Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 3

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 6, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ ♦ • cEHTiAW» iwt-чн ил. ^ Ht т И ЛИН бары^^ёлин вары ЧУ л ФА ДУЗУНУН Б0РЭК9ТИ Нечэ нл габаг    бом- боз торпаг бир ичим cyja hac. рат галмышды. Кунаш да ела бил на гадар од-алову варса бу дузлера аЛа)ирДн. Адамлар, ахьш ки, квма]а келдилер. торпаг дашдан, чынгылдан тамизлонди, ко-танларын дарагы ила дараи< ды. Инсан аллари Чулфа лу.^унэ hajax катирди. Узум коллары баш-баша вернб онун мензэрасини да]ишди... PaJoHfla бу ил илк маЬсул да ела Ьэмин дузда ]ыгыл-мага бaшлaJыб. Инди узум долу карванлар бурадап Jaj-чы шзраб заводуйа Joллa-ныр. < Чулфа» совхозу бу нл дэвлата 520 тон маЬсул Т8ПВИЛ вермэлидир. Бу рэ-гэмлория архасында керкин омгк, адамларын ишкузар-лыры да]аныр. Узумчулвр бир сыра чэ-тинликлэрла дэ узлэшиблэр. Адичэ ведро, халат, га]чы ]охдур. Гыса вахтда 100 тона jaxbiH узум jbirbiribi6, лаки н меЬсул саЬолгрдаи вах-тыпда дашынмыр. СубЬдон иш^ устуидв олан совхозун директору Ннзамеддин Су-ле]манов таессуфлэ билди-рнр: — Корурсунуз, топланан мдЬсулу вахтыкда дашы)а бнлмирик. Чулки )аначаг тапылмыр. .Кима мурачнагт едирнксэ. конкрет тэдбир керон ]охдур. Вас Да^чы 01ьраб заводун-да всзиЦот нечодир? Чотипликло ]аначаг та-пыб маЬсул дашы1ан ма-шынлардан бирииэ а!лэшиб биз дз завода калирик. Бу-рада мзЬсул гэбулунда дерд ахын хотти иштирак етме-лидир. Лакин Ьэлэлик би-риндзн истифадэ олунур. Заведуй hajвтиндгки Ьэр бн-ри 100 тонлуг 50 адад чан тэмизланиб, ранклэниб, 10 тонлуг ики адад тарази двв- ЛЭТ стандарт KOMHCCHjaCbl торефиндан 1охланышдан чы-харылыб. Шарабчылар бу ил 3 мин тон узум габул eiMajH назэр-дэ тутублар. Ву гадар iwah-сул эсасон paJoHyH «Чулфа» совхозунун, М, с. Ордуба-ди адына совхозун ва Орду-(йкЯ pajoHyHyH тасерруфат-ларындан катнрилэчак. Лени долдурма сехи за-водун менфаатла ишлэмэси-яэ 6ejYi£ кемак кестэрма-лидир. Бу сехин гур&шды-рылмасына 60 мин манат васаит харчланиб. Лакин бутулка сарыдан муаЦон чатинликлар вар. Завод вввэллэр мэЬсулу хаммал кими сифаришчи ташкилатлара чох учуз ruj-матэ — декалитрини 8 манат 80 rarüHja сатырды. Долдурма сехи иша душэндэн сонра муэссисанин езундэ •мвЬсул истеЬсалына баш-ланыб. Заводун Ьэ1атиндэ узум-лэ долу машынлар бир-бири-на cejK8HH6. Бу Ьалэлик илк-аддымлардыр. Чулфа баг-банларынын амак тэлабэло-риндэн copar верачэк иш-лср ИС0 Нала габагдадыр. Сардар ЭЛШЕВ, «ХГ»-ннн мухбири. ЧУЛФА РАЛОНУ. Y4 OfVn, БИР БАР Мудриклар евлад бе1ут-м8}и ва агач акма]и инсан учуй эн карокли иш Ьесаб едиблор. Рафиг Тачаддинов да уч огул бoja*бaшa чатды-рыб. БoJyJY Тачэддиндир, aJpычa ев-ешик саЬибидир, ики ушаг атасыдыр. Наш-тэрхаида ]аша!ыр. ИстеЬ-салатдап а]рылмадан Ва-лыгчылыг Институтунда таЬсил алыр. Ортанчылы Гэ-дирдир, совхозда иишаатчы ишла1ир. Ма]ыл Ьэрби хид-матдэдир. Де]ас8н, атасынын ]олу ила кедачок, багбан олачаг. Рафиг .еввал фаЬле олуб, орта ихтисас тзЬсилли агроном диплому аль1б, сонра да бригадирли1е нрэлн чакилиб. Ьазырда башчылыг етди1и ичара коллективинин 117 Нектар алма багы вар. Му-гавпла1э кора бу мевсумдэ 350 тон мэЬсул 1ыгмалыдыр. Инди1адбк бешда бирини топла]ыблар. Кунда 4—5 тон ме1вэ сатыша кендэриб, е’мал муассисаларинэ тэЬ-ВИ.