Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 10, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ «HWAiP ип. м irr ИСТИНТАГЫН СИРРИНЙ ЙЧИЙГ ОЛНЙЗ Деалдт чевриляши (Ьдг-гында чина]эт ищинин бу мерйэлвсиядэ твЬгигата дайр суалларын Ьамысына ча-ва<5 вермак Ьалалкк мумкун де1ил: Истинтагын сиррини ачмаг олмаз. РСФСР-ин баш прокурору В. Г. Степанков сект]абрын в-да ССРИ Харнчи Ишлор На-зярли]и№ЕН мотбуат мерка-ЗИИД0 матбуат конфрансы яы ачаркан журналистларин диггетини буна челб етмиш-дир, Мотбуат конфралоынын иштиракчылары — Истинтаг бртгаДасынын рэЬбари Л. К. Лисов, РСФСР ДТК-нын С9дри В, В. Иваненко ве бир кун эввол ССРИ дахи-ли шилар назиринин бирин-чи муавини вазифэсина тас-диг едилмиш В. Ф. Лерин истинтагын кедишиндан даныш-мышлар. Августун 21-дэ РСФСР ва ССРИ прокурорлуглары вэтана X0jaнвт факты узра, j8’ни В. Г. Степанков изаЬ едиб демишдир ки, девлэт гурулушуну дэJишдиpмэк мэгсадила суи-гасд Ьазыр-ламаг чаЬди узра РСФСР ЧинаЗат Мэчаллэсинин 64-чу маддасина асасан чина-Зэт ишлари галдырмышлар. Он дард нафар Ьабсэ алын-мышдыр. Шахсларин тутулзгб сах-ландьвры ва Ьабсэ альшды-ры вахтдан истиитаг ама-ли]]атлары вакилларин яш-тиракы ила асарылыр. Руси]анын баш прокурору журналлстларШ! суалларына чаваб верарак демишдир ки, Ьабсэ алынмыш JyK-сэк вазифали шахслар бир-яафарлик камераларда де-}нл, дард-беш нафарлик уму-ми камераларда сахланы-лыр, лакин онлар бир-бир-лэри ила карушмурлар. Матбуат конфрансында де}илмишдир ки, Сов.ИКП-нин бир сыра раЬбар ишчи-ларинин суи-гэсдда иштира-кы барада истинтаг групу-нун алиндэ ма’лумат вар-дыр. Лакин hyryr муЬафизэ органларынын яума]андэла-ри геЗд етмишлэр ки. бутун napTHjaja гаршы тэ’гиблэрэ Зол вермак олмаз. ГеЗд едилмишдир ки. Ьэракат-лар, структурлар, бирлик-лэр барэсинда деЗил, кон-крет шахслар барэсинда ’ис-тинтаг апарылыр. В. В. Иваненко билдир-мишдир ки, ССРИ ДТК-ньш сэдри В. В. Вакатинин сэ-ранчамы ила ДТК-да комит^ ишчиларинин фаалиЗЗатини тэНгиг едан комиссиЗа Зара-дылмышдыр. В. Г. Степанков демишдир ки, умумиЦатла, влка-да ги]ам ищи узра 21 чина-Зэт иши галдьфылмышды^ ССРИ президенти М. С. Горбачев да ифадэ вермэли-дир. Руси]аньга баш прокурору демишдир ки. тезликлэ ССРИ дахили ишлэр назиринин кечмиш муавини В. В. Громов. ДИН-ин. Ьабела влкаяин Муда-фиэ НазирлиЗинин бир сыра днкар р^бар ишчилари диндирилачакдир. А. И. ЛукЗанова кэлдик-да исэ, дунэн