Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 14, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г83ЕТИ + 11 CEHTJAEP 1991-чн ИЛ. -f N9 181 6яке ЬэЗатыньш бутун саЬехэрияи эЬатэ етмнш бвЬ-ран универсал характер алмышдыр. Бу биздэн агыллы, снЗасэтчнл олмагы тэлэб едир. Азачыг сэЬв, еЬтнЗатсыз-дыг халгы учурума а пара бил ер. Эввэллэр елкэдэ баш верви беЬрац кортэбиа ие)дана чыхаи чэтннликлэрлв баглы идисв, и иди бунлара cHjaca плурализм вв дввлвт чеврнлншн иле алагедар бнр сыра зиддиДэтли проблем-лер де елаве едилмншдир. BehpaH вэ чашгьшлыгын сабэблэри чохшахэлидир. Би-ринчи сэбэб кечнлмиш JeT-миш ил эрзиндэ сооиализлши деформасн jac ы иле баглы-дыр. Тэессуф ки. Ьеч ним бу деформасиЗаньн; арадая гал-дырылмасы учун    ко икре т тэдбирлэр кермур. Нэтичэдэ деформасиЗа прооеси кетдик-чо деринлэшкр. Буна марегы олан гуввэлар до вардыр. Онлар «не гэдэр гшсднрсэ, бир о гэдэр Захшыдыр» прин-сипини эсас тутурлар. Онла ринчи нввбэде рэЬбэр вези фэлэрдэ чалышая коммунист" лэрин чидди сэЬвлори олмушдур. Надир бу сэЬвлэр? hep шеЗдэн эввал онлар демократии asJ ишикликлери вахт ын-да дерк етмэмишлер во демократии гаЗдалары eJpoH» билмамишлер. Тарихде бу чур паллар ээваллэр де ол-м\*идур. Буржуазна Аврола-ны HMTHjaaabi тэбегелердан вэ монархист езбашыналы-гындан хилас еден заман ли- ушшли tiwiv    »J    AvT    --- •-----^--- *    ,    — рын бу эмаллари инди hep берал демон рати ja назэри},э Зердэ — игтисади элагелэ-рин позулмасында, миллэт-л ара расы    мунасибэтларин кэскинлэшмэсиндэ. сиЗаси керюинли^ин артмасында взу-ку бурузе верир. Мэнсэбпэ-рэстлик, ЬакимиЗЗэт угрунда мубаризэ эсас мотив ними чыхыш едир. Буна исэ Ьеч вэчЬлэ ме]дан вермак олмаз. Инди бизе халгын квклу мвнафеЗини ифадэ едэ«, онун Залныз индисини де]ил, кэлэ-чэЗини да душунэн гуввалэр лаз ым дыр. Онларын бирл и Зинин те’мин едилмоси Кэр де олдугу ними бизим |рес-публикада да проблем харак-тери дашь^ыр. Буна бир тэ-рэфдэн радикал мухалифэтнн эсаосыз Ьучумлары, динар терефден ,муЬафизэк&р гуввэ-лэрин мудахиласи тэ'сир квс-тэрир. Нэтичэде меЗдана чы-хан )ени-3енн лидерлэр взле-рини халгын. севимлиси ними Го л ом э верирлэр. Уст элик елке рэЬбарлиЗинин геЗри-ардычыллыгы во гэтизЗэтсиз-ли|и аЗры-аЗры адамлары, бу-тввлукдо халглары вэ елко-нии езуну дорин бнр бдтаг-лыга салмышдыр. Радикал-лар де^ирлор ни. сосиалист систем« дагыдмалыдыр. Буну капиталистлор до истэЗир-дилор. Демократларын да ис-тз]и тэчминЕН белэдир. Копна систем«« дагылмасы иде-Засы (радикаллар учун Зени дик дер1лдир. Буну буржуазна да Ьоглшо демишднр во инди до деЗир. Ьэм до биз бу.рада «коИно» свзуну Р&ДИ-калларын ифадооинчэ ишло-дирик. Ахы сосиализм не вахт дан кеЬнодир? Радикал-.ларын во демократларын хэт-ти-Ьэрокотиннн он тоЬлу-кэли чэЬэти онларын буну садэчо фнкир плурализу, г ними ироли сурмоклэ мэЬд>д-лашмаЗыб, ноЗин 5а пасы на олурса-олсун я фра г екстрс-мизм гаЗдасьшда Мата не чирмэЗз чан атмасындадыр. МуИафизокаолар но исте-Зирлор? Онлар деЗирлэр «и, сосиализм чомиЗЗэти галсын во инкишаф етснн. Лакни бир чох муНафизэкар лидерлэрин саИви онларьгн    инзибатн- амйрлик систем ини эсас ко турмэсиндэдир. Калбуки кеч мишэ гаЗытмаг Ьеч до