Ч всриблэр. Рафигла ела багда ке-рушдук. Бригада узвларнни башына 1ыгыб «Халг гэзе-тн*»ии оху1урду. - “ Окэр арзаг боллугу 1а-ратмаг ист8]ирйксо, кэрак торпаг кендли1э верилсин йэ Ьэ.м да кзндлини Памы .му-дафио е лесин, — деди. — ХаЬиш едирам ге1д eлajйн: ]ыгылмыш маЬсулу ]ерлэш-дирмэ1э тараны, багдан да-шымага, Бакы^а jOч^a сал-мага нэглиjjaты, бензини кучло тапырыг. Сонра да тичарот ташкилатлары ону габул eTM0jH6 кери га]тарыр-лар. КунаЬ иса бизим усту-муз'да галыр. ЭЬали гытлыг ва баЬалыг учун кзнд тэсар-руфаты ишчиларини гына- jbip. Cea созу котирир, сору-шурам: — «Халг гэзети^ни мун-TG30M охуЗурсунузму? — Абун8чиси]ем, гезети-низэ ела бЗрешмишэм ки, ону кермэЗэндо, oxyMajan-да ела бил на исэ итирмиш олурам. ПочталЗонлара да аллаН инсаф версии. Ьэми-ше кезумузу Золда гоЗурлар. Уст-усте Зыгыб нечэ кундэн бир кстирирлар гозетлари. Рафиг сепбэтин истигамэ-тинн доЗишиб золдашлары Ьаггында данышыр: — Кулзар ^лиЗева, Заби-рзт Рамазанова. Мэммэдали МоммадалиЗев, Mapnja Мир-зебзЗова, НасиЗЗэт Талыбова ...33 нефарик. Арамызда маним-санин Зохдур. Били-рн1{ ки, игтисадиЗЗаты Зук-солтмак, ЬаЗатымызы Зах-шылашдырмаг езумуздан асылыдыр. Гусар раЗонундакы Орчо-никйдзе адына совхозда бела душунанлар чохдур. МэЬз онларын амэЗинИн нзтичаси-дир ки, тасарруфатда 1602 тон эвбзино 1772 тон тахыл истеЬсал едилнб, довлэт си-фаришинэ артыгламасила емал олунуб. Совхоз ншчн-лар1! учун дэ паЗ аЗрылыб. ЬеЗвандарлар артыг калан ajbiH Ьесабына ат ва суд тадарук едирлэр. Гышлама учун мвЬкэм Зем еЬтиЗаты Зарадылыб. Кечэн илкиндан 1,5 дэфэ чох гуру от, сенаж. кулэш топлаиыб. 2 мин тона Захын меЗвэ, ‘ 1000 тона гадар тэраваз — калам, помидор, соран истеЬсал еднлачэЗи кезланилир. — Бутун еаЬэлардэн га-занч кетурурук, — совхозун директору, Чинкиз Мурадов диллэнир. — Ьесаб-ламышыг; бу ил азы Зарым милЗон манат кэлиримиз олачаг. Чохуну да сосиал eh-тиЗачларымыза хорчлаЗача-! Зик. Чамаатьш вз пулудур, онун раЬатлыгы учун дэ сарф едилмалидир. Тасарруфат уч кандн aha-та едир. Ьамысьшы да ра-Зон маркэзи ила асфалт Зол бирлэшдирир, учуна дэ газ камари чакилиб. hap кэпддэ орта мактаб, китабхана, кун-дэлик тэлэбат маллары ма-газасы вар. Совхозун кол-лективинэ 2 мэишзт хидмэ-ти еви, 2 фелдшер мама монтагаси, Ьеки.м амбула-ториЗасы хидмэт кестэрир. Бу Захынларда Бэдишгалада артезиан гуЗусу газылыб, ушаг багчасынын иншасы гуртарыб. Кундузгала кан-динин мэсчиди асаслы тэ’мир едилиб. Канддэ ид.ман ком-плекси Зарадылачаг, мактаб учун таза бина тикилэчак. Адамлар догма кэндлэ1рин-да бу Зениликлэрн коруб да-ha Ьавэслэ чалышырлар. Бариз ЭСЭДОВ, «ХГ»-нин мухбири. Редакси]аным габул отагындан НАЗИРЛИК JA3blP, Р0ИС ПОЗУР Агроном Нариман Ьэсэнов отуз 1глд0Н артыг АзарбаЗ-чан Дев лат Карантин Му-фаттишлиЗинда ишлалтшдир. Бу иллар эрзиндо 5 сэмэра-лашдиричи таклифи истеЬ- ' салатда татбиг олунуб. Озу 150-дан чох тасарруфат aha-миЗЗотли елми мэгаланин муеллифидир. РедакснЗада габулда оларкэн республика-нын аграр белмасинде, ху-сусила акинчиликдэ Заран-мыш ачыначаглы вазиЗЗэт-дан урак агрысы нлэ даны-шырды. Ьисс еднлирди ки, догма торпага гарыщ-гарьпп бэладдир. 