Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 12, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 12, 1992, Baku, Azerbaijan KYHYH иатлтш КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СШАСИ ГЭЗЕТ ГМ1М9ТИ I РУКА. А1»рба)чан Ркпублмюсы президент* метбуе» хидметииин бе|аиаты Цыямыщдыр. БэЗанатда де1илир; Ермэни тэрефи сэрЬэддэ атэшин ндырылмасы паггында невбати разылашшОа «и* rojuajapar сентЗабрын 9*да бутуи кече АзэрбаЗчаиын Ер* ipneAji даЗандырылмасы rolMajapar сеитЗа_г— ,    .    ..    .    __ монистанла сэрпэд)аны jainajbiiu мэнтэгэлэрини, о чумлэ-дея Гарабагдан Jya килоыетрлерле аралыда Зерлэшэн мон-тэгэлэрн атэше тутмушдур. Чохлу дагынты, ел эклер ее Бутук 8унлар Рома керушлерикин невбетк мэрЬэлэ-синяя кечирилди]и бир вахтда баш верир. Гаршы тэро-рамы 1    * бутуи 1 цаяды] Хин хош мёрамы ве те’сярли незарет механизми оларса. за оба 1 чан öytyh Вомэнистаи—АзербаЗчан сэрЬэди бо]ун- аЗчан нуф„~„    ----^    _ АТЭМ-и Ермэнистаны течавузкар Ьесаб етмеЗе чагырыр. L3ep6aj4aH бутун Ерменистая —АзербаЗчан сэрЬэди боЗ им даЗакдырмага Ьаэырдыр. Буна керё де АзербаЗчан нуфузлу безналхалг тэшкилатлары вэ w вввм ча атэшн hop вахтыныа xejttpl Лурдумуза нечанчя па]ыв кал яр? Деме чатияджр. Не-чвячн ожур-олсун, не фергж вар. Па1ыз мял]оя нллэрднр ян, Ьэмин па]ыздыр: Ьавала-рын шахмкыв сывйагЩла, елкобаларымызьш бережет етряие бурумеЗяле, торпагын адамлара идджк Ьедв]3еспш Зырыб-Гыплщдыраеага чагыр-масыЗла. Лахшы деЗнблер кж, паЗыз тебиетжя тоЗ-бусаты- чэтжк хувдершшвде алма]анаг, атласпалтар, ба-дамхеэду, Ье]ваетжрлж, ей-чжр-узум швряяднкля па^ыаы ввсф етмеЗе не мачалымыв ■ар, не дв Ьэвэсимиз. Вявя душ уядурен тебнетнн с ехав е-тж}ле, миябир зеЬмэтдэ Ьа-силе келмнш ял рувуеуну, «л не’метннн вахтында, итхясяз чел-баЗырдав топла-магдыр. Инди езумуз Ьэрэже-те жзлмесек. кузаранымызын raJnicHHa галмасаг езжелер-дев бнзв hapaj олмаЗачаг, Бир де аталар захшы деЗяб кв, гояшудан келэяде гарыя доЗмаз. Дуяенедек бязде деЗиблер кя, торпаг Ьамынындыр. Дуз-дур, онун чэфасыны даЬа чох чекеялер сэфасыиы даЬа аз керублар. Лахян илде ики дэфэ - бир эжявдэ, бяр де оичяндэ зор-хош Ьамынын зу торпага дендэрилиб. уидан разы галав да олуб, яаразы галан да. Эвэзнндэ гышда такяемиз бош галма-Зыб. Амма недевсе, соя нл-лерде бу кеЬнэ гаЗдалары пнслеЗио бир кенара атмы-шыг. Тороагы асе Ьеле да онун саЬкбнн» вермаякншвк. Бума кере халгымызыя козу, ну ahkahJh памбыг, узум кн-ми маЬсуллар текулуб чел-лерде галыр, заЗ олур. Не гадар кя, торпаг, онун Зетярдкклери ишбачарав адамларыя нхтнЗарында де. Зял, Ьамылыгла каяде уз тут-малыЗыг. Ьекумет де]ишсэ да, гаЗгыларымыз, ehrajaa-ларымыз азалма)ыб. Эжсинэ, бнр «в да артыб. Кересен, бу ил де елки вар-девлятннв уму-кусу ларе гурбая вереек, агнбетжмиз нече олар? ЧГ в б Ь 9 Х9ТГИЯД9 БАКЫ, 11 сентЗабр (Авэр-информуя мухбнрИ), Азэр* баЗчан—Ерменистая