она гаршы ит-тиЬам ирэли сурулмушдур. Республикаларын рэЬбар-лзринин гиЗамда иштиракы баредэ истинтагын алиндэ ма’лумат ЗохдуР- ДФВН-|э гаршы мугавимат кастарил-МЭМ0СИ чинаЗет таркиби Ье-саб едилмир. РусиЗа ДТК-нын раЬбари ватандашларын чугулчулуру баредэ бир чох-ларыны нарайат едан суала чаваб верэркэн билдирмиш-дир ки, имзасыз мактуб аз калир. Мэктублар асасан имзалы олур. ДФВК-нын амрлэрини Зеринэ Зетирмиш адамлардан гиЗметли ма’лумат алынмыщдыр. Онлар истинтага челб олунур. (СИТА-иыи мухбири). МОСКВА. СалЗандакы ш.нил галврв)асынын дир.ктору Имам    пчшалар 0. Эаимэадв адына Бакы Рассамлыг Мактабмни битирмб. Омум муктаякф мамрлы раи«-карлыг асарлари дафаларла республика саримларинда иумаЗиш атдирилиб. Иста'дадлы рассам галараЗанын |ани нумуналарла эамкмилашмасина гаЗгысыим а<^ иамир. Бур.да%..-та. А.;рбаЗиаиын иарк.мли саркилар ташкил олунур.    моадаоуяйТР» ...лолчу лолдА карак ----------Журналнетин    /ол    ге}дл9рина9н    роган    душун>«9Л9р Узун иллэрдир манфур «дамир парда» архасында Ja-шаЗыб-Зарадан инчэсэнети-миз чанлы ва мурэккэб дун-ja мэданиЗЗат просесиндан сун'и сурэтдэ узаглашды-рылмышдыр. Нечэ деЗэрлэр. ез газанында гаЗнаЗыр, на дунЗаЗа oa^^iy таныда. на да эмэллн-башлы дунзаны таны-ja билирди. Маркэзин тартиб етдиЗн плана керэ аЗры-аЗры солистлэр. ансамбллар, му-снги ва pare коллективлэри вахташыры харичи олкэларэ гастроллара. фестиваллара кедир. «АзэрбаЗчан совет ннчэсэнзтинин шеЬрэтипи» дунЗаЗа ЗаЗырдылар. ИстеЬзаны кэнара гоЗсаг, догрудан да .мэшЬур сэнат-чидэримизин харичи гастрол-лары эксэр Ьалларда бвЗук угурла кечиб, Зуксэк гиЗмат алыб. Виз сезун эсл ма’на-сында oHwiapna фахр еда бн-лэрик. Анчаг маркэзин дедиЗнм планьшда аЗдын сезилэн бир принсил 63 ишини керурду. Бу принсип ондан ибарат иди ки, харичи гастрол ва фестиваллара икн чур груп ЗолЛанырды:    халг фолклор сзиэти вэ умумбэшэр санат невлэринин нумаЗандэлэри. Илк бахышда бу чур тачру-ба тэгдирэлаЗигдир. Чунки дунЗа бизим эски, эн’эиави сэнэти.мизи вэ Авропа сэнэ-тинин (вокал, пианочулуг. скрипкачылыг...) сэвиЗЗзсини кермэклэ «инкишаф етмиш сосиализмдэ» ЗашаЗыб-japa-дан АзэрбаЗчан халгыны та-ныЗа вэ онун умуми савиЗ-Зэсн Ьаггында мэ’лумат ала билэр. Дэрд орасындадыр ки, халг сэнэтимизин надир ифа-чылары вэ Захуд сол-ист-ифачылар илк нввбадэ фэр-ди исте’дадларыны, сэвиЗЗэ-лэрнни нумаЗнш етдирирлар. Решид БеЬбудов, Набил