Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 11, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТЙ + и CEHTJAW mi-w «л н> ш ДГИВ: CEHTJABPblH AfblP ИУИЛВРИ Даглыг rapa<Sar Мухтар BнлaJoтиндэ демэк олар ки, hap пуп аташ сэслэри ешидилир. кунаЬсыз адам* ларын ганы такулур... Aaap<JeJvaH Респ^^ликасы дахили ишлар назиринни 6и-риачи муавими Р. X. Мам-мэдов Азаринфёрмун мух-бирино демниадир ки, ермэнн скстремнстлэри }ара!шыш бвЬран вззи))9тиндан чых-мага, агыллы разылашма]а ^)еналдил0н hap чур hapa-«атлэри радд едэрак, бир сыра террорчулуг амэллари-на Joл верарэк, ермэки ич-масы ила наоарцэ тутулан диалогу эслиидо позмушлар. Сон вахтлар Ермэнистан-дан калан ]араглылар xej-ли фааллашмышлар, бу исэ ез нввбэсиндэ гаршыдурма-libm кучланмэсииа, ганлы тоггушмалара сабаб олур. Тэкча ону rejA етмак кифа- ]атднр. ки, бу ИЛИИ такчэ c€HTja6p а]ында ДГМВ-дэ 10 нафэр aэapбajчaнлы вэ 5 нэфар ермани Ьелак ол-муш. 21 азарба]чанлы вэ 6 ермани ]араланмышдьф. Вутун буилар ДГМВ-да OHCV3 да коркин олан BaaHj-1этп даЬа да мураккэблэш-дрчаф. Mиллl^jjэтш^дэн асы-лы олмаЗараг    республика- нын hap бир сакининии тэЬ-лукеснзли1и е’тибарлы ша-килдэ горунмалыдыр. Бу-тун 4HHaj0T фактларына дайр амали]]ат-ахтарыш тэд-бирлари карулур, нстинтаг аларылыр. Рекионда днич-ли]ин вэ эмин-аманлытын барпасына ]внэлднлэн кон-крет тадбирлар-кермак учун Аза)рба]чан Республикасы Дахили Ишлар НазирлиЗи-нин бир груп мэс’ул ишчиси ДГМВ-ja кетмишдир. (Азаринформ). бу /олларда кадар да шар, умид да ХОЧАЛЬиД СИЛАЬЛЫ БАСГЫИ CeHTjaÓpbtH 10-да саат 5.30-да Хочалы шаЬэ^ ринин саминлари 1ухудан кучлу партла]ыш во аташ сэслари!® ч>jalHiмышлap. Вр* мани гулдур дасталори Даш-булаг ва НоракуЬ истигамаг-ларинд!ан шаНэрин узартио алов Загдырырдылар. Вас-гынчылар автомат ва пулем-1отлардаЫ <^Ала;»н» типли ракетлардэи атэш ачьф-дыЛвр. TaxMííHoH бир чакаи силаЬлы басгын нати-час^нда шаКэр сакинларин-Д0Н б(ири алм.уш, алтысы арыр ]араланмьш1дыр. Japa- ланлардан «киои ушагдыр. Бир сьфв -ичтимаи биналар ва JamajbUD евлари задела«-мшидир. Зарэрчэкэ(нлар Агдам ра-¿он хэстахаь^сына roj№ мушдур. MappaiHiJje шв’ба-сиизш мудири Исраил Гул**-j€B ма’лумат вермишдир kw, такчэ сон уч кунда хэстоха-на1а Даглыг Гарабагда« 27 ]аралы кэтирилмишдир. Он-лардан бешшшн eaaHjJarH Нала ДО арырдыр. ЗнДаддин СУЛТАНОВ, «ХГ»-шш мухбнрн. Ивдмрдмк. Таза макнлан Канча — Лачын jo-Ч лунуи лап башлаирычыида бир саатадак лаикммали олдуг,. булдоэарлар rajanapw чапараг jony кеиишлаидирирдилар, Башга чара ]охдур. Бу кун Муроа |Олу блокада шарантимда jauialaH Калбачарин, лап ела Дарлыг Гарабагыи ааарба|чаи-лылар jauiajaH бир неча кэндинии ^акана |Олудур. На гадар ки rap дола|лары алма|ыб, иши баша чатдырмаг лазымдыр. ' 34 намрали Ханлар ¡ол иаглиИат ндарасннин булдоэар-чиси Галандар Эсадоа, баш муНаидис Чалал Бади]еа, иш ич-рачысы Шакир hycajnoa ]ояун чакилишинда иштирак адан ¡уэларча Намкарлары кими бир ан да раНатлыг билмирлар. JoA иншаатчылары чатин рвя)аф шараитинда, 3 мим метр Ьундурлукде ишле|ирлер.    . Адамлар газетден олдугумузу билам кими бизи даара|а алырлар.    ^    . Бу ]ерларин дардм-сари гуртаран дв|ил. Имарат Гарааид канд мактабинин муаллими ФарЬад Маммадоаун неча ази-зини ермани гасбкарлар гетле |етириблар. Инди да Ьузрлу-дур. Амма даНа чох чамаатын га1гыларындан саЬбат ачыр. Аэарбв]чанлы кандларини ropyjaH милисларин 4aTMMAMjMHAaH. арзаг гытлыгындаи, баЬалыгдам даиышыр. Бу адамларын дазумуиа hejpaH касилирсан. Атасыныи гучагына сыгынмыш бу карпа, карасан, оизим иаслин иалар чакди|ини билачакми? О ба^у|амачан бу сыл-дырым, hap дола)ымдан газа бо}лаиан ¡оллара ajHa кими ас-фалт дашаначак. hap najW3 TOj машыилары Фото Ч. Ибадовуидур. Советлар )ени шарантда ЛЕРЛИ hAKHMHJJ3T: О НЕЧЭ ОЛМАЛЫДЫР? „ масалаяв мавгЕпаР мтхтэпиф опа вилэр. анчаг гахлыларын ез еахышы, еэ тслуву вар------ V барэдэ хвклифлэр иш- лэ Ьэракет eiMeJw? Базар Гахьш )ерли hawumjjart халг елчиларв г«м канз халг лепутатла- изаЛ едилэ билар ки, гафил оргаши    -t J, ЪаэырласынГ Гэбул мунасибэтлэрмшя ьвскяя- оришларывда чидди струк- галдырылаи оы С^мти    optaja    sbixa«    пулами    де-    Ьимир.    б^га^^Гу^    ™уш    ба^да    «Йфиахтда    бутун    тур    д»тли1ияв    башлш-    rajra,    «ла    Ja^ руГасас»_^нларьш..^а КИ, aKcapnjJaTHH кундалик-дан хабэрсиз олмасы, депу-татларын тэ’чили «мэслэЬат- 1ЫН    Советлэрин    ан фэал иш- руоа эсасаи опларьш шшштр    г----- канд Советинин депутатла-    ^иракы олмадаи Ьалл етмак    истигамэт ве1жр, магбул бил-    66jaHHAH6 тэсднг еднлмасн- Ас-п«« «а,.»..,___  -    сннин осл« «ï*jr. 1-0  -------- ры 03 мачлиола^нда канд    де]ил.    Лаки«    Сове-    дикларини иса 1ерл« шара- двр.    ■? Советлао Ьаггьшда гуввада    ]этлари jox иди.    Совети сэдри вазифэсини лэгв    * алиндэ ела бир 1ур«дик    «та уЗгунлашдырмага чалы-    ощун pajacar nej алшнв А» ^аТ?аТда^1^^^    Икиичи    мэсала    даЬа    чох    етмиш, бутун caлahиjjaт ичра-    Бу'^    M¿^a    шырл5|р Cecc«JaJa Ьазыр- хнлн внтнзаиы. 1ь.™шма?ь!    Анчаг    ахтарсаныз'    .„JaS®    «Народн^епута«    журна-         ““    --    —    О-    «nv бинин 6а’з1лорнна гаранлыг наразылыгын кеку да бун-    мугавимэтэ    раст    кал-    лынын    саЬифаларицда    С^т-  .....  c\r,fi>vr’rn.    ПЯТ1К1П- Ьапч-маочлик. дава-    „л г»..