Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 18, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ-*- « CEHTJABP tm-w ил. -ф- м 179 АЗЭРБАМАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА JAUIAJAH МИЛЛИ АЗЛЫГ, АЗСА1ЛЫ ХАЛГ ве ЕТНИК ГРУПЛАРЫН НУГУГ ВЭ A3 А ДЛЫГЛ АРЫНЫН ГОРУНМАСЫ, ДИЛ ВЭ МЭДЭНИЛЭТИНИН ИНКИШАФЫ Y4YH ДЭВЛЭТ МРДЫМЫ ЬАГГЫНДА    I АЗЭРБАМАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ Азерба^чан Республикасыньш эразисин-де милли азлыг. азса]лы халг вэ етиик груп-ларын ^шадыгъшы вэ онларын сэрбэст инкишафы учун элверишли шорада ¿арат-маг ehwj'anbiHbi нэзэрэ алараг, республикада миллагглэрарасы мунаси-ботлэри даЬа да такмиллащдирмек во гу. рулмагда олан hyrynr дев лот тэлэблэотг сэвиЦосинэ галдырмаг мэгсэдини ачыгла. Japar, Азэрба!>чан Республикасыньш девлэт мустагилл^и* Иаггьшда KoHCTHTycwja Ак_ тын ЫН' 19-чу маддэсиии ©сас кетурарэк, ‘елнэмиздэ миллиЛэтиндан, иргиндаи вэ днииндэн асылы олма^араг шэхеиЛ'эт азад-лыгыны вэ бутун вэтэндашларын hyryr 6эрабарл и j и н ин денмэдэн hejaTa кечирил-мэси 3apypHjjaT!HHH- нэзэрдэ тутараг гэрара алырам: • 1 AüüpúajMaH Республикасьшын На. зирлэр Кабинетинэ, Азэрба^ан Республи-касынын назирликлэринэ вэ идарэлэринэ, jep.'iH ичра haKHMKjjaTH башчыларына: A3sp6aj4an Республикасьшын ©разисии-дэ jaiuajaw милли азлыг, aзcajлы халг вэ етиик групларын нума}эндэлэринин Азэр-6aj4aíi Республикасьшын Конституси!а-сында wyojjüH едилэн cHjacH, игтисади, сосна л, мэдсни Ьугугларыньг вэ азадлыг-ларыны горумаг, онларьш hajara кечирил-мэсинэ jaxbiHaaH кемок кестэрмэк мэгсэди илэ назирлик вэ идарэлорин фэали^эт чэрчивэсиндэ милли мунасибатлэрлз баглы мэсэлэдзрэ, бу фэрмандан ирэли кэлэн вэзифэлорэ Иэртэрафли бахылсын. Милли азлыг, азса|лы халг вэ етник групларын я ума J©h дал эринии пешэ ha-зырлыгына yjryH олараг вэ hen бир а^ры-сечки>ли>е мэ’руз галмадан бэрабэр hyryr-лара малик олмасыны нэзэрэ алараг Ьами» hyryr ларын ha Jara кечирилмэси учун h©p-тэрэфли шэраит |арадылсын, онларын.по-зулмасъша 1енэлдилмиш hap Ьансы бир Ьэрэкэтин, JaxyA Ьэрэкэтсизли^ин гаршысы алынсын, эризэ вэ ши^этларин бахыл. масында вэ вэтандашларын гэбулунда ha-мин мэсэлэлэрин Ьэллкнэ диггэт артырыл-сын. 2. Азэрба^чан Республикасы президен-тинин апаратына, A39p6aj4aH Республикасы Назирлэр Кабинетинэ, Азэрба^чан Республикасы на зи р л и кларин э вэ идарэлэринэ, jepли ичра ha кими jjera башчыларына аша-гыдакы истигамэтлэрдэ дввлэт ^ардымынын вэ Ьекумзт си j ас эт инин hajaTa кечирил-маси вэзифэ ними тапшьгрылсын: милли азлыг, aзcaJльг халг вэ етник груп-ларьга мэдэни, дил вэ дини езкунл.у]уну гору ]уб сахланылмасы вэ инкишаф етдирил. мэси; милли эн’энэ вэ адэтлэрэ эмэл, дини мэ-расим вэ aJинлэpин там азад ичра едил-мпси, ибадэт ¿ерлзринин горунуб сахланылмасы вэ онлардан истифадэ олунмасы; милли санэткарлыFbra, пешокарлыг вэ бвфоалниет ]арадычылыгы вэ халг сэнэт-лэринин сэрбэст инкишаф етди рил моей; бутун миллатлэрин тарих вэ MaflaHHjJOT абидалоринин горунмасы; оЬали учун эЬэмиДэти олан |ерлэр, го-руглар. парклар вэ дикэр тэбиэт об]ект. лэринин муЬафизэ олунуб сахланылмасы. 3 AaapdajHaH Республикасыньш Назир-лар Кабинетинэ, A3ap6aj4aH Республикасы MaAeHHjJaT, халг Tahcmm, малина вэ эдли^э «азирликлэринэ, mah ер, pajoH ичра haKHMHjJaTH башчыларына: A3»p6aj4aH Республикасьшын ганунвери. чили|ннэ vjryH олараг бутун миллэтлэрин ез Mi^üHHjj’aT вэ дини муэссиоэлэриии. HSMHJ-joTnapmro тэшкил етмэк ва *фэал^]эт кес-тормэк Ьугугунун та’мини учун» шэраит }аратмаг ва мувафит гануни тэдбирлэр кормзк тапшьгрылсын. Вела муэссисэлэра. momhJJot вэ бирлик-лора ганунверичиликдан ирали кэлэн дввлэт JapflbiMW кестармэк, о чумлэдэн бина, мадди ehTHjaTJiap вэ малине вэсаипги ajbrp_ маг MarcaAeyJryH hebaó едилсин. 4. Aaap6aj4aH Республикасынъш 9aíihJ-ja Назирли]и A3aróaj4aiH Республикасында jaiuajan милли а'>льгг. азса]лы халг вэ ет-ник групларын hyryr лары Ьаггында ганун ла]иЬэсини бир aj муддэтиидэ Ьазырла]ыб A3ap6aj4aH Республикасыньш президен. тинэ тэгдим етсин. 5. Азэрба]чан Республикасыньш Эдли]]э Haзиpлиjн вэ Дввлэт СзрЬэдики Myha-физэ Комитэси бутун миллэтлэрин ну-.vraJaHaaTapHHHH дикэр дввлэтлэрин эра-зисиндэ jauraJaH со]дашлары илэ сэрбэст алагэ сахламаг мэгсэдилэ A3ap6aj4aH Peen л и касы н ы н дввлэт сэрЬэдлэрини са-дзлэшдирилмиш гaj'дaдa кечмэк hyryry Ьаггында ганун лajиhэeини бир aj муддэ-тиндэ haзыpлajыб A3ap6aj4aH Республи-касыньга президентинэ тэгдим етсинлэр. Бу мэтсэдлэ A3©p6aj4aH Республикасы-ньгн Назирлэр Кабинети. Азарба}чан Рес. ц>Ч5ликасьшын Харичи Ишлэр Haзиpлиj«, башга элагэдар назирликлэр вэ идарэлэр мувафиг дввлэтлэрлэ икитэрэфли вэ чох-тэрэфли мугавилелэр баfланылмасы har-гьшда тэклифлэр версинлор. 6. A3ap6aj4aH Республикасы Халг Tah-сили Назкрли)и aзcaJлы халгларын сых }ашадыгы эразидэ орта мэктэб програмы уэрэ. Бакы вэ Сумга}ыт шэЬэрлэриндэ иеэ факултатив мэшгэлэлэр кечирмэк jony илэ Ьамин халгларын дили вэ эдэ<ЭДаты-нын ejpaHHJiMocH учун тэдбирлэр haabip. лajыб hajaTa кечирсяш. Азэрба}чан Харичи Диллэр Педагожи Ииститутунун A3©p6aj4aH Дввлэт Диллар Институтуна чеврилмэсини нэзэрэ алараг бурада aзcaJлы халгларын филолок^асы ше’бэои вэ мувафиг кафедра ачылсын. М. A. 9jHje® адьша Aaap6aj4aH Дввлэт Инчэсэнэт 9 У ниверс итет ин ин Губа филиа-лында, М. Э. Сабир адьша Педагожи Мак. тэбин Гусар филиашьшда Дашстан турк-лари, jepji« эЬали вэ aэcajлы халглар \~чун кад-рлар Иазырлансын. Республиканын даглыг pajow сакинлэри, aacaj^ra халгларын кзнчлэри вэ респуб. ликадан кэна,рда Jama jan cojдaшлapьгмыз учуй а ли вэ орта ихтисас моктэблэринэ кузэштли гэбул Натгьщда мувафиг тэклифлэр Ьазырланыб тэгдим олунсун. 7. Азэрба)чан Республикасы Елмлэр Академ^асында вэ М. Э. Рэсулзадэ адьша Бакы Дввлэт Уииверситетиндэ A3ap6aj-чанда (KyHej бвлкэси дахил олмагла) jama-jan бутун халгларын гэдим кешгарини, та-ряхи инкишафьгны, дил вэ a^6HjJaTbi-иьш тэдгигини тэ'мин етмэк вэ ону дун ja талэблэри сэвиПэсинэ чатдырмаг мэгсэдилэ семитолок^а. антик диллэр, гафгазшу-наслыг кафедралары вэ пгв’бэлэри ачылсын, бура-да Шумер, Елам, Манна. Миди Ja, Ал бани ja, Сакаискит, Ьун, Хэзэр вэ башга гадим етиосларъш тарихи вэ мэдэни и-рсини арашдырмага гадир олан мутэхэе-сислэр пазырлаясьш. Бу могсэдлэ харич. дэн мутэхэссислэр дэ’вэт олунсун вэ ха_ ричэ, flYHja эhэмиjfjoтли елм вэ тздрис очагларына, тэлэбэ, аспирант вэ елми ишчилэр е’зам едилсин, бутун хэрчлэр двв-лэт будчэси Ьесабына еданилсин. 