Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 13, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ВТИ » '» «>"»*•* ни— Ц * TYMWÍ.—АЗЭ.,АМАН: МЭРКЭМЭТ ЧЫГЫРЛАРЫ Турки] »НИН    «Мермерэ EJBTHM и Култур Вегфн»-МП HyMAjeSA9CB бнр вече t ajAkip кн, Азарба}чацда-дыр. By куялард» данми иумаЗендэ Ькдмн вне]* доя вагфян АэарбаЗчанда фмля]]9тн барэсннде ме’-лумат вермэсини хаЬнш et дня: — Me« бир нею xejip«JJe-чнликлэ машгул олан вэгфи-миэн Аз9!рба}ча«да том сил едирэм. Виэим вагф TypK»J»-дэ во онун h удудларьшдан кенар да 100 алии талэбэ охут-дурур. Xejupxah во алиачыг опомсорла/рымызьвн 1ардымы иле бу талебэлэрин бутуи мадди еЬтпЗачларыны рик. Ислам ганукларыида де)ил»р ки, кемаксиздар» ол тута«, «инсанлары влиачыг мэмлэкатдо ]охсул олмаз. Виз да бу принсипл» haper кэт едирик. Аэарба1чан Республика-сыньш Халг ТэЬсили Назир* ли]и иле елда етднЗтмиз ра-зылашма]а есасэн бу ил 206 нэфер кэнчи Турки]едэ а ли таЬсил алимага кешдарми-шик. Онларын бутуи харчи-ии вегфимда вз узэрин» ке-туруб. 35 ггэлэбе мое Турки-Задэн Аэерба]чана кэлэчак. Онлар асасэн биздэ олма]ан саЬэлер узре таЬоил алачаг-лар. Аз-арба] чаньш тарихи-m, мадэни^Зотини, иггисвг диДОатыны, Небела нефт-газ чыхарма техно локиЗасьшы е^решчеклер. «Инкишаф» ассооиасиЗасы иле туризм саЬэсиндэ баггла-дыгымыз мугавиле да мэЬз бел» xejmpxah ни]]егглере хид-мегг едир. Бив бу хэтлэ 1ал-«ыз кезмеи истэЗонлэрэ де-]ил, медани^эт ва инчесэнэгг хадамларин», ]азычы до алим-лере, танынмыш мутах©сс«с-лэрэ хидмэт едирик. С. ИСМАДЫЛОВ. МЭ'ЛУМАТ АзарбаЗчан Республика-сы президентинин ферманы иле Г. В. Хелилов ]олдаш башга ише кечди]инэ коре Азерба]чан Республикасы Девлвт ТелевизиЗа вэ Радио Верилишлери Ширкэ* тинин седри вэзчфэсиндэн азад едилмишдир. МУРСЭЛШЕВ ХАЛ ГАЗАНЫР Итмалчынын ге]длэри Оку* |мышрш «Коисмщсм!«    J** кш бхршпя «*фШ» »r» *w»p. e3Y j?_?L ем Ах»рба)чах барасвада ш»рМвр м «pwy»*»Pf» хыш едир. Киртжур. бу редмса)«ди рееиувлшшмы* у»- ре баш мутехесеясдяр На демак олар, бунун са-беби а}дьиадью — Аэар Мур-сэл»3ев Азароа] чанда, Кур-демир ра]онунда анадан олуб. Эввелчэ Вакы, сонра Ленинград университегинде оху-] у б.    1983-чу илдан Бакыда «Вышка» гэоегиндэ «шла)иб. Ьемкарлары хатырла]ырлар «и, о, сакит, кео» чарпмаЗан, балка да бир гэдар ¿алтаг адам иди, журналист ними диггети чалб етмирдя. «Мо-лод)ож Азербайджана» геое-тинин ити толами олан бир амакдашы ила ввланди. Белка дэ «Комсомолска^ правда» гаэетинда сонракы феал-лыгы ела бу себабла баглы-дыр: 198Вчн шда о, Намин геоетин реслубликада