03 ихтисасы рэ чалышыб умуми иша Зенэ хеЗир вермек истэЗир. НаЬаЗэт, мэтлеб уста кэлир: — Кулфэтн биртэЬэр до-ландырмаг’ учун пенсиЗаЗа чыхмагы вэ ишлэмэЗн гэ-рара алдым. Раисимиз Даш-дзхмир ЭлиЗев — «Чох Захшы, ики Ьэфтадэн сонра эмрла сани гаЗтарарыг, ез вэзи-фандэ чалышарсан» — дедн. СэЬариси коллективи Зыгыб мани тантэна ила Зола сал-ды. Ики Ьафтэ ики нл олду. Ву муддет арзинда онунла чох керушмушам. Ва’днни )ватырлатмьпиам. Еглэ бил сввалки иш Золдашым деЗил. мунасибати тамамилз даЗи- Ш1Гб. Кечан ил республика кэнд тасэрруфаты вэ арзаг нази-ринин гэбулунда олдум. Саг олсун, Зеримэ барпа едил-мэЗим учун рвисэ кестэриш верди. Д. ЭлиЗев аввэлчэ ики аЗ мувэггати феЬла сонра исэ агроном ишлэмаЗи так-лиф етди. Разылашды.м. Лакин о Зена дэ ва’дннэ амэл етмэди. БаЬанаси дэ бу олду ки. кет назирликдан расми мактуб катир, элнм-дэ эсас олсун. Ону да кэ-тирдим. Назир муавини И. Шэ.ми-Зевин имзаладыгы мэктуб-да охуЗуруг:    «...АзэрбаЗчан Республикасынын Кенд Тэ-сарруфаты ва Эрзаг Назир-лиЗн карантин муфэттпш-лиЗиннн агроному Касанов Нариман Фэрман оглунун муфаттишликдэ ез ихтисасы узрэ иша габул еднлмэсинэ е’тираз етмир вэ тэ'мин олунмасыны хаЬиш едир». Лакин рейс назирлиЗин расми мактубуна да маЬэл гоЗмады. Бас ниЗэ? Керэсан о, кимэ вэ нэЗэ архаланыр? Ахы Д. ЭлиЗевин кадрларын сечилнб Зерлэшднрнлмасин-дэ екеЗ-догмалыг етдиЗи, фаЬла вэ мутахассислэри бачарыгыпа, сариштасине керз деЗнл, шэхси мунаси-бэтлзра керэ иша котурду-Зу вэ ирзли чэкдиЗи чохдан .мз’лумдур. Фактлар буну да квстэ-рнр кн, сон заман карантин муфаттишлиЗинин фаалиЗЗв-тн кеза дэ]мир. Истар Вакы-да, истарсо яэ республика-нын раЗонларг»1яда 100 нэ-фсрэ гадар ишчисц олан (Зе-ри ксл.мпшкэн де|эк ки, онларын арасында Зашы Н. Ьесэновун Зашындая хеЗли чох олан 10 нафэр пенсиЗа-чы вардыр) идараннн гуру-ча ады галмышдыр. Раисин езу башда ол.магла коллек-тивин Зарытмаз ишишш нэ-тичасидир кн, Ьазырда «хидмэт» етдиЗн раЗонларын меЗвэ багларыида. тэраваз саЬэларинда, узумлуклэрда. бостанларда битки хэстэлик-лзри вэ зиЗанвернчилэрн баш алыб кедир. Бир сыра колхоз вэ совхозларда маЬсул-дар багларын Ьесабдан га-нуксуз силин.мэсп кутлэвп Ьал алыб. Муфэттпшлнкда Заранмыш ачыначаглы вазнЗЗэтдэн назирлиЗин хабарн вар. Кечан илин паЗызында Н. Го-чаЗевнн, Т. Ахундовун вэ башгаларыньш шнкаЗэт мек-тублары ссасында бурада Зохлама апарылмыш, акт тэрткб едилмйш вэ тадбнр корулмэк учун назнрлиЗэ ве-рнлмншдир. Лакин 8 нафэр мутэхэссисин, вэзифэли шэх-син имзаладыгы Ьэмин акт индиЗэдзк .музакирэ едил-мзмишдир. Негсанлар исэ артмагдадыр. Индинин езундэ да рэис бир чох Ьалларда иша габул вэ ншдон чыхар-ма мвсзлзларнии Ьомкарлар нттифагы тэшкилатынып ра-зылыгыны алмадан Ьэлл едир. Бела олмасаЗды, баш агроном вэ анбар муднри вззнфалари узуи муддэт бош галмазды. Jaxyд да аз вахт арзинда 9 нэфар ишэ гэбул едилнб, дарЬал да иш-ДЭН чыхарылмазды. МуфаттишлиЗин малиЗЗэ-тасэрруфат фэалнЗЗэтиндэ, о чумлэдэн машынларын, еЬтиЗат Ьиссэларин. шннлэ-рин, Заначагын болушдурул-масиндэ шубЬэ догуран фактлар Ьалэ дэ вардыр. АЗры-аЗры раЗон шо’бэлорнпда миник машынларыпа чид-дн еЬти}ач олмасына бах.ма-Зараг Д. ЭлиЗев езунун вэ аила узвлеринин сэранча-мында ики «Нива» вэ бир «Москвич» маркалы машьш сахлаЗыр.* Эминйк кп, назпрлик тор-пагымыэыи барэкэтнни озу-по гаЗтармаг, битки хэстэ-лйклэрннэ вэ зиЗалвернчп-леринэ гаршы .мубаризэнн кучлэнднр.мак, муфэттнш-ликдэ Заранмыш ма'нэви иг-ли.ми Захшылашдыр.