Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 05, 1991

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 5, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ ГЭЗЕТИ > * eimjAi^ iwi-w. ил ч- т тГЭРАРЛАШМАМЫШ СУЛЬ ТЭЬЛУКЭ АЛТЫНДАДЫР Азорба]чаньш KopaHftoJ pajoHyHyH Шэфвг квнд мэк-тэбиндэ мэшролвлэр намэ’-лум муддэтэ тэ’хнро салын-мышдыр. Дэрс илинин баш-лангычы эрэфесиндэ арыр силаЬлардян ачылан атэш нэтичасиндэ мэктэбин бина-сы дагылмышдыр. Республика hyryr муЬафизэ орган-ларынын эмокдашлары му-ajjeii етмншлэр кн, мэк-тэб ерманилэрин Jaшaды-гы гоншу Гарачинар кэнди тарэфдэн атэша тутулмуш-дур. Бундан алава Jepnn са-кинлэрин евлэри да дагы-дылмыш, онлар озлэри исэ тэласик догма канди тэрк eiMaja мэчбур олмушлар. Тээссуф ки, бу JamaJbim мэнтагасини кимларин ата-ша тутдугуну Ьэлалик дагиг MyaJjBH етмак мумкун олмамышдыр. Догрудур, A3e.p6aj4an Алн Советинин гарары ила лагв едилан вэ Пазырда KopaH6oJ ра]онунун таркибина дахил олан кеч-МИШ mayMjaH paJOHVHyH pah-барлариндан 6hjmi Ш. Мегр-JaH инандырыр ки, баш верен Ьадисадв гарачинарлы-ларын кунаЬы ]охдур. О ху-суси гeJд етмишдир ки. канд сакинлариндан Ьеч . бири <ан гаты ермани екстремис- тина бела сон вахтларадэь самими мунасибэтлари олан гоншу Ш^аг кандинин са-кинлэрина ” ал галдырмага имкан вермэзди. Japaглылa-рын террорчулуг Ьарэкати исэ эн сарт шэкилдэ пис-лэнмэJa лaJигдиp>. AзэpбaJчaн Дахили Иш лэр Haзиpлиjинин мэ’лума-тына кара бу кун Коранбо] pajoнyндa муаспр зиреЬли машынлардан, реактив гур-гулардан, гумбараатанлардан ва минoмjoтлapдaн, дикэр дeJyш техникасындан исти-фада едилир. Бу силаЬын гоншу республикадан олан вэ Kopaнбoj ра]онунда тээссуф ки, Ьэлэлик азгын вэ чазасыз фэaлиJjэт кас-тэрэн ]араглыларын элинэ неча душмэси гаранлыг галыр. Дун]анын Ьэр ]ерин-дэн Ьуманитар japдым хэт-ти ила Ермэнистана кен-дэрилмакда давам едан дава-дарман вэ эрзаг нее japaг-лылардан отру де]ил, зэлзэ-лэдэн зэрэр чэкэн адамлар учун назарда тутулмамыш-рьго? Pycиja парламентинин узвлэри да Japaглылapын вэ взунумудафиэ дэсталари-НИН — гоншу республикада бунларын динч ермани эЬа- лнсннин мудафнэси учун Азэрба]чана квндэрилди]ини иддиа едирлар — фаали]-Jэтинин тэ’чили олараг- да-]андырылмасы угрунда чы-хыш едирлар. СулЬ ]арат-маг мисси]асы ила Коран-бо]а кэлан Pycиja депутаты В. Ше]нис билдирмишдир ки, бурада фаали]3эт костэ-рэн бутун ганунсуз бирлэш-мэлэр тэрксилаЬ едилмэли ва paJoнyн эразисиндан чыхарылмалыдыр. Онун фикринчэ, мyэjjэн гуввэлэ-рин миллэтлэрарасы муна-гишajэ чэкдиJи ики халг ара-сында сулЬэ, меЬрибан гон-шулуг мунаснбэтлэринин бэрпасына догру апаран ]ол диалогдан, ики тарэф учун гаршылыглы шэкилдэ маг-бул cajылaн гэрарларын ах-тарылмасындан кечир. В. ШeJниcин деди]инэ ко ра PycиJa депутатлары мил-лэтлерарасы мунагишани ара-дан галдырмага дайр кон-крет тадбирлар таклиф еди-лэн