Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 13, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 13, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ВТИ » '» «>"»*•* ни— Ц * TYMWÍ.—АЗЭ.,АМАН: МЭРКЭМЭТ ЧЫГЫРЛАРЫ Турки] »НИН    «Мермерэ EJBTHM и Култур Вегфн»-МП HyMAjeSA9CB бнр вече t ajAkip кн, Азарба}чацда-дыр. By куялард» данми иумаЗендэ Ькдмн вне]* доя вагфян АэарбаЗчанда фмля]]9тн барэсннде ме’-лумат вермэсини хаЬнш et дня: — Me« бир нею xejip«JJe-чнликлэ машгул олан вэгфи-миэн Аз9!рба}ча«да том сил едирэм. Виэим вагф TypK»J»-дэ во онун h удудларьшдан кенар да 100 алии талэбэ охут-дурур. Xejupxah во алиачыг опомсорла/рымызьвн 1ардымы иле бу талебэлэрин бутуи мадди еЬтпЗачларыны рик. Ислам ганукларыида де)ил»р ки, кемаксиздар» ол тута«, «инсанлары влиачыг мэмлэкатдо ]охсул олмаз. Виз да бу принсипл» haper кэт едирик. Аэарба1чан Республика-сыньш Халг ТэЬсили Назир* ли]и иле елда етднЗтмиз ра-зылашма]а есасэн бу ил 206 нэфер кэнчи Турки]едэ а ли таЬсил алимага кешдарми-шик. Онларын бутуи харчи-ии вегфимда вз узэрин» ке-туруб. 35 ггэлэбе мое Турки-Задэн Аэерба]чана кэлэчак. Онлар асасэн биздэ олма]ан саЬэлер узре таЬоил алачаг-лар. Аз-арба] чаньш тарихи-m, мадэни^Зотини, иггисвг диДОатыны, Небела нефт-газ чыхарма техно локиЗасьшы е^решчеклер. «Инкишаф» ассооиасиЗасы иле туризм саЬэсиндэ баггла-дыгымыз мугавиле да мэЬз бел» xejmpxah ни]]егглере хид-мегг едир. Бив бу хэтлэ 1ал-«ыз кезмеи истэЗонлэрэ де-]ил, медани^эт ва инчесэнэгг хадамларин», ]азычы до алим-лере, танынмыш мутах©сс«с-лэрэ хидмэт едирик. С. ИСМАДЫЛОВ. МЭ'ЛУМАТ АзарбаЗчан Республика-сы президентинин ферманы иле Г. В. Хелилов ]олдаш башга ише кечди]инэ коре Азерба]чан Республикасы Девлвт ТелевизиЗа вэ Радио Верилишлери Ширкэ* тинин седри вэзчфэсиндэн азад едилмишдир. МУРСЭЛШЕВ ХАЛ ГАЗАНЫР Итмалчынын ге]длэри Оку* |мышрш «Коисмщсм!«    J** кш бхршпя «*фШ» »r» *w»p. e3Y j?_?L ем Ах»рба)чах барасвада ш»рМвр м «pwy»*»Pf» хыш едир. Киртжур. бу редмса)«ди рееиувлшшмы* у»- ре баш мутехесеясдяр На демак олар, бунун са-беби а}дьиадью — Аэар Мур-сэл»3ев Азароа] чанда, Кур-демир ра]онунда анадан олуб. Эввелчэ Вакы, сонра Ленинград университегинде оху-] у б.    1983-чу илдан Бакыда «Вышка» гэоегиндэ «шла)иб. Ьемкарлары хатырла]ырлар «и, о, сакит, кео» чарпмаЗан, балка да бир гэдар ¿алтаг адам иди, журналист ними диггети чалб етмирдя. «Мо-лод)ож Азербайджана» геое-тинин ити толами олан бир амакдашы ила ввланди. Белка дэ «Комсомолска^ правда» гаэетинда сонракы феал-лыгы ела бу себабла