8. A3ap5aj43H Республикасы Халг Tah-оили вэ Мэдэни!jar назирликлэри азса}лы халгларын сэнэткарлыгыны, бэдии пешэкарлыг вэ езфзаля,1) эт Ja рад ычы л ы г ьгны, гэдим сэнэтлэрини jamar маг, милли ма-flOHKjJar мэркэзлэриндэ китабханаларын, бэдии езфэалиЛэт коллективлэринин, халг инчэсэнэти студилаларыньгн вэ е’малатхана-ларын japalдылlмacынa jap дым кестэрсин. лэр. 9. A3ap6aj4aH Республикасы Девлэт Мэтбуат Комитэси aэcajлы халгларьш диллэриндэ тэдрис, соргу-мэ’лумат вэ бэдии aflOíhfJJaTbiH бурахыльпиына диггэт je- ТИрСИН, Элкэмшдэ миллн мунасибэтлэр узрэ республика ahaMHjjooviH деври мэтбуат орган ынъш олмамасыны нэзэрэ алараг, бутун халгларын hojar вэ !арадычылыгыны, эмэ-Jhhh, мэ’нэви flYHjacbfflbi ишыгландьгрмаг, дил вэ мэдэниjj•этлэpинин jaJылLмacьraa дввлэт ¿ардымы кестэрмэк мэгсэдилэ Азэрба!чан Республикасы президентинин миллэтлэрарасьг мунасибэтлэр (узрэ му-шавир хидмэгмнин нэздиндэ «Елин сэси» адлы иривлчулу Ьэфтэлик республика гэкзети: бурахылсьш. 10. Девлэт Телевиз^а вэ Радио Вери. лишлари Ширкэти Азэрба!чанда jamaJaH азса!лы халгларьш вэ етник групларьш эдэб*Шатыны, фолклоруну, эм эк вэ haja_ тыны ишыгландьгран телерадио-програмлар тэшкил етсин. Ьабелэ лазки, талыш вэ ку’рд диллэриндэ «Республика JeHnnimuro-ри», ¿ерли радистовшагы илэ aзcajлы халг-ларын диллэриндэ кундэлик верилишлор кетмэсиюг тэ’мин етсин. 11. Азарба!чан Республикасьшын На-зирлор Кабинети бу фэрманда кветэрилэн халгларьш дил вэ мэдэни!jэтинэ девлэт jap дымы тэдбирлэринин ма ли j Joa эшди рил мэ-ейни TalMiHlH етсин. 12. Бакы, CyMrajbFT, Ланкэран, Гусар, Загатала, Гэбэлэ ичра hajotMHjjaTH башчы-лары бир aj муддэтиидэ слав jaw, jahy^, лэзки, талыш, авар, удин вэ башга аз_ cajлы халгларын вэ етник групларын милли MOflaHHjJaT мэркэзлэрини бина(, Jaxyfl хидмэти иш отагы илэ тэ’мин етсинлэр. 13. Aaap6aj4aH Республикасы президент« апаратында ]арадылмыш миллэтлэр-арасы мунаенбэтлэр узрэ МэслэЬэт Шу-расына б!утун миллэтлэрин мэнaфejини тэм-ейл етмэклэ Jaнaшы, мнллэтлэрарасы му-насибэтлэри тэкмиллэшдирмэк, Ьабелэ президент canahHjjaraHHH hajaTa кечирилмэси, бу фэрмандан доган эмэли мэсэ-лэлэрин, Ьэлли уч\ш мувафиг тввси!элэр вэ тэдбирлэр Ьазырланмасы тапшьгрылсын. 14. Азэрба1чан Республикасы Баш проку роруна, A3ap6aj4aH Республикасы Милли Тэ4игукэсизлнк Назирли1инэ, Азэр-6aj4aH Республикасы Дахили Ишлэр На. эирли^инэ, Aoap6aj4aH Республикасы Эд-ли^иэ Ha3HpuratjHH3 тапшьгрылсын ки, милли эламэтэ керэ а!ры-сечкил1^э, милли мустэсналыгын, милли устунлу1ун бэргэрар еднлмэсинэ вэ ja милли душмэнчили^ин гызышдырылмасына jeHMflnneH hap han-сы бир Ьэрэкэтин ганунла My^aJJa» едил. миш rajiffafla гаршысы алынсын вэ кунаЬ-карлар гануни мэc'yлиJJэтэ чэлб олун-сунлар. Азэрба!чан Республикасыньш презнденти Эбулфэз ЕЛЧИБЭХ Бакы шэЬэри, 16 ce«Tja6p 1992-чи ил. АЛИ СОВЕТДЭ ГЭБУЛ CeнтJa6pын 17-дэ Азэр-ба!чан Республикасы Али Советинин сэдри Иса Гэм-бэров Русина президент и-нин шэхеи нY¡мaJэнд5CИ, хусуси тапшырыглар узрэ еэфир Владимир Казимирову гэбул етмишдир. Сэфир 11 девлэтин му-мaj8нд'элэpинин бу кунлэр-дэ АТЭМ чэрчивэсиндэ Ро. мада кечирилмиш нов Пети кврушу барэдэ тээссура. тыны данышмыш, Гарабаг мунагишэскнин арадан гал-дырылмасы барэдэ Pycиja Ьвкумэтин'ин мввгejини шэрЬ етмишдир. Иса Гэмбэров демишдир ки, Aзэpбajчaн Республикасы мунагишэнин динч !ол. ла арадан галдырылмасына тэрэфдардыр. Бутун чэтиь. ликлэрэ бахма!араг. бнз .мунагишэнин данышыглар jo-лу илэ арадан галдырыла-чагына умидимизи итирми-рик. Минск конфрансы гаршысьгнда Руси|анын ва-ситэчилик сэ^лэрини дэ !ук_ сэк ги1мэтлэндиририк. Керушдэ Али Совгтин бе^нэлхалг элагэлэр шв’-бэсинин мудири Намиг Ахундов иштирак етмишдир. Азэринформ. АллаЬ кзссин бела базар лыгы, Кеч олмазса автобус вахтында кэлэ!