Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 12, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ '* С1НТМ» 199Mm ил. -f Ht IT»' -2 hsjantH Т9Л90И Т8Ш8ББУС 88 ЧЕВИК1К Бо'зэн a6hy6 кечилмиш Зола нэзор салмаг зврури олур. Чунки индики болала-рын бир чохунун коку ора-дадыр. Бу, бвЬранлы ' игтИ“ садиЗЗатьшыза, хусусен онун аграр болмосино аиддир. Конд эрзагла ноинки шаЬэрн. Ьеч езуну да то'мин едэ бил-мир. Канд тасарруфатыны дирчалдиб маЬсул боллу»у Заратмаг учун caJcH3-heca(^“ сыз чаЬдлэр костарилиб, гэрарлар чыхарылыб, прог-рамлар габул олунуб. Ла-кин керулан тэдбирлар на-заре чарпачаг самэрэ вер-маЗиб. маЬсул гытлыры иса артыр. На учун бела олур? Ву суала конкрет. бир-мэ'налы чаваб вермак ча-тиндир. Тасарруфатларын кери галмасынын сабаблари аз дез ил. Бурада аграр са-Ьадэ инзибати амирлик усу-лу ила идараетмэ, мадди-техники базанын заифлиЗи, езунумалиЗЗалэшдирма прин-сипларинин позулмасы, на-ЬаЗат, торпары акиб-бечаран кандлинин мэЬсул истеЬса-лында марарынын олмама-сы мэнфи рол ознамышдыр. Реаллыглдр caja салынма-дан апарылан аграр сиЗаса-тин ачы натичаларини Jee-лах раЗонунун тимсалында аЗдын кермак мумкундур. Бела бир факты квстармэк кифаЗатдир ки, Ьазырда та-сарруфатларын девлат бан-кына .мухтэлиф ссуда бор-чу 37 милзон маната, мал кендаран ва хидмат тэшки-латларына борчу 9.6 милЗон маната чатыб. Бас неча олуб ки, тэсэр-руфатлар бела арыр Зукун алтына кириблар ва инди гуртулмаг учун Зол тапа бил-мирлар? Легин 80*чи иллэ-рин ири ЬеЗвандарлыг ком-плекслэри тик.мэк кампани-Засы чохларынын Задындан чыхмаЗыб. Левлахлылар 800 башлыг судчулук комплек-си, 1600 башлыг квкалтмэ бирлиЗи, 3000 башлыг дуЗа-Зетишдирма бирлиЗи, «28 Апреле, дамазлыг совхозун-да гушчулуг комплекси ти-кинтилэри этрафында тэм-тэраглы ЬаЗ-куЗу Захшы ха-тырлаЗырлар. БеЗук малиЗ-Зэ вэсаити талаб еден Ьамин обЗектлар тасарруфатларын Ьесабына, асасэн борчла ти-килмишдир. Иш бунуила бит-сэЗди дард Зары иди. Бир не-чэ илдэн сонра мэ’лум ол-ду ки, масалан, судчулук комплекси истанилэн самэ-рэни вермир, 3 милЗон манат борч лэгв едилмэклэ, о, «Бакы» колхозунун ба-лансына кечирилди. 1985-чи илдэ комплекс тэ'мир ¿ олунду ва бу ишэ алавэ 1,7 милЗон манат харчлонди. Натичэдэ колхоз 5 милЗон манат зэрар чэкдн, Башга бир факт. Ела Ьамин ил дуЗаЗетишдирмэ бирлиЗи лэгв едилиб квкалтмэ бирлиЗи ила бирлэшдирилди. Бир ил сонра комплексдэ эсаслы вэсаит гоЗулушу ила 800 мин манатлыг Зенидан-гурма ишлэри апарылды. ЕЗни заманда, кекэлтмэ бир-лиЗинин 800 мин манат дэ-Зэриндэ бина ва гургулары бахымсызлыг учбатындан секулуб-дагылды,    ©тан ил чарэсизликдэн бирлиЗин борчлары силинмэклэ о, Сабир адына колхоза верилди. Тасарруфатларын муф-лислашмэсинин сабаблари арасында 1986 — 1987-чи илдэ елканин динар ре-кионларындан Левлага мин баш чине мал-гара алынма-сы (2,5 милЗон манат хэрч-лэниб, тезликла