Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 17, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 17, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ-*-17 сентмбр iwi-чм ил. ms i?e Намкарлар Х9Б9РЛЭР „Коммунизм мактаби“, ИДАРЭ БУДЧЭНИ ЗЭНКЯНЛЭШДЙРИР joxca ишчинин дауагы Эли Ба}рамлы iuahap верки инспекси}асы элавэ }охла-малар нэтичэсинда девлэт будчэсинэ    во® манат мэблэгиндэ мэнфээт вермиш-пир. Illahap верки инспекси-jacbiHbiH рэиси Эбулфэз Дэ- Онлары унутмаг олмаз дв}уш-э- Кечмиш ССРИ Мудафнэ НазирлнДннии компутср «эр    ^^»„^Р^рачагьшДа    Д9фН    л^рд^^маГад^шдар. h~ казн 1941—1945-чн нллэр муЬармбэсишш шдтмрвкчысы    ед|уми1дардк<^    Meh_, „т    „X    кэндин гебиристаяында алан бнр груд Ьэи]ерлнн»зта учот    _ _ 1924.4V    илдэ    Над.    дэфн    едилмишдир. лнкамыза кендэрмишднр. Тэвссуф жн. Ьэмин мэ лумвт-    *У - 192^    »«»    ™!-    Ьэсэн Гурван ларда ге)рн-дэга.-лнк, ввгсанлар аэ тэЬрнфлэр тар дыр    чывакi шэпэриндо анада    _    1924    илда    Лан_ Ашагыда сн)аЬышы дэрч адмрчк. Умнд еднрив ки, мушдур. 712-чи—H¡¿*H pajoHyHy« Олховда Башга ичтимаи тэшкилат. ришлэрверир.езташкилат-    сон    |    TB™“Ja    чатан    верки    вэ бурада на эмзлврннга адларым раст^кэлэнлэр олмат; Адн ^у^онунун    анадан    олмушдус ЯГ.Я£ГЯ7*К *%£££№£ £йй Uf1777.« тэхлиДэ МяяМ «-Д«; редакси]асына ¿азсыялар. хэстоханасында вэфат ет- дасынын белмэ командири мишдир. Краснодар fl»ja- иди. 1944-му ил мартын Абдуллаев Ьермэт (сэнэд- гардашлыг гэбиристанында рынын Хоста гесэбэсинин га-    ле^шламэ    ht масына. онларьш »дтып-,    £ынь|н аДы кестэрил-    двфн    едилмншдир.    бврнстанында    дэфн    ™ vrovHna лэ1ушлэрдэ пэ- будчэ]э дахил олмасына ^ _ 1892_,и ИЛД8 Гу. Arajea Гаданала Мэмнэд мишдир. Ретубл^ию^комитэсинэ да-1 нэзарэт етмэк ишимизин му»    ба р^онунун CycaJ кэнд    оглу    (свнэддэ Мамедович    Ба]раноа Мэммэд лар ними Ьэмкарлар и и^; лары илв Мхындан таныш «КГ»*"«* «V I    дуакун    ‘tac* ГчК5в5» хнл олан ври* в, к    &S3L=2Eí    яЭч^йг    xsssS&sra едил- ти угрунда де]ушлэрдэ лак олмушдур. Камин дд-Элн Japfla Котл]аревка канди. ¿^exSrr, Я «ртаэтСеТ9 =ЕЪ™нивГв^:    5й£к%35 s«rtessre »xs s«=ss мунасибэт да]ишмишдиР- 3 лар эсасэн номитаДэ, калэн ^^мд^фелэри^ ^    | ки МуЭССисэлэр. фирма вэ | ияи 1943.чу „л августу« 1ашьтда Губа РЬК-дан му. батал^нун^ ^сырави^эскэ. к'"''|япй мил^он нзф*рэгад^ адамы Гр^ «» »рви « го^ ма^ир £«-    «У-^в,в ев    ^    “    «ЩЯ    «5 кГу^Г-м*^ ^ГГЙз.,7^^ ^ Í902^ илдв 6нР«ш«ир?нР_ва ¿ашадыгы. херинв^аГэТрахылмам^__вм^ I мэнафелэри мввге^ндэн Ja-1 Сп4к^еменск„_ paJOHyHfla дир. 11.,и адычы дивиаи а ль« 12.Д» Новор^ а^д7„НУН0л!^Яр. чэТиб1паДн™шк^1ын1з? УаТ^ичласымыз5' ^дэниНвт Каггынын нмикди^лмаси, | нашыр, ьэтта мвнфээтлэрини | иткин душмущДУР гэтинэ мХЭа™дыр 1ГИнВдиЯбу ларыны^мудафи^^ мэсэлв-    "ч"алГол^мсы    '~Ша I илин алты а)ында тэшкилатла аз-аз палларда hycejHOB Гурбан Эдн or. Ордубад кэндиндэ нын ’сырави эскэри иди. ра/ону угрунда де]ушлоддэ анадан олмушдур. 383-му hhjj9t iiaiioinwn    |    нашыр, папа       .........    М1    —    1 Q4q «v ‘ ил но1лбоын 28-ло иткин пушмушдур    атычы дивизи]асы 0571-МП hyryr- адамларын эмэ«    I    KHSJiaiMaja чалышырлар. Бу Расулов Самандэр ©мэр    iff    уда!    Н^врумв    hyoejH    Ьамнд    атымы ала]ынын сырави _   эсэла- синдэ нэзэрдэ тyтyлмaJaн иш J    я1ынла эмэкдаш-1 оглу (сэнэддэ Расселов С а-    .    VMP^.nna__6 мы пня* _ 1Q23 mv илда Нах- эскэри иди. 1944-му ил ап- WMtegs feSfe 5гт.