дн.    Фото    Ч.    Ибадовундур. JatbiH гоншу ■ « дост олса. ЧОХ МУШКУЛ М8С9Л8ЛЭР АС АН Л ЫГ Л А ЬЭЛЛ ЕДИЛ ЭР Хэбэр вердв]имяз книн, Ь. Элн)ев башда олмагла Нахчыван Мухтар Республикасыньш нумаДэндэ hej’atH бу ял августун 22-дэя 2в-дэк Иран Ислам Республикасында рэемв еэфэрдэ олмушдур.________ Т9-КЧЭ ГЭБУЛЛА ИШ БИТМИР Тоталитар режимин чэ-MnJj0THMH39 бэхш етди j и «не’мэтлэрдэн» бири дэ рушвэтхорлугдур. Ичтимаи фэалииэтимизин елэ бир са-Ьэси олмамышдыр ки, ора. да ру'швэтхорлуг Ьвкм сур-мэ'Син. Чанлы организмдэ хэрчэнк кими метастаз ве-рэн бу хэстэлик реслубля-камьгзьш, елэчэ дэ кзчмиш Иттифагын бутун а л и вэ орта ихтисас мэктэблэриндэ кениш jajbmMb^flbip. Али вэ орта ихтисас мэктзблэрииэ рушвэт вериб биликли ша_ кирдлэрин jepHHH тутан тэ. лэбэлэо вс тэЬсиллврини дэ рушвэтлэ баша чатдырыр-ла;р Марат л ы бир факты ге!д едэк ки, дикэр саЬэ-лэрдэни рушвэтдэн тэЬсил-дэки рушвэт кекундэн фэрг-лэнир. Адэтэн рушвэт вг-рилир ки, мэнзил алынсын, магазада азтапььлан мал эл_ дэ едилсин, муаличэ Jaxnibi аларылсын. Али вэ орта ихтисас мэктэблэриндэ иеэ эксинэ, рушвэт верилир ки, муэллим билин ej рэтмесин, савад вермэсин, JawaHflaH бир М'увзффэг ги)мэт ja3'CbiH. ДэЬшэт бурасыдыр ки, бу чур oxyjaH кэмсавад «мутэхэссислэр» езлэринэ квзэл иш jepH тапыб фираван Ьэ!ат гура билирлэр, оилара билик Jox, гуру диплом лазы м олур. Елэ буна керэ дэ али вэ орта ихтисас мок-тэблэриндэ рушвэти ифша етмэк чох чэтин олмушдур. Муэллимлэримизин бв]ук эксэриЛэти тэлэбэнин вер-ди jH дузкун чаваба севи-нир, билэн Ьэмяшэ thJmot алыр. Тээссуф ки. пул вериб, муэллимдэн jaлaнчы бир «3» алмаг «ctbJoh тэлэбэ hap васитэдэн истифадэ едирГ apaja адам салыр, муэллимин евинэ ajar ачьгр. Эксэр муэллимлэрян мадди ehTHjaMbi олса да бу биабыр-чыльггдан чан гуртармаг учун, нечэ Aejaptfap, баш-ларыны агрытмамаг учун тэлэбкарлыгы азалдыр. им-таЬанларда тэлэбэлэрэ ку. ээштли THjMaT Ja3bipjiap. By ил а ли вэ с рта ихтисас мэктэблэри-нэ гэбул системиндэки двнуш экэр Ьэгигэтен бктиклилэрин сечи л мэсинэ сэбэб оларса, oxyjaH тэлэбэ лэрин cajbi артарса, рушвэтин гаршысы xejли алынар. ТэЬсил системнндэ дену-шу лока.1 Jox, глобал шэкил-дэ апармаг лазымдыр. Ау. диггорфаларьгмызда левЬэ-л эр, маса вэ курс улар бэ р-бад Ьаддадыр, тэдрис про. сесинин    механикл'эшди рил_ АЗЭРБА1ЧАНДА ТЭЬСИЛ АЛАЧАГЛАР Бу ил республикамызын али мэктэб л эринии бирин-чи курсларында 800 нэфэр-дэн чох эчнэби тэлэбэ тэЬ-сил алмага бaшлaJaчaгды’f?. Илк дэфэ Пакистан Рес-публикасьгндан калач эк 300 кэнч дэ онларьш арасын. да олачагдыр. A39p6aj4aH Халг ТэЬсили Назирли}индэ мухбиримизэ билдирмишлэр ки., YмyмиjJэтлэ 1992 — 1993-чу тэдрис илиндэ рес-публикамызьш али мэктэб-лэриндо A\njaHbm 62 вл-кэсиндэн 2700-дэк тэлэбэ вэ аспирант, о чумлэдэн TypKHja Республикасыньш 350 тэлэбэси вэ 40-а гэдэр аспиранты oxyjaчaгдыp. Харичи тэлэбэлэр бу илдэн миш техники тэчЬизаты Jox-дур, лабораторий базала-рымыз олдугча примитив, кустар cэвиjjэдэдиp. Милли дилдэ дэрсликлэр вэ дэрс вэсаитлэри. хусусэн техники вэ дэгиг ел.