серЬв-диндв топ атешлериннн сеси бир кун де неенлыкр. Республика Мудафие Наэцрля-jmiHH аналитик ®шформаси]а меркеониден хэбер вормиш-лер ми, ceHTjaöpbiH 11-де куяун ч биринчи Зарысьшда Товуз раЗоиунуя серЬедЗ&ны кандлари Ермемистен араэи-сихден атеше тутулмушдур. Jyxapw Гарабагда веэиззет Зеке керкия олараг галмаг-дадыр. Мудафие Нааирли;и-нин вердиJи ме'лумата кере. милли ордунуи белмелерк инадлы доЗушлюрде« оонра Af дере раЗокуяда стратежн оЬэмяЗЗете малик Чылдыран кэндини ве етраф Зумсеке-ликлари незарет алтына ал* мышлар. Уч кун давам еден деЗушлер яетаачесинде душ-мании ими т&шш, уч ПДМ-н ве Зузедек Ьерби гуллугчусу меЬв едилшподмр. ДеЗушчу-леримяэден ики нефери he-лак олмуш, Зеддиси заралан-мышдыр. Дуне« кече <Ла-чьш деЬлкзи» иле Ермеиис-тьндан Jyxapw Гарабага кеч-мек HCtejeH Ьерби Jy« ana- ран автоааобил дестеси меНв сдилмишдир. Гарабарын датлыг Ьйссе-синин чанубунда >драямыш (BaaHjjer АэррбаЦчаи юкшЦ-лы гуввелери учуй о гедер да елэершшш д«)илдир. Ермаки терефн öypaja чохлу hep6K техника ве чанлы гув-во чамлешдиререк Ардам ра-Зонунун JaxuaJbim меитегеЛарине Ьучум едир. МоНкомо салонунда Р8ШИД РУСТЭМОВУ» ГАТИЛЛЭРИ Журналист учун ел ум «гашла кез арасындадыр», истеди]и Зерде, нстеднЗн Jam да ]ахалаЗа бнлер. Тале жур- налнетлере узун омур гисмет елемеЗкб. Бу тале иле барышанлардан бирн да гезетнмнзин хусусн мухбнря Рашид Рустемовдур. 9тен ил апрел аЗынын 10-да пэм-карымыз Ленкэранда гетла Зетнрилмншди. Гезетнмнзин вахташыры ишыгландырдыгы мэпкэме просеси артыг баша чаты б. Ьемкарымызын гатнлн ма’-лумдур. ДИПЛОМАТИИ МУНАСИБЭТЛЭР ЗАРАДЫЛМЫШДЫР Харичи Ишлэр НазирлиЗин-дэн Азэринформа билдирмиш-лэр ки, АзербаЗчан Респуб-ликасы Ьекумети вэ Гана Республикасы Ьекумэти БМТ низамнамэсиндэ е лан олун-муш принсиплэри эсас тута-par, гаршылыглы сурэтдэ фаЗдалы эмэкдашлыг вэ дост-луг элагэлэри Заратмаг ар-зусу иле ики девлзт арасын-да еэфирликлэр сэви}3эсин-де дипломатии мунасибетлэр Заратмаг. барэдэ разылыга кэлмишлер. АзербаЗчан Республикасы Али МэЬкемэсинин узву Мэм-мед АбдуллаЗевин седрлиЗи иле кечей мэЬкэмедэ муттэ-Ьимлэр курсусунде уч гар-даш — Елшад. Расим вэ Га-сым Мэммэдовлар эЗлэшмиш-ди. МеЬкэмэнин кэлдиЗи нэ-тичэЗэ кере. Ьадисэлэр мут-тэЬимлэрин гардашы мирзэ-линин елуму иле башлаЗыб. Гардашынын елум хэбэрини Расим Ьэбс душэркесиндэ ешидиб. О, 1989-чу илин но-ында уч ил муддэтинэ едилмишди. Гардашынын гисасыны алмаг мэгсэди-лэ Расим Ьэбс душеркэсин-дэн гачыб Лэнкэрана кэлир. Мирэзлинин меЗиди машында тапылмышды вэ гатил мэ'-лум деЗилди ^гатил елэ ин-диЗэ кими дэ намэ’лумдур). Расим гардашынын гэтлиндэ шубИэлэндиклэриндэн бири-ни — Эбулфэз Ьэбибову ел-дурмэк учун Луганск шаИэ-ринэ кедир, ТуркиЗэдэ истеЬ-сал олунан тапанча вэ 20 эДед патрон алыб кери га-Зыдыр. 