баглы-дыр: 198Вчн шда о, Намин геоетин реслубликада хусу-си мухбири олду, лакин 1990-чы илин 1анвар а1ы»-дан сонра Москва]а квчду ва... дарИал «Комсомолска^а правда »н ын штаты на гэбул едилдии Анчаг бу бизи Ьеч тоаччубландирмэди:    арвады ерменидирса ва «то’гиб еди-лан» гачгьш са1ылырса, 1а-гин кя, бела да олмалы ищи. Бес сонра? Элбетта, <е’ти-мады» доррултмаг лазым иди. Азер бакылы ермени-лар (ме’лум олдугу ними, Москва магбуатында онларьш са]ы-Ьесабы 1охдур) сы-расындан олан журналист Ьэмкарларьшы да кериде го-,]араг икигат гувва ила ишэ баш лады. Бакылы ермани журналист л эр бир вахтлар онлара догма олмуш Азар-ба]чандан ]азаркан уздан до олса (нэзакет квзлеме]», дуз-черэ}и «т ирмадикл арнни кес-тармэ]э чальннырдылар. Азар Мурс»п»1ев ис» буну да унутмушдур...    Будур, онун 1алныз ба’зи ]азылары-«а диггэт ^етирзк. Республика Ал» Советика сечкилар арэфэси нда, шей эр фввгал'ад» вози']]эт шера-шинда ]ашадыгы деврд» ьа-кы]а кэлан Мурсалн1ев мага-лалеринии биринда Бакынын баш мейаиында к^ДУ1У зи-реНли транспорт]орлары се-зун есл ма’насында, иювгло тесвнр етмиш, адамлар учун нарапатлыг ]арадая гадагаи сааты в» башга масалалцр барадэ ]азмыш, лакин о ча-тин магамда ез шеЬэри, Ьам-1ерлилэри Ьаггында таэссуф ки, бир калма да хош саз тапмамышды. «Комсомолска-]а правда»ньш азарба]чаялы охучулары тееччуб аДОФДИг лар: догруданмы республи-када везиЦэт агырлашдыгча Мурсэли1евнн кефи квкэ-лир? «Комсомолска]а правда»« ын бу ил 3 сент]абр та-рихли нвмресиид» дерч олун-муш магалааинда о иддаа едир ки, 90-чы илии ¿анва-рында орду «Азарба] чаньш Ьэрби бнрлэшмелеринин дас-теларнни дармадагьш етмиш-дир». Муаллифии ифада тэр-зина тохунмадан 1алиыз буну демек исте)ирам ки, 90-чы или« 1шварьшда Азер-ба]чаньш Ьарби бирлашмало-,ри ]ерлидабли 1ох ид». Гезетин 6 сент1абр тарих-ли немрасинда «Эли^ев га-]ытмагда да вам едир» кими сенсаси]алы сарлввЬе алтын-да дарч олунмуш хэбердэ Аэерба^чаиьш бу кечмиш са-кини — Мурсали]ев Ь. Эли-]евин мухтар республика Али Мачлисинин седри се-чилмеш фактыны бэо»1»-ба-зе^е тесвир едир. Муаллифи б*ф месела нарапат едир*. Ф0^ ал Ьэ^та га1ыда билмиш белке да )екане «кечмиш» хадим о]алегг си^сетинин М1иг]асы ила кифа]этланэ1чек-ми? Февралын 9-да газет ин мухбири Азарба]чан Али Со-ветинин бирннчи сесси^асы Ьаггында охучулара ма’лу-мат верэркен парламентде Ьаким парти]а ила мухали-фет арасында каскин муза-кире кетди]шя Ьезз ала-ала ]азьфды. О, шэЬэрдаки тэ’-тиллер бареде севиичинден аечОА кэлерек соЬбэт ачьгр-ды. Moraланин вхырьгнда пса миоледа