бу-рокрагик систем и н там муда-фиэ едилмоси демэк де-Зилдир. Кеч мишо Зени-лэшмиш, Зени    тэфокку'Р гаЗдасьшда да гаЗытмаг мумкундур. Вело аила-щылмазлыглар саЗэсинде ич-тимаи-соснал дэЗишккликлэр-дэ сорт гаршыдурмалар меЗдана калмяшднр. Бу рада, ал бэтто, коммунистлерин сине есасланмыш вэ сонра-лар пролетариатын башына мии oJyH ачмышдыр. Элбет-тэ, мен деврлэри механики шйкипдэ бирлэшдирмак, онлар арасында сун'и кврп\т салмаг фикриндо деЗилем. Лакии бело бир вачиб чэпэ-ти геЗд етмэк лазымдыр ки, ли немрэсинда^ Сов.ИКП МК Сизаси Вуро^унун узву олмуш А. Лаковлевин «Мен ha ним и у это марксиэми инка р етмэк учун кэлмишэм» мэгалэси дерч едилмйшди. Марксизми инкар еден адам Коммунист ПартиЗасынын лидерлеринден бири ола би-лэрдими? Ьэмин мегале би-зэ harr верир ÄeJeji ки, бу тип-ли адамлар Коммунист Пар-тиЗасынын реИбэрлиЗине менсэбперестлик бахымын-дан сохулмушлар. МеНз бело адамларын pehÖepbHjH саЗесиндэ партиЗа миллет-лэрин вз мугэддэратыны те'-jhh етмэси, идареетмэнин де-мократиклашдирилмэси, ве-тэндашлыг фэаллыгы вэ с. програм вэзифэлэри hsjaTa кечирэ билмэмишдир. Кадр-ларын сечилмэсиндэ кобуд сэЬвлэрэ Зол верилмиш, бу-рократиза кундэн-куне ке-нишлэнмиш, керулэн тэдбир-лэр бнр-бирини тамамлама-мышдыр. Нэтичэдэ биз нэин-ки сосиалист, Иабелэ умум-бэшэри дэЗерлэрден, консеп-сизалардан узаглашмышыг. Инди партократиЗа hene- JOD Д1РЫЧЫНДА ЧАШГЫНЛЫГ би Акту ап мевзуда индииин езундэ до демократии ларгтиЗа вэ За черэЗан-лар Ьеч до ©о адына, моз-мунуна уЗгун муддоалар и*рэ-ли сурмурлер. Еле котурак «Демокраггик РусиЗа» блоку-ну. Ьэмин блок 30 парти]а вэ Ьорзкаты бирлэшдирир. Онлар демократии дэЗишик-ликлерден чох, Иттифаг бе-кумэтинин деврилмэси, Иттифаг мугавилэсинин олма-масы, Сов.ИКГЬнин фоалиЗ* 1?тинин даЗандырылмасы тэ-.К)бини ирэли сурмушлор. Г’эрнбодир, эн гаты анти-коммунист мовгеЗиндо дуран-лар оввеллэр партиЗа апара-тында jyKC.SK мевге тутанлар-дыр Б. Лелтсин, А. Лаков-лев, Е. Шеварднадзе вэ баш-галары. Белолэри партиЗа во фвлот апаратында ишлэЗэр-кэн олдэ етдиклори устуилук-лог.и инди демократии Нэро-кат системиндо газандыглары лидерликлэ свез етмэк истэ-трлер. Эслиндо онларын бир чоху буна наил олмушдур. Коммунистлерин, Зухары парти’а органларынын икин-чи сэЬви партизанын взун-до Заранан мухтэлиф фрак-сизалар, партиЗадахили чэ-кишмулэр, шэхсиЗЗэтлэр ара-сында Зерсиз мубаЬисэлэр, снЗаси егоизм олмушдур. Учуичу сэЬв мэркэзи мэт-буотда антисосиалист, антикоммунист тэблигатынын вахтында гаршысынын алын-мамасыдыр. Чунки МК-нын Сизаси Буросунун фоалиЗЗе-тиндэ чидди негсанлара Зол верилмиш, идеоложи про-сеслор идарэетмэдон кэнар-да галмышдыр. Бу, За ба-чарыгсызлыгдан ироли кол-мина, За да душунулмуш шэ-кнлдэ едилмишдир. «Советск За РоссиЗа» гозетинин 1991-чи ил 8 август тарих- монлугундан хилас олмушуг. Лакин Ьеч ким тэ’минат веро билмэз ки, биз келе-чэкдэ Ьансы «изм»ин, Ja-худ «кратиЗа»нын боЗунду-pyfy алтында олачагыг. Коммунист ПартиЗасы илк нввбэде ез емэллэринин эза-быны чокир. Онун фэали]-Ззти ифрат дорэчэдэ буро- кратиклэшдирилмишди. Бу ноинки сырави адамларын, Ьабелэ партиЗа узвлэринин мустогил тефоккуруну, ду-шунмэ габилиЗЗотини мут-лог шокилдэ моЬдудлаш-дырды. napTHja Низамна-мэси формал характер да-шыды. Сырави коммунист-лэрлэ партократ типли ком-мунистлэр арасында бвЗук учурум japaHAbi. Низамна-мэ}э‘ кврэ hop ики зумрэдэн олан коммунистлер ejHH Ьугуглу адамлар олмалы иди. Анчаг пассив Ъугуглу коммунистлэр вэ hep шбЗи Ъолл едэ билон Ьекемон ком-мхнистлэр тэбогоси метана колди. Нэтичэдэ Сов.