Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 6, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ + * CEHTJABP 1991-чм ИЛ. + NC 175 — СеЬбат бнр деста кулдэн кетмир... — Capaj на-ш алнйдэкя кулданы столун устунэ го|ду. Сонра да... Ела бил данышмага тага» галмахышды. ЧеЬрвсн булуд кш» тутулду. ТнтраЗан аллари ила сурушуб чиЗнннэ ду* шал каЛага]ыс!>шы габага чэкди. — Зетмшпдэн чох Ja-вых вар. hajaw чох mej кермушам. Дедн^им о дур кн, шкава диггат, rajru hap mej дав устундур. ИллаЬ да кнг без гочалара. Ахы онларын галои даЬа коврах олур... Capaj нэне Зшглыдыр: балка Ьэ|атътмыэы Зашадан. ирэли а варан, оку казал-лешдиран“ да беЛа мудрик Ьисслэрдир — хош бир саз, илыг аир твбаесум, умид долу бахыш...    ^ Барда Р*1он Эрази Со-сиал Хидмэт Шркези. Е'ти-раф едэк:    биз журналист- лэрин о гадар да адат ет-мадиЗи унвандыр. Эслиндв, гынамалы да де]йл Масала бурасындадыр кн, лап бу Захынлара гэдзр на бела унван мввчуд иди, на да бела бир хидмат нвву. Ьал-буки буна hap jepAa чидди ehTHja4 вар. h. 3. Tarbtjee адына ©рази Соснал Хидмэт Маркази республикамызда илк дэфа jолараг Бэрдэдэ фзали^эта башлаЗыб. Маркэзин Japa-дылмасында асас мэгсэд кимсасиз вэ Зашлы адамла-ра. емек вэ муИарибэ элил-лэрннв. евсиз-ешиксизлэрэ, шикзстлорэ ал тутмаг, он-лара hap чур rajrbi кестэр-мак иди. Тсзликлэ Зени Ja-радылмыш xejpujjo ташки-латы учун икимэртебэлн бииа аЗрылды, о, мувафиг ¡аваданлыгла течЬиз едилди. | ©зу дв бутун бу пшлэр име-; чилик Золу ила, елликло, ра-Зонун демэк олар ки, бутун идарэ вэ муессисэлэринии. тасэрруФатларынын, Jaxbm-дан KOMojn ила баша кэтирил-ди. Мвсолэн. Бэрда Пам-быгчылыг Техникуму мэр-кэзэ пиано, paJoH мэркэ-зи хастаханасы jaTar пал-тарлары, тибб аваданлы-гы, мэдгниЗЗэт шо’беси 380 отчрачаг, 70 квадратметр ксбэ, пончэрэ пэрдэси вер- Ьеч кимдэн килеЗим Joxflyp. Гонум-гоншу бир ил, уч ил баха билардилар, бес сонра? Дузу, тэклик мани сыхырды. Усталик да хасталик. Бир кун Бэрдада бела бир мэр-казин ачылдыгы хабарини ешнтдим. Тэраддуд етмадан бура калдим. Пешман aejH- ГОЧАЛМЫШАМ ДЕМ9 ЬЭЛО... ХещЛш бабалщгя гмы1/ш"тттятш' миш, ел агсаггалы Чинкиз Садыгов Зорран-дешэк, габ-гачаг катирмиш, 2 мин ма-натдан артыг ]ардым ег мишдир. Лалныз бундан сонра арази соснал хидмэти мэр-Казн, неча деЗзрлар, ез «гонагларыны* гэбул етмаЗа башламышдыр. Онлардан бири да баЗаг ceh6aT етдиЗи-миз Capaj БабаЗевадыр. Тале емрун ихтиЗар чаглары-ны ЗашаЗан бу гадынын узу-на кулмаЗиб. ...