Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 15, 1992, Baku, Azerbaijan J - 7 ОСТ гатгпп JUiWW* шЗЯ вскы 1919-чу илд» го|улмушдур. КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СИМСИ ГЭЗЕТ гммети 2 руьп. hap вахтыныз xejnp! Дилнм-дилим о л асан, бнр парча дилнм!.. Амма вз Д**" лим оласан!.. Ьэлэ дунэнэчэн мэшЬур «О олмасын, бу олсун*а ба-хаяда «пермете.пермете, человек обшественно|е животно ]е» fleJOH «интиллекент Ьэ-сэн»э, «эфэндилэр, бир кач кэлмэ сез ифадэсинэ эшшэду еЬтнЗачым вар* мугэддимэ-СИ ИЛЭ СОЗ HCT9j8H ГЬфМЫЗЫ если Рза 69ja кулэрдик Jab лап дунэн «что за бам-былы?» суалыны верэн рэЬ-боримнзи дэ Mocxopoje rojyp-ДУГ. Бунлар тамамилэ тэбиндир. Чункя миллэт вз е^блоринэ иулурса, кулэ билирсэ, демоли, влумэ гаршы иммунитета вар, демэлн, jamaMar габилиJ)отини итнрмоЗиб. Амма тарих кесторяр ки, «интиллекент Ьэсэнлэр* дэ, Рза бэЗлэр дэ jamaMar габи-лиЗЗэтннн гопуЗуб сахлаЗыб-лар. Joxca биз миллэт кул-мэк габи ли J J отини нтнрми-шик? ИтирмэсоЗдик, кулэрдик. Кулэрдик 9Н JYRC9K Дв-ирэлордэ, ЭН JyKCOK курсу-лордэн ешитдиЗимиз «енэм-ли»лэрэ, «шанслы»лара, «дэстэклэмэ»лэрэ. Шайр де-мишкэн, «онда кирвэнкэ эзиб башымызы, инди кило»... Бэли, hap niejH тэрэзи илэ елчэн, миллэтимиз! взун roj тэрэзи]э:    кер фэрг вармы «затэн»дэн «зато*нун, «вап-ше»дэн «енэмли*нин, «доро-гаЗа»дан «JaepyM*yH... Эслиндэ миллэт неЗлэснн! Балыг башдан иЗлэнэн ними, халгын днли дэ башбилэнлэ-риндэн зэрэр чэкэр. Тэндир башыида даЗаныб черэк ]апан Фатма хала нсэ зумзумэсин дэн галмыр: Шириндир, Алма дилим-дилитдир. Мэни хошбэхт еЗлэЗэн 0з анам, ез дилимдир... ЧЭБЬЭ ХЭТТИНЭ Е’ЗАМИЛЭ Дунэн мухбирлэрими! Зи|эддин Султанов аа Салар Асланов Тартар— Калбачар ра|онларына е'замиЦэтдэн га|ытмыш-лар. Бу |ол да)уш нагта-лариндан, барыт гоху-лу санкарлардан кач-мншдир. Карбчилар, jap-ли сакинларла каруш аа саНбатлар оилара аан-кин На|ат материалы вар-мишдир. Мухбнрларммнэ редакси)а)а бнр говлуг |азы ила га|ытмышлар. Илк сатирлари чатин качндлн дат |олларында, заставаларда галама алынан илк га)длар блокада шараитиида |аша-|ан Калбачарин ва калбачар ли ларин чатим На-jam Наггыидадыр. # v * СЭЬИФЭ 3. Халг сэнэтини ¡ашадаг ва инкишаф етдирэк КЕНЕРАЛ ОЛМАГ  МЭКТвБИ МуНариба милли hap-би кадр лар Назырлыт-ны ан плана чакмишдир. Вахтила Нарби иша мае-тарди|имиэ лага|дли|ин натичаси азуну бу кун буруза верир. Таз-таз кила|ланирик:    сариштэ- ли командирларимиз чатышмыр. Бу бошлугу Бакы Али Бирлашмиш Командирлар Мэктаби долдурачаг. Мэктабдэ кадр ha-зырлыгы неча тэшкил