Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 14, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 14, 1991, Baku, Azerbaijan TYPKHJ0 ДИПЛОМАТЫ ГОБУЛ ЕДИЛМИШДНР 1919-чу ИЛИН АВГУСТУНДАН 1991-ян ИЛ АВГУСТУН 24-Д*и КОММУНИСТ ады иле ЧЫХМЫШДЫР. КУНДЭЛИК И Ч Т ИМ А И-CHJ АСИ ГЭЗЕТ ЕЖЕДНЕВНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Nt 181 (21148) Швнбв, 14 еоит|абр 1991-чи ил. Ги)м»ти 10 remue (лбуно учуй М тми). Сеит]вбрьш 13-де Азар-б&Зчан Республинасынын президенти А. Н. Мутэлли-боа ТуркиЗв Харичи Ншлер НазирлиЗн сизаси департа-менткнин баш директору Билал Шимшнри гобул етмиш-дир. Этрафлы сеЬбет заманы республикаларымыз арасында сиЗаси, игтисади во медани алагелерин меЬкамландирил-мэси нла баглы олан кениш даирада масэлалара тоху* нулмушдур. Гонаг демишдир ки, Азарба^нын девлат истиглалиЗЗатинин Серпа едилмаси онуи влкасинда разылыг Ьисси ила гаршы-ланмышдыр, Туркизэ тэрэ-фи амакдашлыгы инкишаф етдирмак учун Зени Joллap ахтарышыиа Ьазырдыр. Президент А. Н. Мутал- либов Ьаире']лик ва гар-дашлыг Ьиссларняин таза-Ьуруна кора ТуркиЗэ хал-гыка ва Ьекуматнна тешэк-кур етмишдир. Самимиллк вэ гаршылыглы анлашжа. шэраитинда кечмиш сеЬбат-да музакира олунан бутун мэсалалрр барасинда разылыг влде олунмушдур. АзарбаЗчая Республикасы Презцдопошя матбуат хидмати. • • • Ьамин кун Внлал Шим-шири АзврбаЗчан Реслуб-ликасынын баш налири Ь. Ьасанов габул етмишдир. СеЬбат заманы ики республика арасында гаршылыглы фаЗдалы игтисади амакдаш-лыг масалалэрина тохунул-мушдур. (Азаринформ). j ...Кучлу cnjacH рагиблэрсиэ демократии    чам мутлэг ифрата ♦ сеьиФв 2 I Халг Президента сэс верэркаи j ондан умачаты иэ олмушдур? I Президент халга на вэ’д етмишдир? I    ♦    С9НИФ0    2. CwjacM мевгеде сурушканлик hep бир Ьэракаты адамларын квзундэн салыр •f СвКИФв 3. • « Халггазети» о Азаринформ СИТА ЧЧ' ШШМ1 «К0ММУНИСТЛ9Р, ИКИ ШЫМ ИР9ЛИ! » Публисистик п 44 м 45-мц иллердэ бу сазлврин архасыида на да)андыгыны Немы билирди. Фашмстлар асир алдыглары коммунистлари (ариидэча куллала(ирдилар. Ииди, арадан 50 ил качандан сонра Ьемин команда бир гадар башга формада, (еиидан ешидилир. Хорасан бу дафа коммунист лари на казла^р!.. дэми кечмишин дэЬшэтли сэЬвлэри тэкрар олуначаг? HhJo езумузу карлыга вураг? MeMHjJaTH бу Зола суруклэЗэнлэрин, пар-THjaHbiH занкин, мисилсиз интеллект потен-сиалындан имтина етмэЗэ сэслэЗэнлэрин чыгыр-багыры кетдикчэ бэркдэн ешидилир. HhJb езумузу корлуга вураг? Бу кун сой дэрэчэ горхунч cHjacH о]унлар кедир. Дунэнки гаты партократ узвлук билетини атараг демократа чеврилир. Ьэла инди-j8H040H    чибиндэ h8M гырмызы, Ьэм аг «пагон» кездирэнлэр вар. Бу кун езумузу белплариндан горумаль^ыг. Онлардан эгидэсиз, мэслэксиз адамлардав. — А.