Дашыдлары ними, о да аила гурмаг, ана блмаг ис-тэЗирди, гэлби мни бир ар-зу ила ДвЗунфду. АнИаг... Иллэр втду, кенч аила вв-лад узуне hacpaT галды. Бе-лаче Capaj хала Абузэр еми илэ JapWM вер бирка вмур сурдулар. Сонра иеэ Capaj Нана ток галды. Бир аздан hoJaTbiii сорт узу ону даБа агыр имтаЬана чэкди. Тек вэ кимсасиз гадын агыр хвсталиЗэ тутулду: бир терэ-фини ифлич вурду. — Канд Зеридир ^онлар Бордэ раЗонундакы Лэмбэ-ран кэнднндэ Заша.1крды-лар), aj бала, Ьамынын иши, rajFbi.riapw, башындан ашыр лам. CahhaTHM кврдуЗунуз кими, Захшыдыр. TaJ-тушла-рымла диз-дизэ отуруб ceh-бэт едир, емрун ачылы-ши-ринли хатирвлэрини Зада салыр, кунумузу баша ву-руруг. Jaxmbi ки, дунЗада xejHpxah, начиб инсанлар вар. Чичек BaJpaMoea, Сефи-Jap ЗеЗналовла да сеЬбат едирик. Онлар да бир ил-дан чохдур ки, бурада jama-Зырлар. Бирликда истираЬэт ва Затаг отагларына баш чэ-кирик. Тамизлик, селиге-cah-ман о дэгигэ диггатимизи чэлб еднр. Гочалар миннот-дарлыг Ьисси илэбилдирир-лер ки, отаглары hop кун тэр-томиз Зыгышдырыр, ja-таг дэстлорини тез-тез дэ-Зиширлер. ИстираЬет ота-гында нее динчэлмэк учун bop чур шораит Зарадыл-мышдыр. Онлар идман о|ун-лары илэ мэшгул ола би-лирлзр. Мерказин ho j эти сезун hornni мэ’насында ja-шыл хиЗабаны хатырладыр. Солигэ илэ экилмиш кул-чичэк Зашлыларын кенлуну oxmajbip. Бсрдэ PajoH Эрази Соснал Хидмат Марказинин ди ректору КимЗа Эскерова ила сеЬбат едирик: — Ьазырда мэркознн 20 даими сакини вар. Бундан башга, 50 нэферо кундуз* лар пулсуз Земек верилир. Онлар бизим хидметдэн ис-тифадэ едир, дннчэлнрлор. УмумиЗЗетла, апардыгымыз соргу ве мушаЬидэлэр нети-чэсиндэ е]рэнмншик    ки, Бардада 320-дев чох rajpw-Ja еЬтиЗачы одан Зашлы во шикает адам вар! Виз онла->ы да унутмуруг. Меркезда у магсадло 4 белмэ тэшкил едилмишдир. Камин белмо-ларин ишчилори онлара ев-ларда hap чур хидмэт кве-терирлвр. Ону деЗвк ки, TaHha ве кимсасиз гочаларын, пенсиЗачы вэ алиллерин со-сиал мэишэт шераитини да-ha да Захшылашдырмаг ма-салаларина hacp олунмуш республика семинар муша-вираси Mah3 бизим раЗонда кечиридд!иш вэ бу саЬадэ елде етдиЗимиз мусбат нэти-чанин кениш ЗаЗылмасы гэрара алынмышдыр. ...Отаглар да, haJeT-бача да, куллар да гариба бир су-кута бурунуб. Кардан hajaT гапысы астача ачылыр, икн-бир, учбир сеЬбат едан гочаларын бахышлары о дэги га дарвазаЗа дикилир: гонум-гоншудан белка калан вар?.. —- Гочалмышам демэ ha-лэ... СафиЗар оми био гэ-дар мазаммэтлэ мусаЬиби-нин сезуну кзеди. — Сонра да ширин бир тебэссумлэ, — hen бела гаЗгы керэн-лэр да гочалармы? — деди. Саголлашдыг. «Кардон Золу пузу бчрдан салын> — Гочаларын Ьамысы ejim вахт-да диллонди. Сез вердим, «мутлэг керушарик» — де дим. Ахы бурда гэлби кул-лэрдэн да кеврок инсанлар jaiuajbip... ЗиЗаддин СУЛТАНОВ, «ХГ»-нни мухбири. БЭРДЭ PAJOHY. Бакы. 4 сенг)а6р ШЕРЛОК НОЛМСУН АЗвРБАУЧАНЛЫ ИЭМКАРЛАРЫ Артыг яки илднр кн, фааляЗЗат кестэран «Jypcep-вис» hyryr фирмасынын эмакдашларыны бела адландыр-саг Занылмарыг. ФирмаЗа тэчрубали Ьугугшунас Рафиг Arajee рэЬбэрлнк едир. «1урсервис»нн ннзамнамэсиндэ oxyjypyr: кооперативии асас мэгсади аЬалиЗэ, ичтимаи, кооператив, девлат муэссисаларинэ, Ьабела идарэ ва тэш-кнлатлара hyiyra ва дикер хидмэтлар кестармэкдэн иба-рэтдир... МусаЬнбимиз эмэлнЗЗат групунун рэиси ТаЬир САЛАКОВДУР: ...