Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.19+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 12, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.19+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 12, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛ Г Г83ЕТИ ♦ « ciHWA» mi*»« ил. ♦ Ht 1У> Этэб ишдир! ...Торпагын саЬнбини исв «унудублар» « Правда »нын Зенидэн гу-рулмагда олдугуну Ьисс ет-мишик. Ел? дуяэнки иемрэ-дэ <3ejty« агачлары алтын-да динчлюс Joxflyp» (Jepn калмишкен де)ак ми, бу агач Гарвбагда битмир) сарлввпэ-СИ алтында верилмиш мате* риал да гэзетин мухбири Даг* лыг Гарабагда вэаиЗЗэт har* гвшда ceh$arr ачараг Зазыр ки, бура да }енэ атэш сэслэ-ри ешидилир, ерманилэрин вэ азэрбаЗчанлыларьгн ганы твкулур. О сорушур:    «Бэс бурада ни Ja сулЬ Заранмыр?» Нэдэнсэ бу суала ССРИ Конституси]а Назарет и Ко* мнтаоинин ДГМВ ила Ьеч бир влагоси oaMaJaH узву. профессор Л. KapanerJaH ча-ваб вер и р. Гэрибэдир ни, ко-митэнин 21 узвунден редак-сиЗада меЬз профессор Кара-neTjaHbi сечяблэр. Макар га-ланларынын ha-мысы досент-дир? Jep« кел.мишкан, «омиг танин таркибинэ АзэрбаЗчан алими C. M«paaJeB да дахмл-днр. Бас онун фикри ила ни-ja мараглв+iMajыблар9 KapaneTjaHWH «а чаваб BepÄHjWHM баша душмак учуй чох да узагкерэн олмаг ла* зым де^ьлдир. Св« демв, ган текулмеснвин давам етме-аиндэ ермани сепаратч ылары ва Брмэнистаядан кэпирилэн силаплы террорчу груплар де|ил, «ермани айалинин вэЬшичэсинэ кечурулмаси-ни* твшкил етмиш Совет Qp-ду су ва ССРИ Дахили Иш-.тгар НазирлиJwhни гошуила-ры тэгсиркардырлар. ^ Профессор демишдир ки, бу Ja* хынларда ССРИ Конституси-ja Назарати Комитэсинин ич-ласында... Ерманистан адлиЗ-ja наз»,ринин ва ДГМВ нума-Зэндэлэринин (?!) иштиракы .ила Даглыг Гврабар мэсалэ-си,на «лкин гаЗдада бахыл-мышдыр. ССРИ KoHCwrycHja Нвза-рати Комитэсинин сэдри С. Алексе jes ^олдашдан соруш-маг «ста^ирик: ССРИ Конс-титу си jac ын ы H»Ja позурсу-иуз? ДГМВ мэсалэси коми-таниэин ичласында haiHcbi acaca кврэ Ерманистан «аз»-ринин ва ДГМВ «нумаЗзндэ-лэринин* иштиракы ила му* закира олунур, АзэрбаЗчан Республикасынын «умаЗзндэ-си иса дэ’вэт едилмир? Ер* мэнистан «азиринин ДГМВ- а э «а дахли вардыр? Макар 1глыг Гарабаг Мухтар Вила j эти* Аз арба j чаи арависи-лин бир Ьиссеси деЗ»лми ее сиза ма’лум де|илми ни, ССРИ Али Советииин 1989-чу ил 28 ноЗабю тарихли гэ-рары ила ДГМВ-ии республика ташкилат комитэси и дара едир? Азаринформун мухбири республнканын эдлиЗЗэ нази-ри Э. Оручов «ла телефон-ла данышмышдыр. « Правда »-дакы хабари о да oxyJapar ез Ьиддетини билдирмиш ва АзэрбаЗчанын, ДГМВ узра ташкилат комитэсинин нума-1энд01Л0)ри олмадан кечирил-миш бу музакирэни ганунсуз ва биабырчы тадбир адлан* дырмышдыр. О демишдир: «Виз бу масэ^э комитэнин »вдласьгндв бахылмасынын aлeJhинa