РТША учун Jac сахламага да]-маз. Балка да бела бир агибата ла-)игдир. Чаванларын вахть^вар, ha- 1аты тэзэдэн гура билэрлэр. Амма hap дэфэ бу мевзу Ьаггында душунэндэ нэдэн-са cyмгaJытлы Зэби Äбдyллajeв кэлиб ду* рур кезумун габагында. 0з касыбЗана кер-кэм^лэ, нимдаш ке)ими]лэ. Киши 9ЛЛИ илин коммунистиди, узун иллэр рапбар napTHja ишинда олуб. Гуруча чанындан сава!ы Иеч HajH JoxAy. Ики aj аввэл, Сум-rajbu ча)ханаЛарынын бириндэ керушмуш-дук. OapTHjaHbi нечэ урэкла мудафиэ едир-дн. Лана-Зана данышырды. ПартиЗадан Ьеч на умма1ыб, napTHja Иеч на вермэЗиб она. «Зэманэ адамларынын» нэзэриндэ балка да фанатикди Зэби киши. Мэн исэ она гибтэ едирам — эгидэсинэ, мэслэкинэ, са-диглиЗинэ керэ. Лахшы бас бутун емр\н\ napTHjaJa hacp етмиш Зэби киши нечэ ол-сун инди? Нечэ Зашасын Зэби кишилэр?. Ладымдан чыхмыр. 90-чы илин о агыр, мэш’ум Заквар куилэринин бириндэ, кеча ваеты Олжас Суле)менов «Коммунист* нэшриЗЗатына кэлиб чыхды. Ланында да мэрЬум ТЭНГИДЧИМИЗ А^ЫН Бу кеча калиши тэсадуфи деЗилди. Мат баз фэИлэлэри нечэ кун иди ки, «Коммунист» гэзетини бурахмагдан имтина едир-дилзр. Адына керэ. Ьамы квзлэнилмэз го-нагын башына Зыгышды. — Сов.ИКП узву бир башга шеЗди коммунист бир башга. — Олжас буну узуну рэЬмэтлик АЗдына тутду. Зерлинизи чохдан TaHbijbipaM, достуг. AJ-дын Сов.ИКП узву деЗил, амма эсл ком- мунистдир. КОММУНИСТ ПартиЗасынын узунэ сон иттиЬам августда, девлат чев-"рилиши чэИдиндан сонра охунду: napTHjanbiH pahöapaHjn гиЗамчылары му-дафнэ етмишдир. Лахшы, бунун Зэби киши]э, зэби кишилэрэ нэ дэхли? О, Ьардан билсин ки 2.500 километр узагда, Кремлдэ ким девлат чеврилиши едир, ким гиЗамчыларын тэрафини сахлаЗыр? Тэбиэтик амансыз, гачылмаз ганунлары вар: гурунун одуна jaiu да Заныр. Тээссуф ки, инсан чэмиЗ)©тиндэ дэ бэ зэн бела олур. Лохса бу дафэдэми, Олжасын сезу ила де-сак, Сов.ИКП узвлэринин одуна бутун ком-мунистлэр заначаг? Ахы тэбиатдан фаргли олараг, чэмиЗЗэт гуруну Зашдан сечмаЗи бачарыр. «Коммунистлэр, ики аддым Онда, бу эмри ЗеРИнв ЗетирмэЗин елумэ бэрабэр олдугу вахтларда чэсаратлэ габа га аддымлаЗанлар тапылырды. Инди п кэси елум горхусу Ьадэлэмир. Бас керэсан бу ики аддымы чохму адам атар?.. АЗЭРБАЛЧАН коммунистлари ез-лэрииин отуз учунчу, февгал’адэ ва чох куман, сонунчу гурултаЗла-рына Зыгышыблар. Бела сеИбэт кэзир ки, респ>блика Коммунист ПартиЗасы бурахы-лачаг, Захуд адыны дэЗишэрэк там Зени napTHja кими фэалиЗЗэтини давам етдирэ-чэк. Ce3*ceh6aT ез Зериндо. hap Ьалда би-зим таныдыгымыз napTHja тарих cahna-синдэн чэкилиб кедир. Ьалэ 5 — 6 ил эввэлэдэк МК-сьшын, буросунун заЬми Jep-кеЗ титрэдан, мутлаг Ьекмран олан партиЗанын агибэти HHja бе-( лэ ачыначеглы олду? Низа Ьамы партиЗанын «черэЗинк» ЗеЗёнлэр, онун Ьесабына шан-шеПрэтэ Зетэнлэр, партократлар, Ьэтта сырави коммунистлэр — ондан