малларын хэстэ олдуглары ашкара чы-харылараг хеЗли зэрарлэ эт-лиЗэ верилмэсй), памбыгчы-лыгда рэгэмлэри шиширт-мэк ва кездэн пэрда асмаг нттиЬамы ила 1984 — 1985- чи нллордо в холхозун, 1986 — 1987-чи иллорда 8 колхозун во 1 сов-хозун Зохланмасы, ил-лэрло апарылан истинтаг-лар да вардыр. Токча 1987-чи илда девлета амтааснз амэлиЗЗатла 6455 тон пам-быгын сатылмасы ашкара чыхарылыб. Дузларла адам иат-кола салыимыш, инчи-дилмишдир. ИстеЬсал азал-мышдыр. 1988-чи илда канд тэсэрруфатында чалышан-ларын орта аЗлыг амак Ьаг-гы чамм 135 манат олмуш- ДУР. Ьу Зерда кеяаиа кузашт демак геЗри-мумкундур. Иг-тисадиЗЗат саЬасинда манчэ, истак, хош мерам, ва'дларла кар ашмыр. Тасарруфйтла-рын фэализзэтина душунул-мэмиш мудахиланнн, бу-рахылан саЬвлврин агыр натичаларини арадан гал* дырмаг учун елми чаЬэтдэн асасландырылмыш тадбир-лар ишланиб Ьазырланмалы ва донмадэн. ардычыл ЬэЗа-та кечирилмалидир. Таэссуф ки, бир сыра рэЬбэрлэр коЬна вэрдиш-лардэн ЭЯ чека билмир, маневр етмэк учун Заранмьцп Зени шараит ва имка^йтар-дан бачарыгла нотифадэ етмирлар. КеЬна тэфэккур лэнк дэЗишир. Бунуила бела. амаЗин ташкилинин ва стимуллашдырылмасынын му тэрэгги формаларынын тэт-биги саЗасинде сон ики илдэ раЗонумузда тасарруфат-ларын игтисадиЗЗаты хеЗли кучланмишдир. Кечан ил раЗонун тасарруфатлары 30 милЗон манатлыг маЬсул ис-теЬсал едарак, 5,3 милЗон манат халис калир котур-мушлар. Канд тасарруфаты истеЬсальшын рентабеллик савиЗЗэси 21 фаиза чатмыш-дыр. Зэрэрла ишлэЗан тэ-сарруфатларын саЗы минимума енмиш, аввэллар зиЗан верэн истеЬсалат бвл.мелэ-ри ва саЬэлари За лагв олун-муш. За да Зенидэн гурул-мушдур. Колхозчуларын, совхоз фэЬлалэринин орта аЗлыг амак Ьаггы 185 манат ол-мушдур. ИралилеЗишин эсас сэ-бэби торпага саЬиблик Ьисси-нин артырылмасыдыр. Ьазырда 31 мин Нектар экин са-Ьесинин 80 фаиздан чоху ичарэчилэрин еЬдэсиндэдир. АЗры-аЗры тэсэрруфатлар ва тэсарруфатдахили истеЬсалат болмэлари ичара усулу ила ишлаЗирлэр. Бир сыра коллективлэрин Зуксок игтисади костэричиларэ на-ил олмалары ичарэнин перс-пектнвлиЗини костарир. «Га-рабаг» колхозунда Шамама ЭлиЗева ва Имран Эскаро-вун, Н. Нариманов адына колхозда Паша ПашаЗевин. Самадабад совхозунда Адил Эскаровун ичара белмалэри Левлах шэраитиндэ Ьар Ьек-тардан 26 — 28 сентнер памбыг, 28 — 36 сентнер тахыл элдэ етмишлэр. Бу. Ьамин ичарэчилэрин чалыш-дыгы тасарруфатларын орта кестэричисиндэн 1,5 — 2 дэфа Зуксакдир. «Гарабаг» колхозунда Имран Эскаровун ичара бол-меси она верилэн мустэгил-ликдэн бачарыгла истифадэ едарак. Нала биринчи чалым-да от Зыгымы узрэ мугави-лэ оЬдалиЗини Зеринэ Зетир-миш, Ьазырда Зонча тоху-му истеЬсалына башламыш-дыр. Бу гиЗмэтли мэЬсул Ьэм колхоза. Нам да мугави-лэ гиЗмэтлари ила башга алычылара сатылачагдыр. ЕЗни заманда о, 30 баш ча-мыш да бэслэЗир. Ичара комплексли характер дашы-Зыр. Тахылчылыгын инкиша-фына беЗук диггэт Зетири-лир. Кечан ил тахылын экин саЬасн 2200 Нектар арты-рылмыш, 3440 тон чох тахыл котурулмуш, илк да-фа олараг раЗонда Ьар Ьек-тардан 25 сентнер мэЬсул котурулмушдур. Ву ил 10500 Ьектарда тахыл ¡е-тишдирилмиш. 