дejилик, лакин ора-да Азэрба}ча;нын ва тэшки-лат комитэсинин сариштали ,н\'мaj андалэри иштнрак ет-малетдирлар*. Hahajaт, даИа бир суал: «Правда» Ьансы сэмтда je-нидан гурулур? Ермани сам-тинда? (Азаринформ). ИСПЕШ)! ^ ШАЬМАТ «Спартак» шаИмат «лубум-да сур’еггли oJyH узра республика турни^ж кечирил-мишдир. Ларышда AJ«yp Со* фиjeвaдaн башга республи-камызын бутун танынмыш mahматчылары «штирак ет-мишлаю (ма'лум олдугу ки-ми', ÄJttyp Ьазырда AyHja чем пионатьгньш зоналарара-сы JapbinbEHa Ьазырлашыр). Гадьгнлар арасында c« jax-шы нэтичани 6eJ«anxaar до-рачали уста Фирузэ Вали-ханлы квстврмищдир — 7.5 хал. Икинчи-учунчу 1ерлэри гызлар арасында Авропа чемпиону ИлаЬо Гадим о ва (Канча) ва «дман устасы Ел-MHjpa Эли]ева (Бакы) белуш-дурмушлар. Кишиларин тур-нириидэ бejнeлxaлr уста Ел-мар МаЬаррэмов 10,5 халла биринчи Лери тутмушдур. Усталыра намизад Ил!гар Бача рани икинчи,. идман устасы А}дын hycejHOB (hap учу Бакыдандыр) учунчу нэтичэ кестармишлэр. * КИМНАСТИКА Америка Бирлшимиш Штатларынын Индиана полис ui&hapmma дун Ja чемпи-онатьшьш команда Japbim-лары баша чатмыщдыр. ССРИ1НИ1Н «ишилардан иба-,рэт сечма коллективи умуми Ьесабда талиб калмишдир. Команданьгн heJ’arHHjia ба-кылы эмэкдар идман устасы Валери Белинки ДР чыхыш етмишдир. Дун ja    сирриниачачагмы 3. БЕТТИ ВЭ БАРНИ ХИЛЛЭР УЧАН БОШГАБДА Америкалы ар^арвад Бетти вэ Барни Хилларин башььна калан эЬвалат бир чох елкалэрин мэтбуат органла-рьшда чап олунуб вэ ола билсин ки, бэ’зшаршшз бу JaabiHbi охумусунуз. Ону да AejaK ки, дун ja мутэхзсоию-лэринин óojyiK эк сари j Jara бу 1тди-оанин догрулугуну тасдиг едар. 1961-чи ил ceHTjaópbiH 19-да Вет-ти ва Барни Хиллар ©з машынла-рында Канада сэрИадиндан евларинэ — Hjy-Кемпшир штатындакы Портсмут шаЬэрино rajbiAbipAbuiap. Коул-брукда онлар шам еладилэр ва дуз саат оида joлa чыхдылар. Чалышыр-дылар ми, учун JapbicbiHa гадар евэ чатсынлар, чунки синоптикларин вер-AHJh хабара кврэ, cahapa JaxbiH туфа н квзлэнилирди. ЭЬвалат YajT Ма-yHTejHc дагларындан кечан Зчнемра-ли шоседэ баш верди. Бирдан кер-дулар к-и, онларын машьшынын да-лынча ишыг сачан бир обJект калир. Бетти ду,рби«и квтуруб бахды ва je-риндэчэ донуб галды. Бу, «JepAaH чами бир неча Jy3 метр JyKcaKAa учан HahaHK haea камней иди. Кэ-минин Jyxapbi hnccaciH фырла-нырды, ишыглары cajpbimbipAbi». ОбJект бир азча габагда jepa енди вэ онлар камин« н ики сыра ншыглы пэнчарала-рини ajAbiHHa кердулар. Пэнчэрэлэр-дэн кэминин ичэрисиндэ Ьарэкэт едан чанлылар да керунду. Барни машын-дан душду ва дурбшда Kawwja туш-лады. Онун дед^инэ кврэ, «кэмида-к,и чанлылар пэнчэрэдан машына та-маша eaajHpAHaap». Бетти гышгыр-ды: «TaJbiT машына1 Онлар сан« га-чырдарлар!» Барни иса ифлич оЛмуш ними, ]ерэ мыхланмышды, ела бил haw-bi бир гуввасэ ону тутуб сахла-jыpды. Лакин бир неча camtjaaaH