Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 11, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 11, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТЙ + и CEHTJAW mi-w «л н> ш ДГИВ: CEHTJABPblH AfblP ИУИЛВРИ Даглыг rapa<Sar Мухтар BнлaJoтиндэ демэк олар ки, hap пуп аташ сэслэри ешидилир. кунаЬсыз адам* ларын ганы такулур... Aaap<JeJvaH Респ^^ликасы дахили ишлар назиринни 6и-риачи муавими Р. X. Мам-мэдов Азаринфёрмун мух-бирино демниадир ки, ермэнн скстремнстлэри }ара!шыш бвЬран вззи))9тиндан чых-мага, агыллы разылашма]а ^)еналдил0н hap чур hapa-«атлэри радд едэрак, бир сыра террорчулуг амэллари-на Joл верарэк, ермэки ич-масы ила наоарцэ тутулан диалогу эслиидо позмушлар. Сон вахтлар Ермэнистан-дан калан ]араглылар xej-ли фааллашмышлар, бу исэ ез нввбэсиндэ гаршыдурма-libm кучланмэсииа, ганлы тоггушмалара сабаб олур. Тэкча ону rejA етмак кифа- ]атднр. ки, бу ИЛИИ такчэ c€HTja6p а]ында ДГМВ-дэ 10 нафэр aэapбajчaнлы вэ 5 нэфар ермани Ьелак ол-муш. 21 азарба]чанлы вэ 6 ермани ]араланмышдьф. Вутун буилар ДГМВ-да OHCV3 да коркин олан BaaHj-1этп даЬа да мураккэблэш-дрчаф. Mиллl^jjэтш^дэн асы-лы олмаЗараг    республика- нын hap бир сакининии тэЬ-лукеснзли1и е’тибарлы ша-килдэ горунмалыдыр. Бу-тун 4HHaj0T фактларына дайр амали]]ат-ахтарыш тэд-бирлари карулур, нстинтаг аларылыр. Рекионда днич-ли]ин вэ эмин-аманлытын барпасына ]внэлднлэн кон-крет тадбирлар-кермак учун Аза)рба]чан Республикасы Дахили Ишлар НазирлиЗи-нин бир груп мэс’ул ишчиси ДГМВ-ja кетмишдир. (Азаринформ). бу /олларда кадар да шар, умид да ХОЧАЛЬиД СИЛАЬЛЫ БАСГЫИ CeHTjaÓpbtH 10-да саат 5.30-да Хочалы шаЬэ^ ринин саминлари 1ухудан кучлу партла]ыш во аташ сэслари!® ч>jalHiмышлap. Вр* мани гулдур дасталори Даш-булаг ва НоракуЬ истигамаг-ларинд!ан шаНэрин узартио алов Загдырырдылар. Вас-гынчылар автомат ва пулем-1отлардаЫ <^Ала;»н» типли ракетлардэи атэш ачьф-дыЛвр. TaxMííHoH бир чакаи силаЬлы басгын нати-час^нда шаКэр сакинларин-Д0Н б(ири алм.уш, алтысы арыр ]араланмьш1дыр. Japa- ланлардан «киои ушагдыр. Бир сьфв -ичтимаи биналар ва JamajbUD евлари задела«-мшидир. Зарэрчэкэ(нлар Агдам ра-¿он хэстахаь^сына roj№ мушдур. MappaiHiJje шв’ба-сиизш мудири Исраил Гул**-j€B ма’лумат вермишдир kw, такчэ сон уч кунда хэстоха-на1а Даглыг Гарабагда« 27 ]аралы кэтирилмишдир. Он-лардан бешшшн eaaHjJarH Нала ДО арырдыр. ЗнДаддин СУЛТАНОВ, «ХГ»-шш мухбнрн. Ивдмрдмк. Таза макнлан Канча — Лачын jo-Ч лунуи лап башлаирычыида бир саатадак лаикммали олдуг,. булдоэарлар rajanapw чапараг jony кеиишлаидирирдилар, Башга чара ]охдур. Бу кун Муроа |Олу блокада шарантимда jauialaH Калбачарин, лап ела Дарлыг Гарабагыи