ИКП санки ики napTHjaja — psh-бгрлэр парти]асына вэ сырави коммунистлэр партиЗа-сына аЗрылды. ПартиЗанын Мэркози Комитеси . бу топ-лукэни кврмэли иди. Тэес-суф ки, кврэ билмоди. ПартократиЗа буна имкан вер-мэди. Лери кэлмишкэн деЗок ки, биз КонститусиЗаЗа зидд девлот чеврилишини писло-Зирик. Бунунла Занашы Коммунист ПартиЗасынын президент фэрманы илэ логв едилмоси до урэЗимизчэ де-]ил. БилдиЗимиз кими, Коммунист ПартиЗасы эмр вэ JaxvA фэрманла тэшоккул тапмамышдыр. Эн Захшы вариантда партиЗанын тош-килати органларынын фоа- лиЗЗэтини мувеггети да]*я* дырмаг оларды. Инди парламент демок-ратиЗасындан чох данышы-рыг. Лакин ССРИ халг де-путатларынын бу захынлар-да кечирилмиш невбеден-кенар гурултаЗында мандаты Зенидэн тэсдиг едилмнш депутатларын сиЗаЪысьша баханда бу демократизанын «тэнтеносинин» бир даЬа ша-Ьиди олдуг. Лени сечилмиш депутатларын Ьамысы вэ-зифэси олан шехслердир. ССРИ парламентинэ илкин сечкилерде де, АзербаЗчан Али Советине сечкилерде де белэ олмушдур. Демократи-Заныи мэнкенеЗ© салынма-сы елкэдэ идареетмэ мэдэ-ниЗЗэтинин зэиф, ЬакимиЗЗет мэдэниЗЗэтинин ашагы олма-сы илэ бир аз да кучлэнди-рилир. Идарэетмэ медэниз-}эти барэдэ чидди душунмэк, Иадисэлэрдэн нотиче чы-хармаг лазымдыр. Ким олур-олсун — истэр коммунист, истер антикоммунист, истэр саг, истер сол — гэлби даЗаз, фикри да-Заз адамлара гаршы мубаризэ апармалыЗыг. Ьэм дэ буну саглам зэка, душунулмуш Иэрэкатлер эсасында етмэ-лиЗик. Мухтэлиф партиЗа вэ Ьерэкатлар арасында фикир аЗрылыгы Залныз негсанла-рын нэтичэси деЗил, Ьэм дэ муасир дунЗанын инкиша-фынын тэбин нэтичэси кими гиЗмотлэндирилэ билэр. Та-рихдэ белэ Ьаллар аз олма-мышдыр. Лакин Ьэмкар-ларым, муасирлэрим мэн-дэн инчимэсинлэр. О деврун адамлары семими, тэмиз вэ интеллектуал адамлар олуб-лар. Онлар моселэнин сырф елми чэЬэтини, фикир плу-рализмини эсас кетурублэр. Индики бэ’зи демократлар исэ эсл демократии фикир-лори. идеЗалары ЗаЗмаг, тэб- БИР сеьвэтин СТЕНОГРАМЫ лиг етмэк эвэзинэ бир нев и Сувармаг лазымдыр. Онсу Саатлымын Гыраглы кэяднядэ дуяЗаЗа км ачыб Ханым БабаЗева. ИЗнрми уч нлдяр паибмг бечернр, он беш нлдир ки, кнчик, семими коллективе башчы — бригадир днр. Ьэмишэ Захшы нши кла фврглекнб, ады га-бапчыллар сырасыида чэкилнб, орден-медалларла тел-тнфлэннб. Халг Тесэрруфаты НамлкЗЗетлврк Свркнсн-инн ики гызыл, нхн кумуш, бир бурунч медалыиа лаЗиг керулуб. ССРИ Двилат Мукафаты лауреат, pajón Сове-тикнн депутатыдыр. ИстеЬсалатдаи аЗрылмадаи али тэЬ-сяя алыб, агроном яхтнсасыиа ЗнЗеланнб. Чарн илда коллектюии жучу ила 85 Ьектар саЬэда сапки апарылыб, муташакхил комплекс агротехники тад-бирлар ]ахшы катичалакнб: коллар барлыдыр. 203 том мэЬсул кетурмак плаилашдырылыб, кумаилары 250 тока дыр... ...