Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 1

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,665,687 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 05, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 5, 1992, Baku, Azerbaijan ил. шейке, т i/o |И7М| 4. . Г**»' Ч» 21 SEP 1992 £ Г KYHYH Л9ÌWW* Эеаеи 1919-чу ИД» гоЗуляушдур КУНДЭЛИК ИЧТИМАИ-СЩАСИ Г^ЭЗЕТ гишети 2 РУБЯ. Нор важтыиы» I XOJHp МуЬарибэ, cHjacar еЬти-раслары, кундэлнк мэишэт еЬтнЗачдары башымызы о гэ-дэр гатыб ки, кэнд 1адымйз-дан чыхыб. О кэнд кн бизи Зеднрир, кеЗиндирир. Кэкд-лнннн сн1асэтчилэрэ вэ шэ-!iap адамларына истеЬза нлэ бахмага Ьаггы вар. J» ни биз езуиузу нэ гэдэр агыллы Ье-саб елэсэк, нэ гэдэр 1уксэк тутсаг да, сон анда она меЬ-тачыг. Бэ’зэн бу мэ лум Ьэ-гягэт кечдэн-кеч, мэЬсул со-вуланда Зада дуппгр. Торпагын бар-бэЬэр JerapaH вэ’дэснднр. Фэснллэрян ко- 8/ па]ыз бнзи саламла|ыр. цдцмыяы ешнтмирик вэ бу е'танасызлыг бнзэ баЬа баша кэлэ бил эр. Гыш гапыны ал анда мэшЬур тэмснлдэки чырчырамаиын кунунэ душ-и эм эк учун кэрэк ehTHjaTbi элдэн вермэ1эк. Мустэгнллик угруида му баризэнин башлангычында кувэнч ]еримизнн бири дэ нам быт иди:    «сатарыг,    эвэ- зиндэ эт, Jar, гэнд аларыг* де]ирднк. Отэя ил памбыгы-мызын чох Ьиссэся ]ердэ галди — CHjaCH о]унларын, шэхси мэнафелэрин кудазы на кетди. Адына «аг гызыл» де|иб су ги]иэтинэ сатдыгымыз памбыг инди сезун эсл иэ насында гызыл гиЗмэтннэ ми ннб. Бу гышын чэтин олача-гы, ¿ахинлашан ачлыг барэ-дэ соз-СвЬбэт кэзир. Свз-свН бэтлэр шншнрдилсэ белэ. иг тисадн вэзиЛэтнмнз коз га-багындадыр. Амма нэ кэнд тэсэрруфатыны |ада салан вар, нэ кэндлннн. МуЬарибэ баппимызы нэ гэдэр гатса да, унутганлыга harr газандырмаг олмаз. Ха л г гышда «черэк», «эт-jar» де-Jh6 ibijja чэксэ нгтидарда оланлар нэ едэчэклэр? Нэ гэдэр кеч де1ил. торпагын па]ыз не’мэтлэрннн вахтында ¿ыгьйЧыгышдырмаг барэдэ душунм элн J кк. СЕНТЛАБРЫН 15-дэк кешш Хабэо веидшимиз ними, сен- шин даЗандырылмасына во тЗабрын 3-дэ Ермэнистан вэ Азэ^а^чан“^рм^””с^н ^а-Азаоба1чан нумаЗэндэлэри- насибэтлэринин низама нин керушу олмушдур.    лынмасына кэтириб чыхара Квоуш заманы Алма-Ата билэчэк башлыча муддэа)а иеморандумунун муддэала- амал едилмэси У^ндэ чид рынын jepинэ jeтиpилмэcи ди нэзарэт Ьаггында протокол имзалан- зэрдэ тутур. Рэсми Де1ИРа „ЫШДЬФ Протокол бутун лэрдэн молум олмушдур ки АзэрбаЗчан - Ермэнистан ермэни сэоЬэди бо!