ ЭМЭК BAJPAFbl 0РДЕНЛИ A30PBAJ4AH ТИВВ УНИВЕРСИТЕТИ 1991/92-чя дэрс нлв тн Ьазырлыг ш*’ввсми*н Aa»p6aj4«H в» рус бммзлзрввз (ejaioi m»’e»j») динлэ)ичияэр гдбуяу е’яан едир. CeHTja6pHH 19-да ДГМВ-нин Мардакерт раШнунда ермени JaparAUAa,p Имарет Гервенд квндине силаКлы басгьш етмишлер. Aaopöaj-чан Республикасы Дахили ше'бесинин реиси билдир-иишдир ки, басгын яетиче-скяде бир нече jamajbun еви Jaндыpылмышдыp. Бу евлер-ден бирннде кендия сакини 3ejH06 ЭлиJeaa jaHMiomAbip. JepAM милис ше’бесинин емекдашлары гулдурларла атышмыш ве онлары керн HBKHAMBje MO^^Jyp етмишлер. Ьазырда Имарет Гервенд кенди етрафында BoaHjJei керкин олатаг галыр. (Ааеривформ). 20 CEHTJABP Герб paJoнлapындa гыса-муддетли Jaгыш Jaгaчaгы ве щимшек чахачагы кезлени-лир. Даглыг ва дapвтэJи ра-1онларын бэ’зи Jepлвpиндэ думан олачаг, заиф кулак есачек. Аран paJoнлapындa 25—30, дагларда 17—20 да-рэча исти олачаг. Бакыда ва Абшерон 1а-рымадасында Кава 1агмурсуз кечэчак, саКэр заиф думан олачаг. Caниjэд9 5-10 ме^ сур’атла шимал-герб вэ гэрб кула1и асачэк. Кундуз кула-]ин сур’ати сани1адэ 14 метре чатачаг. Japымaдaдa 24-20, Бакыда 27-29 дэрачэ не-ти олачаг. Ьазырлыг ше’басинз гебул учун мусаЬи6е]в ашарыдакылар бурахылырлар : — ишладиклэри идаре, музссисо ве тешки-латларын квндеришинэ есасен келмиш, халг те-серруфатынын бутун саЬелериндв ишле)ен, орта умуми тоКсил вэ техники пеше мактеблэрини бн-тирдикдан сонра 2 нлдан аз олма]араг амак стажы олан габагчыл фаЬлэ вэ колхозчулар, хэстелара гуллуг узра кичик тибб ишчилари, санитарлар, орта тибб во эчзачылыг мэктабини битирдикдэн сонра ез ихтисасы узра уч илдон аз олмаЗараг практики иш стажы олан орта тибб ишчилари; Кэрби Киссэлорин команданлыгы тарафиндан кендариши олан Совет Ордусу сыраларындан хид-мот муддвтиии баша вурдугдан сонра еЬти]ата бу-рахылмьтш али тэКсили oлмajaн шэхслар: практик иш стажы Ьазырлыг ше’басинда дарсларин башландыгы кундан (1 декабр 1991-чи ил) Ьесабланыр ва о, кендориш верен идара. муос-сиса во ja тэшкилатда сон бир ил эрзинда фаси-ласиз олмалыдыр. Ьэрби Ьисса комавданлыгы терэфиндэн верилмиш кендориш орада Ьансы али мектебин кастэрилмесиндэн асылы oлмajapaг тэр-хис олундугдан сонра бир ил муддотинда истани-лен али мэктэба тэгдим едило билар. ССРИ Назирлар Советинин 1983-чу ил 17 з»н-вар тарихли гэрарына есасан    Ьу1*уг- лар Ьаггында шэЬадэтнама> ва ССРИ Назирлар Советинин Ба]ук Вэтан муЬарибэси олиллери вэ онлара берабэр тутулан олиллери барада 1981-чи ил 23 феврал тарихли 209 немрэли гэрарына аса-сан «Вотан муЬарибэси олилинин восигоси> ва ja «МуЬарибэ олилинин имти]азлы Ьугуглары васи-гаси» елэчо дэ «Чернобыл атом електрик стан-си]асы гэзасынын нэтичолэринин арадан галды-рылмасынын иштиракчысы вэсигоси» олан Ьорби гуллугчулар восигенин сурэтини (если шэхсон тагдим олунур) вермэкло хидмэт муддатиндан ва еЬтиЗата бурахылмаг вахтындан асылы ол1«1араг Ьазырлыг ше’бэсинэ сэнэд вера билэрлор. Бу ка-TeropHja Ьэрби гуллугчуларын Ьэрби Ьисса коман-данлырындан кендориш тэгдим етмэсино еЬтизач зохду^ри    Гувволориндон    еЬтиЗата    бура- хылмыш Ьэрби гуллугчулар акэр Ьисса ком^ан-лырындан кендориш кэтирмомишлорса ва ептиза-та бурахылдыгдан сонра 3 а]дан кеч олмазараг амак фэалиЗзэтинэ башлазыбларса, онда ишладизи муоссисонин. колхозун. совхозун во идараиин кен-дариши ила Ьазырлыг ше’босина коло билэрлор. 