Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 08, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 8, 1992, Baku, Azerbaijan » ХАЛГ ГЭЗЕТИ -*■ 8 «Нилы» im-»ил. N8 171 Агдамын агыр к y н л а р и Гарабаг AeJeüA», Гарабаг еэЬарэ гэдэр Ьеч кнм ке. Ьаггында душунэндэ елэ бир зуну ]уммады. Jep-KeJ од образлы ифадэ. тэшбеЬ та- тутуб ^анырды. К^таблы, па билмкрэм ки, бу бэнзэр- Мэрзили, Храморт, Хана ад сиз торпаг ьшыз Ьаттьшда тэрэфлэрдэ алов, тусту лап ду!гуларьшызы, уровня. уэаглардан керунурду. Душ-дэн кечан Ьиссдрри ифадэ мэн торпагларымызы^^ан-едэ билсин. Сэн демэ, гуд- дырырды. Агдам бомбала-оэтли овзун до кучу чат- чырды... ^змыш ичнмиздэкн JaHFbu PaJOHyH шш кэвдю-лары, севкилэри 6ajaH етмэ]э. риндэн бири hap6«_ гэрар- CeHTja6pbiH 5-дэ Агдама — каЬа чеврилиб. Баханда Гарабагын * до^шэн баш шэ- ада/мьгн урэ)ицр даг чакэн Ьэрино кедэркэн дэ гэрибэ госпшал да бурдадьгр. С«я-Ьиослэр кечирирдим, Ушад TjaôpbiH 6-да долу бир истэкло тэлэсир- ЬакишШэтинин башчысы илэ дим. Догма кучэлэри, jtep- бурада керушдук. Орта мэк-лэри, кэндлэри, август aJbïH. таб иладркндэн    ?? да кврущдуjум дв1ушчулэ- Надир Исма^ылов Ьэ^или-ри KepMaJo. Лолда машында- бес ке>мишди, сифэти куи-кы радиолу ачдыг. Муда. дан гаР'^1Шды н фиэ Наэирли]ити аналитик — Буту« Азэроаршш информаси!а мэркэзинин дштэти Агдамда атмалы-мэ'луматыны верирдилэр. ДЬф-    AW*®“    ‘ lïïjâ СэмимиЛэтинэ ииандыгьгм Ф^э галхма^5“Р; л™э Ш. Элизаманлы ело мураве- тежникамыз чапгмыр бози-каб вэ долашыг чумлолэрлэ лори ишлэмир, ^рби¡му - мэ'лушгг верди ки. )ол J<w. хэссиелэра |^и1ачьмыз дашым Надирдэн сорушдум: вар. Ермэналэрин тутдапгу — Не деди бу радио?    кэндлэри кери га]таршлы. Надио гым-и чаваб вер J1*- Joxca А?дамы 6ajYK Надир гысача чавао    вер-    т9^1Луко кезлэ)ир. Ди:    Атош JeHs до ара.    вермир- - Де)эсан Кулаблыны. ди. Агдамььн бахны устун-Абдалы ермэкилэр тутуб. дэн    даглара, доролорэ Дуи1а башыма Ьэрлэнди, твкулурду влумсачан мэр-Абда л Кулаблыны душмэнэ мил эр. Ело бу могамда Ьалэ вермэкми олар? Кулаблы кечэн aj Гарабаг Ничат Чэи кггдмеэ Агдама кирмэ1э mhJ j-этинин республика пре-ио мр ки? Ахы А г дам шэ- задентлиэ мурачиотиндэки hц>* Кулаблыдан овуч ичи бир фикир ]адыма дущду: кики кврунур.    Шуша кедореэ башыма кул- Ра)он мэркэзиндэ ичра лэ вурасъОам ha ними]] эти апараггында сян ки, АллаЬ елэмомиш, Ьэюэ муэллим И саг му- Агдам кеггсэ Ьомин о «гэ-аллкм Ьэрби ке]имдэ олан Ьэтэ чыхмыш» куллэни биз hycejH    муэллим чох    haja-    тапыб вурачагыг... чанлы идилэр. Онлар кэли- Агдам эн агыр кун^эрюш шимин сэбэбини билирди- Jaiuajbip. Мэктаблар баг. -лао. Сент1абрын 6 — 7-дэ дыр. тосэрруфат rajrbLia-бурада «Гарабаг шикэстэси» ры баш дай ашыр, xeJpHjja Иафтосикэ Jenyw кучолэри вурмаг учу« муоИон Ьазыр- базар-дукан jeBô багланыб лыг ишлори кврушаи ИДИ. Адамларьгн узу но ичрт haKHMHjjBTHKKH ».