Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 19, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 19, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ ♦ 19 сантале* iwi-ч* на ♦ м* ш с ДОадмл.рыи бмошы барк гарышд^иб. Дук- "этл^^аг*Х ™ЖН%алнлТ"£с- ¡ЙЙ? ЭнДр се* трибуналарда гызгын, еЬтираслы кнтглер    ^ ®;эзи^тдэн чыхмаг чэЪд^ ®ра^ Дэ фмл JJ    манат    олуб.    ни, Ьэгигэтэн дэ адамла* Д».    »рксмца    картцакка).,    т»фркг»Д^_ку«пш»-    ^умГуР^ечэ^Г ^ан Ж£Г pSlmS - де* канч зоотехник Фар- рын козу горхуб. ичара]а to сэбаб «кур. Caem^ia чмъфкшхл«Р ■^»«Р"£Р- ^аакумдур нечэ ни, етэн    ^ кетур^уш- рух Закиров ма лумат аерди. ¡ахын дурмагдан чакинир- Вермахта да. Не гэдэр ки, нггисщцфат саоитлэшмэ^ии, онилликлэр эрзиндэ кэнд длиа    у    Ичарэ    барэдэ    рэЧини    бил-    лэр. Лакин мэ лум Иагигэт- орада иуяасабатлар rajflala с*льпм»Дыб Хусусэн била тасэрру^тьшы галдырмаг АУ|    бел8    илк    ил    heJ.    мэк истэдик. Инамла деди:    дир: эн начиб. фа^лы иши мсита аЬалиюш ahw pyl^»^» ™ Д» ¿&стл    ппан птегвачтар боша чых    вандарлыгла мэшгул    олан    - Ьэм колхоз, tasi да    лаге]длик. фэрасэтсиэлик уч- сарруфаты истеЬсалыида^.грар caha кернлэда, иавсу шан програмлар еоша чых ^ д Р"    душма)иб.    Бу    вмакчилэрдэн отру чох сэр- батындан корламаг, кездэн HCtehcMU нлдэн-клэ азалыр.    Ш    етиэли? Инсан вз чвЬэти она кврэ хусуси rejfl    фалидир. Лалныз бу шэрг- салмаг мумкундур. О да Таназзудун сабабк нзднр?    „шинлэ    маваглы олмалыдыр едирик ки, угурсузлуг та-    лэ: онларын Ьагг-Иесабы aj- мэ лумдур кн. Ьеч бир иш ишиндэ марвглы олма дыр. а fj паИбэрлэринин рыча, савадлы апарылсын. лазыми сэ J кестэрилмэдэн he мни суала бирмэяалы    чНлэрин кузэраныны пислэш    Бу иш ону,ни f w    элиндэ дэставуз олуб.    Ьэр-    тэсэрруфат мугавилэ еЬдэ-    ирэлилэмэз. чаваб »ермэк чэпиндар. Кэнд    дирир. Лэгин эмэк интиза-    д“р]^л“'    r$Lnar «улкиПэт    ченд онлар езлэри мугави-    ликлэринэ змэл етсин.    Олкэдэ чохукладлы тэ- тэсэдоуфатьюда индики баЬ-    мыньш кэскин зэифлэмэси    “^Д^ 2^уику олмады-    лз шортларииз эмэл етмэмиш.    Гэбэлэ рауонуну-н тэсэрру-    сэрруфат 1арадылыр. Мул- раилы вяоафэги c®JrrJ1^11^    бир дз бунунла эла*^рД“р-    онда 1адлашма    ичарздарлара квмэк квстэр-    фатларында исэ ичарэуэ    khJJ3THh хусусилэшмэси Je- рэп амиллэр чоздур вз -    Кара к^”риксэ’    омяля кэлиб    Эмэкчинин    мэмишлэр. Нэтичэдэ    план-    ачыг-ашкар enej мунасибэт    ни формалар алыр. Рес- ларын hop бири бу вз» Je дн- ларын, фзЬлэлэрин ншэ чан ® манаФеШнэ эсаспанан лашдырылан мигдарда мэЬ- бэслэнилир. Бу ил ичарэчи- публиканын ра)онларында кэр дарзчзде иишагы^:    Зандырмадыгларындан бз -    SSSh    сул истеЬсал олунмамыш,    лэрин cajbi 80 нэфэрэ ем-    илк кзндли фермер тзсэр- дьфыр. 1Мадда-техшки    зэн дэ тутун, бар саЬзлзри    J Р „ КЙНУЛЛу в& ма!а дэ1эри артмыш, ичарз- .мишдир. Лэ’ни pajow узро руфаглары ме]дана чыхмыш- иыи ааифлкк ,5*&ь®У^лар“1    кетурмэкдзн бо]ун гачыр    вермэдэн    кенуллу    даАлар зИ]ан чэкмишлэр.    кэнд тэсэрруфатында чалы    дыр. Ичарэ мустэгил тэсэр- iSVEIib.    