чги MvanKiinnrHiHiia    де-    Алмалы. п\лл\канд, »./ары    паттин иш тэчоубасиндэн 6ahc галмасы табиидир. Элбаттэ. бунларын о гэдэр да ahoMUj-jarn Jox иди, талам-талэснк-лнк да мосалэнин MahHjJaTH-нн кнчилтмирди. Депутатла ра кэлдикда иса авваллар-дэ олдугу кими даЬа Ьеч ким дахили каркинлик кечирмир. haMbi езуну сарбэст апарыр, мубаЬиса шараитинда олса ^да душу«ДУ^У»7    демэк- дэн чакинмирди НИН депутатларына сарф ела-мир. Депутатлар де]ирлар: Бутун влкада Советларэ иш-ларини ез (й!лдиклари кими гурмагда там сэлаЬи]Зэт ве-pилдиjи Ьалда »и]э бу им-кандан бизда истифадэ едил-масин? Лерли Советларин pajácaT Ье]’этлэри Ьаггында асаснамэ аслиндэ онларын ал- “jaHi^ ¿iiWaK4^ fie-    »ззифзлзр    бирлэш- CHjaHbiH иш1ира по 1/    «ылипмшп    тоопаг    УЗЭОИНДЭ шырлар. CeccHjaJa Ьазыр-    хилн внтнздмы, ядарастма лыг арафасиндэ (бу ан азы    яяя механнзмнднр. О, дс1^ наразылыгын кеку да оун- • мугавимэтэ раст кал- MHccMjajiapDiHci    лынын сэПифаларицда совет-    aj ]арым чэкди) депутатлар дадыр: Ьэрч-мэрчлик, дава- J ^ музакирэсиндэ де- Алмалы. Куллуканд. Сары-    „ш    тачрубэсиндэн    бэЬс    арасында анкет соргусу ке- алнитнн далаш japaдaн кеЬнэ rajfla ^атларын аксар^эти чы- баш, Илису, 3ajaM кенд Ço-    материаллар    кемэ]ими-    чхфилмишдир. Анкетдэ hap т «“i®«, Нкни шяпаитдэ канд Совети-    я«    nahalar.    сес-    ветлари да бела Ьаракат ет- чатды. Ман б«р га]да ола- уч депутатдан бирина алты Истер paJoiiyH. Dar Ьамин ]азылары излaJ«-    суалла мурачиат олунмуш    кацд Сояетлармндэ ншлэрин ^ PajoH Советинин садри    ва беш кундан сонра анкет-    она yjrye апарылмасы яэээр- вэ реопубликанын халг депу- лэр 1ыгылыб таНлил едил- да тутулур. ^ таты кими, манн даЬа чох мишдир. Ма'лум олмушдур гане едан Уралын Свердловск ки. депутатларын 80 фаизи    Эаманын нэбзини вахтын- вила1ати нлэ Омск шэЛэри-    Ьэла сечичи тапшырыглары-    да тутмасаг, да^ишиклнкла- нин ]ерли Советларинда иш-    нын JepH«a JerHpiwMacíiHa    рнн MahHjJaTHHH, ]ахшы ва Ларин тэшкилидир. Гэрара    башлама]ыб. Сабаб peJOH    пис тарафйни ва^тында дуда душундулиу    p^jacai Ье]’этлэри Ьаггында — канд'Советянин баявн- ли1и каяд Советлэринин аг- калдик ки. Ьэмкарла<)ымы-    H4pa»JJa «омитасинин ва    Jy6 дарк еда <5«ллР^ак Jena дан чакинмирди.    асаснамэ аслиндэ онларын ал-    Депутатлар    мээттэл    га-    лына Ьарадан кэлиб? СеЬбэт зьш иш тачрубэсшш eJpoH- онун мувафиг Сесся1адан магсэд каядда    голуну барла]ыр. тэсарруфат    ^ *сорушурдулар ки. ахы    заманы буну кизлэтмэдилар:    мак учун Ьэмин Jepnapa адам    идара ва тасарруфат    мэ руз .««МЛмнЙилн!»? сон rol- Р811б4>»риндэн асылы    нэ    Совет, нэ ha-    e«jac„ истигамати paJOH Со- кондзрэк. PaJoH Совегонии    Ж'    ymjSÎ магдая 1э’ня халг депутат-    jara салыр, самэрали гарар-    кими Пэт? Дуздур, мевчуд    ортинин с€сси1асындан алыб-    pajacar hej эти тяи««лат вини    ahaMftJJar вермамалари,    Гах paJOH    ^    Y* «"Гсове^я^Гса^р^яЛ    габ_ул"^етмакдан чэ» ^Кера^Жп масал^    ^'данми {<oм«ccиJaлaJ> лэ бир га«аатэ кэлдилэр к«, нчтямая тэсэрруфатын ннкя-шафы учуй а1рылмыш тор-паглардая caaaju галан тор-паг фондлары — ерушлэр, бнчэяэклэр, ehTHjaT торпаг-лар, haJarJaHU саЬэлм ке-чяр каяд Советяяия баяан дирилмиш, торпаг узэриндэ Советлэрин Ьугугларынын бэрпа олунмасы барадэ pajón Совети гаршысьшда мэ-сале галдырылмышдыр. Лэгии сорушачагсыныз ки, бела бир структур дajишик-ли1и кэнд Советлэринин аг- ячракомуя сэдри вазнфадэ- рир. рнян, функсн1аларыяы. Пабе- кетурэ«. Кэнд ХДС ичраи) ла Советнн ндараетмэ меха-    «лмитагинин    садри    «лэ низмняя ваЪяд апаратда вэ бнр элда бярлэн|дирмэндан, CoBeTKHjHH мазнснидаки торпаглары ХДС-иин ез Jy-рясдяхся1асыяа кечирмэк hy- ja комитэсинин садри «лэ Совет садринин гajFЫлapы ej-«н олдугу Ьалда бир вазиф^ н» ики jepa 6влма]э нэ eh-THja4 вар? Советнн садри Ризван Омаров Ьам да- тэ- га]да]а кера сосиал мэсэла-лар ва тикинти-гурашдырма «шлари ила канд Совети мэшгул олмалыдыр, ди кал бу вахтачан Советнн hyryr-лары'кагмз узэриндэ галыб. о61ектларии тикинтиси. ма- ¿орруфатын '    ба.^ь.сь«^: ИДИ. Гум канд депутатлары-    бела чыхыр ки, нын о/лэ бнр\аш^усу на-    лик да онун инки pajoHfla. чох куман кн.    тисадииат республиканьш взунда би-    ичракомун оинчидир балка да бу. аша-    Эли]ева, на иш кврэчэ]шда гы пиллэдан ола« Советлар    озу ДЭ бнлмяр. Y4YH нлк «РУ^УР да!;““;;?-    “лакш ли]и саЬэсиндэ атылан чид- кора си яла колхоз идара hej эти езу мэшгул олур, канд Со-ветннин кимэса бир гарыш торпаг BepMaja . cэлahиjjaти чатмыр. Вэтэндаш Toçiar ис-TajaHfla колхоз идара hej ати-на. ев тикдирэндэ исэ Совета мурачиат ед-ир. Кврунду-jy кими мантиг позулур. /^л/-/'м1ягктмг1лн ялыб-    ,пэ1асат    hej эти тэшкялат ИШИ    anaMwjjar вериал^лт»**«,    tax pajvn ветинин сесси1асындан алыо    ше'-    путатлар тврвфиадон гадды-    «щи« хе1рнна олан тэшв^ лар, лакин масэланин Ьэл    ^огяния мудири А. Гшша]ев    рылан MacaJiaJa диггат Je-    бускарлыгы, ахтарьцц ва та- линда канд депутатлары сэр-    др^ыг Свердловск вила]ати^    тирмлмамэсидир. Онларда«    пынтылары тэгдирэла]игдир. бает Ьарэкат едиблэр. ^ на кедиб гajытмbШIДыp. Со- 50 фаизинин (канд ]ерлэ1рин* Ьэм да ]ахшы палдыр ки, - Мэнмо бу ranvHayJ-    ™тлв№ ишлэр«н 1енндэн    да 40-45 фа«зи«ин) .