олунуб, машталалар на-ча кедир! Мухбирлари-миз бу кунларда командирлар мактабинда олмуш, муаллим ва курсантларла саНбат етмиш, онларын На)атынын бэ'зи анларыны фото-об|ективэ качурмушлар. * СЭЬИФЭ 2. АзэрбаЗчан Республикасы-нын президента Эбулфэз Ел-чнбэJ етон шонбэ куну Азор-баЗчанын халг рэссамы, хал-чачылыг сэнэтинин бeJYк ус-тасы Камил ЭлиЗевин е’ма* латханасына кетмиш вэ Ьа-зыр халчанын дозкаЬдан чы-харылмасы ними эн’энэви морасимдэ иштирак етмиш-дир. ...0ртук душондэ али го-наг да, онун ардынча иеэ мэ-расимин дикэр иштиракчыла-ры да халчанын эришини тошкил едэн саплары кэоди-лор. бура^ топлашанларын кезлори гаршысында Азэр-бajчaн Демократнк Республи-касынын банилориндон вэ ли-дерлэриндэн бири, AзэpбaJчaн халгынын диггэтэла^г оглу Мэммэдэмин Росулзаданин рэссамын ескизи уэрэ тохун-муш портрета чанланды. Президент бу надир эсэ-рин муаллифинин вэ онун идejacынын ичрачыларынын — халчачылар Хатирэ Му-caJeвaнын, БеЗукханым Мэм-мэдpзaJeвaнын. Дурданэ Ма-Зылованын вэ Есмира Ьэсэ-нованын каркин эмэЗини Зук-сэк гиЗмэтлэндириб гeJд ет-ди ки, рассам заЬири бэнзэ-]ишлэ Занашы ез гэпрэманы-нын занкин дахили алэмини дэ ифадэ етмэЗэ. Ьэгигэтэн бэдии образ JapaтмaFa му-вэффэг олмушдур — бу иеэ, демэк олар, ишин башльгча мэзиДэтидир. Ьэмчинин сэ-нэткарын профессионализми, кoмпoзиcиJaнын вэ елчусу 2,2x1,5 метр олан халчанын бутун саЬэси бoJy портрети ЬашиЗэлэЗэн орнаментал рэс-мин сечилмэсиндэ онун инчэ зевгу, нэhajэт, халчанын ранк гаммасы геЗд едилмишдир. Чaj суфрэси башында ики саатдан артыг давам едэн сэ- Азэринформ ХАЛГЫН KY4V Бирликдадир АзэрбаЗчан Республикасы президентинин сэрэнчамы илэ президентин миллэтлэр-арасы мунасибэтлэр узрэ му-шавиринин Занында мэслэЬэт шурасы Зарадылмышдыр. СентЗабрын 11-дэ шуранын илк ичласы олмушдур. АзэрбаЗчан Республикасы-нын девлэт катиби ПэнаЬ Ьу-cejHOB ичласы ачараг демиш-дир ки. мовчуд проблемлэри-мизин эн муЬуму миллн му-насибэтлэрин даЬа да тэнзим-лэнмэсидир. Ермэнистанын тэчавузу нэтичэсиндэ торпа-гымызда муЬарибэ кедир, динч эЬали мэИв едилир. Бу-нунла jaнaшыi ермэни гэсб-карлары 1уз минлэрлэ cojAa-шымызы дэдэ-баба ]урдундан говмушлар. Гачгынлар ара-сында республикамызда jama-jaH мухтэлиф халгларын ну-мajэндэлэpи вардыр. Импери-Ja тэрэфдарлары вэ онларын ермэни элалтылары, башга антидемократик гуввэлэр Азэрба^анда мухтэлиф халг-лар арасында эдавот, нифаг салмагла халгымызын диггэ-тини Гарабаг проблеминин Ьэллиндэн JaJындыpмaFa ча-лышырлар. Онлар A39p6aj-чаны гоншулары илэ тоггуш-дурмаг HCTejHp. хырда