SA.“SS    J»"™»    JSS’tSTSSSnili    JtffSSSSm,    SSrSwii иачаг-суртку материаллары |сыЭ кшиоз^вз1 оовэиюларью ИГТИСАДИ hdJAT дккэр кэнд тэсэрруфаты муэссисэлэринин мухтэлиф веркилэрлэ, едэнчлзрлэ jyn-лэнмзси вз дикэр сзбзблэр буна мисал ола билэр. Ил-лэрлэ jbirb^Mbim борчлар да онлара эл-гол ачмага имкан вермир. Даим борчла jama-маг муфлисли]э апарыр. Эл-бзттэ, бу мэсэлэлэри низама салмаг эсасан Ьвкумэгг QP-ганларындан асылыдыр вз иримиг]аслы тздбирлэр кв-рулмэлидир... 1 обэлэ p°J0ri^ тапил^Р иг- мухтзлиф бэНанзлзрлз иш- маларьшын тетбиш учуй взли jeM еЬти]атына арха srsss-r’£;»■    -s»»rsssr-™-. SKbSCWS: - BSSStoSSS*— ™V..V F4.J-V -Р-» « -    - jehh шэраит. коьна ВЭРДИШЛЭР РАЛОНУН1А керилзмэнин изаЬ едиб: сэбэблэрини коЬнздэн ]апышмаг эн азы лэнкимэк демэкдир. — Адамлар H4apej3 6eJyK мараг костзрирдилзр,—деда Базар мунасибэтлэрн рэ-габэтэ эсасланыр. Орада Ìhdhd Би?кичиликдэ тахыл    дэрди вар. B33hJJ3th дузэлт-    Часибэтлэра, мугавилэ, гар-    Ь^вандарлыг вэ ^емчилик    _ Лакин нэдэнсэ    тэсэрру-    амансыз    сыхышдырма га- ! ervTVH Ье^ванлаолыгда    мэк учун гуввэмизи эсир-    шылыглы еЬдэлик мунаси-    ejHH ичарз коллективинэ    фат рэьбэрлэри мугавилэ    иунлары вар. Лалныз аз мзс- ВЭ«чт» Д гяпямял багчылыг-    кэмирик. Кечэ-кундузумуз    бэтлэринз Зол ачыр. Кзнд-    тапшырылыр. Мал сахла]ан    удрэ еьдЭликлэрини jep«H3    рэфлэ    даЬа чох мэЬсулдар- rojyH вз rapa j , ТЭСяо-    1охдур.    ли колхоз, совхозла багла-    онун jeMHHHH дэ га}гысына    j?THpMHp K0hHa rajfla илэ иш-    лыга    наил оланлар базара Дал^т гяЬяпяпилио Корун- Керил^ин сэбэблэри илз дыгы мугавилэдэ нэзэрдэ ту- галыр. Угурсузлуг узундэн лэм^и устун тутур, ич4рэ- таб кэтирэ бнлэрлэр. Бунун fiefvK потенсиа-    мараглананда, рэЬбэрлэрдэн    тулан муддзт эрзиндэ нис-    1990-чы илдэ hejBaHflap-    дЭрларЫН Сэмэрэли ишлэмэ-    учун    колхозлар вэ совхоз- Д mot,Ìiv ’ олан оаЮндур    бу свзлзри ешидирдик. Дог-    бэтэн сзрбзстлик газаныр,    лыгда ичарэ коллективлэри-    си учун шэраит japaтмыpлap.    лар    дахилшадэ нстеЬсал I ла малик о. ан р    ^    д^анм^Ь1б.    ^вил «epflHjH мэЬсулун нин cajbi кэскин сурэтдэ дХЬ1 базар мунасибэтлэринэ мунасибэтлзрини тэзэлэмэк. тта плvtIvd? Тэсэрру*    лар. ВахТэТарынын чоху кэнд-    артыгынын сэрэнчамчысы    азалмышдыр. Чари ил hej-    кечилир Базар HrTHcaflHjJa-    ичарэ, KOonepacHja, аилэ игтисали чэЬэтдэн    дэ-кэсэкдэ кечир. СэЬэрин    Ьугугуну газаныр. О Ьэлэ    вандарларын кутлэви>сурэт-    тында Шэхси марагын, шэхси    ферма лары вэ кэндли тэ- ^ ¿дтопш?    алагаранлыгында ферма]а    саЬибкар дeJилдиp вэ xejли    дэ ичарэдэн уз дондэрмэлэ-    MYЛKиjjэтин    формалашма-    сэрруфатлары    japaTMar, Н° дг^кпмбинатын MYhacH-    баш чэкир, тахыл бичинин-    дэрэчэдэ узву олдугу тэсэр-    ри илэ ®лаМ0^дардыр    сы, торпагын    эсл    саЬиблэ-    фэрди    h3j9TjaHbi    тэсэрру- а    яппыгымьп    рэгэм-    дэ механизаторларын, ту- руфатдан асылыдыр. Буна вандарлыгда чэми ичарэ- ин га^арылмасы эсасдыр. фатлары мвЬкэмлэндирмэк батындан алдыгьшьгз рэгзм дз    шын^    ишчилэрин    6axMajapar кэнд адамлары дар галыб. Бири гарамал *    м    ф    тэ-хирэсалынмаз вэзифэ ки- лэрз диггэт зет >рэ .    .    башынын устуну кэсдирир, Ьэвэслэ ичарэ мунасибэтлэ- кекэлдилмэси, дикэри rojyH- д ’ алына «ШаЬдаг» ми гаршыда дурур. Тээссуф Дэ paJ«n^n ^ Рмэ?сул    кечэ/ГрысьУ хырман гарЬ-    ринэ кирмэ]э башладылар.    чулуг вэ о бири донузчулугла    ^апдаг»    к    ^    эЬ ларын иллэр Y3P® меЬсул ^^рьДшы/ faTbl6-JaTMa-    Гэбэлэ ра^онунда да ича-    мэшгул олур.    иус^т ЭЫэлов Фаи? Ага    вал-руЬи]]э мушаЬидэ едил- истеЬсалы, онларьшыа"^ пыгыны 1охла]ырлар One- рэдарларын сыралары сур'- Онлар нечэ ишлэ]ирлэр? ^срэт^^пмэдов чмиг ан    Тэгрибэн    бир ил эв- ла ИфапДЭСЩнД Zd Фактла SSi «рмрмЗ». тэ*- этлэ артмышдыр. 1988-чи    «Халглар достлугу, кол- «ÌSrtiÌ? 2 кестэрдГ ки вол*. .Аг^ гарадан сечилзи- лэр вар. Лакин б р Ф    чагырылан ¿ыгынчаг-    илдэ pajoHfla чэми ики фер-    хозунда олдуг. Ра^онда ичарэ-    р 0" бР натЫН игтисадчы-    Д«Р* сэрловЬэли Ja3biMU3- кифа зтлэнирик^Умуми ^П    чнли^ ir ^ к'ерушлэр.    ма ича*рЭ]э квтYPYлДYjY Ьед-    нин мувэффэг^этлзриндэн    7S“    Да К. Маркс адына колхоз- сул 198:3-чу^    дэ ТЭСЭрруфат башчылары- да, сонракы ил ичарэ кол- данышыланда Чэфэр вз Aj- . ы0 Ичаоэдэн свз да Молдовадан алынмыш лн гиыэтлэри илэ 1986 чь    дэ тэ^8рр^    даНла-    лективлэринин cajbi 179-а    дын Arajee гардашларынын    тутуигурутма апаратларынын илдэ 70,6 милкой. lWU Mbi ны,    j, «ериидз. чатмышдыр. Ьэмин ил та- нaилиjJэтлэpи дилэ кэлир. душэи кими де^ирдилэр. г^рашдырылачагындан ceh- илдэ 44,5    истеИса-    Тэ сир вэ T33jnr усуллары хыл экининин 10,7 фаизи, Чэфэр квкэлтмэ, Ajдын исэ    Лэгв    етмишик.    бэт кедирди Аваданлыга 44 олмуЯйР’ ?ооО иы Ллэ?-    аз дешл Вэ бунларьш ha-    гарамалын 30 фаизи, дава-    flyJajeTHmflHpMa илэ мэш-    догрултму?, адамлар в мараг    м„„ ма„ат хэрч чвкилиб. Пулы 1J89 вэ *990    Р    уст-устэ кэнд тэсэр-    рын 22,5 фаизи, узум план-    гул олур. Ьэр «кисиндэ мал-    кестэрмир. Сэмэрэ вермир.    ман едирдик ки муасир    ава- дэ бир гэдэр саР”!Л0ШрстэмД8,    руфатына рэЬбэрлик cajbi-    тас^аларынын 8,6 фаизи,    ларын    кундэлик чэки ар-    Агрокомбинатын    директо-    данЛыг бу ил    колхозчула- инкишафа дэла^    етмир    руф Белэн    «тэ-ХИрэСалыН-    Mejea багларынын 2,9 фаи-    тымы    колхозда олдугундан    ру А. Искэндэров    исэ взу    рын KeM9jHH9    кэлэчэк вэ Чари илии    р    нд    маз Тэдбирлэр> бэлкэ hapa- зи ичарэдарларын HXTHja- 100 — 150 грам }уксэкдир. дэ hHCC етмэдэн Hnapaja ТЭдричэн дикэр тэсэрруфат- уМИДп2тм м1я??исэлэои даса    мувэггэти чанланма рында иди. Белэ коллектив-    — Онлар мала чан-башла мэнфи мунасибэтинин сир- лар да мутэрэгги усула ке- Тхзсэрруфаты М\эсс с р    cg    ишин    эсаслы jax. лардэ ишл9jэнлэpин cajbi хидмэт едирлэр. AjflbiH ики рини ачыб:    чэчэклэр. Белэ олмамышдыр. нин девлэт банкь на    ,    -    шылашмасы    илэ нэтичэлэн-    602 нэфэрэ чатмышды. Уму-    ajflbip    колхоздан jeM алмыр.    — Эши, нстеЬсал    етдик-    Hnja? Колхозун сэдри Нус- JSSL квоэ    адмлан    мир Чунки    бу, кеЬнэ ин-    MHjjB^a квтурулдукдэ бу    Д\1элэри апарыб мешэ эгэ-    лэри артыг мэЬсулу    jbIFbl6    рэт ЭИмэдов    лaгeJдликлэ ©дэнмэди^и э р    д    зибати амирдак услубудур о гэдэр дэ чох дejилди, кэнд jиндэ, j^ гырагында биР ашарырлар евлэринэ, — де- дедн: мякД колхоРз Увэ со?хозларын вэ сур’втЛэ кёдэн демокра- тэсэрруфатында чалышан- сезлэ, истифадэсиз отлаглар- ди/    ^    Имкан    олма^ыб. Му- эксэриЗ j9TH    мaлиjjэ чэтин- тиклэшмэ пр°ееслэри шэ- ларын_6,3й^рада^Гвафигдир. Отэи Башга елкэ]э апармырлар тэхэссисн ha рада н тапаг? ликлэри чэкир вэ бу ез нов-^г ; ра“тинД®    ки^-бичин    чйли? ‘ торэтсэ дГ хусусэн    ил Чэфэр 5852    манат, Aj-    ки.’ Экэр ичарэдар ззИмэт Она ел э кэлир ки, бу,    фэа- ГфГт^кест^Гк8 Гыгым ншини S“h^    биГчил^да ичаре ^кол-    дын Ш манат    газань.6.    чакио Jvkcok маЬсул ке-    лнЛатсиэлик сэбэбднр. Гэбэлэдэ белэ «штатлы» рэЬберлэр аз де-¿нл. Ьеч вахт ojyндaнкэнap вээи]]этдэ галмырлар. Н. ЭЬмэдов эввэл бу колхозда сэдр ишлэ]иб, сонра истеЬ-салат аграр-сэна]е бирли-]инэ, орадан тинклик тэсэр-руфатына кечиб, jeнидэн бу колхоза ^ыдыб. Лердэ-)ишмэ мисалларынын cajы-ны истэнилэн гэдэр артыр-маг олар. Керурсэн ки, узум е’малы муэссисэсинин рэЬ-бэри бу дэфэ тутун-фермент-лэмэ илэ мэшгулдур, Ьу-гугшунас консерв нстеЬсал едир. Ихтисас, сэриштэ эhэмиjJэтcиз бир    олур. Элбэттэ, кадр cиjacэтинин доланбачлары а]ры мевзу-дур. Бунунла белэ. эмэк тэш-килинин мутэрэгги форма-ларынын тэтбигинин баш тутмамасынын, кэнддэ Jeни мунасибэтлэрнн ёзунэ joл ача билмэмэсинин эсас сэ-бэблэриндэн бири мэЬз кадр си]асэтиндэ чиддн негсан-лардыр. Буну башга факт-лар да субут едир. Pajoн кечэн илкиндэн xejли аз тахыл элдэ етмишдир. Мухтэлиф joзмaлap ишэ душур: — Лаз ^уг кечди, jaj ис-ти. Экинэ Ьербисидлэр ве-pилмэjиб. — Pajoнyмyздa мелиора си]а иши aпapылмaJыб, — агрокомбинатын директору А. Искэндэров зсасланды-рыр. — Мэкэр сиздэ су тэсэрруфаты идарэси joxдyp? — сорушуруг. — Вар, пис ицы^иб. Даг чaJлapы чиловланма- Jaн бир pajoндa су гытлы-гы. суварманын ачыначаг-лы вэзиJjэти эн азы тээччуб догурур. Ьэм дэ бу сезлэ-ри о адам де]ир ки. бир чох иллэрдир кэнд тэсэрруфаты-на башчылыг едир. Гэбэлэ pajoнy илдэ 10 мин тона гэдэр суд истеЬ-сал едир. Бунун Japыcы гэдэр с\*ду олан paJoнлapдa муасир JaF-пeндиp завод-лары japaдылыб. Бурада исэ примитив, эл эмэjинэ арха-ланан котик филиал вар вэ кучу кундэ 6 тон суд е’мал етмэ]э чатмыр. Галан суд coJyдyлyб KэнчэJэ кендэри-лир. Лол хэрчлэри дэ фи-лиалын Ьесабына. Узу ас-тарындан баЬа баша кэлир. Бу мисаллар бир даЬа субут едир ки, ирэлини кор-мэдэн, тэшэббус вэ чевиклик квстэрмэдэн игтиcaдиjjaты инкишаф етдирмэк олмаз. Базар гапыны двjYp. Кэнд тэсэрруфаты истепсалында вэзиБэти дузэлтмэк учун эталэтдэн гуртулуб кеклу тэдбирлэр 1^ата кечирмэк, чэсарэтли аддымлар атмаг кэрэкдир. Эшреф ЬАЧЫЛЕВ, «ХГ»-1ШИ мухбири. учун тутарлы ГЭБЭЛЭ РАЛОНУ. сэкидэ БАГЛАР Тэмизлик угрунда муба-ризэ апармаг лазым дejWIt сатирнклэрин дед^и ними, супуркэни кет у руб 1ери су* пурмэк лазым дыр. Бу агыл-лы фикри eкoлoкиiaja да аид етмэк олар. Шэпэр вэ кэндларимиэин jaшыллaшды-рылмасы угрунда мубарн-зэ]э чагыран минлэрдэ шуар душунмэк мумкундур. амма бунунла агач бнтмир. Лахшы-сы будур, бел котур^’б тннк экэсэн. Aзэpбajчaн Тэбиэти МуЬа-фнзэ ЧамиЛэтннин узвлэри мэЬз белэ етмишлэр. Онлар тэкчэ бу мввсум эрзиндэ би.