^м»    вурада    J«’ гпгм Ьял?мп — лё|э оеспуб-    гурулма«:ында, игтисадчыла-    тапшырыгы joxflyp. Эксэр    ни.лaшмajэ бирдофалик кам- ^ tanr npnvra^H ^aioH    оын д«ли илэ двсвк. исла-    депутатлар ез сечичнларила    пани]а ки.ми бахылмыр. «Сан мл? депутаты С^вет^ш«    ^лар    апарылмасында. да-    вахташыры керушэ билмир    деме Сошп ?^ycyîî^r^X    ф|£и |^?*Ждафииш^    HiníS чевярмак Г^мХГ^Жир^ ди JaTbr;^aí¡3t«    ГГвКиид„р“^о^ ишларимизи таза талэблэр    Сизча, кэнд jepлapиндa ислаЬат кечярилмэсяна лу- тэ}«ндан во бахымындан гураг. Мэсалэ ¿    олмаг мумкун-    зум вар. бурасындадыр ки, сон вахт- дурму?    Элбатю, сесси]ада пяп бип гьша оеспублика-    ^    __ та кечирмэк бачарыгындан P«Y7    mSS£.H,    яшшь — Дузуна галса, мантиги    гаоао    чыха%аг    Д» апарылан «слаЬатларын (Нэтдэн бел» до олмалыдыр. [5?    анкет    соргусу    кн-    игтнсадн вэ сосяал нетичэлэ- Тэт ^рдаГсоЖа депу- ринэ - бу барода даиышмаг. лары 4-VDC1"«"!-.    татларын    Ьамысы    чэлб    нонкрет рвгом нмкан вэ шэраит ]аратмаг    ^    , 1|Л11Ло m|vv/4xi xAw«**«---- бусэ*~^0лдикдэ исэ: бу да ез-    Sia тапшьфшщ^^ лэрининкидир ва ceccnja де- дан    ^    куря-    тя-гурашдырма вэ абадлыв путатларын ез ирадэси «ла    синш!    з®^а^"ыз де-    яшларя кермак мэгсэдилэ чагырылыб. CeccHjaHbiH ке-    хылды.    колхоз вэсантиидэи    а]ырма- чирийама!« барэдэ Неч paJOH    путатла^ан    и^рат ]ени    колгоз Советинин озупа мэ лумат    hej эт тэсдиг    еииэ верилмэсинни    муикУ"' 8epнлмэjиб. Сабэбн онунла    дсмакднр ки,    ганунверичи    сада у Гишлэнмэсина, тэкмнллэшди.- Колхоз. 1ахуд 3« бела мэсэлэлардэ херш «1^ь“ьада мае улинэт д    ^    рд^бэрлари ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА! !!а абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой МИШИНЫ.    , При о»|)ормлении подписки (переадресовки) без кассовой Mdimtiibi на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцие»! об оплате стоимости подписки (переадресовки ) Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания блайк абонеА^ента с доставоч-ной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво. без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Союзпечати. Заполнение месячных клеток при переадресовании издания. а также клетки «ПВ-МЕСТО» производится работниками предприятии связи и Союзпечати. п а F bi шеЬрэтлэндирон ofya Взтаннмиз .AaapôajMaH. онун KeaaaanjH ва не'мэтла- р« зардан кечирилмиш, умуми'- jep аАрылмасы милл« тэЬсил лэшдрфилмишдир.    ва xapôHja «шина фа]дв ве- ШубЬасш. JySifleJ« кбЧир- рэрдн. С0»1бат кетса да бу kyhíW«k pajoHAa Зэрдаби музе}« japa- &,sr™ü" л"«    Ss'p.%.