билмади)]» бир тоес-суф hHCCH иле билдирирди ки, мухаляфот нума]андаси парламент седривнн муавиии сечилмиш ва тэрефлар сулИ багламышлар. Мурсал»1евии сон вахтлар A30jp6aj4aH Ьаггында >аздыг-ларыньш Ьамысьшы диггэт-лэ «езэрдан кечирсак инам-ла де]э биларик ки, онун аерди]и мэ’луматлар бирта-рафли характер дашы1ыр вэ бунларьш чох дапиг «crsira-мэти вардыр — муаллйф Aaapóajчаньш ичтяманчся^а-си бв^атыны мумкун гэдар rapa 6oJa ила тасвир етмэК учун даридан-габыгдан чы-хыр. Будур, ата J урду на сон «¡юднЦглари». «Комсомол-ока]а правда»нын 10 в» 11 ceHTja6p тарихл» немрала-ринда Мурсэли^ев ©зу-езуну да квлкада го]мушдур. О, «JenaHa» сардввЬали Ja3bb сьшда иддиа едир ки, «hana хч Ьэфта бундан авват ба'зм президентлар онун (Азэрба]* чаи црезидеити А. Н. Му-тал либов назэрде тутулур А. Ш.) BeoHjjaiwHa пасэд апара билэрдилар. Лакин Мутэллибов mJaM кунларин-де угурсуз аддым атараг (ячазэ верин сорушаг — Москвада JaiuajaH А. Мур-cajmjea бела мэ’луматы параден алыб ва ону субут еде бнларми? — А. Ш.) дзета* вузларииин аксариЛэтини итирмиш ва риска кетма]» мачбур олмушдур!» Сонра о, республикада aeoHjJarH таЬриф едарак Иттифаг ичти^ маиЛагииэ чох хошакалмэо шакилдэ тэгдим едир. ДаЬа сонра иеэ Аз»рба]чан узра прогнозвереи иддиасына душа!^, А. Н. Мутоллибову «Орта Аси]вдакы муЬафиза* кар режнмларла» сых алагэ»-да 4>aanHjJar костерен «или мустагил диктатор» кимя, та-саввур едир. A. MypcanHje-вин К. Ба]алинов ила бир-ликде 1аздыгы <Та]фв та]-фанын 1ерини тутур» мага- десидир. Ву мусалман рес-публшаларынын ледерлари еле Ьамин деврун Соломе«т-сен, Романов, Гришин ва башгалары ним» лидерлерн-нин емелларкнин устундан гэсдан сукутла кечмиш му-зллифлэрин диггетини каро-сен ни]» бела чалб едиблар 7 Ззнкимча, Азэрба]чанда cHjacH везиЦатш сабигли1» Мурсали]еви ва онун Ьава-дарларыны те’мин етмир, девлэт истиглалиЛатяавюн бэрпа етмаримиз, ДУН)а иг-тисадн мвнанына чыхмагы-мыз, шаЬэрлара вз тарихи адларыны    гв]тармагымыз, Азарб^чанда ислаЬат харак-терли дикер да>ишиклэр он-ларын хошуна калмир. она квра да кечвн »лин 1анва-рьшда олдугу кими, реслуб-лткан ын яндики раЬбарли]«-ня да мухалифегла тоггуш-дурмага чалышцрлвр* гая-лы гьфгьшы твкрар етдир-мак умидиндедкрлвр. Виз нса умид едирик кн. Лазовун, едучковун во баш-галарынын чина^втларинин тah гиг олунмасы кедишшда Б%кы фачиасянин ссвнари муаллифлерннин, режиссор-ларынын вэ ичрачыларыньш адлары HahaJeT, чакилэчм<-дир. Виз амнкик к», республикам ызда бир лик ¿араначаг, ЬаииМ'иЦэта чан атма1ыб оа-гигетан Азарба1чанын тарэг* гнойна чалышанларьш