Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 19, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 19, 1992, Baku, Azerbaijan - 7 ОСТ 199? 19 СЕНТМЬР 1992-чи ИЛ. ШвИБв, М» 180 (21вв4|    !    у?гпи1\яатлтш веки 1919-«у мяд* го}у»мушдур КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СИ1АСИ ГЭЗЕТ ГИ1МОТИ 2 ГУШ Нар вахтыныз xejttp! «Гуввэт елмдэднр...» By машЬур каламы ахырадак д ем aja Ьачэт кармы? Орта иактаб дэрсликлариндан hap бнримнзин бе]нянэ Ьэкк олан Ьамки мнералары ушагдан 6#Jyja Ьамымыз эзоер бн. лирик. Амма hajaTAa бэ'вен буяун экси шла растлашмы. шыг:    бнр абитуриент баш. га абитуриента елми, га. фасы ила joz, парасы вэ «иапасы» ила устуи калнб. Ьа]атыи ^азылмамыш бу «га)да.ганунуна» о гадэр eJpaniBoraiHK ки, башымызыи уступу касдираи иилли фа. чианн ду]мамышыг. Савад. лылар ордусуна 5 — 6 кам. <»а«адыя гошулмасы фэлакэт де|ил. Амма камсавадлар ]ыгнагына бэ’зан бирча би. ликли ушагын душмамаси эсл фалакатдир. Вала га. бул «планы» бнр М аввэл тутулан факулталэри де мирик. Каламин    проку ррруиа, Ьэкнмннэ, муЬэнднсинэ ела нлк куидэн рушват дэрег кечнлнб Белэчэ, саг ада мы о ду^алыг едан Ьэким. ларин, мугассири го]уб таг. сирснзн дамла]ан проку, рорларын, дэрси таре де]ан муаллимлэрнн элиндэ гал мышыг. * Кун кими а!дын Ьэгигэтн инди — елкэмнз нстигла лн]]эт чагларыны Jamajap к эн даЬа ajAbiH дарк едн рнк. Гэбул имтаЬакларын. дакы ¿енилнк — тест усулу али мактабларимизин гапы. сыны асл бил^ин узунэ ач. маг магсадн кудур Ахы талэбэ тэкчэ кэлача]нн му. аллнми, муЬандиси, какими де]ил, Ьам да миллатин ка. лэча1идир. Бу кэлачэ]и кер. мак гисматнмнздэ вармы керэн? -ЯЬ. Президентин ¿анында гэбул Азэоба1чан президенти    кинтидэ эн сон харичи тех* Эбулфэз Елчиба] TypifflJeHHH    нолок^адан истифада етмэк бору кэмэри KOMMyHHKacHja*    вэ иши «ни ил эрзиндэ ба* лары чакмэк саЬасинда ихти-    ша чавдырмаг ниЛатиндэдир- ÄIphTÄ    мали^элэшди- демишдир:    «ЭЬалини чврак    рилмэси проблемини музакн вэ су ила тэ’мин етмэк дев-    ре едаркэн Турнира тэрэфи ти-' лэтин биринчи дарачэли вэ-    кинти учун тэлаб олунан 600 зифэлэридир вэ биз бу проб-    мил]он долларын 250 мил- лемларин эн гыса муддатда    joHy мигдарында кредит^вер- элли учун вар гуввамизи зрф етмэк HHjjaTHHAajHK». Учунчу Бакы су кэмэри-0* Ьэлли се чунчу ------ нин тикинтиси ла}яЬэсинин hajaTa кечирилмасини ез узэ-ринэ кетурмуш «Чэлэби» фирмасынын керушда ншти-рак еден нума}андэлэри пре Maja Ьазыр олдугуну билдир-мишдир. Бакы метрополитена ти кинтисинин техники ceeajja-сини JyKcaK пОметлэндирэн гонагдар Турк^вдэ Jepan-ты HaMHjJaT joллapы чвкил-мэси саЬесиндэ эмэкдашлыг ÄWSria Тур m»    «P— r«asrzrssus yssz, ¿«r ила таныш етмишлар. Шол- баш назири PahHM hycejHOB. лар cyjyHy BaKbiJa квтирэчвк Бакы шэпэри ичра пакишц-бору кэмвринин чвкилмэси- JaTHHHH башчысы Рауф Нулин назэрдэ тутан ла]иЬэ уза- мэммэдов иштирак етмиш- Яинда кш баша чатмышдыр. лар.  -------- Нахчыван Мухтар Рмслубликасыида jauiajaH 3 миндаи чох аНыл во алмлин Назырки чотми возм|-)атдо Ноч Mojo еЬтн|ачы (охдур. Лерли xeJpHjJa 48MhJJ8th онлара raJrbiHbi ез узэрнна квтурмушдур. MaMHjJaT онлары ajfla бир дэфэдан аз ол-Majapar зэрури- мэЬсулларла та’мин еднр. Иран дан Нахчывана кендэрилэн Ьуманитар JapflbiM вахтында онларын да унванларына чатдырылыр. Сумга|ытлылар оз толофом рабнтоенни вара-фатла Моркози КашфиЦат Идаросм учуй бо|ук та-пыиты адлаидырырлар: бур ада дасто)и котуруб он-ларча абононти дииломом мумкуидур. Бу кунларда иса хош бир хабар JaJbUiMbiinnbip: Туркмении телеграф-телефон рабитеси мэсалалари ила мэш-гул олан «Телеташ» ширкэтинин мутахассислари шапар-да олмуш, ишламэкда олан 4 немрали автомат телефон стансМасынын ^енидан гурулмасы Ьаггында разылашма элдэ едилмишдир. «Гурулуш» адлы мустагмл ичтнмаи.си|асм гозо-тмн нлк номроси чапдаи чыхмышдыр. Ьэфтэда бир дафэ бурахылачаг гэзетин асас магсед-лэри республиканын ичтнмаи-cHjacH Ьэ}атьжда баш ве-ран Ьадисэлерин Ьертэрэфли дарк едилмесице чалышмаг, мевчуд беЬранлы вэзинэтдэн чыхыш Joллapы барасивда мулаЬизелер се}лемэк, умумхалг манафе]инэ yJryH олан девлэт сМасэтинин формалашмасына та сир кестэрмакдир. Тачикистанда олараг галыр. Нарби-cHjacM вазиЦат мураккаб куну Бундан аввэл хабар верилдМн кими, чума ахшамы Тачикистан президенти ваэифасиня ичра едан Эк-бар Искандеров Pycnjaja махсус 201-чи мотоатычы диви-зиГасынын белмаларинин мунагиша paJoHyHa ¿ериднлма-си барада шахеан саранчам вермишдир. Гошунлар Ну- В к СБС-ини. Чермозак ашырымыны вэ атрафдакы ра «лары Назарет алтына алмышлар. -чи мотоатычы диви- ^ Керуш замены. Аээрмиформун фотохроимкасы. нумАаэндэликлэр АЧЫЛАЧАГДЫР Лахын вахтларда ТеЬран, Анкара вэ Карачи шэЬар-лэриндэ «AзэpбaJчaн Ьава Лоллары» ширкэтинин ну-ма|эндэликлэрн ачылачаг-дыр. Инди Иран Ислам Республикасы, Турки’э вэ Пакистанла бу барэдэ да-нышыглар апарылыр. Хэбэр верилд^и кими, ширкэт бeJнэлxaлг хэтлэр-дэ эсасэн «Боинг» тэJJa_ рэлэриндэн истифадэ еда. чэкдир. Кэлэн Иафта бир груп тэJjapэчи вэ истисмар ишчиси АБШ-а ]ола душэ-чэкдир. Онлар Даллас шэ-Ьэрнндэки Тэ’лим мэркэ-зиндэ «Боинг-727-200» тэ]-japэcини идарэ етм^и, истисмар га]даларыны eJpэ-нэчэклэр. Тэ’лим бир а). дан чох давам едэчэкдир. Хидмэт мутэхэссислэри дэ Ьазырланачагдыр. МуЬэн-дис-техник ишчилэр, тojJa-рэ бэлэдчилэри Турк^эдэ ики а] тэчруоэ кечэчэклэр. Азэрннформ. ДАНЫШЫГЛАР ПРОСЕСИ .