Онунла тарла душаркасякда керушдук. Куиашдэн гаралмыш снфети тунч ранкннв чалырды. Сад® „ эмок адамы яла свЬбатимизн охучулара олдугу кими чат-дырмаг нстаЗирях. — Памбыгыя чох зэЬмат жалоб еден битки олдугуиу билирик. Батта бу нши гул емаЗи ила мугаЗисэ едирлар. Узун иллар тарлада чалы-шан адам кими бу барэдэ фнкрннизн бнлмвк мараглы-дыр. — Кэнддэ бвЗумушем. Ушаг Зашларымдан анамла тарла ja кедиб-кэлмишем, кучум мугабилиндэ квмэк елэмишэм. Амма мустэгил памбыгчы кими фэалиЗЗэтэ орта мектэби битирэндэн сонра башламышам... Дуз деЗирлэр, памбыгчылыг чох чэтин тэсэрруфат cahocn-дир. Догрудур. мввсуми иш саЗылыр, эввэлли-ахырлы ал-ты aj чэкир, анчаг илин эн исти, гаЗнар. кунлэрини ку-нэш ^лтында кечиририк. Башга элач joxAyp, памбыг кунэш биткисидир. Чучер-тилэри сеЗрелтмэк, колла-рын учуну вурмаг, саЬ^лэ- екстремист демократлар кн-ми чыхыш едирлэр. Демократии Ьорэкатын тэ-рэфдарлары, Халг МэбИэ-синин бир чох нумаЗэндэлэ-ри (онларын ичэрисиндэ олан бир чох савадлы Золдаш-лара    мэним беЗук hepMe- тим вар) чашгынлыг мевге-Зиндэ даЗанырлар. Белэлэри елкэдэ февгэл’адэ вэзиЗЗэт е’лан    олунмаздан эввэл ССРИ Иекумэтинэ, хусу-силэ    ССРИ президентинэ гаршы чыхырдылар. Фвв-гел’адэ возиЗЗэт комитэси лэгв    едилондэн сонра исэ Горбачова чаныЗананлыг necTopMaja башладылар. Си-Заси    мевгедэ сурушконлик hop бир Ьэрэкаты адамла-рын квзундэн салыр. Инди hojaT биздэн ha-дисэлгрэ ачыг квзло бах-магы тэлэб едир. Сон иллэр-дэ республикамызда баш верэн просеслэрин узэрин-дэн ниЬилизм гаЗдасьшда хэтт    чэкмок олмаз, экс-тэг- дирдо халгы, республиканы учурума апарарыг. Бизо бир-лик,    гуввэлэрин тэморкуз- лошмэси лазымдыр. Тэбии-дир ки, бирлик чэрчивосиндо фикир аЗрылыгы, мухалифэт до ола билэр. Но олур-олсун, чашгынлыг салмагдан им-тина едилмэлидир. Тофиг ГУЛШЕВ, нгтнсад елмлери доктору, профессор, амакдар елм хаднмн. да кэнд тесэрруфаты Meh-сулларынын (h9M дэ свЬбэт hojaT учун зорури саЗылан орзагдан кедир) Ьансы асан баша кэлир ки?! Тахыл, чэл-тик, тутун, Joxca, от, Jar? Памбыгдан асан баша кэлэн игтисади бахымдан сэрфэли мэшгулиЗЗэт «кэшф» елэ-мэк исэ бизим jox, алимлэ-рин, игтисадчыларын raj-гысыдыр... — Ьеч олмаса a3HjJoTK му-габнлиндэ газанчыныз Jax-шыдырмы? — Jox. Бир илдир ки, ку-ja памбыгын дввлзт сатын-алма гиЗмэти артырылыб. Анчаг бу да эмэЗимизин дэ- Зери деЗил. Хусусилэ Ьэмин хаммал магазалара пал-палтар. парча шэклиндэ га-Зыданда адам тээччублэн-мэЗэ билмир. Бир аз кобуд десэк, е’малчылар хаммал саЬиблериндэн гат-гат чох бэЬрэленирлэр. Бэс онда Ьансы сосиал эдалетден да-нышырыг? Текрар едирэм. памбыгчылыг четин саЬэ-дир, анчаг кэреклидир. Ону бечэренлэрин эмэк Ьаггы памбыгын беЗнэлхалг ба-зардакь:    Aejepii илэ тэнзим едилмэлидир. Ладдан чыхар-Majar: мадди мараг бутун деврлердэ Ьэрэкэтверичи кучуну сахлаЗыб, caxnaja чаг. — Фэргланан коллектив узвларияиз? — Чэтинлик чэкирэм. Отуз сэккиз йэфэрик, езуну ише вермэЗэн танымырам. Ьэр кэс имканы дахилиндэ элиндэн кэлэни эсиркэмир. О башга мэсэле ки, ким нэЗэ гадирдир... — Кузэран чатинлнЗнниз вармы? — ШубЬэсиз, анчаг бу да нисбидир. Бундан етру бэ’зи ишлэр кврмушук. Бостан тэ-рэвэз учун ики Ьектар саЬэ аЗырмышыг. Картоф, соган помидор. Земиш, гарпыз. ба-дымчан, лобЗа экмишик. Чох да кара кэлди. baJerjaHbi саЬэлэрдэн кимин нечэ бэЬ-рэлэнмэси