ааарба|чаи-лылар jauiajaH бир неча кэндинии ^акана |Олудур. На гадар ки rap дола|лары алма|ыб, иши баша чатдырмаг лазымдыр. ' 34 намрали Ханлар ¡ол иаглиИат ндарасннин булдоэар-чиси Галандар Эсадоа, баш муНаидис Чалал Бади]еа, иш ич-рачысы Шакир hycajnoa ]ояун чакилишинда иштирак адан ¡уэларча Намкарлары кими бир ан да раНатлыг билмирлар. JoA иншаатчылары чатин рвя)аф шараитинда, 3 мим метр Ьундурлукде ишле|ирлер.    . Адамлар газетден олдугумузу билам кими бизи даара|а алырлар.    ^    . Бу ]ерларин дардм-сари гуртаран дв|ил. Имарат Гарааид канд мактабинин муаллими ФарЬад Маммадоаун неча ази-зини ермани гасбкарлар гетле |етириблар. Инди да Ьузрлу-дур. Амма даНа чох чамаатын га1гыларындан саЬбат ачыр. Аэарбв]чанлы кандларини ropyjaH милисларин 4aTMMAMjMHAaH. арзаг гытлыгындаи, баЬалыгдам даиышыр. Бу адамларын дазумуиа hejpaH касилирсан. Атасыныи гучагына сыгынмыш бу карпа, карасан, оизим иаслин иалар чакди|ини билачакми? О ба^у|амачан бу сыл-дырым, hap дола)ымдан газа бо}лаиан ¡оллара ajHa кими ас-фалт дашаначак. hap najW3 TOj машыилары Фото Ч. Ибадовуидур. Советлар )ени шарантда ЛЕРЛИ hAKHMHJJ3T: О НЕЧЭ ОЛМАЛЫДЫР? „ масалаяв мавгЕпаР мтхтэпиф опа вилэр. анчаг гахлыларын ез еахышы, еэ тслуву вар------ V барэдэ хвклифлэр иш- лэ Ьэракет eiMeJw? Базар Гахьш )ерли hawumjjart халг елчиларв г«м канз халг лепутатла- изаЛ едилэ билар ки, гафил оргаши    -t J, ЪаэырласынГ Гэбул мунасибэтлэрмшя ьвскяя- оришларывда чидди струк- галдырылаи оы С^мти    optaja    sbixa«    пулами    де-    Ьимир.    б^га^^Гу^    ™уш    ба^да    «Йфиахтда    бутун    тур    д»тли1ияв    башлш-    rajra,    «ла    Ja^ руГасас»_^нларьш..^а КИ, aKcapnjJaTHH кундалик-дан хабэрсиз олмасы, депу-татларын тэ’чили «мэслэЬат- 1ЫН    Советлэрин    ан фэал иш- руоа эсасаи опларьш шшштр    г----- канд Советинин депутатла-    ^иракы олмадаи Ьалл етмак    истигамэт ве1жр, магбул бил-    66jaHHAH6 тэсднг еднлмасн- Ас-п«« «а,.»..,___  -    сннин осл« «ï*jr. 1-0  -------- ры 03 мачлиола^нда канд    де]ил.    Лаки«    Сове-    дикларини иса 1ерл« шара- двр.    ■? Советлао Ьаггьшда гуввада    ]этлари jox иди.    Совети сэдри вазифэсини лэгв    * алиндэ ела бир 1ур«дик    «та уЗгунлашдырмага чалы-    ощун pajacar nej алшнв А» ^аТ?аТда^1^^^    Икиичи    мэсала    даЬа    чох    етмиш, бутун caлahиjjaт ичра-    Бу'^    M¿^a    шырл5|р Cecc«JaJa Ьазыр- хнлн внтнзаиы. 1ь.™шма?ь!    Анчаг    ахтарсаныз'    .„JaS®    «Народн^епута«    журна-         ““    --    —    О-    «nv бинин 6а’з1лорнна гаранлыг наразылыгын кеку да бун-    мугавимэтэ    раст    кал-    лынын    саЬифаларицда    С^т-  .....  c\r,fi>vr’rn.    