26828 той тахыл истеЬсал едилмнш-дир. Ьар Ьектардан 25,6 сентнер маЬсул истеЬсал едилмишдир. Ву и ЛИН паЗызында калан илин мэЬсулу учун 12500 Ьектарда паЗызлыг тахыл акилачакдир. РаЗон тарихин-дэ илк дэфа олараг 30000 тон тахыл истеЬсал етмэк план-лашдырылыр. Кандда мулкиЗЗатин мух-талиф формаларынын тат-бигинин вахты чохдан чат-мышдыр. Лалныз мевчуд формалардан тутуб галмаг олмаз. Дикар тарафдан, узун иллэр игтисадиЗЗатда инЬисар сиЗасатинин Зери-дилмэси истеЬсалчыны е'мал муэссисэсиндэн асылы гоЗ* мушдур. Эслинде кэндли оз мэЬсулунун е'малы ва ис-теЬлакчыЗа чатдырылмасын-да иштнрак етмир. Буну нор-мал Ьесаб етмэк олмаз. «Кичик муассисэлэрин тэш-кили ва даЬа да ннкишаф етдирилмэси тадбирлэри Ьаггында» ССРИ Назирлер Советинин 1990-чы ил 8 август тарихли гарары бу саЬадэ муаЗЗон имканлар ачыр. Бизе бела калир ки, асылылыгы арадан галдыр-магда кичик муассисэлер Ьалледичи рол оЗнаЗа билэр. РаЗонда узум е’малы сехи-нин базасында «Эрэш», ти-кинтиси тэ’хира салынмыш эт-сумук уну заводунун базасында эт касилмэси ва соЗудулмасы узрэ «Тэраг-ги», Зунун клкин е’малы узрэ «Гызыл хаз» кичик м\" эссисэларинин Зарадылмасы базар мунасибэтлэринэ ке-чидин илк аддымларыдыр. Ьамин муэссисэлэр ез профили узрэ тэсэрруфатлар-дан алдыглары мэЬсулу е’мал едиб Ьазыр мэ’мулат шаклиндэ истеЬлакчылара чатдырмагла мэшгул олур-лар. Нэзэрдэ тутулур ки, мэЬсул сатышындан ко-турулан мэнфаэтин 50 фаи-зини онлар багланмыш му-гавилэЗэ ва тэдарук едил-миш мэЬсулун мигдарына мувафиг олараг тэсэрру-фатлара гаЗтармалыдырлар. Базар игтисадиЗЗаты тэ-шэббус ва чевиклик тэлэб едир. Харичи елкэлэрйн ширкатлэри ила элагалэр Зарадылмасы бу ишдэ муЬум еЬэмиЗЗэтэ маликдир. JyH ва памбыг истёЬсалы,' онла-рын е’малынДан алынан мэЬсуллар асасында ишлэ-Зэн шэрикли муэссисэлэр Заратмаг учун тэдбирлар корурук. РаЗонда кэндли фермер тасарруфатлары да Зара-дылмышдыр. Онлара 500 Нектар торпаг саЬэси аЗ-рылмышдыр. Илк аддымла-ры угурлудур. Бир мэсэлэ там аЗдын-дыр: кеЬнэ гаЗдада тэсэрру-фатчылыг етмэклэ беЬрандан чыхмаг олмаз. МулкиЗЗатин мухтэлиф формаларынын тэтбигиндэн ^чэкинмэк ла-зым деЗилдир. Тэшэббускар, бачарыглы ва ишкузар адам-лар чэлб етмэклэ чохуклад-лы тэсэрруфат Зарадылма-лы, истифадэсиз галан еЬ-тиЗатлар ишэ салынмаль»-дыр. Лалныз бу Золла рэга-бэтэ таб кэтирмэк, сон мэг-сэд кими сосиал мэсэлэлэ-рин Ьэллини сур’этлэндир-мэк мумкундур. р. НЭСИВОВ, Девлах paJoH Советинин ва нчраиЗЗэ комитэсннин сэдри, республиканын халг депутаты.ДТК 9М9кдашлары: «Т0Р1ШЫМЫЗЫН КЕШИЛЩЭЛШ. I * ...