хусу-си мухбири олду, лакин 1990-чы илин 1анвар а1ы»-дан сонра Москва]а квчду ва... дарИал «Комсомолска^а правда »н ын штаты на гэбул едилдии Анчаг бу бизи Ьеч тоаччубландирмэди:    арвады ерменидирса ва «то’гиб еди-лан» гачгьш са1ылырса, 1а-гин кя, бела да олмалы ищи. Бес сонра? Элбетта, <е’ти-мады» доррултмаг лазым иди. Азер бакылы ермени-лар (ме’лум олдугу ними, Москва магбуатында онларьш са]ы-Ьесабы 1охдур) сы-расындан олан журналист Ьэмкарларьшы да кериде го-,]араг икигат гувва ила ишэ баш лады. Бакылы ермани журналист л эр бир вахтлар онлара догма олмуш Азар-ба]чандан ]азаркан уздан до олса (нэзакет квзлеме]», дуз-черэ}и «т ирмадикл арнни кес-тармэ]э чальннырдылар. Азар Мурс»п»1ев ис» буну да унутмушдур...    Будур, онун 1алныз ба’зи ]азылары-«а диггэт ^етирзк. Республика Ал» Советика сечкилар арэфэси нда, шей эр фввгал'ад» вози']]эт шера-шинда ]ашадыгы деврд» ьа-кы]а кэлан Мурсалн1ев мага-лалеринии биринда Бакынын баш мейаиында к^ДУ1У зи-реНли транспорт]орлары се-зун есл ма’насында, иювгло тесвнр етмиш, адамлар учун нарапатлыг ]арадая гадагаи сааты в» башга масалалцр барадэ ]азмыш, лакин о ча-тин магамда ез шеЬэри, Ьам-1ерлилэри Ьаггында таэссуф ки, бир калма да хош саз тапмамышды. «Комсомолска-]а правда»ньш азарба]чаялы охучулары тееччуб аДОФДИг лар: догруданмы республи-када везиЦэт агырлашдыгча Мурсэли1евнн кефи квкэ-лир? «Комсомолска]а правда»« ын бу ил 3 сент]абр та-рихли нвмресиид» дерч олун-муш магалааинда о иддаа едир ки, 90-чы илии ¿анва-рында орду «Азарба] чаньш Ьэрби бнрлэшмелеринин дас-теларнни дармадагьш етмиш-дир». Муаллифии ифада тэр-зина тохунмадан 1алиыз буну демек исте)ирам ки, 90-чы или« 1шварьшда Азер-ба]чаньш Ьарби бирлашмало-,ри ]ерлидабли 1ох ид». Гезетин 6 сент1абр тарих-ли немрасинда «Эли^ев га-]ытмагда да вам едир» кими сенсаси]алы сарлввЬе алтын-да дарч олунмуш хэбердэ Аэерба^чаиьш бу кечмиш са-кини — Мурсали]ев Ь. Эли-]евин мухтар республика Али Мачлисинин седри се-чилмеш фактыны бэо»1»-ба-зе^е тесвир едир. Муаллифи б*ф месела нарапат едир*. Ф0^ ал Ьэ^та га1ыда билмиш белке да )екане «кечмиш» хадим о]алегг си^сетинин М1иг]асы ила кифа]этланэ1чек-ми? Февралын 9-да газет ин мухбири Азарба]чан Али Со-ветинин бирннчи сесси^асы Ьаггында охучулара ма’лу-мат верэркен парламентде Ьаким парти]а ила мухали-фет арасында каскин муза-кире кетди]шя Ьезз ала-ала ]азьфды. О, шэЬэрдаки тэ’-тиллер бареде севиичинден аечОА кэлерек соЬбэт ачьгр-ды. Moraланин вхырьгнда пса миоледа билмади)]» бир тоес-суф hHCCH иле билдирирди