маг, емгк интизамьшы моЬкам-ландирмэк учун гэти созуну деЗечакдир. Ьачы ЬЭСЭНОВ. «ХГ»-нин мухбири. ЕРМЭНИ 1АРАГЛЫЛАРЫ МУЬАКИМЭ ЕДИЛЭЧЭК АзэрбаЗчан Республикасынын баш прокурору И. И. ГаЗыбов Азэринформун мух-биринэ билдирмишдир ки. ДГМВ эразисиндэ чинаЗэт-лэр терэдэн 20-дэн артыг срмэни Зараглысы барэдэ чилаЗэт ишлэри узрэ итти-Намна.мзлэр республика Али МэЬкамэсина кендэрилмиш-дир. Гулдур дэстэлэри тэш-кпл етдиклэрина вэ онларын терэтдиклэрн басгынларда иштирак етдиклэрина, адам-лары Киров кетурдуклэринэ, милли едавэти гьшышдыр-дыгларына, милис ишчилэри-нин ЬаЗатына гасд етдиклэ-ринэ керэ Мардакерт раЗо-нундан олан А. ДаниелЗан, А. БабаЗан, Л. ГаспарЗан, В. КочарЗан чинаЗат мас’улиЗ-Зэтинэ чэлб едилмишлэ^. Бу гулдур дастэс-индэ ха-рнадэ истеЬсал олуная ав-то.матлар, онлардан етру чохлу мигдарда деЗуш сур-саты вэ партладычы маддэ-лэр вар иди. Башга бир чи-иаЗэткар групда иштиракы-lia кора Шуша paJoHy Гала-дэрэси кэндиннн сакини А. НссибЗан да чинаЗэт мэс'-улпЗЗатинэ чэлб олун?1уш-ДУР. Ханлар раЗонунун сакнй-лэрн А. МежЗан, М. Дулунс, А. КолаЗан, М. ПрутЗан, М. АнопкохвЗан вэ Мардакерт раЗонунун сакинлэри К. Сар- кнсЗан, В. НавталЗан. В. ДаниелЗан, Д. ДаниелЗан, А ТамразЗан, М. БегларЗан муЬакнмэ едилзчэклэр; Онлар одлу вэ cojyr си-лаЬы. деЗуш сурсатыны га-нунсуз олараг сахламагда вэ кзздирмакдэ, милис иш-чилзринэ вэ Ьэрби гуллуг-чулара мугавимэт кестэр-мэкда иттиЬам олунурлар. И, И. ГаЗыбов Ьабелэ бнл-дирмишдир ки, республика прокурорлугунун хусуси му-Ьум ишлэрин тэЬгигаты ше’-беси ермэни гулдур бир-лэшмэлэринин терэтдиклэрн башга чинаЗэтлэрин тэЬги-гини давам етдирир. О чум-лэдзн вэЬши эмэлин — 1990-чы ил августун 10-да Тбилиси — Агда.м автобу* сунун партладылмасынын иштиракчылары. Минералны Воды шэЬэринин сакинлэри А. АванесЗан, М. ТатевосЗаи ифша олунмуш вэ Ьэбс едил-мншлэр. Ьэмин партлаЗыш заманы 20 нэфэр кунаЬсыз вэтандаш Ьэлак олмушду. Бу шэхслэрин Ьэбс олуима-сы онларын иЗулун 20-нэ планлашдырдыглары нев-бэти тэхрйбатын гаршысы-ны алмышдыр. Бу ва.ди-кэр ишлэрин теЬгигинин нэтичэлэри барэде кчтимаи]-]эт0 мэ’лухмат верилэчэкдир. (Азэринформ). КЭРКИЧАКАНДА АТЫШМА i Тээссуф ки, Степанакер-тнн кэнарьшдакы КаркичаЬан гэсэбаси дэ Даглыг Гараба-гын кэркинлик очагларьшдан биридир. Бурада ермэнилэр-лэ азэрбаЗчанлылар биркэ ЗашаЗыр^тар. Ьазырда мнл-лэтлерарасы мувагишэ вэ да-хилк гошуиларьгн посту он-лары бир^риадэн а]ырыр. Ннсби сакигвдакда« сонра бу рада кечэлэр ЗеиИ'Дэн атэш сэслэри ешидилмэЗа башлан-.мьш1дь»р. Елэ сентЗабрын 5-нэ кечэн кеча дэ гзоабадг атьшгма кедирди. Февгэл’адэ вазиЗЗэт pajoHy комсндантлыгьшьш вердиЗ*^ .мэ’лумата керэ, зэрэр лар Зохдур. (СИТА-нын мухбвря)и- ГАЗАХ АТЭШЭ ТУТУЛМУШДУР СентЗабрьш 3-де саат 18.00 радалеринде Газахьш XeJpnM-ли. Бархударчы, Ашагы Эс-кипара каидлэри Ермеинста-ныв Ичеван ва НоЗембер)ан ра]онлары эразисиндэ атэ-ша тутулмушдур. Милис пос-ларындан чаваб атеши ила душмэшш оалаЬы сусдурул-мушдур. Тэлэфат Зохдур. Азэрба]чанын о^лан вэ гызлары Турк.и]э университетлэринин тэлэбэлэридир ИлаЬэ ЬусеЗнова мэктэби 1987-чи илда битирмишдир. Бутун бу муддэтда онун та-лэбо олмаг I'HYH кестардиЗи бутун чэЬдлэр угурсуэлугла нэтичэлэнмишдир. Лакин гэ-зетдэ охудугу ктик бир е’лан онда умид догурмуш, сонралар исэ, мэ'лум олду-гу кимн, ЬэЗаТында каскин денуш ет.