Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 18, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 18, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ ^ « сенпаьр im** ил. № 179 БОРЧАЛЫ ДЭРДИ (Эввэли 1-чи сэЬифэдэ) кэлмипщи. 1989-чу ил сент-Ja6pbiH 8-дэ Тифлисин Чы-дыр ие]данындакы чохмин. ли -митингда Гамсахурдиа деЗирд» ки, Марнеулидэки б у тун АзэрбаЗчан мэктэб-лэрики багл&м&г, эвззиндз курчу м-эктэблэри ачмаг лазымдыр. («3apja Востока» гэзети. 11 OKTjaóp 1989). Амма Гамсахурдиа но едирдиса во но деЗирдисэ ачыг едир вэ ашкар д^ир-ди. Билирдин ки, о, аээр-ба|чанлыларын досту де}ил. ПрезидентлиЗи заманы харкни вэ дахили мэтбуат орган л ары» а в€рди|и муоаЬи-бэлариндэ дэ буну кизлэт-мир во ачыг билдирирд». Амма курчу рэЬбарлэринин чоху дилдо бир mej AejH36, эмэлдэ башга иш керуб. Мэсэлэн. Едуард Шеварднадзе кими. О чох вахт эсл сифэтини кизлэтмэЗэ ча. лышмыш, вэтэндаш гаршы-дурмасына шэраит Зарат-мышдыр. Бу Захынларда «Правда» гэзети Курчустан Девлэт Шурасынын сэдри Е. Шеварднадзе Ьаггында j аз дыры мэгалэни бела адлан-дырмышды:    «Тулку    дэриси кеЗмиш пэЬлэван» (2 сент-Ja6p 1992). Гээет бир «ечэ кун эввэл Jewa дэ е>ни мэ-caaoja Ьэср етди] и мага лани «Af тулку» маскасыны Зььртььр» адландьгрмышдыр. Бу магалэлардэ осетин лер, абхазлар, ачарлар барэдэ Курчустан рэИбэрли^инин je ритди}и сиЗасэтдэн даны. шылыр. Ьэмин OHjacoT бир гэдэр каскин шэкнлдэ азэр-баЗчаилылара1 да аиддир: ди-лини, моктэбини сыхышдыр-маг,    топоним и кас ын ы дэ- ^шдирмэк, мшили нифрэт ojaTMar вэ с. Эрази ва милли мэсэлэ-лари халгын ады ила ЬэЗата кечирмак олмаз. ДаЬа догружу. бу мэсалэлэрда «тулку CHjacaTH» Зеридилмамэ-лидчр. Ьалбуни Курчустан-дакы aзapбajчaнлlылap курчу халгын дан чох онун шо. винист рэЬбэрлэриндэн зэ-рэр    корублэр. Гамсахурдиа    ha'KHMHjJara калана га- дэр    Болниси шэЬариндэ 750    азарба}чанлы аилэси jauiajibipflbi. Екс-президентин деврундэ онлар говулду, ев-ларин аксариЯоти партла-дылды. Зандырылды. Ьар ше)дан эли узулэн эЬали баш    кетуруб гачды. Инди орада бир нофар да галма-jbi6. Сонра haMKH принсип Дманиси шэЬэринэ кечди, А зэрбаЗ чанлы лар вэзифэдэн кету рул д у. ишдан говулду, мэктсблар багланды. Гач-гьгн ахыны башланды. Бир дэфэ мэн вэ Ьермэтли шаи-римио Зэлимхан Jar у б Ба-Kbija кэлмиш гачгыиларын н уMaJ эндолэри ила бирлик-дэ кечмиш баш назир Ьэсэн Ьэсэновун Заньгнда олдуг вэ бу масэла ила девлэт сэвиЗ-Зэсиндэ мэшгул олмагы ха-Ииш етдик. h. Ьэсэнов Гам-сахурдианыи хасиЗЗэтини вэ азэрбаЗЧанлылара мунаси- бэтини Захшы билдиЗи учуй она jox, Сигуаja заик етди. «Теи-киз Ипполитович — де-ди, — бу нэ эЬвалатдыр. инди дэ Дманисндэк ахышыб кэлирлэр (керуиур, эввэлки гачгынлар барэдэ ДОуОшшрыи арасында селбэт олубмуш). Сигуа ш десэ ^ахшьгдыр: бизэ мазут кендэрии, вэ-зиЗЗэтимиз дезулмэз дэрэ-чада агырдьвр. Бизим баш назир иеэ ону инандырды ки, кестэриш верилиб. сизэ мазут да кедачэк, башга Заначаг да. Теки бу мэсэлэ-ни Золуна гоЗуи... Онда (Маи hHcc етдим ки. Курчустандакы азэрбаЗчаи, лыларын вэзиЗЗоти телефон занклэри ила дузалэ билмаз. Бела чыхыр ки, оилар «га» деЗэндэ дэн, «гу» де}экдэ су вермэлиеэн, joxca сэнии халгын ын бир парчасыны дибсиз учурума Зуварлада-чаглар. Охучулардан узр истэ-)иб баЗагкы сезлэрими так. рар едирам: милли мэсэлэ-дэн, достлуг вэ гардашлыг-дан сеЬбэт кедиреэ тулку сиЗасэти илэ ишлэмэк олмаз. Курчу рэЬбэрлэри Лэмишэ маЪз бу сиЗасэтлэ иш ке, рублэр. Бизимкишэрдэ иеэ тэпор