бела асан лыгла, бирдэн-бира уз дендэрди? Вэ Ьеч нас «батан кэмини» хилас етмэЗа чэЬд кестэр- мэди. HHja?.. Парти|анын сугутундан сонра бу «ни-Иэларин}» чавабыны араЗыб»-ахтармага ча-лышан матбуат ортаЗа xejan далил-субут rojyp. Бэ’зи партиЗа лидерлэри ез мула-Ьизэларини дэрч етдирир, ба'зилэри зэ-иф дэ олса е’тиразыны билдирир, бэ зилэ-ри инадла сусур. Нарчэнд бир чох ]ерлэр-дэ — хусусан мэркэзда Коммунист ПартиЗасы ила олдугча амансыз рэфтар етмиш. бир фэрманла hap шеЗэ сон гоЗмушлар: на пленум чагырылмасына имкан верил-мишдир, на гурултаЗ. ПартиЗанын бинала-ры меЬурлэнмиш, варидаты элиндэн алыв-мышдыр. Бела сонлугу да Ьеч нас кезлэмирди. Ьэтта КП-нин гаты элеЗИдарларыньИ* бела аглына кэлмэзди ки, бу нэЬэнк, мин jepa шахэлэнмиш организм уч-дерд кунун ичин-дэ Зерла-Зексан ола билэр. Нэ баш вермиш-дир? Ингилаб? Чеврилиш? ИнтнИар?.. Нэ ад гоЗурсан roj, партизаны елумэ онун Мэрказдэки башчылары мэИкум едир. Ашагыдакылары, сырави лэри олса-олса | мутиликдэ гынамаг олар, чунки башчыла-* ра е’тираз етмэЗэ часарэтлэри чатмаЗыб. II Ф Л АС ЫН сэбэблери барэдэ чох И данышылыб. ПартиЗанын енина дэ чэкиблэр, уз^нуна да. Инди бу, Зы-хылана балта чалмаг кими асан ишдир. Yc-i талин оду сендуруб, кулу ила oJnaMar кими мэ'насыз ишдир. Нэ олуб, нечэ олуб? — Ьамы билир. Ьэр шеЗ индики нэслин не-зу гаршысында баш вериб. Инди вачиб олан башга шеЗдир. Этрафа боЗланмаг, jaH-JepaHH сечмак, кэлэчэЗэ кеда н дуз Золу тапмаг. Мэсэло Догруданмы бир адын башындадыр? Олмасын коммунистлэр, олсун республикачылар, демок-ратлар, олсун хадгчылар, мусаватчылар... Ьар шеЗдэн аввэл кэрэк бкз езумузу дэЗи-шак. взумуза кендэн бахмагы еЗрэнэк. Ьеч биримиз — вэзифэлидэн тутмуш, вэзифэсизэдэк, савадлыдан тутмуш, савадсызадзк Ьеч биримиз езумузу Иеч надо тэгсиркар * саЗмырыг: Ja'mi кунаЬ манда деЗил, кунаИ сэндэдир, кунаД онда-дыр. «Маним кими душунмурсэнсэ, демэли душмэнимсэн» кими зэрэрли болшевик принсипи зенидэн л\,чэРмэ39 башлаЗыр. Jетмиш дл аввэл надир сэнэт инчилэри, тарихи абиделэр кечмишин — мэнфур ка-питализмин галыг« кими учурулуб дагы-дылырды. Халгын керэн квзу, душунэн беЗни олан зиЗалылара. муИандислэрэ, алим-лэрэ «буржуз нвкэри» дамгасы вуруб чис-мани вэ ма’нэви диван тутурдулар. Лена- I i V/ t и к: Елман ГЭДИРОВ. -f четин сеььет Фото Ч. Ибадеаумур- НЗ ЧАТМЫР? ИНТИЗАИ, БИР ДЭ ТЭЛЭБКЙРЛЫГ Памбыгчылыг pajoHnapu рэНбарларинин зона мушавирасиндан rej/vtap М. 9. МУРАДОВ ЮЛДАШЫН АЗОРБАЗЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ девлат телевизиза ва радио верилишлори ширкатинин садри те'зин Едилмаси ЬАГГЫНДА A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕ ЭИ Д ЕНТИНИН ФЭРМАНЫ . Мэммэд Элакбэр оглу Мурадов Зоодаш АзэрбаЗчан Республикасы Девлат Телеви-3Hja на Радио Верилишлари Ширкатинин