Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 6, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ-f 6 «HTJASP ил. ♦ м» \n KPH ШГ ДЕЯУТАШРЫНЫН НШДЭНШАР БЕШИНЧМ ГУРУЛТАЛАНДА АНАРЫН чыхышы Вакы. 4 сенфбр Ьермотли депутат ]оадаш-лар1 Азорба]чан депутатлары heJ’ôiHMBo гурулта]а влюли т<э11Л1{фларло, 0м©ли ишламеп аряусу лла квлмншдир. Лол-дашларьшызьш чыхьицларыц-дан да буау кердукуз. Мен да бурада тамам <5аш-га таклифлар аэ мевзуларла чыхыщ етмэк в«!то]ирдим, Ла- кда вези] депутат ат ойо кетАсрдй ки-, Ье] 'оти лш«} ба] анат гэбул етма]а мочбур олду. Бу 6э]а1гаты охумаг шеи» Ьееа-ло едилдлишдцр. ССРИ халг депутатлары гурулта]ына. Миллатларара-сы залшнда мунагишалэр Азорба^чан Ресцубликасы-ныи Датлыг Гарабаг Мухтар Вила]вти барасинда асасоькз ерази 1еддиаларьшдан баш-ланмьоддьф. МяллеФлэрара-сы тоггушмаларда твку-тон илк ган Гарабагда Ьолак ол-муш ики аз©|рба]чанлы кзнг чии ганыдыр. Дерд ил ар-зиндэ бу мунагиша ]узларла адамьш елумунэ баис олмуш- дур. Бу кун. бу чох муЬум гу-рулта]да, Иттифагын ]ени гу-рулушуиун аламатлари му* а1]ая олупдуру бир вахтда ерманн сетаратчыдары шла герарлапшамыш барышыгы лозмата Ьазыр олан гызыш-дырычы ролуну о]на]ьфлар. ССРИ Али Ооветияин чох-дан бурахдыры и]|ирминча* чарырыш ДГМВ вила]ат Со-ветинин г^рары моЬз оела тадбирдир. О, Азарба]чаньш хэритэсини взбашына да]иш-дирир, мавчуд олл1а]ан Ша-ум]ан ра]онуну вз таркибя-на дахил едир ва л^гхтар ш-ла]атин аЬалисяшж азарба]-чанлы Ьиссасинин ирадасина е’тиыасызлыг хосторир. Гарабагда ган такулдвзс»-нин ма’лум илЬамчысы З^^ри Бала]а1нын бу гурузта]дакы чыхышы нввбэти фитнакар-лыг олмушдур, Ики халгын — Азарба]чан вэ ерМ'ани халгларьшын фалакэти маЬз гаты миллатчи идеоло*ан:]асы-нын Majacbi ила ]огрулмуш-дур. Онуи чыхышы кастарир ки, август гичЗамы Ьэлэ гур* тармамышдыр. Азар6а]чан Рвспубликасьшын през!нден-тянэ ояун атдыгы беЬтаи да моЬз бу руЬдадыр. Президен-тин деди]и свз-iap таприф олунмуш вэ матндэи ]арым-чыг квтурулмушдур. Ледак машы'нлардан, силаЬдан ва саярдан истифада озунмасы Ьаггында 6\’тун ифтиралар PycHja ила Азэрба]чаньш арасына нифаг салмаг чаЬдик-двн башга бир ше] де]илдир. Вела бир суала чаваб вермэк-дэн Jaxa гуртармаг иста]ир-лвр: ерманн ]араглыларынын Баганыс-А]рым кандини вэ Аэ0!рба]чанын дикар кандлэ-рини ]ерла ]ексан етдш^орн заЬмли, дмуасир ciwiah пара-дан альшмышдыр? Азарба]чан Республикасы-нын али давлат Ьа»кми]]а-тн органы «стиглади]]ет har-гьшда акт гебул етмишдир. Аз»рба]чан Реслублз&лсы миляй]]агинда«, дияя е'ти^а-дындан асылы олма]араг оу-тун вэтэндашларын Ьугугла-рына ва азадлыгларьша тэ’-минат верир. влканин тар1ь хинин бу мвс'ули]]агли -мага-мында биз гурулта]да садр-лик еданлардан тэлаб едирик jcH, мил.аатларарасы адавэти гызышдырмаг учун костари-лэн hap чур чаЬдларвад гар-шьюьшы алсынлар, гурулта-]ы вз башльт вазифаларин-дан ]а]ындыран масалэлартш музакирэсивэ ]ол вермэсии- лар. Бу, Азврба]чанда« олан ССРИ халг депутатларьшын, Азэрба]чан Республикасы халг депутатларынын ба]ана-тыдыр. Надир, балка да ]екана и^м-кандан истифада едэр^ Ер* манистан депутат hej'arHHa ва Курчустан депутат nej -этииа мурачязт етмэк исте-шрэм; кааин. кечмншин дэрс-ларини. 