р мшОондан чох агач эк.миш-лэр Озу дэ 11амысы мeJвэ агачлары:    алма. нар, алба- лы, эрик, 1^ва... Бу агачлар чичэк ачанда шэЬэрлэрин Ьа-васына хош этир сачачаг. па-¿ызда исэ оз бэИэри илэ шэ-Ьэр сакннлэршш севинда-рэ-чэкднр. Чэмиljjэтнн узвлэри бу «ил бэзэк коллары да эв-мишлэр. Aзгpбajчaн Тэбиэти МуНа-физэ ЧэмиЛэтинин сэдри Сабир ИбраИимов демишдир: — Виз бу иши кэлэчэкдэ дэ давам eтдиpэчэjнк. Озу дэ эн эввэл cзнaje шэЬэрлэ-римиздэ — Cyмгajытдa, Эли Бajpaмлыдa, Кэнчэдэ вэ Ьэг-та Бакыда, jэ,ни адамбашы-на душэн JaшыЛ биткилэрнн cajынын Иттифаг нормала-рындан JYкcэк олдугу пajтax-тымызда. Ахы чирклэнмэ сэви]]эсинэ корэ Бакы елкэ-нин бир чох cэнaJe мэркэо-лэрнни архада го]ур. Лашыл-лашдыр.ма    дэрэчэдэ еколожи вэзиJjэтн jaxшы-лашдырмага комэк костэрэ-чэвдир. Бу «ши сур отлэндармзк учун биз кoм.мepcиjaja эл ат магы гэрара алдыг: чэмиJjэ-тимизин нэздиндэ «ОкснкенА кичик муэссисэси тэшкил етмишик. Бу муэсоисэ агач ®э кол экин материалы бечэр-мэклэ мэшгул олачагдыр. Бунлардан шэЬэрлзрдэ кичик архитектура формаларынын japaдылмacындa истифадэ едилэчэкдир. Тинк сарыдан кичик муэссисэ вэ чэмиjjэти-М1из квмэк квстэрэчэкдир. Бизим вз елми исте1кал база-мыз вардыр. рУДОДа шаЬэр вэ кзндлэри бэзэмзк учун иэ-зэрдэ тутуЛмуш надир агачДАНА БИР ГЭТЛ Сен^абрын 17-дэ кун эр* зиндэ ермэни JapaглыЛapы вахташьгоы Kopaнбoj paJoнy-нун Шэфэг вэ Зejвэ кэндлэ-рини атэшэ тутмушлар. Онларын бутун Ьучумлары мин лис ишчилэри тэрэфиндэн чэсарэтлэ дэф едал мишди р. Атьгшма заманы Левлах Шэ-Ьэр Дахили Ишлэр Ше’бзси-нин ики эмэкдашы japaдaн-мышдыр. Ьэмин кун ермэни гулдурлар jeнидэн ган ахьгг-мышлар. Бу дэфэ Kopaнбoj pajoнy Рус Бориси кэидинин сакини П. Потапов гулдурла-рын гурбаны олмушдур. Онун идаро eтдиjи МАЗ мар-калы автомашын Шэфэг кэн-ди }ахынлыгында ермэни. ja-раглылары тэрэфиндэн атсшэ ТУТУЛМУШДУР. НЭТИЧЭДЭ 1МИЛ-лн!jjэтчэ рус олан суручу Ьэ-лак олмушдур. А. З&ШАЛОВ.ФИТНЭКАРЛЫГЛАР КУЧЛЭНМИШДИР Сен^абрын 18-дэ сэЪэр Даглыг Гарабагьш Марда-керт |ра!оиунун ермэнилэр ja-пи^ан Метсшен кэнди jaxьш-лыгында бензиндашь^ан Ьэр-бн автомашын вэ зиреЬ-ли тpaнclЮpтjop миш-ja тохунуб партламыш, пусгуда дуран ермэни 1а-раглылары суручулэри вэ онлары мушаАиэт едэн шахс-лэри уч тэрэфдэн атэшэ тутмушлар. Нэтичэдэ праиор-шик С. Плоходн]ук влдурул-муш. К. Картус japaлaнмыш-дыр. Бу барэдэ Азэрба]ча-нын ДГМВ Дахили Ишлэр Идарэсиндэн хэбэр вермишлэр. Республика Дахили Ишлэр Назирл»фшдэн алынан мэ'лумата кврэ зксэр^|зти Ермэнистандан кэпэи japaг-лылар Aзэpбajчaнын Коран-бо] ра^онуида вэз«jjэfги ]е- нидэн квркннлэщди рирлэр. Онлар Бузлуг кэндиндэ сэн-кэрлэнмиш вэ ^ни да]аг ба-засы ]аратмышлар. Бурадан Манашид, Еркэч, Тодан кэнд-лэри кучлу мшюм]от атэши-нэ тутулур. Реопубликанын дахили ишлэр органлары тэ-чавузкарлары дэф едир. Ре-киона элавэ гуввэ вэ техника кендэрилмишдир. (Азэринформ) ИЧАЗЭ ВЕРИН РАЗЫЛАШМАМГ «ВЕСТИ» ВЭ ОНУН ЧУРЛАРЫНЫН «ГЭРЭЗСИЗ ЛИ J И» ВЭ 1АХУД ТЕЛЕВИЗША 1АЛАН ПАЛАНЛАРЫНДАН МЭГСЭД НЭДИР Б»р-ики кун дэ кечэчэк вэ «Заман» нрограмы илэ Телевизи^а Хэбэрлэр Хидмэ-тияин « командал ары » ара-сыида кеч ирилмиш ]а!