1990-чы ил декабрын 27-дэ Эбулфэзи ишлэдиЗи ма-газадан чыхаркэн тапанчадан атэш ачыб ЗаралаЗыр. Икинчи атэш ачылмыр. Расим Мэм-мэдов Луганска гаЗыдыр вэ иасаз тапанчаны кери гаЗта-рыб эвэзинэ автомат вэ 36 эдэд патрон алыр. Бу дэфэ шубЬэлэндиклэрн башга бир адамы — раЗон гарышыг мал-лар тичарэти идарэсинин директору Шаммэд Эскэрову елдурмэк гэрарына кэлир. Машында гардашы Елшад Мэммэдовла оиркэ ону излэ-мэЗэ башлаЗыр. Шаммэд Эс-кэров Рэшид Рустэмовла «Ча] еви>ндэн чыхыб кедэн-дэ Гагдрин кучэсиндэ Елшад машыны онлара Захынлашды-рыр. Расим иеэ автоматдан атэш ачыр. Шаммэд Эскэров атэшдэн ЗаЗыныр, Ъэмкары-мыз синэсиндэн дэЗэн уч кул-лэдэн Ьадисэ Зериндэ Ьэлак олур. Шаммэд иеэ саг голун-дан ]араланыр. Бундан сонра гардашлар шубПэлэндиклэри башга бир адамы — РэЬман ЬусеЗнову елдурмэк гэрарына кэлирлэр. РэЬман (лэгэби Барондур) вахтилэ адам елдурду]унэ ке-рэ 14 ил мэЪкум олунмуш-дур. Кечэн илин иЗулунда гардашлар РэЬманы излэЗиб мэсчиддэн чыханда гычын-дан ЗаралаЗырлар." Икинчи атэш боша чыхыр. Бу Ъади-сэдэн сонра онлар Гала ку-чэсиндэкн 13 немрэли евин ЬэЗэтинден «Жигули* марка- лы машыны гачырараг рэн-кини дэЗишдириб, нвмрэсини чыхарыолар. Эбулфэз вз гардашы вэ магазанын фэЬлэси илэ ахшам саат 5-дэ ишдэн чыхыб машында евэ кедэр-кэн Расимлэ Елшад онлары тэ’гиб едиб вэ ШэЪи^ эр хи-]абанында атэш ачыблар. Куллэ архада эЗлэшмиш ма-газа фэЬлэси Элэскэр Элэс-кэровун башына дэЗир вэ ону елдурур. НэЬаЗэт, ноЗабрын 21-дэ милис ишчнлэри чина-Зэткарлары евлэривдэ Захала-]ыблар. 1969-чу илдэ ана-дан олмуш Гасым Мэммэдов милис ишчилэринэ мугавимэт кестэрдиЗинэ керэ Ьэбс олу-нуб. МэЬкэмэ сентЗабрын 10-да муттэЬимлэр барэсиндэ Иокм верди: 1967-чи илдэ анадан олмуш Расим Ислам оглу Мэммэдов Азэрба1чан Республикасы ЧинаЗэт Мэчэллэ-синин 15, 95-чи маддэси; 94-чу маддэнин 8-чи бэнди; 15, 94-чу маддэнин 4, 6, 8-чи бэндлэри; 143-чу маддэнин 4-чу Ъиссэси вэ 220-чи маддэнин 1-чи Ъяссэси илэ тэг-сирли билиниб эн агыр чэ-за]а — куллэлэнмэЗэ мэЬ-кум олунду; 1963-чу илдэ анадан олмуш Елшад Мэммэдов 11 ил, Гасым иеэ 3 ил азадлыгдан мэИрум едилдилэр, лакин онлара амнисти]а тэтбиг олун-дугундан Елшад 6 ил 9 аЗ, Гасым 1 ил 5 аЗ Ьэбсдэ га-лачаглар. Рэшид Рустэмов кэскин тэнгиди Зазылары илэ таны-нан журналист иди. Лэнкэран- да да дэфэлэрлэ чэсарэтли Зазылар Зазмышды вэ редак-сиЗа он дан нввбэти Зазыны кезлэЗирди. Демэли, Рэшид Рустэмова дэЗэн куллэ баш-гасына атылан ¿ох, елэ онун езунэ, даЪа догрусу. кэсэр-ли Зазыларына атылан куллэ дэ ола билэрди. Ьэр Ьал-да бу версиЗа да инандыры-чыдыр. Экэр бела иеэ онда эсл кунаЬкар азадлыгдадыр. Елэ муттэЬимлэр дэ мэЬз бу аргументлэрэ эсасланараг Рэшидин елумундэ езлэрини кунаЪкар Ьесаб етмэдилэр. Онда мэпкэмэ ез гэрарыны нэ илэ эсасландырыр? Ьаким Мэммэд АбдуллаЗев деди: — Эслиндэ муттэЬимлэр эввэлчэ вердиклэри ифадэ-дэн боЗун гачырараг кунаЬ-кар олдугларыны (о чумлэ-дэн, Рэшидин дэ елумундэ) боЗунларына алмамышлар. КуЗа онлары ифадэ вермэ]е мэчбур едиблэр. Амма факт-лар онларын тэгсиркар олду-гуну субут едиб. Експерт нэ-тичэлэринэ керэ Рэшид Рустэмова, Шаммэд Эскэрова. Элэскэр Эл эскэрова вэ РэЬ-ман ЬусеЗнова дэЗэн куллэ-лэр гардашлар Иэбс олунар-кэн мусадирэ едилмнш 7,62 миллиметрли ]ивли автоматдан атылыб. Ьэмин патрон-лар мусадирэ едилмиш даЬа 21 патронун таЗыдыр. ...