сонра jepHHAan гопуб взуну машына салды ва гапыны чы,рпды. Гэфилдан ар-арвадьга hap икиси парибэ бир «електрон ч^илтиси» ешитди, ела бил сас машынын багаж j ерин дан кэлирди. Кадисэдан чох сонра бу сэси: муркулэмалэри ила багладылар — чунки Ьэмин андан эр-арвадын hap икиоинин }аддашы донмушду1 Онлара ела калди ки, аз сонра, балка да бир неча сани ja кечмэмиш jaддaшлapы бэрпа олунду. Ди кэп, инди гулагларына башга тон* да сес кэлирди. Озлэрина кэлэндэ... кердулар ки, там сакитликднр ва ма-шынлары сур’этла кедир. Лол ииша-ньша нэзар салдыгда кердулар ки. Конкорда 17 мил галыб. Демэли, ha-диса баш верэн jepдaн 35 мил узаг* лашыблар! Барни баша душа билмирди ки. бу гадэр 1олу машыны нечэ суруб, не-чэ олуб ки, Jo,nAa« HWXMajb^ap, *5-3aja yFpa.Majb^ap. Ахы haAf^a Je-риндэ машыны ишэ салыб ордан узаглашмасы 1адында де!«7*. На иса, езуну зорла элэ алд* ва сур’ати бир гэдар азалтды '.еч бири даныш-мырды. Ьэр .си душунурду к», керэсэн бу hit саат эрзинда башЛа* рына нэ кат иб. Евэ чатыб Jaiara кирдилэр. амма ¿ухулары ерша чэ-килмишди. Лап сэЬэрэ Jaxbi« онлары jyxy апарды ва о саатча ез чыгыр-тыларына ojanabuiap. hap икиси Jy-худа кермушду ки, онлары hapaca дартыб апарырлар ва hap икиси ди-рэниб кетмак истэмир. Вир нечэ 11эфтэ белэча a3Hjj©T чак-дилэр вэ ахырда психиатрлара мура-чиэт етмэ]э мэчбур олдулар. Муали-чадэн сонра бир муддэт гарабасмала-ры олмады, амма сарсынты Ьэлэ да етуб кечмамишди. Заваллылар ha-ким галмамышды ки, мурачиэт ет-мэсинлэо. Hahajar, достларыньш мэс-лэЬэти ила Manihyp Ьипнолог, бостон-лу Бенчами-н CajMOHyn гэбулуна душ-дулэр. HahajaT, 1964-чу илдэ CajMOH HCTajHHa наил олду. Хиллар ajpbi-aj-рылыгда 1961-чи илин 19 сент]абр кечэсинин Ьадисзларини хатырлама-га башладылар. Хилларин hnnH03 алтында даныш-дыгларыньш стенограмы сахланмыш-дыр. Мутахессислэр тэсдиг едарлар -ки, онларын дедиклэри Ьэгигэтдир. чунки Гипноз алтында hen Haj» yj-дурмаг мумкуя де)ил. Эр-арвадын дедиклэринин ДОгрулуруну бир uiej да субут едир': Барни, да, арвады Бетти до Ьэмнн мэш’ум Ьадисэ вахты башларына кэлэни Ьипноз алтында ejiHH чур данышырлар. Стенограмдан бэ’зи парчалара диг- гат JeTHip©«.    . т, . Барни — Бетти, кизлен! Киолан! Ил а Ни, бу на дэЬшэтди! Мэи шоседэ дяЛянмышам. ИлаЬи! Квзлэримэ инан-мырам! Лолда чох гэ,рибэ адамлар вар! Ола билмэз. Мэн кетмэк «стами рам онларла. Доктор CajMOH*. Давам един. Барни. hap uiej тэфэрруаты^ла JaAbiHbm- дады.    * Барни — Мэн машындан ДУШУО Юла чыхьтрам. Орддн нэсэ ишыг кэ-лир, носа вар орда ИлаЬи! Ленэ д^ Каш тапанчам oлajды! (Барни сон дарзчэ 1таЮчанлыдьф).г Виз- пиллэ-лэолэ jyxapbi чыхырыг. Мэн да]ан-маг HCTajnpaM, амма бачармырам. Мугавимэт кестэрмэк истэЮрэм^^Ис-TajwpaM устлэринэ ать&лыб рэм онлары, амма эллэрим свзУ^э бахмыр. А 1агым Hajaca иллшшр дэЬ-л.