aja-лэтлэрэ бвлмэjэ ca’J кветэ-рирлэр. Бутун бунлар рес-публикада демократии про* сеслэрэ манечилик терэдир. Бела бир вахтда тале Ъамы-мызын вэтэндаш rejpaTHHH. Вэтэн тээссубуну имтапана чэкир. Биз jy3 иллэр 6oJy нечэ меЬрибан Jaшaмышыг- са. ]енэ дэ елэ 1ашамалы1ыг. Президентин миллэтлэр-арасы мунасибэтлэр узрэ му-шавири Ьида1эт Оручов мэс-лэ!1эт шурасынын мэгсэдлэ-риндэн. вэзифэлэриндэн вэ планларындан данышмыш-дыр. «Самур» чэмиНэтинин сэд-ри Эли Муса]ев. Aзэpбajчaн MэдэниjJэт Фонду ну н сэдри Камал AбдyллaJeв, республика Елмлэр Академи]асынын му^сбир узву Те]мур Бун]а-дов, Азэроа1чан Гачгынлар ЧэмиПэти сэдринин муавини Иcмajыл Вэл^ев вэ башга-лары ез чыхышларында ге1д етмишлэр кн, мин бир эз^-Jэтлэ мустэгилли1инэ наил олдугумуз, бYтeвЛYJY угрун-да мубаризэ апардыгымыз ана Вэтэндэ биэи парчаламаг планларына. мэ’нэви бирли-]имизин сарсылмасына ^л вера билмэрик. Буну тарих. торпагымызын бYтeвлYjY уг-рунда Ьэлак олмуш, мухтэлиф миллэтлэрэ вэ халглара мэн-суб минлэрлэ Иэмвэтэними-зин мугэддэе руЬу бизэ ба-гышламаз. МэслэЬэт шурасы AзэpбaJ-чан халгына мурачиэт г;эбул етмишдир. Ичласда Aзэpбajчaн Рес-публикасынын девлэт муша-вирлэри Вафа Гулузадэ. Ра-фиг ИcмaJылoв, Ариф Ьачы. jeв, Ихти]ар Ширинов, Гаф-газ Мусэлманлары Идарэси-нин сэдри ше]хулислам Ьачы АллаЬшукур Пашазадэ иштирак етмишлэр. Азэркнформ. fl6JYm ЭМЭ JIИ J J АТЫ РАЛОНЛАРЫНДА ВАКЫ. 14 сент!абр (Азэр- дур. «форм). Ерменистан си лап- 6 1Ы бирлэшмэлери тэрвфин-[эн Нахчыван Мухтар Рес-[убликасынын C9ph9дjaны ;9НДЛ9ринин атэшэ тутулма- Ы Н9ТИЧ9СИНДЭ бир Нвфэр юлак олмуш, беш нэфэр Ja-)алаи*и^>дыр. Республика 4удафив Назирл^инин ана-(итак миформаси]а мэркэзи-1ин мэ’луматына керэ, сен-‘¿абрын 14-нэ кечэн кечэ \з9рба]чанын Газах вэ Зэн-(илан ра]онларынын кэндлэ-ж де Ермэнистанын эраэи-. :икд9Н мухтэлиф силаН нев-юриндэн атэшэ тутулмуш- . Дагынты вар. Лтэн кун эрзиндэ Jyxapы Гарабагда мевге де]ушлэри олмушдур. Мудафиэ Назир-л^инин мэ’луматына керэ, бундан бир кун эввол ахшам-дан xeJли кечмиш Милли Ордунун белмэлэри Ермэнис-тан експедис^а корпусу гув-вэлэринин Агдэрэ ^онунун муНум стратежи эпэми1]эти олан МеЬмана JaшaJыш мэн-тэгэси Лахынлыгында Ьучум-ларыны дэф етмишлэр. Душ-мэн иткилэрэ мэ’руз галараг кери чокилмишдир. Кэндин мудафиэчилэриндэн беш нэ фэри Ьэлак олмушдур. МЭ'ЛУМАТ Азэрба1чан Республикасы президентинин фэрманы илэ. Азэринефт Девлэт Консер-нинин вэ Азэрнефтш^а Ис-теПсал Биpлиjинин базасын-да Азэрбазчан Республикасы-нын Девлэт Нефт Ширкэти арадылмышдыр. ^»бит дын оглу Багыров