рады-чылыг ]арышыньш ^екунлары мэ’лум олачагдыр. Иттифаг Телерадно    Верн лиш лэри Ширкэтинин эсас ииформа-cHja програмы илэ элатэдар експериментин нечэ ба|па чатачагыны габагчадан ce(j-де'мэк чэтиндир. Лакин бир iiuejK там jewMKK Ьисси нлэ демэк -олар: реСпублика-¡мызын телевизиЦа тамаша-чыларынын мутлэг eKcapHiJ-¡joTir... PycHja тeлeвизиjacы-нын «Вести» црограмындан калмиш зирэк апарычыларын вэ онларын кестэрдиуи тэ-.рэфкирлиуин алеуАинэдир. Зэннимизчэ, белэ мунасибэт hen дэ тээмчублу дejи>лдиp: бу грул A3apf6aJ;4aHa гаршы о дэрэчэдэ мэнфи. 1МрВ)гедэ дурур ки, белэ тeлeвизиja журналистлэринии фэалиу]э-тинэ гиу<мэт вераркэн битэ-рэф олмаг мумкун .^илдир, Онлар буту« елкауэ вэ хари-чэ чар чэкэрак, екран гар-¡шысында эjwTomaH>napHiH нэ-зэриндэ Азэрба)чанын елэ бир образыны japaobipnap «и, кууа бура башдаи-раша екстремал Ьадисалзрлэ Долу олан бир д^ардыр, гоннгу-ларьЛна во бутун дуну а] а тачавузкар мунасибэт бас-:ìoJoh .республикадыр. Нам дэ телевиз^а сахтакарлары, керунур, белэ heca6 едирлэр ки, маГсгдэ чатмаг учун 'hop чур BacHT0iJo эл атмаг о|лар. Одур ки, эн адн JajianAan вэ фактлары гэсдэн таЬриф ет-мэкдэн чэкиимирлар тЭбиидир ки, Маркэзи те-шевизиуада мечирилэн муса-бигэ бу кунлор ha мыньш &Кг-гэтини чэлб едир. Тамаша-чылар hap ики проярамын мэзиууэтлэрини вэ нвгсанла-рыны музакиро едирлэр, газет мэгалэлвриндэ бунлар таЬлид олунур. Мэсолзк, кечэн чэршэибэ куну «Лнте-ipaTyp«aja газетаэда А. Ар-ханкелски республккамызын бвУук «досту» J. Ростову Те-¡viefiH3Hja Хэбэрлэр ХиДмоти-нин хиласкары адландыр-мышдыр. Бэлкэ дэ О, КИМИСЭ хила’с едир, пешэкарлыгыны данмаг ястэмирик. ШэрЬчи «тапшырылмьвш мевзу да» ве-рилиции ином л a, jyKcaK с*ур’-зтлэ апарыр. Jla-кин Азэ;рин-фор уда    Ьазырланан вэ СИТА" васитэсилэ jajwnaH мэ’луматы онун ифасында ^HHiojopKOH... езун }аздыгын чу|.млэлэр сэнэ таныш кэл-ми,р: кинауэли тэбэссум, со-зу ну устал ыг л а кэсиб а ра вермэси, сэсинин аЬэнкини дэУишмэси апарычыуа имкан верир ки, двд^ячинин зэн-нини аздырсын, Бакыдан 6tih;c едэн материалы тэЬриф етсин, уаяуд да она инам-сызльгг japancbiH. 10 сентуабр тарихли «Не-завИсимаУа газета» да теле-вшиуада апарылан експери-менти iiroph едир. Бурада Те-левизиуа Хэбэрлэр Хидмэти групунун рэНбэри О. Добро-де]евин бу фикринэ иснад олунур: «ьизим ишимиз об-Уективлик. оперативлик вэ гэ-рэзсизлик принсиплеринэ чаваб верэн сив илизасиу ал ы ин-формасиуа пропрамы уарат-ма.г чоЬдЦдир». Оперативлик вармы? Шуб-Ьэсиз. Сбуективлик вармы? Шуб-Иали-дир. Гзрэссизлик нечэ? Бах, бу, гэтиууэн Уохдур. Даглыг Гарабаг, Kopa«6oJ Ьадасэлори йаггында мухтэлиф вахтлдрда верилэн, та-ма^илэ гарэзли мэзмун да-mujaH хэбэрлэр Азэрбаучан-да Ьамынын гэзэбинэ сэбэб олмушдур. Бунун Ьарасы го-ргзсизликдир?! Лэгин ки, сон куилэрин су-жетлэри Ьамынын jaдындa-<дыр. Будур, аяарычы д^ир ки \она инанмалы олсаг), АзсрбаУчаада халг ¡республика президентинэ е’тимад кестэрмир, сентуябрын 