Ка-ман, Ариф БабаЗев, Алим Гасымов... надир вэ там мэс‘-улиЗЗэтлэ деЗэ билэрик ки, фввгэлбэшар «сте’даддыр-лар. АллаЬ веркиоидирлэр. Он лары рэсми. девлэт мэдэ-ниЗЗэтир ЗетишдирмэЗиб. Елэ-ча дэ Муслум МагомаЗев, ФэрЬад ВэдэлбаЗли, Сэрвэр ГэниЗев. Фидан вэ Хураман Гасымовалар... Зуксэк сэвиЗ- \лпи «сте’яада малик олса- мин километрдэн Зухары Сэр- иди. Чумки Вагиф ИбраЬим- пэрцэ», ела ^uiaHKTH ban ban- пачэн 1ол тэсвириндан, кем- орлу TypKHja сенат аламин- ними меЬкам эли театрлары ШШ чагдаш азэрба]чанлынын мэ- ни У»    ф^тиюл    чэрчивэда^    тар Мэдэни]]эт Назирли]и дани. си)аси, идеоложи, ес- f    “з «ечиб    о1наньшн и«и тамашадан бу »ша даЬа ¿.дди 1анашма- тетик, бэдии, психолс^, иг-    ^^У”    веои-    сонра истираЬат кунунда хош лыдырлар. Чунки иннан бе- тнсади, МИЛЛИ, умумбашар ла чатмагымызы хабар вери    ^„3    да бш «чохмяллэтли совет сэви]]асини. манзэрасини б^ Ли-тмво п «яочивэсинпэ «ли Истанбул Улусларарасы Фес- сосиалист инчэсанзтини» де-рометр дэгигли],и ила квстэ- Фестивал чэрчивзсинда или итноул    ^    бнлаваситэ ра билвн бир санат    [амаша ФэрЬан    тм    Д^^^ т^грьгаын та.    Азэрба]чан милли    мздэнн]- сзси вардыр вэ бу, шубЬэсиз,    ,ерл^    машасьша дэ'ват алдыг. Та- 1этимизин чагдаш сави]}эси- театрдыр...    Таксьм    ^шас "    Ататурк    ни, имканларыны вэ перспе«- Оинтетик, кутлэви нев олан “зи «См теат^су»нда Jy    Мэркезинии сэЬнэ- тивларини тэмсил едэчэ]ик, театр hap бир санат керушу «У«    „маша    сиада'Стврт.~^^ бах- Бу и^да бутун амиллар н^ зэмэиы сэдзладырым бутун    р • -    латми    rah-    мя1япаг 63 тэ’сиоини итирмэ- зэрэ алынмалыдыр. Сэфэр- амиллэри чылпаг    Ж“Тагиф    миш^и.    Е’чазкар janoH театр    лэрин тэщкилини.    енчэдот Тамаша- бари Вагиф ™    у^    м    ^    ^артарафли май маркззи радио учуй му- тира ними ¡аддашьшыза Накк надмал ич^сьш^^^ ^Sa«: чм"теаТр'’^мэмтн м^зэ^ °^Гаст{^л муддатинда «Jyr- пешв«арча5ьша_    ha- TAJHA» нагтала^да JEH9 ГАИ T6IYIYP I йумаЗиш етдирир нын угурлу вэ За угурсуз ол-масына бахмаЗараг театр чэ-миЗЗэтимизин дуруму вэ ов- ^Гве^^^мЖ MÌ    ^„те;^^маПГар^    ПидаГреспублииа- лнкдир. Фикоимчэ, мвЬз те- лари, ^шф Иб^пта^ ^    Р^^    муэЛэн    мызын индини-вазиЛэтнидэ р1?тери?э ’'к1рэ Г“--""    ланьш-    мэ^нада ЕГураккэб олан . (аз Ьудудларымшдаи канара чы- Вагиф ИбраЬиморлу ики консерт еатры вэ гысача «jyr» лэр. ГавраЗь laibiuibi Ьаггында дань1Ш- мэ’нада      ^    .    