изда]эм. Кетмак ист^ирэм. Билми-рэм Бетти Ьардады. На штлэрмм», на да ajaглapымы hncc eлaJиpэм. У j ушу б ajar.iapbiM. Мани столун уступ» уза-дырлар! Доктор CajMOH — KифaJэтди. Да-JaHbiH, Сиз столун устундэ узанмы-сыз. Санит о лун. Билаваситэ сизо мурачиэт €TMaj«H4a AaHbniiMajbiH, дин-чалин. Иади дедиклэрими иса артыг ешитмироиз. баша душдунуз? Ешит-мирсиз! ha, Бетти, сиз на керурсунуз инди? Бетти — Машында кедирик. Барни э}лэчй< басыр, машьш каскин су-ратда сола денур. Билмирэм Haja ко-рэ бела елэди? Биз агачларын арасында кизлэнмак HCTajwpHK. Барни машыны ишэ салмага чальниыр, му-Ьаррик ишэ душур. Одур, агачларын арасьНла калирлар. Габагда калвн чох гэрибади. Маи горхурам, машындан душуб агачлара сары гачырам.. Доктор CajMOH — Бетти, сеЬбэти-низа давам един вэ мистер Ха j не кин суаллармна чаваб верин. Бетти — Баша душдум. Aj hap тар эфа ишыг сачыр. Ирэлидэ нэ нсэ нэНэнк бир mej керунду. Этрафында чэнбэр« вар.    . XaJneK — Бетти, дедо^идаз mej aja^apbi устэ дуруб. ja елэ-белэча, ]ердади?    ^    . Бетти — Чэнбэри JepAaH бир аз jy- харыдады. XajHeK — На бо}дады? Вагон 6oj- да олар?    .. Бетти — Ону Aeja бил мэрам. М.вн- ча, евимизин кунчундэн гаража гэ дар олар. Мэн гачмаг HCTajnpaM. XajHeK — Барк горхдунуз? Бетти — he4 вахт душунмаздим ки, башыма бела бир mu калачек. Ордан душ эн адам мсним jaHbiMAa дaJaнмышдь;. Мэн плшгырдым: «Барни, Барни, не JaTMbicaiH, зJ ыл!»- о адам сорушду: «Демэли, онун ады Барниди?» Мэн чаваб вермэдим — онун HaJwHa кэрэк? Сонра баша душ-дум ки, бизи езлзр»0лэ апармаг ис-тэ}ирлар. Май кетмэк истэмирдим, мугавимэт кестарирдим. Мэнэ деди-лзр ки, бизи MyajHHa eлaJиб бураха-чаглар... Отуз беш саатлыг лент 1азысы тэдг гигатчылара ар-арвад Хилларин Jep-дэнкэнар cHBtHJi«3acHja HyMaJai^aJia-ри ила агласыгмаз керушу Ьагда ет-рафлы мэ’лумат верирди. ЭЬва лат бу ардычыллыгла баш вермишди*. EJhh чур KejHHMHm беш инса на-бензэр махлуг бэрк горхмуш эр-ар-вады кэминин «чарисина апарыр. Он-лардан JaaHbi3 биринин KejHMH башга имиш, фаргланиомиш, * «Ьэрби дэ-низ гуввалэри капитанынын KejHMH-нэ oxmaJbipMbnu». Машьшдан нами-ja гэдер кэланэдэк гадын мугавимэт KectapMaJa башлаjwp. Бу, «капита- ны» Ьирслэндирир вэ о, даныша-да-ныша Бетти,ни KaMHja галхмага мэчбур едир: «JepHjHH. Нэ гэдар дираи-сэз, бир о гэдэр чох caxnaJaMapbir С1иви. Бизимсэ вахтымыз аздыр. Je-pnjHH. Сонра rajbiAa4arcbi3 ез машы-нынь^за». Бетти эмэл eлeiмэjэ мэчбур олур. Камидэ эр-арвады бир-бириндэн ajbipbipnap, дejиpлэp ки, «чиЬазлары-мыз jaлныз бир нэфэр учун нэзэрдэ тутулуб». Инкилис дилиндэ даныша билэн «доктор» кэлир. О, Бетгини ар бир катил устундэ отурдуб «эмэ-лиJjaтa» бaшлaJыp. Ири линзалы «микроскоп» чыхарыр, онунла гады-нын дэрисини яэзэрдан кечирир. Арзыны ачдьфыб богазына, диш-лэринэ бахыр, башыны о та-рэф-бу тэрэфэ чевирэрэк