олмаЗ'Ыб. Оилар иш кермак эвозинэ аичаг дост-луга, гардашлыга чагыр-мага тэшэббус едиблэр, гарпгылыглы гэрарлар да олуб. Амма Иамысы Заръгм. чыг, Иамысы уздэн, Ьамы-сы биртэрэфли. ^ 1989-чу илда АзэрбаЗчан вэ Курч^хган КП МК-ла-рынын «Курчустан — АзэрбаЗчан ан’эиэви гаршылыг-лы элагэлэрини даЬа да ин. кишаф етдирмэЗии эсас ис-тигамэтлэри» Ьаггында бирка гэрарьг гэбул едилди ва hen бир мусбэт нэтичэ вер-мэди, биз достлугдан Заз-дыг, онлар билдиклэрини ел эдил эр. А. Мутэллибов президент сечилэндэн аз сонра Гах — Загатала зо_ насында ЗашаЗан курчулэрэ баш чэкди, онларын оуф-рэсиндэ э]лэшди, дуз.черэк кэсди. Сонра баш назир h. Ьэсэновла Тифлисэ рэс-<ми керушэ кетди. Белэ бир керушу Курчустан азар-баЗчаилъгларьг чохдан кез-лэ|ир вэ ондан чох шеЗ умур-дулар. Амма рэЬбэрлэри-•миз зэрэр чакмиш азэрбаЗ-чанлыл^рла керушдэн 6oJyH гачырдылар, онларын дэрд-сэриндэн хэбэрлэри олса да, езларини о jepa гоЗмады-лар. Тоталитар режим деврундэ Ьэмишэ биз Курчустан. дан алдыгьвмьгздан ики гат артыгыны онлара вермишик. 03 naJbiiMbi3bi истэсэЗдилэр. ону да верэрдик. Амма бнр-чэ дэфэ дэ олса орадакы а з эрбаЗчаилыларын вэзиЗ-ЗЭТИ ИЛЭ ДевЛЭТ C9BH3J8CHH-дэ мэшгул олмамышыг. АзэрбаЗчан    Демократнк 4 у мЬу ри| Затяни гуранлар Ьэла 1917-чи илдэ рземи шэкнлдэ деЗирдилар ки, достлуг хатиринэ «сусуруг, сэсимизи чыхартмырыг». Амма ону да деЗирдилар ки. <Ьо|р ínejHH бир н aha Joe и олдугу кими турк сэбринин до бир HohaJacH вардыр ja». («Ачыг сез», 20 Занвар 1917-чи ил). ЧумЬуриЗЗэт замены иеэ Курчустан he. кумэтинэ бу барэдэ нота да верилмишди. ЬеЗФ ки, турк сэбринин «эЬаЗэсиии кес-тэрмэЗа онларын вахты вэ имканы олмады. Брмэнилэр кими курчу. лэр дэ мин бир 6ahaHo илэ ¿ 6ahaHOCH3 девлэт будчэ-СИНД8Н мааш ала« бутун азэрбаЗ ч аи л ы ла ры кундэлик ишдэн. .вэзифэдэн чыхарыб говдулар. Мэктэблэр Ja там, ja да гномон багланды. Адамлар говулаида мэкта^-лар дэ тэбии ки, багланма. лы иди. Сон бир нечэ илдэ геЗри-формаллар вэ онлара pyh верен девлэт рэЬбэрлэри, Ьэтта «знЗалыларын» беЗук эксэриЗЗэти дэ ачыг во кизли, мэтбу вэ rejpw мэтбу шэкилдэ азэрба)чан_ лылара душман мевгедэ да. Зандылар. Аээрба j чан л ылз-рын евлэрини сатын алыб Зерли курчулэрэ вермэк учун ajpbi-ajpbi идарэ во муэсисолэрин еЬдэсинэ вэ-зифэ гоЗдулар, план тутул. ду( пул топланды... Тарихи адлар кутлэви шэкнлдэ курнул эшдирилди. ОсетиЗа Ши., да Карт л и адландыгы кими Борчал'ы да Квемо Картли адлацмага башладЫ. Осе-тинлэр «кэлмэ». «кирэкеш» «гонаг» Ьесаб едилдиЗи кими азэрбаЗчанлылары да бу адла чагырмага башлвдьи лар. Курчулэр Болниси ра-joHyHyH Фахралы кими он минлик эЬалиси, rahроман, кечмиши, чохлу зиЗалыла-ры олан бир кэндин эввэл. чэ субасарына Зи^элэнмак истэдилэр. Халг узэ дуру б вермэди, онда дедилэр ки, «зорла алачагыг». Ело дэ ет. дилэр. Кунлэрин бириндо бир нечэ силаЬлы курчу кэ-либ кэндин башы устундо-кн. ерушэ, бинэ Зерлэринэ, мешэлэрэ. бичэнэк саЬэлэ-ринэ ЗиЗ-элэнди. Малццавар сахламага, донуз кекэлт. моЗэ башладылар. Кэнди дендэрдилэр тапдага. Инди Ьунэрин вар бу конддэ ja-ша. Курчустандакы геЗри-са-битлик деврундэ вазиЗЗэт даЬа да кэркинлэшиб. Ьеч кос Ьеч кэсин эризасини охумур. Варлы азэрбаЗчанлылары бир-бир oFy рлаЗыб куллн мигдарда пул тэлэб едирлэр. Динч оЬалиЗэ шэр атыр, адамлары 6ehTa«a са-лырлар. Пул гопартмаг, ди. дэркин салмаг учун мин бир Иоггадан чыхырлар. Бура-да ермэни бармагынын ол-масы да шубЬэсиздир. Инди елэ бир партлаЗьпн вэ-3Hjj8TH ¿араныб