садри Ta'jHH едилсин. АзарбаЗчан Республнкасыыын президента А. МУТЭЛЛИБОВ. Бакы шаЬари, 13 сентЗабр 1991-чи ил. АЗеРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ девлат теьлукесизлим комитесинин сэдри ьаггында АЗЭРБА1ЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ 1. Вагиф Элевсэт оглу bycejHoa 30лдаш АзэрбаЗчан Республикасы Девлат ТаЬлу-касизлиЗи Комитэ<;инин сэдри вазифэснид^н азад едилсин. 2. АзарбаЗчан Республикасы Девлат ТаИлукасизлиЗи Комитесинин садри вази-фэсинин ичрасы ИлЬусеЗн nHphycejH оглу bycejHOB Золдаша тапшырылсын. АзэрбаЗчан Ресиублнкасыныи президенти А. МУТЭЛЛИВОВ. Бакы шаИари, 13 сентЗабр 1991-чи ил. Республика узрэ памбыг истепсалы планыны сентзаб-рын ахырыиадэк Зерннэ Зе- шрмэли. Зона мушаавнрэсин-дан чыхарылан умуми нати-ча бела олду. Бу, леч дэ тэ-лэсиклиЗин, нечэ деЗерлэр, душ у,н уо-даш ынмадан гарар чыхармагын иэтичаси деЗилди. ГеЗд едилдиЗи кими, чарт илдэ республикамызын памбыгчылыг раЗоиларьшда кезлаиилдиЗиндэн Захшы мэп-сул Зетишдирилмишдир. 0тэн илле мугаЗисаде Зыгыма да 6и|р «ечэ кун тез башланмыш-дыр. Ун башлычасы исэ одур ни, «лк кундэн Зыгымьш сур’эти Зуксэкдцр. Мушавирэдэ республика-мызьш 21 памбыгчылыг ра-Зонунун халг депутатлары Советлериннн садрлери, «ич-раиЗЗа комитэлеривин сэДР* лари, агрокомбинатларын Раш директорлары, тэсэрру-фатларын раббэрлэри во мутэхзссислэр, республика Назирлэр Кабияетинин, иа-зирликлэрин, баш идарэларин мае ул ишчилэри вэ алимлер иштирак едирдилэр. Назирлэр кабинет« сэдринин би-,риичи муавини Мустафа-1ев памбыг Зыгымынын вазиЗ-Зеги, умуман кэнд тэсэрруфа-ты »ишларинин кедиши барэдэ данышды. Агдам, Ьэрдэ, А эртэр, Сабирабад ра)ои Со-®етлэрииин сэдрлари с. вер-диЗевлн, 5. АллаЬвецЛиЗевнн, М. РэфиЗевин, М. Ьамидо-вун во башгаларынын мэ лу-маты дин л эн илди. Бела бир чэЪагг хусусияа двггэт мэркЭ-зиндэ ДУРДУ ки, сон иллэр республииада памбыгчылы-гын перспективлари ба^че мухталиф фикирлэр сеЗле* нилмиш, Ьаггта Ъеми« гиЗмэт-ли биггкини кездэн салмаг та* шаббуслэри олмушдур. ьу лее кэдадин да. кэндлинин де а лини ишдан соЗзггмушдур. Ьалбуки бела иттиЬамлар та-мамила Зерсиздир. .республикамызын игтисадиз-Зэты учу« памбыгчылыгьш »ачиблиЗи барэдэ гага фи«»Р формалашмышдыр.    иида памбыг и°теЬсалы иле 498 тэсарруфат, 160 минэ Захы колхозчу, фэЬла ва мутэхас-сис мешгул олур. Тзкчэ ке- чен ил cahaiHWH YJ^ÏMH сулунун Ьачми 437 милЗои манат. law* биткичилик Mah сулл арындан келен кели' рин 25 фавзини ташкил етмишдир. Паэ^ытчылыг бун- дан сонра да кэнд тэоэрру-фатында апарычы caha олараг галачагдыр. Лакин бир чэЬэти унутмаг олмаз кн, онун кнкишафы мевчуд ре-аллыглара эсасланмалы, ра-гемлэрин ижшнрдилмэси, кездэн пэрдз асьилмасы ha.T-ларына гэтИЗЗзт.