Рэшид Рустэмовун иеэ таЗы Зох иди вэ эслиндэ Ьеч бир чэза онун эвэзини вер-мир. Факт НОВРУЗОВ, «Халг гезетя*шш мухбярн. ШАБРАН Y3YMY БАКЬЫА КЭЛИР Узумчулук Шабраи — евэчи вэ СнЗезэн эразиенн-> гедим тарихэ малик тэсэр-^фат саЬэсидир. Ьэлэ орта :рлер Шабранында онун ¡ниш ЗаЗылдыгы бэлли олуб. рхеологлар буну торпагын нындан чыхардыглары узум ^млары. узумун эзилмэсин-з истифадэ едилен ахур га-ыглары иле субута Зетириб-эр. EJhh заманда, Шабраи-I узум меЬсулунун сахла-ылмасы учун мухтелиф фор-алы ве гурулушлу кулли игдарда сахсы габ да тапы-ыб. Бурада вахтилэ Шаб-ани узум неву Зетишднри-ирмнш. Бу кун Шабраи зрпагында 4.600 Ьектардан ртыг узум багы вар — 2.500 ектао Девечиде вэ 2.100 Ьек-ар СиЗеэенде. — СабаЬ Зени Зарадылмыш раЗонумуздан или узум нар-ваныны БакыЗа Зола салы-рыг. — деЗе СиЗэзэн РаЗон Аграр-СэнаЗе БирлиЗинин баш директору СеЗидага Ьу-сеЗнов мэ’лумат верир. — РаЗонун бэрпа едилмеси узум-чулэримиэи даЬа мэс’улиЗЗет-лэ ишлэмэЗэ Ьевэслэндир-мишдир. Бу да нэтичэси — багларда бол мэЬсул Зотиш-дирилмищдир. Девлэт сифа-ришини Зеринэ ЗетирэчеЗими-зе 12 мин тон узум тэдарук едэчэЗимизэ шубпе Зохдур. Ьэтта бэлкэ даЬа чох вердик. — Бол мэЬсул Ьаснле ке-тирмэк учун текче Ьевес ки-фаЗет едирми? — Ишин тэшкилиндэи чох шеЗ асылыдыр. Ичарэ кэнд тэсэрруфаты истеЬсалаты-нын бу вэ дикэр саЬесини ирели апармагдан етру чох тэ'сирли васитэдир. Элбэттэ. сеЬбэт эсл, меЬкэм, фаЗдасы олан ичарэ мунасибэтлэрин-дэн кедир. Лакин теэссуф ки, бу просесдэ MyaJJeH чэтинлик-лэрлэ дэ растлашырыг. Адэ-тэн, тэрэфлэр арасында муга-вилэлэр илин эввэлинде баг-ланмалыдыр. Бу ил разы-лашмёлар хеЗлн Зубанды. Сэ-беб дэ узумун сатыналма гиЗ-метлэри. кимЗэви дерманла-рын, технкканын баЬалашма-сы иле елагедардыр. Лап сон кунлерде республика Квнд Тэсерруфаты вэ Эрзаг На-зирлиЗинии девлете теЬвил верил он узумун сатыналма гиЗметлерини артырмасы баг-банларьшызы севиндирир. Анчаг бу гэрар бир гедер тез гебул едилсеЗди даЬа Захшы оларды ве мугавилэлердэ де-Зишиклик етмек лазым кэл-мэзди. — Лени сатыналма гиЗмет-лери тэсэрруфатлара нэ ве-рэчек? — Узумчулук совхозлары эн мэнфээтли тэсэрруфат-лардыр. Бундан сонра келир-лэри даЬа да артачаг. Ьэр тон учун орта Ьесабла 8.200 манат, устекел е'мал заводу-нун илин Зекунуна керэ га-зандыгыкдак тэсэрруфата аЗ* рылан пул. Базара Шабраи узуму кэлир. Алый, ЗеЗин, агзыныз ширин олсун, Барнз Э09Д0В, «Халг гэзетяжин мухбнря. Радаксцанын гобул мензил зэбт ОЛУНУБ Доггузуичу adübrp еаке манэилнни тутуо. Бошалт-мыр ки, бошалтмыр. Иичмт. диЗн адам республика Лан. ындай МуЬафтае Идареся. кж кшчиси, полис капитаны Чумшуд Лагубовдур. 