9кор Ьорби гуллугчулар елкомизин сорподла-риндан канарда вэ ja билавасита Ьэрби комис-сарлырын азундо хидмот етмишлорсэ, овда Ьэрби комиссарлыгын кандэришинэ есасан Ьазырлыг шв’босинэ дахил ола билэрлор. Ьэрби Ьисса команданлырынын кендариши Ьарби хидмотчинин еЬти]ата бурахылдыры кундан е’тибарон 1 ил муддатиндо Jaлныз бир али мокте-бин Ьазырлыг ша’бэсинда таЬсил алмаг у^ун е ти-барлыдыр. Ишдэн вэ ja Ьэрби хидмотдэн азад олундугдан сонра верилмиш кандоришлар е’тибарсыз са-зылыр. Ьарби ва мулки али мактеблардан ва елача дэ Ьазырлыг ше'басиндан харич едилмиш шохслар умуми осасларла Ьазырлыг ше*басияа дахил ола . биларлар. Ректорун адыяа ариза (ваЬмд формада, Ьазырлыг ше*басина кендориш (кендориш амак коллективларинин умуми ичласынын гэрарына аса-сан протоколун немраси ва тарихи кестарилмакла 1, 2 ва ja 3 немрали формада идара раЬбарлоринин имзасы, идараиин меЬуру ва штампы ила тасднг олуиур), орта тэЬсил Ьаггында санадин если, идара реЬбериннн имзасы ва меЬуру ила тасдиг едид-миш амак китабчасынын сзфоти (амак китабча-сыныи суратиндо шахсин Ьазырда ишламаси во верилма вахты кесторилмалидир, колхозчуларын амак китабчасында иса газанылмыш амак куну ва ишланмиш адам кунларла ]анашы Ьэмин колхоз учун MyojjoH едилмиш минимум омаккун во адамкун нормасы да кесторилмалидир), б адэд 3x4 см. елчуда фотошакил (башыачыг, чилалан-мамыш кагызда чэкилмиш), 086/У немрали формада тибби ара]ыш. Паспорт, Ьэрби билет во захуд ге]доалма ва-рагаси шэхсан тэгдим едилир. Хаси]]атнама толаб олунмур. Гэбул комисси]асына тагдим олунан со-яадлорин тарихи таза (сон бир aj эрзинда) олма-лы, вазифади шохслорин имзалары, фамили)ала-ры, меЬур ва штамп а]дын олунмалыдыр. Эризалэр окт]абрын 1-дан но)абрын 10-дак (базар во ба]рам кунлэриндан башга), Ьор кун саат 15-дан 18-дэк университетин асас бинасында (Бакыханов кучэси,. 23) габул едилир. Динлозичиларин гобулу хусуси комиссиза та-рафиндэн орта моктоб программ Ьочминда био-докиза, ким]а во физика фэнлориндэн фарди муса-Ьиба апармаг во абитуризентларин Ьазырлыг сэвиз-jacHHH шифаЬи имтаЬан газдасында беш бал системи ила ги]мэтлэндирмакло но|абрыи 11-дан 25-нэдак апарылыр. Дарслар декабрын 1-,дан башла-ныр. Ьазырлыг ше’басинин динлозичилари университетин аудиторизаларындан, кабинетлориндан, лаборатори]аларындан, китабханасындан ю башга тедрис васаитлориндан талэбаларла е)яи raj-дада истифадэ етмэк Ьугугуна маликдирлар. Динлазичилэр даре илннин ахырында университета гэбул заманы нэзэрда тутулан фанлар-доя бурахылыш имтаЬаны верирлар. Вурахылыш имтаЬанларындан муваффаг ги)мат алмыш да-ло)ичилор гэбул имтаЬанларындан мусбат га]мат алмыш абитури]ентларла бирликда мусабигада иштирак едирлар. Мусабигада то1у1анмыш балла-рын са]ына кера устунлук газанмыш динла)ичи-лор университетин мувафиг факултасино габул едилирлар. Чагырышчылар Ьарби хидмата чагырышдан азад едилмирлар. Элава ма’лумат адмаг учун бу унвана мура-чиат етмак олар: 370022, Бакы, Бакыханов куча-си, 28. Ьазырлыг ше’басннин Телефон; 94-94-74.    