18—20-чи илларин тарихиии унутма]аг. Ьамымыз мустагиллик яс-та]ирик. Y4 Загафгази]а рес* публикасы ]алныз о заман мустэпил ола билар ки, он-ларын арасында сулЬ вэ Ьамрэ’]лик олсун. Бу респуб-ликалардан бири дикари иле. ]ахуд икиси учунчусу юза вчэшэндэ исэ бнзим нэ мус-тзгилли}имнз, нэ да азадлы-гымыз олма]ачагдыр. Калин бу барэдэ б1фликда душунак. (Алгышлар). ЬЭГИГЭТИ flYHJAJA ЧАТДЫРАГ «вэтен» чемиматинин мурдчиети Азэрба]чан Республикасы Конституси-JacbiHbiH 8э ганунларыньш зиддина фэа-лиИат кастарен ерманн миллэтчилари Ер-манистан Ьвкуматинии фэал ]ардымы вэ тэЬрики ила нввбэти фнтнакарлыг терэт-мишлар, Даглыг Гарабаг Мухтар Вила]эти вэ Коранбо] pajoHy аразисинин бир Ьиссэ-си асасыида узданираг «Даглыг Гарабаг ерманн республикасы»нын ]арадылмасы е*лан едилмишдир. Бу наинки Азарба]чан Республикасынын бутевлу]уна гаршы си]аси гасд вэ хэ]анэт-дир, елеча да мнлли мунагишэлэри ганлы ]ола чокан нввбэти тахрибатдыр. «Ват8н> 4aMHjj8TH Ьа]асызлыгын вэ гаты миллвтчили]ин тэзаЬуру олан бу ]ени фитнакарлыга гаршы гэзебинн ифаде еда-рак билдирир ки, ерманн гулдур-лар Азэр-ба]чанда кеден демократии Ьэракаты сар^ сытмаг, тарихи мустагилли]ини ]енича бэр-па етмиш республиканын оразисини ге]ри- гануни ]олла парчаламаг, тврэтднклэрн cajcbi3'heca6cbi3 чина]отларин устуну врт-басдыр етмэк учун бу мэкрли тэдбирэ эл атмышлар. Биз, ермзни чина18ткарларынын мустэгил девлетин тэркибиндэ «]ени республика» ja-ратмаг чэЬдини Ьугуги эсасы олма]аи, га-нунларымызы эн кобуд суретдэ позан hs-рвкэт ними пислэ]ирик. Виз бу фитнэкар-лыгы тврэтмиш чина]эткар групун мэс’ули]-jSTo чэлб олунмасыны тэлэб едирик. EjHH заманда биз сиза мурачиэт едирик. харичи елкалэрдэ jamajan эзиз Ьэмвэтэн-лэримиз! Азврба]чан Ьаггында Ьвгигэти, хал-гымызын ермэни тэчавузуна мэ’руз галды-гыны ве бу заман ан ади hyryr нормалары-иын позулмасыны, республикамызын мус-тэгнлли]инэ гэсд еднлди]ини бутун дун]а ичтимаи]]этинин диггатинэ чатдырылмасы ними мугэддэс ишда элиниздэн кэлэнн есиркэма]ин1 ЗаЬирвн Бакы да гв)ри-ади Ьеч нэ |охдур. Аатобуслар, Tpennei6ycnap га]дасынча Ьэрэкэт вдмр. Пвнси]вчылар nart 20 — 30 ил эаавлки ними дэнизкэмары пвркда нэрд, домино о|на1ырлар. Бэ'зилэри исэ бйшыны Азэрба^ён дэ-мократи]асына гатмагданса. франсыз двтвкти.ииэ, Америка фантастикасына устунлук эарирлэр. Буилар «тэлатум-суз» шэЬэрин узудур. Бэс астары нвиэ?.. ф СЭЬНФЭ 4. АЗЭРБАЗЧЛН РЕСНУБЛИКАСЫ ДвВЛЭТ СТАТИСТИКА КОМИТЭСИНИН М»’ЛУ1*1АТЫ Бакынын 80 хмуасснсасякг дэ тэ’тил олмасы барэдэ Азадлыг ме]даньшда кеч51-рнлмиш митингдэ АХЧ рэЬ-бэрлеринин 6э]анаты нлэ эла-гэдар республика Дввлэт Статистика Комитэои билдирир: ШэЬор вэ ра]онларын бутун статистика идарэлэрипэ кестэрнш верилмишдир ки, тэ’тиллар 'ВЭ истеЬсал Ьэчми-тш азапмасы барэдэ Ьэр кун Ьесабат верме« лазымдыр. 