Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

  • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 1,084
  • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 10, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 10, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г03ЕТИ «HWAiP ип. м irr ИСТИНТАГЫН СИРРИНЙ ЙЧИЙГ ОЛНЙЗ Деалдт чевриляши (Ьдг-гында чина]эт ищинин бу мерйэлвсиядэ твЬгигата дайр суалларын Ьамысына ча-ва<5 вермак Ьалалкк мумкун де1ил: Истинтагын сиррини ачмаг олмаз. РСФСР-ин баш прокурору В. Г. Степанков сект]абрын в-да ССРИ Харнчи Ишлор На-зярли]и№ЕН мотбуат мерка-ЗИИД0 матбуат конфрансы яы ачаркан журналистларин диггетини буна челб етмиш-дир, Мотбуат конфралоынын иштиракчылары — Истинтаг бртгаДасынын рэЬбари Л. К. Лисов, РСФСР ДТК-нын С9дри В, В. Иваненко ве бир кун эввол ССРИ дахи-ли шилар назиринин бирин-чи муавини вазифэсина тас-диг едилмиш В. Ф. Лерин истинтагын кедишиндан даныш-мышлар. Августун 21-дэ РСФСР ва ССРИ прокурорлуглары вэтана X0jaнвт факты узра, j8’ни В. Г. Степанков изаЬ едиб демишдир ки, девлэт гурулушуну дэJишдиpмэк мэгсадила суи-гасд Ьазыр-ламаг чаЬди узра РСФСР ЧинаЗат Мэчаллэсинин 64-чу маддасина асасан чина-Зэт ишлари галдырмышлар. Он дард нафар Ьабсэ алын-мышдыр. Шахсларин тутулзгб сах-ландьвры ва Ьабсэ альшды-ры вахтдан истиитаг ама-ли]]атлары вакилларин яш-тиракы ила асарылыр. Руси]анын баш прокурору журналлстларШ! суалларына чаваб верарак демишдир ки, Ьабсэ алынмыш JyK-сэк вазифали шахслар бир-яафарлик камераларда де-}нл, дард-беш нафарлик уму-ми камераларда сахланы-лыр, лакин онлар бир-бир-лэри ила карушмурлар. Матбуат конфрансында де}илмишдир ки, Сов.ИКП-нин бир сыра раЬбар ишчи-ларинин суи-гэсдда иштира-кы барада истинтаг групу-нун алиндэ ма’лумат вар-дыр. Лакин hyryr муЬафизэ органларынын яума]андэла-ри геЗд етмишлэр ки. бутун napTHjaja гаршы тэ’гиблэрэ Зол вермак олмаз. ГеЗд едилмишдир ки. Ьэракат-лар, структурлар, бирлик-лэр барэсинда деЗил, кон-крет шахслар барэсинда ’ис-тинтаг апарылыр. В. В. Иваненко билдир-мишдир ки, ССРИ ДТК-ньш сэдри В. В. Вакатинин сэ-ранчамы ила ДТК-да комит^ ишчиларинин фаалиЗЗатини тэНгиг едан комиссиЗа Зара-дылмышдыр. В. Г. Степанков демишдир ки, умумиЦатла, влка-да ги]ам ищи узра 21 чина-Зэт иши галдьфылмышды^ ССРИ президенти М. С. Горбачев да ифадэ вермэли-дир. Руси]аньга баш прокурору демишдир ки. тезликлэ ССРИ дахили ишлэр назиринин