РЕКТОР    ЛУГ. БИЛДИ^ИШ М. 03ИЗБ0ЮВ адына А30РБАМАИ C0HAJE УНИВЕРСИТЕТИ (991_1992-чи    даре    или    учун иствЬсалатдаи aj- рылмамагла (ахшам таЬсили) Ьазырлыг ше'басииа динла{ичи габулуну давам етдирир. Санадлар сант|абрын 25-двк hap кун саат 9- дан 16-дак габул олунур. 0лава ма'яумат алмаг учун бу уиваив муР^^*^ •тмак олар: бакы*шаЬари, Низами кучаси, 117, 610- цу ОТ.Г,    98-45-05    р^^оРПУГ. ЭЬАЛИНИН НЭЗЭРИНЭ! Бакы шаЬар аЬалини ишадузалтма марказинин наздинда Бвкы шаЬар машруллуг хидматм мар-кази ¡арадылмышдыр. Эмак габили|)ати олан, мухталиф сабаблар узра иша дузала билмв|‘ам ва-тендашлар марказа ва онун pajoH ше'баларина мурачиат еда биларлар. Бурада ишсиз ватаидаш-лара бош олан ¡ерлар Ьаггында атрафлы ма'лумат верилир ва онлара муна-сиб иш сечмакда кемак кастарилир. Ихтисасы да|'ишмак ис-та|анлар учун онларыи саЬЬати, иш тачрубаси ва бачарыгы назара алына- раг пулсуз маслаЬат ва ихтисаса ¡и1аланмгк учун кандариш верилир. Та'-ЛИМ муддатинда онлара тагауд верилир. Илк да-фа иша дузалан ихтисас-сыз ватамдашяара ихти-сас талаб олунма]ан иш таклиф адилачакдир. Этрафлы ма'лумат алмаг учун Бакы шаЬар машруллуг хидмати мар-казина ва онун pajoH ша'-баларина мурачиат етмак лазымдыр. Ynbbh:    370601,    Бакы, Ca6ajbm (качмиш Красин) кучаси, 58. Талафоиявр: 91-11-71, 91-11-84, 91-42-31. АэарбвНм Республикасы МадаииЦат Нв1ирлм|и М. 03НЗВ0ЮВ АДЫИА ЛЕНИН ОРДЕИЛИ В0 ГЫРМЫЗЫ 0М0К ВА1РАГЫ ОРДЕИЛИ А30РВАМАН Д0ВЛ0Т АКАДЕМИК ДРАМ ТЕАТРЫ С. ВУРГУН АДЫНА РУС ДРАМ ТЕАТРЫНЫН БИНАСЫНДА 30 СЕНПАБР 1991-чи ИЛ 1ЕНИ ТАМАША    Бахти)ар    ВАИАБЗАД0 НАРА КЕДИР БУ ДУН1А1 (Ики Ьиссали азуиу арама) Гурулушчу режиссор — БаЬрвм Осмаиав Рассам — Ариф 0бдурра1|мвиов Бастакар — Адил Бабнров Аэарба{чаи Распубликасынын амакдар инчасанат хадими Ка{им аскизлари — 1вшвр МвЬмудм Театрын бадии рВЬбари — Насан ТУРАБЛЫ Азарба|чан Распубликасынын халг артисти, ики дафа республика давяат му-фаты лауреаты АзарбаНби Раслубликвсы Хвяг ТаЬсили ИвзирлмН Ь 3. Твры|ав вдыив БАКЫ МАЛИЛ0-КРЕДИТ ТЕХНИКУМУ Бакы Малийа-Крсд1.т Техникуму «Базар муна-сибатларина кечид даврунда игтисад фанларииин тадрис програмларыныи такмиллашдирилмасич мавзусунда умумшаЬар матодоложи семинар ка-чирир. Али ва орта ихтисас мактаблари муаллимлари, алми ишчилар семинара да'ват олунур. Семинар 27.09.91-чи ил саат 11.00-да. И. 3. Та-гы{ав адыиа Бакы Мали^а-Крадит тахиикумунуи акт залында качирилачакдир. Уиваиымых: Бакы шаЬари, ), Маммадаяи|ав кучаси, 8. Тш«фо«язр: 93-24-00. 93-51-10.^^^^^^ БАШ РЕДАКТОР Т Т РУСТЭМОВ. I    РБСПУБПИКАСЫ    ПРЕЭИДЕНТИ    АПАРАТЫ * М «ХАЛГ ГОЭЕТЙ.НИН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛСКТИБИ Ежадиавивя общастваиио-лолитичаская газета Ааарбвйджвискей Республики. Учрадкталк: Аппврвт Правидаитв Азарбай-джаиской Раслублнки и журналистский коллактив aXfiir газатк». Радаисрбамвж умааны; 370158, БАКЫ Ш0Ь0РИ, КИРОВ ПРОСПЕКТИ, 18. М0'ЛУМАТ Y4YH Т1Л1ФОНЛАР; 93-64-92, 93-62-37, 38-51-68.    • Навбвтчн редввтор В. сэмэдов. Чвпв внвавакмвдыдыр: 23.00. Икэвдввммшдыр: 24.00. Ижияе вОВ14 Ч 1 3 3 4 5 в 7 а 9 10 И 12 16 14 SßKbr, <A3ap6ij4BÌe> нашриЛатыныи масбеаси. Баку, типография иззателЬства «Ааврбвйджам». Тмражы 255.785 Сяфа]жш 0301. ;