млэра аид дэрсликлэр чох аздыр. Узун иллэрдэн бэри рушвэт вэ танышлыгла али вэ орта ихтисас мэктэблэринэ муэллим дузэлои кадрлар а,расында да чидди сечмэ аларылмалыдыр. Бурада да тест усулундан истифадэ едилеэ 1ахшы олар, чох мэсэлэ лэрин усту ачыларды Али вэ орта ихтисас мэктэблэриндэ кестэрд^имяз белэ чатышмазльп'ларын арадан кетурулмэсило Jaнa-шы рушвэтин гаршысьшы ал » билэчэк ики эсас а мили нэзэрэ алмаг лазым-дыр. Биринчиси, елэ бир чэ-миИэт гурмалы)ыг ки, ора-да биликсиз мутэхэссисэ олмасып, Онда тэлэбэ му. этли'мдэн рушвэт алмага jox, билик верма]и тэлзб едэр Июшчиси, муэллим лэрин мадди вээиJJэти Jax-шылашдырылмалы, онлара хусуси дввлэт ^гысы олма-лыдыр. Тофиг ШАЬТАХТИНСКИ, Азэрба1чан Девлэт Нефт Академ^ ас ынын досентн. ики joHH ихтисас а — тибб ава. данлыгы Ьазырланмасы вэ 6ejH©.Txanr мунасибэтлэр ихтисасларына JиJэлэнэчэк-лэр. Эчнэби тэлзбэлэрин 40 фаизэ гэдэринин республи-камызда охумасы учун онларын елкэлэри бизэ тэЬ-сил Ьаггы едэ1эчэклэр. Азэринформ. ДОГМА i У РДУН НИСКИЛИ Лухары Гарабагдан, Лачын-дан вэ Ермэнистандан дидэр-кин салынмыш ^дашлары-мызын бир чоху Бэрде pajo-нуна пэнаЬ кэтирио. Инди бурада 12 миндэн артыг гач-гын вардыр. PajoH ичра ЬакимиЛэтинин башчысы МэЬэммэд ЭлиJeв flejHp; — Дэрин инамла fleja би-лэрэм ки, душмэн Гарабаг торпагларындан вэ Лачындан Ьвкмэн говулачаг. Анчаг гач-гынларын ез ел-обаларына гajыдыб нормал hajaT сур-Maja башламалары учун му- эЛэн вахт лазым олачагдыр. Ахы кэнддэр хараба roJyny6, евлэр JaHflbipbLibi6 вэ дагы-дылыб, Joллap. кврпулэр. KOMMyHHKacHja хэтлэри сьгра-дан чыхарылыб. Онларын бэрпасы учун вахт лазымдыр. Бутун бунлара керэ биз гач-гынлара сыгыначаг вермэклэ кифaJэтлэнмиp, MyaJJaH муд-дэт эрзиндэ ра1онумузда ja-шамалары учун шэраит Japa-дырыг, Онлар учун aJрыча гэсэбэ, кичик jamajbim мэнтэ-гэлэри салынмышдыр. Гачгынларын Ьамысы дэгиг учота алыныб, онлара мадди JapAbiM кестэрилир. Бутун аилэлэр эрзаг мэЬсул-лары илэ тэ’мин олунур. Кэндлэрдэ JaшaJaнлapa та-хыл. мал-гара учун JeM верилир. Дидэркинлэр бэрдэли-лэрин ^гысындан разы гал-салар да, арзу едирлэр ки, догма 1урдлары ермэни иш галчыларындан тезликлэ азад едилсин вэ ез евлэринэ га-jbiAa билсинлэр. Ьэтта онлардан бири сеЬбэт заманы деди ки, jaTaHfla узуму Шу-maja сары чевирирэм... Азэрннформун мухбнри. XejHpxahnap ¡аман кунда таныныр Xejapxahabir ада мы ел-оба ичиндэ башыуча, hep-мэтли, иззэтли едир. Она керэ дэ hep кэс Hcrajnp ки. ады бу сезлэ гоша чэкил. син. . А мм а асл xejnpxah-лар Ьеч вахт буну дуигун-мурлэр Онлара xejnpxah-лыг етмэкдэ« уча йеч бир ад ола билмэз. Чохларьгнын xejnpxah адам кими таныдыгы, эмэк гэЬрэманы Омэр Arajee бу кунлэрдэ редакс^амыза кэлмишди. О, jambiHbiH аЬыл чагында 1орулмаг билмэ-дэн гачгынлар jepлэшaн унванлары кэзир, онларын ehTHjaMbiHbi eJpaHHp, сонра да умиди кэлэн идарэ вэ муэссисэлэрэ уз тутур. 0. Apajee хе1ирхаЬлыгы, еЬти-]ачы оланлара кемэк етмэ-]и езлэршшн эсас вэзифэ борчу caJaH коллективлэр-дэн. мэЬэббэтлэ данышды. Онлдрдан бири дэ Бакы cojy-дукулар комбинаты дыр. Т|омбинатда ишлэ1энлэ-ptfi xejли Ьиссэси евиндэн-1>шн1инд?н дидэркин душэн- лэрдир.    Коллектив онларын тэлэбатынын едэнилмэсинэ ca’j кестэрир. Отуз    ил комбинатда чалы шан    Солтан Мэмимэдов aejHp: — МуЬарибэ кедэн бир елкэдэ    Ьамы езуну чэбЬэ хэттиндэ hHCC елэмэлидир. Арха чэбЬэ нэ гэдэр меЬ-кэм, интизамлы олса гэлэ-бэ дэ о гэдэр jaxbiH олар. AejyiuaH эскэр аилэсиндэн, ушагындан apxajbm олмалы-дыр* О билмэлидир ки, Ьэлэ. лик бир вэоифэси вар; душ. мэни эзмэк, гэлэбэ чалмаг. Бах, она керэ дэ эскэр аи. лэлэринэ hap чур 1ардым едилмэли, ил к невбадэ он. ларьш еЬт»1ачы едэиилмэ-лидир. Экэр hep бир шэхе, коллектив буну ез гаршы-сына