Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 10, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 10, 1992, Baku, Azerbaijan г-    *♦'* -7 ОСТ 199?    • nmw ■SOa Эсасм 1919-чу илда го)улмушдур. КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СИМСИ ГЭЗЕТ гиммии > та Нар вахтыныз i хе/ир, ИСТЭКДИ о унванладыгыиыз хучулар, ныз | пвр бвзэ мен. губ му яла 1урдумузун мух. таляф бучагларыяын аб-Ьава-сыны, агры-ачыларыиызла ¿авали«, Ьам да арзулстан. ларннкзн кэтнрнр.    Бэ’аэм Ьансыса мэктуб Ьеч бнрн. мнзнн арлыяа кедма]эц мая. зуну ¿ада салыр. Бу куялврда алдыгымыз бяр неча мэктубда    вачиб MacaAaja тохунулур. TejA едвлкр ни, де]ушларда фарг. лаяав аскар lia забнтларнн Ьунэрннян ги]я1атланднрял. масн учун «Азэрба}чанын Мнлля ГэЬрэманы» фахрн ады тэ’сис еднлсо да, табнн кн, бу ады Ьамы1а вермак мумкун де]ил. рМухталяф дарачаларда фаргланмиш ¿урддашларымызын хндматн неча ги]матланднрнлсин?» СеЬбэт ачылан мактублар. да тахмянан бела бнр ох. шар суал саслэннр. Бутун муЬарнбэлэрдэ аша. рыдан.]ухары]а де]ушчула. рнн, забит ва сэркардала. ряи фаргландирилмася да. рэчаларн олуб. |AJpbi.aJpbi мэнтэгэлэрин аэад еднлмэ. снна мера медаллар тэ’сис олунуб. Халгларын 6ejyic тарихи гэЬрэманларынын адына тэ’сис олунмуш ор. ден.медаллар да ¡нар. Олмазмы ки, бнздэ дэ ту. таг дн, «Агдэрэнин    азад едилмасина кара», «Гараба» угрунда де;ушлэрэ    кара», «Динч аЬалннин хилас^днл. маеинда Ьунэринэ кара», Ja. худ «Чаваншнр», «Бабэк», «Короглу», «Ьэзн Асланов», «Мепди Ьусе)нзада»    кнмн ордеа.медаллар та’сис еднлэ? /адымыза салаг ки, кечмнш ССРИ.дэ Ьэтта суда борула. ны хилас pTMaJa, ¿ангын. сендурмэ Ьунэринэ    кара тэлтифлэр вар иди. «МуЬари. ба мустасна ejbir.cajbirjibir, днггэт, гэдирбнланлнк тэлаб едир», Бу фикнр дэ сизин мактубларда башбклэнлэрн. мязэ унваяланыб. ЧЭБКЭ хэттиндэ * Намэрд душман алн ила сенэн очаглар. Азэринформун фотохроннкасы. БАКЫ, 9 ceHTjaÖp (Азэр. информун мухбнри). Гаршы-дан калан гыш арафасинда AaapöaJnaHMH Агстафа ра-JoHyHyn Ерманистанла haM. сэрЬэд бир сыра кэндлэри. нин сакинлэри евсиз-ешик. сиз галмышлар. Аташин да]андырылмасы Ьаггында разылыгы позан ермэни тэрафи дунэн бутун кеча hdMHH кэндлари мухтэлиф силаЬлардан атэшэ тутмуш-ДУР. A38p6aj4aH Мудафиа На. зирл^инин ма’луматына кв. pa. cahapa ]ахын Занки. лан, 4a6pajbui ва Агдам ра. ¿онларынын кэндлари дэ кучлу топ дтэшина тутул. мушдур. Ермэнистан екс. педнейJa корпусунун гуввэ-лэри Агдам pajOHyHfla та’, сир зонасыны кенишландир. Maja, Ba3Hjj8TH ез xeJpHHa flajHmwaJa чэЬд кестэрир. лэр Агдэрэ paJoHyHfla да мевге AeJymnapH кедир. Милли орду бурада азар. бaJчaнлылap JamaJaH канд. лари азад етмэк учун эмэ. .iHjJaTnap апарыр. A3ap6aj4aHbtH чэнуб-гэрб сэрЬвдиндэ, Лачын Ьумаяи-тар дэЬлизи AejHAaH араэи. да да сакитлик }охдур. Opa. дан алынан хабарлара ке. ра, втэн кеча Ерманистан. дан Jyxapbi Гарабага тех. ника, Aejym сурсаты ва чанлы гуввэ катирмак чэЬд. динин гаршысы алынмыш. дыр, Бу кун куморта рес. публика Мудафиа Назирли-Jhhhh аналитик информаси. Ja марказиндан алынан да. гиглашдирилмиш ма’лумата кера, A3ap6aj4aH милли ор. дусунун бурада ¿ерлешэн белмалари душманин силаЬ ¿укланмиш 7 автомашыныны сырадан чыхармышдыр, га. лан 23 машын кери raJwT-мышдыр. Бакыдакы муша. Ьидэчилэр Ьесаб едирлэр ки, Ьадясэлэрин бела кедиши Газахыстан президенти Нур. султан Haaap6aJeBHH Ермэнистан — Asap6aj4aH муна. гишэсинин арадан галды. рылмасына дайр сулЬ та. шэббуслэринин реаллашма. сына мане ола билэр. ГАЧГЫНЛАРА НУМШТАР МРДЫМ BeJнaлxaлг инсаи Ьугуг. лары чэмиJJэтинин нyмajaн. даси Брикитте Габлер Ал. ман^анын <Д]аконишес вJaк» протестант килсаси фондунун двJYш эмaлиJJaты paJoнлapындaн олан гачгын-ларын аилалари учун на. эарда тутулмуш 12 мин ал. ман маркасы ддJэpинд8 Ьу. манитар Japдымыны Азар. бaJчaнa катирмишдир. На. мин Japдым эрзаг мвпеулла-рындан ва дава-дармандан ибаратдир. Брикитте Габлерин На. зирлар Кабинетинда Ьума. нитар Japдым масэлалэри узрэ республика комисси/а. сьгнын узвлари иле кору-шундв Japдымa даЬа чох еЬт^ач Ьисс едилан Аг. дам, Фузули ра;онларына ва Нахчыван Мухтар Рес. публикасынын Садарак гаса. бэсина кендармэк гэрара алынмышдыр. Керушдэ AзэpбaJчaн Рес. публикасы баш назиринин муавини, Ьуманитар Japдым масэлалэри узра республика кoмиccиJacынын садрн Бекар Маммадов чыхыш етмиш. дир. А зарин форм. Матбуат конфранеы - ЖУРНАЛИСТЛЭР НАРАЗЫ ГАЛДЫЛАР МЭЛУМАТ A3ap6aj4aH Республикасы президентинин фэрманы нлэ Aaap6aj4aH Республикасы. нын суверенл^инин ва эра. зи бYтeвлYJYHYн горунма-сында, динч эЬалиннн тэЬ-лукэсизл^инин тэ’мин едил;. мэсиндэ кестэрд^и шэхеи икидлик ва шучаэтэ кора Ьикмэт Баба оглу Нэзэрли;* влумундэн сонра «Азэрба^ чанын Милли ГаЬрэманы» ады верилмишдир. Сен^абрын 8-дэ респуб. черин пaJтaxтымыздaкы ке. лика президенти апараты. рушлариндэн данышмыш-нын бинасында журналист, дыр. Сэфэр гeJpи.pacми ха. лэр учун мэтбуат конфран. рактер дашыса да онун си. сы кечирилмишдир. Кон. ¿аси эhэмиJJэти аз олмамыш. франс Б^ук Британ^анын дыр. Вахтилэ Инкилтэрэ-кечмиш баш назири Марга. нин баш назири ними Азар. рет Тетчерин AзэpбaJчaнa бaJчaнa о гэдэр дэ Jaxшы еэфэринин Jeкyнлapы ва мунасибэт бэслэмэ]эн Мар-Инкилтарэнин «Бритиш пет. гарет Тетчер инди артыг ролеум» ширкэти ила рес. республикамыза башга на. публика Ьекумэти арасында зарла бахыр. бегланмыш сазишэ Ьэср Тээссуф ки. ханым Тетче-олунмушду.    рин Азэрба}чан тэассура. Сэфэрин cHjacH ahaMHj. ¿этиндэн данышаркэн Н. Иб. раЬимов билдирмишдир ки. М. Тетчери Aaap6aj4aHa дэ’-вэт етмэкдэ эсас мэгсэдлэр-дэн бири бутун flyHja ич. THManJJaTHHHH диггэтини республикада кедэн ичти. Man-CHjacH дэJишиклlfкл8pэ Jeн9лтм8к вэ харичи бизнес, менлэри A3ap6aj4aHAa иг. тисади эмэкдашлыга чэлб етмэк олмушдур. Элбэттэ, ханым Тетчерин сафари илк Республика президенти тыны бгфбаша езундэн ешит. бахышдан елкэмнзин Ьеч мэтбуат хидматинин рэЬбэ- мак биза нэсиб олмады. Ам. ¥и HnJa3H ИбраЬимов ханым ма Л. Лунусова билдирди ки, етчерин республикамыза Тетчер республикамызы сафари заманы журналист,    тарк едэркэн A3ap6aj4aHa лер учун Ьеч бир шэраит    еэфэриндан там разы гал. Japaflb^MaMacbiHbiH сэбэби.    