таур. башчысы де]ушчулорян Ja- дупгунду'рутр^ Ни]э Аг^*а нындадыр. — дедилор ha-    ^^и^вв^эри мьгмыз    бело горара    калдик    Ьаны 6изи^ эр^^и,    ; Х ,тк ки. бело агыр шэраитдо Ьеч миз, топорл». бир к^эви” та*«р кечир. ^Bp»^.raflAe=^ МЭП^№нтан Гараб» вэ рылиаг ма]эидосинин биринчи муа- рыв соси Баюада. Зугулбада вини А1ДЫН Г\*ли)евв дэ ешидилмирми^ гашгабаглы кврдук Ваз    Агдам    ^2апла” онуи ]эньшда оларкэи Jee. тун рес^-б-таа. лаха - Сурат 6aJ Ьусе}нова ртяа звилэт гаиы ахай эвнк вуруб Кулаблыда. Аб- top «ж Аедасы да-w Храмортаа вазаЦат зцдафш шпшэ тошулзюлы. МЭвШЭДЗАДЭ Si« *SS.eÆba3e«Ke.    Гарава»    Вт    ЧаоЦа. чо. «Гцад* топ сэенндэн    я 1АРДЫМ ФОНДУ ФОАЛИДОТДвДИР Траяматолоки)а Иистдау-тунун хостеосаиасында муа. личо олунан |аралы д^уш-чулор Азарба]чан Муда-фи© Назцрли)инин бу )ахьп ларда >арадылмыш Ьумани-тар }в1рдьш фоядундаи ки-фа^гг годор эрзаг мопсул-лары, Ьабелэ бирдэфалик шэхеи шприс.доегглэри, давай дэрмая эи аэтапылая кипе тэнзифи алмьпштр. Мудафиэ Назирии|и сосяал-йугуг муЬафизоси ше'бесн-нйя рейс» Дащдеамр Мом-мэдов Азоретформун мух. биринэ демишднр: — Муоосвсолэрдои, тош-килатлардан, ajpы-»J'pы вэ-Т9ндад1лд(рдан. пуд, эрзаг шэклиндо алывая ианоларин эзлащднрилмоси бизэ о еИти^чы оланлара ^ардьгм кеидермэк вэ ону борабор суреггдо белушдур-мзк имканы верочэкднр Аээрннформ. I. меммодолилЕв МУКАФАТЫ ЛАУРЕАТЛАРЫ Азорба]чаи «Билик» маа-рифчилик чэмцЦоти ндарэ Ье]’эти ичpaиJJo коаяггэси-иин гэрары ило Азэрба]Чан Республикас ыиын халг тэЬ-сили яаЗз«ри. профессор Фнрудин Чэлилов. Н. Туси адьгна Девлот Педагожи Уиивероггетинин профессору СэлаЬэддин Холилов, республика Елмлэр Академи]асы миллот л эрарас ы муяасибэт-лор Иистигутуиун профессору Ьэмид Элиjeв во Бергаган pajoнyндa чалышан Неким, тибб елмлэри ла-мизади 9р ¡уб Мэммэдав чоми))этин академик Лусиф Моммэдали-]ев мукафатына лaJиг кв-рулмушлвр. МэшНур    турк    алкми, Турк Д}ъ]жы Арашдыр-малары Вэгфшгин баштаны, профессор    Турен    Лаогаиа да академик Л. Мэммэдоли. ]ев мукафаты верилмишдир. О. 5000    ' пул _    _    _ ка мудафиэ фондуна кетар-мишдир. Азэркнформ Умутсяг, унудулярыг ТАР ОНДАН СИРР КИЗЛ9Д9 БИЛМЭДИ АэорбаМан Республика- лер. сыяын халг артиста ЭЬмад- ЭЬмвдхан Бакыханов lapa, хан Бакыхаковун мусигими- дычы сонэткар иди. Азор-зик жкишафында, таблв. 