тэлэб, борч кими rojea онда артыг кит^-кузара да jep галмаз. Б эли, коллектив бу joл-да бачардыгыны едир. Бу кунэ кими мудафиэ фонду, на 254.800 манат, халг чэбЬэсинии фондуна 50 мин манат, республика Дахили Ишлэр Назирл^инин фондуна 100 мин манат пул кечи-риблэр... «Гызылгум» санатори1а-сында сыгыначаг тапмыш Энтигэ нэнэнин, нэвэлэри Никар, Вусал вэ Хэзанкулун Хочалыда башларына кэлэн дэЬшэтли фачиэ даш урэк-лэри дэ jaндыpыp. • Хэзанкулун кезу гаршы-сында атасы Тэвэккулу ди-ри-дири 1андырыблар Сэбэб дэ о олуб ки, нэ ата, нэ дэ гы<зы душмэнлэрин дедиклэрини’ тэкрар етмэ-1иблэр: «Дejин ки, бу Jep-лэр бeJYк Ермэнистанын бир парчасыдыр!». Кврпэ Хэзанкулун синэ-синэ даг чэкмэк учун ата. сыны агача сары|ыб а1аг-ларына бензин твкуб од вурублар. Ата сои анда бу-туи кучуну топла]ыб сэсини ичинэ салыб. Дезуб бу дэЬ. шэтли елумэ. Сонра уша-гы бурахыблар. Тэсадуфэн мешэдэ анасыкилэ    раст кэлиб. Аз сонра анасыны да вурублар. Энтигэ нэнэ Jy3 мэшэггэтлэ бу уч ушагы (kh4kJkhhh Ьэлэ Jambi та_ мам де1ил) хилас еще билиб . Комбинат Ьэмкарлар ит-тифагы комитэсинин сад. ри Ф. Асланов деди ки, э*л. бэттэ, бу japaja Ьеч нэ мэл-Ьэм ола билмэз. Амма je-нэ... Он мин манат пул, xej. ли эрзагла кемэк елэдик. Бундан сонра да heMHH аилэ-нин hep ehTHjaMbiHbiH вдэ-нилмэсинэ чалышачагыг. Коллектив чэбЬэдэ flejy. шэн 14 эскэр аилэсини Ьи_ Maje едир. Тез-тез Aejyiu-чулэримизэ багламалар кен. дэрирлэр. Буну чэбЬэдэн кеидэрилэн мэктублар да субут едир. ЕЬти|ачы олан онларча адама мадди ке. м»к кестэрилир. Коллекти. вин узвлэриндэн Тофиг Эли1ев, Рамиз Эмирханов, Агабаба МаЬмудов, Нина Серова, Валери ИбраЬимов, Ajff»m hycejHOB вэ башгала-ры илэ сеЬбэт етдим. Камы ejHH фикирдэдир; тор. пагымызы вэ халгымызы бу бэладая бирлик вэ xejnp-хаЬлыг хилас едэчэк Биз онлары ганымыза, чанымы-за. руЬумуза Ьопдурмалы-jbir. Комбинатын директору Ajдын ha4Mjee: Лахшы кун-дэ Ьеч кэсин бир KHMceja ehтиjaчы олмур. JaMaH кун-дэ лазымдыр ни, будрэ1э-нин, ehTHja4 ичиндэ богу-ланын дадына чатасан. Дог-русу, сон вахтлар бу ата-баба адэтимиз елэ бил уну-дулмушду Ceh6aT    кимэсэ 5—10 манат кемэк етмэкдэ flejaa. Кэрэк белэлэрини так rojMajacaH. Бизэ чох адам м\т>ачиэт едир. Ьеч Ьансьша «jox* AeMeJa урэ-]тл кэлмир. ф. Асланов бизэ онларча эризэ кестэрди. Ьэр бири-нэ дэ эн азы мин манат japAbiM едилиб. Коллекти-вин ез тэшэббусу илэ ha-лэ нечэ-нечэ унванларын ^Ьысы тутулуб ки, онлара да мадди кемэк кес- 16 ]ашлы Светлана Бо-кованьш муаличэси анчаг харичдэ мумкундур. Бунун учун иеэ 600 Америка доллары тэлэб олунур Коллектив она кемэк eтмэjи гэрара алыб. Директор бунлардаи да-нышаркэн денэ-денэ ге1д елэди ки. бу борч дур. Биз Ьэлэ борчумузу 1еринэ 1е-тиририк. ДаЬа бир мэсалэни дэ ге1д етмэмэк олмур: Кол-лективин узвлэри Ьамы. лыгла чэбЬэдэ japaлaнaн де. !\тпчулэримиз учун ган ве-риблэр Нина Серова деди кн. биз чэ№э хэттиндэн хе!ли уэаг-да!ыг. Го1 Ьеч олмаса га_ нымыз де1у'шсун. ...Вахт кэлэр, бу говгалы иллэр дэ архада галар, чэ. тинликлэр до у ну дула р. Хе. )ирхаЬлыг иеэ Ьэмишэ хаты рланар. В а Инд ИМАНОВ. «Халг газета»нмн мухбнри Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мэчлиси мэтбуат мэркэзинин мэ'луматын-да билдирилир ки, Иран Ис лам Республикасыньш харичи ишлэр назири доктор 0. 