1991-чи ил сент]абрьш 4-дэ саат 20.00-дэк сент]аб-рын 3-Д& вэ 4-дэ тэ’тиллэр Ьаггында Ьеч бир Ьесабат алынмамышдыр. ШэЬзрлэрдэ вэ ра]онлар-да статистика органларынын нума]енд5лэри бир сыра му-ессисэлэрэ кетмиш, ишдэн бо]уп гачырмагла элапэдар эмэк аЬэнкинии лозулмасы Ьалларыны муэ]]эн етмэмиш-лэр. Азврба]чанын асас бир-ликлэр«: вэ муэссисэлэринин ргЬбэрлэри ила телефон да- нышыглары халг твсэрруфа-ты об]€Ктлэф«нин нормал фэ-али]]эт кестэрди}ини тесдиг етмишдир. Респ^'бликанын шэ1гэр вэ ра]онларындаи алынан мэ’-луматлара керэ, ceHTja6pbiH 5-дз бутун мувссисэлэрдэ иш нормал аЬэнкдэ давам ет-М'НШДНр. Умуми тэ’тилэ чагырьпи ,нэтли]]ат ишчишэри арасында да мудафиэ олунмамыш-дыр. Шгhэpдaxиv^и вэ шэЬэр-лэр^расы И9гли]]ат, авиаси-ja вэ дэииз нэгли]]аты эввал-ки аЬэнклэ ишламишдир. Ла-КИ1Н сент]абрьш 2-дэ бир груп шэхс — тэхмииэн 200 адам Агстафа ciaHcnjacbma гову-шан дэмир ]олуну тутмуш, бунунла да Ьэмнн истигамэт-дэ гатарларын ЬэрэкэтиЕН! да]андырмышдыр. Бунун hs-тичэсиндэ етэн уч кун эр-зиндэ 1,1 мил]он .манат зэ-рэр вурулмуш-, 146 МИН ма-натлыг келир нтнрилмиш, 637 .мИй манат ге]ри-мэЬсул- дар харчларэ ]о*л верилмкш-дир. Луклорнн чатдырылмасы лэнкиднлди]инэ керэ си-фаришчилэрэ 320 лши .манат мэблэгинде черимэ едэмек лазым кэлэчэкдир. Намин рекиоиун сакинларк • дэ зэрэр чэкмяш. бу куклэр чохлу халг тэсэрруфаты ]ук-л Эри ни. о чулиэдэн ерзаг мэЬсулларыны ала билмэ-мишлер. EjHH заманда гоншу Курчустана зэрэр да]миш- Девлэг Статистка Коми-тэси Вакы шэЬэринин 70 му* ессисэсинин иши да1андырды-гы барэдэ халг чэбЬэси тэ’-тил комитесинин бу ил 4 c€HTja6p тарихли «Азадлыг» гсзетиндэ дэрч олунмуш ме'-луматыны тэкзиб едир. Нэ-мин мэ’луматда муэссисглэ-рин конкрет унванларьг хэ-бэр верил.МЭД8Н де]И1Лир ки, кемига]ырма вэ кэми тэ’ми-.ри, Ьабелэ нефта]ырма за-водларында, евтикмэ комбИг натларьшда вэ дшгэр халг тэсэрруфаты о6]е«тлэри.ндэ cnJâcH тэ’тил кечирплмишдир. Хэзэр Дэниз Кэмнчили]и-нин рзисп вэзифзонни ичра едэн Ч. Ш. HcMaJbuioB Дввлэт Статистика Комнтэсинэ билднрмишдир ки, нэ завод-ларда, нэ дэ лииманда тэ’тил Ьаллары олмамышдыр. Азэрнефтким]а ИстеЬсал Шгрли']инин муэссисэлэрн вз ташкилатлары да (республн-каньш бутун нефта]ырма сэ* HajecH) тэ’тиллэрдэ иштирак етмэмишлэр. Бу барэдэ бир-ли]ин баш директорунун му-авлли К. Н. Меммздов мэ’-лумат вермишдир. О билдир-мишдир ки, нефт е’малыньга кунделик орта Ьэчми 46,7 мнн тон олмалыдыр. Сеп-т]абрын 3-дэ 46,2 мин тон. сент]а6рыи 4-дэ 42 мин тон, ceHTjaópbiH 5-дэ 46,4 мин тон нефт е’мал едил.мншдир. Нэ-мин кунлэрдэ муэса1сслэрде1 мувафиг олараг 5752.    5746 вэ 5756 нэфэ£ ишлэмишдир. BGJYK ветэн МУНАРИБЭСИ ИШТИРАКЧЫЛАРЫНА, БЕ1НЭЛМИЛЭЛЧИ Дв1УШЧУЛ9Р9, Ь9ЛАК ОЛМУШ ЬЭРБИ ГУЛЛУГЧУЛАРЫН АИЛ9Л9РИНЭ МУ39ШТЛ9Р ЬАГГЫНДА A39PBAJ4AH РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН ФЭРМАНЫ МуЬарибэ ветеранларынын, бе]нэлмялэлчи де]ушчулэрин, Ьэлак олмуш Ьэр»би гуллуг-чуларын амлэлэринин маддн-рифаЬьвды даЬа да ]ахшы-лашдырмаг мэгсэди ¡»лэ гэ-рара алырам: BejyK Ватэн муЬарибэси-ннн нштиракчылары, бе]нэл-милалчи дв]\'шчулэр. Ьэлак олмуш Ьэрби гуллугчуларын аилэларн ашагь1дакы верки-лэрдэн вэ едэнишлэрдэн азад едипсянлэр: а) ]ашадыглары девлэт вэ идарэ евлэрииин вэ мэнзил-лэринин пулсуз олараг шэх-си мулки]]этлэринэ кечирил-мзсини нотриусда рэсмн-лэшдирэркан девлэт русуму-ну: Азэрба]чан б) шэхси мулки]]8тдэ олан евн вэ .М8НЗИЛИ нэ вахт ал-дыгындаи вэ ja шэхси мул-кн^этэ кечирди]индэн асьшы олма]араг онлар учун тикин-ти веркисинн: в) 1ухарыда кестэрилэн шэхс категори]алары тэрэ-фнндэн едэнил.