ки, догрудан да «туркун сэбгжнин Hahaja-си» Захынлашыо. АзэрбаЗчанын черэЗи илэ беЗуЗуб, курчу шовинизми идеолокиЗасы илэ зэЬарлан. миш, эслэн Гах инкилоЗла. рындан олан вэ Болнисидэ caha мувэккили ишлэЗэн Нугза)р адлы бир нэфэр ке. чэн ил ики ушат атасы олан азэрбаЗ чанлыны Золкв$эч кэндиндэ чамаатын кезу гар-шьгсында вуруб елдурмуш-ду. Чана доЗмуш кзнд ча-мааты ону тутуб агача са-рымыш вэ елунчэ деЗмуш-ду. Ахырда еланин анасы бал та илэ о мэл’унун башы-яы эзмишди. Экар биз езумузу, девлэт гурумумузу АзэрбаЗчан Демократии ЧумЬуриЗ'Зэтинин вариси heca6 едириксэ. рзс. пу блика дан кэнарда jamaj-aH азэрбаЗ чанлы лар барэдэ онун сиЗасэтини дэ давам етдир. мэлиЗик. Ьэмин сиЗасэт бело бир эсл демократии бу-невро узэриндэ кеклзнмиш-дир:    АзэрбаЗчанда олан бу тун етник груплар бизим тамИугуглу вэтэндашымыз-дыр, ajpbi-сечкилик, мэним-ки-сэнинки, Зерли-кэлмэ сеЬбэти олмамалыдыр. Кэнарда JauiajaH соЗдашлары-мыз да бизилгкилэрдир. Онларын Ьугугунун тапданмасы бизим Ь\тугумузун тапданмасы демэкдир вэ буна Зол верэ билмэрик. Бу девлэт ики ил Зашады. ДедиЗинэ да ома л етди. Страны 70 ил эрзнндэ АзэрбаЗчан he-кумэтинин АзэрбаЗчандан кэнарда ЗашаЗан соЗдашлары илэ ишбирлиЗи, м^шасибэт консепсиЗасы, фэалиЗЗэт прог-рамы олмамышдыр вэ инди дэ )охдур. Бу иш езбашына. гоншуларымызын инсафы-на бурахылмышдыр. Орадакы гардашларымыз индиЗэ гэдэр демэк олар ки, jHjacna, саЪибсиз бир вэзиЗЗэтдэ Ja-шамышлар. Коммунист реп-ресиЗ'аларынын эн ачысы, истисмарын эн агыры онларын ' гисмэтинэ душмуш. дур. Ермэнистандакылар орадан тамам енлиниб супу-рулду. 9кэр бу Ьагда ху-суси консепсиЗамыз ишлэ-ниб Ьазырланмаса, Курчустан да jauiajaH соЗдашлары-мызы да Ьэмин агибэт кез-лэ]ир. Гамсахурдиа деЗир ки. «Мэн barra инанырам». АзэрбаЗчан халгы да harra ина-ныр. Амма бу «Ьаглар» мухтэлифдир. Бэ'зи курчу шовинистлэри ез салафлэ-ри Л. Bepwja вэ В. Кабу-ловун дили илэ данышыр. Бу ' о Кабуловдур ки. Ом э р Фанг ними бир а дамы полис идарэсиндэки иэолЗаторда деЗэ-деЗэ еддурмэк истэ-3«рди. Сонра вэзифэ пи л лоси илэ Зухарылара. лап чан. чиЗэри БериЗанын }аньша-чан галханда да азэрбаЗ-чанлылары Maphэлэ-мэрЬола Курчустандан тамизлз мак сиЗ'асэтини -Ьэ}ата кечирмэЗ© чалышьгрды. Чунки Сталин демишди ки, «Курчустаны мадэни республика, Тифлиси мэдэни шэЬэр етмэк учун азэрбаЗчанлылары орадан кечуртмэк лазымдыр». Ста-линин агибэти мэ’лумдур, БериЗа илэ Кабулов а|ры-ajpbi камераларда Затсалар да, бир Зердэ куллэлэнди. лэр. Бах маним халгымын инаидыгы harr б>гдур Шамил ГУРБАНОВ, фнлолокиЗа елмлэри докто. ру, профессор. МЭСЧИД АЛЛАН ЕВИДИР Муслум ГулиЗев эсл oah-мэт адамыдыр. арычылыг-ла мэшгул олу.р. Кезэл аилэ саЬибидир. Лакин даЬа чох хеЗирхаЬлыгы илэ таяыныр. ЕЬтиЗачы оланлара тэман-насыз эл тутандыр. Конддэ гэдим мэсчид вар-ды. Отузунчу иллэрдэ М!ЭК. тэбэ чеврилмишди. Ьэмишэ фикирлэширди:    мэктэб    ла зымдыр. зэруридир. Tah-силсиз, елмсиз he4 нэ еда билмэрик. АнМаг моочид до АллаЬ евидир, мугзддэе очагдыр. Гати гэрара кэл-ди ки, фуреэт душон кими кэнддэ бир мэсчид тиксин, ез харчи, Ьэм дэ ез эли илэ. Ики ил эввэл бош бир саЬэ сечди. — Алтмьип мин манат аЗырды. Иишаат мате риал л ары кэтирди вэ ишэ башлады. Кэндин сакинлэри до KGMoja колдилэр. Белочо диварлар учалды. сэккиз-кушоли мэсчид бинасы ha-зыр олду. усту аг домирлэ ©ртулду. Гапылары чамаа. тын узунэ ачылды. ha мы Муслум кишинин эмоЗини JYkcok гиЗмэтлэндирди. Инди Пиригулу^а колон гонаг-лао да узагдан кез