Азэроа) чан Республикасы Девлэт Нефт Ширкэтинин президен ти тэ^ин едилмишдир; Азэрба]чан Республикасы нын Азэриким1а Девлэт Шир кати 1арадылмышдыр. фик-аэт Мэммэд оглу Садыгов ширкэтин президента тэ ]ин едилмишдир; Азэрба1чан республикасы1-нын эраэи бYTввлYjYHYH го-рунмасында, динч эЬалинин тэЬлукэсизли]инин тэ мин едилмэсиндэ кестэрдиклэри шэхеи икидли}э керэ полис полковники Иса Багыров, полис ма!ору Рафиг Экбэров вэ полис подполковники Нэпман ¿эЩа)ев Азэрба]чан Республикасынын фэхри фэрманы илэ тэлтиф едил мишлэр Иса Мэммэд оглу Багыров Азэрба1чан Республикасы Баш Девлэт Верки Муфэт-тишл^инин рэиси тэ^ин едилмишдир. Е. О. ШаЬбазов башга ишэ кечмэси илэ элагэдар Ьэмин вэзифэдэн азад олунмушдур. * • * Азэрб*1чан Республикасы президентинин сэрэнчамы илэ: Эдалэт Шэри* оглу ТаЬир-задэ вэ Аядэ Мустафа газы Ьаба]ева Азэрба]чан Республикасы халг тэИсили назири-нин муавинлэри тэ^ин едил-мишлэр. ТаЬир Мугбил оглу Мэм-мэдов ШeлфлaJиhэтикинти ЛaJиhэc9нaJeтикиити Бирли-]инин рэиси тэ^ин едилмишдир. Ф. Н. Султанов башга ишэ кечмэси илэ элагэдар Ьэмин вэзифэдэн азад олунмушдур. Адид ЭлиЬе]дэр оглу Эли- ¿ев AзopбaJчaн Республика сы материал е1ии)атлары на зиринин муавини тэ^ин едил мишдир. Акиф Ьэмзэ оглу Вэли]ев вэ Эдалэт Ьусе)н оглу Салманов AзэpбaJчaн Республикасы Девлэт Торпаг Комитэ-си сэдринин муавинлэри тэ’ }ин едилмишлэр.. Бундам сонра Аз9рба{чаиын хармчн паспорту олан Нар бир ватондашы Нахчывана калнб бурадыш даалат баикыиа 3 мни рубл начнрврв« Турнира Ви ПАЮ Бу 1ахынларда ачылан ве ики девлэти бирлэшдирэн Сэдэрэк—Турки[э керпусундэн кечид хе1ли асанлашды рылмышдыр. Ондан тэкчэ Азэрба^чан вэтэндашлары де 1ил. Ьэм дэ Орта Аиф республикалары сакинлэри дэ ис-тифадэ едэ билэрлэр. Орта аси^лылар учуй керпудэн кечид Ьаггы — кемрук русуму сэрбэст конверсий едилэн вал]ута илэ 25 доллар мэблэгиндэ мYэJJэн едилмишдир. СэрЬэди автомашынларла кечм0]э ичазэ верилир. Ьэфтэнин беш куну эрзиндэ Нахчывандан Измире авто-буслар ишлэ1ир. Нар ил дашгыилар даарунда чошгун дат ча)ы А лазай ын сулары Гах ра|онуиуи халг тасарруфаты-на ха|лн эарар вурараг, чох муибит саЬнл|аны тор- лагларын бо|ук парчаларыиы «гопарыб апарыр». Будур, инди дэ дашгыилар 218 Ьектар надир палыд мешэсини вэ cahилJaны кэндлэрин вэ колхозларын мал-гарасынын отарылдыгы чэмэнлэри «гопарыб апармыш-дьго*. Ги]мэтли торпагларын иткисинэ 1ол вермэмэк учун ]ерли ичра haKHMHjJoTH онларын хилас едилмэси сапэсин-да опеоатив ишлэр комплексинин кечирилмэси паггында гэрар гэбул етмишдир. Бэндлвр. башга ropyjyxy