îTï,Æb думузун елэ огуллары вар    мухтелиф таобирлар кечири- — Зч>Давииин гызы. респуб- и^а ГеГ^ГнУТчал^р“ SS«    ^Wep^. hX    кдк    гызлар    мэктаби: шеНрэтлэниб учалыр. мэркэзлэри ним» бутуи дуи;    л1.пи Бела си.малардан бири да ка- }ада таныяьф.    îaKna    {екунпашлымшмасы-    Гаоибсолганын    вэ    даврунун лан «л анадан олмасынын мин маарифчиликдэн башл^ 150 иЛли}и тамам олачаг Ьасан 6aj Ээрдабидир. Бв}ук маарифчи. тэбиатшунас вах-тила AYHjaja каз ачдыгы Зэр-даб кандннин адьшы емру Oojy ез ады ила гоша дашы-мышдыса, ннди бу }ерлэр Зардабинин ады «ла таны-ныр. Бу кун халгы учун омру-ну шам кими арит.м«ш бир инсаныи ави}}этли hajax jo-лу. MyajjaH иллардэ нурлу хатирэсина душан аг лакэлэр кезлэримиз гаршысында да-JaHbip. Бали, бнз Ьамымыз бу luaxcHjjarHH гаршысында чох борчлу}уг. Е'тнраф едэк ми. pajOHy-музда Зардабинин адьшын эбадилашдирилмаон. " канч мыш халгымызын бв}ук ва занкин бир тарихи деврунуи голуну тамсил едир. Зэрдаб-да Зарадыласы музе] XIX ас-рин оону -ва XX эсрин ав-вэллэряндами Азарба}чаньж, хусусан • Kypôojy обасынын о вахткы коркаминн ва ha- абидасинян го1улмасы 6oJyk JaT тэрэини акс етдирэн бир ар^муз^р. очаг кими «эзарда тутулма-    ‘^M.WJiaii^^y- ны арзу едарлар. Индчдан бу 6BjpaMa пазырлыг кору- Эардаб» омрумун мэ*-налы довруну Бакыда Jaim-•мышдыр. шэЬарин коркэмли }ерлэрмнде« бирннда онун коркэмли алими РеЬим 6aJ Мэликовун • адларынын эбэ^ днлэшдирил.моои на фаали}-^лари барэда соЬбэт ачыл-масы, ]азылар верилмаси je-ринэ душарди. ^ ^ BoJyk арзулар саЬиби, «э-чяб амеллар твшнэсн h. Зар-дабтяш хатирэси эн бо}ук Ьормата ла}игдир. Онун бнр чох а^лары бу кун да муД* рилан jeHH тарихимизда h. учун республика пвкумэгинин рик хобардарлыг, халга хид  1%г%м«мя rxt.i. «ва M&nAutfiifi« HaütfDJiHlmiilH матд Зардаби мафЬуму Ьэгиги гн] мэтини алмалыдыр. * Ьэсэ« 6aj Салим 6aj оглу Маликов — Ззрдаби«4ш аяа- УЧУН pcwiiywiBWMi    4^11»    ------—— ВЭ Мадани11ат Назирли}инин мэтэ чагьфыш кими саслэ-кема]и лязымдьф. Pajo« заЬ- нир. BeJyK галбли «нсан jya маггкешлэрииин бу хаЬиши ил аввэл хэбэрдарлыг едир-Мэликов — Ззрдаби«4ш аяа- элагодер ташкилатлара чат- ди ки. на гадар шиь1г сть дан олмасынын 150 илли^ини дырылмышдыр. Таоссуф ни. зи алдаданлар ^Штнча кечирмэк барэда Зэрдабинин Ьа]ат Joay, ел- тэЬонл един ки, муфтахорла- Sysfes r&rrsïï..K sr™s"wsri?,^ "Ж-s „л Sï ÆsSS ¿a.'iS'rSKEÆri.’ï S-«^=»rrt“ S.™A.”=»'S МИТЭСИНО №p сыра такляф-лэр дахил oAMyiiWP. By кун- нш кврул.мушдур. Бнр кол 1 хоз. бир мактаб. бир к^*чэ ады. Вассалам лэрнндэ Зардабияю! ярота в» онун Ьаггынде тэрб»)авм Йта1.