млж№№ ЖННЬ £в& ЕН=Ж| олу^мась^нда иштиткы ^ хе)!    чидди нараЬатлыг вар: эмэ-    лазьшынча ^ ‘^^ак^^ГГ{?Л^ I 20 кооперативдэ бу чур факт- J    мушдур. 1942.чи илда Гу-    0лмуш^ур Ш^54у^^Гара    да-    ди ]азылмышдыр). ~ 164лу    мушдур. Намин    гэсаоанин ли мэЬдудлашдырылыб. Му-    ]ин муЬафизэсиндэки чидди    УУ a^vhv naha габа-    ларла растлашмыш, онларын    ба PhK-дан му^рибэ]а ча_    элаЬиддэ гошун писса-    элаНидда атычы бригадасы-    чануб-шарг    самтинин гур- Ьум мвсэлэ!юр онсуз балл    гусурла^^ мал^в ,3«    "бГру^ве^кдвда6?.эмэли»атлаРыны „ajan-    íMSffSjfe.'Sfc    л“ри Труг^нТы^ви    ас.    ST^mJo^c, ^ 1943. е дилир. Гзбуладилзнгзрара лари ишлз «31^^аыГг- ДУЗДТР * мздэииизт ишчилз- дырмышЛар. Щинтилзрз шз- gl* ^н^ычы    »зри    вди    мЖ    едилмишдарР гЗйяГЖ пуговка лар. Бутун буРнлар бизэ he- ^"иа^еТаи^лла MvrajHct | Раит 1аРадан идаРэ вэ ”у9С‘ ?п?о сыРави «скорм 0£^!*л ¡ары угрунда ^ejymwpfla мушду^^    ЭлнJeв    Эли    Элэкбар    оглу лазым оландан-олана 1ада    мин мэеэлэлэри ^ериндэ му-    дРЛЭ(ьэ артмышдыр. Ла-    сисэ рэЬбэрлэриндэн 72 на-    1943-чу нл ^¡УНУН    гэБраманчасына Ьалак    ол-    . Маммэдов Расул Иса or.    — 1905-чи    нлда    Иахчывш душур. Иш о jepa чатмышдыр закирэ €ТМЭ^а^^ Вв5^Ла кин бу нздвнсз кино ишчилз- фэри 10 мин рублдан чох |1^ ,вила]”“р;^Р^ыД а' мушдур. Ьэмин д^арда 1 лу - 1921-чи илдэ Лоткэ. шэЬэриндэ рын мадэниЯатшвбалэри- ^.^.“ил едилмэмишдар. | Ч8римэ е„„л„ишдиР.    |    {.^^уш^^овск    SfJSLmW рын анадан олмуш-санэдда Нахчы-ванын Эчнэбурт кэндиндэ Лухарыда адыны чэкди}ии |      ^nff4Am_,    I    к^тиятТ^Лво^    тахта    керпуну«    100    метр,    чу атычы ала]ын автомат [з paJoнлapын киновиде< шкилатлары базар игтиса JJaTbiHHH догурдугу проб млар гаршысында ифли» 3HjJaTHHa душмушдур. Мух StS“3H3. |лэ™хЭусус' галары"дэ^Ж.мушда3^ ”f * аТ^Г^Д^^о^ I    помвдор| ^Дв,“19бГ"^1оНуи^_ Ам.    б^таи'ындГ    дэфн    едил-    двйшлэрдз    Ьзлаи    олмуш. лэ эл атылыр Ьэмкарлар иии мудирлэри. мздзниЛзт ми^Жла^кинЖдео МЭКТЭБЛИ СОВГАТЫ    ра)онунун Кр.пМ №»■    «¿¿вдК    ч^сы ади 94Гчи ил ок. 1азы^ышдыр).г 216.чы аты. иттифагларына , алтернатив    “шГ^са-    "    Л--«--    —    «лг    ?^КЗ”^..”ГЛЫГЫ№Яа "в#.®«“    ?“брьГ 25-дз влдыгы Мра    дивна»    589    чу .    — 1920-чи    илда Нахчыван    дан Кабарда Балкар МССР    ала]ында■ белмо    команднри ДЬ1Р .    *    „ртапйНп    пГитАппяпы*    кйновйлёо бир-    лемлар гаршысында ифлич    |    Опыляй‘кэнч_та-1    Мус*1ев отусе^о и. оглу    шэьэриндэ    а»ада«олмуш.    Некем ра^нунун Чекем-1    иди. 1943-чу ил    иJyлун 1и- Элбаттэ,    бела    ЭКС'7ЭД^Р'    да1кт°^нр“’    £ггиги мэктабла-    вазиЛэтинэ душмушдур. Мух- бусу ила    ^арад“?Д?1ягы бу    (сонаддэ атасынын ады кес.    дур. 723-му    атычы ала]ы-    гасэбасиндаки лар, сун’и мане_элэр Ьэмкар- лииларин ' У    э    баш.    Тэлиф тэшкилатларын ганун- I ^иэтчилэр . т^иг)|.и1и гар. тэрилмемишдир) - 1921-чи нын белмэ командири иди. вэфат етмиш тэшкилат да 1арадылмыш- гы pajoñ комитэлэринин сэдр- ”^а"™тдард0Да13,уИ^^б- I Ьачыгабул ра]ону халг| Д8фн едилмншдир. лари. pajoH гэзетлэринин ре-    диЦатынын догурад^у пр«    таИсили    ше’бэсинин    тэшэб- Мхг/<а. n    О „оиАгчпота иинпиипео • би1>    лемлэо гаршысында ифлич    тэпсили    Ш о    MycaJeB    MycejHO о. I    .    пм*‘. -W  ---1     ,    в» госпиталда да Краснодар ди1ары Крым-ва гэсэбе га- cicaja станитсасы угрунда SSBJSSSSi 5Я2 ЛУ» УолдТСЭР»э“Эт и«: SSZJSS?IKSSTS: nTa%Fp^| 7?    ^ну°Я^^дТуиЖ    ”Va^3yCC?aH^PB    Sa    едилмшидар" а]ры- деврундэ Ьэмкарларын rajrbi лум олду ки, мэдэни^этиш- шачыла^ш    ^    Иущчулэринэ    дэ naj ají Iyky бирэ-беш артыб, мае’-    чилэринин иш вэ JauiaJbiiii    рэтдэ азммыш. ^чилэрин    ^j0HIyHi' Талыш Кэн, улиЦэти гат-гат чохалыб. Де-    шэраити асла гэнаэтбэхш де-    газаичы ашары ^ Y 'ДУР-    кэнц тэбиэтчиЛар учуй чИЛ^ЛЭЬэ^а{шар1ЭИттифагы    Ky¿T kSSS[C стетеми-    и!ул^°аЛ*дан шотилэрин ж-    U«cВ ^^ыс^Дв 6*S I    W¡ ВД. W»* ‘ДГ^    ÍÜmh ¿аГонуиун Тумбул рур ра1онунда Республика Комитэсинии фэ- из аид олан мвтбээлзрда мв- .нимум эмвк^Ьаггыиы бел в    Ьв„„„    М8ЬсуЛдан    до-    м    Декабрын    29.да    Стоде-    эяиДе.    Ибр*Ь™    Исаj>My нэидиидэ аиадан олмушдур. ™р- ^aja чагырылмышдыр. 223.    Ьалак олмушдур. Намин    оглу    ------«-г—    —D3hm Hnnnvi чу атычы дивиз^асы- 1041.    pajoHyn Павленски хутору    Иосиф Тарасович    ¿азылмыш-    Новруэмi Рэмш повдз чи атычы а*ла)ынын взвод    гэбиристанында дэф» едил.    дыр) — 1920-чи    илда Нах-    оглу — 18УЬ.чы илдэ шэ. анадан ол-атычы ала-иди. 25- алиЛэтинГдэ аиддир. Эса-    дэни-мэишэт вэ иш шэраити    eflaja билмирлэр. Ардд^да ЬуШчулэрэ    да кендэрилэчэк. peBCKaJa станси|асындакы де- _ 1922-чи    илда Нахчыван    375-чи    атычы    дивизи^сы    и^^октибрьш сэн мэдэниПэт ишчилэрини    ачыиачаглы вэзиЛэтдэдар.    38 нэфэр кино ишчиси дев- ” j »    ^тэЬсили ше бэСин- jyuiJiepfla гэ^эманчасына ра^нунун    Сираб кэндиндэ    469.чу    атычы    ала)ынын сы-    ™ °gp MCCP 1о«оп^,иит£и1япктляпы био-    Эмэ1ин тэшкилиндэн ceh6aT    лэтдэн мааш алмыр.    па билпипмишлэо ки кэнч Ъэлак олмушдур. • Намин    анадан    олмушдур. 271-чи    павн эскэри иди. 1944-чу ил да каоарда ьалка^ шуу в ¿дирэн комигэ мувафиг    бела кеда билмэз. Шэки, Ба-    Тэгсир кино «^«ЛЭР”И    ?эбиэтчилэр ез зэЬмэтлэри кэндин сол тэрафиндо дафн    атымы    дивизи^асы. 865-чи    oктjaбpын 19-да Jyxapw.Си- ^^ин^“унун вэ Чекем-1 саИэлэрин пробтемлзршш.'чз-    лаквн^вз Ги”Йонларынын    мэчбурэн тэсэрруфат heca- I    д^рдимэриТэрэвэзI    едилмншдир. ' ‘    атычы    anaJbmbiH сырави дази!анын УрГусё« шэЬэри    ^эчин*™* саЬалзрин проблемлэри^,ры    аэтбэаларинД9 ^аслы тэ'ми-    бына кечирзнлэрдэдир. ^ес- | ^с)уе™аШрД нРДан РБакынын | алямрдв]е| Мзш.зд    ЬТ. эскэри иди. 1943-чу ил фев. угрунда дэ]ушлэрдэ иткин ТИНЛ„ИэКзэЭрРэИТлма^лышыр.    Í5u^?.«ü    »ВД®,.    о—    Чэ»л    едилмншдир Бу кунлэрдГкомитэнин Шэ- йла'тыиТенидэн гурулмасы- чиэт гэбул ет«гаш,m“; I „Галан шакадл5рэ"вэ рИЖ ьнунда до'гулмуш! . Качалитски paJOHynyH ,.L„    rallan    ичла-    «a    MvacMo    типли    1ени    мэтбэ-    чилэринин    сосиал    мудафиэси    .    iiíahHn аилалэринэ    л    ni    i    I..    rvKa    Никола1евка    кэнди    угрун- КИЯ;^"¿чирИи°лэн' сэ'Дар''и^ла- й'аГм'уас^р типли J¿hh мэтба- чилэринин сосиал мудафиэси-,    --^"    а^элэртэ    I    '    Никола]евка кэндй угрун. млу „¿нэддэ Миссерканов    Оши^^ Аешчч) («нэмэ сында да масалэнин бела бир ЭЛэр тикилмэсинэ чидди ,лат липлапЛкйпулмэсишРЭЯхаЬиш I Г^^ачаглар.    ^К-да^'муЬаЖэ ча.* да дв]ушлэрдэ иткин душ! Ас^н Джамилов^ 133ш! мшпдирГ —аД1909-чу Р илда мышдыр) — 1922-чи илда мишдир) 1909-чу -      Шэкидэ    анадан    олмушдур. гырылмышдыр. 227-чи аты- мушдур.    ... дивизи1анын сырави Гасымов Дусиф Нэсир от. Левлах шэИзриндэ "l3*“ Г942.4И ил окт1абрьш 25-дэ 1943-чу ил сен. лу (сэнэддэ Касунов Jycyn олмушдур.    