1ьг~,1,.,ч    ит-чи-ы    тл а^хасьшда даЬа M6h- дыг, Видади исэ тар чалды да олса дал энк^ "тттпЬгм1япын ше'олаоини    1эт таныш олмаЗан театр    атры деЗил. ДунЗа орбитинэ К8М ^гооунурду*>. ^    Ва-    АГетикасы...^) <сСаламЮУГ-    чыхан АзэрбаЗчан Республи- )ал-    гТ чанльГефирда' кедда    ламасьшьш. сонуида^оасл^ АзэрбаЗчан театры бу пэр- S\irS'SS,r-‘S    ж    isStfSS'VWS    ssrtis    vs,,ESS .Й23Л"ГлЬ.“.™ SSEiSSrSS:?- ЧЭН H ИЛ (!) par академик театрымыз xa- «о ШаКри)даыи    ?S>ÌTob”^X^^^    ^ьш“бГм"’нада“1т^^ ричи сэфэрэ чЫ«рышды. Mv гы ^рэдэ даЬа муфэ д j^^m^^apbiH бэ’зилэриндэ он- ры бэлли вэ кез габагында- саЬибэлэринин бириндэ мил-    нышды.    п~«1«^.«лппяпя гошулуб бир-    ДЫР    Гоншуларымыз эн ки- ли театвьш бадии РаЬбари, Буну де.«аклэ ^лдармаи    вдк Ьадасэии дун1а caenjja- ИЛК сэфэрин тэшэббускары    истэЗирэм ки,    фестивальш    ка oj^^M^a вд    Лутун    синэ    галдырмагы бачардь1г- вэ ф:эа.л ичрачысы. АзэрбаЗ-    Здхшы    тэш^    нвмр^юГ Ьэрарэтлэ гащпы-    лары    Ьалда. биз догрудан да чан Республикасыньш халг мушду    «Луг»    ланс^да Фэхрэлдин Мана- беЗук вэ фаЗдалы Ьадисэл^ артисти Нэсэн Тураблы бе-    фестивал    /Ьлв\т< Вагиф Чаббаровун,    ри лаЗигинчэ гиЗмэтлэндириб л^_ био фикир Св1ламишд,^;    в^Р—лГ"ла    а^Мида[ь.?овань» "ф^Р- £еииш' таблиг еда бнлмирик. вэ'хэбарлэрин    сэрлввЬэлари    Ьад Исрафмовун ^ «Бу Ьадисэнин башлыча нэ-тичэси «мэдзни блокаданы» сэрлевлэ.'1»ри лад    Театр сэнэтчилэринэ лэри ше’рлэр алгьипларла лэринэ душэн мэс у. 3J |армаг вэ Зени-Зени сзфэрлэ- АзэрбаЗчан    гл^1ыланль1 Амма МеЬри- дэриндэн анлаЗыб ез мугэд- ».р.» ..р SfSSf H SSr«rr--.? г™- ""‘в;"алы ЯШИН конкрет лар Фе'стшалында!» (КунаЗ- -Дэли домру^^ Ж»ыГ са" нэтичэсн: академик театрын дын),    «Шимди    лонла^Т^н гопарьгрды.    Невбэ    девлэт ва ичтима- нэзднадэ фэалиЗЗэт кестэрэн кэлир» (^Заман»)    Наш^т    култу^    мэр-    иЗЗ^гнндир... «Луг» театр-студаЗасы Истан- сэЬнэ кэнчлэри» (НурриЗЗэт). Адилэ наш т у >    «Луг»    исэ Зени сэфэрлэ- булун Бакырко) Вздэаи]]а- «С^Ьнэ(э эиилэн канчлик ^ ^"мсс^^Г Р^ИД Ш»РИ' Рэ'¡’азырлашыр. Низамидан 1/ои»пт1«1н Би1ШН«и ХУМУ» (ЧумЬуриЗЗэг), «Мч>нч- баш рэссамы    хэоинэси»    осэри ^Ty7лapSr 'йa„чда'í"т¿:    Д^РДон 2()00-лада„ т^т^^^^    «Х1арГ1;глам;сь. -.„.