унча атэшин да- эразидэ вэзи^этин    , и„ Зандырылмасыны нэзэрдэ ту- ^алынмасы п^росесини Ъ тур. Сэнэд сентЗабрын 15-дэн Гарабаг п1^л®ми ’ ММП|аио гу^вэЗе минэчэкдир. протоко- ламага чэЬд лу AзэpбaJчaн харичи ишлэр Ьунунла э^дар А:яэрб 3 назириннн муавини Алберт нYмajэндэлэpи бир даЬа ха Саламов вэ Ермэнистан Али тырлзтмага мэчбур о ^ Советинин харичи элагэлэр лар ки мэсэлэлэри узрэ даими ко- Алма-Атада    «ох миccиjacынын узву Давид сазишлэ Ьеч бир элагэси ^ох ШаЬназарЗан имзаламышлар. дур вэ ики Двв^яэ1”“лящР' Сэнэддэ Ьабелэ Газахыстан диндэ вэ^« с^лвшдар нума1эндэлэри Гэни Гасымо- мэк механизмлэринин Ьазыр-о у н вэ Асан Гочаковун ланмасы барэдэ сеЬбэтдэ сэр имзалары вар. Онлардан би* Ьэд    „а !аФе]ннэ”ча- ринчиси Газахыстан прели- ДЛ1ерГ масала^«о-дентини Бакыда, икинчиси шИН дajaндыpылмacынын зэ Лереванда тэмси-л едир.    рурилиЗи мэсэлэсини эсас Элдэ олунмуш сазиш атэ- тутмаг лазымдыр.    _ АЛМЗ-АТЭ МСМОрЗНДуМУГ «СУПУ ДОТРУ ИМ АДДЫМ» РОМА, 4 сеипабр (РИТА тэшэббусэ тэрафмр чых-— СвТА.нын мухбнри А.    мышлар. АзэрбаЗчан иеэ Гол1а1ев). АТЭМ-ин Даглыг    Алма-Ата мемо"эандумунун Гарабага дайр бе]нэлхалг    М. Раффаеллинкн чагыры- конфрансыньгн сэдри. Ита-    шы.ча конкрет чаваб10Л^О- * Ш—    ти]а дипломаты Марио    ну    билдирир вэ ге,)д    ед ^ Г"""-    Раффаелли атэшн дajaняыp.    кн.    Падисэлэрин сонракы ’ маг Ьаггында Ермэнистан    инкишафы муиагишэ зона. Аээрба)чан арасында    сына АТЭМ мушаЬндэчила. имзаланмыш Алма-Ата ме-    ри    кондэрил^иэсиндэн    асы- м о ран думу и у «сулИэ догру    лы    олачагдыр. иль аддым» кими ги)мэтлэн- Итали]а Харичи Ишлэр дирмишдир. Итал^а харичи    Назирл^инин рэсми мэлу- Ишлзр Назирли]инин бурада    матында дejилиp:    МушаНи. 1а]ылмыш рэсми мэ’лума-    дэчилэр мзсэлэси АТЭМ- тында де]илир ки, бу Ja-    Ин    Даглыг Гарабага    дайр хынларда М. Раффаел>ли#    бе]чэлхалг конфрансынын мунагишздэ иигтирак едэн    нума]эндэлзри тэрзфиндэн тэрэфлэри Иэрби эмэли^ат- дэфэлорлэ музакирэ олу«-лары 60 кун муддэтинэ м>ч 1дур. Муиагишэ эонасына м    мла    да1андырмага чагырмыш. ил- групун кендэрилмэ. з|с ЧэбЬэдэ нисби свкнтликдир. Мэншэт га|гылары ^ Ермэнистан вэ Даглыг Га- Сн.^ конкрет Ьазырлыг иши иэшгул олмаг учун нмкан ]аракыб.    