Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 18, 1992, Baku, Azerbaijan '¿тхытйы ^ л f <( I \j\* г &СШСЫ 1919-чу ММ* го*уямушДГР- КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СШАСИ ГЭЗЕТ ГММОТИ 2 РУЫ1. hap вахты хе/ир] Гэлбн губарлы, эли габар. лы кэндля бачымыз, к эн дли гардашыиыз. Внлирик, Сизин учун дэ чэтин кечир, ушаг девлэтдн де]иб башыныза чэм елэдн]шшз бнр чэтэн кудфотин бир парча черэ. ]ини дв кучлэ тапырсыиыз, Загышын, кунун алтында, шахт ад а, суоЬдэн шэр га. рышанэдэк бел букуб, тар текуб, гызыл ¿етишдириб ахырда ]енв дан лаг, твЬмэт jKjacH олурсунуз. Он иллэр. лэ элиниз ке)дэ, ypajmnra ннтнзарда колхоз, подрат, ичарэ, кооператив, фермер oJywiapuHbiH на вахт бир та. рэфэ чыхачагы куну козла. )ярстшз. КезлэЗнн, Назим Ьикмат демишкэн, умид касыб чо. pajHAHp, JejHH. Дарыхма!ын, де)асан, су богазымыза ча. тыр вэ даЬа ajar алтына го. JacH на дуз.амаллв баламыз галыб, на да чаны сулу, да. ра душэнда устунэ гачды. рымыз Снзнн ними дард кетурэн гардаш.бачымыз. Элиннзн нэбадэ ншдан со]удасыныз. Лэгнн билин ки, Сиза галан jeua бу га. рача торцаг олачаг. Вахт нкэн езунузэ, мал.давары. ныза гыш тадаруку керун ЭзиНэтлэ экиб.бечардн]иниз тахыла, памбыга, узума, Mep.MejBaJa ЬеЗфнннз кэлснн Инди уму.кусу, музакира. мубаНясэ, геЗбэт-тэ’риф вах ты Aejui. На гэдэр вэ’д вэ е'тнраф елэсэлэр дэ, тэдбир тексэлэр да Jena JynyH агыр тэрэфи Сизин чиЗинлэрянизэ душэчэк Тэлэсин, бу гыш JaMaH кэлир... KYHYH БЭХТИ, БЭХТИН KYHY Истисини-coJypyHy, кулэ-Зини-Загышыны, буркусуну-туфаныны бир кенара rojear илин. ajbiH, Ьафтанин кунлэ-ри Зазылмамыш вэрэг кими-дир. hop инсанын, пэр аилэ-нин, hap кэндин, шэЬэрин, hap миллэтин, бутевдукдэ ду^анын бу аг вэрэгинэ тале Заздыгыны Jaabip, заман да ез сезуну Ja3wp. Jaxuibi* лы-писли. Шайр демиш, емур вар куна даЗмэз, кун вар бир емрэ flajap. Ела Ьадисэлэр вар ки. о бир инсанын гисмэ-тиндан чыхыб догулдугу тор-пагын. маису б олдуру миллэ-тин тaлeJини да эпата едир. Бела кунлэр тэгвима эбади-лик haKK олунур, тарихин их-THjapuHa кечир. Бела кунун бехти катирир, бела кун миллэтин бэхтинин катирдиЗи кундур. 18 ceHTja6p haM да кунун бэхтинин экиэ кэтирди1и кундур. 107 ил бундан эввел 18 ceHTja6p куну АзэрбаЗчан халгынын тарихина 2 6eJyK оглунун адыны Зазды. О гы-зылы Гафгаз па]ызы бол ру-зусу ила Занашы, халгымыза hen вахт битиб тукенмэ1эчак башга бир не’мат дэ катир-ди. Ьэмин кун мин иллардан бэри торпагларымызын 6а-шы устуну долашан эфеунлу сэслари, додагларда кул ачан аЬэнклэри JbiFbio JbiFbiiuflbip-маг, ондан сенат чэланки ду-зэлтмэк учун тале Азэрба)-чана 2 огул, экиз тале гар-дашлары бэхш етди. О кундэн бу 2 керпэнин гы-гылтысында, агла]ыб кулмэ-]индэ «АзэрбаЗчан мусигиси* адлы бир дун]а б0JYMэJв баш-лады. 18 сентЗабр. Бу кунун ус-тундан сукутла кечмэк, бу кунун мэ’насыны дунЗанын ала-бэзэк ишлэринин ахарында дyJмaмaг, хатырламамаг мум-кундурму? Бутев бир миллэтин рапагыны чыхардыб еЬ-тирамла гаршысында баш эЗ* мэли олдугу кун дeJилми бу кун? Бу фикирларлэ дэ 18 сен-тjaбpa бир кун галмыш ре-даксиЗамызын пиллалэриндэн ениб кучэнин ортасында «че-рак газанан» огланлара хынлашдыг: — СабаЬ халгымызын та-рихинда Ьансы Ьадисэ ила аламатдардыр? — Габдаш, биз бу куну гоЗуб саоаЬдан данышан огул дeJилик. Бах аЗаггабылара. YpэJин Ьансыны иcтэJиp натур. Чох учуздур. 