меморандум Ьазырла-мышлар. Онлар Намин санэ-ди Азарба]чанын, Ерманис-танын ва PycиJaнын раН-барларина вермишлар. Ма’лум олмушдур ки, Ру-cиJa депутатларьшын васитэ-чилн]и ила Коранбо] ра]онун- да аташнн дaJaндыpылмacы Ьаггында сазиш ' да элдэ едилмишдир. Ики кэндин — азарба]чанлылар janiajaH Шафэг ва ермэнилар Jama-jaH Гарачинар кандларинин говушугунда имзаланан сазиш, Ьабелэ телефон рабитэ-синин бэрпасыны, киров кетурмэкдэн имтина едил-мэсини, кэндлилэрин Tah-лукэсиз ншлэмэси учун шэ-рант japaдылмacыны назар-дэ тутур. Лакнн бу муЬум санэдин реаллашдырылмасы инди тэЬлукэ алтындадыр, Jepnn сакинларин Ьесаб ет-ди]и кими, Нала гарарлашма-мыш сулЬ иса hap ан позула билэр. Бунун исэ тагсиркары ДГМВ-нин Азарба]чандан гопарылмасы иде]асындан имтина етма]эн сепаратчы-ларын мас’ули]]атсиз ha-рэкэтларидир. ФвaлиJJaти тэгрибэн ики ил аввал Ит-тифаг парламенти тарафин-дан да]андырылан вила]ат Советинин A3ap6aj4aHbiH кеч-мнш Шаум]ан paJoHyHy да онун таркибина дахил етмэк-лв Даглыг Гарабаг Респуб-ликасы ]аратмаг Ьаггында KOHCTHTycHjaja зидд гарары BBaHjJaTH кэркинлэшдира би-лар. (Аэарннформуи мухбнри). 'Яигмшгмг п}яязрм СБПАРАТЧЫ л А РЫН ЧАВАБЫ ВЕРИЛИР Ермани сепаратчылары нараНат деврумузун чатин-ликлариндан истифада еда-рак новбати алчаг Наракэта ©л атмыш — KOHCTHtycHjaJa зидд эмэлларина кера гов^^-лан ДГМВ вила]ат шурасы-иы алалтдан бир Jepa топла-Japar, мевчуд олма^ан pajo-нун ojyH4ar советини да оз-лэрина гошараг узданираг «Даглыг Гарабаг Ермани Республикасы* е’лан етмиш-лар. A38p6aj4aH торпагында ганунсуз инзибати гурумун на учун ]арадылдыгыны изаН eTMBja чалышан Леонид Петрос]ан адлы бириси СИТА мухбири ила соНбатда pnja-карчасына демишдир ки. о, Азарба]чанын вз истиг-лaлиJJэтини е’лан етмэси-ни aлгышлaJыp. лакин бу муттафиг республиканын ССРИ-дэн чыхмасы ила ала-гадар олараг Kyja ермэнилар езлэринин калечен мугэддэ-раты учун нараЬатдырлар вэ она кора да мустэгил республика е’лан eTMaJa мэч-бурдурлар. ДГМВ-дэ ермани cena-ратчыларынын    ]ени cHjacH фитнэкарлыгы    чохдан    ha- зырланырды. лакин онла-рын бутун эввелки алчаг вэ HjpaH4 эмэллэри мувэф фэги])этсизли]э уградыгына кера инди санбаллы сэнэдэ— A3ap6aj4aH Али Советинин мустагиллик    Ьаггында    га- рарына асасланмагы гэрара алыблар. Анчаг дejин корэк, бизим дев лат MycTarnnnHjH-мизи барпа етмэ]имизлэ Азэрба]чанын    эзэли    эра- зисинин а]рылмаз Ьиссэси олан Даглыг Гарабагын статусу арасында на элагэ вар? Гоншу довлэтин на их-THjapbi дар ки, республика-мызын сакинлэринин мугэд-дэратыны Ьэлл етмак истэ-jHp вэ олкэнин, бутун дун-jaHbiH ичтимаи фикрини аз-дырыр? Чохдан бари а4дындыр ки^ гоншуларымыз абырсыз Ja-ландан истифада едэрэк, Ьеч нэдэн HaKHHMajapaK Даглыг Гарабага — онларын олма-jaH торпага гэсд едирлар вэ hap ше]дэн кepyндyjY кими, бу Ьоггадан ал чэкмэк фикринда де]илдирлэр. Бу чиркин