ПЯТ1К1П- Ьапч-маочлик. дава-    „л г»..чги MvanKiinnrHiHiia    де-    Алмалы. п\лл\канд, »./ары    паттин иш тэчоубасиндэн 6ahc галмасы табиидир. Элбаттэ. бунларын о гэдэр да ahoMUj-jarn Jox иди, талам-талэснк-лнк да мосалэнин MahHjJaTH-нн кнчилтмирди. Депутатла ра кэлдикда иса авваллар-дэ олдугу кими даЬа Ьеч ким дахили каркинлик кечирмир. haMbi езуну сарбэст апарыр, мубаЬиса шараитинда олса ^да душу«ДУ^У»7    демэк- дэн чакинмирди НИН депутатларына сарф ела-мир. Депутатлар де]ирлар: Бутун влкада Советларэ иш-ларини ез (й!лдиклари кими гурмагда там сэлаЬи]Зэт ве-pилдиjи Ьалда »и]э бу им-кандан бизда истифадэ едил-масин? Лерли Советларин pajácaT Ье]’этлэри Ьаггында асаснамэ аслиндэ онларын ал- “jaHi^ ¿iiWaK4^ fie-    »ззифзлзр    бирлэш- CHjaHbiH иш1ира по 1/    «ылипмшп    тоопаг    УЗЭОИНДЭ шырлар. CeccHjaJa Ьазыр-    хилн внтнздмы, ядарастма лыг арафасиндэ (бу ан азы    яяя механнзмнднр. О, дс1^ наразылыгын кеку да оун- • мугавимэтэ раст кал- MHccMjajiapDiHci    лынын сэПифаларицда совет-    aj ]арым чэкди) депутатлар дадыр: Ьэрч-мэрчлик, дава- J ^ музакирэсиндэ де- Алмалы. Куллуканд. Сары-    „ш    тачрубэсиндэн    бэЬс    арасында анкет соргусу ке- алнитнн далаш japaдaн кеЬнэ rajfla ^атларын аксар^эти чы- баш, Илису, 3ajaM кенд Ço-    материаллар    кемэ]ими-    чхфилмишдир. Анкетдэ hap т «“i®«, Нкни шяпаитдэ канд Совети-    я«    nahalar.    сес-    ветлари да бела Ьаракат ет- чатды. Ман б«р га]да ола- уч депутатдан бирина алты Истер paJoiiyH. Dar Ьамин ]азылары излaJ«-    суалла мурачиат олунмуш    кацд Сояетлармндэ ншлэрин ^ PajoH Советинин садри    ва беш кундан сонра анкет-    она yjrye апарылмасы яэээр- вэ реопубликанын халг депу- лэр 1ыгылыб таНлил едил- да тутулур. ^ таты кими, манн даЬа чох мишдир. Ма'лум олмушдур гане едан Уралын Свердловск ки. депутатларын 80 фаизи    Эаманын нэбзини вахтын- вила1ати нлэ Омск шэЛэри-    Ьэла сечичи тапшырыглары-    да тутмасаг, да^ишиклнкла- нин ]ерли Советларинда иш-    нын JepH«a JerHpiwMacíiHa    рнн MahHjJaTHHH, ]ахшы ва Ларин тэшкилидир. Гэрара    башлама]ыб. Сабаб peJOH    пис тарафйни ва^тында дуда душундулиу    p^jacai Ье]’этлэри Ьаггында — канд'Советянин баявн- ли1и каяд Советлэринин аг- калдик ки. Ьэмкарла<)ымы-    H4pa»JJa «омитасинин ва    Jy6 дарк еда <5«ллР^ак Jena дан чакинмирди.    асаснамэ аслиндэ онларын ал-    Депутатлар    мээттэл    га-    лына Ьарадан кэлиб? СеЬбэт зьш иш тачрубэсшш eJpoH- онун мувафиг Сесся1адан магсэд каядда    голуну барла]ыр. тэсарруфат    ^ *сорушурдулар ки. ахы    заманы буну кизлэтмэдилар:    мак учун Ьэмин Jepnapa адам    идара ва тасарруфат    мэ руз .««МЛмнЙилн!»