мэси AaapÔaJ-чан Республикасы президен-тиннн 1990-чы ил 31 ма] та-рихлн фэрманында нэззрдз тутулмуш кузэштлэрэ yjryH сурэтдэ муэ]]энлэшдирилэн коммунал хидмэтлэри истис-на еднлмэклэ, шэхси м^мки]-]8тдэ олан ]аша]ыш евинэ вэ мэнзилэ, Ьабелэ ев]аны эра-зи]э хидмэт учун едэниши. Бу фэр^ман дэрч опундугу куидэн гувв8]э мпнир. Республикасынын президента А. МУТЭЛЛИБОВ. Бакы шэЬэри, 5 ceHTja6p 1991-чи ил. КОЛЛЕКТИВИН ГЭТИ МеВГЕЛИ Азэрба]чан Дэмир Лолу Бакы Ьиосэсинин Вилэчэри локомотив депосунда бир нев езунумудафиэ дзствси ]арадылмь1шдыр. Коллектив-дэ машинкстлэрдэя вэ тэ'-мирчилэрдэн Т8ШКИЛ олунмуш бу дэстэ техники муа]и-нз мантэггсини, истепсал е’.Мс латханаларыны, полад макйстралын му€ссисэ]э би-тишик олан саЬесини .\iyha-физэ алтына алмьпыдыр. Депонун рэй1си Р. Мэммэ дов де]яр: — Уч кундэн бэрн сизн ЬэрэкотИ да]андырмага мзч-бур етмэЗэ чалышан гуозглэ-р© мугавимат квстэрмэ]и гэ-рара алмышыг. Онларын фикринчэ, биз илк дгфэ ке-»шрилэн бкрбаша президент сечкнлэринч да]андырмаг, парла-менти бурахмаг Ьаггында Аззрба|чан Халг ЧебЬэ-синин тэлзблэряни мудафиэ етмэли, бу тэшкилатьш е’лаи етди]и тэ’тилэ гошулмалы-]ыг. Виз аилэлэримизин ©зи]-]эт чэкмэсини истэмирик. Велэ Ьесаб едирик ки. бутун cHjacH тэлэблэр конститусй]а Золу илэ Ьэлл олунмалыдьф. Инди бу коллективин мев-геЗияэ еверкетиклэр вэ ра-битэчилэр. Зол ЕЭ стансиЗа ишчилэри. иишаатчылар вэ вагон тэ'мирчйлзри — Бакы Ьиссэсинин бутун эмэкчилэ-ри шэришдирлэр. Ьэмпн мев-ге АзэрбаЗчан Дэмир Лолу-нун дикэр белмэлэрнндэ дэ екс-сэда талмышдыр, Онлар тэ’тпллэрин «эЗэ кэтириб чы-хардыгыны Ьвлэ 1989-чу ил-дэ ез л эринии точрубс сшгдэ аЗдын Ьисс етмишлэр. Лолун Кэичэ Ьисссснидэ Азэринформун цмухбиринэ билдирмишлэр: Тээссуф ки, халг чебЬэсинин фэаллары Нурчустанла сэрЬаддэ олан Агстафа дэмир Зол стансиЗа сьгада гатарларын Ьэрэкэти-ни даЗандыра билмишлэр. Тоггушма нэтичэсиндэ уч дэ-МИр]0ЛЧу зэрэр ЧШ{МИШ, 5 мни вагон Золларда даЗаныб галмышдыр. (Азэрняформуя мухбири). «ВЕСТИ» 03 «ЭН'ОНЭСИНЭ» САДИГДИР PyoHja телевизиЗасынын «Вести» програмыньш жур-налистлэри елкэ ичтешаиЗЗэ-тиннн диггэтяни ЗаЗындырмаг учун ду'нэн ахшам даЬа бир угурсуз чэЬд кестэрмляилэр. Оилар АХЧ-Зэ истияадла Ба-кыда АзэрбаЗчан Республи-касьшын преэиденти Ajaa Му-тэллибова куЗа гэсд едилди-Зи барэдэ мэ’лумат вермнш- лэр. «Бакински рабочи» вэ «Халг гэзети»яин ахшам мэт-бэедэ ишлэЗэн нввбэтчи ре-' дакторлары АзэрбаЗчан Рес-публикасыиьш дахилл яшлэр наэири М. Эсэдовла оператив элагэ сахла]араг бу мэ’лума-ты шэрЬ етмзсини хаЬиш етмишлэр. -— Бу «Веста»Ш1н нввоэ- ти фитнэкарлыгыдыр, — де-Зэ кенерал Ьиддэтлэ билдир-мкшдир. — АзэрбаЗчан пре-зидентянэ Ьеч ким ал гал-дырмамышдыр. Кврунур, «В«:ти» програмьшдакылар-дан. Захуд оялара Зарынмаг-ла бу аг Заданы чатдыранлар-даи кимлэрс^ арзу едилэни Ьэгигэт Ю1МИ галэмэ вермвЗи чох истэмяшлэр. МЭМУШАТ АзэрбаЗчан Республикасы-ньш преаиденти А. Н. Му-тэллибовун фэр.маньша эса-сэн фэЬтэ вэ колхозчуларын беЗук бир групуна онларын аилэ вэзиЗЗэти вэ дикэр Ьал-лар нззэрэ алынараг, 1970 — 1980-чи иллэрдэ мэЬкэмэ Ьекмлэри вэ гэтнамэлэри илэ мусадирэ едилмиш евлэри багышлама гаЗдасында rajia-рылмышдьф. СЕССША ИШИНИ ДАВАМ ЕТДИРИР НАХЧЫВАН, ‘s eeirrJaOp (Азэринформ). Нахчыван Мухтар Республикасы Али Советинин (Мэчлиоинин) сес-CHjacbi ишшп дава.