Г...... Фестивалына    (Тэрчуман). «ВакыркеЗ те- • мутэхэсснслэр    nv. синин кечирдиЗи Бнринчи хуму» (ЧумЬуриЗЗэг) ЯЧ-    л/чл/ч    —ifUin      —    ^ ркеЗ те- • мутэхэсснслэр тэрэфиндэн —^ АзэрбаЗчан РУ ^С^лам!» Зугламасы илэ дэ'- атр*'фЦтивалынла сонку^^    *neSna'"^^VH    ]олун    Ьуну, .инсанпэрвэрлиЗини вэ вэтолунду.    ^    (МиллнЗЗат).    мэ^^л^ьшыт^^    д^аЗа ачьи олмасыны бил- ...Нэсэ»! Тураблынын рэЬ- театросундан ернэк» (Ку    д^р^чэк. бэолик етлиЗи групумуз и1у- нэшЗ...    „„io/...,    Tvn    я?лапа кечмэк ист^дим.    ИлЬам    РЭЬИМЛИ. HVH 7-дэ Бакыдан Зола ДУШ- «Луг» т^тр-студиЗасы Туо- этлэрэ кечмэк ис рд    ИСТАНБУЛ—БАКЫ. ну ду. «Икарус» автобусунда киЗбДэ кнфаЗэт гэдэр таныш ьу кун АсаЗнши вэ ичтимви таЬлу-кэсизлиЗи тв’мин етмак учуй карулан тадбирлара бахмаЗараг. ДГМВ-да аа она битм 1Ш1К раЗонлврда вазиЗЗат кар-кин олараг галыр. Нала да миллэтларарасы замкнда чи-наЗэтлар баш верир. АзэрбаЗчан Реслубликасы Дахили Ишлэр НазирлиЗинда Азар-ин^юрмун мухбирина билдир-мишлар ки, сентЗабрын 7-дэ Ьадрут раЗонунун Туг кэ«-динда ермэни З^Р^^лылары ики азэрбаЗчанлыны елдур-мушлэр. Ела Ьамин кун Сте-панакертдан чыхан автобус намэ’лум шахслар тэрэфнн-дэн атэшэ тутулмушдур: уч нэфар елдурулмуш. дерд адам Зараланмь1шдыр. Чи-наЗэткарларын муэЗЗэн еди-либ тутулмасы учун Ьэрби комендант л ыгл а бирликда эмэлиЗЗат-ахтарыш тэдбирлэ-ря ЬэЗата кечирилир. ГАРАДАЕЛМ ФАЧИЭСИ СентЗабрын 8-дэ силаЬлы ермэни гулдурлар Агчабэди — Гарадаглы маршруту илэ ишлэЗан 51-02 АГХ нвмрэди сэрнишин автобусуну Марту-ни Захынлыгьшда атэша тут-мушлар. Нэтичэдэ 5 нэфэр азэрбаЗчанлы блмушдур. Он лардан 4-у гадындыр. Хочавэнд .милис белмэси НИН эмэкдашлары дэрЬал Ьа дисэ Зеринэ кэлмишлэр. ГеЗ-ри^эрабэр двЗуш башлан-мышдыр. Гулдурдарын эн муасир силаЬлардан ачдыг лары атэш милис ишчилэри-ни кери чэкилмэЗэ мэчбур етмишдир. 6 .милис ишчиси агыр Зараланмышдыр. Уму-миЗЗэтлэ. Агдам раЗон мэр-кэзя хэстэханасына 20 нэфэр агыр Ззралы кэтирилмиш-дир. Автобусун суручусу Зул-фугар ЬусеЗновла чэррапиЗ-Зэ отагында кврушуб сеЬбэт етдик. — Даглыг Гарабаг Ьадисэ-лэри башланандая бери эн чох зэрэр чэкэн Гарадаглы кэндидир. Биз дерд тэрэф-дан ермэнилэрлэ эЬатэ олун-мушуг. Буна бахмаЗараг на кэндимизин. нэ дэ Золлары-мызын там тэЬлукэсизлиЗи тэ’мин олунур. ЗнЗэддня СУЛТАНОВ. МАРТУНИ раЗону. НАДИСЭ 4HHAJ9T ТОРвДИЛИШШДИР Базар куну 9грлф кафе ва магазаларда саз-сеЬба^ тин башлыча мевзусу бу иди: Ьэрби шэЬарчиЗин Ишиа^ атчылар