кечмиш муавини В. В. Громов. ДИН-ин. Ьабела влкаяин Муда-фиэ НазирлиЗинин бир сыра днкар р^бар ишчилари диндирилачакдир. А. И. ЛукЗанова кэлдик-да исэ, дунэн она гаршы ит-тиЬам ирэли сурулмушдур. Республикаларын рэЬбар-лзринин гиЗамда иштиракы баредэ истинтагын алиндэ ма’лумат ЗохдуР- ДФВН-|э гаршы мугавимат кастарил-МЭМ0СИ чинаЗет таркиби Ье-саб едилмир. РусиЗа ДТК-нын раЬбари ватандашларын чугулчулуру баредэ бир чох-ларыны нарайат едан суала чаваб верэркэн билдирмиш-дир ки, имзасыз мактуб аз калир. Мэктублар асасан имзалы олур. ДФВК-нын амрлэрини Зеринэ Зетирмиш адамлардан гиЗметли ма’лумат алынмыщдыр. Онлар истинтага челб олунур. (СИТА-иыи мухбири). МОСКВА. СалЗандакы ш.нил галврв)асынын дир.ктору Имам    пчшалар 0. Эаимэадв адына Бакы Рассамлыг Мактабмни битирмб. Омум муктаякф мамрлы раи«-карлыг асарлари дафаларла республика саримларинда иумаЗиш атдирилиб. Иста'дадлы рассам галараЗанын |ани нумуналарла эамкмилашмасина гаЗгысыим а<^ иамир. Бур.да%..-та. А.;рбаЗиаиын иарк.мли саркилар ташкил олунур.    моадаоуяйТР» ...лолчу лолдА карак ----------Журналнетин    /ол    ге}дл9рина9н    роган    душун>«9Л9р Узун иллэрдир манфур «дамир парда» архасында Ja-шаЗыб-Зарадан инчэсэнети-миз чанлы ва мурэккэб дун-ja мэданиЗЗат просесиндан сун'и сурэтдэ узаглашды-рылмышдыр. Нечэ деЗэрлэр. ез газанында гаЗнаЗыр, на дунЗаЗа oa^^iy таныда. на да эмэллн-башлы дунзаны таны-ja билирди. Маркэзин тартиб етдиЗн плана керэ аЗры-аЗры солистлэр. ансамбллар, му-снги ва pare коллективлэри вахташыры харичи олкэларэ гастроллара. фестиваллара кедир. «АзэрбаЗчан совет ннчэсэнзтинин шеЬрэтипи» дунЗаЗа ЗаЗырдылар. ИстеЬзаны кэнара гоЗсаг, догрудан да .мэшЬур сэнат-чидэримизин харичи гастрол-лары эксэр Ьалларда бвЗук угурла кечиб, Зуксэк гиЗмат алыб. Виз сезун эсл ма’на-сында oHwiapna фахр еда бн-лэрик. Анчаг маркэзин дедиЗнм планьшда аЗдын сезилэн бир принсил 63 ишини керурду. Бу принсип ондан ибарат иди ки, харичи гастрол ва фестиваллара икн чур груп ЗолЛанырды:    халг фолклор сзиэти вэ умумбэшэр санат невлэринин нумаЗандэлэри. Илк бахышда бу чур тачру-ба тэгдирэлаЗигдир. Чунки дунЗа бизим эски, эн’эиави сэнэти.