ки, мухаляфот нума]андаси парламент седривнн муавиии сечилмиш ва тэрефлар сулИ багламышлар. Мурсал»1евии сон вахтлар A30jp6aj4aH Ьаггында >аздыг-ларыньш Ьамысьшы диггэт-лэ «езэрдан кечирсак инам-ла де]э биларик ки, онун аерди]и мэ’луматлар бирта-рафли характер дашы1ыр вэ бунларьш чох дапиг «crsira-мэти вардыр — муаллйф Aaapóajчаньш ичтяманчся^а-си бв^атыны мумкун гэдар rapa 6oJa ила тасвир етмэК учун даридан-габыгдан чы-хыр. Будур, ата J урду на сон «¡юднЦглари». «Комсомол-ока]а правда»нын 10 в» 11 ceHTja6p тарихл» немрала-ринда Мурсэли^ев ©зу-езуну да квлкада го]мушдур. О, «JenaHa» сардввЬали Ja3bb сьшда иддиа едир ки, «hana хч Ьэфта бундан авват ба'зм президентлар онун (Азэрба]* чаи црезидеити А. Н. Му-тал либов назэрде тутулур А. Ш.) BeoHjjaiwHa пасэд апара билэрдилар. Лакин Мутэллибов mJaM кунларин-де угурсуз аддым атараг (ячазэ верин сорушаг — Москвада JaiuajaH А. Мур-cajmjea бела мэ’луматы параден алыб ва ону субут еде бнларми? — А. Ш.) дзета* вузларииин аксариЛэтини итирмиш ва риска кетма]» мачбур олмушдур!» Сонра о, республикада aeoHjJarH таЬриф едарак Иттифаг ичти^ маиЛагииэ чох хошакалмэо шакилдэ тэгдим едир. ДаЬа сонра иеэ Аз»рба]чан узра прогнозвереи иддиасына душа!^, А. Н. Мутоллибову «Орта Аси]вдакы муЬафиза* кар режнмларла» сых алагэ»-да 4>aanHjJar костерен «или мустагил диктатор» кимя, та-саввур едир. A. MypcanHje-вин К. Ба]алинов ила бир-ликде 1аздыгы <Та]фв та]-фанын 1ерини тутур» мага- десидир. Ву мусалман рес-публшаларынын ледерлари еле Ьамин деврун Соломе«т-сен, Романов, Гришин ва башгалары ним» лидерлерн-нин емелларкнин устундан гэсдан сукутла кечмиш му-зллифлэрин диггетини каро-сен ни]» бела чалб едиблар 7 Ззнкимча, Азэрба]чанда cHjacH везиЦатш сабигли1» Мурсали]еви ва онун Ьава-дарларыны те’мин етмир, девлэт истиглалиЛатяавюн бэрпа етмаримиз, ДУН)а иг-тисадн мвнанына чыхмагы-мыз, шаЬэрлара вз тарихи адларыны    гв]тармагымыз, Азарб^чанда ислаЬат харак-терли дикер да>ишиклэр он-ларын хошуна калмир. она квра да кечвн »лин 1анва-рьшда олдугу кими, реслуб-лткан ын яндики раЬбарли]«-ня да мухалифегла тоггуш-дурмага чалышцрлвр* гая-лы гьфгьшы твкрар етдир-мак умидиндедкрлвр. Виз нса умид едирик кн. Лазовун, едучковун во баш-галарынын чина^втларинин тah гиг олунмасы кедишшда Б%кы фачиасянин ссвнари муаллифлерннин, режиссор-ларынын вэ ичрачыларыньш адлары HahaJeT, чакилэчм<-дир. Виз амнкик к», республикам ызда бир лик ¿араначаг, ЬаииМ'иЦэта чан атма1ыб оа-гигетан Азарба1чанын тарэг* гнойна чалышанларьш пемы-сы бирлешачандир. Ола