м етдирнр, Бир кун еввэл депутатлар АзэрбаЗчан Республикасы президентн сечкилэри .мэсэ-лэсиии музакнрэ етм1Ш1Лор. Чошгу’н музакнрэлэрдэн сон-ра ceccHja Нахчыван Мухтар Республикасынын эразнсин-дэ 1991-чи «л сентЗабрын 8-э тэ’Зин олунмуш Азэрба]чан президент сечкилэрини да-Зандыр.магы гэрара ал.мыш- Депутатлар АзэрбаЗчан Коммунист îlapTHjacbiHa му-наоибэт во онун структурла-рьшын фэалиЗЗэти Ьаггында да гэрар гэбул етмишлэр. Бу кун ceccHjaHbiH муза-кнрэсиЕэ ашагь1дакы мвсэлэ-лэр верилмлппдир: ССРИ ДФВК-ннн гграрла-рына Нахчыван Мухтар Рес-пуЧЗликасы napTiija вэ совет органларынын мунасибэтнни езрэнмзк учун депутат комис-с«3асы Зарадылмасы Ьаггында, мухтар республиканын Али Советинин ишинэ гарыш-маг Mai'caAHHô Зенэлдилмнш Ьарэкэтлэр Ьаггында вэ башга мэсэлэлэр. Музакиралэрдэй сонра сес-cHja бутун мэсэлэлэр барэ-синдэ гэрарлар гэбул етмиш-дир. Т8шкиу’1ат мэсэлэси муза-кирэ олукмушдур. Нахчыван Мухтар Республикасы А ли Совети сэдринин Зени му-авинлэри се^глмишлэр: А. С. Кэлэитйрли: вэ Г. J. Мэммэ-дов. Онларын на.уизэдликлэ-ри сэдр тэрэфиндзн те:йтиф едилмишдир. CeccHja ишинл давам ет-днрир. Али Советин даими комиеси]ала/>ынАа ОНЛАР РЕСПУБЛИКАНЫ rOPYJAHAMAP Ермбяистаныи АзуэрбпЗча-на гаршы е*ла» одунмамыш ч\фар||бэни давам ет;*П>м»* СИ ве ресцубл1шамызын лэт истиглалиЗЗатяинн бэрпа едиошвсн мялли орду Зарат-магьш зэруршшЗн Ьаггында узун сурен м\Ч5аЬисэдэ Зэ-гин кя, Ьэлледичи дэлиллэр олмушдур. Инди там аЗдьш-дыр км. Аз^йаЗчан дэвлэти-HU онуя орази бутвалуЗунэ Ь^ Ьаксы гесдлэрда« ropyja бмлэн ве серЬэдлоримиояи кешя3««дэ дуран яхтисас-лашдьфылмыш . Ьарби бяр-лэшмвлер лазымдыр. Мэ'лум олдугу квши, республика пардаментинян нвв-6э!|эикэнар сессиЗасы Азэ{>-баЗчанын милли взунумуда-фиэ гуввэлэрииия Зарадыл- БГБгы Ьаггында гэрар гэбул етмиш ее Али Совепш уч даимн комиссиЗасьша тао-шыомыщдыр кн. республика Нашршр^йш1«тн илэ бмр-дикдэ ашлли взунумудафйэ гувввлэрншш статусу, структуру вэ тэшккли гаЗдасы Ььг-гында ганун лаЗяЬэсн 1шыр-ласьш вэ парла.менткн пев* б&ти «чласынын музакирэси-яе версии. Аля Советий! дов-лот тэЬлуквсизлнЗ«*. Ьэрои мшлэр вэ Ьугуг гаЗдасы дз-имн комясснЗасынын «чласы бу мэсэлэннн муза1;нрэсинэ Ьэср олукмушдур. Ичласы комисонЗаныя сэдри депутат М. Б. ГулиЗев апармьандыр. Ко«мисснЗанын узвлэрин-дэн башга Ьэрбл мутолэсс^к:-лэри}1 дэ иштирак отдиклэ- ри ичласда ресцубликанын кэлэчэк Мудафиэ Наэнрл!»-Зинии статусу, oity« Ьэрби дирлашмэлврииин милчи кадрларла комплсктлэшди-риллвся вэ мал»33элашд811жл-мэои Ьаггында кениш фикир м\-бадилэ(М1 ол.мушд>’р. Тэк-диф олун.чушдур юг, кэл&чэк ордунун эсасыяы .милли кадрлар — Ьа.зырда эякэ-нин силаЬлы гувввлэрниде хмдмет едэн республшчэ са-кинлэрн тешкил етсннлор. JepH кэл&тшкэн. чыхыш едаилэр де.