Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 16, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 16, 1992, Baku, Azerbaijan /<)ипт 'AÉKMM ХП({,1ГЛШ1 A30P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТвЬСИЛИ НАЗИРЛИ1И 1 ь. меммеделилв АДЫНА A30P6AJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫмэдвништ НАЗИР ЛЮИ АЭ0РБАМАН ДБМБТ АКАДЕМИК ОПЕРА В» БАЛЕТ ПАТРЫ аовдан чыханлар да ваР 02—38 ААК нвмрэли автобус бела бир дэстанин чэнккнэ кечмищди. Joxca на учун автобусу ашагыда, кезден узаг ]ердэ JoxnaJbip. дылар? Joxca на учун бир кун сонра Kapnyja ,миннэт-чя калмяшди ни, онларын адларыны Ьалландырмасын -лар? Адамлары coJy6 тала-маг, сарватимнз Ьесабына варланмаг ]екане магсад олубса hhJc да алверхана деMajan? Ким даЬлиздан бир чат таоыб кеча билмярса Икинчи Шыхлы кан диннн устундаки торпаг Joллapa чыхыр; таланчыларын элин-дан тутан да тапылыр: ба-ладчялик eneJaH ним, бул-доэерла торпаг Joллapы па-марла]ан ним, кенарда ду-руб кестврнш верэн ким. Ким. ла саЬбат етднмса белэча шиш^атланди: — Энзим кеча-кундуз ajar уста чанымыз чыхыр. о тэрэфдан исэ пул алыб бу-рахырлар. Аячаг на чаны чыхан би-линяр, на пул алыб бура-хан. Чункн Ьеч ким бир-бирине мане олмур. Анчаг ha мы uiHKaJaT enajnp, Ьамы да аз чах-чухуна дашаниб. Машын JoxnaJaH ким, муса-фирлари кенара чакиб севдэ-лашан ким. На тутулан малы сахламага анбар вар, на да санадлашдирио hapaca кандарэн. Ьамысы кечэлэр челда галыр, ону да огур-ла)ыб апарырлар. Баш кем. рук муфаттиши Тарзан ha. саиов деди: — На вахта кими бела 33HjJaT чеквчэ)ик? Экэр кемрукхана ачылыбса шэ-раит HHja ]арадылмыр? Карду]унуз бу вагону вз кучумузла кэтирмишик. Ичин. да бир стул да }охдур. Ав-тобуслара бахыш кечирмак учун Jep aJpылмaJыб. На анбар вар, на гапан.тэрэ. зя. Русумла )ыгылан пула бура да 6eJyK шэЬар салмаг оларды. Ьеч меЬманхана JaAa душмур. Магаза да ачылма)ыбки, тутулан малы сатыб пулуну саЬибинэ raj-тараг... шараитсизлик ела «шэ-р&ит» 1арадыб кн. hap авто. бусун JoxaaHMacM ан азы MetCYMYH АЧЬШЫШЫ ЫшбЧошун ««дай ошашшшш иядянумуми h#cp ояуиур. It емт|абр «KOPOf ЛУ» I яшрщшт йтрш Koporfiy    Адмя Маячков Аиорбфам Рвспубямквсыиын хвлг артмстм Никар    Хвдммв Вябфм Í9 и    Гамдаб ГулмЦм АмрваНаи Рвспувлипсыиыи •ммдср артисти иум    Ариф М«|в Амрбфаи РмпуБпииасыиыи жалг артмстм Тамаиитр айвам саат II-А» башяаиыр. Бимтлвр тватрыи кассасыида h*p кун смт 10-19-дам сатыяыр. 23 саифбр    Ш-    Ахумдваа ■КФЛИН Г A JACU» КуябаНар    Сиош* Исма|ыяваа Амрбарии Ряспубяимсыиым •маидар артмстм Чамал    Баба МаЬмудоту Ааарба|маи Распувяммаеыиыи амамдар артмстм Тамааи саат 19-да башяаиыр. Билатяар таатрыи кассасыида hap мум саат 10-дам 19-да« сатыяыр. Исте’дадлар y4Yh литсе| Биринчи шв’бэдэ Рамиз Мэликаслйновун идараси ал-тында Тара rapejee адына Девлэт камера оркестринин MymajHdTH ила мугэннилар Фидан Гасымованын, Ризван Садырхановун ва пианочу ФэрЬад Бэдалбв)линин казал ифасында ГаРа Га-paJeBHH ва Чорч Керш-винин эсэрлэри сэслэнмиш* дир. Кечмиш Губернатор багынын JaJ салонунда кон-сертин икинчи, чаз ша басин-де бир чох естрада улдузла-ры ва бакылылар терэфин-дан чох севилан 60-чы ил Ларин «Достлуг» учлу)у гонаг-лары езлэриннн пэмншэчаван сэнэткарлыгы ила севиндир-мишлэр. Гэдирбилэн тамаша-чылар «raja» Девлат симфонии ансамблынын артнстлэри-ни, чаз композисн]аларыны чох казал ифа едан мугэнни ва пианочу Эзиза Мустафаза-дэни алгышларла гаршыла-мышлар. XeJpHjJa ауксиону да эсл сурприз олмушдур. Азэрииформ. фэнлэрин ej ранил мэси ила мэшгул ола билэчэклар. Кабинетлэр ва лаборатори. ]алар, компутер техникасы шакирдлэрин сэрэнчамында олачагдыр. Шаки филиалы, нын педагогларындан эла. вэ. мухтэлиф али мэктэб. лэрдэн ва елми идаралэр. дан дэ’вэт олунмуш алим. лэр ва мутэхэссислэр онлара даре де)эчэклэр. СЕНТМБРЫН 16-да Аирвфми милли TtMMINjKU «к 7.30. «Хош карду*» С»Н«р программ. 