птидан ПОЗУЛМУШДУР OeHTjaCpbUf 14 -    15-да    Ьэмин сонэда дахил олун.    Ьзггында банд вар иди. »»»i.«...»«.™. Sirvr«:    ~    2STZJZ    “fSSSS тянын    ааситэчили1и    илэ    ла]иЬэсини музакирэ етмэ-    дир ки, ермэнилэр даглыг тэшкил олунмуш керушдэ Ja кэлмишик ее ермэнилэр Ерманистан вэ Азэрба;чан Дэ онун музакирасияа ha. "“^алч®гт"Х*этя угоамыш' нума]анда hejaraapn ишти    ^ УхТэ™ кеСвдик- Й«етй^АЯП23ЯГ протоколуну ^а н^дан лари аразил%д8 „ ги1асэт    мэсэлэлэои    узоэ    кечирэ билэрик. Ермэнилэр    учун онлара бeJнэлxaлг тэ- дввла” мушаюри ёэфа Гу-    6У таклифин    да гати ала)    минатлар лазымды^ Буна лузадэ    Азаринформ    мух.    Ьинэ чыхдылар. Эслина    чох У МВД басла]ирдил9р. биринин хаИиши илэ керу- галса, онларын мввге]и    ...    елкэлэои Ермэ тун 1екУнлаоы Ьаггында мунагишэнин cHjacH Joллa мады. lepo елкэлэри ьрмэ- м1Гышам? лемишдис    арадан галдырылмасындан нистанын гэсб етди^и бутун данышараг демишдир.    ваСитэ    ила 6oJyH га. торпагларын Азэ^чаиа оес^уб1ика*ынын нума1андэ чырмаг, бизи эЬамиЛэтсиз махсус олдугуну гэбул ет-Кмэри Газахыстан naj проблемлэрин музакирэсинэ мншлэр. Ьазырда иса Ер-neJ 31 ЭР кевуш тэшкилат- чклб етмэк. сонра иса баш. манистан тэрэфи БМТ та. вэти илэ лыча мэсэлэнин Ьэллиндэн рэфиндэн мудафиэ едилмэ-Газахыстан ух^ми^етлэ имгина етмэк Ja вэ Даглыг Гараб^га оу мэрам ну- вэ Даглыг Гарабагы элдэн бeJнэлxaлг тэшкилатын йэр-ма1иш етдирэрэк Алма- вермэмэ}э чалышмаг MeerejH би контннкентинин J€pидил-Ата 6ajaHHaM9CHHHH лajиhэ- бизим учун квзлэнимэз де- мэсинэ нанл олмага эбэс --------------------,илди>    Jepa чалышыр. Белэликлэ, ики кунлук    —    Ахырынчы суал ceh_ данышыглар эмэли нэтичэ-    бэтимизин мевзусуна бир >1рмаг ив- лэр вермэди. Лакин биз гэдэр yJryH. дeJнлдиp. Ха-зэрдэ тутулурду. Ьэмин сэ- белэ бир факты тэсбит ет- hum едирик flejacHHH3, кеч-нэдин лaJиhэлэpи Ьэлэ кв. дирдик ки, керуш кечирил- миш Иттифагын эн зэнкин рушдэн эввэл Ьэм A3ap6aj- мишдир вэ учтэрэфли гру- республикаларындан нр Virvu ^рмэнистана цун музакирэсинэ уч сэнэд олмуш Газахыстанда па-Биз бу тэ- — Газахыстанын тэклиф зырда игтисади B93HjJaT не-Ьермэтлэ e^HjH 6aJaHHaMa, онун эса- чэдир? 1анашдыг. Тээссуф ки, бу сында бизим Ъазырладыгы-    —    Ачыг дejим ки, биздэ- сезлэри Ерманистан тэрэфи «мыз вариант вэ Ермэнис. киндэн Jaxuibi дзJилдиp. Yc-Ьаггында демэк мумкун де- танын тэгдим ctahJh прото- тэлик, бир сыра кестэричи-1илдир. Бу, нума)андэ hej- кол верилмишдир.    