6aj4a» мугамлэрьшы, т^с-гиидо во бу с&Ьэдо кадрлар нифлорини, рэнклори. рвге-Назырлаимасьида мисилсиз лори ма^гарэтло ифа едор Во хидмэти вар. вмрунун 60 jepa колондо ело халлар ву. илини сонотэ haep едиб. рарды ки, мусиги бир аз да Анадан оланы мусиги ешит- ширинлошорди. Онуи му гам. мищди (бу. 100 ил оввол лара kotkrahJh кушвлор. бу кунку кун олуб). Ата- бир-бирини токрар erxoJoH сыиын ]ахшы чалыб-охума- «бармаг»лар дикло)ичяло-гы варды. BoJyk гардашы рив >ахшы }адындадыр. Моммодха« тарзан иди. Oh. Халг мусигисинин бу ма. модханын олинэ тар алма- Ьир билячисииин Tonnajiaô сында да гей>и-ади бир mej нэшр етдирди]н «Азэрба]чан jo» иди амма оцуя чалгысы халг ^ренклори», «Aaopôaj-AejHJW», мола- чан ритмнк мугамлары» ади чалгы    .    .    . horn инчэ халлары ило се- «Мугам, малиы во ренк», чилирди. Э. Бакыханову та- «Омрун сары сими» китаб. 4u6oJob Бакы мусиги тех- модов    . ны1аилар шайидлик едэ би-    ларындаи    мусиги моктоб-    яикумунда мугаматдан даре    каЬ», «ШаЬиаз». «РаЬаб» л ап’ о тарьш сирлэрино    лэрикдэ,    консервитори^ада    демэ)э Э. Бакыханову до-    мугамларыны    Э. Бакыхаяо- болоя иди. Синосино сых-    дэрслик ними истифадо еди-    вэт етмишди. О, A30p6aJ-    вун ифасында    нота кочуруб дыры тарла даныша билир,    лир.    чан консерватори>асында да    ону Бакыда    во Мо<жвада бкр-бирини баша д?штеет-    1929.чу    иядэ YaejKp ha. талабалэрэ мугаиларын кн. нэшр етдирмишдар. «Мело. чоликлориии в^родирди. Рес- да]а» граммафон валлары публика ньш керном ли бос. фцрмасы Э. Бакыхаковун тэм&р во тарвоидари — Эш- ифасында «Мусиги моктэб. рэф Аббасов. Ьачы Хая- лоре учуй Азорба]чан ну-моммэдов. Ариф Маликов, гамлары» тэдрис-методик Агабачы Рза1ева, AдилкopaJ валларыны бв^ тиражла Моммодбо]ли. Норимая Мом. бурахмыщдыр. модов, Ничат Маликов, Ад ил    » Бакыхаяовуи тэшкил Ьу* етди^н в» Р©Ьб»Ри ООДУГУ. биб Ба)рамов, У л икрам пу- Ьазырда онун адьжы се]нов во башгалары му га- «до халг чалгы алотлори маты ЭЬмодхан Бакыханов- аНсамблы олкомяэин сер- дан ©¿ронмишлор.    Ьодиндон узагларда да шеп. Мен «Ба ]ат ьг- Ш ира з»    ^ газаНмышдыр. Ре снуб- симфоник мугамыны Э. Ба- дяцдльщ ело бир шеЬори, кыхановун ифасынден Мз-    к»,    орада    ЭЬ. дыгым мeлoдиJaлap осасын- ЦдиЬ муеллимин Jeтвp-да бостолэмишом.    м а ля пи шшасыя. Онлар Э. мэлори олмасын. Онлар Бостокар Нэриман Мом- Бакыхановун сонотиня шэ. «Раст»^ «Забул-Се. рэфле да вам етдкрарлэр. CyaejMaH ЭЛЭСКЭРОВ, Азорба]чая Республика, сыиыя халг артнетк, про. фессор. О ЬЭЛГ Д9 BOJYK ШВСAS ВДВ • •• 1969-чу илдо CyMraJbiT- сэсиии ез узэрино котуро^ ЙЕГтеяЗ«1, kocSS МОС- мтдарыны ичда едир.    )убиле]индо чыхышынын ахы. роЬборли]и во билавасято    лэр boj 4P    —    jyHHc    муоллим дил,    эдэ. рында демишди:    «Ьэ)атда    фоал иштиракы ило ишлеяиб    ишлеииб лэпэт корду ки, онун иш-    ..    _ елми-тэдгигат Оле- биЦат, инчэсанет саЛюло. эн 6oJyk арзум ки, Ьазырланмыш Ьазырлвимышды. просес — Республихамыэын ким|а алынмасы просе- вэ нефта^рма сэ»»)еси му-икинчи эссисэлэрннин проблемло. эмэли Деври пгю^соо JVHHC Го^вла шэрЬ едорди. 