гулаг-ларыны ншэрдэн кечирир. Сачынг дан бир балача чэнкэ гырхыб зэр-фэ rojyp. Дырнарындан да нумунэ кетурур. Сонра Беттини cojyHiHiypy6 столун устунэ узадырлар. «Доктор» сап jepMHa мэфтил чаланмыш бир дэстэ HjHo квтуруб гадьюын курэ]«-на, гарнына санчыр. Бетти агры hncc етмир. Де]всан, «доктор» MyajHinaAaH разы галыр. Лакин о. бири отара ке-чиб ири mjrta ила rajbWbip. Бетти гор-хур: «Нэ в лам эк исто1ирсиз?» «Доктор» ону с акитлэшдирир, flejwp KW* горхмасын, Ьеч бир арры олма}ачаг. Вэ «ijHOHH онун квбоЗинэ батырыр! Бетти чыгыоьф вэ «доктор» hJhshh чыхарыр. «Капитан» «сэ алини Бет-тинии Ke6ejHHa чакнр вэ агры о саат jox олур. Бетти сорушур ки. «бу «aja лазымдыр?» «ЬамилалиЗи j°xyja' jbipbir» — она чаваб верирлэр. « капитан »ьгн KOMajH илэ Бетти jeoa ДУ-шуб кеЗинир. «Доктор» иса Баони ила мэшгул олмага башлаjbip. Ьэр mej такоар олунур. Вэ кулмали бир Ьадис© баш вернр «Доктор» Барнинин дишларина ба-ханда, алиЗлэ онун алт дамагындан тутуб дартыр вэ... дамаг онун алин-да галыр! «Доктор» ЬеЗрэтлэнир вэ гаЗыдыб Беттинин алт дамагыны ал-лэшдирир. Беттинин агзында-кы ез дишлари иди. Барни иса протез roj-дурмушду. Буманоидлер ахыр к , ишин ¡на Зердэ олдуруну баша ДУ* Ш^Бетти часаротини топлаЗыб «капи-тандэн» сорушур ки. Ьардан нс_пиб_ лэр. «Капитан» ондан Каинат Лагда на билдиЗини сорушур. Ешидэндэ ки, анчаг мэктэб курсу сэв«33эсиндэ мэ -луматы вар, тэассуфла башыны бу-"lajbip. Сонра ири бир албом квтуруб она узадыр. Албомун сэЬифелариндэ улдузлу сэманын хэритэси вармыш Нама'лун бир усу^а Ьазырланмьид бу xepHTaJa нэзар саланда панчэ^аэн бахырсанмыш. л »штэн бири Беттини »лап мараглан дырыр. Орда улдузлар «ир-бири^э хэтлэрдэ бирлэшдарилибмиш    «ha пигган» mah ела}ир ки галын хэтлар тичарет    маршрутларьшы.дазт(ь|хэт ^Рлэ^И kST& ^Жвды^»8-Р' Бетти "сорушур. «Кагштан» де]«Р'. «ДеЮ ^лаР^м" бурда сизии кунэшииа Ьажыдыр?» Гадын AejHp ки, Jox «Бас онда, . бизим Кардан кэлдиЗимизи нечэ шаэ^Рьв«ы- W .даЫр чя, heJ’OT OHaajia бу k»PY^« h^HÍpreH баш 'вшШ“-Д*лил вериямэотэ e *дер’ Еетти]в »сураадат едиб де]ир. «Сие башьшьпя кэлэни унутмалысы нш*. «Jox, J03Í, *ман бУ»У Ьеч вахт унуда билмзрам!»* Бетти ЬэЗачан-ла е’тираз едир. «Оно бура ‘“¿нэ кэ-. л9чУс«Г«и?» - гадын сорушур. «Капитан* деЗир «я, «бу биздэн асы лы дезил. Ола билсин ки, JeHa да кв-рушэк». — -«Бес мил!ардларла мьш аоасында бизи леча тапачагсью?» «Капитан* муэммалы шэкилдэ двЗир. «Лазым элан адамлары биз Ьэмишэ тапырыг*.    Рафиг    CAB АЛ АН. + Квнд м»нэ»р»си. Фотовтуд ч. Иб*до*ундур. 