лэр узрэ бизим вэтэндаш- этлэримизин елэ илк керу- — Xahmu едирик, Алма- ларын Ba3HjjaTH да в у шундэ езуну кестэрди. Ьэ- Ата ÓaJaHHaMacn Ьаггында тундур. Алма-Ата а р-мин керушдэ Ерманистан этрафлы данышасыныз. ларында бизим адат етди» HyiviajaHfla heJ’aTH билдир- — Бу гэбилдэн динар сэ- Jhmh3 боллуг нэзэрэ чарп-ди ки тэклиф олунмуш бэ- нэдлэрдэн фэргли олараг о, мыр, эт 150 рублдур, ме]вэ JaHHaMa лajиhэcини муза- нисбэтэн конкрет характер вэ бостан биткилэри да биз-кирэ етмэ!э Иазыр де!ил- дашь^ыр. Мэсэлэн, бэ)анна- дэкиндэн баЬадыр. дери кэл- —    ** .............—    мадэ бутун ермэни силаЬ- мишкан flejHM ки, манда лы бирлашмаларинин Азэр- олан ма’лумата кера, бу 6aj4aH эразисиндэн, о чум- кунлэрдэ орада nepajHH ба-лэдэн Даглыг Гарабагын Ьалашачагы вэ бир килогра-эразисиндэн чыхарылмасы,    мыньга тэхминэн 25 рубл Азэрба}чанын вэ Ермэнис-    олачагы кезлэнилир. танын бир^ирини суверен    —    СеЬбэтэ керэ сз^0ЛУн- тахтына керуш тэшкилат чыларынын дэ’вэти илэ кэлмишдилэр. тэрэфи хош MajHLu Ата б и j и.... и...    w    .и....... сини Ьазырламыщды. Бура. да Ерманистан — A3ap6aJ-чан мунагишэсини динч Joa. ларла арадан галдырмаг ка чана, Нам дэ Ермэнистана кендэрилмишди. шэббусэ 6ejyK дир. Бунун эвэзинэ онлар езлэрииин тэлэсик Ьазыр-ладыгы вэ «Алма-Ата бэ-)аннамэсинин вэ Ичеван протоколунун Jep«Ha JeTH-рилмэси кедиши Ьаггында» адланан сэнэди гэбул ет- Y3EJHP БЭЛИН АД KYHY ДаЬи Yaejnp ба!ии эзмз хатирася да кенулларя фэтЬ едэн мускгнсн кими со л маг бнлмир. Бэстэкарын «надан олдуту куи — сеитДОрыя 18. да онуи адыиы    *    "    "    ”    *    “    “ дашыJ&H Азарба)чан Девлэт Коисерваторяjасымын гаршысында НАРАЗЫЛЫГ АРАДАН ГАЛДЫРЫЛАЧАГДЫР Сен^абрын 17-да AзэpбaJ-чан Корлар ЧвмиJJвтинин бир груп узву Президент Апара-тына 'ши^атэ кэлмишдир. Онлары эрази идараетма ор-ганлары ила нш шебэсинин мэс’ул ишчиси Эли Мустафа-Jeв гэбул етмишдир. Ши^этчилэр сон иллэр элиллэрэ ^гынын    xeJли азалдыгыны билдирмиш, мэн-зил-мэишэт шэраитлэринин чох агыр олмасыны, сон ил-лардэ 120-дэн артыг мэнэи-лин ганунсуз Joллa чэмиjJэт-дэн алыныб башга тэшкилат-лара пaJлaндыFыны кестэр-мишлэр. Онлар билдирмиш-лэр ки. кермэ гaбилиJJэтини итирмиш адамлар учун му-вафиг иш Jepлэpи чатышмыр. нхтисаслашдырылмыш орта мэктаби гуртаранлары Бакы ри П. шэЬэриндэ rejAHjJaTa кетур-мурлэр. Мэ’лум олмущдур ки, Ьа-лэ HjyH aJbiHAa бутун бун-лар барэдэ чемиЛэтин узвлэ-адындан девлэт катиби hycejHOBa мэктубла мура-чиэт едилмишдир. Мэктуб ичра учун Наэирлэр Кабине-тинэ кендэрилмиш, орадан иеэ Joxa чыхмышдыр. Ши^этчилэр пэмчинин 40MHjj0THH