41 Зхш~ лы, ЬундурбоЗ, меЬкам бе. декли бу адам инди уч гыэ атасыдыр. BejyivwY« б Зашы вар. Hahajar, Бахыкын С. Рапимор кучасиндаки 181 наасрали та 5.чи мензил и она    Кечекдэн сонра мланкб. Инди 5 на. фар 18 каадаагыегрляк бир огвгда ЗашаЗьф. Мензил шармтши ^»шылашдыр. маг учуй pajo« ичра Ьаки. миЗЗетнндэ нвабаЗа даЗаиыб. Она Ja чохотвглы мвнонл ве. рилмали. 1а да мяноили ке. шпшшндарнлмалидкр. Бу илин Закварыкда оку Неси, ми pajo« ичра ЬакимнЛе. тина чагырыб элаве отаг ал дыры бареде сэнед вериб. лар. Ичра haHHMHjJenf оаап-чысы биринчи муавининнк имзаладыгы 1992.x и ил 8 Занвар тарихли герарда де. Зштр: С. РеЬагмов кучэсин-даки 181 нацрэли евде Ja. шадыгы 5.чи отагын 6aJ. рун деки 4-чу отаг Ч. Лагу-оова тагдим едиленн. Чумшуд сеяинчвк калмб ева, Гоишунун шпысыны деЗуб. Галио Маликов деЗиб ки, ев макимдир. Маним да аилам сетягка ними баЛукдур. Чумшуд ра>ои прокурор. лугука кедиб. Орадан ра. Зон меЬкемасинэ. Бу клин иЗук аЗында мектуб кендериб-лэр. Мэктубда а]дын кес. торклир ки. ев бошалды-лыб Чумшуб Лагубова во. риямалмдирс Мэпкама ич. рачысы мша башламамыш прокурардугдан Зени бир мактуб келяб. Ьамим мак. туба эсас эн прокурорлуг ишин ичрасымы 2 aj д&Лан-дырмагы хаЬиш едиб. Чумшуд Лагубов ики аЗдаи соира кедиб прокурорлул Лека «дуоэлар* деЗиб Зола сал ыб лар, Доггузуичу aj давам еден бу иш карасей KKje узаньф? Гебул эамакы бир чеЬате фккир вердик. Чумшуд де ев масаласи иле алагедар бутун санадлар вар, Ланин проку рорлугун    маЬкомаЗа верди]и икинчи мектубун су. рэти Зохдур* СеЬбэт замены ону истедик. Чумшуд деди, мене ону Ьеч кастар. меЗиблар. Истемишемсе де вермеЗиблар. Ч. Лагубов ахырда биэе бир кагыз верди ва бшвдир-дн ки. буну да меЬкэмаден алашшам. Сенад раЛок да. хилн ишлар ша'басииии рай. он А вмарова 15 намрали меиэил истисмад саЬасинин реиси В. Ьачы]ев»дкр. Бу сан еде кара тутулмуш отаг августу« 31-we ними бо. шалдылмвлыЗды... К. СЭЛИМЗАДЭ МЭ'ЛУМАТ АзербаЗчан Республикасы президентинин ферманы ила: АзербаЗчан Республикасы-нын суверенли>ииин ве эра-зи бутавлуЗунун горунмасын-да, динч эЬалинин гэЬлукэ-с и зли] инин те'мин едилмесин-де кестэрдиЗи шехеи икидлик вэ шучаэтэ кере Бакы Али Бирлешмиш Командирлик Мэктебинин курсанты, сержант Карим МаЬеммад оглу Керимова (елумунден сонра) «АзэрбаЗчанын Милли ГеЬ-рэманы* ады верилмишдир. АзербаЗчан милли эдэбиЗ-Затыкын инкишафында беЗук хидмэтлэринэ кере Зазычы Сабир МаЬеммад оглу ЭЬме-дова «АзербаЗчан Республи-касынын халг Зазычысы» фэх-ри ады верилмишдир. ЭдебиЗЗат ве иичесеиэт са-Ьесинда чохиллнк самерели феалиЗЗетине кере Ферма* АллаЬвердн оглу КЗвеалыЗ« «АзербаЗчан Республикасы-ньгн эмэкдар инчесэнет хади* ми» фохри ады верилмишдир. АзербаЗчан милли медеииЗ-Зэтинин инкишафында хид-метлерине каре ЧаЬакямр Аслан оглу