Ичини митинг далгасы 6yPYÍy6 бу швНврин. Кими тв'тил ncrajnp, кими сачкилара терафдар чыхыр. «Азадлыг» мв)данында тв’тиллврин 70 мувссисани    бурум®симАви саЬбат ачылыр, расми статистика органлары бу мв'луматы такзиб едир. Шакиллардан чыхарылмвлы башга нвтича да вар* ма-лышмагы, халгымыз, суаврвнлм}имиз y4Yh «мели ишлар кврма)и санки Звдыргамышыг.    Фото    Ч.    ИбадОвуидур. — Кооператнвимнзин За-ранмасы, мубалигэсиз де-Зэ биларвм ки, заманын тала-бидир. Республикамызда, елэчэ Да елкада кримино-кен вазиЗЗат ганаатбвхш де-]ил. Ишкузарлыг пордаси алтда ишбазлыг, игтисади чинаЗотлэр артыб. Мусто- •¡гиллиЗэ гадом гоЗмуш фабрик, завод, идарэ вэ муасси-сэлэр арасында ортаЗа чы-хан мубаЬисэли месэлолэ-ри Ьэлл етмаЗа мевчуд Ьу-туТ муИафизэ органлары-. нын вэ дикар бу тамаЗуллу девлат тэшкилатларынын кучу чатмадыгы ке? габа-гындадыр. Могсодимиз онлара кемэк етмакдир. Бу орган ва тэшкилатлардая фэргли олараг ишимизин езунэмахсус хусусиЗЗэтлэри вардыр. Мэсалэн, биздэ чи-наЗэткарлара гаршы мубари-зэ апаран хусуси ахтарыш ше’бэси илэ паралел муЬа-фнзэ ше’боси до ишлэЗир. Бу ше‘бэ тутдугу вэзифо-дэн, мевгеЗиндон асылы ол-маЗараг кемэк учун мурачи-эт етмиш вэтондашларын шэхеи, аилэви муЬафизэси ! илэ мэшгул олур. Сон ил-лэрин тзчрубэси кестэрир ки, АзербаЗчан шэраитиндэ буна еЬтиЗач бе]укдур. 0з вэкилларимиз да вар. Онлардан Залныз истинтаг вэ мэЬкамэ просесинда деЗил. харичи елкалэрда олдугу кими адамларын шахеи, аила, тасарруфат ЬеЗатында истифада етмэк да назэрдэ тутулуб. Ону да деЗим ки, вэкил тутмаг о гадар да ба-Ьа де!ил. — Устуну ачдыгыныз чи- яаЗетлардая даныша бнлэр-динизми? — На гадар десэниз. 26 Бакы комиссары раЗонунун ДИШ-ин раЬбарлиЗн биздэн хаЬиш етмишдй ки, Умум-иттифаг ахтарышында олан соЗгунчу Р. МардухаЗеви тапмагда онлара кемаклик кестарак. Гыса муддэтда чи-наЗэткары Захаладыг, ибти-даи нстннтагдан сонра раЗон милис ше’басина вердик. Бакыда али мактаблэрдэн бириндэ тэЬсил алан сум-гаЗытлы гызын ахтарышы учун бнзэ мурачиат етмиш валндеЗнларини аз вахт эр зинда севиндира билдлк... ФэалиЗЗатимиз тэкча Бакы ила маЬдудлашмыр.. КеЗчаЗда, Губада вэ Лэн-каранда ше'бэлэримнз вар. Степанакертдэ вэ Гарабагын дикер раЗонларында хусуси дасталаримиз ишлэЗир... — ДаЬа иа илэ машгул олурсунуз? — Девлат биналарыны муЬафизэ едирик. Нарколо-жи диспансер, бнр нечэ институт эмэкдашларымызын нэзарэтн алтындадыр. — Эмекдашларыныз эса-сая кимлэрдир? Арзу едан-ларнн Ьамысы сизда