охша-JaH кумбэзи керэн кими деЗирлор:    бу    мосчиди    бина елоЗэно АллаЬтаала ахи рот-до гэср гурсун. Бариз ЭСЭДОВ, «Халг гэзети»нин мухбнри. Ч9ЛИЛАБАД ХЭБдРШ КЭНД МУЭЛЛИМИНИН ШЕ'РЛЭР КИТАБЫ Мнсир Аларлыньж «мзасы-ны Чалялабадда Jaxuibi та-иыЗырлар. А лар кэнд мек-тэбиндэ чалышак бу исте*. дадлъг муэялимин ше’рлори тез-тез paJoH гээетинин сэ-Ьифэлориндо, республика мэтбуаггында дэрч олунур. Бу кутнлордэ Мискр муэлли-мин и^1к китабы чапдан чых-мышдыр. О, «Агла. каманым, агла» адланыр. Муеллиф ез кэдерини, гээеб вэ ниф-рэтини    гэлэ.мэ алмагла 6э- рабэр мухтэлиф hojaT лев-Ьэлэртни дэ тэсвир едир. K6PYUI - ДИСКУССША АзэрбаЗчан Халг Демократии    ПартиЗасынын али мэслэЬэтчиси Рафиг Абдулла Зев paJoH зиЗалыларынын во cttjacH фэалларьгнын бир трупу илэ керушмуш, онларын суалларына чаваб вермишдоф. Керушдэ АзэрбаЗчан    Халг ЧэбЬэсинин, Милл«    Истиглал вэ Соси. ал-Демократ партиЗалары-нын Зерли нума>эндэлэринин суал вэ чыхышлары этра. фында дискуссий олмуш-дур. Республикада бутун гуввэлэрин ваЬид мэгоэд этрафында бирлэшмэси ар-зуларындан, Ьабелэ АХДП Чэлилабад cnJacH ше бэси-нин биринчи конфрансына Ьазырлыг мэсэлэлэриндэн кениш ceh6aT ачылмышдьер. ГАРМОН ЭВЭЗИН9 СИЛАЬ Чэлилабад муенги мэктэ-бинин Зетирмэсн Фэрмдэ ЭлиЗева чобЬэЗо кенуллу Зола душен до аглына да кэ-гирмэзди ки, Ьачанса ганлы-гадалы Зерлэрдэ догма pajo-нунун бэдии езфэалиЗЗэт коллективлэри илэ керушэ-чокдир. Бу чэсур гыз Га-рабагын одлу негтэлориндэ Чэлилабад мусигичилзри илэ растлашмышдыр. Эввэллэр ез эмэк Ьаггын-даи 12 мин манат весант топлаЗыб Милли Ордунун. Ьесабыиа кечирмиш paJoH моданиЗЗэт ше'бэсинин колле кт и ви бу дэфэ топларын курладыгы )ерлзрдэ деЗуш-чулэр учун консертлэр вер-мишдир. Чо лилабадлыла р езлари илэ он мин манат-лыга Захьж эрзаг вэ кундэлик талэбат мал лары да апармышлар. Оилар эввэлчэ Тэртэрдэ — Pahwra Оручова адына гуртулуш баталЗонунда чы-хыш етмишлэр. ФэридэЗэ дэ орада раст калмишлэр. ДеЗушчу гыз мусигичклэрэ гошулмушдур. Бир нечэ аЗ эввэл севимли гармонуну атыб оилаЬа гуршанмыш инчэ эллэр бу дэфэ силаЬы кэнара гоЗуб «ширмаЗы дил-лэрэ» сарынмыщдыр. PajoHyH бэдии еэфэалиЗ-joT коллективлэри Ко ран-6oj баталЗонунда да Двйш-чулэр гаршьгсында чьгхыш етмишлэр. Ев ешнЗимизин 1арашыгы, са“ба:1Ь^ *ал^д1|ад,а ^vpKHja^^^ajSaf ^ AaeiaHHja, ми, ганад ачыр, узаг 0Л^лэрэ yYy J^ д'урдумузун кезэллик рэмзинэ, сэнэт пас-Франса, ФннландиЗа — с“1впы узувдур УРД^ У у кэтирир, Ьэм дэ швЬрэт. Дил портуна чеврнлмиш ха^аларымыз ^изэ Ьэм Нагыл-Ьека]этлэр    узаг дн1арларда билэн, данышан 6JPMa™aP“H ^л^ь^Суяавеоди1ева (сагда) вэ Гэнимэт МэЬэррэмова АзэрбаЗчандан сеЬЙэт ачыр. Зулфпу|э Худаверди)ева i д >    ч    ибадовундур да бела нагыл муэллифлэриндэндир. ЬвЮЧАН ТвБНЛИ ГАЗ ЛЖДУР, Ч0РЭК БИШИРИЛМИР Нечэнчи кундур Чэлилабад чамаатынын хеЗли Ьиссэси субЪ тездэн евдэн черэк пэс-рэти илэ чыхыр. Черэк ои-ширэн кичик муэссисэлэри гапы*гапы кэзир, вурЬавурлу, ЬаЗ-Ьэширли невбэлэрдэ са-атларла кезлэЗир. Амма чв* рак сатанлара узанан эллэ-рин чоху бу ЬэЗати не’мэтэ чатмыр... Республиканын бир чох ра-Зонлары кими Чэлилабада да тэбии газ верилмэси даЗанды-рылмышдыр. Бу сэбэбдэн шэ-Ьэрдэки черэк заводу ишлэ-мир. Умид черэк биширэн сехлэрэ галмышдыр. Бурада електрик енержиси илэ ишлэЗэн 4—5 бела кичик муэс-сиеэ вар. Онлар там кучу илэ фэалиЗЗэт кестэрсэлэр кундэ 3—4 тон мэЬсул верэрлэр. ШэЬэр чамаатынын иеэ кундэлик тэлэбаты 12—13 тон-дур (кэндлэрдэн кэлиб ра1он