Меимадова «АзербаЗчан Республикасы-кын* эмэкдар мадаииЗЗат иш-чиси» фахри ады верилмишдир. Фкруа Эсад оглу ОЬмадл* Хызы раЗону ичра ЬакимнЗ-Зэтииин башчысы тэ’Зии едял-мишдир. Максим Талыб оглу МусаЗев башга иша кеч-маси ила алагадар Ьамии ва-зифадан азад олунмушдур. Сададдин Самад оглу Иб-раЬимовун Огуз раЗонуяук прокурору вэзифесяндеи азад олунмасы тасдиг едилмнш-дяр- ФАКТ ВЭ ШЭРЬИ БНЧИН КЕЧНКИР, тэдарук денкмнр Республикам ыз ын    тахыл ээммларицда бичин баша чатмаг уэредир. Адэринфор-мул мухбири Каид Тасарру-феты ва Эрзаг НаэцрлиЗии-дэн бичинкн или Закунлары Ьеггында ашагыдакы ма’лу-маты алмышдыр: — СентЗабрын 1-то олан малумата эсасэн таецрру-фатлар 1,3 милзои тона За-хын маЬсул иствЬсал ет-мишлар. Республика уэрэ Ъэр Ьектарьш мэЬсулдарлы-гы 21.8 сентнара Захындыр. бир сыра раЗснлврда иеэ б>идан да ашярыдыр. Дар ва дагетеЗи раЗонларда 15 мин Нектара гадер саЬедэ бичин Ьэлэ давам едир. Бу ил тахыл амилен саЬэ-лэр кечэн илэ нисбетен 50 мни Ьектардан чох артыры-лыб. Лакин Зуксек маЬсул кету рмэк мумкун алмаз ыб. Бунун себеблерицдон бирн бичин муддэшиин уэанмасы-дыр. Техниканын, Заначат-суртку материалларынын. еЬтяиат Ьиосэлэрин вахтында алынмамасы узунден би «ли ими Ьефте эвэзинэ уч аЗдан чохдур ки. давам едир. Бу да таосыльсн 30 фаиздан чехунун -иткиЗэ кетмеоине се-бэб олмушдур. Бу ил учун девлете тахыл сатышы 548 ¡моей, тон Ьэд-дкндэ плаклашдырылыб. СентЗабрын 1-нэ олан мэ’лу-мата кере девлете 283 мин ток тахыл теЬвил верилиб ки, бу да планьш 50 фаиэиндэн бир гедер чохдур. Лерлэрдэ мэЬсулун тэдаруку чох лис вэзиЗЗэтдадир. Тэоерруфат лар тахылы гэбул ментаге лэрннэ вермэк истамир вэ езлэриндэ сахлаЗырлар. Мэ-¿олэн, Агстафа, Гябелэ. Дэ оэчи, Зэрдаб, КеЗчаЗ, Ма саллы, Огуз. Учар раЗонла-рыкда маЬсул тэдаруку планы чэми 9—38 фаю Зеринэ Зетирилмишдир. Тээссуф ки. вахт кезлэмир. РаЗон аг-рокомбинатларынын рэЬбэр-л&ри иши еле гурмалыдыр-лар ки, девлете тахыл саты шы планы Ьенмен Зорине Зе тирилсин. Инзибати органлар вэ нэзарэт органлары да бу ишдэн кэнарда галмамалы-дырлар. Азэринформ. Нахчыван Мухтар Раапувлмкасы Анн Мачяиси* ими садри На|дар 0лм|авм Иран Ислам Раслублн-касы Харичи Ишлар Нааирли|ииии идара раиси Ьуса)ии арасында мрушда Срманистаи тарафиндан интенсив тон аташииа тутулмаг натичасиида оа тор* пагларыида гачгынлара чоарилмиш Садарак еакии-ларина иома|ии ианишлаидирилмасиидан cohear иатмишдир. Иран Ислам Республикасынын президентинин кестэ-риши иле нумаЗенде ЬеЗ'етинин башында Нахчывана кэл-миш Иран дипломаты гачгынларык мувеггэти Зерлешди* рилдиЗи раЗонда олмуш. кетирдиЗи ерзаг ве сеиаЗе мал-ларыны онлара чатдырмышдыр. О, мухтар республика* нын реЬберлиЗи иле керушде емки етмишдир ки, Иран Ьуманитар Зардым Зуклэрииии кендерилмесини давам ет-диречекдир. Турки)а Распубликасыиын баш иаэмрм Сула)маи Даммрал М. е. Расулаада адыма Бакы Даалат Унм-■аремтатиимн