8-до ке-чирилмиш сечкилорин нэти-чолэрк исэ сахталашдырыл-мышдыр. Бу мэтн сэслэнэр- кан екранда... А. МутоллиЙо-вун мудафиэси учун Бакы-нын Азадлыг меЬанында ке-ч ирилмиш вэ бундам эввэл бизэ кестэрилмиш ми'гингэ аид кадрлар нумдуиш етди-рилир. Бу сэЬвдир? Тэса'дуф-ДУ'Р? Бир вахтлар Л И. Бреж-невин Бакььда етдиуи ними, башга бир мэтни охумагдыр-мы? Ьеч дэ уох — белэ Ьог-галар, мулауим десэк, Азэр-ба]чана мэнфи уанаацмасы илэ чоядан бэри «фэрглэнэн» бу програмда ади Ьалдыр. Сешуабр ауында верялмиш уалан мэ’луматлара даЬа бир нечэ мисал. Гэфлэтэй хэбэр верилмр ки, Азэр1баучан пре-зидентинэ суингэсд едилмиш-дИр. Биз ¡республика дахили ишлэр назиринэ Иснад едэ-рэк бу уУдурма барэдэ рос-ми тэкзнб кендэрэндэ дэ Азгринформ^ш — СИТА-нын бу мэ’луматына Мэркэзи те-левизиуада наинки моЬэл цoj' мурлар, Ьэтта нвйбэти бура-хьгльпнда мэЬрэмано с у рэт до Оилдирирлэр ки... ики суи-гэсд олмушдур. Озлори би-ли.рлэр к«, уаландыр, анчаг бу васитэ илэ еЬтираслары гызышдырмага «аил олур-лар. Мухтэлиф шЭЬэршврдзн гоИу млар, таяышлар зэнк ву-руб сорушурлар: Бакыда бу нэ Ьадисэлэрдир баш верир? Ертэси кун екрандан нев-бэти уУду!рма уауььрларс куУа республика Али Совегинин сэдри Е. Гафарова Туркиуо сэфирлиуинэ -мурачйот едо-рэк Азэрбаучанът дввлот ис-тиглалиууэтинин Серна олуя-масы фактыны танымамагы хаЪиш етмишдир. Бу мотндэ нэинки Ьэгигэт, Ьэтта ади мэнтиг олмамасына бахМа-уараг, «телевизиуа минасы» Ьэр Ьалда, уенэ ез ншини кв-РУР- Республика президентинин, АзорбаУ'чан Али СЗоветинин, Назирлор Кабинетишш му-рачиотлэри, форманлары, гэ-рарлары, дикэр сэнэдлэри акеятлиуимиз васитосшю тез-тез (мэркэзи мотбуат учун отурулур. Элбэттэ. бу заман там мэтм деуил, онун шэрпн верил ир. Бэ’зэн «Заман* прОграмына чатдырмаг учун 3—5 сэЬифэлик материалы оператдв шэкилдэ бир сэЬи-фэлик хэбэрэ чевирмэк ла зым кэлир. Ьэм дэ кэрэк му-Иум фикирлэрин Ьеч бири дйггэтдэн jajынмafcын, £сас мззмун дэгиг чатдыры:1сЫн. Материал MocквaJa кендэрн-Л1ф, СИТА ону бурахыр вэ бир*дэн... телевизиуа диктору вэ у а шэрЬчиси Уу-мора, Уахуд истеЬзауа Ьеч |бир еЬтиуа'ч олм^я« уер до мотни кинajэли тобэссум-лэ охуУур. Масэлэн, уадым-дадыр ки, республикамызын ишино Ер'мэннстанын муда-хилэсинэ сон гоУмагы тэлэб едэн Аззрбаучан президенти-ни,н бэуанатынъгн хуЛаЬэсини шорЬ чиннн мэЬз бело одабаз мимика илэ охумасы кэскин е’тиразлара сэбэб олмушду. ^ НзИаУэт, a^кeнтлиj^cмиз А)вар!ба у.чан да    кечири .миш президент сечкилери Ьаггын-да тамамилэ тэбии олараг Мэркэзи сечки ко'м.исс«уасы-нын мэ’луматына эсасланыб хэбэр вермишди. Мэркэзи телевизиуа илэ верилэн хэ-бордэ иЬэ нэинки сэсвермэ-нии бутун нэтичэлэри шуб-Ьэ алтына алынмыш, Ьэтта е’лан олунан уекунла-ра инан-мамаг чагырышы сэслэнгииш-Дир, ку*уа бу уекуилар сахта-лашдырылмыщдыр. Экер сеЬ-бэт гэрэзсизликдан кедирсэ, сн!