мэркэзиндэн черэк аланлары, гонаглары бураЗа дахил ет-мирик). Демэли, эн 1ахшы Ьалда шэЬэр сакинлэринин 40 — 50 фаизи магазадан че* рэк ала билир. Бир кун черэк заводуна лап тездэн Золландым. Му-эссисэнин ЪэЗэтиндэки «сех-лэрин» гаршысында дэстэ-дэстэ ушаг. гоча, гадын, киши чэркэлэнмишди. Адамла-рын бир кезу сатыш бачасы-на дикилмиш. дикари раЗон рэЬбэрлэрини араЗырды. он-парын гарасына ЬеЗ килеЗлэ-нирдилэр. Газет ишчиси ол-дугуму билэнлэр мэни «Заха-ладылар» Бири сеЗлэди: Та-хыл алмышам, уЗутмэЗэ Дэ-1ирман тапмырам. Дикари билдирди:    Унум вар, евдэ чеоэн биширэ билмирик, газ кэлмир, ишыг да кэркинлиЗэ дезмур, тез-тез сенур. Уну, тахылы олмаЗанлар иеэ мэ-лул-мэ'лул черэк заводуна тэоэф боЗланыр. онун нэ вахт ишэ душэчэЗини сорушурду-пао. Керду клэри ми.    ешитдик- лэрими ра]он ичра ЬакимиЗ-1эти рэ11бэрли|инэ данышдым. Сезлэрими соЗугганлыгла гар-тыладылар. ВэзиЗЗэти аз га ла тэбии Ьал кими гиЗМэт лэндирдилэр. Ьалбуки вэзиЗ Зэт фэлакэт Ьоддиндэдир. Тэбии газын кэсилэчэЗи барэдэ бир нечэ кун габагча-дан Чэлилабад раЗон ичра Ьа-кимиЗЗэтинэ телеграмла хэ-бэрдарлыг едилмишдир. Тэ-эссуф ки, бунун сэмэрэси олмамышдыр. Вахтында Ьеч бир тэдбнр керулмэмишдир. Бу да нэтичэси: эввэллэр бол тахылы илэ танынан Чэлил абад черэЗэ тамарзыдыр. Рафиг ЬЭСЭНОВ, «Халг гэзетн*ннн мухбнри.ЧИДДИ СИГНАЛ ТОРПАГ K0W9K ИСТЭ1ИР... Бу «уму.кусусундэ* Иаглы. дыр. Ьэр шеЗин эзэли caju-лан торпагын ЬараЗыны, нэ-фэсини дуЗмасаг, дэрдинэ чара гылмасаг, кунумуз фэна кечэр. Сон иллэрин ичтимаи-cHja си Иадисэлэри экин-бичин ишлэринэ дэ ез тэ сирини кестэриб. Бир чох саЬэлэрдэ мэИсулдарлытын ашагы душ-мэсинин сэбэблэриндэн бири дэ экинлэрэ лазыми мигдарда кубрэ верилмэмэсидир. Са бирабад раЗонларарасы ним Зэви мэЬсуллар тэчЬизаты базасындакы вэзиЗЗэт чидди тэшвиш догурур. РаЗонун тэ-сэрруфатлары онлар учун нэ Зэрдэ тутулан 12 тон мине-ралын чэми уч тонуну, саат-лылар иеэ тэгрибэн 23 фаизини апарыблар. Ьачыга бул раЗонуна аЗрылан кимЗе мэЬсулларынын да хеЗли Ъис-сэси бу кунэдэк дашынма-Зыб. Бир сезлэ. базанын ан-барларында галагланмыш 8 мин тон кубрэЗэ саЬиб ду-ран Зохдур. Хэстэликлэрэ, зэрэрвери-чилэрэ гаршы мубаризэ мэг-сэдилэ алынмыш мин тонлар-ла зэЬэрли маддэ д,э Зыгы-лыб галыб. Буну тэсэрруфат-ларын зэрэрверичилэрлэ му-баризэдэ ку]а биоложи усул-лара устунлук вермэлэри илэ изаЬ едирлэр. Елэ иеэ го, республиканын элагэдар на зирлик. идарэ вэ тэшкилат лары мэсэлэни дэгиглэшди-риб истеЬсалчыларла тэсэр-руфатлар арасындакы баг-лашмалара дузэлиш версин-лэр. Joxca лузумсуз Зерэ чэ-килэн хэрчлэр индики игти-сади чэтинлиЗи бир аз да дэ-ринлэшдирэр. Tahnp МУХТАРОГЛУ, «Халг гэзети»ннн мухбнри BAfblHflA Y3YM ГАЛДЫ• •• СеЬбэтэ башлаЗанда адэтэн сезэ ajar вериб деЗэрлэр ки, сез вахтына чэкэр. Абшерон баглары Ьаггында биринчи Зазыда вэ'д етдиЗимиз энчир-узум дэсткаЬлы сеЬбэтими-зин дэ эсл мэгамы Зетишиб. Бу ил бу 6ahap бир гэдэр ке-чикдиЗиндэн бал даман энчи-рин, ширинлиЗи богаз кеЗнэ-дэн шанылы .