дыгыны ceJлaмишдиp. Ба. ни инкилис баронессасы-    ронесса JaxbiH кэлэчэкдэ нын эввэлчадан мэтбуат    Азэрба}чанын HrTHcaAHjJa. нYмaJэндaлэpи ила керуш.    тында 6ejyn денуш japa. мак истэмэмэси шэртини    начагына умид ctahJhhh    ____ ирэли сурмэси ила изаЬ ет.    билдирмиш вэ бу инкншаф-    ланмасына    6axMaJapar    жур- мишдир. Сонра сэфэрин тэш.    да Инкилтэрэ нлэ эмэкдаш.    налистлэр    республика    пре. килат комитэсинин узву    лыгын да 6eJ\K рол ojHaJa.    зиденти мэтбуат хидмэти. Лejлa Лунусова ханым Тет.    чагыны rejfl етмишдир.    нин ншиндэн наразы гал. бир CHjacH лроблемнни Ьэлл етмэсэ дэ AYHja девлэтлэри. нин АзэрОДчана мунаси. батинин JaxmbKibiFa догру дэ)ишмэсиндэ аз рол oJhs. Majawar. Мэтбуат конфрансында М. Тетчерин еэфэринин бутун тэфэрруаты ила ачыг. мышлар. «Азадлыг» гэзети. нин мухбнри Е. ЭмраЬгызы президентин мэ7буат хид. матинэ ирадларыны бил. дирэрэк rejA етмишдир ки, сон вахтлар мэтбуат хид. мэти респуоликанын кутлэ. ви информас^а васитэлэ. ри арасында ajpbi-сечкилик салыр. Бу да истар.истэ. мэз журналистлэра ез ва. зифэ борчларыны Jepma JeTHpMaKAa энкэл терэдир. Н. ИбраЬимов метбуат хид. мэтинда ишин лазыми с а. BHjJaAa тэшкил олунмамасы ила баглы ирадлары гис. ман гэбул eTAHjHHH cвJлэ-миш вэ JaxbiH вахтларда бунларын арадан галды. рылачагына журналистлари амин етмишдир. Инкилтарэнин «Бритиш петролеум» ширкэти ила республика Ьекумэти арасында имзаланмыш сазишлэ элагэдар суалларын экса. pHjJaTH чавабсыз галмыш. дыр. Чунки республиканын стратежи ehтиJaтлap узрэ девлэт мушавири Сабит Багыров бир.ики суала ча. ваб вердикдэн сонра кон. франс залыны тарк етмиш. дир. Лалныз журналистлэр. дан бири С. Багыровун бу Ьэракэтинин мэтбуат ишчн. Ларина гаршы Ьермэтсизлик олдугуну билдирдикдэн сон. ра Н. * ИбраЬимов девлат мушавиринин Милли Мэч. лиса таласд^иии ceJлaмиш. дир. HэhaJaт.    журналистлэр президент Эбулфаз Елчибэ-Jин нэJэ керэсэ бу куна га. дар бир дэфэ дэ олсун рес. публика    журналистлари учун мэтбуат конфранеы кечирмэмэсиндэн килeJлэн. дилэр. Амма бу кш^э дэ мэтбуат конфрансында бнт. кин чаваб верилмэдн. Илгар РУСТЭМОВ, «Халг гэзети»нин мухбнри. С9ит|абрын I-да Италм|а пя|тахтындя АТЭМ-им Даглыг Гарабага дайр Минск ба{налхалг коифраи-сына Нааырлыг узра карушуи иаабати марНаласк ачылмышдыр. Керушда 11 елканин — Азарба]чаньж. AлмaшlJa> ныи. АБШ-ын Беларусун, Ермеинстанын, Исвечин. Ита-лн!