у«шлэр ки, рсс-публийганьш кэлэчок Мудафиэ НазирлиЗи илк иввбэдэ вразимнзэ йилаЬлы басгын-лары дэф едо билон гуру го-шулитары Заратмалыдыр. (Азэринформ). МИЛЛИ ОРДУ НЕЧЭ ОЛАЧАГ? Aprw бшр нечэ иддаф кя, рвспубликада мндлп ор-дунун зарадылмасы барэдэ музакирэлврпн арды-арасм кэснлмпр. Hahajar,    Республякасы    Аля    Сове- тниян нввбэдэнкэ1ар сессяЗвсындв мнляя взунумудафнэ гуввэлэришш Зарадыамасы барэдэ гэрар дир. Бунунла элагэдар «ХГ» Ш1 мухбн^м ОАД ими сэдря кенсрал-MâJop Сэрдар ИСРАФИЛОВДАН вэ республика Ьэрби коинссарыяьш муавнпи полковник Абдулла 0ЛЭСКЭРОВДАН мулаЬизэлэрияи бялдярмэ-дэриин хаЬнш етмишлэр. Кенерал-маЗор С. ИСРА-ФИЛОВ — АзэрбаЗчан Рес-публнкасыяын халг депутаты: «езунумудАФиэдэн ОРДУ1А» — Сон сессиЗада АзэрбаЗчан ез дввлэт мустэгил-лиЗини бэЗан етди. Муста-гил девлетин мустэгил ва пешэкар ордусу олмалыдыр. Мэн бунунла элагэдар сессиЗада бэ’зи фикирлэрими билдирмишзм. Амма кэлин, Ьэгигэтин кезунэ дик ба-хаг. СессиЗада милли муда-фнз назнрлиЗинин Зарадыл-масынын алеЗЬннэ чыхдым. НнЗэ? Илк невбэдэ бахаг керэк мутзхэссис-тэримиз вармы? Билднриром ки, фэалнЗЗэтдэ олан орду кене-ралымыз икн^э нэфэрдир. Дуздур тэрхнс олунмуш Ьэрбчилэримиз дэ вар. Он-лардан    Ьазырда анчаг .мэс лэЬэтчи ними истифадэ етмэк олар. ДеЗнрлэр ки, бизим АкадемиЗада охуЗан за-битлэри.миз вар. Мэкэр иш бунунла биткрми? Инаныи, елэсн вар ки, Ьеч змэлли-башлы силаЬ тута билмир вэ орду сыраларыкда Зал-ныз .мувэггзти икинллик тэЬсилдсн сонра гуллуг едиб Ьарби ко.миссарлыглара ке-чпблэр. Биз елэ етмелиЗик ки. кулунч вэзиЗЗзтэ душ-мэЗек. Мач мнлли ордукуи Зарадылмасынын слеЗЬннэ деЗнлэл!. Амма ксрзк Ьэр ше] елчулуб-бичилсин. Башга бнр мзсэлэ, игти-сади вэзиЗЗэтнмиздир. Вир МИ-8 вертолЗоту 3,5 .мил-Зон .макатдыр. Буна лап пулу.муз да чатса, сурэннмиз, онун агыр атычы силаЬын-дан мукэ.ммэл истифадэ едаси .мутэхзссисимиз Зох-дур, Ьазырда сеЬбат Залныз милли езунумудафиэ гуввэ-лариндэн кедэ билэр. Бу, пе-шакар, бачарыглы вэ сечмэ Ьарбчилэрдэн тэшкил олун-малыдыр. Экар милли орду вэ мудафиэ наонрлиЗи Зарат-маг ниЗЗэтнммзн е’лан ет-сэк, Москванын В. Лелтсин кими «де.мократлары* рес-публикадан ордунун кери чагырылмасыны тэлэб едэ-чзклар. Бунунла да биз сэр-Ьад раЗонларында чох чэтин вазиЗЗс^дэ галмыш олача-гыг. Лахуд да мэрказдэн ордуЗа    неЗтрал мевгедэ да- Занмаг    кестэриши верилэ- чак. Она кора дэ милли езунумудафиэ гуввэлэрин-дан башламаг вэ пиллэ-пиллэ милли ордуну вэ му-дафиа    назирли1ини Зарат- маг лазымдыр, Гыса муддэт-дэ милли езунумудафиэ гузсларинин тэшкили учун Али Советдэ комиссиЗа ]а-радылмалыдыр. взу дэ бура Ьэрбчилэрлэ Занашы куч-лу игтисадчылар, алимлэр, днкер Захын саЬэ мутэхэс-снслэри чэлб едилмалидир-лор. Ордунун структуру барэ-да. Шэхсан ман билирдим ки. орду Зарат.мвг зарурэ-ти бир кун optaja чыхачаг. Она керэ бу барэдэ чох душунмуш, чох ишлзмишэм вэ мнлли орду структуру-нун вариантыны Ьазырла-мышам. ГеЗд едим кн. дем-блокун да ез структур варианты вар. Гэрара кэлдш-шик ки, бир Зердэ отуруб фикирлэшэк, ортаг натичэЗэ кэлак. Милли взунумуда-фиа гуввалари учун Ьарби либасы Зерли муассисэлэ-ри.миздэ тикмаЗэ и.мканы-мыз вар. СилаЬ мэсаласи. JyHKyn снлаЬы езумуз дэ истеЬсал еда биларик. Галды Ьерби-Ьава вэ Ьэрби даниз гуввэ-лэринин техники тэчЬиззты месэласинэ. бунунла баг. ы ССРН Мудафиэ Назирлн-Зннэ Захуд да харнчи елке-ларэ мурачиэт етмак вэ му-гавилэ багламаг лазым ке-лэчак. Чагырышчыларын Ьа-зырлыгы массласини бизи.