бил-син к и, коалисн)алы 1»кумэт 1арадылмасына, кадрларымы-зьш сьфаларынын пешэкар мутахаосисларла моЪкамлэн-дирилмесина, чохпарти]алы-лыга, бир созле, есл енвили-засн]алы Ьутуги дввлага хас олан бутуи еламатларин ^ та- са, Ьазырда Азарба]чаи хал-гы учун чох зарури вавифа-дир. Виз ермеи« сиЗасотчилври-шен ]ени макрлн планлар гурмагы давам егдирдикла-ркнн, Даглыг Гарабагы го-ларыб ал маг Ьаарашнде од* дугларыны (Л. Тер-Г^трос-{анын сон ба^анатлары да буну субут едир) Ьеч чур уяуда билмерик. Гоншу республикада Азарба]чанын сер-Ьад1аны кеадлеринин атеша тутулмасыны, Гарабагда )а-•раглыларьш террорчу тахри-бат фэал»Иетянн Иттифаг ва дун)а матбуатында респуб-ликамызын але]Ьина арамсыз идею ложи тэхрибат ва болтан камлаш^асыны давам етдир-мэкла усталыгла алагаленди1-рирлар. Тааосуф ки, Руси]а ва Иттифаг телевиз»)асы бу ишда онлара феал комэк еднрлер. Маним фккримче, респуб^ диканын мухталиф рекионла-рындан олан азэрба]чанлыла-ры бир-бирина гаршы го1-маг, онларын арасында чэб Пелашмэ ва е тимадсызльаг ]аратмаг чэЬдлари Ьазырда бо1ук таЬлука догурур. Маг-сэд диггэтимизн ]а]ындьф-маг, бундан истифаде едаб Азарба1чаны парчаламаг-дыр. Ерменистанын гоншулу-гунда чатин шараигда 1аша-1ан Нахчыван барасинда душ-маилэримизия хтсуси план-лары вардыр Гаршы^рма давам етдирнлеа, бу б#оим ан бо1ук вэ фачиалн саЬв«-мш. душманларимиз*ш ан бо]ук галвбаси олар. на-валаримиз буну биэо багыл«-ламазлар. Она кара да лер Нансы труп иддиаларына ва етори шехеи инчикликлере — —      - . ■ ларнн та- vjapar торпагымызын таплу-шаккулуна чох галма^ыб. касиэли]ини ва ерази бутвв- .    1       VU    иго.    .____ агипгмчлмг ра «хош» мунасябетян ифа- апарсьн*. Бу, четин Д Анчаг чох истэрднк кн, та тилл эр ва миткнплер, Мурса-лн]ев ними узудонук журна-листлэрин фитнекар чызмага-ралары бши ]олумуздан сап-дырмасьш, реал везиЦвтян саглам шэкилда ги^мэтлен-    дзароа^чан    »и* дирилмеси ва бшмде иш    лары>    öy„y    унутмарон! з» милли h©M|peproJö    д    ui    эр    и ФО В, Ааермяформуя мухбнри. лу]уну унутмаг агылсызлыг оларды. Кансы манбадэ гу рулмасындан асылы оЛм^' par Ьеч бир hHpieJe в» фит на)э yjMar олмаз. EJHH д»]арын сакинлери ола« АзербаЛчан вэтэндаш- Ширкэт шэхеи коллекси]асыны тэгдим едир ------Сэрки    салонларында Анатоли Луфновун сэЬЬэти ¡ахшылашмыр Сон вахтларыи ичтимаи си1аси Нэ1атымыза кэтирди-]и да1ишикликлар тесвири сенатде до взуну кветермэк-дедир. А]ры-а]ры рэссамла-рын совет во харичи олке фирмаларынын васитечили-}и иле дун^аиын мухтелиф галере1аларына 1ол