Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 11, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 11, 1992, Baku, Azerbaijan Чумэ кврушу Тофиг Дадашов Ьарададыр? Охучулар бу су ал л а редаксн]амыза тез-тез мурачн-эт еднрлэр. Ьамы марагланыр кн, уРэклэРи oxyjaH, вах тилэ ирн салонларда мурэккэб психоложи тэчрубэлэр ну* Majmn етдирэн, минлэрлэ тамашачынын мэпэооэтини га-занан парапсихолог индн нэ илэ мэшгулдур? Тофиг Дадашовла онун 8-чи мнкрора^ндакы муали-чо мэркэзиндэ кврушдук. — Уч илдир ки, адамла-рымызы пси-екс усулу илэ муаличэ едирэм. Галды мэ-нимлэ элагэдар инфopмacиja гытлыгына, дузу кунаИ взу-мундур. Ьаггымда тез-тез ja зылмасыны ге]ри-чидди са Зырам. — Тофиг, чохдандыр ки, психоложи тэчрубэлэрлэ чы-хыш етмэмэЗиниз, пэрэстиш-карларынызла кениш аудите* риЗаларда керушмэмэЗиниз адамлар арасында муэЦзн нараЬатлыг Зарадыб. Тама-шачы алгышлары учуй да-рыхмырсыныз ки? — Дарыхырам. Мэним учун нарапатлыг кечирэнлэ-рэ дэ миннэтдарам. Психоложи тэчрубэлэрлэ элагэдар де]им ки, онлар мэнэ взуму-тэсдигэ керэ лазым иди. Мух-тэлиф манеэлэрэ, чэтинлик-лэрэ бахмаЗараг бу мэрИэлэ-ни кечдим. — Сиз инди Бакыдасы-ныз. Бу Иэмишэлиндир, Зох-са мувэггэти? — Дузуну деЗим ки, елэ ил к вахтлар да, инди дэ мэ-ни башга-башга елкэлэрэ дэ -вэт едирлэр. Ьамысына рэдд чавабы верирэм. Ьисс едирэм ки, инди мэн бурада лазы мам. — Урэклэрн охумагла, психоложи тэчрубэлэрлэ дун-Зада ад чыхармысыныз. Елэ 1шдисэлэр олубму ки, сизэ мурачиэт едэн адам озуну уз-дэ меЬрибан костэрсин, урэ-Зикдэ исэ башга шеЗ фикир-лэшсин? — Ьэрдэн олур. Амма Ьеч вахт адамларын кизли Ушсс-лэрини узунэ вурмурам. Буну мэдэниЗЗэтдэн кэнар Ье-саб едирэм. Ьэм дэ утаны- рам, истэмирэм ки, гаршым дакы чэтин вэзиЗЗэтдэ гал сын. Бэ’зэн hap Ьансы мэсэ лэ илэ элагэдар мурачиэт ет AhJhm адам мэни алдатмасы илэ гуррэлэнир. Мэн исэ тэ шэккур едиб аЗрылырам. — J а зычы-журналист М. С эм э дин 1987-чи илдэ чыхан «Тофиг Дадашов» китабын-да бела бир Jep вар ки, Ьэлэ мэктэбли оларкэн сизэ кэл-мнш гоншу гадына эринии нэ вахт елэчэЗннн демисияиз. О да Ьэмин кун дунЗасыны дэ* Зишиб. Габагы кермэ дуЗуму сиздэ кетднкчэ кучлэнир, Joxca азалыр? — Нечэ деЗим, мэнэ елэ кэлир ки, бу дуЗум азалыр, тэчрубэ исэ чохалыр. Мэсэ-лэн, бир нечэ ил эввэл Бакы аеропортунда баш верэн Ьадисэ Зэгин ки, Иамынын Задындадыр. ТэЗЗарэни га-чырмаг истэЗэн адам бир нечэ шэрт ирэли сурмушду. Эмэл едилмэзсэ, тэЗЗарэни партладачагыны билдирмиш-ди. Кечэ тэхминэн саат 3 ра-дэлэриндэ мэнэ зэнк чалыб кемэк кестэрмэЗими хаЪиш етдилэр. УмумиЗЗэтлэ, Иэми-шэ криминокен саЬэдэн узаг гачмага чалышмышам. Амма фикилэшэндэ ки, тэЗЗарэдэки арвад-ушаг, кунаЬсыз адамлар тэЬлукэ гаршысындадыр е’тираз етмэдим. НараЬат-лыгдан езум дэ саИэрэдэк ja-та билмэдим. Ьадисэ Зеринэ кедэндэ горхурдум ки, Jyxy-сузлуг мэнэ мане олсун. Амма тэЗЗарэЗэ Захынлашыб mw-наЗэткарла узагдан-узага ун-cHjjaT Зарадан ними hncc ет-дим ки, Ьеч бир бомба-филан ]охдур. ЭмэлиЗЗаты нечэ ке-чирмэк лазымдыр, онлара — АЛФА узвлэрино баша салдым. Бах, бу чур кэркин шэраит Зарананда Ьиссетмэ дуЗгуларым бэрпа олунур. — ЬэЗатда нэЗэсэ тээссуф-лэнмискнизми? — Мэним учун демэк олар. кезлэнилмэз Ъеч нэ Зохдур. Ьэрдэн шэИзри кэзэндэ бэ'-зэн адамлар мэнэ Захынла-шырлар вэ бу заман мэндэ мухтэлиф Ьисслэр Зараныр. 0зуму нараЬат 1шсс едирэм. ШэЬэрдэ кэзэркэн мэни та-нымасынлар деЗэ истэр Москва, истэрсэ дэ Бакы теле-визиЗасынын дэ’вэтини дэфэ-лэрлэ рэдд етмишэм. 1969-чу илдэн бэри тэкчэ бир дэ-фэ телевизиЗаЗа чыхмышам. — Нечэ бнлнрсиниз, сиздэ олан кеЗфиЗЗэтлэр евладлары-ныздан Ьансына кечэ билэр? — Уч оглум вар. Ушагла-рын тэрбиЗэси илэ анамла мэн мэшгул олуруг. БоЗук оглум Едгар учунчу синифдэ, Ел-вин икинчидэ охуЗур. КичиЗи Радении 6 Зашы вар. Мэнэ белэ кэлир ки, сиз деЗэн кеЗ- Раденлэ Елвинэ фиЗЗэтлэр — СеЬбэтэ башлаЗанда ха-Ьиш етднннз ки, сизи сиЗасэ-тэ чэкяэЗим. Амма озунуз дэ керурсунуз кн, АзэрбаЗ-чан иустэгиллик газанандаи сонра харнчи довлэтлэрин она марагы хеЗлн артыб. Сиз-чэ, Ьансы олкэ илэ элагэдэ даЬа боЗук угур газана бнлэ-рик? — Лалныз РусиЗа илэ. Би-лирэм бу чавабымдан сонра тэбии олараг «НиЗэ?» суалы ортаЗа чыхачаг. Уз вурма-Зын, ачыгламаЗачагам. — СеЬбэтниизнн кедншин-дэ белэ бнр фикнр дэ дедн-низ кн, муалнчэ илэ мэшгул олмагыныз кечичи характер дашыЗыр. — Елэдир, мэн иысанла ры бир-биринэ ^ахынлашдыр-маг учун беЗнэлхалг эЬэмиЗ-Зэтли xejnpxah ишэ башла-маг ниЗЗэтиндэЗэм. Бу har-да тэхминэн ики аЗдан сонра мэ’лумат верэ билэр^м. СеЬбэтн Зазды: А гагу лу НИФТЭЛИДЕВ. ТУ аг « СЕКПАЬЯЫН 11 л» талмиаиЦсы 7.30. «Хош кэрдук». СаЬар программ. 9.05. ЧебЬе хеттми-дан. 9.10. Мусмги таг ■ими идеи ¡ерпеглер. 9.35. 1урд Заддашы. 10.15. Бадии фиям:    «А»чута». 1&00. Хабарлар. 16.05. Чизки филмлари. 16.25. МеЬмы да бир аскардир. 18.45. Раклам. 18.50. Бизим »суча—Аэадлыг. 1950. Телефакс. Имформаси^е программ (рус дилинде). 20.00. Раклам. 20.05. Пенчереме а) гоиуб. 