тэ сон rojyn-малыдыр. Ьу ма'нада JaxwH иллэр учуя памбыг истеЪса лы оптимал ceBHjJaAa — 530 — 550 мин тон печминдэ са-битлэшэчекдир. Демэли, нев-бэли екинэ, дикэр саЬалэрин, хусусилэ тахылчылыгын нн-кишафына имкан ЗаРаначаг-Чидди телабкарлыг руьун-да кечон мушавнрадэ геЗД едилдиЗи кими, трибунадаи данышмаг, сез вермэк нала hap inej демак деЗил. Бела бир мараглы мугаЗ**сэ апа-рылды ки, «ген илин техми-нен бу вахтларында да пам-быгчьшыг уэра зона муша-вирэси кечирилмиш, paj^H-ларьш рэИбарлэри чыхыш етмиш, конкрет фикирлэр сеЗлэмишлэр. Лакия теассуф ки, мевсумун соиуяда Д^ЗИ' лен сезлария, верилмиш вэ Д-лэрин бир гисми Ьавада гал-•мышдыр. засален, тегриби, hecaóламалара кера, етан ил Зетишдирялмиш умуми мэп-сулу.н ей азы 70 мин тону Зыгылмамышдыр. Лалныз « pajoH памбыг таПвили шш»ь1-,на эмэл етмишдир. Сабирабад раЗонунда 15 мин тон, Kopa«6ojAa 11 мин тон, Лев лах, Имишли, Авдаш раЗ®«-ларынын hap бириндэ 6 мин тон памбыг саЬаларцэ гал" мышдыр. Курдамир, Учар, СалЗан ва КеЗчаз раЗонла-рынын памбыг тарлаларьшда да бу сабебдаи хеЗлк маЬсул ит нрилмишдир. Марк илдэ бела негсанла-ш есла Зол вермэк олмаз Она каре да республика Кэнд Тасэрруфаты ва Врзаг иа-зцрлиЗнннн, о чумдадэн.^ра-Зонларьш, тасарруфат ларьш раЬбэрлариндан, мутаоассис-лэрдан чидди мэс’улиЗЗат талаб едипди. Ишларин атрафлы тайлшш кесгарир к», дефалерл» Д«* йтег»» ^йсувар ва башга раЗ<жлардд чидди деяуш Ларанмамыш-дыр. Памбыг Зыгымынын сур’эти да ашагыдыр. Мушавирадэ свЬбат габаг-чыл тэчрубэдэи, ишин Захшы ташкилиидэи кедаркаи тез- тез Агдам раЗрнунун ады ча килирди. Бу, печ да тэсадуфи AejH.i. lu тэсарруфат, i* кеид билаваситэ даглыг 1 а-раоагла сароодда jepjiamc« дэ, демак олар пар кун оас-г ын ва атышма олса да, аг* дамлылар сон иллэр кэнд тэ-сэрруфатынын мухталиф са-пэ.1ариндв Зуксак вэ сабт маИсулдарлыга наил олур-лар. Памбыг ва узум тэп-вили план лары сентЗабрьш ахырыиадэк зерннэ Зетирилэ чэкдир. О Зердэ ки адамлар да талшырь^шыш иц» учу** чидди «нтизам ва талэбкар-лыг лисси тарбиЗэ едилнр, о рада угурларын cajN дала чох олур. «Ьалаллыг ан 6eJyK ие мэтднр». Бу сезлэри муша-вирадэ чыхыш еданларнн де мак олар ки, Памысынын ди* лнндан ешитдик. Ьагигатен, инди «Влава еЬделнЗншю на гэдэрдир?», «Галаоа рапор-туну бириичн имваламалысы-ныз» кими тэлаблэрии вахты де>нл. Динар терефдан. кээара алмаг лазымдыр ки, иллэрла адат €тди|имиз бу чур темтареглы сезлар, верила« курултулу ва'длар сон-ралар сахтакарлыга. рагам-ларин шшпирдилмасинэ апа-рыб чыхарааышдыр. Натичэ да памбыг бир чох Калларда адам лара хошбехтлик деЗил, баДбахтлик каггирмишднр. Ела она керэ да мушавирадэ «ка гадар Зетишдирмисинизсэ, он> да иткиоиз толламага чалы-шын» чагырышы ила ачыг ва самими cehoaor кетой. МуШавиреиин ишкузар РУ* Нуну акс етдчран даЬа бир факТ:    резон    ва    тэсарруфат