анын. PycaJaHbm, Тур южанин, Франсанын, Чехо-Сло-BaKHjaHbm хусуся тапшырыглар узра сафирларин башчы* лыг етдиклэри нум^анда Ье)’атларн, Ьабелэ даглыг Га-рабагыи aзвpбaJчaнлы ва ермани ичмаларынын HyMaJaH-дэлари нштирак едирлэр. Оялар Алма-Ата раэылашма-ларындан сонра илк дафа ола par мунагишонин арадан гал-дырылмасынын cHjaca чаЬэтлэрини музакира едачаклэр. Сен^абрын 10-дак чакэчак керушда Итали]а харичи иш-лэр назиринин кечмиш муавини Марио Раффаелли сэдр-лнк едир. Турки|аиим кутлааи информаси)« «аситалариида Маргарат Татчарии Бакы)а сафари ила баглы |азы-лар варилмишдир. «МиллиJJaт> газетинин Бакыдакы мухбнри РэЬбэр Бэшироглунун «Дамир леди»нин кезу Бакы петролунда» ва «Бакы петрол гоху1ур» сэрлевЬалн 1азыларында президент Эбулфаз Елчиоа4ин де вати ила Маргарет Тетчерин Бакы/а калмэсиндэн, AзэpбaJчaнлa Инкилтэрэ арасында игтисади элагаларин кенишлэнмэсиндэн. «Бритиш петролеум» ширкэти ила сазиш имзаланмасындвн. пэмин ширкэтин шэЬаримизда сэрки ташкил етмэсиндэн сеЬ-бат ачылыр. Тетчерин еэфэринин сэмэрели кечд^н. Ьэр ики тараф учун алверишли олдугу ге!д едилир. Болгарыстаиым качмиш раНбари Тодор Живко-вун )арли «Вачарни иоаини» газатиида дарч олум-муш мусаНибасинда да|илир ки, Бражиавин башчы-лыг атди|и Совет р«Нб«рли|и Болгарыстаиа Нар ил таманнасыз (ардым шаклиида харичи вал|ута ила 500 мил|он манатдаи чох восаит а|ырырды. Онун дед^ина кера. бу JapAbiM Брежневлэ «бир шахеи сеЬбатдан» сонра вepилмэJэ башланмыш вэ кечмиш ССРИ-дэ «Михаил Горбачов haKHMHjJaTa калана гэ-дар» давам етмишдир. С«нт|абрын 7-да Хызы ра|онуида Накими||ати ала качирмак магсади ила пикет ташкил едем Начы вбдул ва оиун дастаси республика Дахили Ишлар Назирли|ииии хусуси амалиЦат групу тарафмндан Небе олунмушдур. Президентин мэтбуат хидматинин верд^и мэ’лумата кера, дахили ишлар назири Искэндэр Ьэмидов aMaAHjJaT групунун бела бир тэдбирэ ал атмасыны зэрури сэбэб-лэрла — пикет иштиракчыларынын ганунсуз силаЬ кэз-дирмэлари. paJoHAa силаЬлы чеврилишэ чэЬд кестэрмэ-лари. Jepли haKHMHjJaTH партизан Ьэрэкаты нлэ Ьэдэлэ-мэлэри вэ A3ap6aj4aHAB милли эдавэти гызышдырмала-ры ила изаЬ етмишдир. Азарба|чаи Халг ЧабНасииии Шаки ша'баси шаНарии аНалисини фитиалБра у)мамага, та'тиллар, митииглар ва иума|ишлар качирмама)а чагырмыш-дыр. Ше’банин дунэн jepли кутлави информас^а васитэ-лари ила JaJылмыш мурачиэтиндэ республиканын бу ра-JoHyHAa Japaнмыш мураккаб вэзи^ат Ьэртарафли тэЬлил едилмншдир. Мурачиэт муэллифлэринин фикринчэ. га-нуни haKHMHjJaT органларына мугавимэт кестэрилмэси наинки bö3HJJöth даЬа да агырлашдырар. Ьэм да бэлли олмаЗан нэтичэлэрэ кэтириб чыхара бНлэр. А. Шаиг адына Азарба|чай Давлат Кукла Театры 1990-чы илда Ираида 13 елкедем олаи Нам-карларыныи иштиракы ила качирилмиш умумдум|а фастиаалынын лауреаты олмушду. Сен^абрын 13-да ТеЬранда башлиначаг невбэти фес-тивалын тэшкилатчыларынын дэ’вэти ила A3ap6aj4aH Девлэт Кукла Театрынын труппасы гоншу ел^э 1ола ду* шэчак. орада «OxaJ вэ БЬмэд» тамашасыны костэрэчэк-дир. (Азэринформун ва РИТА—COTA-нын мэ’луматлары эсасыяда Ьазырланмышдыр). НАЧЫ АЛЛАИШУКУР ПАШАЗАД9 АЛИ ДИН ШУРАСЫНЫН С8ДРИ СЕЧИЛМИШДИР Гафгаз Мусэлманлары Идарэсинин башчысы Ц^х. улислам Ьачы АллаЬшукур Пашазадэ Гафгаз халглары Али Дин Шурасынын сэдри сечилмишдир. Гафгаз проб, лемлэдонэ дайр Грозныда нки кун чэкан «д^ирми стол»да нштирак едэн сала. Ьи^этли дин хадимлари бу гэрары 1екдилликлэ гэбул етмишлар. Онлар шeJxи шу. ранын сэдри вэзифасинэ на. мнзад кими сэчи^элэнди. рэрэк онун бе!