пемы-сы бирлешачандир. Ола бил-син к и, коалисн)алы 1»кумэт 1арадылмасына, кадрларымы-зьш сьфаларынын пешэкар мутахаосисларла моЪкамлэн-дирилмесина, чохпарти]алы-лыга, бир созле, есл енвили-засн]алы Ьутуги дввлага хас олан бутуи еламатларин ^ та- са, Ьазырда Азарба]чаи хал-гы учун чох зарури вавифа-дир. Виз ермеи« сиЗасотчилври-шен ]ени макрлн планлар гурмагы давам егдирдикла-ркнн, Даглыг Гарабагы го-ларыб ал маг Ьаарашнде од* дугларыны (Л. Тер-Г^трос-{анын сон ба^анатлары да буну субут едир) Ьеч чур уяуда билмерик. Гоншу республикада Азарба]чанын сер-Ьад1аны кеадлеринин атеша тутулмасыны, Гарабагда )а-•раглыларьш террорчу тахри-бат фэал»Иетянн Иттифаг ва дун)а матбуатында респуб-ликамызын але]Ьина арамсыз идею ложи тэхрибат ва болтан камлаш^асыны давам етдир-мэкла усталыгла алагаленди1-рирлар. Тааосуф ки, Руси]а ва Иттифаг телевиз»)асы бу ишда онлара феал комэк еднрлер. Маним фккримче, респуб^ диканын мухталиф рекионла-рындан олан азэрба]чанлыла-ры бир-бирина гаршы го1-маг, онларын арасында чэб Пелашмэ ва е тимадсызльаг ]аратмаг чэЬдлари Ьазырда бо1ук таЬлука догурур. Маг-сэд диггэтимизн ]а]ындьф-маг, бундан истифаде едаб Азарба1чаны парчаламаг-дыр. Ерменистанын гоншулу-гунда чатин шараигда 1аша-1ан Нахчыван барасинда душ-маилэримизия хтсуси план-лары вардыр Гаршы^рма давам етдирнлеа, бу б#оим ан бо1ук вэ фачиалн саЬв«-мш. душманларимиз*ш ан бо]ук галвбаси олар. на-валаримиз буну биэо багыл«-ламазлар. Она кара да лер Нансы труп иддиаларына ва етори шехеи инчикликлере — —      - . ■ ларнн та- vjapar торпагымызын таплу-шаккулуна чох галма^ыб. касиэли]ини ва ерази бутвв- .    1       VU    иго.    .____ агипгмчлмг ра «хош» мунасябетян ифа- апарсьн*. Бу, четин Д Анчаг чох истэрднк кн, та тилл эр ва миткнплер, Мурса-лн]ев ними узудонук журна-листлэрин фитнекар чызмага-ралары бши ]олумуздан сап-дырмасьш, реал везиЦвтян саглам шэкилда ги^мэтлен-    дзароа^чан    »и* дирилмеси ва бшмде иш    лары>    öy„y    унутмарон! з» милли h©M|peproJö    д    ui    эр    и ФО В, Ааермяформуя мухбнри. лу]уну унутмаг агылсызлыг оларды. Кансы манбадэ гу рулмасындан асылы оЛм^' par Ьеч бир hHpieJe в» фит на)э yjMar олмаз. EJHH д»]арын сакинлери ола« АзербаЛчан вэтэндаш- Ширкэт шэхеи коллекси]асыны тэгдим едир ------Сэрки    салонларында Анатоли Луфновун сэЬЬэти ¡ахшылашмыр Сон вахтларыи ичтимаи си1аси Нэ1атымыза кэтирди-]и да1ишикликлар тесвири сенатде до взуну кветермэк-дедир. А]ры-а]ры рэссамла-рын совет во харичи олке фирмаларынын васитечили-}и иле дун^аиын мухтелиф