600-э да вар. 800-э да. — Мусигимизи севирси-низми? — Севмэсэк, магнитофон на кэзир Jaнымыздa, бу ка-сети ТуркиЗэдэн лап тэзэчэ кэтириблэр. — Саг олун! —- Хош кет дин. лына чеврилмир. Буну дунэн *Р Узе]ир ЬачыбэЗов, Муслум MaroMaJee. Онлар 18 ceHTja6-ры миллатимиз учун хошбэхт куна чевирдилэр. 18 ceHTja6p онлары хошбэхт талели ин-санлар кими Зетирди. О кун «ЛеЗли вэ Мэчнун» догулду, «Наркиз» AYHjaja кез ачды. «Короглу* сэнэт Гыратына минди, «ШаЬ Исма1ыл» je-нидэн тахта чыхды, консер-ваториЗанын езулу гojyлдy. филapмoниJa тохуму экилди. Ejни суалы элиндэ зэнбил редаксиЗамыза кэлмиш Азэр-эрзаг магазасындан чыхан бaJчaн Девлэт Академик Опе-орта Jaшлы гадына да вер- ра вэ Балет Театрынын ди-дик. Тэрс-тарс бахыб деди: ректору Акиф Маликов да «Бу кунумузэ Japaшыp ки, тээссуфлэ геЗд етди. билам сабаЬ Ьансы Ьадисэ О билдирди ки. артыг не-олуб*. Тэхминэн 10 нэфар- чэ иллэрдир эсасыны бвJYк дан бирчэчиЗи, шыг кeJимли, YзeJиp бэЗин гоЗдугу коллек-зи]алы керкэмли Фирудин ад- тив мевсуму онун хатирэ пулы оглан суалын чавабында нундэ ачыр. Бу ил да сэнэт башлады «Сэнсиз*и аЗагусту марафону «Короглу* ила зумзумэ eтмэJэ.    башлаЗыр. Дуздур, муЬари- Халгымыз езунун 2 бeJYк бэ, чэтинликлэр башымызы оглуну йэр ил пис-Захшы Ja- гатыб. ИcтэJимизчэ шэнлэн-да салыр. Лакин калин е’ти- мак мумкун деЗил. Буна да раф едэк ки, бу е!1тирам му- шукур ки, эн’энэни caxлaJы-сиги ичтимаи]}этинин кичик рыг. Лакин ела кэлэн илдэн бир даирэсиндэн кэнара чы- сен^абрын 18-ни мусигими-хыб халг мусигиси фестива- зин догулушу куну кими ел- ликчэ rejA етмали, Ьэмин куну Азэрба1чан мусигисинин тэблигинэ вэ дэJэpлэндиpил-мэсинэ hacp етмали]ик. Haja мусигимизин Y3ejHp 6aJ ады-на фэхри мукафаты олмасын вэ Ьэмин кун тэгдим олунма-сын? Чох mej етмэк олар. Гызылы najbi3. РуЬумузун нотлара кечмуш садасы олан Y3ejHp мусигиси, Муслум со-нэти бу кунун MYлaJимлиJи, элванлыгы. барлы-бэЬэрли1и илэ нечэ дэ haMahdHKARp. Урэкачан дунэнимиз бела кундэ бизимлэ керушэ кэлир, сабаЬымыза муждэ JeTH-рир. Т. РУСТЭМЛИ. ЕРМ8ННСТАНДАН ОЛАН ГАЧГЫНЛАР БУТРОС пиша мурачнэт едирлор Азэр TarHjeBHH сэдрли-J» ила Kej4a — Зэнкэзур Демократии Республикасы-нын тэшкилат комитэси Ер-мэнистанда» олан во Аээр-6aj4aH' Республикасында му-вэггэтн JauiajaiH Jyo минлэр-лэ гачгынын Иугугларыны вэ лганафе]ини мудафиа ет_ (Мак мэгсэдило Б^рлошмиш Миллетлэр Тэшкилатьгаын Баш катиби Бутрос Гали. jo 6э1анатла \г\'рачиэт ет_ мишдир. Бэ^натда де]илир ки, башга девлэтлэрии торпаг. лары Ьесабына «BejyK Ер_ манистан» JapaTMar кими сэре ом иде^аны hojüTa ке-HHpMoja чалышан ермюни 1ШШЮТЧИ гуввэлэри XX JyiauJViHK эрзиндэ индики Ермэнистан эразисиндэн ер. мани миллэтиидэи олма4ан JY3 минлэрла а дамы гов-мушлар