гурту-лар тикилме]а башламышдыр. Ишлзри Гах paJoH сувар- *      IIAV    «йЛОИГб Об TQTtl- мими сеЬбэтдэ керкэмли адамларын — гэдим двврун шаирлори Низаминин, Нэси-минин, Фузулинин, Руставе-линин, керкэмли девлэт ха-димлэри вэ cиJacи хадимлэри Индира Гандинин, Ататуркун вэ башгаларынын «юртретлэ-ри олан тэгрибэн 50 халчанын jaDaдычыcы ними дун-]анын бир сыра елкэлориндо танынмыш К. ЭлИ]ев ез ]а-радычылыг планларындан да нышмышдыр. ЛУнЕСКО ^ ныкда Бе)нэлхалг Рэссамлар Федераси/асынын витсе-пре-зиденти, академик, AзэpбaJ-чанын халг рэссамы ТаЬир СалаИовун, республиканын мэдэни^эт назири Полад Бул-булоглунун, AзэpбaJчaнын керкэмли ронккарлыг уста-лары, халг россамлары Бе-]укага Мирзозадэнин вэ Ел-бэЛ Рзагул^евин, AзэpбaJчaн Мустэгил Рэссамлар Иттифа-гы Рэ^сэт heJ,9тинин сэдри ФэрЬад Хэлиловун да иштирак етдиклэри сеЬбэтдэ 1ара-дычылыгла, бутевлукдэ мэ-дэниjjэтлэ баглы олан бир чох мевзулара, о чумлэдэн инчэсэнэтин ДYнja миrJacын-да танынмыш вэ халгымыза шеЬрэт газандырмыш милли неву олан халчачылыгын бэр-пасы вэ даЪа да инкишафы учун зэрури шэраит ]арадыл-масы кими вачиб мевзу]а то-хунулмушдур. Халчачылыг азэрба1чанлылар тэрэфиндэн бутун заманларда вэ Иэмишэ севилмиш. Иэтта эн агыр кун-лэрдэ руЬ JYKCэклиJи догу-ран. ишыга вэ xeJиpxahлыpa инам о1адан бир сэнэт кими ги1мэтлэндирилмишдир. Азэрба]чан президента Эбулфэз Елчибэ1лэ бирликдэ девлэт мушавири Рафиг Ис-ма1ылов да рэссамЫн е’ма-латханасында олмушдур. Лаи    г*      г-    •    -    ^    - ма системлэри идарэси керур. бир чох муэссисэ вэ [атлар да онун кемэ]инэ кэлмишлэр. Бутун тэдбирлэ-ри па]ыз ]агышлары башланана гэдэр баша чатдырмаг Un llkljMV JOI    v—  - -гд- f    -    — учун ра!онун сакинлэринин вэ эмэк коллективлэринин иш-тиракы илэ имэчнликлэр кечирмэк нэзэрде тутулмушдур. Ишлэрин кедиши Ъаггында hap кун Азэрба1чан президента Эбулфэз Елчибэ^ информаси]а кендэрилир. О, пэмин ишлэрин JepHHa ]етирилмэсини ез шэхеи нээарэти алтына алмышдыр. А»9рба)чан Распублммасынын игтисади си|асат уара доалат мушааири ВаЬмд Ахундов башда олмаг-ла роспублмкамыаын мутохоссислориндои ибарат иума|ондо haj'aTM Амармка|а катмишдмр. Нума]эндэ heJ’эти Американын «Амоко* ширкэти илэ перспективли «Азэри* нефт ^тагынын биркэ и^ синэ дайр сазиш имзаламалыдыр. Девлэт мушааиринмн Бе1нэлхалг Вал]ута Фондунун вэ Бе^элхалг Ленидэргурма вэ Инкишаф Банкынын биркэ ичласында да иштирак ет-мэси планлашдырылыр. Азерба)чан Распубликасы Алм Совати вадрмммн гарары ила Азврба|чан Распубликасы Али Соаати-иин «На|ат» ва