тапма-сы, мухтелиф ауксионларда иштирак етмеси буна е]ани субутду,р. Республика (рес-самларынын шеЬеримизин дорд салонунда ачылмыш серкисипн да бу саЬеде аддым Ьесаб етмэк олар. Серкидо республика Ме’-марлар Иттифагынын нездин-де фэали]]ет костерен «Сэ-ба1ил» ширкетинэ вэ «ЗэИ меткеш» саЬибкарлар ит-тифагына мэхсус олан эсер-лер кестерилир. Бес мннэ ¿ахын ренккарлыг. графика. Не]келтерашлыг, тэтбиги сэ нэт нумунэсини бирлэшди-рэн коллекси]а печэ метана квлиб? Бу тэшэббус групунуп тэркибиндэ чохлу 1арадычы адам вардыр. Сон бир нечэ а1да апарылан алгы-сатгы нэтичэсиндэ рэссамлыгын мухтелиф саИелеринде ча-лышан 200-е гэдер сенэт кардан хе^ли иш алыныб. «Сэба]ил» ширкэтивин сэд-ри ШаЬвелед Маммэдов сеТтбет заманы деди ки, мэг-сэдимиз ]арадычы адамла рын вези]]етинин хе1ли чэ тинлэшди]и индики шэраит дэ онлара мадди комэк кос-тэрмак олуб. Тэбииднр ки. езумуз дэ кэлэчэк мэнфээти-мизи нэзэрдэн гачырмамы-шыг. Бизим саИодэ буну незарэ алмамаг мумкун де-1ил. Кимидан бир, кимидэн нса 5 — Ю иш алмышыг. Созсуз ки, бурада ез зовгу-муз. меслэЬэтчилэримизин иши, эн башлычасы нее эсэр лэрин бэдии мэзииэти эсас ме’]ар олуб. Коллекси]ада мухтэлиф ]ашлы рэссамла-рын ]арадычылыг нумунэ-лэри чемлэшиб. Эсасэн кэнч вэ орта нэслэ устунлук вер-мишик. Арамыздан аахтсыз кечэнлэри дэ унутмамышыг.--- Бир-ики калмэ дэ сэрки Ьаггында. С. БэЬлулэада лиф бичимли эсэрлэри ССРИ Али Советинин кечмиш садринин арвады де-мишдир: «Анатоли Иванович Лук]ановун хестахмша кв-чуруямоои снуй саппвпинин хе!ли пислешмесн ила влэ-гэдардьф». Хабер верилдр^]** кими, сент]абрын ll-да о. Матросская Тишинаданы иегшнтвг «зол]аторуядан хас- .    «nvнv мугасоир сайыыр. лында 1ерлашдириблар, ая-чаг о, Ьала да наоарет ал-тьидадыр. — Сяач», Луя|ажяуя не-попам мфада вармаиасшп сабаб вэдяр? Ахы буну га-яуяа табе олмагдам няпгаа стмак кими )озмаг олар. — Анатоли Иванович Лук- Ьабс еднлдикден он ики ку« сонра исгинтаг алтында олан А. Лук1анова ва онун аила-синэ верилмиш бт^н'ш ко рут гущ сонра СИТА-нын мухбири Л]удмила Длветри-]евна Лук1анова ила коруш- мушдур. Л. Лу«]анова демишдщр: — Ву пал cewrJa6pbiH 5-дан 6^ia кечвн кем», Анатоли Ивановича итдаЬам таг-днм едилдикден сснр& баш вермяшдир. CeHTja6gbm 7-да, шанбе куну исе ,ньш бвш прокурору В. Степанков вэ ССРИ лер «азирн В. Баранников онун иамерасына калмиш- лар. Мараглаямышлар ки, ЛунЯнов «aja квра ифада вермэкдан бо!ун гачььрьф. Гариба тэсадуфэ бах керушдан сонра ясгншаг «эол1»тярунда оиун ¿лхла«; .