Ермэнистанын бу_ тун сивилизашЗалы дун_ Занъш козу ларшысында je. pHTAHjH бу разил, HHcaHHj-jBTTfla« узаг cHjeucaro 1988-чи илда езунун эн Зукеэк нвгтасинэ чатмышдыр. Рес. нубликаяын 280 мин сакини догма )ерлэртгдэн говул-■мушдур. Онларын арасын-да 200 мин Азарба|чан туригу, 64 мин рус, 14 мин курд вар. 1920-чи илдэн сонра планлы шэкилдэ ha. jaTa кечирилэн бу сиЗасэт нэтичэсиндэ бир MwiJoHflaH чох Ьэмвэтанимиз мин иллэр 6ojy Зашадыглары ата-баба торпагларындан зорла кечурулимушлэр. Лакин дун_ ja бирлиЗн кндиЗэдак бу халгларын мудафиэсинэ галхмамышдыр. БэЗанатда даЬа сонра де-)илир ки. Ермюнистан Даг-лыг Гарабагда ЗашаЗан ер-мэншгэрин Ьутугларыны мудафиэ етмэк пэрдэси алтында ДврД илднр Азар-6aj(4a¡H]a гаршы муЬарибэ апарыр. АэербаЗчан арази-синин хеЗли Ьиосаск ишгал едичшмишдир, Jy3 минларлэ адам догма торнагында гачгына чеврилмишдир. Лакин беЗнэлхалг hyryr акт-ларьгнын зиддинэ олараг. бу адамлар индиЗадэк гачгын статусу алмамышлар. КеЗчэ — Зэнкэзур Де-мюкратик Республикасы-нын тэшкилат комитэси бу бэЗанатын БМТ-таш ичла-сьгнда ¡музакирэ олунмасы-ны, Ермэнистан Республи-касынын Ьэрэкэтлэринэ си_ Заси вэ Ьугуги rHjMer ве-рилмэсини вэ Ермэнистан-дан олан гачгьвнларьш hy_ гугларынын бэрпасына ке-1мэк кестэрилмэсини xah то етмишдир. Азэрннформ. МИННЭТДАРЛЫГ НэдебэЗ раЗонундакы рус Зашамырлар. MocKeaJa кет-кэндлэринин сакинлэри пре_ дик, мухтэлиф Зерлэрдэ дар-эидент Эбулфэо ЕлчибэЗэ димизи даньпцдыг, бала)ан-мэктуб кендэрэрэк, шла- ларьга, капутикЗанларын ич ра кестэрилен rajrbi учун узуну ачыб кестэрдик, Ер-дэрин миннотдарлыгларыны мэнистанын гэсбкарлыг си-билдирирлэр.    Засэтини ифша етдик». Мэктубда деЗИлнр: «Ер-    Ахьгрда    мэктубун    муэл- мэнистан тэрофден кэидлэ- лифлэри преезиденти амин римизин бомбард ман еди. едир л эр ки, АзарбаЗчан либ дагыдылмасыны бутун халгы илэ бнрликдэ догма AYHjaja хэбэр вермок мэг- торпагын hap гарышъшы сади илэ БакыЗа кэлдик. кез бэбэЗи кими гару!ачаг-Чох саг олсушгар, Сизин лар, республиканын эраэи тапшырыгыньгзла xejnpxah бутевлуЗу'намина чанларын-инсанлар лазьвми камэк кес- дан кечмэЗэ Ьазырдырлар. тэрдилэр — сезумузу прези-    Мактубу Алексе) Шиту- дент апаратьшда, харичи ХИн, Галина НиколаJeea, елка еэфирликлэриндэ де_ Виктор Иванов ва башга-дик, мэтбуат кшфрансларын- лары (умумиЗЗэтлэ 14 нэфар) да чьгхыш етдик.    имзаламьпилар. Ермэни лоббиси чар чэ-кирди ки, КадебоЗ'да руслар    Азэрннформ. МЭ'ЛУМАТ Азэрба1чан Ресяублякасы орезиденпшяя ферм ты илэ: АзэрбаЗчан Республикасы-нын мэнафеЗкни горумагда кестардиЗи ]уксвк пешэкар-лыга ва хидмвти борчуну ну-мунэви Зеринэ Зетирди1ина кора АзэрбаЗчан Республикасы дахили ишлар назиринин му-авини Абдулла МусеЗиб (ллу АллаЬверди]евэ полис кене-рал-маЗору рутбоси верил-мишдир. Гуллуг борчуну нумунэви .