Вврбаша КоравбоЗдан жмшишдвлрр редахея)а1Ш8а. Беш яофор яднлар: Агаля РоЪвмов, Азар Солниов, Ряад ЭЬмадов, Елчвн РаЬнмов, Вагяф Расулов — республика ДТК-ньш амэкдашлары. Узлэриндан Зоргунлуг Зох, чотия сезилан асабнлнк. нараЬатлыг, наразылыг Ьисс олунур. СоЬбатямиз узаи-дыгча, фнхирлар чезалавнб дуЗуелар ачылдыгча, бу аЬ-взл-руЬяЗЗавнн сабаблари Заваш-]аваш аЗдындашыр. Агалн РаЬнмов: Августун 19-да КоранбоЗда иднк. АЗын 22-да Шэфэг кэндн Зйхынг лыгына намэ’лум дэатэла-рин Зыгылмасы хэбэрини ал-дыг. Ьадиса З^РИна кетдик. Ертэси кун 17 Зук .машы-ны — Ьар биринда тэхминэн 20 — 25 нафэр силаЬлы Шафаг кандинин фермасы-нын 70 — 100 метрлиЗин-дэ калиб даЗанды. Ахшам саат 19-дан 23-э кими пу-лемЗотдан ва гумбараатан-лардан, снаЗпер силаЬларын-дан аташ ачмага башлады-лар. Ахшам саат 23-дан сонра ермэнилар ЗашаЗан Га-рачинар канди тарафдан ата-ша тутулдуг. Азар Салимов: СаЬарн кун саат 9.50-дэ канди ва бизим мевгеЗимизи кутлави атэшэ тутдулар. Гошгар Ьэ-сэнов башындан, курэЗин-дэн ва аЗагындан Зараланды. Мен аЗагымдан гэлпа Зара-сы алдым. СубЬ чагы ма-шынлар канда лап Захынлаш-дылар. Биз артыг онларын саггаллы сифатларици ва аЗинлариндаки Совет Орду-сунун сэЬра формасьшы апаЗдын корурдук. Онлар кэ#{До ики тарофдэн — го-биристан ва (}^рма истигама-тиндэ Ьучума кечмишдилар. ЕЗни заманда, биздэн километр Зарым аралыда олан Шафаг — КоранбоЗ Золу арамсыз аташэ тутулурду. Онлар бунунла бизим арха ила алагамизи кесмэк исто-Зирдилар. СнаЗпер силаЬла-рынын ва иричаплы пулем-Зотларын, топларын дорур-дуру даЬшэтли ЬараЗ-Ьашир канд чамаатыны ваЬимаЗэ салмышды. Ьамы горху ичиндэ гачмага уз тутмуш-ду. Эмакдашларымыздан бир нечаси деЗуш мевгеЗин-дан чыхыб канда кетмэли олду. Чамааты дезума, саб-ра чарырмага башладылар. Элбэттэ, онлары гынамырыг. елиЗалын чамаат. ушаглар ва гадынлар на едэ билар-дилер?.. Августуи 25-дэ ва 26-да дв tjn вващ|1вт тмфвр oiy-иуб. AJioi ^дв шита нов-гелоршош днвирывв abJob М01ШИ даирвсыщдаа Ржад, Вагиф •• Влиии жоитуви^а одубдар. Риад ОЬмадов: Ьам да го-лумдая Зараландым, 70 фа-из ешитма габилиззотинн итирдим. Аячаг Зека сагам, ушагларыма Ьа1аи ола било-чаЗом. Бос Тофиг Элакбор-линии (О, Делимаммадлидаи калан кенуллулардэн иди) дорд керпа баласынын тале-]и неча олачаг? ПартлаЗыш-дан сонра езума келанда кезуме илк саташан Тофиг олду — марминин дивардан гопардыры даш сифэтини апармышды. Агадя РаЬямов:    Гарара алмышыг ки. марЬум досту-музун аилесини дарда гоЗ-маЗаг, онлара еэ амак Ьаг-гымыздан мадди З^рдым кесторак. Рявд ЭЬмадов:    Бунунла. елбетте. онун анлосинин За-расы саралмаЗачаг. Вурасы да вар ки. душмандан алды-рын зербаЗа дезмак олур. Ьунарин вар, взумузунку-лорин зарбасине дез. Де-Зушда неча иштнрак етмэ-Зимизи, Зараланмарымызы сеЗлэмакла еЗун.