ншлэЗе бнлэрми? — ХеЗр. Эмэкдашларымыз всасэн Ьугугшунаслар, канч-ларла Занашы 1гугуг муЬафи-зэ органларындан тэгаудэ чыхмыш Зеткин, тэчрубали мутахассислэр, идманчылар-дыр_. Ишчиларимиздэн 1ук-сэк^интизам, саЗыглыг, горх-мазлыг, часарэт вэ башлы-часы, тамизлик тэлаб олу-НУР. 0Ki ja6pjaT лэгв олуиду, пионер кезлэ]ир Эмилэр вэ даЗылар коммунизм идеалларындан ал чэкандан    сонра ке^расан, гырмызы    галстукларын вэ бешкушэли улдузларын та-леЗи ' неча олачаг? Республика пионер тешкилаты шурасы сэдринин муавини Решнд МеЬмандаровдан ал-дыгымыз    мэ’лумата кера пионер ишчиларинин Ьэла апрел а]ында кечирилмиш конфрансында октЗабрЗат лэгв олунмушдур. Пионер-лари н талеЗи иеэ республика комсомолунун сент]абрда кечирилэси конфрансындан сонра чагырылачаг АзэрбаЗ-чан пиоиерларинин 12-чи топланьш1ында Ьэлл едиле-чэк. Казырда 690 минэ Захын мэктэблинин иннэн бела нечэ адлаиачагы музакире олунур. Лакии калин Захшы душу-пак: бэлка Ьеч музакирэла-ре, гырмызы галстуку ма-ви во ja Зашылла, бешку-шали улдузу сэккиз кушали-си ила аваз етмаЗа даЗмэз? Балка ушаглары динч бу-рахаг, cHjacaTa гарышдыр-Majar. Садэча, онлары Батана, anaja, аилэЗэ, амэ.1е, гэЬраманлыга маЬэббэт ру-Ьунда TopóHja едэк. Бу эн беЗук cHjacoTHMH3 оларды. ИндиЗадок чох вахт формал характер дашыЗан дастэ pah-бэрлэринин эмак harrbina чэкилэн харчи иеэ таза, есл мустагил АзаобаЗчанын алифба китабынын нэшрино сэоф еда билэрик. С. ИСМАДЫЛОВ, «ХГа-ннн мухбири. САБИРАБЩ4 СентЗабрын 4-да Сабирабад шэЬарияии меркееиндэ jep-лэшан магазалардан бириндэ баш верен кучмну партлаЗыш нэтичосиндо дерд адам Ьэлак олмуш вэ дерд нэфор Japa-ланмышдыр. Азарияформун мухбиршшн Сабирабад PajoH Прокурорлугундан алдыры вэ республика Дахили Ишлар НазирлиЗинда дагиглэшдирн-лан ма’лумата кере бу фачи»-эли БадисеЗе магазаньш jep-лашдаЗи бинаиын зирзэмиси-нэ газ сызмасы сэбеб олмуш-дур. Истинтаг апарылыр. (Азарииформ). 6 CEHTJABP АзорбаЗчаныи раЗонларында haea ]армурсуз кечэчак. Ахшамусту горб раЗонлары-нын бэ’зи Зерлеринда ишм-шэк чахачагы кеэланиляр. СаниЗэдэ 5—^ 10 метр сур'эт- лэ герб кулаЗи осечек. Аран раЗонларында 28—33 даре-ча, дамарда 20 дэрэчаЗо ja хын нети олачаг. Бакыда ве Абшерон Зарым-адасында haea Зармурсуз ке-чечак. Cehap саниЗэДа 7—12 метр сур’атлэ Чаиуб ва чэнуб шерг кулаЗи осечек. Ja рым-адада 25.—30, Бакыда 28— 30 дераЧЭ исти олачаг. ССРИ ЗОЛЛАР НАЗИРЛИЗИ Бакы Дамир Jony Наглинаты Тахиикумунун Ыани ша'басина ашагыдакы ихтисаслар yapa талаба га-булу давам адир: 1. Дамир ¡олларында Наракати автомат идара-атма систамларина (АИС) тахники хидмат ва оила-рын та'мири — «Автоматика ва телемеханика» (орта таНсили оланлар учун). 2. CeHaje ва мулки тикинти ва онларын истис-мары (орта таНсили олаилар учун). 