мизи вэ Авропа сэнэ-тинин (вокал, пианочулуг. скрипкачылыг...) сэвиЗЗзсини кермэклэ «инкишаф етмиш сосиализмдэ» ЗашаЗыб-japa-дан АзэрбаЗчан халгыны та-ныЗа вэ онун умуми савиЗ-Зэсн Ьаггында мэ’лумат ала билэр. Дэрд орасындадыр ки, халг сэнэтимизин надир ифа-чылары вэ Захуд сол-ист-ифачылар илк нввбадэ фэр-ди исте’дадларыны, сэвиЗЗэ-лэрнни нумаЗнш етдирирлар. Решид БеЬбудов, Набил Ка-ман, Ариф БабаЗев, Алим Гасымов... надир вэ там мэс‘-улиЗЗэтлэ деЗэ билэрик ки, фввгэлбэшар «сте’даддыр-лар. АллаЬ веркиоидирлэр. Он лары рэсми. девлэт мэдэ-ниЗЗэтир ЗетишдирмэЗиб. Елэ-ча дэ Муслум МагомаЗев, ФэрЬад ВэдэлбаЗли, Сэрвэр ГэниЗев. Фидан вэ Хураман Гасымовалар... Зуксэк сэвиЗ- \лпи «сте’яада малик олса- мин километрдэн Зухары Сэр- иди. Чумки Вагиф ИбраЬим- пэрцэ», ела ^uiaHKTH ban ban- пачэн 1ол тэсвириндан, кем- орлу TypKHja сенат аламин- ними меЬкам эли театрлары ШШ чагдаш азэрба]чанлынын мэ- ни У»    ф^тиюл    чэрчивэда^    тар Мэдэни]]эт Назирли]и дани. си)аси, идеоложи, ес- f    “з «ечиб    о1наньшн и«и тамашадан бу »ша даЬа ¿.дди 1анашма- тетик, бэдии, психолс^, иг-    ^^У”    веои-    сонра истираЬат кунунда хош лыдырлар. Чунки иннан бе- тнсади, МИЛЛИ, умумбашар ла чатмагымызы хабар вери    ^„3    да бш «чохмяллэтли совет сэви]]асини. манзэрасини б^ Ли-тмво п «яочивэсинпэ «ли Истанбул Улусларарасы Фес- сосиалист инчэсанзтини» де-рометр дэгигли],и ила квстэ- Фестивал чэрчивзсинда или итноул    ^    бнлаваситэ ра билвн бир санат    [амаша ФэрЬан    тм    Д^^^ т^грьгаын та.    Азэрба]чан милли    мздэнн]- сзси вардыр вэ бу, шубЬэсиз,    ,ерл^    машасьша дэ'ват алдыг. Та- 1этимизин чагдаш сави]}эси- театрдыр...    Таксьм    ^шас "    Ататурк    ни, имканларыны вэ перспе«- Оинтетик, кутлэви нев олан “зи «См теат^су»нда Jy    Мэркезинии сэЬнэ- тивларини тэмсил едэчэ]ик, театр hap бир санат керушу «У«    „маша    сиада'Стврт.~^^ бах- Бу и^да бутун амиллар н^ зэмэиы сэдзладырым бутун    р • -    латми    rah-    мя1япаг 63 тэ’сиоини итирмэ- зэрэ алынмалыдыр. Сэфэр- амиллэри чылпаг    Ж“Тагиф    миш^и.    Е’чазкар janoH театр    лэрин тэщкилини.    енчэдот Тамаша- бари Вагиф ™    у^    м    ^    ^артарафли май маркззи радио учуй му- тира ними ¡аддашьшыза Накк надмал ич^сьш^^^ ^Sa«: чм"теаТр'’^мэмтн м^зэ^ °^Гаст{^л муддатинда «Jyr- пешв«арча5ьша_    ha- TAJHA» нагтала^да JEH9 ГАИ T6IYIYP I йумаЗиш етдирир нын угурлу вэ За угурсуз ол-масына бахмаЗараг театр чэ-миЗЗэтимизин дуруму вэ ов- ^Гве^^^мЖ MÌ    ^„те;^^маПГар^    ПидаГреспублииа- лнкдир. Фикоимчэ, мвЬз те- лари, ^шф Иб^пта^ ^    Р^^    муэЛэн    мызын индини-вазиЛэтнидэ р1?тери?