сэдри Ариф 3ej-наловун ишиндэн наразы ол-дугларыны билдирмишлэр. Онлара дeJилмишдиp ки, Бакы шэЬэрн ичра haKHMHj-]эти вэ башга мувафиг тэш-килатлар тэ'чилн олараг бу ишэ чэлб едилэчэк, Ьаглы наразылыглары арадан галдырмаг учун тэдбнр керулэ-чэкдир. Абхази|а Риспубпикавы Али Соватинии баш депутаты Руси|а перламвнтмма мурачиет адиб ондан PycHja Фвдараси|асы Али Советники чаршаиба ахшамы куну ачылачаг сасси|асыиын куидали|ииа Аб-хааи|ада ааэиЦат барада масалаиии дахил адилма-сиин хаНиш етмишдир. Сэнэди HM3aAaJaHAap арасында A6xa3Hja Республикасы Назирлэр Шурасы садринин биринчи муавини Сер-KeJ Багашп да вардыр. Чуме ехшамы куну Берлииде сосиалист иитер-иасноиалыиыи 19-чу коигресн бу бе|нелхалг тешкн-латыи презмдеитинии сечмлмеси иле ез ишиии баше чатдырмышдыр. Франсанын кечмиш баш назири Франсуа Моруа сосиалист интернасионалынын }ени президенти сечилмиш дир. Нума1эндэлэр «умуми бэJaннaмэ» гэбул етмишлэр. Ьэмин сэнэддэ дyнJaдa баш верен демократии игтисади дэ!ишикликлэр сосиалист интернасионалынын эсас вэзи-фэси кими характеризэ олунур. Конгрес белэ Ьесаб едир ки, БМТ умуми сулЬун тэ’мин олунмасында пэлледичи рол oJнaмaлыдыp. (Азэринформуй ва РИТА—СвТА-нын мв’луматларм эсасыила Ьазырланмышдыр) г~ хатнра куну кечирилмншдир ± МадэннПэт назири .....а    _ * Y. Ьачыба)ов адыиа Азэрба)чаи Девиат симфония оркестриннн |ат назири Полад Будбудоглу хатирэ кунуиа топлашаилар гаршысында чыхыш едир. чыхышы.    Фото    Ч.    Ибадовундур. МЭ’ЛУМАТ Аээрба1чан Республикасы президенткнин фэрманы илэ: Узун иллэр сэмэрэли ИШ-лэдиJиHlЭ вэ республикада халг тэЬсилинин инкишафын-да, 6eJyMaKfla олан нэслин Tap6nJacHHfla хадмэтлэринэ керэ Култэкнн Ьэсэн гызы Сэфэрэлн1э «A3ap6aj4aH Республикасынын эмэкдар муэллими» фэхри ады верилмишдир. Азэрба1чан Республикасы президентннин сэрэнчамы нлэ: Гудрэт Шукур оглу Да. ша|ев вэ Ьэсэн Тофиг оглу Элн]ев A38p6aj4aH Республикасы дахили ишлэр на-зиринин муавинлэри tb'Jhh едилмишлэр. НАЗИРЛЭР шинпиндв Назирлэр Кабинети республиканын canaje муэсси-сэлэриндэ бэ’зи кэнд тэсэр-руфаты техникасы, авадан. лыг, гургу вэ ehTKjaT Ьиссэ-лэр истеЬсалы Ьаггында гэрар гэбул етмишдир. Гэрара эсасэн MaAHjJa На-зирли1инэ тапшырылмыш-дыр ки, кэнд тасэрруфаты вэ эрзаг назирли]и ила бир-лккдэ кэнд тасэрруфаты техникасы, аваданлыг. гургу вэ ehTKjaT Ьиссэлэр Ьазыр-ланмасына чэлб едилэн csHaje муэссисэлэринэ вэ идарэлэринэ илк сынаг ну. му нал эринии бурахылмасы учун вэсаит ajHpcMH. Республика баш назиринин сэрэнчамлары илэ Губадлы шэЬэр мэнзил-коммуиал та. сэрруфатынын бэрпасы учун вэ KaAd6aJ paJonyHAa баш вермиш тэбии фалакэтин йэтичэлэрини арадан галдыр. маг. манзил-коммунал тэ-сэрруфатыны бэрпа етмэк вэ гыша Ьазырламаг магсэди илэ Ьэмин paJOHnapHH hap бирина 1.5 m№iJoh рубл. Шуша ичра ЬакимиДэтинэ 8 мил)он рубл. даими jauia. Jwiu 1ерларини мачбури тэрк етмиш шэхелэрлэ иш узрэ девлэт комитэсинэ 8.47 mhaJoh рубл вэсакт а!