Кабала    Балкар МССР.ин чы í!SSS.r»K sesqg asgas I J¡sssusrrSjj«!    дгд??’ srérj'SSK.    «ГЛГ«йгг —¡-“sisar —    ¡sastií'¡¡igd94SS.-SSS.%: ~ •>*». —«"•» ««-- «»tk:    JTS^L гэсэбенин чайати^езуну ®1дьш нестар- ти1ач вар. Ади истеЬсалат бирлэр керулмэсини    .,ЛМви» ли Ичласдан сонра мухбири-    нормаларына бела риа]эт    етмишик.    ЬЭКИМЛЭРИН К0МЭ1И миз комитэнин сэдри Иэмид    едилмир: вентил)аси)а гурту- Инди]эдэк    рэИбэр    органлар    аии1Г.Лл7п пя,пн    хэстэха- Аббасла керушуб сеИбат ет-    лары ишлэмир, санитари)а-    гаршысында    галдырдыгымыз    | Ьачыга ул р 1    _    „ — мишдир.    мэишэт Мэ7эни]В]ВэтЛаЙшчиЯлэериИМЬэм- )охдур. ""чап““”машьшлары. ма)" тартТли бэ(^™мыз''бу- I май'дириндэн миннэтдврлыг I „у угрунда    „    а"^"    ви'ла]этн    "Ичи”    мий~    ротас'ынын    муш вэ Ьэмин карлар Иттифагы Р^спубли-    електрик аваданлыгы кеЬнэл-    на МИсал ола    билэр.    Онда мэ-    мэктубу кэлмишд р.    рэманчасына , Св^т' п токмаксю? ра(ону Не), белмэ командири ид». 1943. гэбиристанында дэфн едил. ка Комитэси нечэ иллэрдир мишдир.    дэни^ат ишчилэринин кУзэ- _ СарЬэдлэримиздэн чох- ДУ£ 1 хутооунда- дэфн дооФ хуторунун^чэнуб гур- чу ил. февралын 14^е Курск мишдир. г р 0_ду ]ерлэрдэ бела сэ^ар ичлас- Мэдэни))эт евлэринин, раныны ^хшылашдормаг ба- ч0 загларда ^рлэшсэ дэ бу лиников    хутор> нд    дэф дорф у ру у    едил-    вила!эти угрунда дejYШЛэp- Худа1аров Гасым Рза оглу лар кечирир. Бундан эСас клубларын, му сиги мэктабла- рэДэ мувафиг °Рганлар^гар- | хэстэхананын КОЛЛективи хе)-1    1ишлир    дэ йалак олмушдур Намин -~.1915-чк _^д« °ЛРЯУ,^, мэгсэд комитэ ила )ердэки    -с    ...    ОГи    .л.,..к    „к*.ра1ш    ч>о-    *"'”ттг'    “** чохса)лы тэшкилатларын гэсини меЬкэмлэндирмэкдир. Чунки мэркэздэн узагда )а- ишчилэринин',Беч да^амысы лэри бэрбаддыр. Мэдэни))эт бэдэн тэрби]эси ишчилэри- I рушан"д0)ушчулэрэ 20 мин I мушдур. ~ 223-чу атычы ди- ^0^77*1* атычы” диви’ ра!Г1а^лмыадырТ ^н"оглу да Днепропетровск Ра^нУ истэди)и вахт Бакь^а кэлиб ишчилэринин мэишат вэ иш Нин-эмэк 1тггынын ва орта маНат дэJэpиндэ дава-дэрман визи]асы 818-чи атычы ала- мушдур. ^-чи а д р« а... лд Сабирабад Мажевски угрунда Де^*£-дэрдини демэ)э. бу вэ )а ди- шэраитлэринин даим пислэш- Тариф дэрэчэларинин 3 дэфэ кендэр^к. Мушлврдв Ла- ]Ыяын сырави эскэри иди. зи]аиьш сырави'шаПоринда анадан о^туш- лэрдэ Ьэлак атмушдур. кэр мэсэлэни Ьэлл етмэ]э мэсинин нэтичасидир ки. хэе- артырылмасы барэдэ -Милли раланмыш 16 иэфэри муали- харков вила]эти угрунда 1943.чу м сент^аоры -    аТычы    дивизи]а-    Намин ра1онун Славны кэн- имкан тапа билмир. Сэ^ар тэлэнэнлэрИн са1ы дурмадан Мачлисдэ гэрар гэбул_ олун-| чэ етмишик    | де)ушларда гэИраманчасына    ^уНД^    сы 121-чи даг атычы ала- ди Ьандэвэриндэ дэфн едил. Cajjap ________ .    ,    .    .      .    . ичласларын jaxшы    чэЬэти    артыр, истеЬсалатда бэдбэхт    Ду Индики мурачиэтдэн да бир дэ ондадыр ки,    paJacaT    Ьадисэларин терэнмэсинэ, пе-    чох mej кeзл0Jиpик. hej’aTHHHH узвлэри, апаратын шэ хэстэликлэринэ зэмин Ja-    Пнпи    МЭММЭЛОВ, ишчилэри )ерлэрдэ    олур,    раныр. ШубЬэсиз, Шэки вэ    уи,г^,АТИАш1я мухбирн практик вэ методик кестэ- Загатала ра)онлары мадэни)- «Халг гэзети»нин у P 1в.^ (аь,‘«гя-гг« “Г* JW'SrSJSS » SSS.ffS.ÍS: 0ISSm"4Snss: —i—.»« нунун В91ЭНДАШ h8MP9’JJlHJHH9 ЧАШРЫШ --- '    Г    vwvM9H    алветжн    эле1Ьиив<    Ьазырлаиал эн иичэ бир си- )олда атылан угурлу аддым ^ТаГыа^Ж: SrsJSSTSA    srasfs.t    ^гЛКр    «эсэл,    Ааэр. )илан ва a-rss-ггй =    sr-Jst    г    «*=*’*.'