0. BH.iaJaTHHHH дэ’вэти илэ гоншу enKaja кедэн hej-дэр Эл^ев Иран Ислам Рес-публикасынын рэЬбэри aja-тулла Э. Хамене1и, Иран Ислам Республикасьшын президента h. Рэфсэнчани илэ керушмушдур. СеЬбэт заманы Иран Ислам Республикасы илэ A3ap6aj4aH Республикасы. Нахчыван Мухтар Республикасы арасында эла-гэлэрин даЬа да кенишлэнди-рилмэси барэдэ фикир муба-дилэси апарылмышдыр.    Кеч- миш    Иттифагын мусэлман девлэтлэриндэ кедэн просес-лэр вэ баш верэн ичтимаи-CHjacH AajHmHKnHiuiap барэ-синдэ сеЬбэт кетмишдир. Кермэтли гонаг Иран Ислам Республикасы мэчлиси-нин сэдри Натиг Нури, v харичи    ишлэр назири    док тор Эли Экбэр Вила}э-ти, 1ол вэ Ha^HjjaT нэ-зири    Сэнди KHja,    раби- тэ назири Гэррэзи, коопе-pacHja назири Шэфаи, енер кетика назири Зэнчане, нефт вэ газ назири Агазадэ, «Бон-Jaдe Мостезэфан вэ чанбаза-не енгелабе еслам» фондунун президенти МоЬсен Рэфиг-дуст, «Ьилал ЭЬмэр» чэми1* }этинин сэдри ВэЬид Дэст-кирди илэ данышыглар апар-мышдыр. Керушяэр вэ данышыглар заманы hejAap Элиjeв Азэр-6aj4aH Республикасы девлэт мYCTэгиллиjи элдэ етдикдэн сонракы чэтинликлэр, узун сурэн ермэни тэчавузу илэ элагэдар b83hJJ8T, республикада сосиал-игтисади беЬран вэ бутун бунларла баглы Ьэ-JaTa кечирилэн тэдбирлэр Ьаггында мэ’лумат вермиш-дир. Нахчыван Мухтар Респуб-ликасынын узун муддэт игтисади вэ информаси1а бло-кадасы шэраитиндэ 1ашады-гыны, бурада сосиал-игтисади вэзи1]этин даЬа да кэр-кин олдугуну билдирмиш. ху-сусилэ ]аначаг, енержи вэ эр заг гытлыгыны, эЬалинин Ja-majbim тэрзинин даЬа да пис-лэшмэсини rejfl етмишдир. Гоншу елкэнин рэЬбэрлэ-ои вэ назирлэри Азэрба]чан Республикасына, о чумлэдэн Нахчыван Мухтар Республикасына хусуси диггэт JeTHp-диклэрини вэ бу чэтинлик-лэрдэн чыхмаг учун Ьэр ва-ситэ илэ кемэк кестэрмэ}э Ьазыр олдугларыны билдирмишлэр. Данышыглар сэ-мимилик вэ гаршылыглы ан-лашма шэраитиндэ кечмиш-дир. Рэсми данышыгларын нэ-тичэси кими A3ap6aj4aH Рес-публикасынын Нахчыван Мухтар Республикасы илэ Иран Ислам Республикасы арасында мухтэлиф саЬэлэр-¿1Э эмэкдашлыг Ьаггында протоколлар имзаланмышдыр. Протоколларда гаршылыглы CHjacH, игтисади, тичарэт вэ мэдэни элагэлэрин кенишлэн-дирилмэси. Нахчыван Мухтар Республикасыны беЬран вэзиЛэтиндэн чыхармаг вэ Нахчыван эЬалисинэ кемэк кестэрмэк мэгсэдилэ бир сыра мэевлэлэр узрэ разылыг элдэ едилмишдир. Араз Ьидроговшагы pajo-нунда тикилэн хэтт васитэси илэ бу илин OKTja6p aJbiHAa Иран Ислам Республикасын-дан Нахчывана 200 мшфн киловат/саат енержи верил-мэси нэзэрдэ тутулмушдур. Мухтар республиканын газа ehTHjaMbiHbi тэ’мин етмэк мэгсэдилэ Иран Ислам Респуб-ликасынын Нефт вэ Газ Сэ-HaJecH Назирли1и XoJ—-Чул-фа газ кэмэринин чэкилиши-ни ез узэринэ кетурмушдур. Кэмэр иcтифaдэJэ верилдик-дэн сонра гоншу елкэдэн Нахчывана илдэ 360 мил1он кубметр Газ кэтирилэчэк. Нэ-мэрин чэкилишини бир ил муддэтинэ баша чатдырмаг планлашдырылмышдыр. Газ кэмэри истифадэ]э верилэнэ-дэк Иран Ислам Республикасы Нахчывана ajAa 100 тон Maje газы кендэрэчэк. Нахчыван тэрэфинин ха Ьиши нэзэрэ алынараг Jyiuia-рин Нахчывандан BaKHja Иран Ислам Республикасы-нын эразисиндэн, Чулфа — Худафэрин 1олу илэ дашын-масына разылыг верилмиш-дир. Иран Ислам Республика-сынын эразисиндэн Ордубад —Минчиван дэмир ]олу хэт-тинин чэкилмэси барэдэ мух тар республика pэnбэpлиJи-нин xahHtuHHa чаваб олараг Иран тэрэфи билдирмишдир кн, хэттин чэкилмэсинин техники чэЬэтдэн е!