рылмышдыр. ЛУКИНИ ЛАЛНЫЗ ПРЕЗИДЕНТ БАШПМША БИЛЭР БАКЫ, 17 cemrja6p (Азэр. янфориуи мухбири). Азэр-6aj4aH Республикасынын Ьу-гуг cnJacaTH узра девлэт мушааири HxTHjap Шири. нов демишдир:    JlejTeHaHT Левкеня Лукинин терэтд^и чина}этэ cHjacH рэнк вер-мэк чэЬди вэ силаЬсыз вэ. тэндашлара атэш ачмаг эм-ри вермиш забитин иши этрафында бэ’зи харичи елкэлэрин, о чумлэдэн Руси. JaHbiH кутлэви информаси-Ja васитэлэринин кенишлэн-дирдиклэри KaMnaHHja на PycHjaHHH, нэ дэ A3ap6aJ-чанын мэнaфeJинэ чаваб вермир Девлэт мушавири бил. дирмишдир ки, J. Лукинин вaлидeJнлэpиндэн, Руси1а ФeдepacиJacынын ичтимаи, девлэт .тэшкилатларьшдан вэ Рус^а президенти Борис Лелтсиндэн елум Ьек-мунун лэгв олунмасы вэ забитин багышланмасы барэдэ хаЬишлар дахил ол. мушдур. Бунунла элагэдар Aзэp6aJчaн Республикасынын Али МэЬкэмаси Л. Лукинин чт^эт ишини нэ-эарэт гaJдacындa eJpэнмэJи вэ она Ьугуги ги]мэт вер-мэJи гэрара алмышды^. Девлэт мушавири демишдир: Экэр республиканын Али МэЬкэмэ органы забит ба- рэдэ эввэллэр чыхарылмыш елум Ьекмуну гуввэдэ сах-лaJapca, о заман A3ap6aJ-чан президенти Эбулфэз EлчибэJ багышламаг барэдэ езунун KOHCTHTycHja hy-тугундан истифадэ едэ би-лэр. И. Ширинов rejfl етмишдир ки, бунунла бела, нэ президентин, на дэ б^ш-га девлэт органларынын мэЬкэманин гэрарына та’-сир KecT9pM0ja ихти J ары JoxAyp. О, бу мэсэлэ барэдэ A3ap6aj4aH рэЬбэрл^и. нин ,рэсми MeerejHHH бил-дирмишдир:    Биз бу ишэ эдалэтлэ вэ o6JeKTHB шэкил-дэ бахылмасына тэрэфдарыг. МусаЬибнмизин фикринчэ Иписади^атсыз cHjacaT ¡охдур Бязчэ иса с ос над ададэт соснализмнн иа мэЬсулу-дур, на да галыгы. Ьеч малы да одма]ыб. Бундан белэси мча олачаг, ону нгтндар кестарар. Амма, керунур, буну бнр Ьучума фатЬ етмак чатин олачаг. Чунга проблемлэр олдугча чохдур. Онлары Ьалл етмак учутса бутун chJich гуавалар, чамн]]этии бутун тэбагаларн чакнчи бир нег-Taja аурмалыдыр. ЬамсеЬбвтнмиз 1аранмагда олан Мус-тэгнл Азэрба1чан Партн]асы ташиилат комитася садрннин муавини, ресиублнмСаЬибкврлар на Ичарэд.