фахри доктору сачмлммшдмр. ТуркиЗенин квркэмли девлет ве сиЗаси хадими БДУ г факултесинин елми шурасынын теклифи иле, Азер-шла ТуркиЗэ арасында гардашлыг мунасибэтлэринин Зарадылмасында, Ьабеле АзербаЗчан Республикасынын Ьугуг баЗчанла беЗнелхалг мевгеЗинин меЬкэмленмесинде. ohvh дунЗанын башга елкелери сырасында лаЗигли Jep тута билечек мус* тэгил суверен девлэт кими тешэккулундэ хидметлери не- зэрэ алынараг бу ада лаЗиг керулмушдур. Азарба)чан роЬборли|к Тачикистандакы сой Ьа-дисолара роемм муиасибатиии Ьололмк билдмрмо-кишдмр. АзэрбаЗчан Республикасынын харичи снЗасет мэсэ-лэлэрн узрэ девлэт мушавири Вэфа Гулузаде ^;ЗД ет^ мишдир ки. «Тачикистандакы Ьадисэлэр кечмиш ССРИ-дэ кеЬнэ коммунист импемЗасынын дагылмасы просесиннн Ьэлгэлэриндэн Залныз биридир. Бир сыра башга кечмиш муттэфиг республикаларда, о чумлэдэн АзэрбаЗчанда да олдугу кими, Тачикистандакы букуику вэзнЗЗэт муртече гуввэлэрин кэнардан мудафие етдиклэри тоталитар режиме вэ онун рэЬбэрлэрине гаршы галхмыш халгын му-баризэсинин эн Зуксэк негтэси олмушдур. Бу мубаризэ тарихин диалектикасы бахымындан лабуд просесдир вэ ез азадлыгы. истиглалиЗЗэти угрунда чарпышан тачик хал-гы талиб кэлмэлидир*. Чумэ вхшямы муку «Н|у-1орк Т1|мс» Г930ТМ хо-бор вормишдир ки, к111о}таи ||елери» кмтабым ко-ро А|8тулла Хоме|ни торофмидой олум чолсыио моНкум едилмиш бритенм)алы )азычы Салман Руш-ди бундан сонра мусалман фанатнкларнндон кнэ- Л9ммам9)и, 9КСИН9 МуХТ9ЛИф 0ЛК9Л9рД9 ЧаМ99Т Гвр- шысында даНа чох чыхыш етма)н гарара алмышдыр. Лазычы чэршэнбэ куну Боулдердэки Колорадо Уни-верситетиндэ кечирилмиш мэтбуат конфрансында умидвар олдугуну билдирмишдир ки. чамаат гаршысында ачыг чыхышлар она бир чох елкэлэрдэ лазыми тэ^эфдарлар тапмага кемэк кестэрэчэк вэ бу, сон нэтичэде ------- ичтимаи p9*jHH T93Jhth илэ Иран Ьекумэтини ону рэсман афв етмэЗэ мэчбур едэчэкдир. (Азэрянфориув вэ РИТА—CöTA-ныж ме'луматдары эсасында Ьазырлаияышдыр). Hapahar ЧУЧЭИИ тыщ CAJA4AfЫГ, ГАЛСА... Не гэдэр десек де ян, снЗасэт ве нттнсадкЛат бяр-бнрнидэн аЗрылмаздыр, бир о гедер жгтжсаджЗ]аты caja-сете гурбая вержрнк. СнЗасэт меЗданыждажы Зенждэнгур- малар взуну нгтнеадя Ье]атда, халгын жузэранында^ кэс тэржр. БаЬалыг, гытлыг, ________ сосжал кэркннлнж саатбасаат артыр. АллаЬыи сехавэтлэ аердяЗн, торпагыиызын Зетяр- ШЖтёШЯшг* •    w w -------^    w    w    *    _ AHjH, бязи базар ягтясадяЗЗаты деЗялэн гыл яврпудея же-чярэ бнлэчеж не’мэтлэрэ дэ хор бахырыг. Гышэ Ьэлэ бнр najH3 вмру галыб. . Амма кундэ бжр гжЗиэтэ с а ты лан черэж учун невбэлэрэ дурмалы олуруг, баг-багатда мер-меЗаэяжн чуруЗэн вахтында баэардар, пнпггахталар од ту-туб Заиыр, гэбул мэятэгэлэржядэн этэн жлжж памбыг жяф атыр, бу жлжж нее агэы гышадыр. нин ше'бэ рэиси Лусиф Эли-Зевдэн тутарлы бир факт ала билмэдик. Чох еЬтиЗатла, бир аз да утулу чумлэлэрлэ вэ-зиЗЗэти, онун свбэолерини