? сон rol- Р811б4>»риндэн асылы    нэ    Совет, нэ ha-    e«jac„ истигамати paJOH Со- кондзрэк. PaJoH Совегонии    Ж'    ymjSÎ магдая 1э’ня халг депутат-    jara салыр, самэрали гарар-    кими Пэт? Дуздур, мевчуд    ортинин с€сси1асындан алыб-    pajacar hej эти тяи««лат вини    ahaMftJJar вермамалари,    Гах paJOH    ^    Y* «"Гсове^я^Гса^р^яЛ    габ_ул"^етмакдан чэ» ^Кера^Жп масал^    ^'данми {<oм«ccиJaлaJ> лэ бир га«аатэ кэлдилэр к«, нчтямая тэсэрруфатын ннкя-шафы учуй а1рылмыш тор-паглардая caaaju галан тор-паг фондлары — ерушлэр, бнчэяэклэр, ehTHjaT торпаг-лар, haJarJaHU саЬэлм ке-чяр каяд Советяяия баяан дирилмиш, торпаг узэриндэ Советлэрин Ьугугларынын бэрпа олунмасы барадэ pajón Совети гаршысьшда мэ-сале галдырылмышдыр. Лэгии сорушачагсыныз ки, бела бир структур дajишик-ли1и кэнд Советлэринин аг- ячракомуя сэдри вазнфадэ- рир. рнян, функсн1аларыяы. Пабе- кетурэ«. Кэнд ХДС ичраи) ла Советнн ндараетмэ меха-    «лмитагинин    садри    «лэ низмняя ваЪяд апаратда вэ бнр элда бярлэн|дирмэндан, CoBeTKHjHH мазнснидаки торпаглары ХДС-иин ез Jy-рясдяхся1асыяа кечирмэк hy- ja комитэсинин садри «лэ Совет садринин гajFЫлapы ej-«н олдугу Ьалда бир вазиф^ н» ики jepa 6влма]э нэ eh-THja4 вар? Советнн садри Ризван Омаров Ьам да- тэ- га]да]а кера сосиал мэсэла-лар ва тикинти-гурашдырма «шлари ила канд Совети мэшгул олмалыдыр, ди кал бу вахтачан Советнн hyryr-лары'кагмз узэриндэ галыб. о61ектларии тикинтиси. ма- ¿орруфатын '    ба.^ь.сь«^: ИДИ. Гум канд депутатлары-    бела чыхыр ки, нын о/лэ бнр\аш^усу на-    лик да онун инки pajoHfla. чох куман кн.    тисадииат республиканьш взунда би-    ичракомун оинчидир балка да бу. аша-    Эли]ева, на иш кврэчэ]шда гы пиллэдан ола« Советлар    озу ДЭ бнлмяр. Y4YH нлк «РУ^УР да!;““;;?-    “лакш ли]и саЬэсиндэ атылан чид- кора си яла колхоз идара hej эти езу мэшгул олур, канд Со-ветннин кимэса бир гарыш торпаг BepMaja . cэлahиjjaти чатмыр. Вэтэндаш Toçiar ис-TajaHfla колхоз идара hej ати-на. ев тикдирэндэ исэ Совета мурачиат ед-ир. Кврунду-jy кими мантиг позулур. /^л/-/'м1ягктмг1лн ялыб-    ,пэ1асат    hej эти тэшкялат ИШИ    anaMwjjar вериал^лт»**«,    tax pajvn ветинин сесси1асындан алыо    ше'-    путатлар тврвфиадон гадды-    «щи« хе1рнна олан тэшв^ лар, лакин масэланин Ьэл    ^огяния мудири А. Гшша]ев    рылан MacaJiaJa диггат Je-    бускарлыгы, ахтарьцц ва та- линда канд депутатлары сэр-    др^ыг Свердловск вила]ати^    тирмлмамэсидир. Онларда«    пынтылары тэгдирэла]игдир. бает Ьарэкат едиблэр. ^ на кедиб гajытмbШIДыp. Со- 50 фаизинин (канд ]ерлэ1рин* Ьэм да ]ахшы палдыр ки, - Мэнмо бу ranvHayJ-    ™тлв№ ишлэр«н 1енндэн    да 40-45 фа«зи«ин) .