ппННкасы    рабагын ермэни ичмасы бу башланмышдыр. ЧКНА19Т БАШЫНДА ТУТУДМУШДУР Азэрба]чан Ьэрби Проку- Дэниз Донанмасы пэрои пис-сэсинии бв]ук мичманы, мил-лиjJэтчэ ермэни олан Григо-ри Ованесов тутулмушдур О. бура]а бир нечэ а) эввэл ел команданлыгынын эмри ило — кечмиш Хэзэр Ьэрби До-нанмасынын кэмилэриндэн бирини Азэрба]чан Мудафиэ Назирли)инэ вермэк учун кэлмншди Республиканын баш Ьэрби прокурору Ревшэн Эли]ев билдирмишдир ки, баш мич май команданлыгын эмрини ]еринэ ]етирмэмиш вэ ном плекс техники нэзарэт говша гына 1ол тапараг орадан уму-ми дэ]эри тэгрибэн 600 мин манат олан ики гургуну огур-ламышдыр. Азэр6э|ч*м Рэспубликэсы Ьшш npo^ypepw муавимн ИбраНнм Таты|э«ми сшрттшмы няш 20 |аи-■ар фаммэси нм багяы чии*|*т ншн узрэ мстмитаг грулунум рэНбэри Orraj Гасымо. тсгштмщт •»- марлашдырылмышдыр. О. Гасымову н вэ истинтаг трупу ну н дикэр улвлэри ним фэали]|этини Ьэртэрофли JoxjiaMar »«эгсадн ила> о MH.cHja ]арадылмышдыр. Комисс.ианын ишмнни «^ичэ лэри барэдэ jaxHH кунлэрдэ рэсми мэлумат верилэчэк дир. Нурсултан Назарбаев «Изаастм1а» газатнинн 4 c.NTja6p тармхлм н.мрэснидэ чыхыш вдэрэк «Азэрба}маи вэ арманм халгларыныи али манафа-лэри намина емосн|алардаи ва качммшии галыгла-рындан ¡уксакдэ дура бнлмиш прозидентлэр Эбул-фэзЕлчнба|нн аа Лааои Тар-П^грос|аиын агыллы аа чур атли гарарыны» алгышламышдыр. Газахыстанын президента гаршылыглы сурэтдэ. мэг бул гэрарлар ахтарышында сэбр вэ эзмэ керэ онлара еэмими миинэтдарлыгыны билдирмишдир. 0 «бу фикир-лэлио ки инди Ьэлэлик кеврэк олан бу сулЬу мопкэм-лэндирмэк во Ьэрби эмэлииатларык яа1шяырмшсы шэртлэринэ эмэл едилмэсинэ нэзарэт механизмлэри Вс васитэлэри ]аратмага дэрЬал башламаг вачибдир*. Схннвалда Чануби ОспЩ» Ада» Соаатниии ба-ша чатмыш сасси|асында раслублнка парламантнмми башчысы Тораз Кулумбеков чыхыш атмншдир. О демишдир ки, гаршыдурма гэдэр даЬа тел сосиал штасада м БУНУНР?ч?н Руси)* Кутстан аэ Осети)анын гарышыг дэЛр^иондаВартыгН^алТшэ|)аи-^м^С^н^ал^^^ы^Да ГЫНЛЧРэЫнНубн:В“ “иТин депутатлары респу^ ^^"^cny^K^^oH^HTycKjaojHa1 yiry» Осети]анын сэрЬэдлэри барэдэ мэсэлэни музакирэ етмиш лар. М. Горбамоауи квчмнш ш»*си муЬафмх» д»ст^ синим ранен Мадаадеа Афииаиыи *Еп^«Рот^и>в” гамтииии апааасиида дар** л» ваунун качммш шафнин «днлда б«Р» вмвлд. башга чур опт рм|аиар адам» адяандыршншдыр. миш %“0СиТа^9д"етВйшга фикир^р^Рда кастэринш д“„ИрШ Мед«^ев* эминдир ки. Го|^чов «ejHH заианда Ь» зидентиС^елтсинлэ мунасибэтлэрдэ ге)ри.ардычыллыгд, ?ыиа"ыр. МуЬафизэ дастэсинин кечмиш    «едиД нэ керэ. .