нэлхалг нуфу. зу. бе!ук тэшкилатчылыг га-билииэтн олдугуну кестэр-мишлэр. Ге1д олунмушдур ки, Ьачы АллаЬшукурун бу вэзифэ1а сечилмэси белка, дэ сулЬпэрвэрлэик ишиндэ, днндарлар учун имканларын кенишлэндирилмэсиндэ онун хусуси хидмэтлэбинин е’ти. рафыдыр. Чеченистан Республикасы. нын па!тахтындакы ке. рушдэ Шимали Гафгаз рес. публикаларындан ва Загаф. гaзиJaдaн алимлэр. с^асэт. чилэр,    ичтимаи    хадимлэр вэ дин    хадимлари,    мухтэлиф парт^аларын, тэшкилатла. рын, вэ Ьэрэкатларын нума. ]эндэлэри нштирак етмишлэри Онлар    белкадэ    1аранмыш тэЬлукэли вэз^1эти музаки. рэ етмиш вэ ондан чыхмаг учун бирка ¿оллар ахтармыш. Гафгаз халгларынын тарихи тачрубэсини г^мэтлэндирмэ-jэ, калэчэк учун ваЬид ком. плекс    фэaлнJJэт    програмы Ьазырламага чалышмышлар. ШeJxYЛиcлaм Грозныдан га1ытдыгдан сонра Азар. информун мухбиринэ де. мншдир: Биз, Гафгазын дин хадимлари бирка сэ^лэрла адамларын зэкасына вэ гэлбинэ тэ’сир кестэрмэ)и. онларда Гафгазын xeJкpxah идеалларына ва эн’эналэри. на чаваб верен пак во улви амаллар ojaTMarw мугэддэе борчумуз cajupbir. Белкэ. нин халгларына гэбул олун.» муш мурачиэтдэ дejилиp ки, бизим фэaлиJJэтимизин магсади динч вэ чичэклэ. нэн «Гафгаз еви» — гадим ди1арымызда JamaJaH бутун миллэтлэрин вэ халгларын достлуг вэ эмэкдашлыг еви. ни JapaTMarAbip. Буну иеэ Ьамынын вэ Ьэр кэсин ил. Ьамлы сэ^лэрини бирлэш. дирмэдан hajaTa кечирмэк мумкун AeJwiAHp, бела ки, хошбэхтл^ин вэ эмин^ман. лыгын ]олу чэбЬэлэшма. дэн Aej№i, бнрлашмэкдэн кечир. Гати аминам ки, ]ал. ныз бир.биримизэ гаршы. лыглы Ьермэт вэ кемак кес. тэрмэклэ елкэлэримиздэн Ьэр биринил HCTmv^HjJaTH-ни меЬкэмландирмэк, кэнар. дан олан Ьэр Ьансы гэсда гаршы дурмаг олар. Бунун алтернативн JoxAyp. экс Ьалда ганлы мнллэтлэрарасы манагншэдэ, адамларын ' мусибатлэри вэ эзаблары Ьэ. лэ узун муддэт haJaTbiMbi. зын ади унсурлэри олараг галачагдыр. Ьачы АллаЬшукур Паша, зада умид етд^ини бил. дирмишднр ки. АллаЬ.таа. ланын KOMajH ила дин ха. днмлэри адамларда кеч. мишнн ннчиклэрини унут. малары учун сэ^лэри ала. галаидирмэ]э онларда бир. биринэ гаршы е’тимад вэ Ьермэт тэлгин eTMaJa. hhJ. Ja^apM динч мэчра]а )енэлт. Maja наил ола билэчэклэр. «AajHpMH стол»ун ишин. дэ Азэрба1чан Республика, сынын девлэт мушавири. АХЧ Аля Мэчлнсинин сад. ри Ариф ЬачьОев нштирак етмишдир. Ааэрккфор«. СТАТИСТИКАкомитэсиндэ Республика Девлэт Статистика Комитэсиндэн алынмыш рэгэмлэр бела бир га. наэтэ иэлмэЗэ имкан вер. мишднр.    1991-ми илда вэ 1992-чи илин биринчи ]арысында A3ap6aj4aHAa ич. тимаи.