рэнилмэси нэ бац1ланылмышдыр. Гыса муддэтдэ бу ишин баша чат-дырылмасы учун тэдбирлэр керулур. Иран Ислам Республикасы илэ Нахчыван Мухтар • Республикасы арасында 1ук вэ сэрнишин дашынмасыны кенишлэндирмэк, вэтэндаш-ларын кечиди учун Jeни га-пы ачмаг мэгсэди илэ Гэрби Азэрба1чанын Полдэшт вэ Нахчыванын ШаЬтахты кэн-ди 1ахынлыгында Араз ча1ы узэриндэ мувэггэти керпунун тикинтисини сур’этлэндир-мэк гэрара алынмышдыр. Тэрэфлэр разылыга кэл-мишлэр ки. Иран Ислам Республикасы кэнчлэринин Нахчыван али вэ орта ихтисас мэктэблэриндэ, нахчыванлы кэнчлэрин иеэ Иран Ислам Республикасыньш али вэ орта ихтисас мэктэблэриндэ тэЬсил алмалары учун лазы-ми шэраит 1арадылсын. Иран Ислам Республикасы илэ Нахчыван Мухтар Республикасы арасында телевиз^а верилишлэри мубадилэсинин, мэдэнииэт, елм, инчэсэнэт, нэшpиJjaт, туризм вэ идман элагэлэринин кенишлэнди-рилмэсинин вачибл«1и ге!д едилмишдир. Мухтар республиканын азад игтисади зона е’лан едилмэсини нэзэрэ алараг, Иран Ислам Республикасында вэ Нахчыван Мухтар Республикасында Ьэр ики тэрэ-фин тичарэт HYмajэндэлwклэ-ринин. ширкэтлэрин вэ бирка муэссисэлэрин ачылмасы. тичарэт элагэлэринин даЬа да кенишлэндирилмэси, кем-рук cиJacэтинин либерал-лашдырылмасы вэ садэлэш-дирилмэси илэ элагэдар разылыг элдэ едилмишдир. Нахчыван шэЬэриндэ Иран Ислам Республикасьшын баш консуллугунун ачылмасыны сур этлэндирмэк гэрара алынмышдыр. Мухтар республика э1шш-синин эрзаг вэ Jaнaчaг еЬти-Jaчлapыны едэмэк мэгсэдилэ 9 aJДa Ирандан 90 мин тон кемур, 50 мин тон мазут. 30 мин тон дизел jaнaчaFЫ. 15 мин тон автобензин, 25 мин тон ун. 15 мин тон картоф. 5 мин тон шэкэр тозу, 5 мин тон соган. 1,5 мин тон макарон, 1,8 мин тон битки 1агы кендэрилмэси барэдэ разылыг элдэ едилмишдир. Нахчыван диндарларынын исла-мын мугэддэе 1ерлэрини зи-1арэт етмэси учун Нахчыван — МэпЛэд— Нахчыван тэЦа-рэ peJcлэpинин ачылмасы гэрара алынмышдыр. Мухтар республика нума-Jэндэ heJ,этинин Иранын «Бон1аде Мостезэфан вэ чан-базане енгелабе еслам* фондунун президенти илэ имза-ладыгы протокола эсасэн Ба-бэк paJoнyндa иллик истеЬ-сал кучу 65 мил1он эдэд олан кэрпич заводу тикилэчэк. Ьэ-мин paJoндaкы кэрпич заво-дунун техноложи аваданлы-гы дэJишдиpилиб иллик ис-теЬсал кучу илдэ 20 мил1он эдэдэ чатдырылачаг. Чулфа карбон газы базасында кучу саатда 12 мин бутылка олан «Нушабэ* («Пепси-Кола») заводу тикилэчэк. Бу фонд Шэрур консерв заводунда кучу саатда 2 мин пакет олан ме1вэ ширэси бурахан хэттин гурашдырылмасыны, Бадам-лы минерал сулары базасында иллик кучу 25 милjoн бутылка олан 1ени хэттин вэ тутуму 0,5—1 литр пластик габ истекал едэн сехин гурашдырылмасыны, Нахчыванын хаммалы базасында хы-на сехи тикинтисинин Ьэ1ата кечирилмэсини дэ еЬдэсинэ кетурмушдур. Нахчыван Мухтар Респуб-ликасынын нума)эндэ Ье1'эти ТеЬран шэЬэриндэ Имам Хо-ме]нинин мэгбэрэсини зи1а-рэт етмиш, МэшЬэд вэ Тэб-риз шэЬэрлэриндэ дэ олмушдур. Ь. Эли1ев Хорасан вэ Шэрги Aзэpбajчaн остандар-лыгынын рэЬбэрлэри илэ ке-рушуб данышыглар апармыш-дыр. ; Нума1эндэ Ье!’этинш! узвлэри Фирдовсинин мэгбэрэсини, Тэбриз шэЬэриндэ шаирлэр гэоиристаныны вэ бе1ук Aзэpбajчaн шаири ШэЬ-pиJapын мэгбэрэсини дэ зи-)арэт етмишлэр. Нахчыван Мухтар Республикасы нYмajэндэ пе1этинин гоншу елкэ1э рэсми еэфэри Азэроа1чан Республикасы илэ Иран’ Ислам Республикасы арасында достлурун, гаршылыглы эмэкдашлыгын меЬ-кэмлэндирилмэси вэ К8Л9ЧЭК мунасибэтлэрин инкишафы саЬэсиндэ муЬум рол oJнaja-чагдыр. Нахчыван Мухтар Республикасы Алн Мэчлнснннн мэтбуат мэокэзя. ;