мншдир. Бу, орта мэктеблэрин бутун мэ’зунла-рыны ТуркиЗэнин коллечлэ-риндэ ва универснтетлэрин-дэ охумаг учун .мусабигэдэ иштирак етмэЗа дэ’вэт едэн е’лан иди. Будур, бутун ЬзЗэчанлар архада галмышдыр. ИлаЬа ЬусеЗнова мугабигэнин бутун деврэлэриндэн мувэффэ-гиЗЗатлэ кечмиш 200 бэхтэ-взрдзи бнри олмушдур. Ахы АзэрбаЗчанын мYxт&îtilф ра-Зонларындан — СалЗан, Бар-дэ. Агдам, Дашкэсэп, ДГМВ. Ордубад. Нахчыван, Канчэ, СумгаЗыт вэ Бакыдан — 800-дан артыг эрнза верил-мишдн. ИлаЬа аило ан’анэснни да- вам етдирачэк (анасы тнбб бачысы, бачысы Ьак-имдир) вэ тэбиб олачагдыр. Бакылы Камран Мэммадов да, анасы кими, Ьэким оЛмагы гэ-рара алмышдыр, Ьэрчэнд о, эввзлчэ башга ихтисас сеч-мин1ди. Камран М. Эзизбз-jüB адына АзарбаЗчан Сана-Зе Универснтетинин кеолоно! кэшфнЗЗат факултэсина да-хил олмушду. Лакин Ьэмин е’лан онун планларыиы ке-кундэн Д9jИШMIШIДИp. Инди о, Истанбул вэ За Анкара универоитетдариндэн бирнндэ Ьаким пешзсинэ 3»3элэнэчэк-Дир. СалЗанлы Рэшад ЬусеЗнсз Истанбул Университетиидэ беЗнэлхалг Ьугугу еЗрэнэчэк-дир, Рэшад мактэби гызыл .медалла битир.мнш ва харич-дэ тэЬсил алмаг «мканы га-занмыш‘14 мэ’зуадан биридир. Лакин ихтисась! • узрэ тэЬсила башламаздан эввэл Рэшад, бутун Зордэ галанлар кими, бир ил зроиндэ ин-кнлис дилини еЗрэнэчскдир. АзэрбаЗчанлы чаванларын ТуркиЗэ коллечлэриндэ вэ университетлеринда тэЬсил алмасы республика Халг ТаЬсили НазирлиЗинин вэ Харичи Ишлэр НазирлиЗинин. АзэрбаЗчан Халг Чэб-Ьасинин, ЗеЗналабдин Тагы-Зев адына хеЗрнЗЗэ фонду-нун вэ «Азэртурк» accoci^^ аснЗасынын TypKiijowin тэЬсил узра хеЗриззэ фондлары (вэгфлари) ила разылашма-сынын нэтичасидпр. АзэрбаЗчанлы оглан ва гыз-ларын беЗук бнр трупу инди ТуркиЗадэдир. Ву куй-лардэ ТуркиЗэЗа Зола душэн-лэр арасында бешкнчи вэ ал-тынчы синифлори битнрмиш мэктэблнлар дэ вардыр. Онлар TypKHja коллечлэриндэ орта тэЬсил алачаг, сонра исэ 03 арзуларына керэ Ав-ропанын ва Американын Ьэр Ьансы бир универснтетиндэ теЬсиллэ^ни давам етдирэ-чаклэр. Вир нечэ кундэн сонра исэ 39 мэктэблидан вэ 61 тэлабадэн ибарэт труп онла-ра гошулачагдыр. С. МЭММЭДОВА, Азэринформун мухбири. Пешэ мэктэблэри j е н и д э н г у р у л у р Базар игтисадиЗЗаты техники пешэ мэктэблэринин ишинэ Зони тэлэблэр ' »ерир. Бурада тэЬсил ала« шакирд-лэрин нэ-зэри билиЗэ, пешэ вэрдишлэринэ .мукэммэл ЗиЗэ-ленмэси учун лазымн мадди-техн1йга база Заратмагын беЗук эЬэе\1ИЗ}эти вардыр. Одур ки, бела тэЬсил очаглары база муэссисэлэри ила сых эла-гэдэ ишл»]эрэк фнллаллар, кичик муэссисэл^. шакирд кооперативлэри Зарадырлар. Бакыдакы 56 немрэли техники пешэ мэктэбиндэ «Ул-дуз» заводунун радиоелек-трои аларатлары вэ чиЬа.эла-ры учун Киссэлэр вэ говшаг-лар Ь^юырлаЗан кичик муэс-оисэси ачьишышдыр. Лен» дэрс илиндэ 82 немрэли техники пешэ мэктэбиидэ Воло-дарски адьша Тиюиш Тичарэт БирлиЗшшн филиалы, \-ч сех вэ ателЗе ишэ башла1ачаг. Бакыдакы 14. 19, 74. 79, Кэнчэдэки 37, 38, 77 ее Сал-Зандакы 76 немрэли техники, пешэ мэктэблэринин- дэ кичик муэссисэлэри олачагдыр. Базар игтисадаЗЗатына ке-чид дезрундэ эн муЬум lmbco-лэлэрдэн бири дэ харичи партнЗорларла игтисади вэ мадэки элателйэри кенишлэн-дирмэкдир. Эли БаЗрамлы ш^эриндэкк 152 «емрэлн ТПМ Иран Ислам Ресяубли-каоынын «Пешмэ Te6fHio» фирмасы нлэ протокол ймза-ламышдыр. Иранлылар мек-тэби хаммал вэ авада1£лыгла тэчЬиз едэчэк, эвэзшедэ тэЬсил очагында тохуяан халча-ларын бир гисм« Ира»а кен-дэрилэчэкдир. 