9.05. ЧабЬе хеттин-деи. 9.10. Чизки филми. 9.25. JauiM/piap. J#MMj*TM»n#pMH дне-KyccMja клубу. 9.55. Ф ЭмкроЕ — «Низами» симфоии|асм. 10.25. Бадии филм: «Сеади|иниз адамлардаи а)рмлма|мн». 18.00. К уху и хабарлари. 18.05. Чизки филмлари. 18.25. Азерба]чан тар и хм. Елми-публисистак про-грам. 19.10. Реклам. 19.20. Демократах Нугуг доалатана дотру. 19.50. Телефакс. Ииформе-CMja программ (рус дилиида). 20.00. Реклам. 20.05. Памчара-ма aj гоиуб. 20.20. Куиуи хабарлари. 20.50. ЧабЬа хаттаи-даи. 20.55. Реклам. 21.00. Диалог. Суаллара республика Ребите Назирли|ииии мес'ул иш-чилари чаааб аарирлар. 22.00. Таламоиографи)а. Jycиф Ваэир Чфмаизаммили. 23.00. ГаНра-маилмг качмишиммздаи. Бадии филм:    «Бабам». 1-чм с ери ja 00.10. Куиуи хабарлари. ■Остамкика» каиалм ЯШЯ© 6.00. ^ииликлар. 6.20. СаЬар кимиастакасм. 6.30. «СаЬар». 8.50. Чизки филми. 9.00. ^пили клер. 9.20. Чохсари|алм бадии талааиэи|а филми: «вар-лмлар да агла|мр». 1030. Чизки филми. 11.20. 1аии|#тмалар учуй му сиги ли протрем. 12.00. Jaимликлap. 12.20. Бадии тала-•изи)а филми: «Озка шаНарда ¡атмш». II сари)а. 13.25. Гмсе* матражлм бадии талааизи)а филми: «Гоиаг». 13.55. Алтмса-ри)алм бадии филм:    «Адсмз иилид». II сари)«. 15.00. *аии-ликлар. 15.20. ТалаАхикст. 16.05. Блокнот. 16.10. «Уолт Дисиа)» тагдим адир. 17Д0. Муааффа-ги))ат. 17.30. Коисарт. 18.00. Ja-ииликлар. 18.25. «Останки ио» талааизи}а каиалм. 19.00. Вероника Кастро Москаада. 19.10. Чохсари|алы бадии талааизи}а филми: «варлмлар да атла)ыр». 1935. Футбол. Ааропа кубоку уфуцда. 1/16 финал. «Спартак» (Москва) — «Аааиир» (Луксам-бург). II Ьисса. 20.45. Качаииз ха)ра галсми, бал ал ар I 21.00. )аииликлар. 21.40. «Останкино» коисарт салонунда актриса Вороника Кастро ила каруш. 22.40. Футбол. Ааропа кубоку утруида. 1/32 финал. 23.00. Ид-маи программ.мугавила г^мэтлари эсасында ал ила ..ал и с jytiABH тохунмуш Ааэрба]чан халчэлары ны алыр. Гй1матлэр рублла ва СКВ ила едан или р. Хал ч ала р ы н хари чда истеЬсал олунмуш jytccaic ка1фиЛатли ипликлара да]иш-дирилмаои мумкундур. Н Туси адына АДПУ*нун «Тибби биликларин асас-лары» кафедрасынын эмэндашлары иш )олдашлары lUapniJja Эля]ева)а, эзизи hycejnm вахтсыз вэфатындан кэдэрлэндиклэрини билдирир ва мэр-Ьумун аилэсинэ дэрин Ьузнлэ башеаглыгы верирлэр. Y. haMbiÖaJOB адына Азэрба)чан Девлэт Консервато* pHjacbiHMH коллективи керкэмли мугэнни, Азэрба)чанын эмэкдар артисти    _ Эли Ьагверди)енш фачиали вэфатындан кэдарлэнир ва марЬумун аилэсинэ дэрин Ьузнлэ башеаглыгы верир. A3ap6aj4a« Девлат Академик Опера ва Балет теат-рынын коллективи театрын аларычы солясти. Азэрба)-чан Республикасынын эмэкдар артисти Эли Ьасаи оглу Ьапердц)емш фачиали вэфатындан кэдэрландаЗиня билдирир ва мэрНу-мун бутун гоНумларына ва )ахынларына дэрин Ьузкла башеаглыгы верир. Мубадила ва сатыналма амалиНатлары ширкатин анбарында ашагыДакы унаан узра аперылыр: 120.'5 Москва, Прасковина кучаси, 21 Ма’лумат телефон л ары: 181-70-53, 187-09-70, 181-90-24 Неабэтчи редактор: Э. BAJPAMOB. 93-79-81 Чапа имзаланмалыдыр: 23.00 Имзаланмышдыр: 23,000. Тиражи 25.745. Снфариш 5944 ;
RealCheck