мок фикрин-дэ дезилик. ГэтиЗЗан. Бу, бизим борчумуздур. Бир аз озумуэа калан кими Зена ендэ олачагыг. «Азадлыг» гаэетннин 4 сентЗабр homi синда Тапдыг ГулиЗевин «Г рышыгдан сонра... Aejym» ад-лы зазысында бело бир чум-ла вар: «Артыг «чиддн ома-лиззатлар» габары pajona квтирилорак ад газандыр|Ыл-мыш ДТК гаЬраманлары Зена да пеЗда олублар...» СоЬ-бет бизим Ьаггымызда ке-дир. Дорруданмы уч Зериндан галпэ Зарасы алмыш во чар-лаЗысындан тарпана билма-Зон Гошгар Ьасоков, Зара-ланмыш, 11 кун асл низами гошунла уз-узе даЗанан, Ьор-бин чаЬаннам езабларына гатлашан орлаклар Коран-боЗа «су буландырмага» ка-либлермиш? Май Зухарыда-кы сатирларин муоллифини архада Jox, КоранбоЗда, Га-захда, Гарабарда деЗуш мев-гелоринда кермак истардим. Онда З^гин ки, бела Зазмаэ-ды... Елчян РаЬнмов:    Бир    ма- салаки унутмаг олмаз. ДТК доЗуш амелиЗЗатларьша го-шулуб. Ахы бизим функсиЗа-мыз тамамила башгадыр. Лакин Ватаиимизин башы узэрини алмыш тэЬлукани дэф етмак учун биз силаЬа сарыл.мышыг. Техника во чанлы    гуввалари    биздан гат-гат устун олан душман- ларимиэ беда онлара коста-рилон мугавиметин 10Гчуно тоеччуб галмышлар. Бизим тачрубели амакдашларын апардыры иши Зера вур-маг. эн азы инсафсызлыг-дыр. Вагиф Расулов:    Бу кун ДТК-вын республика табе-лизннэ кечирилиб милли теЬлукасизлик назирлиЗине чеврнлмаси мэоолеси Ьалл едилир. Биз буну алгышла-Зырыг ва умид едирик ки, тэЬлукасизлик орган ларын-да кезланилан дазишик-лкклор АзарбаЗчанын мус-тагиллизинин, арази бутев-луЗунун ва девлат тэЬлукэ-сизлиЗинкн та’минатына куч-лу тс«ан верачак. Инди АзарбаЗчанын ан агыр кунларидир. Калин Ьар биримиз ез иддиаларымызы. талэбларимизи бир канара rojar, халгымызын. респуб-ликамызын башынын устуну алмыш rapa булудлары го-ваг. ДеЗирлар дард инсанла-ры бирлэшдирир. Бизимсэ Гарабар боЗда дэрдимиз вар. ВаЬид ЭЗИЗОВ, Сабир ИСМАДЫЛОВ, «ХГ»-янн мухбирлори. ПАМБЫГ Е’МАЛА ВЕРИЛИР МаЬлыч чыхымы м ке1ф||^8Т jaxuibiAHp АэарбаЗчав иамбыры |ырыдыр, hap кун памбыгта-инздаио заводларына иии тояларла маЬсул катярилир. Таза памбыг дарЬал е'мала аернлир. МаЬлыч таЗлары бнрбаша аябарлара, талварлара дашыяыр. Республика Канд Тас^руфаты ва Эрзаг НазнрляЗн памбыг е’малы ндарасяння раяся Мирза М9ММЭД0В саЬбата бела баш-лаЗыр: JoA Ьа]атдыр, ]ол мэдэни1|этдир де1ирии. Лакин кима бэлли де|ил ки, |олларымыз на кундэдир. Асфалт у^ун hap чур хаммал аз республикамызда ола-ола бу aa3HjjaTa неча harr газандырасан? Кэрак hap ра]онун, hap шэЬэрин, кичичик бир сехи, истеЬсалат саЬаси олсун. Дэвачидэ ела бела да едиблер. Бурада 62 немрали }ардымчы 1ол саЬасинда ГУДРОН е'малы сехи ]арадылыб. Нала етан иладэк jon epTyjy компонентлари Уфадан, Грозныдан алынырды. Инди сехде hap кун 40 — 50 тон битум истеЬсал едилир. 