=    ¡««¿s    tsr&    ¿г-fss Азэрба)чан Республикасы президектиннн миллэтларарасы мунасибэтлэр узрэ мушавнринин )анында ]арадылмыш мэслэЬэт шурасынын МУРАЧИЭТИ теЬсал мунасибэтлэри сис- дыр. Бизчэ эсас мэсэлэ га темина кечмэ1э тешэббус cBjahbifla ады олмаг jox, Jbip. cahajrapa кестэририк. Азад мунасибэтлэрмнэ истигамэт Хпя» бувГГяликэо шэхошфэа-    Дикар бир чаЬэти кестэ. шансын, nejan»i    муЬтагил Jema,    мызын вэтэндашлары арасын- мунасиоэтлартшэ и^гигамэт ли{)ети, самбаллы, кечди)и    ^да'мэИсул    HCTehca- магы «ajajar. на дахт eJpoHa- кeтypYЛДYJY бир шэраитдэ па)ат 1олудур. Бу мэ нада ^рм р J ратшг    мэшгул олачаг? чэк ва буиу бача^чагм ГЫМЫЗда 1аша1анлар ез- биз «Ьансы чэми))ЭТдэ Ja **«««-,,^мдал деМ°^ТуТ нэк истадГГиз бир за^и:    Ьазырда    республика буд. ^^с^ил вэ хеш гымыздэ р;ар ^ ша1ыоыг?» суалына чаваб пакими^атда олан мэс >     »„потпа    unu    чясинлэки    кэсир    11    мил-    бахт инкишаф    У    иатанпяшля_ Виз. Азэрба)чанда )аша. салырлар. Наоырда онлар ша)ырыг?» суалына чавао    ‘^эЬбэолэю чакин- да, автоматик суратдэ ири часиндэки    V    ^ÍLiukmh?*    ^    *    барабэрЬугуглу    вэтэндашла- jaH бутун халгларьш нума- A3ap6aj4aHbi гоншулары клэ ахтарсаг    истэр-истэмэз чэ-    ншчы op, Р [¡??рпаоти«£и тесарруфаты учдантутма да- Japfl манатдыр. 1992-чи илин    чатин    шэраитдэ    ры    Несаб    етмишлор.    Бела }эндэлари миллэтларарасы тоггушдурмаг, онун сых та-|тинликлэ    растлашачагыг.    “ЭД“ rSS гы^чаг' парчаламаг ' хэттй бм^^ры™ респуб-    ^Ьвзырки^чэ^ин    шэраитдэ олдугу Ьалда керэсэн hHj- ^нМЖлэр“ мГЖ    гырмаг    I    Чунки    сосиализм    бир    сыра    сьтыи    «3-Р-лы    зэ    сэриш.    гытмзг,    йикамызда истеЬсал олун. тури    ™ • ^|    '_____...    ^    ^1^^     М    ______15! I «**>м Atimnu r\/»fvn %ПО Ut^VT    QQ ТнГпэ и“аГ“тмэлиРдир:    Ж    кол’.    кеТэн “ мТ^ ДввЭТ чур”9аодымыЕЛГадэзсшз    raj- тез ^ уjapar.    курд, w лэзки. ja- Саглам гуввэлар учуй    хоз ва совхозу    автоматик jыFышapaг    едирик ки, лары» вэ «чэнуб масэлэси». I дир, ондан эерр-аламэт аз бу шуранын japaWlMacы вэ ни орталыга атыб Aзэpбaj- галыб ва Jeни мунасибатла- ЛЭР онун ишиндэ республика чаны мызы хырда э1алэтл?;- рт кечмак эрэфэсинда]ик. президентинин и ш тираны, рз бел мок истэ]ирлар.    Демэли, Ьэла кепна чэмиj- этрафлы чыхышы милли Бела бир вахтда тале би- j®т там дагылма)ыб, )ениси муиасибэтлэрин тэнзимлан- зим — ]уз иллэрлв бирка иса гурулма]ыб. Бу о демэк-мэсинэ ]ени бвкумэтин диг- jaшaмыш. гa'jнajыб-гapыш- дир ки, квНна чамилатин гэтини, ишкуэар мунасибэ- мыш туркларич, талышла- унсурлари ила }енинин унсур-тини ифадэ едир.    рын, лозкиларин, курдла- лари jaнaшы фэал^1ет кес. Инаньгрыг. ки. маслэЬат рИ:Н, бир сезлэ, Иамымызын I тэрмакдэдир. шурасы кзлачэк ишлари вэтандаш гeJpэтини^, вэтэн Базар мунасибэтларинэ илэ милли муиасибэтлэрин тээссубуну имтаНана чэкир. кечид ади вэ сада мэсэлэ тэкмиллэшмэси, азса1лы Биз ]уз илл^р бо]унча де1ил, бунун учун мутлэг халгларын Ьугугларьгаын неча ]ашамышыгса, . ела да пазырлыг марпэлэси тэлэо горунмасы, дил вэ мэдвниj- jaшaмaлыjыг. Чунки гардаш олунур. Ону да кечмами-]зтйнин инкишафы сайэснн- мими ч^ин-чи1ина, урок- шик. Буна керэ да чохлу до гаршыда дурая вазифа- ур^® 1ашамаг тэчрубэмиз I чэтинликларлэ узлэшир, иг-лэри ]ерина ]етарэчокдир. вар. ^тмиш илда« артьи тисади ва с^аси ислапат Эзиз Ьэмвэтанлэр!    бejнэлмилэлчилик маскасы | лары вахтында пэзата кр ТУ: “лГм^ад»"2Т1 V«. м^а '*«р- БУ*У Kftp- ?““8j9. Маним фикримча БИЗИ НАРАЬАТ ЕДЭН НЭДИР? i    в-    гана1е мэЬсулу иса 22 8    мэ(Мок нанкорлуг    оларды.    ^ билмирик.    Эн дэНшэт.    ™    ^самэг.    ^двтиалгв" „П1СыЭва;?    фзиз' зшагы Д^мТО-    Бунунла    Д?    «.¡l'SS hP»- шэрэфли Дввруну )аша)ыр. вииист. тоталитар режим | лиси    ^ одур^оаЯлэ    индини    Ьакими)1эт    Девлэт белмэсиидэки ири    ^из ^Ьэлэ^^интизэмын зэиф-    сдвереш^шд8Н дам    вурав №p    дылмасы севиндирнчи вэ ceh6aTHHa haeac кес она лазымсыз ел-чудэ Jep BepMaja дэ^эрми? HahaJaT, ахырынчы проблем. Намы билир ки. му-эссисэлэримизин бир чоху-нун кечмишдэ Ру^адакы назирлик, идарэ тмпкилат вэ истеЬсал муэссисолэри илэ элагэси олмушдур. Сон вахтлар Pycnja илэ элагэ-лэримизин позулмасы рес-публика мызын    тэсэрруфат Ьо)атьша мэнфи тэ'сир кес-тармишдир. Позулмуш hap чур элагэлори бэрпа етмэк куиун вачиб мэсэлэсидир. Бу чэЬэтдэн 1992-чи илин €Азарба1чан —- hу!^пи девлэт ]аратмаг Jo. ^рымыз^ башыйй бе. нлдырым сур^нла ертыр. ра    ™д™ичнд—JJB7    ^сисэлэрин ЬЙмысыиы «1ини нэзарэт®, демэк    йи^ГР„«ий    ТэгдирэлаЖг    Ьадисэдир. лунда илк аддымлар атыр, )ук балэлар катиреэ дэ, он- I Я1этиг!„ 1ЛЭ ahlVl;    му.    и4арэ]э    вермэк.    белмэк.    nal.    олар    ки.    “ра    К^Л    б^зи    пешГсэ.    МуЬит^    вэ    заманын    догурду- милли истиглализТатамизи ларьш мо’нани бирлн^ини pyhHjjo )араиыб ки pyhHjjB )аГыбки ку]а ZtST ">»!> “ б^гй3Л?тТчм^    ^ “ бэч^Гиклэрэ керэ бу- 1алныз г»]мэтлэри артыр-    пум    мэсэлодэ оутун iwp- ма .    Макэр    тичэлэриндэн ceh6aT ачмы- нэт v фэали^эти    тоялукпэ    тэоэфлэри.    дев- мягля бутун проблемлэри    raja,    тэшкилат, чэмиjj9T- caT-^r.    U?    оыг. чэмииэтимиздэ эн хас. дэ эл-голлврыиы    4^MaJbi6 тевлукда    торэф. эр> .    д - чэтин шэраитдэ бэрпа едир, сарсытмамышдыр.    палныз    ти]а тэшкилат. MaMHjjar- сатмаг да онун кими. Макар гачэл^индэн    ^    _    дэ ал!голэярыны 4bipMajH6 тевлукда тэрэфлэри. дев догма умумазэрбвОчан еви- мин бир aoifjjaraa муста-1 магла оР72унлпа"роблемлэри    оллн    Саглам    ду-    хусуси    мYлкиjjэт. хырда ис. рыт.    мэс"    5ан-башла ишэ киришмир, лэтлэр« вэ халглары кунаИ- мизи гуруруг.    гиллиjини    газандыгымыз,    |    э‘^1^£    £гм^'£Ргь    «,v    прк    Яши. савадлы адамлар- те he ал haMiuua вэ^ hap jepflo    башгаларынын * ишлэриндэн кар cajMar    í^ju bajara элагэлэрин jeHH- Беш ил дир ки, торпагы- бутевл\^у угрунда мубаризэ I Тарих тарихдир, ону дек-    истиДапэ^ етмэ- фираван jafflaMarHH je ка- yjmjjaT писс*™^”    истишал»    ^„ л.щ ^— мызда га« текулур. КунаЬ- апардыгымыз ана вэтенда рет, Ферман «®СТЭР^ЛЭ д    "    нэ Ma«6aJirflHp? Ела ка- м®си.    'кд    Рд    турлар.    Бас    JeHH    шэрантин    дан    бэрпасы ва ^ккшафы. сыз ушаглар, гадынлар. го. бизи парчаламаг планларына, лагв етмэк    Г»РаР*    ВДПяРтилн птюблемлэоими- турэк АБШ.ы. Орада кгнддэ _    на^|атталаблэоинэ vJfvh ишле- нын зарурил^и мевчуд э!1али мэЬв мэ’нэви биpлиjимизин cap-1 ганун вэ гэтнама ила тарих чалар, диич истифада eTMajH устун ту. турлар. ев-ешик, кэндлэр ‘сыл^йс'ына^^ ^бундан сонра да |[аратмг^ мумку^ ш^а- зин    ÍShwSt'^л^фа-    ÍISaK^e^S^ra^^    Пр^Лдш%^а^на5 едил И р, евлшип, htfnMJwv сылмаеьшк иупнап wnpo М- I Э-Г  -—в--- т. цтгцгц-и ПЫМ истепсалы артыпмаг- ири IHIUnieenv»    ■     Ét—____VUVH кем эк кес . дагыдылыр. Ермэни гэсб. )ол вера билмэрик. Буну та. тан    Кечми^^д^"    2ыр.    