ССРИ президентинэ оиун арвады 6eJYK та сир кестэрирди. Гыртызыстаи презнденти Асиар Ака^аа Аям»-Атада ташкил алунмуш «Каркара—92» ®*'нал сариисиида иачирилачак Гыргызыстш ^спублнкасы иуиунда иштираи атмаи учун Гаэахыетаи па(та*тына иатмншдир. . кл у бу н ишиндэ вэ ез республикасынын денти Нурсултан Назарба]евлэ свЬбэт етмэкдир. (Азареформун вэ РИТА-СвТА-кыи иэ’луматлвры эсв^^Ьазырланмышдыр). Азэринформун фотохроникасы. КЭЛБЭЧЭРЭ. БУ ДЭФЭ АГДЭРЭ J0JIV ИЛЭ »“¿SfsS s« Сент]абрын 3-дэ еввт 7 30 дэгнгэдэ Тэртэрдэв Кэлбэчэ-рэ нлк сэрняшин автобусу ]ола душмушдур. Ь®ДИСЭЛЭРИ габагламаг Ьэвэси нлэ Кэл-бэчэр JoflyHa чыхдыг. Ьеш нл узагдан-узага бо|ландыгы-иыз Ьэсрэт ]олуна... Машын карванынын внун-дэ республика дахили ишлэр назири Искэндэр Ьэмидовла уз-узэ кэлдик. — Тэбрик едирик, Искэндэр 6ajt — Илк созумуз бу олду. — Мэни jox. гэЬрэман сэр кэрдэлэримизи — Заур Рза-]еви, Нэчмэддин Садыгову тэбрик един. — де]э чаваб лВаПолунБа^”лЛмУа°сыкыР 6™ « тэчрубэсиидэ '.у ^и Ьалдыр, Азэрба]чан инти.тарла кезлэ- Хэ]анэтэ дэ. cv-гынлыга д». “У"» н«а ? )ирди. Атамын гебр^Нэлб. тэхрибата * Ьазыр олмалы-    ^    Пар. ГыИКХЭшуТгЗТеАмГоЛрдТ -&    ламент    Хэ^чаи    Рес. музун )еничэ формалашдыгы-    V чу; с N1 а а р иф г* je в лajar НЫ-аБи^лГсе“ еЬбэт дэ    - СэЬэр Тэртэрдэн 20 сэр- ча^ыр ки. лазыми тэ’лим кер нишинлэ Кэлбэчэрэ ^а душ-«aja,. эскэрлэрен чэбЬэ]э ЛУ-дуЬу ^эн^м Матыида ^ иэдэк даЩ чох агрылы хати- - Бу )ол ез сэЬлэнкарлы-рэлэ! гэлэбэ ° о^гы Тшидирик”1" Бу ДИ    .    JPBK сезле^им иэ'нада фэ^г нэдэдоф? ^    ^ зин'икЯинэ Ьеч вахтшуб-    рЭ”Хочавэнд Юллары да Ьэм олма]ыб. Лакин онларыи    ачыла)Д“-    енундэ ид„. идТиИДаРБу к¥ун?е)ушчМулэр“с    низ. Бир тоЬлукэ^ох иди ки^ миз сэркэрдэлэримизин ку.    эвв- Эслиьндэыбуд}0л «)би 4YH- ТоэссеуфРки Рфэрарили1э.    машынларымыз кедиб-кэлир- ГГкэлириГ)аНЭТЭ ЬЗЛЭ ДЭ    ни! халг3 кедиб-кэлэ. ^ол £ рас^ кэлирик. ^    ^=рГ ^тэЬлукэли ПРЕЗИДЕНТИН ФЗРМАНЫ ИЛЭ Нурэддия С адыг оглу Са. дыгов Азэрба>чан Республика сы мудафиэ наэиринин бнринчк муавини — Азэр-ба]чаи Республикасы Си-лаЬлы Гуввэлэри баш гэ-раркаЬыньш рэиси тэ^ин едилмиап вэ она кенерал-ма-jop эскэри рутбэси верил. мищдир. ГАНУНЛАРДА ДЭJИШИKЛИKЛЭP h эр ИЛИИ бу вэдэсиндэ — узу па]ыза двнэндэ торпагын не мэтини ]ыгыб-]ы- лэнки]ир. Эксэр ра]онлар-да ehTHjaT Ьиссэлэр. хусу-сэн аккумул]аторлар ча-тышмыр. Левлах тэ мир за-воду ну и иши тэлэбагга чаваб вермир. Р«ч'п\-блика Кэнд Тэсэр- by мовсумд^    Памбыгчылыг    саЬэсиндэ руф^ы вэ Эрзаг Назирт*:    60 фаизи    даЬа    бир    )еннлнк    барэдэ .......—    лаыа^гпып.    Таолалаоа    3    40U    ^    лума/вермвк неггаффэм. Мадди марагы а|хгырмаг ПАМБЫГ J E Т И Ш И Р.. JblFblMA ЬАЗЫРЫГМЫ? Бу мовсумдэ iiaMÔbiFbm фаизи машынларлг Ла"Г7“Р-нТа^ чыха синин шв'бэ рэиси Лусиф памбыг]ыган машын "^лэГэ¥Н чЬыхырды’ СэТи]евлэ мухбиримизин ceh. рьштг, 9.