эмэлин муэл-лифлэри Москвада отура-р&г, онун гануни олдугуну иддиа едир вэ Pycnja ила Иран арасында 1813-чу ил мугавилэсинэ истинад едэрэк дejиpлэp ки, Ьэмин мугави-лэ]э эсасэн Гарабаг ханлы-гы PycHja таркибина кеч-мишдир. Керунур, онлар чографи]а хэритэсинэ óajj;-магы унудублар. Мэсэла бу-расындадыр ки, о заман Гарабаг ханлыгынын тэрки-бинэ индики Левлах, Бэрда, Агдам. Тартар. Агчабади, Шуша, Фузули, Чабра)ыл, Коранбо]. Б€Jлaгaн рвОонла-рынын эразиси да дахил иди. Ьатта ермани мэнбалариндэ верилан ма’лумата кора бурада 12 мин аила ]аша]ыр-ды, онларын 9,5 мини азэр-бaJчaнлbl вэ чэми 2.5 мини ермани аилэси иди. Одур ки, бу дэфэ да тарихэ му-рачиат етмак сахтакарлыг-дыр. Ермани сепаратчыларынын Ьэракэтинин ганунсуз ол-масы барэдэ республика Али Совети PэJacэт Ье]’э-тинин гэрарыны алгышла-]араг хусуси ге]д етмак ис-тэрдик ки, заиф фэaлиJJэ-тинэ кора тез-тез ва Ьаглы олараг тэнгид етди]имиз депутат корпусумуз балка да илк дэфа иди ки, бу вaзиjj0тдэ ОЗУ ну чох ]ахшы костэрди. Ьамымыз кердук ки, мэн-фур «Очаг» китабынын му-аллифи, Даглыг Гарабагда jyзлэpлэ адамын ганынын Токулмасинэ баис олан 3. Бала]анын невбэти беЬтанчы чыхышынын чавабында Ел^ мира Гафарова мубаризчэ-синэ трибуна]а галхараг гэ-тиjjвтлэ е’тиразыны бил-дирди. Депутат лардан М. Абасовун, Анарын чыхыш-лары да принсипиал вэ эмали мэзмунлу иди. Бас на учун бела узун муддат эрзинда биз Азэр-ба]чан халгына хас олан назакат кестэрмишик? Ахы маЬз сэбримизин, дозумуму-зун мугабилинда тэчавуз даЬа да кучландирилмиш, устали к исэ гоншуларымыз ермани террорчулугуну дов-лэт cиjacaти дэрачэсинэ гал-дырмышлар. Ахы, Jaлнblз ла-зымынча дэф олунмадыгла-рына корадир ки, онлар ССР И халг депутатлары февгэл’адэ гурулта]ынын Jyкcaк трибунасындан чыл-гьшчасына. утаныбггьйзар-Мадан ]алан вэ боЬтан Jaгды-рырлар. Заннимизча, Нэ]асыз эра-зи тэхрибатларына ва иддиа-ларына бирдэфэлик сон го]-маг учун республика Али Советинин Даглыг Гарабаг Мухтар BилaJэтини лагв етмэси вэ онун paJoнлapыны бирбаша AзapбaJчaнa табе етмэси вахты чатмышдыр. Бунун нэтичэсиндэ биз ер-мэни террорчуларынын ча-нилэр jyвacынbI лагв едэр, республикамызын бу реки-онунун aзapбajчaнлы вэ ер-мэни эЬалисинин аввэллар олдугу кими сулЬ ва Ьэм-рэ’]лйк шэраитинда ]аша-масына, вз проблемлэрини бaлajaнлap, манучаровлар, Леревандан калан дикэр емиссарлар ва онларын Сте-панакертдаки элалтылары олмадан озлеринин Ьэлл ет-мэсинэ имкан вер8(рик. А. ШЭРИФОВ. Азэрннформун мухбнрн. ХИДМдТИ БОРЧУНУ jEPMHd jETMPOPKaH... Мнлнс сержанты Самнр Абдулла1ев хндмотя борчу-ну jepHH» JeTHpapKOH кестэрдн1н икндлн1а кера елумун-Д0Н сояра «Гыриыэы Улдуз» ордешгаа тагднм еднлмнш-дир. ...