0зу де^рди    hojara кечди во о. Ьомин    плекслери ноздивдэ или дэ-    тез оу „^т/ыш^ымыэ бурада ». ча^лыгда ршь    Дросеси ез саглыгьтд» кер.    ^^Тэлли    ^ з§^вЬэтаври°НУмЛм1 инычше. ф1шкыз. турк ве    Керкэмля алимин эн дот.    ССР-де) шэЬэр.тервндэ му.    тева<|элэр    верврда_ «-.н» Елйьлда гх дбв^.°«    s-T5rjK5rа    IXSsSl s isss?™0"в; rsÆïirsÆ    as-g—-sta ^амысьшзэн э’ла ги)мэт эмэкдашлыгы Ьагда hhJJm радычылыг фаалиЦвтаядэн ашя*    ^аоэо!    ^уни^>г,^ллям    чох сэ. аласан». Еле да олду    протоколуну турк днлинде    башлаМраг соя куводэк бу    лом бахымд»    чох зарэр.    -¡уяж    *Y=^    чот    се- Jvhhc муэллим чох иш-    ела JyncaK саииЛэдэ тэргиб    проблеми мунтэзэм араш.    аь^бир просес    на Сум.    бирw    ^эмнля.    « кузар тэлэбкар вэ прин-    етмицди ки. турк мутэхэосис.    дырырды. Ьэлэ 80.чы иллэ-    га]ьпда тэтбиг    едилэчэк.    м^.инн    cat а    р» 2л ад™ ида. Лак» «у лэрини дэ hejpa» го1мущду. р» ахырларында ясбат et. W-    „ылюяий няэ .    .    езунэ    naha    тадэбкарлыгла    О.    омруяун    rajeap    чат.    мяшди ки. яефтлям1а вэ Онуи елмн peh^p-iHjH адэ ]ук шеан вди_ ООО рубл мэблэгиндэ    планлащдырдыгы    ларыны Ъэср етди1я Оле. эсас узви опттеэ cawjece. сон 15 - 20 «»JgW    £р.    доктору, мукафатьиы ртспублв.^11 ^ вэ ja тэ^бнрин фннлэр Инспттутуяа Ьэдсиз яя бензол ю джэрта^мот. эн мес'улиЛетлк, агыр Ьис- дорочодо беглы идя. Дофо- ли аромата« карбоЬидро. рьы.,а,н бенэолла )ан    профессор. Агрыпыeehôar Лачын саЬнбнни К83лэ j и р Хаднгия дун|а|а ¡арашав »лумат efP"“P закалы хил гати халгдыр Мни Шуша Р»1°*Я^„£№дарэ таосстФ ки. халгын тале ю- кэядшшн сабиг кодвоз сэдря мнеяят суяаяы арзу олун- Гршпа Лачын ¡»Зину му я бУ-мадыты Ьалда ба'зан баша тун таяддэрннэ ifMwim яшбилмэааэрня эли- чанааар ними Лгаина аэ вечир. Лэ]агэтаолэр сэ- нишанчы гаданьюг в»»зи лаЛиЦэт саНиби олаяда фала, ило ]аядьф№ся^^аГ-катан raya яэфаси утулда-    о 1ыр ершвня гулдурлар    ; гаты д^ппянио ме^дая ве^- ли. Гамяаид. Ь<ЧР*У ляп    р®. Лодабагырлы ¿шэш Ьагягэт зечодяр «юяла^ «б шайэртадан Ш-цыдыр? Б* :?ала чаг габаг дфв шш,    *юг иЁВД zzssçst уг.игнзнл^сд- татл ЩГ5ИС2&ШрйСТЗВС ЛЙЯВИШ ЯК ^ЯЯЗЫрьЖ- *^Л &мдЯщИу> рдфЩЩ 4П ‘щшыт q|4K м Ш§ щ&зшзяш „взлэшдирма лабиринтиндан“ нечэ чыхмаг олар? Экс-сада Сумгаит Али Техники турэк Бакы кэндларвндэта^ кар мулкиЦэтчижэр тортаг    МэСЗЛЭИ ал Мг 16-да" гэзетннйздэ бир” мзеэлэни. Демократии тик приненпдйр. hop яки то- луг Ьябляк hyryry по дорочодо гыяда а]инлэринэ да У^У* тэьенл fiSUÆ Ж Ж2Г    Х-ХГЪш    «S5SS.    »    в««»«    о»» = АМдаЖ мни кгурошгаб ^юспесяфик ^"Гтыр-тар. Бу. де«^- » тх^дшш^т^гчу Сур^;™^ ьадш»™    ^ар^я нл яГунун 16-да геэетаиизда бир мэсэлэви. Демскратак тик прнненпдяр. hep кзш та- ЦТ кетвбинатыяы кетурэК; яефт нэ давлэргаэ    торпапарьшы    аданла- “рч о^нмуш «валэщднрмэ ре^публяка девруядэ сэнаМ рэфив разылыты илэ hajata Э*»р Х    SJSmi ¿Я^э ата*£ба pSaeSw. »¿даГсонралар лабирннтаядэ» нэга-тасиня такчэ_шэЬэрин езуву де1ил. кечнрилир    эорза тоf* буря» ajpartlp- «ояякне». охудугдая совра бу нэгалэия онун этраф ^ддарннин эра ^ биз Аээр6а)чав Рес-    нэшЬур    куш Сураханы чанаатыныя хозлар 1арадылса да Ьэзшв )азнаг фякр»э душдухк М^ ’"SS.SJS^JSST топ- яублнкасы _Али Со-ткняя Ф^Р«“    МПЯСза«1 «- аарэса»к hyryry нечэ.. о»- торнагларбу нуна гэдэр |ер- вэ мз’лумдур ки, Азэрба]чая Кэидлнлэр иефтли тор-    щд    31 карт таряхлн ммл)овчунун варислэри де*    Бнзда    озлэшдирмэ    А.    ли    эЬалюшм    взунэ    га]тарыл- Рессубликасы парламентан- паглары ширк^рэ сатыр. гэрАрывмя совра взумузу j«. ову Ьэррач joay илэ ало    иозэрда    тутдугу    ма]ыб.    Ге1д    олуши    «ra^oja до муэссисэлэрин вэ торпа- )ахуд 6»pa6aphjprr.^ *    0 вахткы демократии рес- кечярэнлэр олачаг.    кики адарыларса бв)ук Ьэрч- киро. Бакы кэидлэри^ ^н- гын озлэшдярилмэси Ьаггын-    публикаяыв    варяслэре са)ы- республяшяын башга мэочлях ]араиар    дан    сояра    да    ез да ганувлар Ьазырлаяыр. Ла- Ковдлэряя башга бир гве    овда    нядякм торпаг    с-щд    кэядлэря    5кэр    бяр    адам Баиы)а вэ- )этяндэн мэЬрум олмалыдыр- S/SSBTJW-C    ^ffSirsS    s? 5ws? =ss b— ??-!??? ss    BS    sssrvssrs    ------------------ привет вэ ХЭТГ узрэ Ьазыр- кэядли ез торяагындан чы- ^    _______rtic    n"T^DIJTVp лэ Ьеч веса мэ'яум де|нх. о.кэндшн»бО^^ ыутеу    ,    »худ    -gty    5Д5-Г5р^3ф»-    —К»    гынд.    гэнун    Ьюырхмшалы- лыр дыса, иквнчи Ьалда Ьалал    — экин-бвчннлэ газанч элда иии и 3 ^ сэв колхоз вэ совхоалар тэш- сояра валэшдярмэ ганунува дар hyryry бэроа едяямаля-__________ _ приясип вэ хзтт узрв “«“К    «WB*“дир. Бу. яигялабдая гвбагкы    " ахгалтггнлав бушво да-    эсасав саЬябкара чеврялиреэ шш ш«™    е лаянасы дэ бизэ гаранлыг га    ^ «фт    heгорпаг нуэсснсэ^сэЬябл»;    гаддь^5У^ипэн с1ибн    (нефтада зааддврыиьш еднддпда.    о«шрн ДТ^н Азэрба)чан Реслубликасы ^„"денэлн.^Длн    бэ2?СЫ ныв Ала Совете 1991-чи ил пягмимя тямЬугуглу саЬвбв.     