э ’'к1рэ Г“--""    ланьш-    мэ^нада ЕГураккэб олан . (аз Ьудудларымшдаи канара чы- Вагиф ИбраЬиморлу ики консерт еатры вэ гысача «jyr» лэр. ГавраЗь laibiuibi Ьаггында дань1Ш- мэ’нада      ^    .    1ьг~,1,.,ч    ит-чи-ы    тл а^хасьшда даЬа M6h- дыг, Видади исэ тар чалды да олса дал энк^ "тттпЬгм1япын ше'олаоини    1эт таныш олмаЗан театр    атры деЗил. ДунЗа орбитинэ К8М ^гооунурду*>. ^    Ва-    АГетикасы...^) <сСаламЮУГ-    чыхан АзэрбаЗчан Республи- )ал-    гТ чанльГефирда' кедда    ламасьшьш. сонуида^оасл^ АзэрбаЗчан театры бу пэр- S\irS'SS,r-‘S    ж    isStfSS'VWS    ssrtis    vs,,ESS .Й23Л"ГлЬ.“.™ SSEiSSrSS:?- ЧЭН H ИЛ (!) par академик театрымыз xa- «о ШаКри)даыи    ?S>ÌTob”^X^^^    ^ьш“бГм"’нада“1т^^ ричи сэфэрэ чЫ«рышды. Mv гы ^рэдэ даЬа муфэ д j^^m^^apbiH бэ’зилэриндэ он- ры бэлли вэ кез габагында- саЬибэлэринин бириндэ мил-    нышды.    п~«1«^.«лппяпя гошулуб бир-    ДЫР    Гоншуларымыз эн ки- ли театвьш бадии РаЬбари, Буну де.«аклэ ^лдармаи    вдк Ьадасэии дун1а caenjja- ИЛК сэфэрин тэшэббускары    истэЗирэм ки,    фестивальш    ка oj^^M^a вд    Лутун    синэ    галдырмагы бачардь1г- вэ ф:эа.л ичрачысы. АзэрбаЗ-    Здхшы    тэш^    нвмр^юГ Ьэрарэтлэ гащпы-    лары    Ьалда. биз догрудан да чан Республикасыньш халг мушду    «Луг»    ланс^да Фэхрэлдин Мана- беЗук вэ фаЗдалы Ьадисэл^ артисти Нэсэн Тураблы бе-    фестивал    /Ьлв\т< Вагиф Чаббаровун,    ри лаЗигинчэ гиЗмэтлэндириб л^_ био фикир Св1ламишд,^;    в^Р—лГ"ла    а^Мида[ь.?овань» "ф^Р- £еииш' таблиг еда бнлмирик. вэ'хэбарлэрин    сэрлввЬэлари    Ьад Исрафмовун ^ «Бу Ьадисэнин башлыча нэ-тичэси «мэдзни блокаданы» сэрлевлэ.'1»ри лад    Театр сэнэтчилэринэ лэри ше’рлэр алгьипларла лэринэ душэн мэс у. 3J |армаг вэ Зени-Зени сзфэрлэ- АзэрбаЗчан    гл^1ыланль1 Амма МеЬри- дэриндэн анлаЗыб ез мугэд- ».р.» ..р SfSSf H SSr«rr--.? г™- ""‘в;"алы ЯШИН конкрет лар Фе'стшалында!» (КунаЗ- -Дэли домру^^ Ж»ыГ са" нэтичэсн: академик театрын дын),    «Шимди    лонла^Т^н гопарьгрды.    Невбэ    девлэт ва ичтима- нэзднадэ фэалиЗЗэт кестэрэн кэлир» (^Заман»)    Наш^т    култу^    мэр-    иЗЗ^гнндир... «Луг» театр-студаЗасы Истан- сэЬнэ кэнчлэри» (НурриЗЗэт). Адилэ наш т у >    «Луг»    исэ Зени сэфэрлэ- булун Бакырко) Вздэаи]]а- «С^Ьнэ(э эиилэн канчлик ^ ^"мсс^^Г Р^ИД Ш»РИ' Рэ'¡’азырлашыр. Низамидан 1/ои»пт1«1н Би1ШН«и ХУМУ» (ЧумЬуриЗЗэг), «Мч>нч- баш рэссамы    хэоинэси»    осэри ^Ty7лapSr 'йa„чда'í"т¿:    Д^РДон 2()00-лада„ т^т^^^^    «Х1арГ1;глам;сь. -.