1ЭЧИР ЛОЛУН1А ФИТНЭКАРЛЫГ A3öp6aj4aH Дамир Лолунун республиканы Ермэнистанла бирлэшдиран чануб голунда hapaFTsrr таЬлука ал тын да дыр. CeHTjaöpbiH 11-дэ cahao гон-шу республнканын Mehr« за]ону аразисиндэ Зерлэшэн Астазуо дамирЗол стансиЗа-сында Ьэоакэт гисман кэсил-миш ди. Лереван—Гафан ис-тигамэтиндэ hapanar едэн 685 (нвмрали гатап орада на-ма’лум сабэбдвн Зерли ми-лис тарэфиндэн сахланмыш-дыр. АзэрбаЗчан Дамир Лолу Идарвеиндэ бела heca6 едио-лэр ки, гатарыя сахланмасы-ныя сэбаби барадв Ермэнис-тан Ьугуг муЬафизэ орган-лаоы амакдашларыньгн натирщик лари далил ачыг-аш-као уЗдурмадыр. Ьамин далил буна асасланыр ки. ку-ja Гафана келэн еэгнншнила-рий тэЬлукесизли]и та’мни едилмамишдао. Е1ии заман-да АзарбаЗчан Дгмио Лолу Ьэрбилэшдирилмиш муЬафи-зэ дэстэсинин уч атычысы ми лис таоэфиндаи Mèhpwja апарьигм ьпидыр. CeHTjaÖpbiH 11-дэ ахшам-усту мэ’лум олмушдур ки, тутулуб бахланан атычылар-дан онлаоын табел оилаЬы альшмышдыр. Атычылары MehPH Ра|он Дахили Ишлао Шв’бэсинла деЗмуш. сонра иса АзэтбаЗчаньш Зэнкилан iraJOHy эоазиоиида Зерлашэн Минчиваи стансиЗасына кен-дармишлэр. Ьазырда зооэр-чэкэилаоа тибби Зардым кве-таР»п«Р. Онлардан ики нэ-фаринин беЗии сил кэлэнм иш ва xacTaxanaJa го1улмушдур. Азарба}чан Деми,о Лолу рэисинин муаяиии — haca-кэгин тэЬлукэоизли!« узра баш муфэттиш H. Mahaopa-мОя демишдир: Буну ики Dec публика арасында дамирЗол элатэсинин тюзулмасына je-налдшюн нввбэти фитнэкар- лыг Ьесаб едирэм. Ахы Ьэ-рэкатии кэсилмэсиндэн эв-вэл сон кунлэр дэмир Золу-нун МеНри саЬэсиндэ ики Ьадисэ баш верм ишди р. Сра-гакун биз Кэрчиван станси-Засы захыилырында 1ук гата-рынын гэзаЗа уграмасьтнын гаршысыны аз гала ме’чузэ нэтичосиндэ э.ла билм1ииик. 0тэн кеча иСэ саЗыглыг да кем эк етмамишдир: гчмииу Нувэди* стансиЗасында сахла-нан Зук татары автомат с» лаЬдан атошэ тутулмуш- дур. * АзэрбаЗчан дамирЗолчула-рынын . мэ’луматына кврэ. Бархударлы стансиЗасында да таЬлука Заранмышдыр. Ермэнистанла сапЬаддэ олан бу стансиЗа ики кун еввэл гоншу республнканын агази-синдэн Зараглылар тэрафин дэн атэша тутулмушдур. Дэ-мирЮлчуларын муЬафизаси учун бура е’зам едилан наг-пиЗЗат милисинин амакдашла-оьшдан бири Зараланмыш лью. Дунэн иса нама’лум теопорч у лар Ермэнистаиа 1ук а па оан га тара атэш ач-мыш. електсовозу сьгеэлан чыхагапаг Золу« бу Ьиссэсии-дэ Ьсрекэги касмишдилао АзэобаЗчан Ьугуг муНафи-за органлаоынын эмакдаш-лаоы Ьесаб едирлао ки. бу (Ьитнэкарлыглап Е^мэниста-ня фасилэсиз Зук ва сэши-шич дашымагда давам рдэн 1узлэрлэ мутэхэссисин Ьэ1а-тьшы таЬлукэ га^шысынла гоЗур. АзарбаЗчан Дэмип Лолу Илапэсинин рэирч 3. Абдул па Зевин дедк^нна кврэ. 6у фитнгкарлыглаоын мэгса ди аЗдындьш: Романистанын «блока дасы* Ьаггынза нвв-бэти лэФа дунЗаЗа чар чэк-мэк учуй республика дгмию-Золчулаоыны Ьэоэкэти даЗан-лыомага м^У-тсинлс». Азэрияформуя мухбярн. Е’ЛАН Л АР АэарбаНаи Ркпублмкасыиыи М*дм«и||»т Наэирли|и A38PBAJ4AH демет АКАДЕМИК ОПЕРА В9 ВАЛЕТ ТЕАТРЫ CEHTJAEPblH 18-да M0BCYMYH АЧЫЛЫШЫ Y. ЬАЧЫБЭЮВУН АНАДАН ОЛМАСЫНЫН ИЛДеНУМУ МУНАСИБЭТИЛЭ «К О Р О F Л У» ССРИ халг артисти, Аэ»р6а(чан Республикаеынын Двалвт