исэ фэрди мэсэлэ-дир. Еле кетурек бизим аи-лэни. Гарамал, roJyH, гуш сахлаЗырыг. Эт, jar, Зумурта, суд-гатыг учун базара, ма-raaaja меЬтач де}илик. Эл-бэттэ, буна кучу, имканы, чох вахт исэ сэриштэси чат-Majawiap да вар... — Узву олдугуиуз «Бакыг колхозу нядиЗэдэк paJoHyH эн ири тэсарруфаты саЗылан «Москва» колхозунуи база-сында Зарадылыб. ДаЬа дог-русу, Ьэмин тэсэрруфат ни гиг десэк, газанчымыза ортаг чыхан идарэ апаратынын иш-чилэринэ аЗрылан вэсант чоха лар... — Виза свзунуз? — Лени аб-Ьава шэраитин-дэ чыхан «Халг гэзетижин Зарадычы коллективинэ угур- ди 'уч lepa белуиуб.’Сиз бу- лар дилэЗирик. Гззетинизин на нечэ бахырсыныз?    ады    дэЗишсэ дэ, имзалары — Чохукладлы тэсэрруфат бахымындан бурада тээччублу бир inej кврму-рэм. Анчаг колхоз тэсэр-руфаты ЗашаЗачагса, хырда-ланма xejHp вермэз. Бирин-чиси, кичик торпагларда тех-никанын тэтбиги чэтинлэ-шир, дикэр тэрэфдэн, истеЬ-салатда билаваситэ ншти* рак етмэЗэн, бнр аз да дэ- излэЗирик. Ьэмишэки кими Зено дэ ом эк адамларынын, тэмиз гзлбли садэ ннсан-ларын мудафиэсиндэ дура-чагыныза эминнк... СеЬбэтн Зазды: ТаЬнр МУХТАРОГЛУ, «ХГ»-нни мухбирн. Рэссам Лавэр Эсэдов. АХЧ-нии МИТИНГИ Азаг>ба]чан Халг МэбЬэсинин тэшэббусу илэ Азад-льп- ме1данывда невбми шдаЬамлы митинг кечирилмшн- Дир. Митингдэ чыхыш едэн АзорбаЗчаяьш ^^ ¿еп>ктат' лаоы АХЧ-нин фэаллары, динар натиглэр респ^линада ь^нмыш индики везиJJera гиЗмэт вермишлер. Онларын *икпинчэ республикада президент сечкнлери антндемок- 1авн^НыуНм™ГЯкар Ей -aÄ4h Коммунист IlaptHjacu бурахылсьш вэ онун гмлакы ми.алнлэшдирнлснн.    (Аз9рт1форм). ЭМАНаТ БАНКЯАРЫНДА НвВБЭДИР Биз яевболаре варднш етмншик Лакин сон »®ХТ^Р аманат банклары гаршысында иевбэлерни биздэн етру ади Ьвл алыб-алмв]ачагыиы демэк чэтнкдн р. Б у pa j бнр мэг-седло пул вермок учун квлирлэр. ССРИ Эманэт Бан ш мспублнка банкынын нд.рэ hej этнндэ Аээринфор-Мун мухбиринэ бу баредэ демишлэр. рарлар: биздэ пул вар, езу ИСТИНТАГА НЭЗАРЭТ КУЧЛЭНИР АЗЭРВАЛЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРОКУРОРЛУГУНДА -Республнканын прокурор-луг оргаилары чинаЗэт му-Ьакимэ ичраатьица Ьугугн эсаслары мвЬкэмлэндирмо-Зэ, вэтэндашларын Ьугуг-ларыньгн во гануии мэнафе-лэринин муЬафизэсинн куч-лэндирмэЗэ Звнэлдилок тэд-бирлэр керурлэр. Республика прокурорлугу коллекиЗа-сынын АзэрбаЗчанын баш прокурору И. И. ГаЗыбовун сэдрлизи илэ кечэн нчла-сында бу барэдэ данышыл-мышдыр. ГеЗд едилмишдир ки, ке рулен тэдбирлэр нэтичасин-дэ ачылмамыш чинаЗэтлэ-рин, тэкрар истннтага гаЗта-рылан чинаЗэт ишлэриннн саЗы азалмышдыр. ЧинаЗэт-лэр нэтичэсиндэ вурулан мадди зэрэрин реал шэкил-дэ едэнилмэси хе}ли арт-мышдыр. Бунунла Занашы колле» киЗада есассыз олараг, вах-тындан эввэл чинаЗэт ишлэ-ри галдырылмасына Зол верэн, Дахили Ишлэр Назир-лиЗи органларында истинтаг узэриндэ нозарэти зоифлэ-дэн прокурорлар кэскин тэнгид едилмишдир. Кол-лекиЗа прокурорлуг органларынын бутун ишчилэри-• нин шэхси мэс’улиЗЗэтини артырмага, истинтаг апаратынын фэалиЗЗэтинэ вэ вэтэндашларын просессуал тэ-минатларына эмэл олунма-сына нэзарэтн кучлэндирмэ-Зэ Зенелдилэн гэрар гэбул етмишдир. (Азэринформ). Театрларымыз }ени    мевсумда РЭНКАРЭНК ТАМАШАЛАР ЧЭЛЭНКИ ИЛЭ СеитЗабр театрсевэрле-рин сэбирсизлнклэ кезлз-дннлери аЗдьгр. МэЬз бу «]да театрлар тамашачы-ларла эн’энэви керушэ те-лесир, ез феалиЗЗетлэрин-да чидди сэнэт имтаЬаны-на башлаЛирлар. Лени мев-сумдэ театрларымыз сэнэт-севэрлери Ьансы Зени эсэр-лерлэ севиндирэчэклер? Мухбнрнмнз бу суалла республнкамызын бир нечэ театрларынын рэЬбэр-лэринэ мурачиэт етмнш-дир. Акнф МЭЛИКОВ, М. Ф. Ахундов адына АзэрбаЗчан Дввлэт Академик Опера вэ Балет Театрынын директору: — Труппамыз мэ’зуниЗ-Зэтдэн гаЗытмышдцр. Эн’энэ«-Зэ кврэ оентЗабрьщ 18-дэ мввсумун ачылышы куну АзэобаЗчан опера сэнэтинин шаЬ эсэрини — УзеЗир Ьа-чыбэЗовун «Короглу» опера-сьшы квстэрмэк МИЗЗЭТИНДЭ-Зик. Бу тамаша илэ театры-мыз взунун 83-чу мввсумунэ гэдгм гоЗачагдыр. М. Ф. Ахумдо» адына AaepöajnaH Дввлэт Опера вэ Балет Театры )ени мевсумэ Y. Ьачыбэ]оаун «Короглу» операсы илэ башла)*ыр. -4- Эсас ролларын ифачыкы республикаиын эмэкдар ар- тистч Адия М.мм.до. (Корелу), ЦМшар ГуяиЦ» (Ьос.н хан) вэ режиссор КамаЯ Иснэидероа. -4- Театр тамашачылары «ejnejnp. Бу ил сентЗабрьш 1-Дэк амакэтлэрин умуми галыгы 5 милЗард манат тэшкил етмишдир. Илин еввелиндон е’тибарен дахил олан эманэт-лэр исэ етенилки кестэричи-лэри дерд дэфэдэн артыг кеч--мнш вэ бир милЗард 700 мил-Зон манат олмушдур. Бура-дан да аЗдын атур ки. сэккиз а] эрзиндэ бу гэдэр мэо-лэги вермэк учун догрудан да нввбэ>э даЗанмаг лазым-ДЬФ Лакин кэлин мугаЗисэ едэн. Ларым ил эрзиндэ АзэрбаЗчанын еманэт банкларын-да эманетларин артмасы Лат-виЗадакындан тэррйбан он доггуз дэфэ чох олмушдур! Бу кветаричизэ кврэ биз гон- шуларымызы — Курчустаны вэ бир чох башга республи-калары да етмушук ЭЬалинин сертификатлар алмасы барэдгки мэ лумат-лар даЬа беЗук тэ’сир ба-рышлаЗыр. Ларым «л эрзиндэ АзэрбаЗчанда 341 мил)он манатлыг помогли кагыз сатылмышдыр ки. бу да втэн дэ аз деЗил. Лакин биз даЬа мв’тэбэр изаЬат учун ССРИ Эманэт Банкы АзэрбаЗчан Республика Банкы идарэ ЬеЗ’этинин сэдрй Мэм-мэд Мэммздова мурачиет ет-дик. О деди. — Эввэла, бурила психо-ложи амил езуну кестэрмиш-дир. Шэр демэсэн, xejnp кал мал. Павлову н башабэла пул дэЗншмэси эманэт банк ларынын реЗтнигини квзлэ нилмэдэн галдырмышдыр Икинчиси, биз фаиз дэрэчэ сини хеЗли артырмышыг Зэннимчэ, хатырлатмаг пне олмаз ки. бир илдэн уч илэ-дэк оманэтлар узрэ илдэ 5 фаиз, уч илдэн беш илэдэк эманотлэр учун 7 фаиз, беш илдэн Зухары эманэт лэр учун 9 фаиз вданил-ир. ОнУ да ге1д едим ки. бу. Ьэр ики тэрэф — Ьэм эЬали, Ьэм девлэт учун сэрфэлидир: ахы пул дввриЗЗэдэ олмалыдыр. экс Ьалда о. адиче кагыздыр. Лакин бизим банка эманэт-ларин ахынынын артмасы иддэкинден тагрибан 250 фа-    ме(ЛИнин    нэ гэдэр давам из чохдур. МугаЗисэ уч\н едЭчэЗини демэк чэтиндир. геЗд едак ки. УкраЗнада ча- Тачо’ бэли банкирин рэ’Зи МИ 168.4 MH-Ijo» да“”,“гн- илэ -гамамшю ралылашараг Газахыстанда 67,b mjwjoh    «аикларында    «ввбэ манатлыг. Белоруси)ада 3 эманэт    бнр    зэн. нишгачэ аз муЬум o.TOiaJaH тэкрар кестэрилэчэкдир. Лени мввсумдэ турк бэс-тэкары Невит Кодалланьш «Вам Гог», Жорж Бизенин Республиканын мусиги Ьэ- «Кармен-Бизе», Рамиз мус-затында haAHcaja чеврилмиш тафаЗевин «Вагиф» операла- «Низами» балет ини хусуси ге]д етмэк истэ)и,рэм. Низами