рлар Иттн-фагынын внтсе президента, нгтнсаднЛат доктору иоад Аббасо----- 1ББАСОВДУР. — Тачруба кестэрнр ки, ресдубликаны сж]асэтлэ беЬ-раидан чыхармаг reJpM-мум-куидур. Бнздэ нее аа гада Ьамы бу ншла иэштул олмаг HcrajHp. Uaprajaaannu, таш-кнлатлаима, си)асатлавна ке-дир. barra игтмеадчы алим- зын таэссубкешл арнга иа аа- дар едир ки, даЬа бир иар-THja Jape тс ык лар? — Республика мыз оз девлэт мустапишОини берпг eTAHjH бир деврдэ ону каскин игтисади беЬран бурумуш-дур. Бэла бурасындадыр ки, бу беЬран уфуги ва шагули-истигамэтда халг тэсарруфа тынын бутун саЬалэрини эпа-тэ едир. Тэсэрруфат меха-низмлэри вэ ифлич едилмиш истеЬсал каскин суратда та-наззула угремышдыр. Бу илин етэн 5 а)ында canaje узра умуми маЬсул истеЬсалы 23 фаиз ашагы душуб. AJpu-aJpH маЬсул истеЬсалы-нын аэалмасы 9,3 фаиэдан 83 фаиза чатыр. Ьалалик та-наззулу да)андыран Ьеч бир механизм JoxAyp. Каид тасарруфатында да ачыначаглы Ba3HjJaT ]араныб. Республикамызын акин са-Ьалэринин тэгрибан учда би-ри муЬариба зонасындадыр. ]ахын paJomiapuH еразиенн- мир. Бу деврда 57 мин баш га рама л, 154,4 мин баш го-, }ун, 1 mraJoh 3 мин баш гуш азалыб. Маддн тэ’минат са-Ьэсинда 6ejyK каркинлик Ja-раныб. СеЬбат ачдыгымыз деврда. Ja’HH чари илин 5 а1ы эрзиндэ эЬалинии пул кэ-лири 12.2 MiMjapA манат SKH, бу да етэн илин му-г деврундакиядан 2,3 чохдур. Лакин элдэ едилен пул вэс&нтиннн тэгрибан 80 фаизи истеЬлак учун харч-лэнмишдир. Бу о демакднр ки. аЬали аичаг сабаЬа чых-маг, ачындан елмамак учун чалышыр. Галды ки игтясад-чыларын cHjacaTa Meja етмэ-синэ, сэбэб чох сададир. № THcaAMjjBT haJaTbm базасы. CHjacaT иса онун идара олун-масыдыр. Бир Ьалда ки. па-JaTbiH базасыны JapaTMara ча-лышырсан, онун идарэ олун-масындан нечэ канарда гал-маг олар? Фикримча, cHjacaT реаллыгы кермэк. ичтиманси !ас и B93HJJ9THH аналитик теплилини вермак. Ьадисала-ри прогнозлашдырмаг ва мев-чуд шараитдак оптнмал чыхыш иегтаснии тал маг }олу ила ичтимаи дуру му идара етмак васитэсидир. Биз чох-парпОалы система Ьалэ алышмамышыг. Тэбии сечма усулу илэ сосиал тэбагэлар мухтэлиф платформа да бир-лэшмалидирлар. ПapтиJaлa• рын чохлугу горхулу де]ил. ниндэ парти)аларын ¿арадыл-масыдыр. Бу, республиканын эрази бутевлу]унэ хал ал ка таре билар. Та’сис девруида олан пар-thJbmu3 — Мустагил Азэр-6aj4aH Парта]асы ватэнчилик, девлатчнлнк прнисипларинэ асаслаиараг республикамыз-да JamajBH бутун миллэтлэ- a3cajA» халг ларын варлыгы-ны инкар етмак AejKAAHp. Биз a3cajAM халг ларын    милли МЭНСубК J J 8ТНН8, ДИЛИНЭ ХЭЛвЛ кэтирмэк фикринда да деJh-лик. Эксинв. онларын инки-шафынын тэpвфдapыJыг. Назара ал маг лазымдыр ки, A3ap6aj4BH республикамызда JamaJtH бутун мнллетлэрнн ватага дир. Лалныз онларын dHpAHjM A3ap6aj4BHH парча-лаяыб мэЬв олмагдан гурта-ра билар. — BaaHjJarxan, даЬа дог-русу, игтисади бекраидаи чыхмаг учуй сна ва такямф едирсиииз? (Арды 2-чи саЬифада) ! ;
RealCheck