си]аси B93HjJaTHH му. рэккэблэшмэси вэ бир сыра дикэр мотивлэрлэ элагэдар олараг республикамызы 155 мин адам тарк етмишдир. Бунларын 48 мин нэфэри PycHjaJa, 19 мин нэфэри Га. захыстана, 4,5 мин нэфэри Исраилэ, 2 мин нэфэри АБШ-а муЬачирэт етмиш, галанлары иеэ МДБ.нин мух. тэлиф республ икала рында гэрар тутмушлар. 74 мин нэфэр нсэ ез тарихи вэтэ. нинэ — Азэрба1ча’на rajbiT. мышдыр. EJhh заманда августун 21-дэк олан муддэтдэ 225 мин адам. о чумлэдэн 43170 аилэ ез вэтэниндэ гачгына чеврилэрэк Гарабагын де. Jym эмэлииаты кедэн ра]он. лары вэ Ермэнистанла Ьэм. сэрЬэд олан кэндлэри тэрк етмишдир. Онлардан 56 мин нэфэрдэн чох адам. о чумлэдэн 4612 аилэ республика па1тахтында сыгыначаг тап. мыш. 12 мин нэфэрдэн чох адам Фузулн pajOHyHAa, тэгрибэн бнр о гэдэр дэ Бардэ pajOHyHAa, 10 мин. дэн чох адам иеэ Имишли pajOHyHAa, 5 мнн нэфэр Минкэчевирдэ, 2 миндэн чох адам иеэ Кэнчэдэ гэрар тутмушдур. Догумун cdBHjJacH xejAH азалмышдыр: 1991-чи илдэ-ки 28.3 фаиздэн азалыб чари илда 25 фанз тэшкил етмишдир. блум Ьаллары-нын caBHjJacH дэ JYкc8лмнш. дир: етэн илдэки 6,6 фаиздэн артыг чари илда 7.1 фанз тэшкил етмишдир. Чари илда вэфат етмиш 25064 нэфэрин 2224 нафэрн 1 Ja-шына гэдэр олан керпэлэр олмушдур. Республика эЬалисинин cajbi 1992-чи нл и!унун 1-дэ 7 miuiJoh 163 мин нэфэр ол. мушдур. Азэрияформ. ИслаНатлар иечикдирилир кэнддэ иеэ бэЬран дэриилэшир Мевчуд игтисади гурум-ларын дагылмасы. Jeнилэ-ринин Ьэлэ бэргэрар олма-* масы, низам-интизамын по-зулмасы кэнди дэ. онун ис-теЬсал фэали1этини де иф-лич Ьалына Jaxынлaшдыpыб. Бутевлукдэ arpap-caHaJe комплексиндэ беЬран • дэ-ринлэшмэкдэ давам едир. Отэн 72 ил эрзиндэ мул-KHjJaraH девлэтин элиндэ инЬисарлашмасы, «умумхалг M\^KHjj8TH» мэфЬумунун тэблиги дэ ез ишини ке. руб, Ахы адамлар бу мул-KHjJaTa Ьэмишэ «Ьамынын MYЛкиJJэти», башга сезлэ, саЬибсиз, jafl мYлкиJJэти кими бахмышдыр. Умуми B83«JjaT вэ мэгсэд а!дындыр. JeHH Ьекумэт ез аграр CHjacsTHHH кэнд тэ-сэрруфаты мэЬсуллары ис-теЬсалыны артырмаг, ону 1енидэн тэшкил етмэк учун саЬибкарлыгын, базар му. иаснбэтлэринин бу саЬэдэ дэ бэргэрар олунмасы ис_ тигамэтиндэ гурур. Элбэттэ. CHjacaT республиканын ]ерли шэраит вэ xycycHjJaT. лэрнни, -эЬалиннн сыхлы-гыны. адамбашына душэн экин саЬэсиннн азлыгыны, нри кэнд тэсэрруфаты ма. шынларынын вэ аваданлы. г ын ын колхозларда. сов-хозларда тэмэркузлэшмэси. ни, эсас арзаг вэ хаммал биткилэринин (тахыл, тарэ-вэз, Mejea. узум. памбыг) ваЬид масснвдэ, кениш са-Ьэлэрдэ экилмэсини, невбэ-ли экин системными зэру-pHAHjHHH. го1унчулугун ке. чарил^нни нэзэра алмагла bajara кечнрилмалидир. Ьам дэ CHjacaT конкрет тэдбир-лэр вэ ислаЬатларла мэЬ- КЭМЛЭНДИрИЛМЭСЭ AejH.lQH- лэр 1рнэ дэ сез олараг га. лачаг. Ьэр iuejA9H эввэл, канд. лида JeHH игтисади меха, низмин ahaMHjJaTHHa янам. ез торпагына саЬиблик Ьисси ашы лан малы, иетифадэсиз торпагларда вэ хырда кои. турлу даг колхоз ва сов. хозларынын аразилэриндэ фермер