20.20. Жуй». 20.50. Чеб-Ьа хаттиидаи. 20.55. «101 Ьа-дис». Гаранлмгдан—ишмга. 3-чу аарилиш. 21.05. Азарба|чаи Распубликасм Мудафиа Назир-ли)ииин ма*луматм. 21.25. 0да-би асарларии талаЗи. «Гатл куну». Зусиф Самадоглу ила саЬ-бат. 22.25. «Бакы» студ^асы-ныи программ. 23.55. Хабарлар. «Осгаиюию» каналы 600. 1анилмклар. 6.20. СаЬар кимиастикасм. 6.30. «СаЬар». 8.501 Чизки фи л ми. 9.00. 1аии-ликлар. 9.20. ЯохсариЗалы ба-дии талааизи{а филми: «Дарлы-лер да агла)ыр». 10.05. Са|Жат-чилар клубу. 10.50. Чизки фил-ми. 11.20. Мусиги клубу муз. 12.00. 1аииликлар. 12.20. Дард- сериЗалы бадми талааизи|а филми: «БудулаЗыи rajытмасы» »V сариЗа. 13.25. Гысаматражлы 1350. Бадии талааизи)а филми: «iapaca». П сариЗа. 1500. Заииликлар. 15.25. Брич. 1550.    Бизиас    синфи. 16.10. Блокнот. 16.15. «Уолт ДисмеЗ» тагдим адир. 17.00. Ушаглар ва |аии|атмалар учуй учунчу 6aj напхал г талааизиЗа програмлары фастиаалыида. 17.20. Марках 1А00. Заиилик-лар. 18.25. Эхлаг га|’далары. 18.55. Инсаи    аа ганум. 19.25. Ушаглар учуй филм. 19.50. Ма'чузалар    маЗдаиы.    20.45. «Мачаниэ xajpa галсыи, бала-лм>1». 21.00. Заииликлар. 21.40. Бадии филм: «Ьач вахт даныш-ма, Ьач вахт» (А6ШУ. 24.00. За-ниликлар. 00.20. «вид» таг дим адир. 01.101 ИстираЬат вахты. «9усиЗа» каналы 8.00. Хабарлар. 8.25. Ишку-зар адамын вахты. 8.55. «Нота Бана» студи)асы. 9.35. Усталар. 10.3Ю. Теннис. 11.20. «М— Траст». 11.35. Екэотика. 12.35. Асу да аахт. 1350. Бадии тала-•Hxnja филми:    «Санта-Барба ра». 13.40. (Каидли суалы. 14.00. Хабарлар. 16.00. Талабмржа. 16.30. Кичик коисарт. 16.45. Пе-ралал дунга. 17.30. Заиилимлар. 17.45. Чамаблар—)Олдашлар. 16.00. «Уолт    ДисиаЗ»    таг дим адир. 20.00. Хабарлар. 20.20. hap кун баЗрам. 20.30. Коисарт. 21.00. Аато — moto идмаиы аламиида. 21.30. Криминал хабарлар. 21.40. Cajjap театр. 23.00. Хабарлар. 23.20. Калии, аЗырд адак. 2330. мИ» Ьерфин-даи сонра... 24.00. Бадии филм. — АЗЭРБАЗМАН РЕСПУБЛИКАСЫ мэдэнилет НАЗИР ЛИ1И АэамжмАн давлат АКАДЕМИК ОПЕРА ЕВ БАЛЕТ ТЕАТРЫ Ш. Ахуидом «калин гамсы» Сэкимэ Исма}ылова    л Аз»рба)чам Республмкасыныи эмакдар артисти Баба МаНмудоглу * А зэрба |чан Расау б л икас ынын эмэкдар артисти Тамаша саат 19-да башланыр. Билетлар театрын кассасында Нар кун саат 10«даи 19-дан сатылыр. Чамал д и г г а л Бакы шин заводунун наздиндаки «Инам» коо-перативи муассиса, ташкилат раЬбарларинин вэ фарди автомобил суручуларинии назаринэ чатды-рыр киг