в00•    .мэгсэдилэ    _    мэЬсулун    сатын- бати 1ыгыма Ьазырлыг вэ гусу вэ элавэ техиикадаи ис памбыгчыларыи сосиал чу. ликлэ саЬэлэрэ чыхырды Сон ики-уч ИЛДЭ B03Hjj3T art ~Sr4ss *ira«s--- •s^sr^=sr^- SUiS&.ï: ■» —    -ч«:    -rsa vçy^î тапдары алтындадыр. Экин-бичин, Ч0Л ишлэри чэ- алма ги1мзтлэри кечэн илэ нисбэтэн 7.4 Дэфэ аргты-рылмышдыр. Новундэн асы-ЛЫ олараг оиун Ьэр тоиуна — - *    1    «по    оублдан    8.000    руб    за- го]мушлар. Лакин    Апарылан    )о^чалар    ш-    ^    п()мэт    roJya_y6    Буадан чс:    Яу    ил республикада vah Ьектар саЬэдэ мэЬ- элверишснз Ьава шэи-н -ны -'лу» ол^ДУР ки    ¡ыгылан п^мбы Н    ---------- бир сыра ири памоыгчыльц    килограмына 3 - рэЮиларында    ^ыгы-    ^    машыила    топлана мы' азы 10 - 12 кун лэн тин кедиР: Бу куи.сабаЬ б^киларин^сур^тли инки,    -    ^ника    Jur«.    тыи памбыг jbiFbiMbi башлаиа.    шафына    ма    2^улу““тоиуяа    100 кит миш дир. Буна бахма-    Мэсэлэи.    рубл ÎKÏÏ-^аМвь^ында ™    сабнрабад.    Сал)аи вэ бэ'зи    чэн. Реп Агдам, Агчабэди. Л .‘тишдирилиб. Дэвлэтэ Еарынын ““«Да 'иллик    па мин едэчэк 1^X7.      машынлаоын    тэ’мири эмэк Ьагты ад эн илэ. in jjm асЫНЫН cbi^u ганунл-ьо!Нда дэ- чэрдэдир. Бир мусэлман ки ми Ьэр ил бу мугэддэе ]ери зиJapэт едирдим. 0тэн илин сент]абрында да атамын гэб-ри енундэ идим О вахт анд ичдим ки. Ьэр бир кэ’тбячэр-ли бу мугэддэе ]ерлэри зи ]арэт едэчэк. Бунун учун вар _игт^ипип    ...... ... гуввэми сэрф едэчэ]эм. Амма кендэри Рум    .    с    ры    саг-саламат    мэнзил    башы- бч аозунун Ьэ1ата кечмэси -Чг. "данэЩ,а?л0аИ иРа ..»тлыплым Га|ыдан баш рында белэ Ьадисэ олма]ыб. Экэр бизэ мэ’лум олма]ан бу чур фактлар варса, белэ Ьал-лара Joл верилиреэ, демэли, хэ]анэтдир, чина]этдир. Тэ’-лимсиз эскэр эслиндэ нЭЬаг гурбан демэкдир. бу арзунун hajaTa учун ел кучунун бир HerTaJa ]енэлмэси лазым иди. Ьэмин гуввэ иеэ HjyflyH эввэллэрин дэ H9ja гадир олдугуну кес-тэрди... — fleflHjHHH3fl9H белэ гэ наэтэ кэлмэк олар ки. орду-музун зэрбэси гаршысыалын на чатдырдым. Га]ыдан даЬа 20 сэрнишин кетурдук. Кврду]унуз кими, саг-саламат Тэртэрдэ]ик. ЗиГэддин СУЛТАНОВ, С а лар АСЛАНОВ, «Хадг гэзети»нин мухбир-лэрп. Мотбуат конфрансы ХУСУСИ МАГАЗАЛАР БЭРПА [ЦИЯИБИИШ ^    яхшамы    Азэр-    дэ. бунун дикэр тэрэфдэн мэт ламышдыр. Бу дэЬлиз Гэр- ба1^ан Республикасы Али Со- буат гуввэлэрини. кутлэви бин Ермэнистана ме)ллэрини ветинин сэдри Иса Гэмбэро- информасиЗа васитэлэринэ хе^ли д^ишмишдир». вун харичи вэ влкэ журна- ^«элдилэн    арчал    Али Советин сэдринэ му- листлэри учун эн энэви мэт- дыгыны се]лэмишд р.    