тасарруфатлары. ичарэ кооперативлари, саЬм. дар 4aMHjJaTAapHHHH та. / сэрруфатлары, шаЬар евла. ринэ JaxbiHAa Jepлэшэн за-рарлэ ишлэJэн колхоз вэ совхозларда иеэ багчылыг ва тэравэзчилик нооператив-лари, шахеи истираЬат ев. лари тэшкил ол^пнмалыдыр. Девлэт вэ ичтимаи тэсэр-руфатларын машын-трактор парклары ичарэ коопера. тивларина верилмали ва онлар мугавилэ Joлy ила JeHH истеЬсалат гурумларына хидмат етмалидир. Калэчэк. да aJpы-aJpы нчарачилар вэ сэЬмдарлар мустагил HAapoeTMdJd кечмэк истэсэ. лэр истеЬсалат коопера-тивлэрнндэн, сэЬмдар ча. MHjJeTnapHHAdH aJpылмap Ьугугларыны езлэриндэ сах. ламалыдырлар. Умумдевлэт эЬэм^этли муэссисалэр — тохумчулуг вэ экинчилик. елми-тачру. би тэсэрруфатлар, ири гуш. чулуг вэ донузчулуг фаб-риклэри, тадрис муассисэ-лари, бaJтapлыг хндматн, мeлиopacиJa ва су ила тач. Ьизат девлэт инЬнсарында галмалы, саЬанин истеЬсалат муассисаларина муга-вила Jdny нлэ хидма^ етмалидир. ИстеЬсалат ва елми-истеЬсалат истнгамэт. ларинда харичи елкаларла бирка муэссисалэрин Japa-дылмасы да магсэдау]гун. дур. Лери калмишкан де1ак ки. бутун кэнд тэсэрру*^ ты гурумлары мулки^атин. дан асылы oлмaJapaг ез иш-ларияи A3ap6aJnaH Рес-публикасынын торпаг вэ MyAKHjJdT ' Ьаггында ганун-ларына yJryH олараг hajara кечирмалидир. Е'маледнчи canaJeHKH сту. руктуру. хусусила эт, суд, MejB8-Tapae83 мэЬсуллары. нын е’малы муассисэларииия Ьэчми кекундэн да]ишдн. рилмэдн, эввэл ки 6ejyn му. эссисэлэр эвэзинэ фермер тэсэрруфатларынын, кэнд тэсэрруфаты кооперативлэ. риннн, сэЬмдар 48MHjJarna-ри тэсэрруфатларынын нэз. диндэ кич и к е’мал муэсси. сэлэри, артыг мэЬсулу сах. ламаг учун кичнк анбарлар Japaдылмaлыдыp, Бу тэдби. рин hajaTa кечирнлмэсн на. тичэсиндэ 30 — 35 фанз мэЬсул даЬа htkhJb кетмэ. J848K. ЭЬалиннн, гапалы муэс-сисэлэрин. ордунун эрзаг мэЬсул ларына, е’маледкчи сэ. HaJeHHH нсэ хаммала тэлэ. батынын едэнилмэси, девлэт ehтиjaтлapынын MyaJ-JaH едилмэси вэ ¿ыгылмасы, Ьабелэ харичи игтисади ала. гэлэрин сахланмасы вэ хе-нишлэнднрилмэси (тэлэбат-дан артыг мэЬсулун их. рач, 4aTbiiuMaJaH мэЬсулун идхал едилмэси) девлэт тэ_ рэфиндэн идара олунмалы-дыр. Бу мэгсадлэ эсас эрзаг мэЬсулларына, кэнд тэсэрруфаты хаммалына (та. хыл, MejBa, узум. тэрэвэз, )ашыл 4aJ Japnanj, шэкэр чугундуру, памбыг, тутун, барама, эт, суд, JyH, JyMy та) девлэт сифариши сах. ланылмалыдыр. ИстеНсал. чынын марагыны артырмаг мэгсэдилэ мэЬсулун эввэл. ки сатыналма ги}мэтлэри JeHHAdH муэНэнлэшдирилмэ-ли. сатылан мэЬсул эвэзин. дэ кэндли техника вэ ава. данлыг, тохум, кубрэ вэ дикар истеЬсал васиталэри нлэ тэ’мин едилмэлидир. ИстеЬсал, тэдарук. е'мал вэ тича-рэт тэшкилатлары арасын. дакы мунасибэтлар баглан. мыш мугавилэлэр ва гуввадэ олан гаиунлар эсасында hajaTa кечнрилмалидир. Тэ. сэрруфатлара девлэт сяфа. ряшнндан артыг истеЬсал етдиклэри мэЬсуллары сат-маг имканы верилмэлидир. Вир тэрэфдэн, девлэт са. тыиалма ги)мэтлар1(нин ар. ты рыл масы. истеЬсал ыи мад. ди.