3. Дамир ]олуна тахники хидмат ва онуи та'* мири (орта таНсили оланлар учуй). 4. МуИасибат, тасарруфат фаалиЦатинин таЬли-ли ва назарат (орта таНсили оланлар учун). TEJA: Санадларин габулу 25 сент{абр 1991-чн ила кими давам етдирилир. Тахникумун унваны: Бакы-370072, Чапа]еи куча-си, 51. Талефонлар: 66-23-49, 66-12-35, 99-62-25. Техникума 6, 7 намрали трамва|ларла, 11, 75, 116, 125 намрали автобусларла калмак олар. МудириЦат. НАЗИРЛИКЛ0РИН, довлэт иомителеринин, БАШ ИДАР0ЛЭРИН, ШИРК0ТЛ0РИН, АССОСИАСИЗАЛАРЫН, МУ0ССКС0Л0РИН, КООПЕРАТИВЛ0РИН, ИЧТИМАИ Т0ШКИЛАТЛАРЫН ВЭ 0НАЛИНИН Н030РИН0! «Азарба)чан Распубликасында аНалимии маш-ууллугу йаггында» гануна мувафиг олараг А»арба|-чан Республикасы Назирлар Кабинети 12 и|ул 1991-чи ил тарихда габул етди|и 212 намрали «Аэарба|-чан Республикасы девлат машгуллутв |врдым фои-дунун (врадылмвсы Наггында» гарврына есасеи та-белик, мулки)|ат ва тесерруфатчылыг формаларын’ дан асылы олма|араг, муассиса, идара, коисари, ас-сосиаси|а, бирлик, коопаратиа ва башга ишаараилар 1 август 1991-чн ил тарихдан башла|араг амак ада-ниши аасаитларинин бир фанзн мигдарында маш-гуллуг фондуна мачбури а|ырмалар атмалидирлар. Бунунла алагадар олараг Азерба|чан Распубли-касы Девлат 0мек ва Соснал Масалалар Комитеси билдирир ки, ССРИ Даалат Банкынын Азарба|чан Республика Банкы Бакы шаНар идарасинда машеул-луг фондунуи ваНид Насаблашма Насабы ачылмыш-дыр. Ьасабын намраси 609108, код 501004. Унван: Бакы шаНари, индекс 370070, Кнроа лроспекти, 19, ССРИ Девлат Банкы Азарба|чан Республика Баи-кыиын Бакы шаНар идараси. Назирликлар, даалат комиталари, баш идарэ-лар, ширкатлар, ассосиаси|алар, муассисалар ва динар ишверэилэрдэн машгуллуг фондунуи Насаблашма Несабына муаЦан аднлмиш норматива аса-сан, там ва вахтында васаит качирмалари хаНиш олунур. Раслубликада эНалинин соснал мудафиасинин та'минатына камак магсадила ичтимаи тэшкилат-лар ва а]ры-а|ры шахслар да иануллу олараг маш-гуллуг фондуна васаит кечуре биларлар. Азэрбаз’чан Реслубликасынын Девлат Эмак ва Сосиал Масалалар Комитэси. Азарба|чан Распубликасы Халг ТаНсили Нвзирли|и 14 Н0МР0ЛИ ТЕХНИКИ ПЕШЭ М0КТ0БИ 1991—1992-чи даре илиида ашагыдакы ихтисаслар узра ШАКИРД Г0БУЛУ Е'ЛАН ЕДИР. Т0НСИЛ МУДД0ТИ 6 А1ЛЫГ ГРУПЛАРА Гу|уларын асаслы та'мири узра газмачы ка-макчиси. ГуЗуларын ]ералты та'мири узра опера! ор. Електрик газ га|нагчысы. ТЭЬСИЛ МУДДЭТИ 1 ИЛ ОЛАН ГРУПЛАРА 1. Буруглара хидмат едан електрик монфру. 2. Тэ'мирчи чилинкар. 3. Електрик газ-га]нагчысы. 4. Торначы. 