да Ьэр ики мо’луматы: Ьэм1 Азэрянформун—СИТА-нын хэбарини Ьэм до башга , мэнбодэн алынмыш хэбэри охууа; билорда лэр. Вэс бу чур «гэрэзсизлик» нэуэ короадир? Сурлын ча-вабы игубЬэ догуГмУР—белэ телевизиуа вери лиш лэри дерд ил зрЮиндэ ёЪтирасларьш он-суз да сон дгрэчэ керкин-лэщдауи рекиоида вэзку}эткн даЬа да к^скиилэшмэсинэ хидмэт едир. Н. БАРСКИ, Азэрянформун мухбнрн. Саикт*Петербург. Нор *уи буро>о минлорло турист иолир. К*мм ил* к*эиити)* чыжмаг ист*1*ил*р дФ аз де)ил. Лаиии сориишии лиманы онларын аНти|аиыны там ада|а бнлмир. Пут1о*каларын, билатларин ги|мати икигат артса да, иаНна камил*рин та'мир харчнни чатдырмаг олмур. Лимамыи раЬбарлари чыхыш ¡олуну * саЬмдарлар чамицвтм |ара дылмасында иарурлар. ф Ьалалмк иса... ШаЬара наабати аискурси)а баша чатмышдыр. ^    СИТ    А-ими фотохроиииасы.Н. A. HA3APBAJEBHH Б. Н. JEJITCHHO МЭКТУБУ Сент>абрьш 17-дэ Газах ыстан ССР президенти Н. А. Назарбауев Русиуа Федерасиуасынын президенти Б. Н. Лелтсинэ шэхси мэктуб квндармишдир. Мэктуб свнтуабрын 14—15-дэ Уралск шэЬарнндэ баш вермиш тоггушма -илэ элагэ-дардыр. Ьэмин кунлордэ уер-ли казак мэдэниууэт-тарих чэмиууэти вэ «Дирчэлиш» комитэсн казаклыгьш уубиле-|и ба!рамы кечирмнш, (йяра-да Дон, Кубан. Шимали Гаф-газ. Чэнуби Урал вэ Оиб*Ф казакларыньда нумауэндэлэ-ри дэ «штпрак етмишлэр. I аоахыстач Информаси]а Акентлн/ин«« бундан эввэл х~Аэр веддаУ« ким«, Ьэмин факт уерли али мэктаблэрин тэлабэлэринин, Ьабелэ мухтэлиф ичтнмаи Ьэрекатларын Алма-Атадан. Чнмкэнддэн. Чамбулдан. Актубинсидан вэ республикаиын бир сыра дикэр шэЬэрлэринда« калмиш ну мауэндэларинин феал е’ти-разына сэбэб олмушдур. Хошбэхт ликдэн экс тэрэфлэр арасычда ауры-а)ры далашма-лар яримиг)аслы ачыг тоггушма ]а чеврилмэмишдир. Мэктубда кестарилир ки, уерлн Ьакимяууэт органлары-нын гаги наразылыгына бах-ма]араг, Урал казакларынын Русиуа девлэтинэ хидмаги-нин 400 илл»)и баурамынын Уралск шэЬэрнндэ кечирил-мэои эслнвдэ фитнэкар тэд-бирднр. Мэктубда деушшр. %1ерти оЬали вэ реопубликанын ичтимаи Ьэракатлары бу баурамын Русиуа баурагы ал-тында Газахьктан эразисин дэ кечирилмэсини Газахыстан ССР-ян девлэт суверенлиу«^ нэ ачыг Ьармагсизляк ола-мэти олаи оиуаси тадб«р ними гаршыламышлар. Бунун нэтичэсиндэ феал гаршыдур-ма уаранмыш. щрхутяли е ти-раз нумауншице вэ -миллэт-лэрарасы зэаощдэ тоггушма лара чвврилмщидар Респуб-ликаде вэгвццш Ьэмрэ ули->и. итимаичшуаси саситлик учуй еиади таЬлукэ Уаран-мыщдыр 1влныз ]ерли па-кишсНВТ органларьжын сэ’У-лэрн, олератив тэдбирлэр квоту лмеси сауэсагндэ Ьадисэлэ-рин агыр нэтичэ вермэсинин гаршысьжы алмаг мумкун олмушдур». миш Ьадасоннн мнллэтлэр-арасы мунасибэтлор ки-ми инчэ во naprnajbim тоЬл у коси догу.ран cahojo тэ’сир квс-тэрмэУэ билмэуэчэуиии rejA едэрэк Б. Н. Лелтсинин дит-гэтини буна чэлб етмнвддир ки, казак л ар Ьэрэкатьшыи Газахыстан ССР илэ РСФСР арасындакы мугавилэУэ, бу ил 30 август тарихли биркэ рэсми мэ’лумата во бу мэсэ-лэ барэсиндэ Б. Н. Лелтсинин то’.манат лар ына зидд олан эсассыз иддиалары «лэ баглы проблемлорин чиддн характерна™н Pycwja poh6op-тиуи тэрэфиндэн вахтыкда гя>мэтлондкрилмэсн казак-ларын ичтнмаи Ьэрокатынын лйдерлэрини белэ ^душунул-мэмиш Ьэрэкэтлэрдэн чэкин дирорда. Газахыстанын рэЬбэри Ру-c«Ja вэ Газахыстан халгла-рынын эн’энови чохэсрлнк досглугуяу Ьэр васитэ илэ горумагы. hap «ни дввлэтин суверенлиуини меЬкэмлэн-дирмэуи вэ эраэи бутевлуУу-ну тэ’мин етмоун гаршыпыг-лы борч Ьесаб едир. (СИТА). ;