еринэ Зетирд^ина во мурек-кэб шараитдэ шахеи ЬеЗ’этин хидмэт чэкмасини бачарыгла ташкил етди1инэ кора полис полковники Вагиф Чыраг ог-лу Гулн]ев АзэрбаЗчан Рес-публикасынын фэхри фарма-ны илэ талтиф едилмишдир Елхан Пирн оглу Нуриев Губадлы раЗону ичра Ьаки миЗЗатинин башчысы та’Зин едилмишдир. Бахыш ЬусеЗн оглу ЬусеЗ нов башга ишо кечмаси иле алагэдар Губадлы ра)ону ич ра ЬакимиЗЗэтинин башчысы вэзифасиндан азад олунмуш- АУ^аногдан Рза оглу Шых-элн1ев Бэрда раЗонунун прокурору тэсдиг едилмишдир. АзэрбаЗчан Ьарби Ьава Гуввэлэринин Ватэнин муда фиасиндэ боЗук хидмэтлэри-ни ва ез Ьарби вэзифоларини мувэффагиЗЗэтлэ Зеринэ Зе тирмаларини гиЗмвтландирмак мэгсадила 14 феврал Азэр-баЗчан Ьарби Ьава Гуввело-ринин баЗрамы куну е’лан едилмишдир. • • * АзэрбаЗчан Республикасы президентинин сэрэнчамы илэ: Абдулла МусеЗиб оглу Ал-лаЬвердя1ев АзэрбаЗчан Рес публикасы дахили ишлэр на зиринин муавини — Бакы ШэЬэр Баш Дахили Ишлэр Идарэсннин рэиси тэ’Зин едилмишдир. МэзаЬир Мэммэд оглу Эли-Зев башга ишэ кечмэси илэ алагэдар Ьэмин вэзифэдэн азад олунмушдур. РэЬим ИсмаЗыл оглу Гу лиЗев пенсиЗаЗа чыхмасы ила алагэдар олараг АзэрбаЗчан Республикасы дахили ишлэр назиринин муавини вэзифэ-синдэн азад едилмишдир. Надир Мэммэд оглу Багы ров АзэрбаЗчан Республикасы СэЬмдар-КоммерсиЗа Ат-рар-Сэна]е Банкы идарэ ЬеЗ’* эти сэдринин биринчи муавини тэ’Зин едилмишдир. Г. М. Мэммэдов башга ишэ кечмэси илэ алагэдар Ьэмин вэзифэдан азад олун-мушдур. Тофиг Мэммэд оглу Мэммэдов АзэрбаЗчан Республикасы материал еЬтиЗатлары назиринин муавини тэ’Зин едилмишдир. гйтптл ха&МИМ В Аээрба)маныи Итали|адакы сафнри РуФ#»т Ага-|аами Набс адмлмасм мстиитаг алтында олмасы барада сом аахтлар кутлови информасм)а васита-ларм, о мумладан РИТА—СвТА-нын каналлары ила |а|ылмыш хабарларла алагадар Итали|а Харичи Ишлар Назирли|и ба|анат аармишдир. Сэноддэ деЗилир:    ИнформасиЗа    акентликлэри    хэбэр вермишлэр ки. АзорбаЗчанын Дахили Ишлэр НазирлиЗи Руф’от AraJeBHH дипломатии тохунулмазлыг Ьугугундан мэЬрум олунмасыны тэлоб етмишдир. ИталиЗа. Харичи Ишлэр НазирлиЗи дэгиглошдирир ки. Зухарыда ады чэ-килэн чэнаб АзэрбаЗчанын ИталиЗада еэфири деЗилдир вэ АзэрбаЗчан еэфиринин Ромада геЗдо алынмасы бэрадэ Бакыдаи Ьеч вахт хаЬиш дахил олмамышдыр. Мухтар республика Али Мочлисииин домокра-тик блокдан олан дапутатлары нов бати сосси|ада иштирак атмирлор. Онлар бу барэдэ бэЗанат гэбул етмишлвр. Блокун евд-ри Ьэбиб ИсмаЗылов билдирмишдир .ки, башчылыг ет-диЗи блок ез фэалиЗЗэтини даЗандырыр. Бундан сонра о. депутат мандатындан да имтина етмишдир. Депутатлар СиЗавуш МустафаЗеви мухтар ресаубли-канын дахили ишлэр назири тэ’Зин етмэк барэдэ Азер-баЗчан дахили ишлэр назири Искэндэр Ьэмидовун эм-рини музакирэдэн сонра сэс чохлугу иле беЗэнмэмишлер. Бу вэзифэЗэ алтернатив намизэд олан Эскэр Элэкбэров сечилмишдир.    