«асы швраита Д81*иамиш днр. Анатоли Ивановичи Ьэбсхаш Ьоррасына кеч15>‘ мишлер, Ьарчанд ондан _____________влын- масыны ганунсуз Ьесаб едир. Буна квра да Ьвмин ганунсуз лугда иштирак етмиш лдамларла двнышмагдаи им-тина едкр. СИТА-нын мухбири А. И. Лук]ановун ишики апаран вакил Александр Гофште]« ила да корушмушдур. — Матбуатда хабар рилдя]я ними. «» рорлугдая хаЬнш етмясяяяз ш, Лук]»«» Г<уи ма тадбярмяя да1ншднрсяк. Мурачиатикиза меча чаваб всряблар? — ХаЬишим редд едилиб. Ьарчанд бела еЬтималлары еоаслы Ьесаб егман олмаз ки, мудафиа етднДим шахе гачыб кетма1э чаЬд костара билар. Д®1э биларам щ ву-дафна истинтаг алтында олая шахскн саЬЬатн ила алагвдар онун Ьвбсдвм азад едилмвеи-,ни бир даЬа хаЬнш етмв« ~ Ону да де]им мишлер, Ьарчанд ондви аввал    фцкриндади.р. Ону Да flejgy 1емэк-ичмэк томами io гена-    т pycH ja ганунве|жчил»]и - »i пм Билаваонта хас-    т зидд олараг бир вакил кнми мен И1ШШ материалла- j ры ила таныш олмаг имка-«ындан чаЬрум ед^мишам. Демми, мудафиа та фуик-си!аларыиы там ва вичдан-ла Зернив Зегирмэн имканын-. дан маЬрум едилмишдир. этбэхш иди. Билаваситэ хве тахана]а кочурулмэсина са-бэб ида бу олмушдур к», онун оол али вэ сол азагы 1ахшы Ьаракагг етмир. Бу эламет таэссуф ки, кучлэн-макдедир. — Хэстахаяадз иараят не^у Дахилн Ишлвр На-зирлиЗинмн мвркэаи госпито- СИТА мыи мухбири. МОСКВА еш ♦ А. Самадва. «Оэан». + В. Рустамаа. «Ш9Ьри)вр». Фото Ч. Ибадоауидур, адына сэрки салонунда^ Бакы Инчэсэнэт мэркэзиндэ. Фэвварэлэр меЗданындакы кул павилЗонунда, Азэрба]-чан Рэссамлар Иттифагынын «Тэсвир» ширкатинда-ки експозисиЗаларда муасир АзарбаЗчан тэсвири сэнэти-нин апарычы гуввэлэри са-Зылан рассамларын мухтэ- шик. Бир а]а Захын давам едэ-чак саркини калэчэкдо Ав-ропа олкэлариндэ дэ нума-]иш етдирмэк незэрда ту- .и,т  ............ тэг дим олунуб. Онларын Ьамысьшы сэнегкар дуЗгулары-нын ифадэси Ьесаб етмэк олар. Bv эсерлер сазун есл ^г—    ...    - ма’насында MyeJJeH гэдэр тулуб. Ьазырда Алмани]ада чимин Ьансы Ьисслерле Ja- коллексиЗанын нефис ката-шадыгыны нумаЗиш етдирир. логу Ьазырланыр. Илк мер-Чунки биз чох вахт MyeJJe« Ьеледэ АзарбаЗчан тэсвири идеолоки]аЗа хидмэт еден санетинин теблйгинэ хид-эсэрлэри KapMaJa адат етми- мат едэчэк бу эсэрлэрин сонрадан даими галереЗада чэмлэшдирилмэси гэрара алыныб. Эсас манеэ мунасиб бинанын олмамасыдыр. Га-лереЗанын Зарадычылары шаЬэрин элагедар тэшкилат-ларынын комэ]инэ умид бэс-ла)нрлар. Эи]цш ЭЛШЕВ, санапиунас. + ФУТБОЛ ССРИ чемпионаты. Вирин- чи даста. «Нефтчи» — «Ди* немо» (Сухуми) — 3:1. Бу гэлэбэдэ» сонра Бакы футболчулары 30 оЗундан 28 халлв он бешинчи J«PH ту-турлар. + ВОЛЕ/БОЛ ТуркиЗэнин «Эмлак банка-сы»кыи гадын волеЗболчула-ры республккамыЬда гонаг-дыр. Дуне» онлар ал о1уи*| 'Дары сараЗында Бакы маи-шат кондисионери заводунук коллективинз 3:2 Ъесабы ила галнб халмтплэр. 