5. Автомобил та'мири узра електрик чилин-кари. 6. Ками кевде ¿ыгычысы. Дарслэр Азерба|чан ве рус диллериндэ кечи-лир. 6 а)лыг груплара оскарликдаи тархис олунмуш ватандашлар гебул олунур. Онларе макгабдан 80 манат тагауд верилир. Бундан алааа шакирдла-рэ истеЬсалат тачрубаси замены газанылан амак Ьаггыиыи 50 фаизи, алаве 50 манат тагауд вэри-лир. 10-чу синфи гуртаран шакирдлар 1 иллик груплара габул адилир. Онлара 80 манат тагауд § ери-лир. ИстеЬсалат тачрубаси замены газанылан емек Ьаггынын 50 фаизи еданилир. Мектэбэ Бакы шэЬэрииде даими ге]диЛатда оланлар, распубликанын ра|оиларыидакы идара ва муассисаларии кандариши ила канчлар габул еди-лирлар. Мактаби фэрглэнмэ диплому ила бити-ранлара али ва орта ихтисас мэктэблерине габул замены муаЗЗан устунлуклар верилир. Онлар педв-гожи шуранын гарары ила институт ва тахникум-ларда ихтисаслары узра таЬсиллариии дааам етди-ра биларлар. Мактаба дахил олмаг иетэ)энлэр сенадлари тагдим атмалидирлар: 1. Директоруи адына аризе. 2. ТэЬсил Ьаггыида санад (если). 3. Паспорт ва Ьарби билет. 4. 1аша]ыш ¡ариидай араЗыш. 5. Тибб враЗышы. 6. 3X4 см. алчуда 4 фототеки л. 7. Эмак китабчасы. 8. ХасиЗЗатнам». Мактабин унваны: Бакы-23, Ба)ыл, Фрунза ку- Ч9СИТалафонлар: 91-92-04, 91-92-88, 91-96-12. Мактаба 55, 20, 34 намрали автобусларла, 1 намрали тролла{бусла калмак ол*Р- _и| __ М т ДИРИнаТ. ашагыдакы CAPAJ КОНСЕРТ M0BCYMYHYH АЧЫЛЫШЫ CEHTJABPblH 6-дан 15-на ГЭДЭР ЛЕНИН КОМСОМОЛУ МУКАФАТЫ ЛАУРЕАТЫ 63БЭКИСТАНЫН ЭМЭКДАР АНСАМБЛЬ! «I А Л Л А» Бадии раЬбэри—©збэкистанын халг артисти Ф0РРУХ ЗАКИРОВДУР. Заиилвшдирилмиш програм Консарт саат 19.30-да башланыр. Билатлар саат 15-дан 19-а гадар сара!ын кас-саларыида сатылыр. Коллектив сифаришлар габул адилир. Мактаб Зашыиа гадар ушаглар ахшам консарт-Ларина бурахылмыр. Азарба)чан Распубликасы Халг ТаНсили Назирли|и СУМГА1ЫТ KHMJA-TEXHOJIOKHJA ТЕХНИКУМУ Техникума 1991—1992-чи даре или учун а|аии аа ги|аби ша'балара ашагыдакы ихтисаслар узра талаба габулуну давам атдирир: 1. КимЗа ва нефт-газ е'малы сана]еси авадан-лыгына тахники хидмат. 2. Стандартлашма ва маЬсулун ке]фи33атинэ назарат. 3. Полимер материаллардан ашЗа ве артукле-рин истеЬсалы. 4. Ким|‘еви бирлешмеларин кеЗфиЗЗатине аналитик назарат. ЭЗани ша'ба|а санадларин габулу сеифбрын 10-на гадар, фвби ша'баЗа иса сент]абрын 20-на га-дардир. Тахиикумуи унваны: Сумга)ыт шеЬери, Достлуг кучаси 37. Телефон: 5-49-95. Бакы филиалыиын уиалиы: 370142, Бакы, 8-чи Километр ¡ашаЗыш саЬеси, 815-чи кечид, «Халглар достлугу» метросунун ¡аны. Филиал 19 намрали техники пешэ мактабинин 2-чи мертабасинда ¡ерлашир. МУДИРИЛЭТ. АзербаЗчан Распубликасы Халг ТаНсили Назирли|и Бакы План-Игтисад Техникуму ашегыда кастари-лаи ихтисаслар узра г^аби ша'баЗа талаба гебулуну давам атдирир. «Ьугугшунаслыг» — (орте теЬсил базасын-да, АзербаЗчан белмесине). ТЕХНИКУМУН МАСАЛЛЫ ФИЛИАЛЫМА «Ьугугшунаслыг» — (гиЗаби ша'беЗе орта теЬсил базасында АзербаЗчан