„.Г...... Фестивалына    (Тэрчуман). «ВакыркеЗ те- • мутэхэсснслэр    nv. синин кечирдиЗи Бнринчи хуму» (ЧумЬуриЗЗэг) ЯЧ-    л/чл/ч    —ifUin      —    ^ ркеЗ те- • мутэхэсснслэр тэрэфиндэн —^ АзэрбаЗчан РУ ^С^лам!» Зугламасы илэ дэ'- атр*'фЦтивалынла сонку^^    *neSna'"^^VH    ]олун    Ьуну, .инсанпэрвэрлиЗини вэ вэтолунду.    ^    (МиллнЗЗат).    мэ^^л^ьшыт^^    д^аЗа ачьи олмасыны бил- ...Нэсэ»! Тураблынын рэЬ- театросундан ернэк» (Ку    д^р^чэк. бэолик етлиЗи групумуз и1у- нэшЗ...    „„io/...,    Tvn    я?лапа кечмэк ист^дим.    ИлЬам    РЭЬИМЛИ. HVH 7-дэ Бакыдан Зола ДУШ- «Луг» т^тр-студиЗасы Туо- этлэрэ кечмэк ис рд    ИСТАНБУЛ—БАКЫ. ну ду. «Икарус» автобусунда киЗбДэ кнфаЗэт гэдэр таныш ьу кун АсаЗнши вэ ичтимви таЬлу-кэсизлиЗи тв’мин етмак учуй карулан тадбирлара бахмаЗараг. ДГМВ-да аа она битм 1Ш1К раЗонлврда вазиЗЗат кар-кин олараг галыр. Нала да миллэтларарасы замкнда чи-наЗэтлар баш верир. АзэрбаЗчан Реслубликасы Дахили Ишлэр НазирлиЗинда Азар-ин^юрмун мухбирина билдир-мишлар ки, сентЗабрын 7-дэ Ьадрут раЗонунун Туг кэ«-динда ермэни З^Р^^лылары ики азэрбаЗчанлыны елдур-мушлэр. Ела Ьамин кун Сте-панакертдан чыхан автобус намэ’лум шахслар тэрэфнн-дэн атэшэ тутулмушдур: уч нэфар елдурулмуш. дерд адам Зараланмь1шдыр. Чи-наЗэткарларын муэЗЗэн еди-либ тутулмасы учун Ьэрби комендант л ыгл а бирликда эмэлиЗЗат-ахтарыш тэдбирлэ-ря ЬэЗата кечирилир. ГАРАДАЕЛМ ФАЧИЭСИ СентЗабрын 8-дэ силаЬлы ермэни гулдурлар Агчабэди — Гарадаглы маршруту илэ ишлэЗан 51-02 АГХ нвмрэди сэрнишин автобусуну Марту-ни Захынлыгьшда атэша тут-мушлар. Нэтичэдэ 5 нэфэр азэрбаЗчанлы блмушдур. Он лардан 4-у гадындыр. Хочавэнд .милис белмэси НИН эмэкдашлары дэрЬал Ьа дисэ Зеринэ кэлмишлэр. ГеЗ-ри^эрабэр двЗуш башлан-мышдыр. Гулдурдарын эн муасир силаЬлардан ачдыг лары атэш милис ишчилэри-ни кери чэкилмэЗэ мэчбур етмишдир. 6 .милис ишчиси агыр Зараланмышдыр. Уму-миЗЗэтлэ. Агдам раЗон мэр-кэзя хэстэханасына 20 нэфэр агыр Ззралы кэтирилмиш-дир. Автобусун суручусу Зул-фугар ЬусеЗновла чэррапиЗ-Зэ отагында кврушуб сеЬбэт етдик. — Даглыг Гарабаг Ьадисэ-лэри башланандая бери эн чох зэрэр чэкэн Гарадаглы кэндидир. Биз дерд тэрэф-дан ермэнилэрлэ эЬатэ олун-мушуг. Буна бахмаЗараг на кэндимизин. нэ дэ Золлары-мызын там тэЬлукэсизлиЗи тэ’мин олунур. ЗнЗэддня СУЛТАНОВ. МАРТУНИ раЗону. НАДИСЭ 4HHAJ9T ТОРвДИЛИШШДИР Базар куну 9грлф кафе ва магазаларда саз-сеЬба^ тин башлыча мевзусу бу иди: Ьэрби шэЬарчиЗин Ишиа^ атчылар дросдектина Захьш Ьнссасшзда фачиэ баш ве- риб. Уч каич гэтла Зетирилиб. _____ «ХГ» мухбиринии АзэрбаЗчан Реслубликасы ДИН мзтбуат хидматиндэн алдыгы мэ^луматда билдирилир: ГУБА. Бтбумг. Бу софалы истираЬат зонасында димча-лаиларин Заддашымда ма'ма-^ лы аачан кунларии хатираси Нала узун муддат jauiajaKar. Кана каратамилар «Зашыл халы» уэаринда машг адирлар. ф- Коттаалар дммааланяар учун алааришлидир. Фото БаЗбаламыидыр. СентЗабрын 7-дэ саат 21.30 дэгигэдэ бир дэстэ кэнч А. ЗеЗшловун идарэ етдиЗи «Жигули» ВАЗ 2106 мар-калы Л 2887 АЗ немрали автомобяллэ АзэрбаЗчан Рес-публикасьшын Али Совети адына Бакы Умумгошун Мэк-тэбйиин Зохлама-бурахылыш мэятэгэсинэ Зэнашмышдыр. Бурада онлар вэ курсант-лар арасында мубаНисэ баш вермишднр. Автоматдан Зэ^*-дьфылан аташлэ АзэрбаЗчан ИгтисадвЗЗат Институтунуи талабэси И. ЬусеЗнов, АзэрбаЗчан МуЬэндис-Техник-и Университетиния талабэси Р- ЭлиЗев вэ Ьеч ЗерДэ ишлэма-Зан Ага Jycиф влдурулмуш-ДYP• Ьэрби прокурорун муави-ня Л. А. Плешко «ХГ»-нин мухбиринэ ашагыдакы мэ’лу-маты вермишдир: Умумгошун мэктабини-н Зохлама-бурахылыш мэнтэгэ-сянин Заньшда даЗаимыш бир нечэ мулки шэхсэ Золла етан нкя гадьш Заиашмыш ва сигарет истэмншжф. Бу заман мунагишэ Зара«-мыш, Зоддан кечан бир даста курсант гадынларьш муда-фиасинэ галхмышдьгр. Вир гэдар чакишмадан сонра мулки палтарда оланлар Захын-льддакы евлэр истигамэтин-дэ кездэн итмишлар. Кур-сантлар иса Ьэрби ЬиссэЗэ кетмишлэр. Елэ Ьэмин кун ахшамчагы мулки шахслар езлэрн ила даЬа бир нечэ нэфэр котурэрэк Зенидэн Jox лама-бурахыльш! мэнтэгэсшю кэлмиш. онларла мубаЬисэ едэн курсантлары чагырма-гы тэлэб етмишлэр. Ьэрби ЬИССЭ УЗРЭ НОВбЭТЧИ К6.МЭК чиси онлары дилэ тутмага чалышмыш. лакин бир «ше алынмадыгьшы кердукдо «гаровул» чагырмышдыр МуЬафизэ дэстаси мулки шэхслэрин бурахылыш-Зохла иа мантэгэсини тэрк етмэлэ-рини телаб етмишдир. Сонракы Ьадисэлар!» та-фэрруаты Ьэлалик мо’лум де)ил. МубаЬяса ааманы ик» уч автоматдан атош ачыл мышдыр. Аташ ачанлар ту-тулмушлар. Истинтаг апары лыр. 10 CEHTJABP АзэрбаЗ чан ЫН    раЗонла- рында гысамуддатли ,Зогьш1 1агачаг шимшак чахачаг.    рымадасында гысамуддатли СаниЗэдэ 9—14 метр сур’-    Загыш Загачагы кеслэнилнр этлэ шимал-гэрб кулэЗи эс^    СаниЗадэ 18—23 метр сур чэк Аран раЗонларында этлэ шимал-гарб вэ хазри 23-28. дагларда 13-18 дэ-    кулэЗи этачэк. Ларым^а рэчэ исти олачаг.    