те хикки тэ’минатынын кучлэндирилмэси. дикэр тэ. рэфдэн иеэ енфаришдэн артыг истеЬсал олунан мэЬ. сулдан истифадэнин сэр-бэстлэшдирнлмэси истеЬлак базарында боллуга вэ п^-мэтлэрин учузлашмасына сэбэб олачаг. Эрзаг вэ JeJинти хаммалына. Ьабелэ истеЬсал ва-сиТэлэринэ тэлэбаты едэ-мэк, харичдэн асылылыгы азалтмаг мэгсэдилэ эсаслы тэдбирлэр керулмэлидир. Экин саЬэлэринин структуру дэjишдиpилмэли. эЬали-нин даЬа чох ehтиjaч Ьисс етд^и, харичдэн баЬа г^-мэтэ алынан мэЬсулларын (эрзаг вэ Jeм тахылы. ДYJY. шэкэр чугундуру. зeJтyн. Jaшыл ча] JapпaFы, шэрг эдвиJjaты вэ с.) экин саЬэ. лэри кенншлэндирилмэли, Ьэр Ьектарын мэЬсулдарлы-гы артырылмалы. дар ра-joилapындa эсасэн этлик. дaгэтэJи paJoнлapдa этлик. судлук, аран pajoнлapындa чине гарамалын инкншафы-диггэт кучлэндирилмэ-даг paJoнлapындa суд. лук чине гарамал Jaлныз орада кы хэстэханалары. ушаг муэссисалэрин и вэ э’ла нев пендир истеЬсалы. ны (Ьолланд, исвеч невлу) тэ’мин етмак учун сахлан-малы. Jepли чинедэн олан этлик^унлуг гoJyнчyлyгyн (балбас. гарадолаг. базах, гала) инкишафына гaJгы кестэрилмэли, хасталиклэр-лэ мубаризэда мевчуд тэд. бирларлэ Jaнaшы дахили имканларымыз Ьесабына ге]ри-эн‘эяавн, Ьам дэ еко. ложи чэЬэтдан зэрэрсиз, кубрэ вэ дарманларын истеЬсалы тэшкил олуималы. дыр. Мустэгялляк Joлyндa ад. дымламасы учун Aз8pбaJчaн хаммал базасындан е’мал cэнaJecи елкэсинэ чев-оилмэлндир. Техника нлэ тэчЬизат ]арытмаздыр. ка. нардая алмаг иса чох баЬа баша келир. Она каре дэ на ли колхоз вэ совхозларда ис-тифадэсиз jыFылыб галмыш, елэчэ да хараб олмуш техника сатын алынмалы. тэ’мир едилиб сатылмалы-дыр. Бунунла JaHamN харичи фирмаларла бирликдэ кэндли тасарруфатлары вэ кичик е’маледичи муасси-сэлар учун хырда техника ва аваданлыг истеЬсал едэн бирка муассисэлэр JapaAbrn. малыдыр. Фермер тасарруфатлары ]еничэ ajar тутур онлара Ьэртарафли rajrbi кестэрил-мэлидир Бу мэгсэдлэ JeHH кэнд тэсэрруфаты гурум-лад?ынын( о чумлэдэн фермер тэсэрруфатларынын му-дафиэси фонду Japaдыл. малыдыр. Онлара кузэштли кредитлэр верилмэлидир. Кэнд тэсэрруфаты истеЬса-лынын устун ннкншафынын зэрурили]ини нэзэрэ алараг фермерлэрдэн. ичарэ коопе-ративлэриндэн, сэЬмдар чэ-миJJэтлэpиндэн девлэт буд-чэеннэ. сыгорта фондуна aJыpмaлap, Ьабелэ онлара сатылан аваданлыг вэ мате-риаллара. кестэрилэн хид-мэтлэрэ элавэ кэлир вер-кнеинин фаизи Ьекумэт тэрэфиндэн даим нэзарэтдэ сахланмалыдыр Бутун бу тэдбирлэр. хусу-силэ дэ е’маледичи caHaJe муэссисэлэринин билаваситэ истеЬсал базасына Jaxын-лашдырылмасы. мэЬсулдар гуввэлэрия 1еолэшдирилмэ-синэ дайр дикэр тэдбирлэр эЬалиннн кэнддэн шэЬэрэ ахынынын да гаршысыны алар. ШэЬэрлэрдэ ири му-эссисэлэрин тикинтисиннн да]андырылмасындан гэнаэт олунмуш вэсаит иеэ кэндин с ос нал мэсэлэлЭриннн Ьэл-линэ Jeнэлдилэp. CypxaJ ТАГЫЗАДЭ, республика Девлэт Иг. тисади j jar вэ Плаилаш. дырма Комитэся сэдри. ш муавини, республика. выя эмэкдар кэнд тэсэр. ;