багларын езкэ бусаты вар... Эсл энчир, ме-вуч гурудулан, абгора сузу-лэн, сиркэ тутулан, мурэббэ, ричал, дошаб биширилэн вахтдыр. Гора биширэн иЗул ки баша чатыб гарпыз дэЗди, баг-ларын нисбэтэн аз гаЗгылы кунлэринин дэ сону JaxbiH-лашар. Энчир узум ки Зетиш-ди, баг эЬли эн'энэви сэЬэр ча]ьшы cy6h тездэн, ачгары-на энчир Земэклэ. сонраса пендир вэ узумлэ евэз едэр. Абшеронун узаг-узаг ел-лэрдэн узу бэри адла flejn-лэн энчир-узумунун гыш тэ-даруку елэ бу вахтлар баш-ланыр. Эслиндэ тэдарук Hjy-лун эввэлиндэ Зашыл рэнкли узум салхымлары кунэшдэн нур ичмэмиш oauinajbip. Гора, Зэ’ни кал узум сулананда багы кэзиб-долашар, сеЗрэк кил эли салхымлардан, суфрэ-J9 rojMara лаЗиг билинмэЗэн узум невлэриндэн — ширеЗ<№ дэн, каванкирдэн дэриб бир кечэ ашеузэндэ, ja башга габ-да сахлаЗарлар ки, горалар лахласын. Caoahucbi гораны дэнлэЗиб тохмагла эзэр, бу-ланыг гора суЗуну бир нечэ кун дурулдандан сонра тэн-зифдэн сузуб та агзыначан шушэлэрэ долдурарлар ки. ичиндэ haea галмасын. Joxca Ьава cyjy ачыдыб тэмини дендэрэ билэр, шушэлэрин агзыны меЬкэм-меЬкэм багла-Зыб гырх кун кундушэн Зердэ сахлаЗарлар. Гырх кунун тамамындакы гора cyjy шэф-фафлыгыны итириб хына рэн-кинэ душду. демэли, абгора Ьазырдыр. Абгоранын Заглы херэклэр, эн чох да Бакы мэтбэхинин Mamhyp Земэклэ-ри олан эт гутабы. ич гута-бы Занында мисли Зохдур. Баш агрыларында, урэк бу-ланмада, гаи тэзЗиги артан-даса эсл дэрмандыр. Узумун калы Зетишинчэ багын кунтутар Зериндэ мев-чалан гурулар. Мевчаланы узу килавара дузэлдэр, уч тэрэфинэсэ алчаг чэпэр чэ-кэрлэр, бир rajfla олараг, хэз-ри тэрэфин чэпэрини Ьундур едэрлэр. JepHHaca шоранлыг-да битэн назик. узун гым (учу сачагланмаЗан гамыш) дешэЗэрлэр. Мевуч гурутмаг-дан етру адэтэн нри кил эли ширин узум невлэрини — аг шаныны, дэрбэндини, кишми-шини сечэрлэр. Гуру меЗнэ чубугларыны Зыгыб Зандырар, кулуну cyja текуб гарышды-рар, узум салхымыны бу мэЬ-лулда ЗахалаЗыб кунэ сэрэр-лэр. Дошабы багын бэЬэри сов-руланда, меЗнэлэрин japnarbi саралыб салхымлар там ши-paja долаидв биширэрлэр. Дошабын Ьасилэ кэлмэои 2—3 кун вахт апарар. Озу дэ бу ишдэ ушаглы-беЗуклу бутун ев адамы, иштирак едэр. Узум у дэриб jyjap, cyjy там чэкилмэмиш дэмлэЗэр. килэлэрин чохуну Jaxuibi эзилсин деЗэ зинк-зинк (Ja'-ни уч-бир, дерд-бир) дэнэ-лэЗиб хусуси новлу тэмиз ахура текэрлэр. Чаван ушаг-лар аЗагларыны тэмиз Jyjy6 дырнагларыны тутар, балаг-ларыны чырмалаЗыб ахурда-кы узуму тапдаЗар, эзиб ши-рэсини чыхарарлар. Узуму аз оланлар, васвасылар эзи]-Зэтин чохалмасына мэЪэл гоЗмаз, узуму эллэ сыхарлар. Сыхылмыш ширэЗэ ширэхак, Зэ’ни ширэли торпаг гатарлар. Экэр ширэЗэ ширэхак гатыл-маса, ондан бишэнэ дошаб jox. туршаширин деЗэрлэр. Туршаширин нэ гэдэр лэззэт-ли олса да, дошабын JepHHH вермир (кэлэм долмасынын, судлу сыЗыгларын устунэ туршаширин текэндэ херэЗин дады бирэ-беш артыр). Ширэхак аг рэнкли торпагды, Абшеронун мухтэлиф Зерлэ-риндэ торпагын алтындан ширэхак чыхыр. Мэсэлэн. Заб-ратла Маштага арасында инди ^аеропорт joay деЗилэн Зол 6ojyH4a саЬэлэр этраф кэнд-лэрдэ та гэдимдэн ширэхак Зери кими мэшЬурдур. Нэ иеэ. Узум ширэсинэ ширэхак гатыб кечи JyHyH-дан тохунмуш торбаЗа текэр, Ьундур Зердэн асыб алтына газандан, тасдан rojap, ширэ-нин там сузулмэсини кезлэ-Зэрлэр. Дошаббишмэ мэраси-ми хусуси чанланма, бир гэдэр дэ нараЬатлыгла кечэр. Бэзэн дошабы аз гала чаЗ дэмлэмэЗи белэ бачармаЗан кишилэр елэ усталыгла, елэ мэЬарэтлэ биширэрлэр ки. Aejapcan даЬа бунларын элин-дэн кэлмэЗэн. бачармадыгы бишмиш Зохду. Кур очаг галанар, чалын-мыш ¿умурта агыны ширэЗэ гатыб очага гоЗарлар. Илдэ бирчэ дэфэ баш верэн бу Ьа-диеэни ушаглар севинчлэ гар-шыла]ар, кэфин «даг» ола-чагыны эллэриндэ hejea сэ-бирсизликлэ кезлэЗэрлэр. Догрудан да, кур очаг устун-дэ пыггапыгла rajHajaH тирании сэтЬиндэ вулкан пус-курмэси кими галхан аг-са-ры KenyJyH галхыб парчалан-масынын тамашасы ajpbi алэмдир. Дошаба атылмыш hejBa дилимлэринин дадыны сезлэ дэгиг тэсвир етмэксэ чэтин мумкун ола. TajHaJaH дошаб устунэ кэ-лэн Ьэр кэс «саглыгла JeJo-сиз, шадлыглара гисмэт ол-сун» деЗиб хе]ир-дуа верэр. Очагын деврэсиндэ фырла-ныб фикри-зикри дошабда чэмлэшмиш анасындан, нэнэ-синдэн «бэс Ьалва нэ вахт чалачагсан?» сорушан ушаг-ларын ешитдиЗи чаваб бу олар: «Сэсини кэс, бэдниЗЗэт, истэмэЗэ mej гэЬэтди?» Амма дилдэ белэ десэлэр дэ, Ьалва арзуламаг пис эламэт олдугундан урэклэриндэ дошаб cojyJaH кими тезчэ бир тава Ьалва чалачагларына сез верэрлэр, вердиклэри се-зу дэ унутмазлар. Jepfla галан узумун лап чурумуш. тулланмалы олан килэлэрини шушэ бэрнилэрэ Зыгыб агзыны да узум пуча-лы илэ ертуб кун душэн jepa rojap, мыз (агчаганаддан да кичик чуму) салмагыны, тундлэшиб сиркэ олмагыны кезлэЗэрлэр. Ьэкимлэрин тэбии воло-кардин дедиклэри энчириш тэдаруку дэ бир алэмдир. Энчир гурутмаг да бир дэст-каЬдыр ки кэл керэсэн! 4hJ энчирин ки габыгыны елэ-белэ cojy6 кунэ сэрэрлэр, гу-руЗандан сонра онун адына пискэндэ деЗэрлэр. 0з ширэ-синдэ габыглы-габыглы raj-•надылыб сонра дан гурудула-нын ады иеэ ширбэдир. Абшеронун дэли хэзрисинэ нэ деЗэсэн, бир дэ керуреэн ке-чэни-кундузэ гатыб эсди, чошду, Зетишмиш сары эн-чирлэри Зерэ текду, будагын-да галанларыса Зарпаглар чырпыб Заман кунэ гоЗду. нечэ деЗэрлэр, Ьеч агыза алын-масы галмады. Онун да ча-рэси вар. Энчирин эзиклэри-ни газана Зыгыб хэшилэ де-нэнэчэн вам одда гаЗнадар-лар. СоЗумуш кутлэЗэ аза-чыг истиот, зевгэ керэ Ьил, михэк. дарчын, зэнчэфил гатыб булудлара (сахсы, чини синилэрэ) бэрабэр галынлыг-да Захыб гурудар, гуруЗандан сонра пахлава шэклиндэ дог-раЗарлар. Бунун да адына зинчилфэрэч деЗэрлэр. ГаЗ-нанмыш энчирин ширэсинэ тэзэ энчир текуб биширэндэ она ричал. ширэни гатылаша-надэк гаЗнатдыгда иеэ энчир дошабы деЗирлэр. Энчир тэкчэ урэЗэ Зох, бир чох хэстэликлэрэ дэ хеЗир-дир. Дошабы бронхити оланлара кемэк едэр. Ичинэ шир-вэ гатылыб гаЗнадылмыш суд иеэ соЗугдэЗмэ заманы синэ-ни Зумшалдыб бэлгэм кэтир-диЗинэ керэ мисилсиз ‘ дэрмандыр. Биз Ьэлэ хар тутдан, ае. тут дан, алча-кавалыдан, ал-мадан, ЬеЗвадан Ьасилэ кэ-лэн чешид-чешид, леЗун-ле-Зун, Ьэр бири чан дэрманы бишмишлэрдэн, меЗвэ гахьШ-дан, лавашанадан сез ачма-дыг. Чунки мэгсэдимиз Бакы багларынын энчир-узу-мундэн. бу эвэзеиз не’мэтлэ-рин АзэрбаЗчанын башга бел-кэлэринэ аз мэ’лум гыш тэ-дарукундэн данышмаг иди. * * * Уч рэнк. Мави, сары, Зашыл. Уч анлаЗыш. Мави сэ-ма, гырчын лэпэли дэниз, кэЬрэба мисаллы гум, Зашыл меЗнэлик. Абшерон баглары. РуЬун динчэлдиЗи, «багында узум галды, Земэдим кезум галды» баЗатысынын чаг_ рылдыгы. чискинли паЗыз кунлэриндэ нарын Загыш дам-лалары шэЬэр евлэринин паи-чэрэлэринэ чырпыланда урэк-лэрдэн «Зенэ о баг олаЗды» кизилтиси кечэн хатирэли бир мэкан. * * • Улу бабаларымызын даш-лара Ьэкк олунмуш нэсиЬэт-лэри дашлашмыш гэлблэри-мизин бузуну инди-инди эри-дир. Кучлу олмаг учун езу-музэ гаЗыдырыг. Бизи кеку-музэ баглаЗан теллэрин чоху Задлашма говгаларындан саламат чыха билиб. Бэс Бакы багларынын кеЬнв бусаты. бэрэкэти нечэ, нэ вахт гаЗы-дачаг? К. ЧАЬАН.