^м»    вурада    J«’ гпгм Ьял?мп — лё|э оеспуб-    гурулма«:ында, игтисадчыла-    тапшырыгы joxflyp. Эксэр    ни.лaшмajэ бирдофалик кам- ^ tanr npnvra^H ^aioH    оын д«ли илэ двсвк. исла-    депутатлар ез сечичнларила    пани]а ки.ми бахылмыр. «Сан мл? депутаты С^вет^ш«    ^лар    апарылмасында. да-    вахташыры керушэ билмир    деме Сошп ?^ycyîî^r^X    ф|£и |^?*Ждафииш^    HiníS чевярмак Г^мХГ^Жир^ ди JaTbr;^aí¡3t«    ГГвКиид„р“^о^ ишларимизи таза талэблэр    Сизча, кэнд jepлapиндa ислаЬат кечярилмэсяна лу- тэ}«ндан во бахымындан гураг. Мэсалэ ¿    олмаг мумкун-    зум вар. бурасындадыр ки, сон вахт- дурму?    Элбатю, сесси]ада пяп бип гьша оеспублика-    ^    __ та кечирмэк бачарыгындан P«Y7    mSS£.H,    яшшь — Дузуна галса, мантиги    гаоао    чыха%аг    Д» апарылан «слаЬатларын (Нэтдэн бел» до олмалыдыр. [5?    анкет    соргусу    кн-    игтнсадн вэ сосяал нетичэлэ- Тэт ^рдаГсоЖа депу- ринэ - бу барода даиышмаг. лары 4-VDC1"«"!-.    татларын    Ьамысы    чэлб    нонкрет рвгом нмкан вэ шэраит ]аратмаг    ^    , 1|Л11Ло m|vv/4xi xAw«**«---- бусэ*~^0лдикдэ исэ: бу да ез-    Sia тапшьфшщ^^ лэрининкидир ва ceccnja де- дан    ^    куря-    тя-гурашдырма вэ абадлыв путатларын ез ирадэси «ла    синш!    з®^а^"ыз де-    яшларя кермак мэгсэдилэ чагырылыб. CeccHjaHbiH ке-    хылды.    колхоз вэсантиидэи    а]ырма- чирийама!« барэдэ Неч paJOH    путатла^ан    и^рат ]ени    колгоз Советинин озупа мэ лумат    hej эт тэсдиг    еииэ верилмэсинни    муикУ"' 8epнлмэjиб. Сабэбн онунла    дсмакднр ки,    ганунверичи    сада у Гишлэнмэсина, тэкмнллэшди.- Колхоз. 1ахуд 3« бела мэсэлэлардэ херш «1^ь“ьада мае улинэт д    ^    рд^бэрлари ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА! !!а абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой МИШИНЫ.    , При о»|)ормлении подписки (переадресовки) без кассовой Mdimtiibi на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцие»! об оплате стоимости подписки (переадресовки ) Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания блайк абонеА^ента с доставоч-ной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво. без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Союзпечати. Заполнение месячных клеток при переадресовании издания. а также клетки «ПВ-МЕСТО» производится работниками предприятии связи и Союзпечати. п а F bi шеЬрэтлэндирон ofya Взтаннмиз .AaapôajMaH. онун KeaaaanjH ва не'мэтла- р« зардан кечирилмиш, умуми'- jep аАрылмасы милл« тэЬсил лэшдрфилмишдир.    ва xapôHja «шина фа]дв ве- ШубЬасш. JySifleJ« кбЧир- рэрдн. С0»1бат кетса да бу kyhíW«k pajoHAa Зэрдаби музе}« japa- &,sr™ü" л"«    Ss'p.