21—26, Бакыда 24    26 дэ- Бакыда во Абшерон За*    рэчэдэ исти олачаг. Е’ЛАНЛАР ASePBAJMAH РЕСЛУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТвЬСИЛИ НАЗИР ЛЖИ 112 неМРЭЛИ ТЕХНИКИ ПЕШЭ мактови 1991—1993.ЧИ д»рс млм учун ашагыдакы ижтисасяар узра ШАКИРД гаВУЛУ Е’ЛАН ЕДИР; 8 а|лыг курслар (И-чн сиифн бнтнраилар учун1; 1. Малиорвси|а ишлари узра махаиизатор (ма-шынчы-ексказаторчу, машынчы-булдозарчи). 2. Насос гургуларынын машинисти (та'мирчи цилинкар, ryiy алактрик гургуларкжын монт|ору). 3. 1агыш|агдыран гургуларын машинисти (3-чу дарачали машыичы-тракторчу). JyxapbiAa кастарилан ихтисаслара габул база муассисасиним (Азарба|чан Реслубликасы Малио-pacHi'a аа Су Тасарруфаты Назирли)и) кандариши ил4 апарылыр аа шакирдлара 136 маиат тагауд •#-рияир. Вмрнллйи курслар |И-чк синфи вмтираилар yayHj: 1. Мелиораси)а ишлари у*Р* маханиватор (ма-шынчы-екскаааторчу, машынчы-булдозарчи). 2. Канд тасарруфаты машымларынын, трактор-ларын аа аатомобилларим та'мирчи чилинкари. 3. Дамирчи-мискар. 4. Елактрнк аа газ га)нагчысы. 5. МуНасибат учоту. 6. Макииачы-катиба (¡алныз гызлар учун, таН-сил муддати 8 аздыр). Бирмллмк курслар узра тагауд 80 манатдыр. Учмялни иурамр |*-«Г    бнтиранлар    учун); 1. Елактрик аа газ га|иагчысы. 2. Канд тасарруфаты машымларынын, трактор-ларын аа аатомобилларим та’мирчи чилинкари. 8-чи сммиф Ьачмимда таЬсил алаилар куида 3 дафа пулсуз ¡амакла, илда бир дафа ка]имла аа hap ej 40 маиат маблагинда тагаудла та’мим олу-иурлар. Мактаба Бакыда ва рв|*оиларда з’аша1аи, 30 ja-шыиадак канчлар габул олунур. JaTarxanaja аНти|ачы оланлара ¡ар верилир. ТаЬсил муддати умуми иш стажына дахил олу- «УР-    ^ Мактаби фаргланма диплому ила битиран ма - зунлара али ва орта ихтисас мактабларина габул заманы устунлук верилир. Мактаба дахил олмаг учун ашагыдакы саиад-лари Т9ГДИМ етмак лаэымдыр: 1. Директорун адына эриза. 2. Орта таНсил Ьаггында аттестат, ¡ахуд иата-мам таЬсил Ьаггында шаЬадатнама (асли). 3. Паспорт ва Ьарби билет. 4. Заша}ыш ¡ериндан ара]ыш. 5. Сагламлыг Ьаггычда ара|ыш 6. 3X4 см. алчуда 4 адад фотошакил. Маитэбин унваны: 370045, Бакы, Бина гасабаси. Мактаба метронун «Эзизба]ов» станси)асындан lèi немрали автобусла ва електрик гагары ила калмак олар.    ДИРЕКТОРЛУГ. Аэарба|чан Рвспубяикасы Халг ТаЬсиям Назирлм|м 79 немрели техники ПЕШЭ МвКТвБИ Бакыкоидисионер Елм-ИствЬсалат Бирли|и мяо бирликда 1991—1992-ии даре или учун Азорба|чаи аа рус балмаларина ашаг>|дакы лашолар узра ШАКИРД ГЭБУЛУ Е'ЛАИ ЕДИР: — Електрик машынлары ва апаратлары |В1?