“л«^да ара сыра    магоримлара    кифа]*,»    гадар балад олмаг лемштр. Фарасвт БИЛАЛОВ. Зардвб рв|ояу Ьакимлор аяласи \ МУАЛИЧе-САГЛАМЛЫГ КООПЕЕАТИ1И Т9ШКМЛ ЕДИЕ Губада бу анлэни таны-ма]ан аз адам тапылар. Онун башчысы Саатмирзэ Мирз9}ев онкологдур. узун иллэр ра}онларарасы онко-ложи диспансера раЬбэрлик едиб. индн пенсиДачыдыр. Арвады Самира Багьфова ушаг Ьэкимидир, Ьазырда pajoH мэркэзи хастэхана-сында ишлэ}ир. ВЭТук оглу Елдар урологдур, Галаалты санатори}асында муалича олунанлара хидмат едир. Кэлини Севинч да бу сана-тори]ада чалышыр, кннеко-логдур. Гызы Пэрванэ Аббасова" Азэрба}чан Елми-Тэдгигат Тибби Реабилита-CHja вэ Тэбии Муалича Амиллэри Институтунда иш* лэ}ир. О да Ьэкимдир. Бу беш нэфэрин тэшэббусу ила «Истису» муаляча саг ламлыг кооперативи тэшкил етмак гэрара алыныб. Кооператив неча фэали}}эт кос-тэрэчэк, онун узвлэри Ьан-сы хэстэликлэри .муалича едэчэклэр? — Халтан кэндинии ja-хынлыгында ики кумурдлу су M8H6ajH вардыр. — С. Мирзэ}ев сеЬбэтэ башла}ыр: — Биринин cyjy 48 — 5(), дикаринии cyjy 36—38 дэрэчэ Ьэрарэтлэ чыхыр. Онун муалнчэви ahaMHjJatH халга чохдан мэ'лумдур. Нэ вахтса бурадакы сал raja-нын ичэрисиндэ су Ьевзаси Joнyлyб-ДYЗЭЛДилиб. Ьовза-дан Ьам ванна кими истнфа-дэ едиблэр. h9M да cyjyHy ичиблэр. Улу кечмишимиз-дэн }адикар галмыш Пирэ-кэкул бабанын мэгбэрэси буранын мугэддэс очаг ол-дугуна далалэт едир. Кооператив ачмагдан мэгсэдимиз бу очага пэнаЬ кэтирэнлэра ихтисаслы тибб хидмэти кестэрмакдир. Cyjyn KHMja-ви тэркиби Азэрба}чан Елмлар Академи}асынын ху-суси л^боратори}асында oj-ранилиб. О, урэк-д^мар, эсэб, дэр», Ьарэмэт-истютад. хроники HHTOKCHKacHja. токси- 1КИ полиневрит, бе}ин дамар-ларынын атеросклерозу, rapa 4Hjap, мэ’дэалты вэзи, вд }оллары хэстэликларинин Муалкчэсиндэ бе}ук самэрэ верир. Лакин муаличэ}э кэлэн-лэр учун ннди)адэк лазыми шараит }арадылма1ыб, су мэнба}инин имканларындан там истифадэ едилма}иб. Ьеч олмаса )оллар саЬмана салынма}ыб. Кооператив да ишэ ела }олдан башла}ыб. Масафани гысалтмаг мэгсэдилэ исти су мэнба}инэ CHja-зэн шэЬэриндэн }ол чэкил-мэси планлашдырылыб. — Кооперативдэ хастэлар ванна ва палчыг муаличэси алачаг. масаж олуначаг. фи-TorepanHja хидмэтиндэн ва кинеколожи хидмэтдэн ис-тифада едэчаклэр, —• С. Мирза}ев билднрир. — Он-лары эрзагла тэ*мин етмак учун }Дрдымчы тэсарруфат да JapaTMar ниЛ8ТИНдэ}ик. амма торпаг а}рылмасында бурократик манеэлэрлэ уз лэширик. Кэрпич сехи ач-маг учун ссуда истэ}ирик, банкда кет-кэлэ салырлар. Шэфа очагына електрик хаттй чэкилиши да }убады лыр. PajoH халг депутатлары Советинин H4paHj[j8 комита-си бу нэчиб ишдэн кэнарда галмамалы, проблемлярин Ьэлличдэ кооператива ]ахын-даи кэмак костэрмалиднр. Ввряэ ЭСЭДОВ. «ХГ»-ян> |гух(й1ря. ;