Bv    муЬум    иш    иса    ты    эмтээлик    маЬсулун    таг-    Joлyнyн    зифэсидир? карлары jy3 минлэрлэ co¿- рих, торпагымызын бутев- бот o6jeKrae олмалыдыр.    „„    ^а1МЛи    ^IIIU    пибян    1ат>ысыны    верир.    нэдэнсэ    иик»гахаф    ¿олуиу дашымызы дэдэ-баоа jyРД~ Лу]у угрунда Ьэлак олмуш | Бу оз^ь^дан^ *\ала^ газе говмушлар мэсэлэсини jafla салыр. Мэ’- ларындан ООН japmvwnD* ov-prxp.    .    ~    ,    HATvnMaK    na он    ПвВСаЛЭ.    ТЭМКИН,    КОЗУ-    Лум    —»    *    "    _ Ьазырда MY^KHjjaTHH    ^“IÍ¡S¡LSTY£!«L    x3B^I    ачыглыг    'телэб    едэн    актуай    сонра 'I демэк олар k¿, башлы-башы. рибэн ^^^верир. _    «I    "йевсэлэ. тэмкин. кэзу.    лум «эсэлэдир ^бундан и на бурахы и одур ки, а а Да мухталж и дан истеЬса . аhвал-pyhиj 'SLSrnTZZXm ве|".Л1    ~*«ьсал_ы    JJB-    ^    ^‘«jHcT’Hbx^ii«    «нлы ушаглар 4 - 5 илэ Он- минлэрлэ Ьэмвэтэнимизии ти»иин 1992-чи ил 20    и|ун на ^рахылыб^д Эн^ чо"”аи    иевлу^ун^Г сэрбэст саЬиб.    дай истифадэ .етм®и    :.Г"олд\тча    инчэ проблем,    кими гэбул ларла бирликдэ минлэрлэ - турк, талыш, лэзки, курд тарихли    »м*|р^™аа^аалй    д^^гухт'элиф сэбэблэр узун! карлыг фэа.ти))этинэ ме]дад дир. Виз димр Д    бэлк8    да бирИнчиси Белэ олдугда эввэда. кеч»д рус, курдва башга халгла-    ва дикэр халглардан олан    чы Маьаф Суле^мм    Дэн истеЬсалата гаршы пис    »чылмышдыр. Велвбирша-    Ке-    Ирана мунасибатдир. Бизим    девру учун елэетмек ла. рьгн нYмajэндэлэpи да ер- ватэн огуларынын мугаддас сеПбэт тагди^ла^игдаф.    эhвaл-pyhиjjэ ^раныб ва он.    раитда физики чэЬатдэн    билэр нэргса ом ^    фикримизча.    талэм-тэлэсик,    зымдыр ки.    рус мэкт^эблэ- мэни миллатчилэринии <Бе-    руЬу бизэ багышламаз.    ^Г    ги1«1т пйг^1й    лат> мадди истеЬсал саЬо-    саглам канчларнмизин хе*.    ^ ^ла^ вз    Ф    у ^ етмадан. Ьеч ол.    риндэ тоЬсил алан аз®рба^- j\*K Ермзнистан» xYлjacы-    d мин и к ки, дилиндэн I «ТляТиаоси бахымындан ларинда чалышмагдан им- ли Писсэси    бн*яйм’7шэоаити "имканы, *са. маса Hajnca ^хламадаи «пл»    -    - нын гурбаяы олмушдар. дининдан асылы А°л^арагмулатшэси <*хымынд^ TI¿a еднрЛ9р. фикримизчэ. Jил, алвери ез^иучун бизим шэраити и ^ Душ*юнлэр»гаиз1ш Иран ба- тэ1юиллорини аомол су- Лалаячы «Ленидонгурма» 6aj-    jaлныз    бутун Азэр6а)чан    л22дп    Р^ла    ^азьигаоы    ooh-    бело зарэрли ohBafl-pyhnj.    эсас пешэ сечир. будн ем-    AaapóaJ-    рэда дедиклари    фикирлара    рэтдэ    баша вура рагы алтында ме^дана чых- ватэндашларынын бирка ca’jH | билэр. Бела^азыларыдап-    тнляг    7ТМ^К    OVHv пул далынча гачмага. ал малы дыр. инди Aaapuaj- н^д ^ к- т .....  ~    Камин яилолаэда мыш миллатчи ермони ha- нэтечасиндэ ватонимиз азад _  ............ .................. —- —.—    .    ..    ______ ______ _VHia «,„,.«*-«««»     »-----г-г------- малаг даирэсинда-    шу девлэтлэ    мунасибэт-    риндэ    таЬсил алан мэк- "«г—та-i«*»*»**    -----------1—i н тр1пиня    о л ап    Ело к©- лы, vnyn i#wic»jn    «д surcPivic» ва jcwior.,    —-1—в—    - - -    .    п1_. Ловлэтлэоии hap    б И-    л эр    гурмаг олмаз. И ран л а    таблилэр но    ед эмок л эр лошдирмиш, ики респуб-    арадан    кетурулэчок. проб-    ишин    х^®,э    ^ар>    дузкун г^мотлондирнлмоли,    jHHMaK apsycyHflajHr. Лад-    W .    дзо^чанла wiara-    элагэдар дузкун    Ьесаб ет-    Jothh    ки. душунорпор Эс. ликаньгн халгларыны фала, лемшоримиз Ьэлл едилачэ!