белмесине). Элаю ме'лумат алмаг учун 25-79-20; 25-62-46 ве Масаллы филиалына 5-25-87 намрали гелефон-лара зенк вурмаг олар. МУДИРИЛЭТ« Азарба|чан Распубликасы Халг ТаНсили Назирли|и ЧЭФЭР БАБАЕВ АДЫНА 3 Ма ли ТЕХНИКИ ПЕШЭ МЭКТЭБИ ШАКИРД ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: Натамам орта таНсил асасыида (тэЬсил муддати 2 ил). ФотоЗыгым ва машынла ¡ыгым узра оператор, ел ила ¡ыган мураттиб. Ьундур ва офсет чап чапчысы. Чилдчи, китаб дестеле)ем машыныи машинисти. ПолиграфиЗа аваданлыгларынын сазла)ычысы. ТелетаЗп ва чохалдычы апаратларда ишламэЗи бачармагла катиба-макиначы. Орта таНсил асасыида (таНсил муддати 10 а)) Чилдчи, китаб дасталаЗан машыныи машинисти. Сатиртакан машынла Зыган мураттиб (ел иле ¡ыган муреттиб). Ьундур ве офсет чап чапчысы. Катибе-макиначы. ГеЗри-ерзаг маллары сатычысы (китаб сатычы- ^ ТеЬсил муддати 2 ил олан, натамам орта теЬсил есасында гебул олунан шакирдлер ихтисасла ¡ана-шы там орта теЬсил де алырЛар. Шакирдлере 40 манат тегауд, истеЬсалат те'лими замены газан-чын 50 фаизи верилир. ТеЬсил муддетинде шакирдлер кунде бир дефе пулсуз Земекле, кеЗимле те'-мин олунур, сеЬер ве ахшам Земеклеринин евеэине нее пул верилир. Орта теЬсил есасында гебул олунан шакирдле-ре аЗда 80 манат тегауд верилир. Мектаби а'лечы диплому иле битиренлер орта мектеби медалла битиреилерле еЗни Ьугуга маликдирлер. ТеЬсил муддати умуми ве фесилесиэ иш стажы са{ылыр. Мектеба Бакы шаЬеринде даими геЗдиЗзаты оланлар габул адилирлар. РаЗон геЗдиЗЗаты оланлар мектабб кандаришле гебул олунур ве ишле те'мин олуимаг учун кандериШ варан муессиса ае ташки-лата каидарилир.    ...... ДАХИЛ ОЛМАГ ИСТЭЗЭНЛЭР АШАГЫДАКЫ СЭНЭДЛЭРИ ТЭГДИМ ЕТМЭЛИДИРЛЭР: МудириЗЗатин адына ариза. Мактаби битирмек Ьаггыида аттестат ве |в ша-Ьадетиама (если). ЗашвЗыш Зериидеи арв(ыш. Тибби ара{ыш (форма N9 086/У). 3X4 см. алчуда 4 адад фотошакил. Паспорт, Ьарби билет аа |аш кагыаы. Мактабин уиааиы: Бакы шаНбри-370033, Мои-тии гесебеси, Москва просЛакти, 81. Талефонлар: 67-72-87; 66-56-40; 66-52-86 (гебул комисси]асы). Мактаба 1, 4, 26, 27, 68, 84, 119, 106, 125, 139 нем-рали автобусларла; 12, 10 намрали тролла]буслар-ла; 5, 6 намрали трамва|ларла ва метро ила Н. Нариманов станси)асыиа кими калмак олар. МудириЦат. воз Редактор Т. Т. РУСТЭМОВ. Редамофшыи уиааиы: 37И58, БАКЫ Ш0Ь0РК КИРОВ ПРОСПЕКТИ, ti. МЭ'ЛУМАТ Y4YH ТЕЛЕФОНЛАР: 4- 93-64-92 4. 93-62 37 4- 38-51-68 Те'сисчм: Азарба)чам КП МК. . Учрадиталь: ЦК.КП Азербайджана Невбетчи редактор: Ч. ЭЛШЕВ. Чапа имзаланмалыдыр: 23.00. Имзаланмышдыр: 24.00. Штт* 08014 Ч 1 184 88Т 00 10 И 1018 14 Бакы, «АзербаЗчан» нашря>3атьшьш матбееси. Баку, типография издательства «Азербайджан». Ткражы 255.785 Сифарипг 5966 ;