%.îTï,Æb думузун елэ огуллары вар    мухтелиф таобирлар кечири- — Зч>Давииин гызы. респуб- и^а ГеГ^ГнУТчал^р“ SS«    ^Wep^. hX    кдк    гызлар    мэктаби: шеНрэтлэниб учалыр. мэркэзлэри ним» бутуи дуи;    л1.пи Бела си.малардан бири да ка- }ада таныяьф.    îaKna    {екунпашлымшмасы-    Гаоибсолганын    вэ    даврунун лан «л анадан олмасынын мин маарифчиликдэн башл^ 150 иЛли}и тамам олачаг Ьасан 6aj Ээрдабидир. Бв}ук маарифчи. тэбиатшунас вах-тила AYHjaja каз ачдыгы Зэр-даб кандннин адьшы емру Oojy ез ады ила гоша дашы-мышдыса, ннди бу }ерлэр Зардабинин ады «ла таны-ныр. Бу кун халгы учун омру-ну шам кими арит.м«ш бир инсаныи ави}}этли hajax jo-лу. MyajjaH иллардэ нурлу хатирэсина душан аг лакэлэр кезлэримиз гаршысында да-JaHbip. Бали, бнз Ьамымыз бу luaxcHjjarHH гаршысында чох борчлу}уг. Е'тнраф едэк ми. pajOHy-музда Зардабинин адьшын эбадилашдирилмаон. " канч мыш халгымызын бв}ук ва занкин бир тарихи деврунуи голуну тамсил едир. Зэрдаб-да Зарадыласы музе] XIX ас-рин оону -ва XX эсрин ав-вэллэряндами Азарба}чаньж, хусусан • Kypôojy обасынын о вахткы коркаминн ва ha- абидасинян го1улмасы 6oJyk JaT тэрэини акс етдирэн бир ар^муз^р. очаг кими «эзарда тутулма-    ‘^M.WJiaii^^y- ны арзу едарлар. Индчдан бу 6BjpaMa пазырлыг кору- Эардаб» омрумун мэ*-налы довруну Бакыда Jaim-•мышдыр. шэЬарин коркэмли }ерлэрмнде« бирннда онун коркэмли алими РеЬим 6aJ Мэликовун • адларынын эбэ^ днлэшдирил.моои на фаали}-^лари барэда соЬбэт ачыл-масы, ]азылар верилмаси je-ринэ душарди. ^ ^ BoJyk арзулар саЬиби, «э-чяб амеллар твшнэсн h. Зар-дабтяш хатирэси эн бо}ук Ьормата ла}игдир. Онун бнр чох а^лары бу кун да муД* рилан jeHH тарихимизда h. учун республика пвкумэгинин рик хобардарлыг, халга хид  1%г%м«мя rxt.i. «ва M&nAutfiifi« HaütfDJiHlmiilH матд Зардаби мафЬуму Ьэгиги гн] мэтини алмалыдыр. * Ьэсэ« 6aj Салим 6aj оглу Маликов — Ззрдаби«4ш аяа- УЧУН pcwiiywiBWMi    4^11»    ------—— ВЭ Мадани11ат Назирли}инин мэтэ чагьфыш кими саслэ-кема]и лязымдьф. Pajo« заЬ- нир. BeJyK галбли «нсан jya маггкешлэрииин бу хаЬиши ил аввэл хэбэрдарлыг едир-Мэликов — Ззрдаби«4ш аяа- элагодер ташкилатлара чат- ди ки. на гадар шиь1г сть дан олмасынын 150 илли^ини дырылмышдыр. Таоссуф ни. зи алдаданлар ^Штнча кечирмэк барэда Зэрдабинин Ьа]ат Joay, ел- тэЬонл един ки, муфтахорла- Sysfes r&rrsïï..K sr™s"wsri?,^ "Ж-s „л Sï ÆsSS ¿a.'iS'rSKEÆri.’ï S-«^=»rrt“ S.™A.”=»'S МИТЭСИНО №p сыра такляф-лэр дахил oAMyiiWP. By кун- нш кврул.мушдур. Бнр кол 1 хоз. бир мактаб. бир к^*чэ ады. Вассалам лэрнндэ Зардабияю! ярота в» онун Ьаггынде тэрб»)авм Йта1.