Залныз белэ изаЬ етди. — Апрел—Maj аЗларында Заган леЗсан Jarbiiwiap, сел Зонралар памбы- ____„    (лмэсинин    эсас деврундэ павалар cojyr кеч- Илин чоху кедиб азы галыб. Аз-чох, пис-Захшы нэ ишлэмишиксе барыны паЗыз-дан кезлеЗирик. Нечэ деЗэр-лэр, чучени паЗызда саЗар-лар. Республика да кэнд тэсерруфаты ишлэринин кеди-ши илэ гиЗаби танышлыгдан билнрдик ки. бу паЗыз етэи илкиндэн Ьеч дэ Захшылыгы-на керэ фэрглэнмир. Эксинэ. За Ьавадан, За давадан, За да тэнбелликдэн гызыл гиЗмэти-не олан памбыгын Зыгымы кечнкир. Демэли, торпагын экинэ Ьазырланмасындан тут-муш бечэрилмесинэ, ¿ытыма гэдэр бутун тедбирлэр вахтында вэ кеЗфиЗЗэтлэ ЬеЗвта кечирилмэЗно. Бери башдан 1 уз мин тонларла памбыг ар-    ----гг.^-    - тыг итирнлиб.    агротехники    вэ тэчЬизат тэд Республика Кэнд Тесэрру- бирлэри вахтында яврулмэ-фаты вэ Эрзаг Назирли/и Зио. Памбыг ИстеЬсалы Идарэсж- КернлиЗи арадан галдыр- сулары чиЗид сепинини ке- ЧИКДИРДИ. СО! „зврундэ ------- ди. ФаЗдалы истнлик темпе ратуру нормадан аз олдугу учун колларын инкишафы эввелки иле нисбэтэи 12—14 кун, тэкрар сэпин апарыл-мьш! саЬэлэрдэ иеэ 15—17 кун кечикди. Бундан башга, Кпубликаныи би® иечэ ра-    Р* унун тэсэрруфатларында    Jo* маг учун назирлиЗин мэркэ-зи апаратында рэЬбэр ишчи-лэрден вэ мутэхэссислэрдэн ибарэт оператив гэраркаЬ ja-радылыб. Гэраркапыи вэзи-фэси кунделик памбыг Jwrw-мынын кедишини тэЬлил ет-мэк. кери галан раЗон вэ тэ-сэрруфатларын ншинэ кемэк кестэрмэкдир. МэЬсулун са-тынвлма гиЗмэтлэри кечэн илле мугаЗисэдэ 7—8 дэфэ артырылыб. Ьэмчинин нэ-эврдэ тутулуб ки, заводлар-да е'мал едилмиш хам памбыгын кэлнринин Зарысы тэ-сэрруфатлара гадарылсын. Белэлнклэ, чари илдэ девлэт сифариши эсасында теЬвил верилэчек хам памбыгдан тэ-сэрруфатлара 10 милЗард руолдан чох вэсеит да хил олачаг. Бу ил памбыг Зыгы-мынын кечикмэсими вэ гар-шыдакы керкинлиЗи незэрэ алаpar кечэн иле нисбэтэи машынларла 70 мин тон ар-тыг, чэми нее 320 мин тон мэЬсул Зыгылмасы нээардэ тутулуб. Бу мэгсэдлэ ма-шынла Зыгыма Ьэр чур техники шэраит ]арадылыб. СентЗабрын 8-до Сабирабад ^онунда памоыгчылыг ра-.онлары роЬбэрлэринии. тэ-сэрруфат башчыларыиыи, му-техэссислэрин иштиракы илэ . (Арды 2-чя сэЬифэдэ) диманын сонудурму? 1АХУД ЧОХ УЧУЗ ГИ1МОТО НОЙ Ш11 САТЫЛЫР«.  _  Ьэрч-иэрчдш    ела    Meprt6eja    чатыб    ни, торпагымыаыа сэраэтпш горуЗуб чохалтмаг, жалгымыаыа рафаЬыжа Зояэдтмэж эвэажяэ ожу Ьэррача гоЗмушуг, жэчэ-кундуз тадаа еджржж. Ичэрждэжм соЗгуичулугла уреЗжмжа соЗумады, жида дэ харжчо «уэ тутмушут*. дашыжаж аар-дэалэтп габапш кэе- учуа чох дажышырыг, чох «у . лиг* еджржж. Ьэтта жомрук жомжтэсж дэ Ja*, рэтмаишгПерпэрдэ жомруж мэжтсгмарж да жэ ф«3да? Лажая ожма* йГЗЕЖиждаж хтГ жачэ)о***£ чыгар чыхырса, Ьаямсы жжа captinonw «ипцыраар. мрдмишн ИГН>М аяарыржар. By барэда матаржажы гэаэтжмжаяж 16 caw-]абр аамрвежжд» oxyja бжжарежшп. ;