мукафаты ао 6е|налхалг мусабнгвлвр лауреаты ФИДАН ГАСЫМОВА ве Азерба]чаи Республикасынын емекдар артисти АДИЛ МЭЛИКОВУН иштиракы иле CEHTJABPWH 19-да ИЛК ДЭФ© Низами Канчваинин анадан олмасынын 850 илл^ина heep олунур ФИКРЭТ ЭМИРОВ «НИЗАМИ» (2 Ьиссэли балет) Хореографов варианты — В. Бударининдир (А. Мэммедов ве Н. Незированын либреттосунун мотивлери есасында) Оркестр учуй ишле]ени — Муса Мирзе|'еедир Азэр6а)чан Республикасынын емекдар инчесенет хадими CEHTJABPblH 20-дэ — Муслум Магома|ввин анадан олмасынын илденуму мунасибетиле «ШАН ИСМА1ЫЛ» 4 пердели опера Тамашалар саат 19-да бешланыр. Билетлер театрын кассасында саат 10*дан 19- дек сатылыр. 16 ¡ашынадек ушаглар ахшам тамашаларына бурахылмыр. ГАТАР HYJIJIOBAPAH ЕДИЛДИ СентЗабрын 10-да кеч? саат 23.55 дагигэдэ Минч»-ван—Нахчыван )ук татары Нувади сгаиси]асьшда даЗаи-ды Ела бу вахт Зашыл рэнк-ли УАЗ маркалы* мииик машыны сур’эглэ перрона ки-,риб вагонлары атэшэ тутду. Гатардакы сэккиз нэфарин ЬаЗаты Залныз Чулфа депо-сунун невбэтчи тепловозу-нун машинисти Элакбар Рэ-Ьимовун, онун квмакчилэри Вагиф ЭлиЗев вэ Гурбан Рза-Зевин чевиклиЗи саЗэсинда хилас едалди. Чулфа ставоиЗасы хатт дахили ишлэр бвлмэсииии мустэнтиги ТаЬир ШаЬбазов деЗир: — Басгынчылар стансиЗа-дакы Зуклари ва нэглиЗЗаты горуЗан Ь?рбилашдирилм.иш дэстадэн уч нэфар a3ap6aj-чанлыны вэ бир эскэри Киров квтурдулар. Биз Чулфа стансиЗасында оларкэн тепловоз да вэ гатар-да апарылан таза машьш-ларда Зуздэн чох кулла Je-ри саЗдыг. Сардар ЭЛШЕВ, «ХГ*-нян мухбнря. ЧУЛФА paJOHy. ики назир керушду ВИР КИРОВ АЗАД ОЛУНДУ НАХЧЫВАН (иухбири-миздэн). Ермани гулдурлары тарэфиндэн киров кетурул-муш даЬа бир азэрбаЗчанлы кери гаЗтарылмышдьф. Мухтар республиканьш дахили ишлэр назири Мам-'^д Мэм-мэдовун Ерманистан дахили ишлэр назири Ашот Ману-чарЗанла Сэдарэк раЗонунда-кы кэрушунун нэтичэси бела олмушдур.    .    , Киров Квтурулэн ЬамЗер- лимиз — Шэкиния Дэрвчэв!-нэт кэндандан олан Вагиф АллаИвердеЗев Ьэрби хидмэ тини баша вуруб евларинэ гаЗыдаркэн Тбилиси шапэ-риндэ ермани гулдурлары тарэфиндэн тутулмуш. узун муддэт ОктемберЗа« раЗону-нун милис ше’бэсиндэ сах-ланылмышдыр. Бэдеяинда-ки Japa ^вэ ганчыр Зерлари она гаршы амансыз рэфтар едилдиЗиндзн хабар вернр. 12 CEHTJABP Зада 5 метр сур’этлэ шэрг кулэЗ« асэчак. Аран paJoH-ларында 23—28, дагларда 14—19 дарачэ исти олачаг. Бакы да ва Абшерон Ja-{рымадасында гысамуддетли Загыш кезланилир. СаниЗэда АзэрбаЗчанын раЗонлары-    у —12 метр сур’этла шимал- 1т даглыг * вэ^ддгзтэ) и4 зо-    шзрг кулэ)н зсэхэк. 25 да- наларда думай олачаг. Сап«-    рэча исти олачаг. А1эрба|чаи Рислублмкасы Халг ТаНсили На»мрли|и 14 немрели техники пеш© мэктэбинин ФИЛИАЛЫ вам муассисаси — Бакы нами та'мири заводу ила бнрлиида 1991—1992-мм даре или учун ашагыдакы ихтисаслар узра luaxupd гэбуяу е'яан едир. 1. Електрик га{нагчысы. 