НАХЧЫВАН ХЯВЭРЛЭРН JEHH БАШ НАЗИР СЕЧИЛМИШДИР С-зСЗ-Е. Нахчыван Мухтар Рес-публикасы Али Мэчлиси-нин сэЬэр саат 11—э тэ’Зин олунмуш сессиЗасы Заляыз кунортадан сонра ишэ башлады. Депутатларын муза-кирэсиндэн сонра сессиЗа-нын кундали)и гэбул олуйду. Эввэлчэ мухтар республика баш назиршшн сечил-моси мэсэлэсинэ бахылды. Депутат лар Шэмсэддин Хаи-бабаЗеви беЗук сэс чохлугу илэ бу вэзифэЗэ сечдилэр. Сонра. «Нахчыван Мухтар Республикасында мев-чуд сосиал-игтисади вэзиЗ-эт вэ гыш мевсумунэ Ьа-зырлыг тадбирлэри» мэсэ-лэсинин музакирэси башланды. Баш назир Шэмсэддин ХанбабаЗев ез мэ’->узэсиндэ блокада нэтичэ-синдэ Зараимыш кэркин вэ-аиЗЗэти тэЬлил етди, чэтин-ликлэри арадак галдырмаг учун керулмэли олан тэд-бирлэрдэн данышды. СессиЗа ез ишнни давам етдирир. ЬEJДЭP ЭЛИJEB Ц^ИЭЛЭРИ ТЭКЗИБ ЕТМИШДИР Нахчыван Мухтар Рес-публикасы Али Мэчлиси-нин сэдри ЬеЗдэр ЭлиЗев Зерли ¥елевизиЗа иле чы-хьгш едэрэк демишдир: «Мэн ез вэзифээддэн кет-мэк фикриндэ деЗилем». Умумхалг сечкиои >олу илэ Зерли парламента сечилмиш вэ бу н ума )эн дэли ЬакимиЗ-3эт органына башчылыгедэн Ь. ЭлиЗевин фикринчэ. мэЬз »иди. Ермэнистанын тэгси-ри узун дэн мухтар республиканын там блокадада гал-дыгы вэ онун нэтичелэри-ни арадан галдырмаг учун мумкун олан бутун тэдбир-лэр керулдуЗу    вахтда исте'фа вермэк сечичилэ-рэ гаршы хэЗанэт оларды ЬеЗдэр ЭлиЗев АээрбаЗ-чанын )ени рэЬбэрлиЗи илэ разылашмамасы барэдэ ша_ Зиэлэри дэ тэкзИб едэрэк геЗд етмишдир ки, мухтар республикада ичтимаи-си]аси вэзиЗЗэти сабитлэшдирмэЗэ дайр керулэн бутун тад-бирлэр АзэрбаЗчан Ьекумэги илэ. шэхеэн президент Эбул-фэз ЕлчибэЗлэ раэылащды-рылмышдыр. «Реал» — Азэранформ. IБИР ДАЬА ЬОНЕККЕР ЬАГГЫНДА АДР-ин кечмиш рэЬбэри Ерих Ьонеккерин арвады-нын фикринчэ, онун haJaT Золдашына рус Ьэкимлэринин гоЗдугу диагноз АлманиЗа Ьаким даирэлэринин xejpilH9 сахталашдырылмышдыр. ИспаниЗанын «ТЗемпо» Ьэфтэлик нэшринэ мусаЬибэ верэн Маргот Ьонеккер rejfl етмишдир ки, рус тэбиблэринин онун ЬэЗат Золдашынын «кафи* сэЬЬэти илэ баглы нэтичэлэри «Чили Ьекумэтини алдат-маг» вэ онун АФР-э верилмэсини тезлэшдирмэк мэгсэ-ди дашымышдыр. Маргот беле Ьесаб едир ки, онун эринэ гаршы те-рэдилмиш нэ варса, «АДР-ин сиЗаси вэ Ьэрби рэЬбэрли-Jh узэриндэ сиЗаси мэЬкэмэ гурмаг» арзусу илэ изаЬ едилэ билэр. «КомсомолскаЗа правда». AEMOKPATHJA ОЛАН *РДв ТЭТИЛ БАШВЕРМ9М8ЛИДИР Полшанын муЬарибэдэн сонракы тарихнндэ эн узун тэ'тил баша чатмышдыр. О. Снлези]анын Тыхы шэЬэ-риндэки миник автомобиллэри заводу днректорлугу нлэ та'тилчилэр арасында кузэштли сазишнн имзаланмасы илэ битмишдир. Итали)анын «Стампа, гэзетииэ мусаЬибэ верэн Полша президента ЛеЬ Валенса демишдир: Сон тэ тиллэр бизим Ьамымыза бир.дэ субут етди ки, демократии шэраитдэ. президент вэ Ьекумэтин данышыглара ме)л квстэрди]и бир вахтда тэ’тил методу езуну дог- Р*Л™УР    .Правда,-«МОСКВИЧ» АЛМАГ Y4YH НЕЧЭ ИЛ ПУЛ MFMAr ЛАЗЫМДЫР! Узун муддэт 1.175 аилэнии разылыгы илэ кэлио вэ хэрчлэрини мушаЬидэ едэн Саратов лэри ьесабламышлар ки. киши косому алмагдаи етру фэЬлэ ва гуллугчулар 34 кун. колхозчулар 71 куи^ «Са патов. со!удучусу алмаг учун мувафиг олараг 147 вэ 303 кун рэнкли телевизор учун 271 кун. «Москвич, авт^ „обили алмагдаи отру ис» 12 »» "0^лДИрЛ8Р’ Ьэлэ ]емэк. кундэлик хэрчлэр бура дахил де)ил. «Правд»».КУБАНЫН КЭЛОЧ01И НАМИНЭ Эслэн кубалы олан америкалыларын милли фонду фидел Кастро Ьекумэтинин JyKcaK вэзифэли мэ’мурлары илэ геЗри-рэсми элагэ сахлаЗыр. Бу нуфузлу муЬачир тэшкилатынын сэдри Хорхе Мае Наноса МаЗанидэки ига-мэткаЬында журналистлэрлэ кврушундэ демишдир ки. оу элагалэр «Кубанын сиЗйси кэлэчэЗини музакирэ етмэк» мэгсэдилэ hajaTa кечирилир. Мае Каноса индики Куба режиминин тезликлэ сугут едэчэЗини билдирмишдир. Онун деди]инэ керэ рэсми Ьекумэт даирэлэри илэ мунасибэтлэр демокретиЗаза динч кечиди тэ’мин етмэлидир. «Комсомол с ка]» правд»*. ;