галере1аларына 1ол тапма-сы, мухтелиф ауксионларда иштирак етмеси буна е]ани субутду,р. Республика (рес-самларынын шеЬеримизин дорд салонунда ачылмыш серкисипн да бу саЬеде аддым Ьесаб етмэк олар. Серкидо республика Ме’-марлар Иттифагынын нездин-де фэали]]ет костерен «Сэ-ба1ил» ширкетинэ вэ «ЗэИ меткеш» саЬибкарлар ит-тифагына мэхсус олан эсер-лер кестерилир. Бес мннэ ¿ахын ренккарлыг. графика. Не]келтерашлыг, тэтбиги сэ нэт нумунэсини бирлэшди-рэн коллекси]а печэ метана квлиб? Бу тэшэббус групунуп тэркибиндэ чохлу 1арадычы адам вардыр. Сон бир нечэ а1да апарылан алгы-сатгы нэтичэсиндэ рэссамлыгын мухтелиф саИелеринде ча-лышан 200-е гэдер сенэт кардан хе^ли иш алыныб. «Сэба]ил» ширкэтивин сэд-ри ШаЬвелед Маммэдов сеТтбет заманы деди ки, мэг-сэдимиз ]арадычы адамла рын вези]]етинин хе1ли чэ тинлэшди]и индики шэраит дэ онлара мадди комэк кос-тэрмак олуб. Тэбииднр ки. езумуз дэ кэлэчэк мэнфээти-мизи нэзэрдэн гачырмамы-шыг. Бизим саИодэ буну незарэ алмамаг мумкун де-1ил. Кимидан бир, кимидэн нса 5 — Ю иш алмышыг. Созсуз ки, бурада ез зовгу-муз. меслэЬэтчилэримизин иши, эн башлычасы нее эсэр лэрин бэдии мэзииэти эсас ме’]ар олуб. Коллекси]ада мухтэлиф ]ашлы рэссамла-рын ]арадычылыг нумунэ-лэри чемлэшиб. Эсасэн кэнч вэ орта нэслэ устунлук вер-мишик. Арамыздан аахтсыз кечэнлэри дэ унутмамышыг.--- Бир-ики калмэ дэ сэрки Ьаггында. С. БэЬлулэада лиф бичимли эсэрлэри ССРИ Али Советинин кечмиш садринин арвады де-мишдир: «Анатоли Иванович Лук]ановун хестахмша кв-чуруямоои снуй саппвпинин хе!ли пислешмесн ила влэ-гэдардьф». Хабер верилдр^]** кими, сент]абрын ll-да о. Матросская Тишинаданы иегшнтвг «зол]аторуядан хас- .    «nvнv мугасоир сайыыр. лында 1ерлашдириблар, ая-чаг о, Ьала да наоарет ал-тьидадыр. — Сяач», Луя|ажяуя не-попам мфада вармаиасшп сабаб вэдяр? Ахы буну га-яуяа табе олмагдам няпгаа стмак кими )озмаг олар. — Анатоли Иванович Лук- Ьабс еднлдикден он ики ку« сонра исгинтаг алтында олан А. Лук1анова ва онун аила-синэ верилмиш бт^н'ш ко рут гущ сонра СИТА-нын мухбири Л]удмила Длветри-]евна Лук1анова ила коруш- мушдур. Л. Лу«]анова демишдщр: — Ву пал cewrJa6pbiH 5-дан 6^ia кечвн кем», Анатоли Ивановича итдаЬам таг-днм едилдикден сснр& баш вермяшдир. CeHTja6gbm 7-да, шанбе куну исе ,ньш бвш прокурору В. Степанков вэ ССРИ лер «азирн В. Баранников онун иамерасына калмиш- лар. Мараглаямышлар ки, ЛунЯнов «aja квра ифада вермэкдан бо!ун гачььрьф. Гариба тэсадуфэ бах керушдан сонра ясгншаг «эол1»тярунда оиун ¿лхла«; .