82 немрэли ТПМ »сэ Иранын «СэЗна-пуш» фирмасы нлэ элагэ сахлаЗачаг. JanoBHlaHHii иш-кузар даирэлэринин иума-Зондэлэри 84 немрэли ТПМ-де олмз^. декоратив тэтбшя С0ЯЭТНМИЗИ еЗрэнмзи учун Ьэр ил 5 нафэр Запои кэн-чияин бурада тэЬсил алмасы барэдэ разыльн* олдэ едил-мишднр. Чин Халг Республикасынын сэлаЬиЗЗэтли ну-.маЗэндэ ЬеЗ'эти 74 немрэли техники пешэ мактэби илэ э.макдашлыг етмэЗэ разылыг вермшндир. Бела елагэлвр куйбэкун кенишлэнир. Ихтисаслы фэЬлэ кадрла-рьшын Ьазырлыг кеЗфиЗЗэти-нин Зуксэлдилмэсиндэ Зеви типли мактэ6л©ри*1 тэшкили-нв дэ еЬтиЗач ДуЗулур. Артыг нки илднр кн, 74 нем-ралн тех1шки пешэ мэктвбин-дэ компутер лвтсеЗи фвэли]-Зэт кестэрир. Je»n тэдрис илнндэ 62 немрэлл ТПМ-ди Азэр^Зчак МуЬэндис-Техни-ки Уннверситет» «л& бирлик^ дэ литсеЗ Зарадылагчагдыр. э. ГУЛШВВ, элэкдар техники пеша тэк- сяопг нютяся. Т 1 Т отан БЫ KVH спБпн ГЫР1ЫЗЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН EOJAHATbl БИШКЕК. Гыргызыстан Республнкасы-нын президенти Л. АкаЗев сентЗабрын 4-дв ашагыдакы бэЗанаты вермншднр. БэЗанат-да деЗилир: Гыргызыстан Ко.ммунист ПартнЗасынын фэалиЗЗатинин даЗандырылмасы плэ эла-гэдар билдирирэм ки, мэн, республпкаиын президенти кими, Сов.ИКП узвлэрн барэ-синдэ езбашыкалыга Jon вермэмвк учун лазымн тэдбирлэр корэчэЗэм. Эминэм ки, партиЗа апаратларынын бир чох ишчнлери дикзр фэалиЗЗэт саЬэлэрнн-дэ, о чумлэден девлзт идарзетмэ оргапла-рында езлэринин (^ачарыгыны лаЗитнчэ татбиг едэ билэчэклэр. Хусуси олараг Ja-радылан комнссиЗа бу ишдэ онлара кемэк едэчэкдир. МОЛДОВА ез СИЛАНЛЫ гуввелерини 1арадыр КИШИШОВ. Молдова Республикасынын президенти М. Снегур «Молдова Респуб-лнкасы силаЬлы гуввэлэрнннн Зарздылма-сы Ьаггында» фэрман вермншднр. Ву тэд-бнр республнканын истнглалнЗЗати Ьаггьш-да баЗаннамэЗэ уЗгун олараг, суверенлнЗив вэ арази бутовлуЗунун горун.масыны то’мин етмак л18гсоди илэ hajaia кечнрплмпшднр. М. Снегур ССРИ Мудафнэ НазирлиЗинин Молдова эразисиндэ Зерлошэн Ьерби ко-миссарлыглары Ьаггында да фэрман вер-мншдир. Фэр.мана асасэн, онларын Ьамы-сы республика Ьекумэтинин табелнЗинэ кечир. ЧЕЧЕН-ИНГУШЕТЖА РЕСПУВЛИКАСЫНДА ВЭЗИ11ЭТ ГРОЗНЫ. Чечен-ИнгушетиЗа Республн-касынын паЗтахтында вазиЗЗот сон дэрэча кэркиндир. ШэЬарин асас макистралларын-да нэглнЗЗатын Ьорэкэти даЗанмышдыр. Ьер аддымда силаЬлы адамлар кезэ дэЗир. Бэ’-зи .мактэблардэ дэрслэр кэсилмншдир. »а« ССРИ Дахили Ишлэр НазирлиЗинин мот-буат мэркэзнндэ СИТА мухбирннэ бил-днрмишлср ки, Чечен-ИнгушетнЗа Респуб-лнкасынын МИЛЛИ гвардиЗасы де|илан силаЬлы дастэлар чэршанба ахшамы куну тахминэн саЬар саат 9-да телеьпзиЗа мэркэ-зи бинасыны вэ радио евини тутмушлар. Чечен Халгы ГурултаЗы ИчраиЗЗэ Комитэ-синнн сэдри ДудаЗев вэ ВаЗнах демократ партиЗасы рэЬбарлиЗиннн узву Сосламбеков Зерли теле-радио шэбэкэси нлэ чыхыш едо-рэк Чечен-ИнгушетиЗа Республикасы Али Советинин деврилдиЗшш е’.там етмиш.пср. Республика Али Советинин РэЗасот ЬеЗ- гти сентЗабрын 4-дз саат 12-дэн сентЗабрын 10-дэк Грозны сразнсиндэ фовгэл’аяэ вэзИЗ JsT тэтбнг ет.