13 CEHTJABP АзарбаЗчаяын ДДг вэ дага-jaj« раЗонларыньш бэ’эи Jep-лэриндэ думай ва чискин олачаг. СаниЗадэ 3—8 метр сур'этлэ Шарг кулаЗи аса- чак. ДагэтэЗи зонада 22—27, дагларда 12—17 дарачэ исти олачаг. Памбыгчылыг pajo«-ларында Ьава Загмурсуз кеча-1 ЧЭН. Бакыда вэ Абшерон Зарыы-адасында саниЗада 7—12 метр сур'атла шимал-шэрг ва шарг нулэЗи асэчэк, 26 дара-чаЗа Захын исти олачаг. Ренмпр Т. Т. РУСТЭМОВ. >|.«||гфщм Г*—111 КИЮ« ПЮСПВОИ, 4«. МЭ’ЯУМАТ УЧТИ ТЕЛЮОИЛА* 4- 9344-03 4- 9343 37 4- 36 5148 Е’ЛАНЛАР A3 «МАМАМ Д««МТ АКАД1МИК ОП1РА И SAMT ПАТТУ СЕНПАБРЫН 16-д. МввСУМУН АЧЫЛЫШЫ У. ИАЧЫБ9ЮВУН АНАДАИ ОЛМАСЫНЫН ИЛДвНУМУ МУНАСИБвТИЛв сК О Р О Р Л У» ССРИ халг адтисти, А»«р6»|к«м Республик «сын ын Д.ал.т муихфаты м б.|н.лх*лг муе*бнг*я*р лауреаты ФИДАН ГАСЫМОВА ав Азврбшчан Рвслубликвсынын вмвкдар артисти АДИЛ МЭЛИКОВУН иштмракы иле CBHTJABPWH 19-да ИЛК ДвФЭ Низами Квичввииии анадан олмв€Ыиыи 850 илли|инв Нвср олуиур ФИКР0Т ЭМИРОВ аИ И 9 А М Ма (2 Ниссвли балет) Хореографов варианты — В. Бударининдир (А. Мвммвдов •# Н. Назироваиыи либрвттосуиуи мотиалври всасыида) Оркестр учуй ишлв|вии — Мусе Мирзв}ввдир Азврбв|чаи Рвслубликвсынын вмвкдар иичвевивт хадими СЕНЛАБРЫН 20-дв — Муслум Мвгомв]#аин анадан олмасыиыи илдвиуму муивсибвтилв «ШАН ИСМА1ЫЛ» 4 пердели олврв Твмвшвлвр сват 19-дв бвшлаиыр. Билвтлвр тввтрыи кассвсыида сват Ю-даи 19- док евтылыр. 16 )вшыивдви ушаглвр аяшам тамашаларыив бурвхылмыр. Азврбфвм Республикасы Хвяг ТоЬсмям ИвзмрлЦи АЗЭРБАМАН ХАРИЧИ ДИЛЛ ЭР ЛСДАГОЖИ ИНСТИТУТУ 1991—1992-мм дорс илимдв ФШАТ* ■••'боеммв двхмд олмаг в ку реума олмаг мсув)омлор ГФ* 9 «К*» "Т^Т Мэырлыг ДИНЛЭМЧИ ГЭБУЛУ К'ЛАИ ЕДИР. Нваырлыг курсуив там орта твЬсилли, Небела орта умумтоЬсил моктоблорииии |ухары сииифло-рииде, тахииии nomo моктоблориидо во томиииум-ларын бурахылыш курсларыида oxyjan шадслор го-бул одилирлор. Орду сыреларыидаи бураяылаи там орта таЬсилли шохслор Ьазырлыг курсуиа умуми осаслар узро габул адилирлар. Курса гобул олумамлар ашогыдамы сомодлорм таг дим отмолмдирлор: — аризо, орта таНсил Ьаггында саиадии сурати аа (ахуд маитобдои apajtiui (шакирдлор учуй), 2 одад фотошокил (3X4 см. влчуде). Саиадлар hop кун (базар куиуидаи башга) сват 16-дан 19*дон гобул олунур. YNBAM: Фобритснус нучосн, 150, ,1-чн мортобо. Т— ‘!