саЬибэлэриндэн бириндэ вер бует конфрансы кечирилмиш- <Нэ вахтадэк Нахчыванла д^и «бу муЬарибэ илин со-дир. влкэ парламентинин «еканэ YHCиjJэт васитэмиз Ьа- нунадэк гуртарачаг» прог-спикеринэ верилэн суалларын ва нэгли]]аты олачаг» су- нозу хатырладылмышдыр. О. чоху Азэрба]чан вэ Ермэнис- алЫнын чавабы белэ ачыг- 1)эмин прогнозун гуввэдэ гал-тан харичи идарэлэри баш- ланмышдыр:    «Бу барэдэ дыгыны билдирмишдир. чыларынын Газахыстанын Иран вэ хурки]э илэ даны- Jyxapы Гарабага мэдэни васитэчили]и илэ кечирил- ШЫГЛарымыз олмушдур. Виз мухтариНэт верилмэси илэ миш Алма-Ата керушунэ аид онлара Нахчыванын тэчЬиза- ьлагэдар Ге1д едилмишдир иди. Бир сыра журналистлэ- тыны ©з узэрлэринэ кетурмэ- ки МЭДЭни мухтар^]эт дери белэ бир керушун кечи- ,и вэ буну дзэр^чанын едэ- ДИкДЭ олкэ pэhбэpлиjи тэкчэ рилмэси вэ мугавилэ имза- )эч^н борч са]магы тэклиф ермэнилэри нэзэрдэ тутмур. ланмасынын ни]з эввэлчэдэн етмишик. Бу хусусда ермэни- Вэзифэли Милли Мэчлис мэчлиедэ музакирэ еднлмэмэ- лэрлэ дэ С0ьбэтимиз олмуш. уЗВЛэринин свЬбети дэ душ-си марагландырырды.    ьэтта }олларын ачылмасы ба- МУШДУр И. Гэмбэров бу чур Парламент башчысы бил-    ра^зылашма да эддэ мубаЬисэлэрин мэ’насыз ол- дирмишдир к», белэ мэсэлэ- едилмишди. Тээссуф ки. Ер- дугуну се]лэмиш. демишдир лэрдэ гэрар гэбул етмак пре МЭНИстан тэрэфи данышыгдан    белэ беш а]лыг зндентин сэлаЬ^Зэтшнэ да* дэрЬал сонра шэртлэрн поз- емоу галан вэ кеч ид довру м?л/иЭмМ^щ.кУн 2у'- “у“ДУР*    ?Ч?2 нэзэрдэ тутулмуш Мил- СЭЛЭНИН МИЛЛИ МЭЧЛИСНИ Му    хдпып по    рЬ- закирэсинэ верилмэси мвгеэ- «Елэ иеэ Ермэнистан«    *    мур ^ «еьд^индэн дэу}гун саЗылмамышдыр.    Лачын дэЬлизинин сахланма*    1вр    ур.    д И. Гэмбэров ¿ени-Зени гэ- сы нэ дэрэчэдэ эдалэтлидир?» к^и^э^ адама лап 8 зетлэрии зупур етмэсиии де И. Гэмбэров бу суала чаваб фэ дэ тапшырм«. олар»... мократи|адан дотай мусбэт верэркэн бунун даЬа чох си зламэт кими гиЗмэтлэндирсэ jacn мэсэлэ олдугуну вургу (Арды З-чу сэЬифЭДЭ) 530 мин тон памбыг сатыл- плавны тэ масы нэзэрдэ тутулуб.    