башчыларынын чыхышла-рында де)нлан Иар в«ф Фи кмр. таклнф в» р» J нэзара алыныр, ела орвдача мувафиг нази^у аа Фш идарэларин раббарла|жив кестеришлер «ерилирди. Бир сазла, маоале мусбат Нелл едялирди. Масалан, ламбы-гын сур’атла дашыимасы учуя Сабирабад ва Саатлы раЗокларына алава лафет тории верилмэскнх уэлгы ики куна Налл етмак «фара альгн-ды. Генд, 4aj ва башга ароаг мэЬсулларынъш баэи Jap-торда чатышмамасы барада шикаЗатлар да ез мусбат пал-линн тацды. СУЛТАН «ХГэ-ШШ - АГДАМ КРЕМНИИ КОМЕНДАНТЫ: ЛЕНИН МАВЗОЛЕМ муьАФиэа олунур МОСКВА. Москва Крем линии коменданты Г. Д. Башкин СИТА-нын мухбиринэ демишдир: В. И. Лекивин ча-наэесини Мавэоле>дэн хелвати чыхармага ку]а Ьазырлыг керулдуЗу барада паЗтахтда )аЗылмыш шаЗиалар асассыз-дьго. Кремлин коменданты билдирмишдир ки, Совет дов-лати баниоинин чаназасини торпага басдырмаг масэласи бараснадэ hen бир саранчам алынмамыш. али Иттифаг рэЬбэрЛ'иЗинин Иеч бир тарары олмамьпддыр. О, haM4H-нин билдирмишдир ки. МавзолеЗин муЬафиза хидмати са-кит вэ hdMHinaKtt режим да кеч и р. Кремлин коменданты да!'а сонра демшддир. Сон кун-лар МавэолеЗэ инсан ахыны чохалмышдыр. ДАГЛЫГ rAPABAf AYJYHY ДИГГвТ МвРКвЗИНДв МОСКВА. Даглыг Гарабаг фааиаси нлз баглы проб-лемлао iviYHY Авропадв тэЬлукасизляв ва амакдашлыг ■»млмараи» даир ннсаклыг ме Ч.ры кояфрансы Москва мэчлнснияи умуми нчлас4арындв ики кум хусуси мвв-зу олмушдур. АзэрбаЗчаньш харичи ишлар иазири мушавиракнн тонбунасындан чыхыш едмб демишдир кн. мунагишэ «му-aljax муртаче гуааэлара, вщллвтчиларэ карэкднр, чунки Oiwüp ftriÜUH сн J а си магсадлар кудурлэр*. Дипломатлар ва ексиертлар мугабнл тарафнм — Ермэнистан тэрэфнннн нвгтеЗи-мааврини диилвЗв оилмамишлар, чунки JepeBaH Ьэсми совет нума|анда ЬеЗ’этнннн тэркибинэ ез иума-1эидасшш кендармамишдир, Ьэрчанд бутун муттэфиг рес-публнхалар кими Ермамистана да бу барада таклнф ве-рнлммшди. Бир чох натиглар таассуф етднкларини бнлдир-мншлар ки, онлар Ерманмстаиын мавгеЗи ила iwh май балэрдаи таныш ола бнлмэмншлэр. Амма,    ^ ■•сала Ьалд едилачак. Ву кун    ^ паем билдирмишдир им, калан базар ертаси умуми пч ласа Ермапшстан парламсктииин инсан вэ миллатларин Ь^глары «асалалар. яла машгул олая яоиитасмяяя pah- баря    Дагдыг    Гарабаг    яроблемннни музакирасикэ гаЗыдачагдыр. КЕЧМИШ БИРИНЧИ КАТИВ ПРЕЗИДЕНТЛИАв НАМИЗвДДИР ДУШЭНБЭ. Ресяубликада Тачлкистан президенти ; вазифесинэ намизадлар квстэри^эЗэ баштонмыадыр. ГХре-зидент оечкилэри oKTjaópbm 27-нэ та Зин ед Алты ил буядан аввэл «cahharifHa керэ пенейjajа Дых* масы ила алагадар олараг» Тачикистан Коммунист Нар-THiacbi Маркэои Комитэсишж биринни катиби вбзифэ-оиндэн азад едилмиш вэ сон иллардэ ичтнмаи ташкилат-лаодан 6и,ринин раЛбэри ними сада вэзифэдэ чалышан 61 Зашлы РэИман Haónjee президент