Ы' чысы Палиыэ гызлар учун); — електрик чйЬазларынын |маишат машынлары аа чиЬазлары) та'мнри узра алактрик чияин-кари; — алатчи-чилинкар; — програмла идара олунаи дазиаН аа маин-пул)аторлар сазла)ычысы; — аячу-иазарат чиЬазлары ва аатоматнка узра чилиикар; — дамирчи-алактрик газ гв|иагчысы trai га1наг-чысы); — НЕМ опаратору |гызлар учуй); — со)удучу гурруларыи та'мири узра алактрик механики; — ториачы. Мактаба 9-чу синфи битиран оглан аа гызлар габул олунурлар. ТаЬсйл муддати 3 илдир. ТаЬсил муддатинда шакирдлер ка)им, куида бир дафа ¡а-макла ва тагаудла та'мии едилирлар. Шакирдлер мстаЬсалат тачрубаси замены газаичын 50 фаизиии да алырлар. 11-чи СИНФИ БИТИРеНЛЭР Y4YH АШАРЫДАКЫ ПЕШЭЛЭР Y3P0: ^ алактрик машыилары ва апаратлары )ыгы-чысы; — алактрик-газ га|иагчысы; — алатчи-чилинкар; ТаЬсил муддати 1 илдир. Шакирдлара а|да 80 манат тагауд ва йстаЬсалат тачрубаси замены га-занчын 50 фаизи верилир. Мактаби фаргланма ила битираи шакирдларин али мактаба кузаштли шарт-ларла габул олунмаг Ьугугу вардыр. ТаЬсил муддати иш стажына дахил адилир. ОРДУ СЫРАЛАРЫНДАН Т0РХИС ОЛУНАНЛАР Y4YH АШАРЫДЛКЫ ПЕШ0Л0Р Y3P0: — Ториачы; — фразарчи; — алактрик-газ га(иагчысы; — алатчи-чилинкар. Шакирдлара ajAa 100—115 маиат тагауд аа ис-таЬсалат тачрубаси замены газаичын 50 фаизи ва-рилир. ТаЬсил муддати 7,5—8,5 а!дыр. Мактаба ¡алиыз Бакыда паспорт га|ди}|атыида олаи шахслар габул едилирлар. Габул олуимвг учуй ашагыдакы «анадлари таг-дим атмак лазымдь^: — ариза; — таЬсил Ьаггыида еаиад (шаЬадатнама ва ja аттестат); — ¡аша]ыш ¡ариндан ара|ыш; — паспорт (аа )ахуд {аш кагызынын если); 3X4 см. алчуда 6 адад фотошакил. Мактабии унааиы: Бакы, 370033, Халглар дост-пугу хи)абаны, 8 (метронун «сДш1ол ствнси)асми«н )ахынлыгыида). Уаяафоияарг èè-72-02, 66-72-56, A7-S3-09. Редактор Т. Т. РТСТЭМОВ. Гадвкп||111*М1 уиваиы: ITilSt, БАКЫ Ш0Ь0РИ, КИРОВ ПРОСПЕКТИ, It. МЭ'ЛУМАТ Y4YH ТЕЛЕФОНЛАР: > 93-64-92 4» 93-62 37 -f 38-51-68 Та'сисчи: Азар6а|чаи КП МК. Учрадмтала: ЦК КП АзарбаДдксаиа Невбатчи редактор: В. СЭМЭ Чапа иизалаямалыдыр: 23.00. Имзаланмышдыр: 24.00. Ишмкс 86814 Ч Г а 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 Бакы, <Азэрба1чан» нэшрнЛатыйын матбэаси. Баку, тшюграфвя тадательства «Аасрбайджая». Тиражы 255.785 Сифаряш 6038 ;
RealCheck