онун русча алаваси олан «Республика» газатларинин нашри да|андырылыр. Ьэмин гэрара эсасэн Азэрба]чан Республикасы Али Советинин органы кими «AзэpбaJчaн> гэзети вэ онун^ ча «Азерба1джан» элавэси тэ сис едилир. Бу гэзетлэр АзэрбаЗчан халг чумЬури]]этинин Азэрба]чан вэ рус: дай* лэриндэ чыхан «Азэрба5чан* вэ «AзepбaJджaн* гэз^т^® ринкн вариси Ъесаб едилир вэ Пэмин гэзетлэрин деври-ли}и сахланылыр. Ермэнистанын жаричи ишлэр назмрн Рэффн Оааиес|ан Авропа Шурасы Назир пар Кабинатиимм чума ахшамы «уну Истанбупда ачылан фоагал'ада титиия.ма чыхышыида Туркн|анм насини таигмд *™мшдир хэ6эр веран «Милли)1ат* гвзети Ja3Mp ки назио Анкараны Ермэнистанын Авропа Шуоасына дахил олмасына энкэл терэтмэкдэ. Ьабелэ Азэр<б1чана силаЬ кендэрмэкдэ тэгсирлэндирмишдир. Газет Ьэмчинин хэбэр верир ки, Турк^энин Авропа Шурасындакы нума]эндэси иеэ ез чыхышында Р. Ова-нес]аны JanaH данышмагда вэ керчэкли)и тэЬриф етмэк-дэ кунаЬландырмышдыр. Чума куну Истанбупда Ислам Конфраисы Таш-килатыиыи Игтисади ло Тичорот вмокдашлыты Ко-ммтаеннин саккизийчи ичласы баша чатмышдыр. ^ласда сэдрлик едэн Турки)а президенти Тургут риал Ipkvh нитгиндэ rejfl етмишдир ки, о. ИНТ влкэлэ-оиндэ хусуси белмэнин инкишаф етдирилм^с»шэ 6eJyH Smrar 1етирилмэсиндэн мэмнун гммышдыр. Т. взал би.т ?ипмишлио ки игтисади]]атын сэрбастлэшдирилмэси. азад Жбкарл£гын ен плана чакилмэси дун]ада баш верен муасир просеслэрэ yjryH кэлир. МДБ олкаларниии аграр академи)алары аа^ди-кэр кэнд тасарруфаты елмларм идараларн рэЬбэр-лориинн Газахыстанда кечмрилан уч кун лук симпозиуму баша чатмышдыр. МДБ олкэлэри arpap-caHaJe коМплексл^ниин...>.оа теграси1асынын игтисади проблемлэри ^зрэ елми р (вполичмыпимп nivoa 6v саИэдэ сон иллэрдэ сырадан чыхарылмыш республикаларарасы элагэлэрин бэрпа едил мэсинэ наил олачаг. базар игтисадниатыка кечид ва• кэнд-дэ эмлакын девлэтсизлэшдирил мэси илэ баглы тэдгигат ларын элагэлэндирилмэси илэ мэшгул олачагдыр. (Азэрииформун вэ Р ИТ А—СОТ А-нын мэ'луматлары эсасында Ьазырланмышдыр). % Президент рэссамын е’иалатханасыида. Фото X Эскзровуидур Акту an мусаИнба Ьэрбчилэрин пенена тэ^минаты _________   ийпя    штчы    3    а!    кечэнэдэк    вэ    1а    бу    —    Ьарби    гулл: Ьэр Ьансы девлэтин мустэгилл^ини муо11эил9ШДИ рэн эсас атрибутлардан бири онун низами opwrcynyHja-радылмасыдыр. Ьэрби гуллугчуларын соснал-мэншэт пр«>; лемлэрини Ьэлл етмэдэн, илк невбэдэ 0ЫвР^.