анержи, хаммал ва материалын ги|мвтинин |уксалмасила элагэдар олараг шинлэрин бэрпа помети сент|абрын 16-дан тэхминэн 50 фанз арта-чаг. MEРИД ИЛ И харнчи мадонн алдгэлар шнркати Ашагыдакы маршрутлар уара турист сафар* лари ташиил адир: '    ПОЛША    —    4    кун МАЧАРЫСТАН — 4 кун -Ф- TYPKHJ0 — CyPHJA (Нахчыаандан, aafljyTa-сыз — 7 кун) ЧИН — 4 кун -Ф- ИРАН — 5 кун Санадлар hap кун «ЧЭНУБ» меЬманханасында 305-чи отагда габул адилир. Талафон: 98-79-38. Ох учу    ларышх&Ьиши илэ Дев лат тэшнилатларыны назаринэ! вэ Г.    “'    *X3ePBAJ4AH    РЕСПУБЛИКАСЫ    ДвВЛЭТ    ИГТИСАДИНАТ    ВЭ    ПЛАНЛАШДЫРМА    КОМИТЭСИНИН    БАШ    ГИШЭТЛЭР    ИДАРОСИ Ч0РЭК МвЬСУАЛАРЫНЫН JEHH ГШМеТЛЭРИНИ Е‘ЛАН ЕДИР UpejcxypaHT JMi 001-1992-07 ЧвРЭК ВЭ ЧвРЭК-БУЛКА МЭ'МУЛАТЛАРЫНЫН 1992-чи ИЛ CEHTJAbPWH 7-Дан ГУВВЭЗЭ МИНЭН ПЭРАКЭНДЭ САТЫШ ГИЗМЭТЛЭРИ Мэ'мулатын ады Техники санадлар Уиуи нашу 0лчу ваКиди (грамла) Паракандэ сатыш ги|*матм (рублла) AaapóajnaH 4epajM, чэки вэ jaxyA эдэдлэ — Ьэмчинин — Ьэмчинин «Дэрнэкул» Hepdjn, эдэдлэ — Ьэмчинин Ьугда nepdjn, гэлибдэ вэ фэршдэ биширилмиш; чэ-ки вэ jaxyfl эдэдлэ — Ьэмчинин — Ьэмчинин — Ьэмчинин — Ьэмчинин % — Ьэмчинин батон вэ |а кэрпич фор-малы — Ьэмчинин Кишикзов nepajn, фэршдэ биширилмиш, эдэдлэ Курчу nepojn, эдэдлэ Азэрба|чан Республика-сы РСТ 567-86 Азэрба|чан Республика-сы ТШ 12-91 ДУИСТ 27842-88 ■»— кэпэкли 1000 8-00 икинчи 1000 * 9-00 биринчи 900 10-00 икинчи 630 6-00 биринчи 860 9-00 кэпэкли 1000 8-00 икинчи 770 7-00 биринчи 800 8-00 биринчи 1000 10-00 биринчи 1500 15-00 эла э'ла биринчи вэ икинчи неа ун гарышыгы A39p6aj4aH Республика- сы РСТ 80-82    биринчи 800 9-00 500 6-00 790 8-00 960 10-00 i I I I I I I I I I I I I I Аээрба|чвн Раслубликасы Даалат ИгтисадиЦат ■а Планлашдырма Комитаси Баш Ги|матлар Идарасмиин 1992-чи ил 4 ce*rrja6p тарихли 38 иамрали гарары ила тасдиг адилмишдир. БЭТЭНД АШААР! | СуфрЭАЭрИМИЗИН I I I • ,1 pyjyHi ! нх вшшш «аа! Баш редитор Т. Т. РУСТЭМОВ Тэ'сисчи: «Халг гэзети»иин журналист коплвк-тиви. Учредитель: Журналистский коллектив «Халг газети» Редвкси)анын унваиы: 37015В, БАКЫ Ш01.0РН БвЯГК ДФНИЗ КУЧвСИ, 1В. Твлефонлар: м.'лум« унун - М-М-М. тфсрш** -муКаснблик — 91-34-21, коррмтврмр — 22-12-24. Невбэтчи редактор: Е ГЭДИРОВ. Чапа низаланмалыдыр: 23.00 Имзаланмышдыр: 23.000. МВ14 Ч 1 а 3 4 5 в 7 в 9 Ì0 11 13 13 14. М I 3 Э 4 8 в 7 в. Вим, «AjMtJiu» ашраиммна мибмсл Тнрвжм 25.745. Снфарнш 5848 ;
RealCheck