И]улун ортал^ында Кэл-бэчар pajOHyHyH Ермэнистан-ла сэрпэдкн JaxынлыFbшдaкы Гошабулаг адлы ]ердэ, JaJ-лагларын биринда ге]ри-бара-бэр, амансыз д0jyш кедирди. Кэндин JaJлaгдaкы мал-гара-сыны суруб апармаг, мумкун олдугда иса, чобанлары киров кетурмак магсади ила эллидэн чох ермани ]араглы-сы A3ap6aj4aH Республикасы Дахили Ишлэр Haзиpлиjи-«ин милис постуна бир нечэ саат фасилэсиз Ьучум едир-ди. Лакин милис амакдашла-рьшын чидди мугавимэтинэ раст калан гулдурлар кери чэкилмajэ мачбур олдулар. Амма галаба баЬа баша кэл-ди:    мудафиа олунанлардан уч нэфэри 1араланды, онлар-дан бири Зардаб PaJOH Дахили Ишлэр Шо’басинин эмэкдашы С. Aбдyллajeв ал-дыгы Japaлapдaн Ьэлак ол-ду. Онун jaшы 20 ни JeHHMa етмушду... С. Абдулла]евин кечмиш мэктэб муэллими, Зардаб PaJoн Дахили Ишлэр Ше'-баси раисинин муавини Асиф ЭбдурраЬманов Азаринфор-мун мухбирина демишдир; Самирин бутун гыса омру маним козларим гаршысьш-да кечмишдир. О, милис ор-ганларында чами бир ил иди ки, хидмэт едирдн, лакин икидл•иJи. ирадэси ва ишэ маЬзббати саЗэсинда joлдaш-лары арасында нуфуз газа-на билмишди. Чэтин анда она бел багламаг оларды... Зардаб Ра]он ИчpaиJJэ Ко-митэсинин гарары ила Самирин анадан олдугу вэ бвJY-ду]у евин jepлaшдиJи куча-Зэ онун ады верилмишдир. Лакин ондан етру эн бв]ук мукафат Азэрба]чан халгы-нын галбиндэ JaшaJaн хати-раси олачагдыр. Н. ИСМАЛЛЛОВ, Лзаринформун мухбнри. Илин ajnapbi СЕНТJАБРAзэpбajчaндa «АЛФА» ]охдур Мэ’лум олдугу кими, ССРИ ДТК-нын таркибинда азса]лы, лакин ]уксэк их-тисаслы, пешэкар «Алфа* Ьэмлэчилэр групу фэaлиjJaт костэрир. Бу грула чеври-лиш кунларинда РСФСР президенти Борис Лелтсини Ьэбс етмак эмри верилмиш-ди. ЭЬали арасында с^з-соЬ-бэт кэзир ки. республика ДТК-нын таркибинда да бела бир труп ]арадылмыш-дыр. «ХГ»-нин мухбирина AзэpбaJчaн ДТК-нын ичти май алагэлар шо'басиидэн билдирмишлар ки, республика тэЬлукасизлик орган-ларында бела болмэ ]охдур. АВТОМАТ, ДТКвэсигэси, чэтоне... Бутун бунлары ва динар ганунсуз сахланая аш1ала-ры Сураханы РДИШ-мнн амакдашлары Зыг гасабэ-синдахн XYCVCH та*ияр нда-расшган фепласи С. JeB-cejeBHH евнядан тапмыш-лар. «ХГ»-нин мухбирина Азар ба]чан ДИН ин мэтбуат хид-матиндан билдирмишлар ки. ахтарьш! за.маны ики кичик-чаллы ©лдэга]ырма тапанча, 200 кулла, aлдэгaJыpмa aj-налы (оптик тушлаЗычылы) автомат. pafljHOCTaHCMja. хон-чар, ов бычагы, 9 милли-метрлш{ 38 кулла ва ДТК амвкдашьшын вэсигэси аш-кар олунмушдур. С. Jeeceje-вин haJaTHHflaKH 7 чатанэ колу милис ишчилэри тарафин-дэн мусадира едилмишдир. Башьшыз кундэлик га]гы-лара ела гарышыб ки, аз га-ла фэсиллэрин дэ]ишмэсини да унутмушуг. Па]ызын илк ajы сент]абр да белачэ ха-бэрсиз башлады. Сент]абр латынча «сеп-тембер» сезундандир, «]ед-динчи» мэ’насьшы билдирир. Бас ни]э Jeддинчи? Ахы сен-тjaбp илин доггузуичу а]ы-дыр. Аргыг бчлирсиниз ки, вахтила, Jэ’ни ерамыздаи эв-вэл 8-чи эсра гэдэр тэгвим-дэ чэми он а] вар иди. Илин башлангычы март а]ындан Ьесабландь№ына кора сен-тjaбp да ]еддинчи а] Ьеоаб олунурду. Бурада бир гану-нayjгyнлyг варды. Лаз