п*^ж'? тэ’минатында га]да JapaTMaflaH елкэнин суверенли1ннн вэ эразя бутевлу1уну горумага гадир олан орду тэшкил ет-мэк мушкул мэсэлэдир. Чари илдэи «Ьэрби пуллугчул рыи пенсн1а тэ’минаты Ьаггында* Азэрба1чаи Реепушм-касы гануну ryaaaja минмишднр. Актуаллыгыюи нэзэрэ алараг Ьэмин ганундан бэ’зи мэгамлары maph етмэЖ Азэрба]чм РеспуЙлнкасы эмэкдар — Акиф муэллим, бу га-нун химия учундур, даЬа дэ-гнг десэк, Ьэрби гуллугчулар категори]асынв кимлэр Д®‘ хнлдир? — Ганун Азэрба]чан Си-лаЬлы Гуввэлэринии. Милли ТэЬлукэсизлик Назирлади, Девлэт СэрЬэди МуЬафизэ Комитэси Ьэрби гуллугчула-рынын. Ьабелэ Дахили Иш-лър Назирл^инин вэ мупафи-зэ хидмэтинин сырави вэ рэ* ис хидмэти, онларын аилэлэ-ри учун neHCHja тэ’минаты* нын шэртлэрини, нормалары-ны вэ ^даларыны муэЦэн едир. О, Ьэрби гуллугчуларын сосиал мудафиэсинэ. о чум-лэдэк доланачаг «врчлэри flajHmflHKxa вэ игтисадиJJeTbiH сомэрэлиЗи Ауксэлдикчэ пен-скЗаларын мэблэгини мунтэ-зэм нэзэрдэн кечирмэк JoJiy илэ онларын сосиал мудафиэсинэ тэ’минат верир. — Ьэрби гуллутаулара вэ онларын аилэлэрннэ пенсиЗа-лар пайсы эсасларла тэ jmh ^ПенсиЗалар «Вэтэндаш- ларын пенсиЗа тэ’минаты Ьаг-гында* АзэрюаЗчан Республикасы гануну илэ муэЗЗэн едил-миш шэртлэр вэ нормалар узрэ тэ’Зин едилир. Ьэм дэ пенсиЗа Ьесабланаркэн эмэк Ьаггы илэ бэрабэр Ьэрби гуллугчуларын хидмэтдэн бура-хылмаздан эввэлки тэ минат хэрчлэринин бутун невлори нэзэрэ алыныр. Ьэрби гуллугчулар учун уч нов пенсиЗа нэзэрдэ туту луб; хид-мэт иллэринэ керэ; элилли. Зэ . керэ; аилэ башчысыны итйрмэЗо керэ. — лм дм от ишлэрнно керэ пенсиЗа хямлэрэ верилир? - Хидмэтдэн бурахылана-док 20 ил вэ даЬа чох пэр-би ишдэ вэ }а оргаиларда хидмот етмиш Ьэрби гуллуг-чулара; хидмэтдэн Заша керэ тэрхис олунмуш вэ бу замай 50 Зашы. 25 ил вэ дала чох умуми иш стажы олан, бу стажын азы 12 ил 6 аЗы-ны Ьэрби хидмэтдэ вэ орган-ларда хидмэтдэ нечирмиш шэхелэрэ; хидмэтдэн хэстэли-Зинэ вэ За сэЬЬэтинэ, Ьабелэ штатларын ихтисарына иерэ тэрхис едилмиш вэ бурахыл-дыгы кун 45 Зашы. 25 ил вэ даЬа чох умуми стажы олаи. бу стажын азы 12 ил 6 аЗы-ны Ьэрби хидмэтдэ вэ орган-ларда хидмэт етмиш шэхелэрэ; Ьэрби хидмэтдэ вэ орган-ларда 15 ил иш стажы олан вэ Чернобыл АЕС-дэ гээанын нэтичэлэринии арадан гал-дырылмасы ишлэриндэ иштирак етмиш Ьэрок гуллуг-чулара. — ЭдиллнЗэ керэ пенсжЗа-иы нэ замай тэ’Зин еднрлэр? — ЭлиллиЗо керэ пенсиЗа-лар элиллик Ьэрби гуллугчуларын хидмот етдиЗи деврдэ вэ За хидмэтдэн бурахылдыг-дан сонра 3 аЗдан кеч олма-Зараг уз вердикдэ, Захуд хидмэт доврундэ алынмыш Зара, контузи]а, зэдэ вэ За хэстэ-лик нэтичэсиндэ элил олдуг-да тэ’Зин едилир. ЭлиллиЗии груплары вэ собэблэри. Ьабелэ онун