дросдектина Захьш Ьнссасшзда фачиэ баш ве- риб. Уч каич гэтла Зетирилиб. _____ «ХГ» мухбиринии АзэрбаЗчан Реслубликасы ДИН мзтбуат хидматиндэн алдыгы мэ^луматда билдирилир: ГУБА. Бтбумг. Бу софалы истираЬат зонасында димча-лаиларин Заддашымда ма'ма-^ лы аачан кунларии хатираси Нала узун муддат jauiajaKar. Кана каратамилар «Зашыл халы» уэаринда машг адирлар. ф- Коттаалар дммааланяар учун алааришлидир. Фото БаЗбаламыидыр. СентЗабрын 7-дэ саат 21.30 дэгигэдэ бир дэстэ кэнч А. ЗеЗшловун идарэ етдиЗи «Жигули» ВАЗ 2106 мар-калы Л 2887 АЗ немрали автомобяллэ АзэрбаЗчан Рес-публикасьшын Али Совети адына Бакы Умумгошун Мэк-тэбйиин Зохлама-бурахылыш мэятэгэсинэ Зэнашмышдыр. Бурада онлар вэ курсант-лар арасында мубаНисэ баш вермишднр. Автоматдан Зэ^*-дьфылан аташлэ АзэрбаЗчан ИгтисадвЗЗат Институтунуи талабэси И. ЬусеЗнов, АзэрбаЗчан МуЬэндис-Техник-и Университетиния талабэси Р- ЭлиЗев вэ Ьеч ЗерДэ ишлэма-Зан Ага Jycиф влдурулмуш-ДYP• Ьэрби прокурорун муави-ня Л. А. Плешко «ХГ»-нин мухбиринэ ашагыдакы мэ’лу-маты вермишдир: Умумгошун мэктабини-н Зохлама-бурахылыш мэнтэгэ-сянин Заньшда даЗаимыш бир нечэ мулки шэхсэ Золла етан нкя гадьш Заиашмыш ва сигарет истэмншжф. Бу заман мунагишэ Зара«-мыш, Зоддан кечан бир даста курсант гадынларьш муда-фиасинэ галхмышдьгр. Вир гэдар чакишмадан сонра мулки палтарда оланлар Захын-льддакы евлэр истигамэтин-дэ кездэн итмишлар. Кур-сантлар иса Ьэрби ЬиссэЗэ кетмишлэр. Елэ Ьэмин кун ахшамчагы мулки шахслар езлэрн ила даЬа бир нечэ нэфэр котурэрэк Зенидэн Jox лама-бурахыльш! мэнтэгэсшю кэлмиш. онларла мубаЬисэ едэн курсантлары чагырма-гы тэлэб етмишлэр. Ьэрби ЬИССЭ УЗРЭ НОВбЭТЧИ К6.МЭК чиси онлары дилэ тутмага чалышмыш. лакин бир «ше алынмадыгьшы кердукдо «гаровул» чагырмышдыр МуЬафизэ дэстаси мулки шэхслэрин бурахылыш-Зохла иа мантэгэсини тэрк етмэлэ-рини телаб етмишдир. Сонракы Ьадисэлар!» та-фэрруаты Ьэлалик мо’лум де)ил. МубаЬяса ааманы ик» уч автоматдан атош ачыл мышдыр. Аташ ачанлар ту-тулмушлар. Истинтаг апары лыр. 10 CEHTJABP АзэрбаЗ чан ЫН    раЗонла- рында гысамуддатли ,Зогьш1 1агачаг шимшак чахачаг.    рымадасында гысамуддатли СаниЗэдэ 9—14 метр сур’-    Загыш Загачагы кеслэнилнр этлэ шимал-гэрб кулэЗи эс^    СаниЗадэ 18—23 метр сур чэк Аран раЗонларында этлэ шимал-гарб вэ хазри 23-28. дагларда 13-18 дэ-    кулэЗи этачэк. Ларым^а рэчэ исти олачаг.    