“л«^да ара сыра    магоримлара    кифа]*,»    гадар балад олмаг лемштр. Фарасвт БИЛАЛОВ. Зардвб рв|ояу Ьакимлор аяласи \ МУАЛИЧе-САГЛАМЛЫГ КООПЕЕАТИ1И Т9ШКМЛ ЕДИЕ Губада бу анлэни таны-ма]ан аз адам тапылар. Онун башчысы Саатмирзэ Мирз9}ев онкологдур. узун иллэр ра}онларарасы онко-ложи диспансера раЬбэрлик едиб. индн пенсиДачыдыр. Арвады Самира Багьфова ушаг Ьэкимидир, Ьазырда pajoH мэркэзи хастэхана-сында ишлэ}ир. ВЭТук оглу Елдар урологдур, Галаалты санатори}асында муалича олунанлара хидмат едир. Кэлини Севинч да бу сана-тори]ада чалышыр, кннеко-логдур. Гызы Пэрванэ Аббасова" Азэрба}чан Елми-Тэдгигат Тибби Реабилита-CHja вэ Тэбии Муалича Амиллэри Институтунда иш* лэ}ир. О да Ьэкимдир. Бу беш нэфэрин тэшэббусу ила «Истису» муаляча саг ламлыг кооперативи тэшкил етмак гэрара алыныб. Кооператив неча фэали}}эт кос-тэрэчэк, онун узвлэри Ьан-сы хэстэликлэри .муалича едэчэклэр? — Халтан кэндинии ja-хынлыгында ики кумурдлу су M8H6ajH вардыр. — С. Мирзэ}ев сеЬбэтэ башла}ыр: — Биринин cyjy 48 — 5(), дикаринии cyjy 36—38 дэрэчэ Ьэрарэтлэ чыхыр. Онун муалнчэви ahaMHjJatH халга чохдан мэ'лумдур. Нэ вахтса бурадакы сал raja-нын ичэрисиндэ су Ьевзаси Joнyлyб-ДYЗЭЛДилиб. Ьовза-дан Ьам ванна кими истнфа-дэ едиблэр. h9M да cyjyHy ичиблэр. Улу кечмишимиз-дэн }адикар галмыш Пирэ-кэкул бабанын мэгбэрэси буранын мугэддэс очаг ол-дугуна далалэт едир. Кооператив ачмагдан мэгсэдимиз бу очага пэнаЬ кэтирэнлэра ихтисаслы тибб хидмэти кестэрмакдир. Cyjyn KHMja-ви тэркиби Азэрба}чан Елмлар Академи}асынын ху-суси л^боратори}асында oj-ранилиб. О, урэк-д^мар, эсэб, дэр», Ьарэмэт-истютад. хроники HHTOKCHKacHja. токси- 1КИ полиневрит, бе}ин дамар-ларынын атеросклерозу, rapa 4Hjap, мэ’дэалты вэзи, вд }оллары хэстэликларинин Муалкчэсиндэ бе}ук самэрэ верир. Лакин муаличэ}э кэлэн-лэр учун ннди)адэк лазыми шараит }арадылма1ыб, су мэнба}инин имканларындан там истифадэ едилма}иб. Ьеч олмаса )оллар саЬмана салынма}ыб. Кооператив да ишэ ела }олдан башла}ыб. Масафани гысалтмаг мэгсэдилэ исти су мэнба}инэ CHja-зэн шэЬэриндэн }ол чэкил-мэси планлашдырылыб. — Кооперативдэ хастэлар ванна ва палчыг муаличэси алачаг. масаж олуначаг. фи-TorepanHja хидмэтиндэн ва кинеколожи хидмэтдэн ис-тифада едэчаклэр, —• С. Мирза}ев билднрир. — Он-лары эрзагла тэ*мин етмак учун }Дрдымчы тэсарруфат да JapaTMar ниЛ8ТИНдэ}ик. амма торпаг а}рылмасында бурократик манеэлэрлэ уз лэширик. Кэрпич сехи ач-маг учун ссуда истэ}ирик, банкда кет-кэлэ салырлар. Шэфа очагына електрик хаттй чэкилиши да }убады лыр. PajoH халг депутатлары Советинин H4paHj[j8 комита-си бу нэчиб ишдэн кэнарда галмамалы, проблемлярин Ьэлличдэ кооператива ]ахын-даи кэмак костэрмалиднр. Ввряэ ЭСЭДОВ. «ХГ»-ян> |гух(й1ря. ;
RealCheck