л Али Мэчлисин сэдри ЬеЗдер ЭлиЗев Ирана вэ Тур-KHjaJa еэфэрлэринин Зекунлары барэдэ этрафлы мэ лумат вермишдир Азорба|чам Республикасы Елмлер Академи|асы-иыи елми тодгигат каолоки|а ва дарин нафт-гаэ |а-таглары пробламлари институтлары наздиида тед-рис-алми маркаэ (арадылмышдыр. Онун фэалиЗЗэтинин эсасыны Jykcbk ихтисаслы му-тэхэссислэр Ьазырламаг мэгсэдилэ ал и мэктэблэрин, ис-теЬсал тэшкилатларынын вэ академиЗа елминин имкан-ларыны бирлэшдирмэк тэшкил едир. Мэркэзин ишиндэ илк аддымлардан бири елми-тех-ники тэрэггинин нэтичэлэринин тэдрис Просесинэ тэтои-ги, елми тэдгигатларын эн муЬум наилиЗЗэтлэриндэн нс-тифадэ олунмасыдыр. Таиикистанда имтимаи-си)аси вазиЦэт чох знд-диЦатли олараг галыр. Республика Дахили Ишлэр НазирлиЗиндэ РИТА — СвТА-нын мухбирлэринэ билдирмишлэр ки Курган-туоэ вилаЗэтиндэ мунагишэ зонасында атэшин даЗандырылмасы барэдэ сентЗабрын 13-дэ элдэ олунмуш разылыга эсас®” эмэл едилир. Инди Кулаб вилаЗэтиндэ B93HjJaT jjha чох ЬэЗэчан догурур. Бу, {иаршар ашырымЫнда бу Захынлар-да бир нечэ адамын Ьэлак олмасы илэ нэтичэлэнмиш си-лаЬлы мунагишэлэрлэ элагэдардыр. ■э РИТА—СвТА-нын мо’луматлары рланмышдыр). (Азэрннформун эсасыяда пазы; «ХАЛГ ГЭЗЕТИкНЭ АБУНЭ ЛАЗЫЛЫН! Кунун опаратив хобарлари ва репортаж-лары «Халг гезетиинде Каркамли ичтимаи-си)аси хадимларла, ма-раглы адамларла керушлар «Халг газатионда CnjacaT, игтисадияат, меданинатла баглы актуал свЬбатлар, аналитик ва публисистик материаллар «Халг гаэетимида Идман ¡вниликлари, ан мухтэлиф реклам ва е'ланлар «Халг гаэатноида Бутун бунлары ]алныз абуна |азылмагла мунтазам охумаг имканыныз вар. Абуно ja-зылышы давам едир. Абуна гнЗмэтлэри (рабитэ хэрчлари илэ бкр-ликдэ): 1 а Злы г — 45 рубл 59 гэпик. 3 аЗлыг — 138 рубл 77 гэпик. 8 аЗлыг — 273 рубл 54 гэпик. Азэрба}чан— Украла: ГАРШЫЛЫГЛЫ СУР9ТДЭ ФМДАЛЫ 8МЭКДАШЛЫГ Илин ахырьшадэк УкраЗ-на АзэрбаЗчана атаво ола. par 25 мзда гон бутда уну вэ 50 мин тон шэкар кен. дэрэчэкдир. Бу барэдэ сентЗабрын 15-дэ КиЗевдэ АзэрбаЗчан Республикасы илэ УкраЗна Республикасы арасында 1993-чу ил учун тичарат-игтоюади амакдаш-лыт Ьаггында Ьэкумотлэр-арасы сазиш имзаланан заман разылыг элдэ едилмишдир. Сазиши АзэрбаЗчан Республикасы баш назиринин биринчи муавини ВаЬид ЭЬ-мэдов вэ УкраЗна баш на. зиринин биринчи муавини Валентин Симоненко имза-ламышлар. Ишкузар эмак-дашлыга гаршылыглы мвраг. ларынын олдугуну е’тираф еден тэрафлэр онун меЬкэм. лэнмэси вэ инкишафы уч\н бутун шэраигги З&рзтмагы еЬдалэринэ кетур(м\тилэр. Сазишин ЬэЗата иечирил-мэси учун зэрури олан му-гавилолэр бу ил декабрын 1-дэк билаваситэ ичрачы-лар — ики республиканын назирликлэри, баш идарэлэ-ри, с эн aje муэссисэлэри вэ тэшкилатлары арасывда им-заланмалыдыр. Сазиш им-заланаркэн rejfl олунмушдур ки, АзэрбаЗчаньш вэ УкраЗ-ыаньш Ьекумэт органлары иеэ нэзэрдэ тутулан раэы-лашмаларьш дагиг Зеринэ Зетирилмэсини та’мин ет-мэлидирлар. Тээосуф кн, бу ил буну етмэк мумкун олмамьгшдагр. АзэрбаЗчан баш назири. нин биринчи муавини В. ЭЬ. модов Азэринформун мухби. ,ри илэ сеЬбэтиндо демиш-дир:    К«)евэ еэфор кестэр- ди ки, УкраЗиа республика-мы зла гаршылыглы сурат-дэ фаЗдалы эмакдашлыга чох 6ejyK оЬэмиЗЗ'эт верир. АзэрбаЗчан да бела эмок-дашлыга мараг кестэрир. Биз тэкчэ ynpajwa илэ де-ЗНл, кечмиш Иттифагын бу-тук республикалары илэ эн’энэви игтисади элагэлэ-,рин сахлаимасыиа тэрэф-дарыг. Ьэмин элагэлэри меЬкэмлэтмэклэ биз