1ени cei. -4- 36 немрелн тесерруфатларерасы |Ол тикинти саЬесинии коллектиам —- иш нчрачысы Елшад hycejNOB^ асфалтЗаЗан Ьабмл Абы|ев, машинист МаЬмр Начафоа Деаечииии Гагарин кучесини абедлашдырырлар. -4- Тезе есфалт кетнрилиб. Фото Вафмг Салмамовуидур. КИМСЭСИЗЛЭР УНУДУЛМУР ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА! абонементе лолжен быть проставлен оттиск кассовой машины. При о(1)ормлении подписки (переадресовки) без кассовой Мишины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпели отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки) Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания блайк абонемента с лоставоч-ной карточкой запблняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Союзпечати. Заполнение месячных клеток при переадресовании издания. а также клетки «ПВ—^^МЕСТО» производится работниками предприятий связи и Союзпечати. СУМГАЗЫТ (мухбиримиз-дан). ШэЬар Советитаин Ич-paH'jja Комитэси    Абшерон pajoHynyH Ca-paj    гэсабэсин- дэки 7 немрали    интернат м а КТ аба Ьамн л и«    кемэЗ'Ини Захшылашдыр.маг барэдэ гэг ,рар гэбул етмишдИ'р. СумгаЗытлылар    эвваллар да хэста ва кжмссОИз ушаг- ларьш проблемлари ила ма-рагланыр, таЬсшщн ва тэрби-Занин сэ1.мэрэл1И тзшкилиндэ педагожи коллектива Зарды.м кестэрирдилэр. KiH.MjaceHaJe ИстеЬсалат БирлиЗинин кол-лективи тэ’мир ишлариндэ, арзаг ва дарсликлэ тэ’мннат-да нитернат мактэбдеи кема-jHiHH эсиркамасиишдир. ИчраиЗЗа комитэси ез га-рарында маданиЗЗэт ва халг таЬоили ше’аблеринэ, «Ya-внсинтез», «Меишэт кимЗа-сы», «Синтез каучук» Бир-лиЗана,    «КимЗатэ’мир» трестинэ ва дикар ташкилат-лара интернат .мэктеба лазы-ми савиЗЗадэ гаЗгы кестарма-Зи тевсиЗа етмишдир. Охучу сезу АД Д8ЛШ1ДИ, Б8С YHBAH? Мэн риЗазиззат .муаллими-Зэм. РиЗазиЗЗатчылар дэ-гиглиЗи Севан, мучэррэд Ьэ-гигатлари хошламаЗан адам-лардыр. Теассуф ки, ЬэЗат Ьэгигэтлэри риЗази Ьагигэт-лэрэ банзэмир. ЬаЗатын ез ганунлары вар ки, биз он-лары да гэбул етмаЗи бачар-малыЗыг. Биз даЬа кечмишин ганунлары ила ЗашаЗа билмирик. Ьэтта бу куна гадэр мугэд-дэс саЗдыгымыз идеаллары ва шэхсиЗЗэтлэри деЗил, аЗ-ры-аЗры сез ва ифадэлэри, адлары да гэбул етмирик. Бутев республикаларын, шаЬэрлэрин, гэсэбэ вэ канд-лэрин адлары даЗишдирилиз. СиЗаси партиЗалар да башга ад алтында фэалиЗЗэт кес-тармэ>и, заманын сур’этли кедишиндэ бирдэн-бирэ ар-хаиклэшэн, кечмиши Зада салан ва инди мэнфи мэ’-на верэн сезлэрдан гэтиЗЗэт-лэ Заха гуртармагы устун тутурлар. Девран белэд!^). Лаки« ад шэ)ртидир. Ма’на вэ маЬиЗЗэт даЗишилмир. Бунунла элагэдар газетинизин адьшын дэЗишдирилмэсинэ ез мунасибэтими билдир-мэк истаЗирэм. Элбэтте, иллар узуну ej-рашдиЗимиз, адат етдиЗимиз бир чох шеЗлар кими «Коммунист» адындан имтина етмэк да тэбии саЗылмалы-дыр. Инди Робинзон олмаг вахты деЗил. Бу мэ’нада ре-даксиЗа коллективинэ Ьагг газандырмаг олар. «Халг гэзети» халгын Ьагг сезу-ну деЗэн матбу органы ола-чагмы? Бах эсас масэла будур. Ела билирам, узэри-низэ неча беЗук мэс’улиЛат кетурдуЗунузу хатырлатма-га еЬтиЗач ЗохДУР. Халгын гэзети олмаг кими хош мэ-рамы ЬэЗата кечирмэк учун асл сез азадлыгы вэ бу азадлыгдан истифадэ етмэк бачарыгы ' лазы.