и т\ра« кадр J    •    1щты вахтында еданилмо- дан чыхармаг олмаз ки ис_    игтж.Л^си]асИ мара- мэ^имгиз проблемлэри да- линэ галса бел^эРина0ТТ11£2г АХЧ-нин кнфа)эт гадар б    теЬсалсь13 нэ мубадма.^на дар ^rr^aj^ciijac^Map^    стол    архасында    aj-    дилиидэ ал« тэЬсил алмаг тэ салмышдыр.    дир.    Пртйин    тячпгбялй кало eh- лидир. Эмэкчи бутун игти- теПсалеыз на    - вардью. ¿крмн стол архасында aj- дилиидэ ал* Бутун бунлар республика-    Азадлыгы бирка газан- Меткин. течр^елувдр    сади во Ьугуги та'минатлар- да истеЬлак MyMKyH flej^.    демэтлар    лашэрэк дипломатии    jo^ia    шэраити    дэ мызда демократии просес- дыгымыз кими, ону бирха    J    гатамэзлэр.    Хал.    дан реал сурэтда истифадэ Ачыиачаглы Ьал одур ки. Ин1опи ф    „¿тосн ах- музакирэ етмэк олар. Биз дыр ки онлар |ары }олда лэрия гаршысьшы алыр. до мудафиа efla4aj«K.    хР1^    ^эк онун мв: етмэк имка«£на малик ол- республикамызын hap je. сарфапн    Ираяла меЬрибаи гоншу- галыб —- — ---— HMnepKja тэрэфдарлары ва *    Биз бутун }урддашлары- "ааАДе^ни. Рудафиа етмак,    малыдыр. MaMHjjaT узвла-• риндэ, хусусэн ири шаЬар^    Л^£лэ’ барабар кэлачак гло-    луг ва гаршылыглы    hep-    оиилэр. онларын ермэни элалтыла- мызы Азэрба}чш 1^пуб- Ф^1 „дгдя ^ олмаг бу    рина сэрбэст, Ьавэсла jama- лэрдэ. о 4vnwиг    бал^ дун)а cnjacara масэ-    мат мунасибэтлэрини    ^РУ- хйГ1 ^змэк онун ма! етмэк имкаяына малик ол- республикамызын 1,ЭГЛ* таоыр иЖда ЖизП Ж*ялГ -еЬрибаа Лишу- га^ыб эзаб^зиИэгэ душмэ. У19МН1Г мудафнэ етмэк, малыдыр. ЧэмиЛэт узвлэ. • риндэ, *УсУта« "Ри ш^эр- Р Р. б бар калача1< гл0_ луг вэ гаршылыглы Ьер. сиилэр.    гамэпОВ онларын нрпэпп —...о..— — лии»!'«1 *."ч—|    халгла    бир олмаг бу ринэ сэрбэст, Ьэвэсле ]аша. лэрдэ. о чумлэдэн Ьакыд эрл    с»1асэти    мэсэ.    мэт мунасибвтлэрнни гору.    Каммл СЭМЭДОВ, ры. кечмкш га)да.ганунлар ликасъшын КоиституоОасы- гм®, лалгла бир^олмаг^ оу    шкгвы‘    минлэрлэ кэнч комис)он,    д^)а «Чамга    с^ламалы)ыг.    Азэрба). учун кез )ашы токэнлэр. на денмэдэн эмэл етмэ]э. м ]а; дииэр^шэхеин муеда. ^ Элидир. Экэр сэна)едэ коммерс^а дуканларында. маэрми »УВД«У^»    Республикасы    харичи мафиоз даирэлэр вэ башга Вэтэннмизин суверенли)ини парти^ тэш олмасы влэ чалышаи фэЬлэ 3 - 4 а], метро станси)аларынын гар- ^1э« риаюмшри» уи    иазир»    Тофиг    Гв. антидемократик гуввэлэр вэ зрам|бутвалу)уиу гору-1”,^Й^ВУ билмэз. кэнд тэсэрруфаты ишчилэ. тысында к^чэлэрдэ^саггыз. »2^    ¿ИМЫР-    сымоНуи бу куцлэрдэ И,йн антидеминра1нн    oí »i»™    .    билмэз.    кэнд    тэсэрруфаты ишчилэ. шысыпдо,    ..пчзпэн    (оллао    ахтарыр-    сымовун    ojr    »гчле»»»    “v— элимизи_вЭТэн угруВДа баш. магабурада¡ J^aj™-1    л^Двр^вры    ду.    ри    6-8    а],    тутуи    )ыган    пап|ФОС.    кн*рит.    одекалон.    Ж    Ислам    ___ ладыгымыз 6ejyK ишдан ларьш адэт-ан энэлор««о ”д р и МИллэтимизин канд заЪматкешлари иллар- конфет. мУхтаЛИ^Я1.^чки2?р    нэзэрдэ    тутулан    вэ    апардыгы    данышыглары    бу cojyTMara чалышыр. рее- Иермэтло ¿анашмага, вэтан- ^,шурлэр ки « б ^ лэ 0з зэЬмат Ьаггыны ала сатмагли мэшгулДУР- Биз учун нэзэрдэ ту у*«.    к     ,_ hoMpa'jflHjiwa чагыры-1эн тэмиз, дузку»- Азэрба}чаи Девлэт Игти сад Институту си]асн иг-тисад кафедрасынын до. сенти,    республмканын эмэкдар ала иэитаб ншчн си. публикамызда JauiajaH халг. даш лар арасында эдавэт. нифаг рыг! ;
RealCheck