мэЬсул    вар. Зыган СэЬбэти Зазды: ЗаНид КАЗЫМОВ. публикасыньш Милли Мэч_ лиси Ьаггында» Конститу-си]а Ганунунун II бэндинин V    Ьиссэсини ашагыдакы кими вермэЗи гэрара алмыш-дыр. «Аззрба]чан Республикасы    Милли Мэчлисютн узвлэри, бир гаЗда олараг истеЬсалат вэ За хидмэти вэзифэлэрини Зеринэ ]е-тирмэкдэн азад едилирлэр. ИстеЬсалат вэ ]а хидмэти вэоифэлэрини Зеринэ Зетир-мгкдэн азад едилмиш Азэр-баЗчаи Республикасы Милли    Мэчлисинин узвлэринэ муэЗЗэн едилэн мэбЬэтдэ эм эк Ьаггы верили р вэ сила рын эввэл ки иш Зерлэринэ бэрпа олунмаг Ь\тя*у сах-ланылыр». Милли Мэчлисин башга бир гэрарына керэ, Азэр-баЗчан Республикасынын Зе-ни парламента сечилэнэдэк КонститусиЗанын 92-чи мад-дэсинин вэ «АзэрбаЗчан Республикасы халг депутатлары сечки лэри Ьаггында» Ганунун II маддэсинин гув-вэси даЗаидырылыр. Милли Мэчлис «АзэрбаЗчан    Республикасында Ьэрби хидмотэ чагырышын эсас лары Ьаггында* Ганун-да да дэЗишикликлэр етмиш, тэЬсили давам етдир-!№эк учун чагырыша меЬлэт верил миш дир. Бу меЬлэт куидуз (эЗани) али тадрис музссисэлэриндэ, аспиранту-рада. о чумлэдэн ги]аби ас-пирантурада тэЬсил алан чагы рышч ылара шамил едилир. АзэрбаЗчан Республика-сыны» президента Эбулфэз Елчибэ)ин бу ил августун 26-да имзаладыгы бу ганун-лар гэбул едилдиЗи андан гуввэ|э минир. Ноттинкемли Ь^'нвтгн Бакы). а»а. шшт.    в.ш. агсаггал Ьэмид бэЗ лады: lllejx МэЬэммэд Хи)абани.    ^^ила    ^"ла'ЕЕ UUU ennvnvjiiiviY кунлэрдэ иранла нин влдурулдуЗу кунлэрдэ Эслэн т^Ризли)эм. бир_луядатдан нлэ - 195)'-чи ' 'ллдэ ама'дан ол. Fa ^УРач°„^орин Ал.,р. МУ20*)ашында ТеЬран Уни. верентетинин Ьутуг факуд.    ^    ги)мэтини    Лил. сил«ГЭ 6auf/ вурдугда * сон!    Щ*    ->т- ГГ»;;»-. Ора    «да^ к^ак сэрГгаг EJhh заманда. беш ия ^рьнм ^fvo|(uH нефт саьэсиндэ тез-тез оралара кэлмзли. республикадакы Ьадисэлэри бирбаша озлэри изаЬ етмэ-лидирлэр Мэнка Вэт®«^” кэнарда )«ш«)ан Ьар бир соЗдашымыз    АмроаЗ« нын харичдэки геЗри-оэс-ми елчиси олмальвдыр. Он«* керэ дэ бу адамлары Ьадн. еэлвр Ьаггында вахтында мэлуматландырмаг кэрэк-лир Бир дэ актиазэрбаЗчан )Ьвал-руЬиЗЗэсинин гаршы-сыны мэдэниЗЗэтимнзин тэб- пигм ала бил эр. Тез-тез сэркилэр. иичэсэнэт уста, л а рынын чыхышларыны тэш-кил етмэк лазымдыр. - Бакы хошунуза кэадн- ма? - Дузу Бакыны белэ тэ- __ с эвв у р етмнрдям. Фнкнр- Бу Захыиларда .Турки- лэширдим к дм^ПИКкеГрдук- вййта'Яг S5T нГфТ шнркэтиннн ныз мугавилэлэрд» elm.- Орвда «UW^P_«JP^    «Сила! Уол^лысыя». Бу. дГя, ывазусунд. «аруэ» лы бинал'.рыныз, «)дан халгла yHCHjjar идарэсиндэ    ja. кимин Эсэби мвЬкэм-    едэчэЗэм. Сонра чалышды-    рыныз, иаркларыныз вар. чалышдым. Сонра ил^‘    Р“*'    гаЛиб кэлэчэк.    тъш Единбург Униаерсите-    Ьундур биналар. ^зрин НИН П^зиденти °лдум- Аба-    днреэ.    