мдыр. Умид едирик ки, газет тезликла умумхалг трибунасына чев-рилэчэк. Халг сиздэн на ‘тэлэб едир? Ьар шеЗдан зевал Ьэ-гигэт. Догру сезэ завал Зохдур. ЧэмиЗЗэтдэ, елкадэ вэ дунЗада баш верэн Ьади-саларэ обЗектив мунасибети ниЗэ сизин гэзетдэн ejpa«-мэЗэк? Бурократлара, руш-вэтхорлара, вэтэндашларын Ьугугларыны тапдалаЗанла- ра. халг малыны дагыданла ра, МИЛЛИ бирлиЗимизи по-зан сиЗасэтбазлара гаршы барышмаз мевгеЗииизи алдан вермеЗин. Дар аЗагда халг Зена да узуну сиза тутур. Бир тэклифим да вар. Ела билирэм ки. Бакы Ша-Ьэр Советин1у1 рэЬбэрлиЗн бу тэклифэ биканэ галма Зачаг. Республикамызын ан чох охунан ва эн кутлави гэзети саЗылан «Халг гэзе-ти»нин унваны да даЗиш-мэлидир. Мэн редаксиЗанын ЗерлашдиЗи проспекти нэзар-дэ тутурам. ШэЬэрян эн чох кеднш-кэлиш одая бу кучэ- ►, Ва- сннэ «Хвдг проспектя» кынын бурвдвхы эн 6bJyk СВрв1ЫЯ8 нсэ «Хвлг сврв1ы> ады верилсэ ]ахшы олар Куман едирэм гэзетин минлэрлэ охучусу бу тэкли^ фими мудафиэ едэчэкдир. Виз гэзетиняздэн даЬа чох тэшэббус вэ xejMpxah яшлер Ьаггында Зазылар кеэлэЗи*-рик. Кузэранын пислашмэси чо.хларыны абунэдэн мэЬрум етсэ дэ. охучуларын са4ы a3aaMaJa4ar. Буна амин ола билэрсинвз. ПэяаЬ МУСТАФАДЕВ, Ьаасав гэсабэсн. — Илк кунлэрин натичэси умидзеричидир, тэзэ памбыг-дан маЬлыч чыхымы Захшы-дыр, 34 фаизэ чатачагына инам вар. КеЗфиЗЗэт дэ гэ-наэтбэхшдир. Инди памбыг-чылыгда маЬлыч чыхымы асас кестаричи Ьесаб едил-диЗинэ кера бу масэла му-тэхэссисларин хусуси нэза-рэти алтында сахланылыр. Чари илдэ тэдарук мэн-тэгэлэри вэ е’мал муэсси-сэлэри мввсумэ Ьэрт^эфли Ьазырлыг кермушлэр. Эсас диггэт бутун муэссисалэ-)ин фасилэсиз ишлэмэсинэ, иткинин гаршысынъга альш-масына вэ Ьазыр маЬсулун ахырынчы тона гэдэр стандарта уЗгун олмасына je-нэлдилмишдир. МаЬлыч ги|М0тли хам-малдьф. Онун муштэриси даим башынын устундэдир. Сон вахтлар харичи елкэ-лэрин нумаЗэндэлэри илэ апарылан данышыглар за-.маны онлар республикамы-за эт, Заг вэ дикэр эрзаг мэЬсуллары вериб эвэзиндэ маЬлыч истэдикдэрини бил-дирмишлэр. Мэ’лум олдугу кими, етэн илки мэЬсулдан Ьазырланмьш! маЬлычын муэЗЗэн Ьиссэси Ьэмин мэгсэдэ сэрф олунмуш, ха-ричдэн хеЗли эрзаг кэти-рилмншдир. Инди ресчуб-ликамыз мустэгиллик га-зандыгдан сонра ез памбы-рымызын, маЬлычымызын там саЬибиЗик, ондан истэ-диЗимиз гаЗдада истифадэ едиб- фаЗдалана билэршс. Белэ бир вахтда м^лыч истеЬсалынын артырылмасы, онун дунЗа станд^лары сэ-виЗЗэсинэ чатдырылмасы бе-к эЬэмиЗЗэтэ маликдир. эЬз буна керэ республика-кын 17 памбыгтасмизлэма заводунда. 103 гэбул мэн-тэгэсиндэ бир сыра Зенидэ»-гур.