21—26, Бакыда 24    26 дэ- Бакыда во Абшерон За*    рэчэдэ исти олачаг. Е’ЛАНЛАР ASePBAJMAH РЕСЛУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТвЬСИЛИ НАЗИР ЛЖИ 112 неМРЭЛИ ТЕХНИКИ ПЕШЭ мактови 1991—1993.ЧИ д»рс млм учун ашагыдакы ижтисасяар узра ШАКИРД гаВУЛУ Е’ЛАН ЕДИР; 8 а|лыг курслар (И-чн сиифн бнтнраилар учун1; 1. Малиорвси|а ишлари узра махаиизатор (ма-шынчы-ексказаторчу, машынчы-булдозарчи). 2. Насос гургуларынын машинисти (та'мирчи цилинкар, ryiy алактрик гургуларкжын монт|ору). 3. 1агыш|агдыран гургуларын машинисти (3-чу дарачали машыичы-тракторчу). JyxapbiAa кастарилан ихтисаслара габул база муассисасиним (Азарба|чан Реслубликасы Малио-pacHi'a аа Су Тасарруфаты Назирли)и) кандариши ил4 апарылыр аа шакирдлара 136 маиат тагауд •#-рияир. Вмрнллйи курслар |И-чк синфи вмтираилар yayHj: 1. Мелиораси)а ишлари у*Р* маханиватор (ма-шынчы-екскаааторчу, машынчы-булдозарчи). 2. Канд тасарруфаты машымларынын, трактор-ларын аа аатомобилларим та'мирчи чилинкари. 3. Дамирчи-мискар. 4. Елактрнк аа газ га)нагчысы. 5. МуНасибат учоту. 6. Макииачы-катиба (¡алныз гызлар учун, таН-сил муддати 8 аздыр). Бирмллмк курслар узра тагауд 80 манатдыр. Учмялни иурамр |*-«Г    бнтиранлар    учун); 1. Елактрик аа газ га|иагчысы. 2. Канд тасарруфаты машымларынын, трактор-ларын аа аатомобилларим та’мирчи чилинкари. 8-чи сммиф Ьачмимда таЬсил алаилар куида 3 дафа пулсуз ¡амакла, илда бир дафа ка]имла аа hap ej 40 маиат маблагинда тагаудла та’мим олу-иурлар. Мактаба Бакыда ва рв|*оиларда з’аша1аи, 30 ja-шыиадак канчлар габул олунур. JaTarxanaja аНти|ачы оланлара ¡ар верилир. ТаЬсил муддати умуми иш стажына дахил олу- «УР-    ^ Мактаби фаргланма диплому ила битиран ма - зунлара али ва орта ихтисас мактабларина габул заманы устунлук верилир. Мактаба дахил олмаг учун ашагыдакы саиад-лари Т9ГДИМ етмак лаэымдыр: 1. Директорун адына эриза. 2. Орта таНсил Ьаггында аттестат, ¡ахуд иата-мам таЬсил Ьаггында шаЬадатнама (асли). 3. Паспорт ва Ьарби билет. 4. Заша}ыш ¡ериндан ара]ыш. 5. Сагламлыг Ьаггычда ара|ыш 6. 3X4 см. алчуда 4 адад фотошакил. Маитэбин унваны: 370045, Бакы, Бина гасабаси. Мактаба метронун «Эзизба]ов» станси)асындан lèi немрали автобусла ва електрик гагары ила калмак олар.    ДИРЕКТОРЛУГ. Аэарба|чан Рвспубяикасы Халг ТаЬсиям Назирлм|м 79 немрели техники ПЕШЭ МвКТвБИ Бакыкоидисионер Елм-ИствЬсалат Бирли|и мяо бирликда 1991—1992-ии даре или учун Азорба|чаи аа рус балмаларина ашаг>|дакы лашолар узра ШАКИРД ГЭБУЛУ Е'ЛАИ ЕДИР: — Електрик машынлары ва апаратлары |В1?