L    «т. Ьэр Кешлэ ]еяэ дэ орада JamajaH эЬалн _ олачаг. ьакы кэвдлэряяив торпагларындадыр). кэнд сакявлэривин Ьэгагв варвелэря ашкар гадая, оялара душен па)    а]дыв ваттырылдигдав ояда сояра бунларьш взлэшдирял-муэссн- мэси а па рыла бел эр. маяэ вэрэсэлнв ве торпаг Ьаг- * РВДАКСШАДАН:    тэ^ШН аашк ljBJibim вуанмярав «И е лан олунмуш демократок    и^и    СОвра взлэшдарялэ ш гусу-    вд    Сурахаяы    кэядаэ-    кэнднн (нвдв гэсэбэдар — чыхзцг олар., ус-™)В. ресяублюсаяыи бэроа едвл Бакы 1918-то влэдак рес- силэшдирида бялэр. Муэсто- ркяня тамсалыяда нэзордан Р*А) сакнндэринэ галан ]ал-    hYdUMOUA, ДН1ИНН тэсдвглэди. Белэлик публнканьш бутун кичнк вэ сэнин вэ торпагын саЬиби до__    ныз оядарыв »«ыг^хаг ьакы шэаэр лэ халгда о вахткы девлэтян орта шэЬэрлэри ними рекнон арашдырылмаяыш аяары.^н Биринчн 2 кэндив торпаг- евлерядир. Бу Гур анн-Кэри- Мд—дша вякан верэн мэркэзи иди. Тэбин ки, бу- нндвкн азлэшдирмэни мэи лярыяцл jamajbmi масснвлэ-------- шэхеи мулки^этчилик, тор- тун ври па]тахтлар кими Ба- демократи]а]а квкундэя зидд ^ м1ИП|М1 нэнд сакинлэ-паг жулкниэтчяли1и во вэрэ-    вы да 6ejyjy6 инкишаф ет-    са]ырам.    риввя от лаг дары, хырхаяла- еашфш дэ бэрпа олувмасы-    мали,    эввэлкя Ьудудларындан    совет р»т«« дагыландая    ры. бае    во оостан ]ерлэри на иная ]аранды.    кдаара чьаавалы иди.    сояра Прябалтякада Japanag элян дан алынмышдыр. А. Мавэ ела яаяяя ки взлэш- Бутун демократок дввлэт- демократок гаяунчудуг Азар- TafbijeBM    ** типма ЯЭСД7ЭСННЛЭН саЬбэт    лэрдэ    шэЬэрин инкишафы    ба]чан Ресяублянагыядакын-    лэшднрмэ    дриненпи ллэ Л кедэндэ бу аачиб a—i ]ад-    учун    вазэрда тутулан муэс-    дан фэргдэняр. Бу республи-    нашды. да    бу кэндлэринс. .взлэш- акэлэрин тяняявся. эрг- яадэрын или гэяунлнрындан ккнлэртаэ    дтш»т дярмэ лабнрннтнндэн» «авх- магда олан шэЬэр санянлэ- бири аврэсалш Ьаггындадыр. Ьааяю ааяддэрэ печ биР наг учун тэрвхя hanrarajs рншш изнзилдэ пшци- Бели бир г»унтк_эт-ышгы нф^^ уз тутяаг лалымдыр. Мв- жэся учуя дввлэт ]ахуд да- взляпдармэет ‘алныа ягвях жеяосидннж тэхезжб еткжшдх; гали» яадввя яИву®'    зодв5    - OTMBi    аяьягаж» вшигивв 1ШЯВ2&    *У PT’fe» «xi- дивяняяг a» ч—вю -ш- iHHHfflr аджя **»г* дддда- ;i jjjk НТ.Ш у^т?то.дт!шуц: 141 JBHB JBRi ЯПЭ i-ЛЭЯ дШЖЖЬЛШар «йаиясзв JfeMHŒ авяЬвдяв- лэршл    M ма> US« ябвд дам жшииав Луш-    satoyacaeae мвш    ^нгнгтттлашуццф- Дшг}    1яч бцр в^пвв- кяарэтаюр бот    ^    «явшав, учаяди^я ИЯШ    НКХЫрЛЦф. КТОПИНПЩр    уаяУПШфМ    тобяг. язтхыцы    ккЛшнбаьлыгт    xajKaj^6 то- тэсдюв -едшаш. Ел® йир да-    Бу    чшват яа»- пимэ ^гранды ш Ьеч вж    аа^фав    да валтарьшы бел» мвтурэ биряндэн фзрглэнкшр. Ери»-ИШ—ди.    ин дквдкдиммими равкгфэик Е тираф едж ки лат щайшдэри w-рда вэ далтала-ля ypaJnToMHa. Gejyja. Р31"* ныб jajbtna бялэр, «а д э ешь Оэрл^э еЬтврам кестаюйДЩ’ диклэри бэдутур эдавэт то-Гэфлэтэн танклар, ЗТР-лэр,    Чучэряб    oej ага билэр. вэ силаЬлы дэстадэр «бизи    \‘рэ)имиздэ дарив кэдор кери чагырыблар» де)э гач- —^ бир да одур кн. Ла-дыглары Ьалда, сялаЬсыз-сэ- ЧЬ1Н рд]аяувув эразиси илэ рэвчамсыа. ьвмэксиз вэ элач- бврлэшэв Гаракел, Леддибе-сыз чамаат вэ едэ билэрди ’ л,.