«асы швраита Д81*иамиш днр. Анатоли Ивановичи Ьэбсхаш Ьоррасына кеч15>‘ мишлер, Ьарчанд ондан _____________влын- масыны ганунсуз Ьесаб едир. Буна квра да Ьвмин ганунсуз лугда иштирак етмиш лдамларла двнышмагдаи им-тина едкр. СИТА-нын мухбири А. И. Лук]ановун ишики апаран вакил Александр Гофште]« ила да корушмушдур. — Матбуатда хабар рилдя]я ними. «» рорлугдая хаЬнш етмясяяяз ш, Лук]»«» Г<уи ма тадбярмяя да1ншднрсяк. Мурачиатикиза меча чаваб всряблар? — ХаЬишим редд едилиб. Ьарчанд бела еЬтималлары еоаслы Ьесаб егман олмаз ки, мудафиа етднДим шахе гачыб кетма1э чаЬд костара билар. Д®1э биларам щ ву-дафна истинтаг алтында олая шахскн саЬЬатн ила алагвдар онун Ьвбсдвм азад едилмвеи-,ни бир даЬа хаЬнш етмв« ~ Ону да де]им мишлер, Ьарчанд ондви аввал    фцкриндади.р. Ону Да flejgy 1емэк-ичмэк томами io гена-    т pycH ja ганунве|жчил»]и - »i пм Билаваонта хас-    т зидд олараг бир вакил кнми мен И1ШШ материалла- j ры ила таныш олмаг имка-«ындан чаЬрум ед^мишам. Демми, мудафиа та фуик-си!аларыиы там ва вичдан-ла Зернив Зегирмэн имканын-. дан маЬрум едилмишдир. этбэхш иди. Билаваситэ хве тахана]а кочурулмэсина са-бэб ида бу олмушдур к», онун оол али вэ сол азагы 1ахшы Ьаракагг етмир. Бу эламет таэссуф ки, кучлэн-макдедир. — Хэстахаяадз иараят не^у Дахилн Ишлвр На-зирлиЗинмн мвркэаи госпито- СИТА мыи мухбири. МОСКВА еш ♦ А. Самадва. «Оэан». + В. Рустамаа. «Ш9Ьри)вр». Фото Ч. Ибадоауидур, адына сэрки салонунда^ Бакы Инчэсэнэт мэркэзиндэ. Фэвварэлэр меЗданындакы кул павилЗонунда, Азэрба]-чан Рэссамлар Иттифагынын «Тэсвир» ширкатинда-ки експозисиЗаларда муасир АзарбаЗчан тэсвири сэнэти-нин апарычы гуввэлэри са-Зылан рассамларын мухтэ- шик. Бир а]а Захын давам едэ-чак саркини калэчэкдо Ав-ропа олкэлариндэ дэ нума-]иш етдирмэк незэрда ту- .и,т  ............ тэг дим олунуб. Онларын Ьамысьшы сэнегкар дуЗгулары-нын ифадэси Ьесаб етмэк олар. Bv эсерлер сазун есл ^г—    ...    - ма’насында MyeJJeH гэдэр тулуб. Ьазырда Алмани]ада чимин Ьансы Ьисслерле Ja- коллексиЗанын нефис ката-шадыгыны нумаЗиш етдирир. логу Ьазырланыр. Илк мер-Чунки биз чох вахт MyeJJe« Ьеледэ АзарбаЗчан тэсвири идеолоки]аЗа хидмэт еден санетинин теблйгинэ хид-эсэрлэри KapMaJa адат етми- мат едэчэк бу эсэрлэрин сонрадан даими галереЗада чэмлэшдирилмэси гэрара алыныб. Эсас манеэ мунасиб бинанын олмамасыдыр. Га-лереЗанын Зарадычылары шаЬэрин элагедар тэшкилат-ларынын комэ]инэ умид бэс-ла)нрлар. Эи]цш ЭЛШЕВ, санапиунас. + ФУТБОЛ ССРИ чемпионаты. Вирин- чи даста. «Нефтчи» — «Ди* немо» (Сухуми) — 3:1. Бу гэлэбэдэ» сонра Бакы футболчулары 30 оЗундан 28 халлв он бешинчи J«PH ту-турлар. + ВОЛЕ/БОЛ ТуркиЗэнин «Эмлак банка-сы»кыи гадын волеЗболчула-ры республккамыЬда гонаг-дыр. Дуне» онлар ал о1уи*| 'Дары сараЗында Бакы маи-шат кондисионери заводунук коллективинз 3:2 Ъесабы ила галнб халмтплэр. 