Ы' чысы Палиыэ гызлар учун); — електрик чйЬазларынын |маишат машынлары аа чиЬазлары) та'мнри узра алактрик чияин-кари; — алатчи-чилинкар; — програмла идара олунаи дазиаН аа маин-пул)аторлар сазла)ычысы; — аячу-иазарат чиЬазлары ва аатоматнка узра чилиикар; — дамирчи-алактрик газ гв|иагчысы trai га1наг-чысы); — НЕМ опаратору |гызлар учуй); — со)удучу гурруларыи та'мири узра алактрик механики; — ториачы. Мактаба 9-чу синфи битиран оглан аа гызлар габул олунурлар. ТаЬсйл муддати 3 илдир. ТаЬсил муддатинда шакирдлер ка)им, куида бир дафа ¡а-макла ва тагаудла та'мии едилирлар. Шакирдлер мстаЬсалат тачрубаси замены газаичын 50 фаизиии да алырлар. 11-чи СИНФИ БИТИРеНЛЭР Y4YH АШАРЫДАКЫ ПЕШЭЛЭР Y3P0: ^ алактрик машыилары ва апаратлары )ыгы-чысы; — алактрик-газ га|иагчысы; — алатчи-чилинкар; ТаЬсил муддати 1 илдир. Шакирдлара а|да 80 манат тагауд ва йстаЬсалат тачрубаси замены га-занчын 50 фаизи верилир. Мактаби фаргланма ила битираи шакирдларин али мактаба кузаштли шарт-ларла габул олунмаг Ьугугу вардыр. ТаЬсил муддати иш стажына дахил адилир. ОРДУ СЫРАЛАРЫНДАН Т0РХИС ОЛУНАНЛАР Y4YH АШАРЫДЛКЫ ПЕШ0Л0Р Y3P0: — Ториачы; — фразарчи; — алактрик-газ га(иагчысы; — алатчи-чилинкар. Шакирдлара ajAa 100—115 маиат тагауд аа ис-таЬсалат тачрубаси замены газаичын 50 фаизи ва-рилир. ТаЬсил муддати 7,5—8,5 а!дыр. Мактаба ¡алиыз Бакыда паспорт га|ди}|атыида олаи шахслар габул едилирлар. Габул олуимвг учуй ашагыдакы «анадлари таг-дим атмак лазымдь^: — ариза; — таЬсил Ьаггыида еаиад (шаЬадатнама ва ja аттестат); — ¡аша]ыш ¡ариндан ара|ыш; — паспорт (аа )ахуд {аш кагызынын если); 3X4 см. алчуда 6 адад фотошакил. Мактабии унааиы: Бакы, 370033, Халглар дост-пугу хи)абаны, 8 (метронун «сДш1ол ствнси)асми«н )ахынлыгыида). Уаяафоияарг èè-72-02, 66-72-56, A7-S3-09. Редактор Т. Т. РТСТЭМОВ. Гадвкп||111*М1 уиваиы: ITilSt, БАКЫ Ш0Ь0РИ, КИРОВ ПРОСПЕКТИ, It. МЭ'ЛУМАТ Y4YH ТЕЛЕФОНЛАР: > 93-64-92 4» 93-62 37 -f 38-51-68 Та'сисчи: Азар6а|чаи КП МК. Учрадмтала: ЦК КП АзарбаДдксаиа Невбатчи редактор: В. СЭМЭ Чапа иизалаямалыдыр: 23.00. Имзаланмышдыр: 24.00. Ишмкс 86814 Ч Г а 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 Бакы, <Азэрба1чан» нэшрнЛатыйын матбэаси. Баку, тшюграфвя тадательства «Аасрбайджая». Тиражы 255.785 Сифаряш 6038 ;