мандатына биршгчи на-мизэд олмушдур. АЭАДЛЫГ ГЫШЫ Ф9ЛАКЭТа чЕВРИлмамалидир ВАШИНГТОН. Амернкапыи керкэмлн копгресменн, нумаЗэидалар палатасынын силаЬлы гуввэлэрин ишлэрк узра комитэеннин садри Лес Еспип демишдир: «Бнрлэш-миш Штатлар 70 нллик коммуннэмдэн сонра нлк азад-лыг гышынын фалакэта чеврилмамасн, Совет Иттифагын-да демократнЗа ва взад базар нслаЬатлары хаттиннн кенара атылмамасы учуй тэдбнрлэр кера билэр вэ кермэда-дир». О, Вашингтон Харичи СиЗасэт Инстнтутунда чыхыш едаркан демишдир: «Бу гышда май Совет Иттиф*-гыяа Ьумяиитар 1«рдымы он плана чаямая вэсаят фоядлары совет адамларынын гаршыда квзлани-л1я apsiT дарман. 1аяачаг ва маизил чатышмамыгыиы арадан галдыриасына яеиак настэрардн. Виз Гарбян баш-Г1 елкэлариннн дэ KOMaJa калачэЗннэ умнд етмали ве бу-нв архаланмалызыг». ХОРВАТЖАДА ВвЗИИвГ КвРКИНДИР БЕЛГРАД ХорватиЗанын боЬранлы раЗонларында атышма сэслэри ешидилир. Сон куилэр Jy roc tobhJ ан ын бу республикасыньш демак олар ки. бутун «одлу ¡нвгтэ-ларинда» атышма олмушдур. Хорвати}анын Дунаму зонасында, эн авдзл Оси-1ек «а Вуковар шэЬарлэри; ра)ону«да ^хынлыгданы канд-лзолэ вэ гасэбэлэрдэ вэяиЛэт кэрикн олараг галыр. Бу-вада атычылыг снлаИындам башга мнном^отла^дан, JyH-кул артиллери)адаи оэ гумбараатанлардан истифадэ олу- НУР' Jvrocлавина Телеграф Акентлн^* хабар верир ки, «V*.» ахишмы ]ерлн серб двстэлэри Уна ча]ынын сол са-Рилиндэ )ерлэтэн Коста>ннтса шэНарчи)ннн эле кечнр- МКШТсФР-нн халг мудафиэси узрэ яггифаг катибиннн uvaBHHu кенерал-падполковннк Марко Негованович бура-ла ммнршадши мэтбуат конфрансынад демншдир к». topKWHla раЬбэрлЩи «муИарибэт Лугослави^нын баш-га ^знлэринэ JajMar W" элиндэн кэлени едир*. «МАДИБА» ЬЭГИГвТИ ДАНЫШАЧАГ БАКЫ. Франсвиыи сэнэдлн кино ишчилэри ГРУ*У АзаобвЗчвк Ьаггшда ввдеофилм чакмэк учуй республн-Ì ^Е^^твхтши кэлмишлар. Гоивглары «»ртланды^ мГбашлыча мевзу АзарбаЗчви гвдынларыдыр. Будила В била отуз дагагалпк сэнадлн лепта ан мухталиф епнзод-I лав керушлэр, реснубликапым Ьа1атыидакы Ьадисэлэр, 3 о чумдадам Аза^Цчвн президенти сечкплари, мкт^лэр L ¿рммветввдан олан гачгыилврл» кучаларда сеЬбатлар, I Ьэкям журвмлнет. екодог гвдыиларла мXf*Ьиб*/    ** ÏÏÏSÎ; Зародычы зиЗвлылврлз мухталиф «шлДатлардап ! тагил стнгвддм ыцеоккяо иыяД    ^ И сыалав чакилнвдап ва моштаждап сомрв филми В пыл агухталиф телевмзмЗ* шмркетларвиэ тэгднм ет эк H ввЗЗатяндаднрлэр. В    араз    ycto    нертпвр СЭДЭРЭК. 6,5 километр узуилугупда олэчаг СЗДЭ-рэк—ТуркиЗэ Золуну« артыг бириичи 2.5 километр» ас- I    Ьамин    кврпуяун    тики^и- I — Дщ|анылыб. Бириичи кечид корпусу Д0^ир|олхэт-устундан салыныр. Бурада ншин 80 Дир архы» чаЗыиьш узериндан кечаи тикинтисинд© исэ СОН гурашдырма «шлори кору «Я1ММ1И лур Ахырынчы керпулор А раз чаЗынын .узериндэнд нр. ;