13 CEHTJABP АзарбаЗчаяын ДДг вэ дага-jaj« раЗонларыньш бэ’эи Jep-лэриндэ думай ва чискин олачаг. СаниЗадэ 3—8 метр сур'этлэ Шарг кулаЗи аса- чак. ДагэтэЗи зонада 22—27, дагларда 12—17 дарачэ исти олачаг. Памбыгчылыг pajo«-ларында Ьава Загмурсуз кеча-1 ЧЭН. Бакыда вэ Абшерон Зарыы-адасында саниЗада 7—12 метр сур'атла шимал-шэрг ва шарг нулэЗи асэчэк, 26 дара-чаЗа Захын исти олачаг. Ренмпр Т. Т. РУСТЭМОВ. >|.«||гфщм Г*—111 КИЮ« ПЮСПВОИ, 4«. МЭ’ЯУМАТ УЧТИ ТЕЛЮОИЛА* 4- 9344-03 4- 9343 37 4- 36 5148 Е’ЛАНЛАР A3 «МАМАМ Д««МТ АКАД1МИК ОП1РА И SAMT ПАТТУ СЕНПАБРЫН 16-д. МввСУМУН АЧЫЛЫШЫ У. ИАЧЫБ9ЮВУН АНАДАИ ОЛМАСЫНЫН ИЛДвНУМУ МУНАСИБвТИЛв сК О Р О Р Л У» ССРИ халг адтисти, А»«р6»|к«м Республик «сын ын Д.ал.т муихфаты м б.|н.лх*лг муе*бнг*я*р лауреаты ФИДАН ГАСЫМОВА ав Азврбшчан Рвслубликвсынын вмвкдар артисти АДИЛ МЭЛИКОВУН иштмракы иле CBHTJABPWH 19-да ИЛК ДвФЭ Низами Квичввииии анадан олмв€Ыиыи 850 илли|инв Нвср олуиур ФИКР0Т ЭМИРОВ аИ И 9 А М Ма (2 Ниссвли балет) Хореографов варианты — В. Бударининдир (А. Мвммвдов •# Н. Назироваиыи либрвттосуиуи мотиалври всасыида) Оркестр учуй ишлв|вии — Мусе Мирзв}ввдир Азврбв|чаи Рвслубликвсынын вмвкдар иичвевивт хадими СЕНЛАБРЫН 20-дв — Муслум Мвгомв]#аин анадан олмасыиыи илдвиуму муивсибвтилв «ШАН ИСМА1ЫЛ» 4 пердели олврв Твмвшвлвр сват 19-дв бвшлаиыр. Билвтлвр тввтрыи кассвсыида сват Ю-даи 19- док евтылыр. 16 )вшыивдви ушаглвр аяшам тамашаларыив бурвхылмыр. Азврбфвм Республикасы Хвяг ТоЬсмям ИвзмрлЦи АЗЭРБАМАН ХАРИЧИ ДИЛЛ ЭР ЛСДАГОЖИ ИНСТИТУТУ 1991—1992-мм дорс илимдв ФШАТ* ■••'боеммв двхмд олмаг в ку реума олмаг мсув)омлор ГФ* 9 «К*» "Т^Т Мэырлыг ДИНЛЭМЧИ ГЭБУЛУ К'ЛАИ ЕДИР. Нваырлыг курсуив там орта твЬсилли, Небела орта умумтоЬсил моктоблорииии |ухары сииифло-рииде, тахииии nomo моктоблориидо во томиииум-ларын бурахылыш курсларыида oxyjan шадслор го-бул одилирлор. Орду сыреларыидаи бураяылаи там орта таЬсилли шохслор Ьазырлыг курсуиа умуми осаслар узро габул адилирлар. Курса гобул олумамлар ашогыдамы сомодлорм таг дим отмолмдирлор: — аризо, орта таНсил Ьаггында саиадии сурати аа (ахуд маитобдои apajtiui (шакирдлор учуй), 2 одад фотошокил (3X4 см. влчуде). Саиадлар hop кун (базар куиуидаи башга) сват 16-дан 19*дон гобул олунур. YNBAM: Фобритснус нучосн, 150, ,1-чн мортобо. Т— ‘!