мввзусунда Зени сэЬнэ эсэри илэ зэнкинлэшан театры мыз учун бу балет эзиз-дир. Она кврэ ки, тамаша квркэмли АзэрбаЗчан бастэ-кары Фи крат Эмирову« ады илэ баглыдыр. Ьэмин эсер бу ил эсас та-машаларымыздан бнри ола-чагдыр. Сенэтсевэрлар тэзэ мввсумдэ «ЛеЗли вэ Мэчнун», «ШаЬ ИсмаЗыл», «Ашыг Гэ-риб», «Кэлин гаЗасы», «Севки шэрбэти», «СевилЗа бэр-5эри», «Тоска», «Чио-Чио-Сан», «Аида», «Риголетто», «Левкени Онекин» вэ башга опералары Зенидэн динлэЗэ билэчэклэр. Балет Ьэвзскарлары учун хусуси програм тэртиб еТми-шик. «Ледди кезэл», «Гыз галасы», «Мин бир кечэ», «Гу келу», «Шелкунчик», «Жизел», «Дон Кихот» 6а-летлэри, бир пэрдэ балет-лардэн «Шопениана», «Ханым вэ дэлэдуз», «Пахита» эсэрлэри репертуарымызда рыны, Ариф Мэликовун «Се-ван урэклэр «оем-асы» бале-тини тамашачыларын муЬа-кимэси-нэ верэчэЗик. Мэлнк ДАДАШОВ, С. Вургун адына АзэрбаЗчан Дввлэт Рус Драм Театрынын бедни рэЬберн вэ директору, республиканын халг артисти: — 70 jwihJhmH3h бир нечэ aj бундан габаг теат,ры-мызын тэ’мирдэн чыхмыш бинасында геЗд етдик. Республика президенти Aja3 Мутэллибовун фэрманы илэ бнр груп актЗорумуэа фэхри адлар верилди. .Бутун бун-лар биз сэнэт адамларына кестэрилэи беЗук днггэт вэ гаЗгыньш тэваЬурудур. Ставрополда вэ Дагыстан-да кеч!ирди3имиз Jaj гастрол-ларыны урурла баша вурдуг. Чыхьидларымьюа беЗук мараг кветэрилирди. Лерли мэг-буат ез Зазыларында АзэрбаЗчан театры артистлэринии мэЬаратинн, гастрол тамаша-ларьшьш бэдии-ичтнмаи еЬэ-миЗЗэггнни геЗд едирдилэр. твое мввсумдэ Едлисин «Квлкэлэрин оЗуну», Уил-Замсын «Jaj вв тусту» njec-лэрини, бир дэ мэнйм гуру* лушумда УзеЗир ЬачыбэЗо-вун «Аршын мал алан» вэ «О олмасын, бу олсун» опе-ретталары эсасында «Бир чэнуб шэЬэринин тэраналэ-ри» эсарини тамашаja Ьазыр-лаЗачагыг. Ады рус театры олдугу учун Ьеч вахт рус драматуркиЗасы нумунэлэри сарьщан карлу г чэкмамишик. ДунЗа драматуркйЗасынын да шаЬ эсэрлэри саЬнэмиздэ oj-, нанылыб. Бу мввсумдэ Низамииин «ЛеЗли вэ Мэчнун» поема- сыны сэЬнэлэшдирэчэЗик ьу- cejH Чавидии «ПеЗгэмбар» эсэри до чари илин планьш-дадыр. Нариман Ьеоэнзадэ-НИ!Н «АтабэЗлар» драмы сэ-нэтсевэрлэрле керушэ Ьазыр- ДЬИлЗас ЭфандиЗевэ Нэби ХэзриЗэ, Рустэм вэ Магсуд ИбраЬкмбэЗов гардашлары- ш, Анара вэ башга драма-турглара сифаришлэр -верлот* шик. Онлар суверен респуб-ликамызын муасир ЬвЗатыи-дан, тарихя кечмишимшдэн баЬс едэн эсэрлэр Зазачагла-рьша сев вермишлэр. Театрымызьш коллективи-ни кэлэн илин март—апрел аЗларьгнда Исраилэ гастрол сафари кезлэЗир. Севимли тамашачылары-мызы сентЗабрьш 14-де 72-чи мэвсумун ачыльнпына — Пиковскинин «ШеЬэрдэ бвЗук тэлатум вар» есаринэ бахмага дэ’вэт едщжк Агакишн КАЗЫМОВ, АзэрбаЗчан Дввлэт Кэнч Та-машачылар Театрынын баш режиссеру, эмэкдар иячес»-нэт хаднмн: — 0тэн «л алты тамаша Ьазьфламьпыыг. Театрымы-зын кечикмиш 60 иллик Зу* билеЗи, бир груп сэнеткары-мыза республика президен-тинин фэрманы илэ верилмиш фэхри адларын фэрэЬи Де втэн мввсумун унваиынадыр. Ларадычылыг ахтарышла-ры илэ зэнкин олачаг Зени мввсум театрымыза урурла гедэм гоЗур. Уч теза тама-шанын Ьазырлыгы буна ©За-ни субутдур. Ьэмин тамаша-лардан икисинин тамамлама мэшглери кедир, о бири нее сэЬнэдэ гурулмаг узрэдир. . Шайр Фикрэт