республика игтисадиЗЗатьшдакы беЬран Ьалларыны тезлик. лэ арадан галдыра билэрик, бу исе биэим эн умдэ вэзи-фэларимиздэн бири дир. Азэрннформ. YSYMHYHYJYH B93HJJ9TH h3J94AH ДОЕУРУР Республика Кэнд Тэсэр-руфаты вэ Эрзаг Нвоирли. jsawH нввбэгги coJJap hojt. лекиЦа ичлахзы Шамахы шэ. Ьернндэ кечирилмиш. узум- чулуЗун вэзи31етин^. мэЬ-сулу гыса муддеггдэ вэ ит-кисиз )ыгмаг тэдбирлэринэ Ьэср олунмушдур Ичласдн шзирлиЗада рэЬбор ишчило. S, алимлэр. узумчулук ра-1лвры агрокомбинат ларынын, ири тэсэрруфатларын рэЬбарлэри. республика назирликлэринии вэ баш ида-ролерннян    н ума Зонд ала ри иштирВл епгмишлар. Кэнд тасэрруфаты вэ эр-эвг нвэири РэЬим ЭифЭ-фов республикамызмн уэум. чулуи рвЗонлврында Заран-мыш ачьшачаглы вози JJ эти тэЬлил едэрэк демишдир ки. Ьэмин эраэнларин учдэ бир Ьиссэси муЬарибэ меЗданы-на чеврилмищдир. Yavai. луклэрин демэк олар ки. па. мысы филлоексер хэстэли-Зине тутулмушду£. Бвгла-рын хеЗли Ьиссэсиндэ cej-рэклик Заранмышдыр. Бир оыра раЗонларда хеЗли мэЬ. сул иткискиэ Зол верил-мишднр Чэлилабад, Лерик, Гобусган. Лэнкэран. Фузу-ли ра Зоила рында узумлук-лорэ левыми агротехники хидмэт костэрилмэмид1. план-таси]аларда хастэликлэрэ вэ оэрорверичилэро гаршы му. бириээ Зарьгпугаз тэшкил Шшдур. з 1ыхыш едсилэр ^миш-лэр ки. узум Зыгымъшыя не чан иллэрэ нисбэтэ» кеч башламмасыныи сэбэби бир тэрэфдэн Ьава шэраити илэ элвгэдар маЬсулун кеч Je- тишмэсидирсэ, дик эр сэбеб Зерлэрдэ мутошэккиллиЗин, интизамын ашагы cbbhJ Ja-дэ апмвсыдьгр. КоллекиЗа гарара алмыш«. дыр ки, раЗонларда, тэсэр-руфаггларда узум }ыгымы замены меЗдана чыхан чети н лик лэри арадан галдьгр-•мат вэ Зыгьгмын кедшиинэ иэзарэти кучландирмэк учун наяирли]ин апаратында rapa р к ah З&радылсын. Бир сыра кадр меоэлэлори ба. рэсиндэ дэ гэрарлар гэбул едилмишдир. СаЗЗар коллекиЗанын ич-ласкгнда АзэрбаЗчан Рес. публикасьжын девлэт муша-вирлэри Ариф ha4biJ<eB вэ Эли ЧаЬанкиров чыхыш ет. м ишлэр.Азэрннформ. БОРЧАЛЫ Д0РДИ Xалтын тэклэнш Ьиссэси аиладэ Зетим ушаг кимидир. Онун иэ кез ]ашы rypyjyp, нэ кенл\" ачылыр. Ьичран дэрди, в\хгал Ьэсрэпги урэ-)индэ гевр едир, нэ дэрдини белуш-мэк олур, нэ севин. чини. Гэдим вэ зэикин Бор-чалы да бело дир — сезлу-оеЬбэтли Борчалы, дэрди-миз-кэдэримиз Борчалы. Тарихин Ьэр бир деврун-дэ чох ачы зэрбэлор >ejn6 бураданы соЗдашларымъгз. Онлар учун эн беЗук зарбэ XVIII эсрин эвволлэриндэ Надир шаЬын Кэнчэ бэЗлэр-бэЗинин ачыгына бу мвЬа-лы милли бирликдэн аЗырыб К урчу кнЗазыньш табели Jr. нэ вермэси олду. Луз ил сонра, XIX эсрин эввэлло-риндэ PycHja Гафгшы вэ онун бу тэрэфини зэбт едэн-дэ Зени эрази белкулэрииэ керэ Борчалы гэзасы Je-нэ Тифлис губерниЗасъгна та-бе едилди. Ленэ тэхминэн Jy3 ил кечди. 