2. Кеми те'мири чилинкери. 3. Кеми електрик чиНазлары гурашдырычысы. 4. Кеми газанчысы. 5. Санитари|а техмикасы чилинкери; газ rajHar-чысы. 6. РоДиоелектрон апаратларынын ве чиЬаэлары-нын гурашдырычысы. 7. Електрик авадаилыглары узре електрик. 8. Дулкер. 9. Торначы. 10. Ренксаз-суаагчы. 11. Керпулу кран машинисти. Мектебе 9, 10, 11-чи симифлери битирмиш 30 Зашыыадек оглаи ве гызлар гебул олунурлар. Дерс-лер Азерба]чан ее рус диллеринде кечирилир. ТеЬсил муддети 10 ajAbip. Совет Ордусу сырала-рындам бурахыланлар учуй гыса муддетлидир (6 ве 7,5 ajAbip). Мектебе дахил олунаилара ajAa 80 манат тега-уд верилир. Орду сыраларьшдан бурахыланлара елаае Олараг муессисе терефинден ихтисасларыма yjryH ajAa 243 маиатдан 261 манатадек тегауд иерилир. ИстеНсалат течрубеси замены шакирдлерэ наЬар jeMejn муессисе терефинден 70 фаиз кузэшгле верилир. База муессисеси ме'зунлары кенч мутехес-сис кими ише гебул едиб, ганунау$гунлугла ев нев-бесине кетурурлер. База муессисесинде ише гебул олунан феЬле-лерин мхтисасларына yjryw олараг орта емек Наггы 500 маиатдан — 1200 маната гедердир. Муессисе hep илин ¡екунуна кере ишчилере 13-чу емек Ьаггы, пул мукафать! ве узун муддет иш-лемелерине кере дБ мукафат верир. ТеЬсил муддети 6 aj олан групларда сенедле-рим гебулу бутуи ил 6ojy апарылыр. Дерслер груплар комплектлешдирилдикден сонра башланыр, Э’лачы шакирдлерин тегауду 25 фаиз артырылыр. ИстеНсалат течрубеси замены шакирдлер газаи- чыиын 50 фаизини алырлар. Мектеби ферглэнме диплому иле битиренлер педагожи шуранын герарына есасен али ве орта ихтисас мектеблерине кендерилирлер. ТеЬсил муддети фасилесиз иш стажы cajbmbip. ЕЬти{ачы оланлара }атагханада jep верилир. Мектебе дахил олмаг учун ашагыдакы сенедлери тегдим етмек лазымдыр: 1. Директорун адына еризе. 2. ТеЬсил Ьаггында сенед (если). 3. Паспорт ве jaxyA ¡аш кагызы. 4. Jamajbim {еринден apajbim. 5. Тибби apajbiuj. 6. 3X4 см. елчуде фотошекмл. Сенедлер hep кун саат 8.30-дан 16.30-дек гебул едилир. Мектебин умваны: Бакы-21, Бадамдар гесебеси, Jyxapbi Бадамдар кучеси, 8. Бакы кеми те'мири за-водунун ¡атагханасы. Телефон:    39-26-15,    91-56-94, елаве: 91-22-10, комутатор 3-29-а зенк етмек олар. Мектебе шеЬерден 3, 34 немрели аатобуслар-ла, 19 немрели тролле)бусларла келмек олар. МУДИРИиЭТ. Редактор Т. Т. РУСТЭМОВ. Редакси)анын унеаны: 370158, БАКЫ ШОЬЭРИ, КИРОВ ПРОСПЕКТИ, 18. малумАТ Y4YH ТЕЛЕФОНЛАР: + 93-64-92 «f 93-62 37 + 38-51-68 Тв'сисчн: Аз»рба|вм КП МК. Учредитель: ЦК КП Азербайджана Невбэтчи редактор И. РЭЬИМЛИ. Чапа имзаланмалыдыр: 23.00. Имзаланмышдыр: 23.00. Надекс 86814    4123458789    10    11    12    13    14    Баки,    «АзэрбаЗчан»    нэшриЗЗатынын    матбэаси. Uauv тыппгпжЬия издательства «Азербайджан: оке оок а в ;