к Га——в Пэричынгылы. Мэкэр Шушанын башына ijajiôajwp, Алакеллэр. Лул-ачылан гэзадан сонра Лачын    Су    лтан    Ье]дэр.    Кечибе- шэЬэриндэн Говушуг, Огул- лиг Узундэрэ — республика-дэрэ. Шамкэнд. Шэлвэ. Эрик- нын 20 ра)онуяа хас jajflar-ли. Горчу, Агбулаг ними лар алдэн кедир. вовраг по-Кэлбэчэр дат Ьудуду ахар^ зулур, бэрэкэт кв]э чэквлир. бахары илэ чэркэленмиш ДаглЯрда экс-сэда ]арадан кэндлэрэ ашагы бвлкэ кечу-    чобан    ба]атысы    су- рулсэ!дя, 1ахуд Шуша—Ла- су чын, Корус—Лачын истига- ‘ дММа биз руЬдаи душмэ-мэтиндэки июсе 1олдан 30— малИ«ИК бврлик душмэнэ 40 километр партладылса] гаршы нэрлнк, ншыгы квр-ды Ьамымызы русваЗ едэн бу * 6 пэрадандэ душмэк иеэ фэлакэт баш верэрдими. нурдан га чан 1арасалыгдыр. Елин 240 мин ^уну, 60 СаЬибинн к©злэ1эн Лачын миндэн чох мал-гарасы, са1- ра«0Ну Зразисинин саф зэка-сыз-Ьесабсыз ев эш}асы, мин- ш мэсяунлаган бу мэзи^эт-лэрлэ кэбэси гарэт едилмиш- ЛЭрИ мэЬарэтлэ мэнимсэмиш-дир. Подполковник Акиф Сэ- л Онлар «ге]рэтли огул лимовун башчылыгы илэ Л»- атасыиын комасыны абадлаш-чын милиси Чичимли, Малы- дЫрар> КЭЛамыны ге]рэтлн дэ 6э\, Минкэнд, Ьачылар вВладлар кими ги]мэтлэнди-кими кэндлэрин мэрд вэ му- рирлэр Биз бутун лачынлы бариз адамлары 1алныз эЬа- ддру бу мугэддэе кэламы езлэрини мудафиэ вМур мэрам на мэси кими гэ- бул етмэ]э сэслэ)ирик. Салман ШЭЛВЭДЭРЭЛИ. лини вэ едэ билмишлэр. СаЬнбсиз Лачын кэндлэри барэдэ чэбЬэ хэбэрлэриндэ АЗЭИШФОРМДА нш ЛШЯВШОлрм дам ж*дадк И ГЭЗБТ KtBKY JYHECKO изо бирбяшя галэрин )арадыдаасы Ермэни тэблигатынын ез- кини ачыг шэкилдэ вэ вич- Азэрбь^чана ка;^шинн ^^ал-башыналыгынЬш гаршысыны данла де!эн адамын Ьэрэкэ- гьпилаЗырлар^ Ким * адйатда. шубЬэсиз аз рол твдир.    бэлкэ дэ. Азэр6а)чан хиты мямшп 1915-чи илдэ ер- Муэдлиф эсэривин ^м^гэд- илэ, овлкэмиздэки ojHa вээнЦэт- мэннлэрэ гаршы кеносид ба- дапшандэ Мзыр »._йю h»    n    v и^рышд Ифша де Малевил «Туран» инфор- ермшш тэблигатынын дун!а едэрэк. бадаам «ермэни «с“а” шря)|ат MyacS ичтимаи фикрини Турки|э|э сэлэсинэ» )евидэн rajamiar го«,™ ВЭ туркдилли халглара гар- имканы верэчэкдир. синин вэ «Азадл *    Пш галдырмаг, онлара кифрэ- Бакынын гонагы гыса му- редакси1асынын дэ’вэти илэ ти ГЫЗыШдЫрмаг учун 1а}ды- саЬибэснндэ елэ бу мэгсэд-Бакы]а кэлмишднр.    гы беЬтаны эсэр 6ojy. тари- лэ дэ кэлди)ини билдирмиш Милли елми тэдгигатлар хи фактларын, сэнэдлэрин вэ элавэ етмншдир ки, о, бу-мэркэзинии елии ГтарышР щфш нфша еднр. Жорж тун пробле^эр«шuojjg»; лай узоэ лиоектору Жан-Пол де Малевил ермэнилэрэ гар- Дэн Гарабаг проолемннин Ру китабын 1990-чы ил Ба- шы кеносид барэдэ эфсанэни сулЬ Золу илэ Ьэллинэ то-кы нэшринэ (торчумэ едэни субут-дэлиллэ тэкзиб едэ бил- рэфдардыр.    * мишдир вэ Ьесаб едир ки, ер-    Азэришрорм. мэнилэр бэдбэхтликлэринэ иринэ . . . AJt3h Казымовадыр) 1азды гы мугэддвмада муэлляАи DÔahiaH охучулврыиа бе- •ysxirssi-* ^вгдаяга левилин Ьооэкэтм взад ада- левил Бакыдадыр. Бакылы- бын Азэрба]чаи нашжрлэра мын зввглэо вэ чэрэ)анлар лар республика да мэшЬур илэ бнрлиадэ. барэдэ душунмэдэн урэ)кндэ- олан китабын муэллифинин Фото X. Эскэроаумду^. публика Ьаггыида информа-си]анын сэрбэст шэкилдэ ja^bUMsaouaa чох мвиая едэчэкдир. Азэрба^чаяоьш Милли Информада]а Акеят-ли]и jyHECKQ-яун тэ!ип-кэсизлик, Ьумаяом вэ бо-шэриПэтон саламатлыгы иде. алларыяа эсасланяя бутун бе^вэлхалг прогрваиврында кштираж етмэ!э Ьазырдыр. h Годияе бяддярмишднр ки, jyHECKO, аеун мада-HHjjgr вэ коммунивси)алар бвлмэси дикэр влкэлэрин акентликлзри илэ элагэлэря Аээрннформ дахнлиндэ ин-формаси)а инфраструктуру, нун кеяяшлэвдйршпвэсжадэ >уксэк ихтисаслы журналист кадрлары Ьазырлаямасьш-да Азэринформа эмэли )эр-дым кеетэрмэ^э Ьазырдыр. СвЬбэт замены JYHECKO илэ Аээрннформ арасын-да якитэрэфли элагэлэр* сур'эгглэ инкишаф етдирмэк Ьаггын да разы лыг элдэ олунмушдур. Азэрявфорн. __ рвадфми Тер-ПетросЛ.нын хюпт^цшн« ущт»)№Г|0» лыг (вазярлик). ки)жз титулу вэ capaJ куратору СЯ юяжя чох )уисэк вэзифэ жрииокда. ■ к— цнаигив|а ираада». ФЫРЫЛДАГЧЫЛАР £(9 ДЭ ГУСШАДА Император ажлэсиадэя олан. бу )ахыкларда в^ат ет миш кн!аз Владимир Кирилловичей им 1енн кн)ажна Тараканова аллиадырмаг ^лар О бУ кунлэрдэ Москвина кэлмншдир Онун атасы ®ИР ™ нунн эсасы олмадая взуну бв]ук кя]аз вэ РуоОа тахт- тачыяын вэлиэЬдн Ьесаб едярдн. Руси1адакы монархистлэр бу ата-бала илэ баглы соску ]э чох мэнфи мунаежбэт бэслэ^флэр. Лакин    ^ мократлар кез 1ашы ичэрисиндэ сонунчу рус императо-рунун узаг гоЬумларындан отру элдэн кедирлэр. Бир сыра харичи вэ )ерли кутлэви мэтбуат васито лэри II Ннкола1ын харичдэ ]аша!ан вэрэс разыны дэрч етмишлэр. Онлар ез гоЬумлары Владшмр Кирилловичи» вэ онун евладларьдаын фырылдагчы ол-ду^щГ нфша едирлэр Онларын дэлнл-субутлары да ия- фа]ЭМхэлда41^^^' кя!аз Леонид КеоршЦешш Б«тр«-тионинин дул гадыны бе^ук кн)ак«н]а адлдадытылв^^л-мэз. чунки о, эввэлчэ банкир Кирби нлэ никаЬда олмуш вэ буна керэ дэ рус ки)аз титулу Ьугугуну итнрмжш- Индики «вэлиэЬд» Мари]а Владимировна иеэ ал май шаЬзадэси Кессен-Дарнхитадтс ки]э эрэ кет дм; а учун алман император евннин узву са]ылыр.    ^ Фырылдагчы лары Руси 1а да Ьеч вахт севмэдаолэр. Гэрибэдир ки, онлар Ьэмишэ Руси]а тарихинин эн чэтет деврлэрнндэ пе]да олурлар. Вэ онлары бу чэтин замай* ларда Вэтэнн каЬ пол]аклара, каЬ литвалылара. каЬ да кнм чох пул веререэ. она сатмага толэсэя Ьакям сияфнн нума1эндэлэри чэлб еднр.    «Прхшда» ;