-№Н    МКТО.ЛП. »,    БНЯДЧЕИШ A3ST6AJ4AH ИНШ А АТ *МУЬ«Н ДИСЯвТИ ИНСТИТУТУ О rnjaÖH шо'бо толоболорнннн нозорнно чатдырыр кн, 177)—1992-чи д*ре или учун, хул*«. муЬоир.л*-ри, лабораторм)« аа графили ишларии |арина |вти* рилмаси учуй /«арслар бутуи иурслар ухра 16 евм-т!абр 1991-чи илдаи бвшлаиыр. Сасеи)а|а иалаи талабалар ахлари ила вмвк ии-табчасыиыи таедиглаимиш «уратини двкаилыгв таг- ДИМ отмолнднрлор.    ИКТОВДУГ. С'ЛАН Назнрлнк, доолот комнтаяарн, баш мдоролорм, коисориг ассосибсн|Оу муоссмсо. коолоротмо во имтммом тошкмлатларыи иозорммо Азорба{чан Роспубликасы Назнрлар Кабниотн-инн «Азарба|чан Распублнкасыиын доалат оЬалн-ннн машгуллугуна комак фоидунун ¡арадылмасы Ьаггында» 1991-чн ил 12 и|ул тврнхлн 212 Ы9-лн го-рарына мувафнг олараг муосснсалар, ндара аа ташкнлатлар (доалат будчесиндеи малнЦалашднрн-ланлардон башга), коопаратнвлор ао башга ишео-ронлар а)да бир дафа машгуллуг фондуна в)ырма-лар кочурмалидирлор. Бу хорчлор моЬсулун (ншнн, хндмотнн) Maja да|ерине вид аднлмалндир. А)ырмаларын моблаги ишла|анлорнн бутуи ка-reropHjanapw узра амок Ьаггы фонду Ьочмнннн бир фанзнно борабор олмалыдыр. Восантлар «¡ын нкничн ¡арысында амок Ьаггы-нын алынмасы ила «¡ни аахтда ССРИ Доалат Банкы* и ын Ааорба{чан Республика Банкы Бакы шаЬар нда-роеннде машгуллуг фонду учун ачылмыш 609108 Ы8-лн (код 501004) Ьасаблашма Ьасабына кочурул-молндир. AjpbMMbiui аесант аахтында машгуллуг фондуна кочурулмаднкдо ва «¡ырмаларын одоннлмо муд-датлорн качднкда Гануна мувафнг олараг кочу-рулмомнш мвблвг авркн борчу Ьесаб олунур ав онун узориие nanja го)улмвгла алыныр. ЕЛ А И Ферди амвк фавл^звтн, о чумлвдвн фврдн нчарв швртлврн иле мвшгул олан шахсларин нв-эврннв! ССРИ Али Соавтнннн 19 декабр 1990-чы и л 1310 Нй-лн гврарына всасаи фордн вмак фввлийо-тн иле мвшгул оланлар ССРИ твгауд фондуна сы-fорта Ьаггы вармвк швртн ила амвк пвнси$всы Ьу- гугуиа маликдирлер. Сыгорта Ьаггынын миг дары гаршылыглы рааы-лашма всасыида мув||вн «днлвчандир. Швхслврнн звмвнвтлн вмвк пеиси|асыиы темни втмвк учун ССРИ твгауд фомдуиуи Азврба)'чан Республика шв'бвсииин Бакы шоЬер филиалы гаршылыглы алвврншли шартлврла мугавиле баглама- гы теклиф адир. Мо'луматлар алмаг учуй талофонлар: 62-64-27, 62-97-04, 62-58-03. То'сисчм: Ааарбо|мом КП MIC Уородмтоиа: ЦК КЛ Нееботчи редактор Э. BAJPAMOB. Чапа дмааланмалыдьш: 2 Имэалаимышдыр: 23.00 : 23.00. Ч 128468766 10 И 16 18 14 Баям. «Авербахам» иМвриЗЗатывыи ивтбаасч Вак>'. тявографих иЗМтбльстза «А»ерба»д»ан». Тираны 255.788 Скфариш 5121 ;