-№Н    МКТО.ЛП. »,    БНЯДЧЕИШ A3ST6AJ4AH ИНШ А АТ *МУЬ«Н ДИСЯвТИ ИНСТИТУТУ О rnjaÖH шо'бо толоболорнннн нозорнно чатдырыр кн, 177)—1992-чи д*ре или учун, хул*«. муЬоир.л*-ри, лабораторм)« аа графили ишларии |арина |вти* рилмаси учуй /«арслар бутуи иурслар ухра 16 евм-т!абр 1991-чи илдаи бвшлаиыр. Сасеи)а|а иалаи талабалар ахлари ила вмвк ии-табчасыиыи таедиглаимиш «уратини двкаилыгв таг- ДИМ отмолнднрлор.    ИКТОВДУГ. С'ЛАН Назнрлнк, доолот комнтаяарн, баш мдоролорм, коисориг ассосибсн|Оу муоссмсо. коолоротмо во имтммом тошкмлатларыи иозорммо Азорба{чан Роспубликасы Назнрлар Кабниотн-инн «Азарба|чан Распублнкасыиын доалат оЬалн-ннн машгуллугуна комак фоидунун ¡арадылмасы Ьаггында» 1991-чн ил 12 и|ул тврнхлн 212 Ы9-лн го-рарына мувафнг олараг муосснсалар, ндара аа ташкнлатлар (доалат будчесиндеи малнЦалашднрн-ланлардон башга), коопаратнвлор ао башга ишео-ронлар а)да бир дафа машгуллуг фондуна в)ырма-лар кочурмалидирлор. Бу хорчлор моЬсулун (ншнн, хндмотнн) Maja да|ерине вид аднлмалндир. А)ырмаларын моблаги ишла|анлорнн бутуи ка-reropHjanapw узра амок Ьаггы фонду Ьочмнннн бир фанзнно борабор олмалыдыр. Восантлар «¡ын нкничн ¡арысында амок Ьаггы-нын алынмасы ила «¡ни аахтда ССРИ Доалат Банкы* и ын Ааорба{чан Республика Банкы Бакы шаЬар нда-роеннде машгуллуг фонду учун ачылмыш 609108 Ы8-лн (код 501004) Ьасаблашма Ьасабына кочурул-молндир. AjpbMMbiui аесант аахтында машгуллуг фондуна кочурулмаднкдо ва «¡ырмаларын одоннлмо муд-датлорн качднкда Гануна мувафнг олараг кочу-рулмомнш мвблвг авркн борчу Ьесаб олунур ав онун узориие nanja го)улмвгла алыныр. ЕЛ А И Ферди амвк фавл^звтн, о чумлвдвн фврдн нчарв швртлврн иле мвшгул олан шахсларин нв-эврннв! ССРИ Али Соавтнннн 19 декабр 1990-чы и л 1310 Нй-лн гврарына всасаи фордн вмак фввлийо-тн иле мвшгул оланлар ССРИ твгауд фондуна сы-fорта Ьаггы вармвк швртн ила амвк пвнси$всы Ьу- гугуиа маликдирлер. Сыгорта Ьаггынын миг дары гаршылыглы рааы-лашма всасыида мув||вн «днлвчандир. Швхслврнн звмвнвтлн вмвк пеиси|асыиы темни втмвк учун ССРИ твгауд фомдуиуи Азврба)'чан Республика шв'бвсииин Бакы шоЬер филиалы гаршылыглы алвврншли шартлврла мугавиле баглама- гы теклиф адир. Мо'луматлар алмаг учуй талофонлар: 62-64-27, 62-97-04, 62-58-03. То'сисчм: Ааарбо|мом КП MIC Уородмтоиа: ЦК КЛ Нееботчи редактор Э. BAJPAMOB. Чапа дмааланмалыдьш: 2 Имэалаимышдыр: 23.00 : 23.00. Ч 128468766 10 И 16 18 14 Баям. «Авербахам» иМвриЗЗатывыи ивтбаасч Вак>'. тявографих иЗМтбльстза «А»ерба»д»ан». Тираны 255.788 Скфариш 5121 ;
RealCheck