m алтына    тинда «Ааарба)чан халг аэ    архитектурасына *ааал ка- дан шэЬэриндэ «Кунун хэ-    Агыр    ^ бв)ук зи)ан    фарс классин эдэбиЦатла-    тирмир. Шгазмарын пиш. бэрлэри» гээетини нмпр ет- “М    Нечэ    де)врлэр.    рынын нуга)исэси. мввзу- тахталарынын Лопиугу иса дирнрднм. 13 и»    a>P*L    халглар вурушда    суида елии чыхышларым    нэээра чврпиыр. Амма да- ZStкэлир. суль мэсэлэ.    олачаг. Вун дан башга Mah-    ^хма« «•*« 1ахшылаша оэрлэри* гээетини    -    Нечэ    де}эрлэр.    рынын мугаЗисэси* мевзу- тахталарынын дирирдим 13 нп    вУра    халглар    вурушда    суНда елми чыхышларым нэзэрэ чарпмыр чатышдым ДаЬа сонра Teh-    ¿yJlh мэсзлэ-    олачаг. Бун дан башга Mah-    рыхмага ДэЗмэв. ранда мустэгил сосиал элагэ-    галиб *»™Р.    VY    нефт    МУл Кашгаринии «Дивани-    вэзяЗЗэтиниз Захшылаша- ЛЭР факултэенндэ муслим    ««jjn,    LLhL тале)н    л^гаг.ут.турк, эсэриннн    чаг. _ Чуики_буна лик етдим. Иран    зшниамавлыгыдыр.    тэдгиги    илэ баглы    бир сы- бындан сонра    Квргиур,    Маргарет    рз елми ишлэрим вар. деканы олдум. 1960^чу ш.    кями    нэЬэнк    сн|асн    —    Бас    Иекялтэрэдэ    Азэр- Инкилтэрэдэ jauiajbu Тетчер^    ^чши    барэенндэ нмканларыныэ. сэрвэтиняз вар. Эн гуссэли мэнзэро ДЭН рам БакыЗа М бу ■арагдая иулакяааяар аар? иеэ ШэЬидлэр хиЗабанында растлашдым. Вахтилэ бу _парк    дан ушагларын шэн сэ- Инкилтэрэдэ АзэрбаЗ- си кэлэрмиш, инди Ьаггында рын налэси учалыр хадншш catoc^a13Тетчер » оиун    «Г SSSÜSgT    К    ^H ^ =p.    СаЬил Ьаэыма    ^авмы-    зон маним билдч)и*э керэ мэлумат чох агздыр. Ора да багында ^ач“”ааа- -    - рви Ваны нефтмнэ марала эри мда    дач--    билиояэр    ни. мамлэкэ- дан дидэркии душмуш адам. ны нэ и> изаЬ    едардпют    эваэлл^ дэ бирсы^ неч^    елэоилирлэр    ларла сеЬбетлэр дэ мэни кэ- _ Бу. бнзим    учуй )еня    ширкэтлэри илэ ми«даояуо.    тиниздэки мупар    нввбадэ    д^^рдя. Ьал дели Эв^ллэр Ирен Элб^"^    б^к    яввбэяэ    янформаси)а блокаджыны Амма ниамырам кн. б> fnî™ 19кГ“^"чи мл^!    Sec «ирагландырыр.    ]армаг лазымдыр    Бунун    гэм-кэдэр халгымын    тари. — Сю, Ьаы да тури эдэ. учун дэ Иран дюлата СЗДДЭ№- ^..^^дгшючыеы, шан- ¿б/ектиа мэлумат лар аах-нин Ьэгиги саЬиби олду. У- li    ».    саЬэдэкя    фяи    тын да чатдырылмалы, Ьа- аЗры-аЗры харичи олкэлэрин распоп, ьу сапэдэ» v*- тымд» _    ---- хошуна кэлмади. НэЬаЗэт UUVHIIHIW» _—w    - -    ш лЗЗилпнп да»« еямрм? Ьадисэлэр Ьаггында хйндэ Зал ныз хатирэ кими fMaW ВаЬнд ЭЗИЗОВ, змрлыглы нумаЗэидэлэриниз «Халг газета*имя мухбирм. ;
RealCheck