уз верд^и вахт Ьэким-эмэк енсперт комисси-Залары Ьаггында ганунда нэзэрдэ тутулдугу гаЗдада муэЗЗэн олунур. — Бос аила башчысыны итнрмэЗэ керэ пеисиЗ*®“ ***' лор ала билэр? . — Гануна керэ, вэфат етмиш Ьэрби гуллугчуларын еЬдэсиндэки эмок габилиЗЗэ-ти олмаЗан аилэ уэвлэри аилэ башчысыны итирмэЗэ керэ пенсиЗа ала билэрлэр. Ьу пенсиЗа аилэ башчысы хидмэт етдиЗи деврдэ вэ За хидмэтдэн бурахылдыгдан эн кечи 3 аЗ кечэнэдэк вэ За бу муддотдон сонра, л а кин хидмэтдэ оларкэн алдыгы Зара, контузиЗа. задэ. хасталик на-тичасиндэ аафат едибса тэ-Зин едилир. Ьэрби эмэлиЗЗат-лар заманы нткин душмуш Ьарби гуллугчуларын аилолэ-ри чабЬэдэ олаиларын аилэ-лэринэ бэрабэр тутулур. _ ПеисиЗаларыи мэблэга Дм Ьэдлэрдэ та^ии еди- АЗры-аЗры категориЗа лы пеисиЗачылар учун мухта-лиф маблэглэр муаЗЗанлошди-рилиб. Мбсэлаи. хидмэт ил-лоринэ керэ пенсиЗанын мэб-лэги елиллиЗэ. Захуд аилэ башчысыны итирмэЗэ керэ пенсиЗаларын мэблэгиндэн форглэнир. Хидмэт иллэринэ. элиллиЗин дэрочолоринэ, аилэнин вэзиЗЗэтинэ керэ пен-сиЗалара элавэлэр Дэ Ьесаб-ланыр. Бутун бунлар ганунда ез эксини аЗдын шэкилдэ тапмышдыр. пэрби гуллуг-чулара вэ онларын аилэлэри-но пенсиЗа Ьэрби гуллугчула-1ын тэ’минат хэрчлориндэн есабланыр. ПенсиЗа тэ’Зин олунаркэн вэзифэ маашы. эскэри во За хусуси рутбоЗэ керэ мувафиг маашлар, хидмэт ишлори учун элавэ фаиз вэ эрэаг па-Jh мугабилиндэ верилэн пул компенсасиЗасы нэзэрэ алыныр. — ПеисиЗаларыи to’Jhh едилмэси вэ едэнмэси гаЗда-дары да чох адамы мараг. ландырыр. К гуллугчулар вэ онларын аилэ узвлэри пенсиЗа тэ Зин едилмэси Ьаггында эризэлэри АзэрбаЗчан Республикасы Мудафиэ Назирли-Зинин, Милли ТэЬлукэсизлик НазирлиЗинин. Дахили Ишлэр НазирлиЗинин вэ Дев-лэт СэрЬэди МуЬафизэ Но-митэсинин пенсиЗа органла-рына тэгдим едирлэр. Пен-сиЗалар Ьэмин органлар тэрэфиндэн тэ’Зин олунур. Ьэрби гуллугчулара вэ онларын аилэ узвлэринэ пенсиЗалары геЗдиЗЗат Зериндэн асылы ол-Majapar ЗашаЗыш Зерлэриндэ-ки эманэт банклары едэЗир-лэр. — Ьэрби гуллугчуларын пенсиЗалары идэ дикэр пен-сиЗалар арасында нэ кими фэрг вар? — Ьэрби гуллугчу Ьэрби хидмэтдэн бурахылдыгдан сонра башга Зердэ ишлэЗэр-сэ. маашынын гэдэриндэн асылы олмаЗараг она те’Зин олунмуш neHcnJaHbi там Ьэчм-дэ алыр. Бу кузэшт Ьэрбчи-лэрэ агыр. тэЬлукэли вэ ej-ни заманда олдугча шэрэфли бир вэзифэни JepHHe jeTHp-диклэринэ керэ едилир. Республиканын ЭдлиЗЗэ назир-лиЗи Ьэрби гуллугчуларын вэ онларын аилэ узвлэринин сосиал мудафиэси Ьаггында }»лк Ьуманист ганун олан бу сэ-нэдин Ьазырланмасында Ф»* ал иштирак етмишдир. ;