ма вэ тэ’мир ишлэри апа-рылмышдыр. Тэкча сон aj-ларда Лэки памбыгтэмизлэ-мэ муэссисэсинин тэмизлэ-]ичи сехиндэ 6 адэд Зени «МеЬнэт» маркалы мишар-лар гурашдырылмыш, Имиш-ли вэ Сарачаллар заводла-рында бир нечэ Зуксэк мэЬ-сулдар агрегат ишэ салын-мыщдыр. МаЬльп киплэри-НИН габлашдырылмасыны тез-лэшдирмэк вэ Захшылашдыр-маг мэгсэди илэ Зэрдаб памбыг заводунда Зени Ьидро-прес гурашдырылмышдыр. Памбыгын гэбулунда. сах-ланмасында ишлэри Jyfr куллэшдирмэк учун 300 адэд ЗуклэЗичи, бошалдычы гурту вэ соручу вентилЗатор алынмышдыр. Бэрдэ вэ Дэлйэммэдли заводларында Зени ири тэрэзилэр lypam-дырылмасына башланмыш-дыр. АЗры-аЗры заводларда вэ мэнтэгэлэрдэ мевсум иш-лэринин ардычыл шэкилдэ апарылмасы мэгсэдилэ эла-вэ бир нечэ тадбир ЬэЗата кечирилмишдир. Бутун бу ишларин керулмасиндэ, Ьа-беле таза маЬсулун е’малы-нын тэшкиливдэ Вэрдадэ-ки ики заводу н, СалЗан, Нефтчала, Лэки, Тартар, Учар памбыгтамизлэма му-эссисэлэринин коллективла-ри хусуси фааллыг кестарир-лэр. Республиканын памбыг-темизлема сэнаЗесинин кучу ну артырмаг. онун имкан-ларында^ х максимум истифадэ етмэк учун Ьэлэ чох иш керулмэлидир. Лакин бир сыра вачиб мэсэлэлэ1жн Ьаллиндэ чэтинликлэр чох-дур. Е’мал муэссисалари-нин аваданлытыньш Ьамысы (преслэрден башга) ©з-бакистандан алыныр. Лакин чох Зерда олдугу кими, Ьэмин республикада да канара мал верилмэсинда чиддн маЬдудиЗЗэтлар гоЗулуб. Она кере аввэллар батлан-мьш1 мугавилэлэрде назэр-дэ тутулан чох шeJи, мэ^ лан, транспортЗорлары, еЬ-тизат Ьиссэлери ва бир сыра башга механиамлари ала билмирик. Ьамчинин харич-дэн алынан полад лентлорэ, чадыра вэ дикар аваданлыг-лара беЗук еЬтиЗач вардыр. ©тан илин сонунда памбы-тын гиЗмэти сорта кера 2— 2,4 дэфа артырылыб. Лакин сонралар елкэда Ьар шеЗин гиЗмэтинин хеЗли ба Ьалашмасы натичэсиндэ памбыгчылыгда Зенидэн чидди малиЗЗэ чэтинлнЗи Зараныб. Чари илин апре-линдэн памбыг киплэри ор-1 туЗунун гиЗмэти 8 дэфэ артырылыб. РеспубликаЗа иса 5 милЗон метр бу чур вртук лазымдыр ки, она да 20 милЗон манат алавэ васаит хэрчланмалидир. Памбыг таЗаларынын устунэ чэкилэн чадыр да хеЗли баЬалашыб. . Бир метри 4 маната олан чадыра 10 дафэ артыг 40 манат гиЗмэт гоЗулуб. Ва-зиЗЗат тэлэб едир ки, памбыгын гиЗматина Зенидэн ба-хылсын, она индики базара уЗгун мунасиб гиЗматлэр го-Зулсун. ШубЬэсиз ки, белэ вачиб масэлэ тезликла ез Ьэллини талачагдьф. ...Тарлалардан Зытылыб тэЬвил верилэн памбыг тон-лары артдыгча е'мал му-эссисэлэриндэ ишин аЬэнки сур’этлэнир. МаЬлыч чыхы-мыны етэн илдокинэ нисбэтэн чохалтмаг, мэнфеэти артырмаг мэсэлелэринэ е'малч!?!-лар инди даЬа беЗук гаЗты кестэрирлэр. Билирлэр ки, бунун хеЗри дэ, мэнфэети дэ езлэрининдир. Муса ЭЛИЛБВ, мухбяря. НАР шнрвеи, MYPasBe, томат пастасы. ЬАЧЫГАВУД (ПхФфв-мяздэя). Лени Зарадылмыш раЗонун игтясадиЗЗатында се-наЗенин хусуси чэкиси арт-магдадыр. ьилдир фэалиЗЗэ-тэ башлаЗан коноерв заво-дунда бу илин сэккиз аЗында 7 милЗон шэрти банка мэЬсул бурахылмыцщыр. Шир-ван «арынцан Ьазырдаммыш ширэ Ьэвэслэ алыяыр. Саат-да 6 мин бутылка лимонад истеЬсал едэчэк хэттин гу-•рашдырылмасы баша чат-дырылмышдыр. Тезликлэ муреббэ ЬазырлаЗая сех дэ ишэ душэчэк. Кэлэн ил томат пастасы истеЬсалына башламаг нэзордэ тутулмуш-ДУР. ;