мск Ьаггында гэрар габул ет мншдир. Чечеи-ИпгушетяЗа Республикасы Али Советинин ссссиЗаоында raiJapa алынмьои дыр кн. сентЗабрын 29-да республиканыи илк президентинин бирбаша сечкилэри ке чииилсин. ДРЕЗДЕН БУРГОМИСТРЛаРИНИН ГЭРАРЫ БЕРЛИН. CaKcoHHja паЗтахтынын бур гомнстрлорннии конфрансында бело бир гэрар гзбул олуимушдур; Дрезденин моркэ-зи кучэлорнкдэн бнри олан Пракерштрас-седеки В. И. JleHHUHH вэ мэшЬя> беЗнолми-лэлчи совет ке1Ш})йЗЗатчысы Р"ихард Зор-кеиин абиДэлари секулмэлидир. Дрезде-ннн обербургомнстри Ьерберт Вагнер (ХДИ) лемншдир кн. АДР-доп галма абндэ-лэрлэ НС етмэк барэдэ умуми коисепсн]а пазырланмаздан эввэл, моЬз инди бу икн абидсни «провакасиЗаЗа даЬа чох сввг едок» абидо кими лэгв етмэк лазы.мдыр. Af ЕВИН НУМАзеНДЭСИНИН ФИКРИ ВАШИНГТОН. Чоршэнба куну журна-лпстлср Аг евин рэс.ми нумаЗэидэси Чуди Смит ДЭН сорушмушлар ки, «Бутун совет нувэ сила11ыны квчуруб Русизанын эрази-синдэ чэмлгшдир.мэк вэ бэлкэ до бу снлаЬ узсриндо нэзарэти ез слинэ алмаг истэЗэн Лелтсииин мзгсздн» Америка Ьекумотини нараЬат етмирми? О, бела чаваб вермишдир: «КезлсЗэк. керэк нэ олур». Смит демишдир: «Мэнэ мэ'лум олду руна керз, нуво силаЬлары мэркззин нэзарэти алтыидадыр. Ку.маи едирэм кн, Москвада бсЬран тамамилэ арадан галдырылмаЗынча UD бутун тефсклат аЗдынлашма|ыпча, белэ Г.СЗИЗЗЭТ давам едэчэкдир». ЧКП МУШАВИРЛаРИНИН мэркази КОМИССЖАСЫ садринин мавгЕж ТОКИО. Ьонконгда чыхан «Саут ЧаЗна Морнинг Стар» гсзетн ЧХР-дэкй мо’лу.мат-лы мэнбалэро пстинад едерэк хэбзр вермишдир кн, ЧКП мушавнрлэринин мэркэзн ко-мнссиЗасынын сэдри Чен Jyn бу Захынларда чыхыш едэркои белэ бир хэбэрдарлыг ет-мишднр: «ЧКП Чнндэ Jeлтcннэ банзэр хадимлсрин пеЗда олмасынын гаршысыиы гатиЗЗэтлэ алмага борчлудур». Гэзетин Заз-дыгына кора. Чин рэЬбзрлиЗинин муЬафизэ-кар чинаЬыны тэмсил едэн Чен Jyn геЗд етмишдир ки. «Чин Коммунист ПартиЗась! коммунизмин чыхылмаз вэзиЗЗэтэ душдуЗу во буржуа лнбералларынын меЗдапа чых-дыгы ССРН-дэ баш верзп Ьадисолэрдэи лузкуп нбрэт дсрсп котур.мэлидир. МОСКВА. Эскарлэр кучэлэрн баррлкадалардан тэмнз.юЗирлгр. Дунэнкилэрин сэси ССРИ халг депутаты, 1982-чн илдэн 1988-чи илэдэк Девлзт ТэЬлукэснзлиЗи Ко-нитэсинэ оэЬбарлнк ет.миш В. М. Чеорихов демишдир: Август чеврилишинэ бэнзэр сиЗаси чеврнлиш етмвЗэ мэ-ни.м комитэЗэ башчылыг ет-диЗим иллэрдэ чоЬд квстэрн-лэ билмэзди. Мэ'лум ОЛДУГУ кими, о, сонра Сов.ИКП МИ СиЗаси Буросунун узву. МК катиби олмушду. Инди исэ пенсиЗачыдыр. О. кечмиши хатырлаЗар-кэн дв.мишдир ки. экэр бир овуч гэсдчи олсаЗды да, ке-мок учун она мурачиот етмэЗэ эсла чэсарэт еде бил-мэздилэр, чунки кэскин ча-вабларыны алардылар. Он беш мин километр муЬарибэ. Золларындак кечмиш Чебрк-ков демишдир; Мэн квЬно чэбЬэчнЗэм, сулЬун во аса-Зншин осл гэдринн Захшы 6н-лирэм. Депутат влкэдо индшо! вз-зиЗЗэт мэсэлэсннэ тохунар-кэн бу фикирдэ олдугуну билдирмишдир; Совет Итти-фагыйда икиЬакимнЗЗэтлилик сиЗаси меЗдаидаи чэкилмэЗин-чэ. бу всзиЗЗст давам едиб дэрннлэшэчскдир. Елэ ки, беле ЬакимиЗЗвт Зох олду, ел-кадэ вэзиЗЗэт сабитлэшэчэк. Онун* да эЬэмиЗЗэти Зохдур ки, ладер КИМ олачаг: Горбачовму, Jeлтatвми, 1а-худ да башга б«р«ои... Де-путатын фикринчэ, бу мэса-лэ тэ'хирэ салынмадан Ьэлл еднлмэлндир, чунки нэннкн ветэндашларын Ьэ]ат сэвиЗ-Зэсинэ. Совет ЬакимиЗЗэти-йин да}агларына да билава-ситэ тэ’сир кестэрир. Руси]а првзидентлиЗянэ кечмиш намизэд. Либерал-Демократ иартизасынын ли-дери В. В. Жнрмвовски ССРИ халг депутатларъжын ипдшш гурулта]ынын нши-ним боша чыхачагына гэт«]-]эн ш\'бЬэ етмир. Буну о. сентЗабрын 3-дэ гурулаЗын. ку.