1918 — 1920-чи иллэрдэ Борчалы маЬа-лы Курчустак милли довлэ-ти илэ АзэрбаЗчан Демократии ЧумЬуриХ)эти арасында мубаЬисэли эрази Ьесаб олунса да, аслиндэ Курчус-тан ын табелиЗиндэ галды Курчу Ьокумэти бураны Ерманистандан кезлэнилэн тэЬлукэнин гаригысыны ала билэчэк садд Ьесаб едир-ди. Курчустан Демократии Республикасы ез програмы-ны е’лан едондэ орада аз. лыгда галан reJpH-курчу халгларын тэ’минаты да нэзэрдэ тутулушу. Довлэ-тин башчысы Н. ЖордаэщЗа чыхышларыньш бириндэ де-Зирди; «Азлыгдаи галан мил-летлер девлэтимиоин энсэ-риЗЗэтинн тэшкил едэн кур-чулэрин малик олдугу бутун Ьугуглара малик ола-чаглар». bona гэбул едил-миш KOHCTwrycwJaHWH 155-чи маддэсинэ керэ курчу азэрбаЗчанлылар аз i. 1917-чи илин си)в. дилнни билмэЗэн геЗри-кур_ чу депутатлар парламент. ,дэ ез ана диллэриидэ чыхыш еда билэрдилэр. Амма бун-ларын Ьамысы оездэ иди, э.чэлдэ бу азадлыг вэ демок-ратиЗа Ьисс олунмурду. Ху-сусэн азэрбаЗчанлылара му-насибэтдэ. О заман иеэ бу рада деЗилди Ьы>аалыкмасына керэ чэми 3 мил Зонд ан бир ао артыг олан эЬалнкин 256.800-у курчу муоалманы (?). 122,619-у турклор кими кестэрилнрди, азэрбаЗчан-лы вэ ja татар еды чэкил. мирди. Парламентдэ бир нэ-фэр дэ олса азэрбе^чанлы депутат Jox вди, мусэлман ишлэри А. ЧхенкелиЗэ Ьэва-лэ олунмушду. АзэрбаЗчан-дан Курчустана узанан ел-лэр чох вахт Ьавадан асы. лы гашырды. вмэр Фаиг Не'маноадэнин бнр илдэ уч дэфэ Ьэбс едилиб Метех га л асы на салынмасы. парта, ментин февгел'адэ ичласын-да онун фэалиЗЗотинни му. закиро олунмасы да бу rej-ри-нормал мунасибетлэрдэн ирэли кэлнрди Меншевик Ьокумэтинэ гаршы бцринчи yeja» Бори чалы дан башлады вэ Кур. чустан советлэшди. Бу вахт Борчалыньда азча галмыш-ды ки, бэхти ачылсьш. Кур. чустан Ингилаб Комитэ-синин 1921-чи ил февралын 20.дэ халга мурачиотиндэ деЗклирдм:    «Борчальжын зэпмэткеш эЬалиси калач эк тале}ини_ Ьалл етмэкдэ аоад-дыр — тан вэ ликаларынын тэоэ бирлэшэ бклор>. Тоос. с уф ки,    болше вгикларин «гардашлыг дунЗасы гурмаг* хул)асына инанан борчалы-лар Курчустаиы устун тут. дудар вэ башларьты болаЗа салдылар Илх иллардан 6ашло)ара*г бурадая азэр. ба]чанлы эЬалинин Ьугуг. ларынын тапданмасы, там-Ьугуглу вэтавдаш Ьесаб еднлмэмоси Ьэр Зердэ Ьисс олунурду. Курчустан Ингилаб Камитэсинин узву, кечмиш молланаерэддинчи ©мэр Фаиг Не’маязадэ 1921-чи ил иЗулун 24^дэ ингилаб камитэсинэ музакирэ учун тэгдим етдиЗи мэ’руээсин-дэ Зазьгрды: «Бутун Борчалы гэзасы ики бнрибиринэ зидд 4aóhojo болунмушдур: бир тэрэфдэ азлыг тэшкил едэн алмажларын, ермэни. лэрин, аЗсорилэрин. мала-канларын курчу лэрин. Jy-нанларын мухтэлиф нума-Зандалэрикдэн ибарот баш-чылвр дурур, дикэр тэрэфдэ эЬалкнин эксэриЗЗатони тэшкил едэн вэ Ьэмин баш-чылар тэрэфиндэн идарэ олунвн чохмннли мусэлмаи-лар... Борчалы гэзасы вгу. сэлманларынын нечэ Ьугуг. суз вэ молэ вэзиЦэтиндэ Зашадыглары сиээ аЗдын олмалыдыр». Халгын бела пеЗрэтли огулларынын тэ’ккди лэ то-лэби илэ aeoKjjer бир муд-дат догрудан да дэЗишди вэ 1950-чи иллэрэ гадэр Вор. чшгьшьж бутун ра^онлорында рэЬбар вэзифэЗэ эсасэн азэрбаЗчанлылар тэ’Зин едилди. Биринчи нагтиб аээрбаЗ-чанлы идиеэ, икрвмЦэ коми. ТЭСИН1Ш сэдри курчу оларды * вэ За эксинэ; Инзибагги иш-лэрдэ, Ьугуг муЬвфиэе ор-ганларыцда дв эксэрои аоэр-баЗченлылар чалышырды-лар. Лахшы милли ладрлар Зетишиб формалин мыпцды, назир сэвиЗЗэсинэ Зуксолон. лэр дэ вар иди. Курчулэо аэарбаЗчаялылврын шику, зарлыгыны. эмэнсевэрлиЗи-ни е’тираф едирдилор. Вор. чалы республмкань» )ем база сы Ьесаб олунурду. Ьэт-та 70-чи иллэрдэ Курчус-таи аграр ceeaje комиггэсин. дэ сэдр муавини олан EJ- ваз Ьэсэнов мэнимлэ ceh-бэтиндэ деЗирДИ ми, рэЬбэр-лэрнн езлэри дэ билир, аоэр-6aJчанлылар олмаса курчу-лэрин Ьэ)ат шэраити чэтин-лэшэ билэр. Амма сон деврун Ьади-сэлэри, даЬа догрусу, курчу шовинизминин тэЬлукали шэкилдэ баш галдырмасы Ьэр чур олчу Ьэддини. гон-шулуг вэ достлуг мунаси-бэгглэрини ащды, Курчус. тандамы азэр6а]чамлылары сыхыщдырмага башлады-лар. Сыхышдырма кампа-ниЗасы эввел лар башламыш-ды. 1944-чу илдэ мухтэлиф бэЬанэлэрлэ АЬыска турк-лэринин елликлэ Оргга Аси-jaja суркуну, 1951-чи илдэ Тифлвсдэн Иран тэбэоси ады илэ азэрбаЗчанлыларын конурул-мэси вэ с. Бу oJyH сон бир нечэ илдэ башга шэкилдэ тэкрар олунду. Оку да е’тираф етмэк лазымдыр ки, JY3 ил дон чох едэн чар мутлэгиЗ-jorra заман ы Курчуствида. кы аэорбаЗчанлыларъда вв-знЗЗвти бутун сонракы ре. жимлэрдэкжгдэн Захшы ол-мушдур. Лэ’ни онлары индики ме’нада сыхышдырыб догма Зерлэринда« кэнвр етмэк Ьеч вахт муаисун олмамышдыр. ©ввела, бума хал. гын башбилэнлори, rejpormi бэЗлэри Зол вермоздилэр Икиичяси. курчулэрин 03-лэрикик дэ Акаки Оеретели. Ил|а Чавчавадзе кими 6eJ-нэлмклэл голом саЬиблэри вар иди ки. онларын Ьэр бири шовиниэмн мурдар вотоипорворлик адландъфьф-ды. Курчустан да JauiaJa« аэвчэ-баЗчанлыларьш дегиг cajbi иэ кечмишда, нэ дэ и*адк мэ’лум даЗил. чунки кур. чулэр Ьеч вахт буку дегиг костэрмирлэр. Онларын де-диЗина коре азарбафганлы-ларык саЗы инди 308 мин- дир. Курчустаялы зиЗалы-ларын . фикринна бу рогам чох дан )а рым милЗсну иеч-мишдир. К урчустанлы азэр. баЗчанлылара нормал муна-сибэт костэрилсэЗди. онла-(рьгн саЗы даЬа чох олар. ды. Курчустаида онлар учун муэллимдэн башга вэзифэ Зохдур. Она керэ дэ али тэЬсилли зкЗалыла-рын бири дэ кери докмур. даЬа догрусу, гэбул елэ-мирлэр. Ьэтта эскэри хид-магдаи гаЗыдан канчлэри дэ ата евина геЗдиЗЗата ал-мырлар Бу, 1985-чк ил-дон сонра ади Ьала чев-рнлди вэ орада аичаг тарла-да чалышан ишчи гуввоси галды. Хусусон 80-чк ил-лэрии ахырларьша ]ахын азарбаЗчанлылара Ьучум кампаниЗаоы кучлэиди вэ чох тэЬлукэли шэкил алды. Бу камланиЗаны кобуд шэкилдэ ЬэЗата кечирмэЗэ ча-лышанлар «Курчустан кур-чулэрин олмалыдыр» деЗон. лер иди ки, онларын да башында кечмиш президент Звиад Гамсахурдиа кнмилэ-ри ДУРУРДУ- О. чыхышла. рында дафэлэрлэ билдирир. ди ки, азэрбаЗчанлылар Кур-, чустан торпагында гонаг. дыр, кеч-тез ез евлеринэ донмэлндирлэр. Чунки «лиг да ими ола билмэз. Лап бу Захыкларда иеэ башы даш-пй« паим даЗмиш екс-пре. зидент Грозны да «Гафгао еаи» «дэЗ ирм» столужда иштирак еден АэербаЗчан мухбирннэ вердаф* муса. Ьибэсиндо демишдк к», «азэр. баЗчанлыл&р бу болкодо эерлэр бо]у 3аша(3ыблар вэ ЗашаЗырлар. Курчулэрла Ьэ-мишэ достлуг мушежотин. до олублар».. Белинде иоа а. Ьакш«3-1отэ азэрбаЗчанлылары елликлэ сыхыщдырмаг вэ узаглашдырмаг шуары ило <Арди 3-чу соЬифодв) ;