м тэшкнлат ез узеринэ нетурэ билар. Онсуз да Ьэр нл мудафиэ    назирлиЗи учуй 13 .мин, халг тесзрруфаты учун 30 мин канч Ьазырла)ыиыг. Экар лрезидентимиз фэрман версэ,    тешкилаты.мыз .мудафиэ    чомиЗЗэти кими фэа- лиЗЗет    кестэрмэЗэ Ьазыр- • дыр. ДаЬа сонра. Нттифаг-да хпд.мат едан бутун азэр-баЗчанлы кичик забит.тэр респ\'блш;аЗа чaFыpыл.^íuлы-дыо.* Онларын 80 фаизп нлэ шэхсэн таныша:м вэ слаго.м вар. Бу кун исэ сэрЬсдлэри-а»кзи горуЗан ХТЛЩ-Зэ комок етмэк лазы.мдыр. Илк нев-бадо склаЬ вэ техшггз ило. Чох вахт республикада Jop-ЛСШ5Н Дердунчу орду баро-дэ сорушурлар. Бу ордуь'.ун обЗектлэриннн чохуну изу-муз тик.мишнк. Москва пло разы.ташыб Ьэ.мии Ьиссолори. онларын мадди-техппки ба-засыны езу.музэ табе етдир-мэк .тазымдыр. Полковник А. ЭЛЭСКЭРОВ: «h9P3J9 БИР АВТОМАТЛА ОРДУ ОЛМАЗ» — СессиЗада даЬа чох милли орду -маселэсинэ тоху-нулур. она еЬтиЗачын беЗук-луЗундан сеЬбат ачылырды. Ге)д едим ки, такчэ парламент ичласларында деЗил, митинглэрдэ дэ орду Зарат-магын вачибли)индэн даны-шырлар. Анчаг эсас ыэса-лэ унудулур: милли орду Заратмаг и.мканымыз вармы? Ьэрби ЬеЗ’ат сарыдан бэ-ли. вар. Республикамызда ва елечэ дэ ондан кэнарда Зуз мнн азэрбаЗчанлы Ьэрби хидмэтдсдир. ЕЬтиЗатяа исо Зуз мпилэрлэ адамымыз вар. Ьазырда Совет СилаЬ-#1Ы Гуввелэриндэ беш мппэ гсдор азарбаЗчанлы забит гуллуг едир. Инди кечек мссслэипн о бири тарэфинэ. Он-он ики мин нзфэрлик бир дивизиЗа-нын тэшкил, тэч)шз вэ ил- лик хэрчи 4,6 милЗард манатдцр. Милли ордуЗа исэ Ьеч олмаса 6i:p нечэ дивиэи-За керэкдир. Ордунун куч-лу мадли-техники базасы, мукеммел бирлиЗэ малик вэ-тэнпэрвэр мутохэссислэри олмалыдыр. Демэли, бу кадрлары ЬазырлаЗан Ьэрби тэ’Зипатлы али вз орта их-тнсас .мсктаблэри, тэ’лнм-тадрнс муассисэлэрн japa-дыл.малыдыр. Виза низами орду лазымдыр. Joxca Ьэрэ-JG бир автомат вермэклэ милли орду Зарат.маг олмаз. — ССРИ СялаЬлы Гуввэ-лэрпннн республикамызын эраэнснндэ Зерлошэя Ьэрбн Ьиссэлэринн, техника вэ де-]уш лавазнматыны еэумуз-дэ сахламаг имканымыз Зохдурму? Ахы бизим республика мутэмади олараг мудафиэ будчэсинэ пул аЗы-рыб. Бнзим дэ РСФСР кими бу умумхалг малында муэЗЗэн паЗымыз олмалыдыр. — Элбэттэ, бела фикир-лэШмзЗа Ьаггымыз вар. Ьэо-би мэгседлвр учун тикил-миш бина вэ г^^ргуларын деЗэрини едэмэклз езумуздэ сахла)а билэрик. О ки, галды Ьэрби техника масэлэ-сикэ. белэ душунмэк са-далевЬлук оларды ки, «бизим республиканын орази-синдэдир. демэли бнзим олмалыдыр». Ьазырда республикамызын вра;ш бутевлуЗу, 1мплли варлыгы.мыз реал тэЬлукэ гаршысындадыр. Душмсни-мизин муасир тпплн хари-чн силаЬлары мугабилиндэ биз демэк олар кн. элиЗа-лыныг. Вэ’пси деЗпрлор ки. етэн .муЬарибздэ силаЬ нс-теЬсал едэн .заводлар инди Зенидэн Ьэрби C8naje моЬ-суллары бурахсын. Ахы, «Jep-jep», «Алазаид» типли ракетлэр гаршысыпда бнзим кеЬнэ силаЬларымыз нэ едэ билэр? Бу мэсэлонин икинчи тэрэсЬи дэ вар. Завод-ларын истепсал структуру-ну дэЗишмэклз онсуз да агыр олан нгтисаднЗЗаты-мыза зарбэ вурмуш оларыг... Ьэр шеЗи за.ман, вахт Ьэлл едир. Мэн милли ез>’-нумудафиэ гуввэлэри Заратмаг тэрэфдарыЗам. МуэЗЗэн вахт эрзинде бу .мэсэлэни Ьэлл етмэк олар. Бунун учун ил кин башлангыч мзнбэло-римиз вар, Мосэлэн, алн мэктэблзрдскн Ьэрби кафедра лар. JepH кэлмишкэн, арзу едордим ки, бурада oxyjaii кэнчлсрнмиз Ьэрбн техникаиын сирлэринэ дэрин-дсн бэлэд олсунлар. Технп-каны вэ деЗуш сурсатыпы алда етмак учунсе РСФСР во бир чох харичи елкэлорлэ элагалар ]арадыб бу барэдэ данышыглар апармалы-jbir. Ьэлэ ки башга Золумуз Зохдур. езунумудафиэ гуввэлари-яин структуруна кэлдикдэ. маним фикримчэ, бир чох силаЬлы гуввзлэр певупу езундэ бирлсшдпрэ бнлан структур Зарадылмалыдыр. Ону исэ Ьарби мутэхэссис вэ али.утлэримизин биркэ маслэЬатлари, тэклифлгри эсасында ишлэЗиб Ьазырла-маг лазымдыр. ВаЬид ЭЗИЗОВ, Сабир ИСМАДЫЛОВ, «ХГ»-ннн мухбнрлэрн ПАРАПСИХОЛОГ ТОФИГ ДАДАШОВУН РЭ'1И Республиканын дввлэт нс-тиглаж^)3этинин берла олун-масы Ьаггьюда АзэрбаЗчан Али Советиния 1991^ ил августун 30-да гебул етдиЗя бэ]аннаме илэ элагадвр олараг Азерйнформун мухбири инди Москвада олан БакыДа-кы «Псиекс» мэркэзиютк роЬ-бэри, .мэшЬур парапсихолог То^г Дадашовла сеЬбэт едир. — Тофиг муалли-м, лут-фан, бир чохларыны, шэксиз .марагландыран белэ бир суала чаваб верин: Келэчэкдэн хэбэр верэн бир адам ким». ез геЗри-ади дахили алэми-низ саЗасинда Сиз Азэрба]-чанда сон Ьадисэлэрин ма-ЬиЗЗегини нечэ гавраЗырсы-ныз? — Габапяар биздэ адамьш бу вэ ja дикэр мяллвгэ мэя-суб олмасы узуйдэн Ьеч вахт проблемлэр меЗдана чыхмыр-ды. Бакы Ьамяшэ беЗнэлми-лэл шэЬэр Ьеоаб едилмшп вэ демэк олар, елкэнин он 6eJ-нолмиш шэЬэри олмушдур. Биз Ьамымыз АзэрбаЗчан сэ-масы алтында ваЬид меЬри-бан б1ф аилэ кими Зашамы-шыг. сон иллэрдэ исэ xejHp вэ шорш кас1шн зиддиЗЗати, гаршьиурма вэ kpiIomok гар-шысьшда ваЬимэ яотичэсин-дэ вэзкЗЗэт хэркинлэшмиш-дир. Кэыардан милли нкфа-гы гыэышдыран сиЗасэтчилэ-р»н вэ мэнсэбпэрэстлэрин иддиалары узундэн чохлу адам эзиЗЗот чэкир. Одур ки, ияди, хусусэн АзэрбаЗчаньш девлэт истиг-лаляЗЗаггиннн борпа олунма-сы Ьаггыцда бэ]аннам8 гэбул едилдикдэн сонра Ьэр бир адамыв кэдэчэ^ аЗыг-са]ыг кетур-гоЗ етмэси. ез нлеалы- ны вэ демэли. халгы, миллэ-ти чох мурэккэб оосиал вэ игтисади вэзиЗЗэтдон чыхар-мага габнл олан ез сиЗаси лидерици дузкун сечмэс« чох^ вачибдир. Белэ бир лидер мэсэлэни кетур-гоЗ етмэдэн. бу вэ За дикэр адамын хоша кэлиб-кглмамэси приясили узрэ сечилэ 6ИЛ.М83. Ьэр ше-3« Залныз белэ бир принсип муэЗЗэн етмэлидир: ,эддерли-Зэ намизэдии дввлэт в© игтисади зэкасы нэЗэ гадирдир. — Ичазэнизлэ даЬа ики суал верим. Биринчйси — Сиз езунуз белэ лаЗигли ада-мы танызырсынызмы? Икин-чиш -- бунунла элагэдар олараг кэлэчеОин мэнзэраси-н» корурсунузму? — Мэним кердуЗум рес-лублиханын бутун раЬбэрлэ-риидэя ан кучлусу АзэрбаЗ-чаяьш яяляси преэтаеш»- дир. Бу чур типли лидер Ьэр Ьансы республика учун угур-дур. МсЬз Ajas Мутэдлибов довлэт хадими кими респуб-ликаны ЭЯ аз иткилэрлэ беЬ-ранлы вэзиЗЗэтдэн чыхарма-га гадирдир. Республикада бу чур кэр-кии вэзиЗЗэтин Заран-масы мэ-ни дэриндэн душукдурур. Ьа-кимиЗЗэтэ чаи атан аЗры-а]-ры груплар ЕЭ За шэхслэр вэзиЗЗэти даЬа да кэркинлош-дирирлэр. Лакин МЭН иикбинэм вэ халгымын агыллы Ьэрэкэт едэчеЗинэ умид бэслэ]ирэм. Мэн эмин-аманлыга. бутун халглар арасында достчуга, умуми евимизэ — азад суверен республикаларын бэшэ-ри иттифагына тэрафдарам. (Азэринформ). ;