чуар^рьшда кечирилэн мотбуат конфрансында демишдир. Владимир Волфович де- мишдир; «Иттифаг даЬа Зохдур. о дагылмышдыр*. О. Зени сечкнлэрдэ .м^’тлэг гэлэ-бэ чалачагына эминдир. О белэ де.мишднр; «Руси ja да мэнэ 60 MH.lJOH нэфэр СЭС верэчэк, амма гзлэбэ учун 52 милЗон нэфэр кифаЗ&т-дир». Суал верилмишдир: «Тутаг ки, сиз чохдан кезлэдиЗнниз Ьаки.мн33этн элэ алдыныз, фэ-алиЗЗетинизэ издан башлар-дыныз?» О, тевруну позмадан демишдир: «JeHH ДФВК Зара-дыларды. ДэрЬал февгэл’адэ вэзиЗЗэт тэтбиг едзр. бутун гэзетлэри баглаЗар, бутун партиЗалары бурахарды.м». Онун фикринчэ. игтисадиЗЗат саЬгсиадэ ишин угурлу ол-масыны дввлэт сифариши то'мнн едэр вэ онун Зерннэ Зетирнлмасииэ JeHii ДФВК сарт нэзарэт едэрдн. Сонра да елавэ едиб демишдир: «Ьуиэрин вар, Зеринз |стир-мэ».    . Суал верилмишдир. «Омин-синизми ки, халг сизэ тэ-рсфдар чыхар? —Элиндэн нэ кэларди ки? Узумузэ сорт гыш кэлир, ач-;|ыг, та’тиллэр булуду башы-мызын устуну алмышдыр, эскэр казармаларында игги-шашлар баш верэчэк. Белэ бнр вахтда индикн лндерлгр халга Ьеч иэ тм£лиф едэ бнлмэЗэчэклор. Мэн исэ Ьэр шеЗ верэчэЗэм. Буну да асан-лыглй едэрэм: кечмиш АДР*в гошуи — мнлЗон Зарым адам Зерщэр. силаЬ, о чум-лэдан нувэ снлаЬы оЗиада-рам вэ олусту Ьэр ше] да олар. Журналистлэрдэн бяри сорушмушдур:    «Озунузу Ьитлерэ та) тутмаг сизэ даЬшгтли коруниурму?» О бе.чэ чаваб вермишдир: —Мэн Ьеч косо езуму та] тутмурам. Адолф савадсьи }ефре)тор иди. мэн лсэ нки али мэктэб битирмншэм, дерд дил билнрэм. СИТА-ныв шухби]И1. МОСКВА. [Шп€1итща ^ ССРИ Харичи ишлэр НазирлнЗиндв олан мэ’лумата керэ, сон кунлэр «бир нечэ мин ДТК эмэкдашыиын вэ Сов.ИКП функсяонеринин Чннэ гачмасы» барэдэ Дано н^анын «Нихон КеЗдза]» вэ «СГанкеЗ Снмбун» гэзётлэри НИН верднЗн хэбэрлэрим Ьеч бнр эсасы joxдyp вэ бусбу-тун уЗдурмадыр. Нэ август-да, яэ дэ иидн Совет—Чин сэрЬэдиядэ бу гэбилдэн олан Ьеч бир позунту геЗдэ аЛынма-мышдыр. ^ Озбэкнетаньш дсюлэт муствгиллиЗивнн эеаслары Ьаггында гаяун гэбул олун-муш;<ур. Гануна у]гун олараг республика Мудафнэ ИШ-ларн Назирлнзн ]аратмаг, мнлли гвардиЗа вэ адтерва-тнв Ьэрбн хидмэт тэшкил етмэк Ьу1угуна малнкдир. Ит-тнфаг табелнЗиндэкн муэссн-сэлар онун ЗурнсдикснЗасына кечир. Ганун взбэкистан тэркн-бнндэ Гарагалпагстанын эрази бутввлуЗуну вэ суверен-лиЗи1ки гэбул едар. Онларын арасыядакы гарпшлыглы му-насибэтлэр Ьугуг бэрабэрли-Зи эсасында. икшэрэфли му-гавндэ вэ сазпшлэр васитэ-силэ гурулур. Гарагалпагста-ньш взбэкпстанын тэркибин-дэн азад сурэтдэ чыхмаг Ьугугу сахланылыр. ^ ССРИ мудафнэ яазнрн, ввнacнja м^шалы J. И. Шапошников ССРИ халг депу-татларынын новбэдэняэнар гурултаЗында ге]дэ алынан совет иухбярлэри вэ харнчн мухбирлэр учун кечнрилэя нэтбуат конфрансында де-мншднр КВ» елкэыив гурулу-шуиун нечэ одачагындая асы-лы о.’Ема]ораг орду ваЬнд вэ |болунмэз галачагдыр, ССРИ мудафнэ назярн республнка-ларын гурултаЗда олан бутун рэЬоэрларнни Зеия шэра-итдэ озуиун силаЬлы гуввэ-лэр коясепся]асы илэ таяыш етмншдир. Вела бир разылыг аддэ еднлмншднр кн, бу консепси]аны о)рмдикдэя еоярс республмкаларын нума-Зэцдэ ЪтУ91Я9рв гэтн гэрнр Ьазырдамаг учун Москв«)а кэаэчэклэр. ;