Садыгьж «Бир парча Ветен» п)еси мэним гурулушумдадыр. Бала-чалар учун нэзердэ тутулан «Тохмаг ЭЬмэдин серкузешт-дарн» пЗеошшн муоллифи исэ театрымызын актЗору Рауф ИчэришеЬарлидир. Эсарпн гурулушчу режисоору эмак- Фото Ч. Ибвдоэумдур. дар артист Вагиф Эсэдов, рэсоамы Фуад ГаФаровдур. Учунчу эсер «се Идрис Оскар вэ гафнг hycejHHH «Мушфнг» пуолжшсттс дра-мыдыр. Бу эсарин дэ гуру-лушуну май вермшпэм. Рэе-самы Фуад ГафаровДур. Элимиздэ ушаглар учун Зени бир тамаша да вар. Бу, блмэо эдибимяа Абдулла Шаигин «Данышан кукла» эсэриднр. Ону театрымызын режиссору Мввсум Мурсэлов сеЬнэлэшдириб, ез гурулу-шунда да Ta.MamaJa Ьазырла- Зачагдыр. втэн мввсумдвн Зарымчыг галмыш бир нечэ эсер узэриндэ ишлеримязи Зекунлаш-дырачагыг. Неби Хэоринин «Кичик тэпэ» макзум драмы вэ Лопе де Веганын «Чох-билмиш сев кил им» комеди-Засы Ьэмин гебилдандир. Тэзэ мввсумдэ он Захын гастрол еэферимиз КэнчэЗэ олачагдыр. ОктЗабрын^евв^л* леринде Чэфэр Чаббарлы адына Кэнче Девлэт Драм Тетары «лв Зарадычылыг му-бадилэси кечнречеЗик. Квн-чэ театры кэнч таматачы-лар театрынын сэЬИвсиндэ, биз исэ онларын оаЬнэсиидэ чыхьил едэчэЗик... СеЬбшп Зазды: Рафяг ТЭНБЭРОГЛУ. алынмышдыр. АзарбаЗчанда    сэбэбини эЬатндэ олан серп»фикатлар, Д«^ЭР сэоооини Руси1аны (584 мил1он манат) во Курчустаны (359 милЗон манат) чыхмаг шэртилэ. бутун галан республикаларьш Ьэр бириндэн чохдур. Сэриштэсиз адамлар илк новбэдэ беле нэтиче чыха- — магаза-ларын бош пиштахталарыны хатырлатмаг истэрдик. Ия-ди адамлар эллэриндэки пула алмага бир mej тапмыр-лар. Одур ки, аманат банкы-<на уз тутурлар. (Азэринформ). МУШАВИРЭ ОЛМУШДУР 1991-чи «я сентЗабрын 10—ll-Дэ Москвада ССРИ Девлэт Банкьшда ез вр^и* лэрнндэ маяатдан пул ваЬи-ди кими ист ифадэ едэн суверен довлэтларин мэркэзи (милли, девлэт) банклары рэЬбарлэринин мушавирэсм олмушдур. Мэркази банклар сабит пул системикин тэ’мия олун-масы вэ аЬалинин эмлак мэ-нафелэринин мудафиэси учун езл эринии    мэс'улиЗЗвтини дэрк едграк манатын тэда-вул зонасы чэрчивэсиндэ ра- зылашдырылмыш пул-крадит сиЗасэти Зеритмэк фикриндэ олдугларыны бклдирирлэр. Мэркэзи ¡банклар разылаш-дырылмьпп сиЗасэт Зеритмэк мэгсэди иле суверен девлэт-лэрин е’тимад кестэрдиЗи ала-гаюндиричи орган Заратма-гы зекрури Ьесаб едирлэр. Бу орган ын Ьугуги статусу вэ Зарадылмасы механизма ху-суси банкларарасы сазишлэ муэЗЗэн олуна билэр. Сазиш лаЗиЬэси узэриндэ ишэ баш-ламаг Ьаггында разылыг эл* да едилмишдир. ССРИ ДОВЛ9Т БАНКЫНДА ссри двмет банкыныи 1991-чи ил НУМУНОЛИ 200 80 500 МАНАТ Д0Л0РИНДЭ БАНК БИЛЕТЛЭРИНИН (баикиотяарым) ТЭДАВУЛЭ БУРАХЫЛМАСЫ ЬАГГЫНДА ССРИ Девлэт Ванкы бил- олараг чари[ илин IV кварта-лж>ию ки паракендэ гиЛмэт- лында ССРИ Девлэт Банкы-лэрны кечирилмиш ислапаты нын 1991-чи ил нумунэли 200 вэ аЬалинин пул кэлирлэри- вэ 500 манат ДэЗэриндэ банк ник артмасы иле элагэдар олараг артмыш пул девриЗЗэ-сшшн телэбатыны в дам эк вэ Ьесаблашмаларын ЬэЗата ке-чирилмэси заманы вэтандаш-лара даЬа чох раЬатлыг ja-ратмаг мэгсэди иле тэдавул-дэ алая банкнотлара элавэ нот лар ын ын уэдавулэ бура-хылмасы нэоэрдэ тутулур. Банкнотларын тэсвири вэ онларын тэдавулэ бурахыл-масынын конкрет тарнхн мэт-буатда элавэ дэрч едилечэк-дир. /*; ;