кундо-ну'Му мартын 21—22-нэ душу рду. Гадим ромалылар илин башлангычыны март aJындaн Ьесабламагда Ьеч да сэЬв етмэмишдилэр. Лазда кеча ила кундузун бэрабэр-лэшмэси тэбиэтин ojaндыгы-ны хабар (верирди. Кеча ила кундуз бир да ceнтjaбp aJын-да барабэрлэшир. Па]ыз кун-денуму сентЗабрын 23-дэ олачаг. Кунаш Тарэзи бурчу-нэ дахил олур. Белэликлэ, Лерин шимал JapымкYpэcин-да астрономик па]ыз башла-ныр. Бу, Jepли вахтла саат 17.48 дэгигэдэ баш верэчэк. Мухтэлиф деврлэрдэ а]ла-рын адыны дэjишмэJэ дэфэ-лэрлэ чэЬд костарилиб. Франса буржуа ингилабы заманы а]лары метеороложи вэ мэЬ-сулларын Jeтишмэcи эламат-лэри ила фэрглэндирмишлэр. О вахт ceнтJaбpын «вандем-]ер» адландырылмасы да бунун ла ала гада рдыр. «Ван-дем]ер» узум jыFЬ^мы чагла-рына ишарадир. Слав]ан халгларында исэ c€нтJaбpa «вересен» дeJиблэp. CeнтJaбp багларын, бостан-ларын совулаи вахтыдыр. Ьа-валар кет'кеда coJyjyp. Илин бу чагларында республика-мызда Jaгмypлy кунларин са-jы артыр. 1956-чы илда Бакыда кэс-кин температур дэ)ишкэнли-|и олуб. Сон jYЗ илда сен-т]абр а]ында эи ашагы температур да, эн чох истм Да о илда ге]дэ алыныб. Сеи-тJaбpын 2-да 35 дэрачэ ис-ти олуб, сентЗабрын 26-да иса температур 6—9 да-рэчаЗэ ениб. ДYнJa метеорологларынын даЬа бир мараглы мушаЬи-даси Ьаггында. 1922-чи ил с€нт]абрын 13-дэ Сэуди|]]э Эрэбистаньшын Эл-Озиза Ja-ша)ыш мантагэсинда колкэдэ эн ]уксэк температур — мус-бэт 58 дэрачэ ге)да алыныб. ДYнJaдa эн ашагы атмосфер тэзjиги да ceнтJaбp а]Ы1на душуб. 1988-чи ил сент]аб-рын 12-да «Чилберт» гасыр-гасы баш веранда чивэ суту-ну 645 миллиметра енмиш-ди. Бу, ан ашагы рекорд костэричидир. НэЬа]эт, мэ’зунииатлэр девру гуртардыгдан сонра ceнтjaбpдa си]аси hэJaт je-нидан во ахарьша душачэк. Ceнтjaбpын 8-да Азэ^а]чан-да илк дэфэ президент сеч-килэри кечирилэчак. Кунашин тезликлэ Тарэзи бурчунэ дахил олачагына кера арзу едэк ки, базарда-кылар олмаса да, Ьагг-ада-лэт тарэзи лари сент]абр а]ында дуз ишлэсин. Гэзэнфэр ГЭРИБОВ. 5 CBHTJABP Cahap ба’зи ра]онларда гыса муддэтли JaFblШ jara-чаг, шнмшак чахачаг. Даглыг вэ дaгэтajи paJoнлapдa долу flyma4ajH кезланилир. CaHHjaAa 5 метрэдэк шэрг кула]и асэчэк. Аран paJOH-ларында 26 — 31, дагларда 15 — 20 дэрачэ исти олачаг. Бакыда вэ Абшерон Ja рымадасында haea JarMypcya кечэчэк. Сани]эдэ 9—14 метр сур’этла шимал-шэрг кYЛЭjи эсэчак. Japымaдaдa 23 — 28, Бакыда 25 — 27 дэрэча исти олачаг.CAPAJ КОНСЕРТ M0BCYMYHYH АЧЫЛЫШЫ СЕНПАБРЫН 6-дан 15-на ГЭДЭР ЛЕНИН КОМСОМОЛУ MYKAOATbl ЛАУРЕАТЫ ЭЗБЭКИСТАНЫН ЭМЭКДАР АНСАМБЛЫ «J А Л Л А» Бадим раНбарм—Эабамистаиыи халг артнстм ФЭРРУХ ЗАКИРОВДУР. 1аимяамдирмями111 ярограм Коисарт саат 1930-да башлаиыр. Билатлар саат 15-дан 19-а гадар сара|ын мас-саларында сатылыр.Коллактиа смфармшаар габул адмлмр. Мактаб )ашына гадар ушаглар ахшам коисарт-Ларина бурахылмыр. Редвжтлр Т. Т. РУСТЭМОВ, Ра^андбляя! ymmmi 1ЖЛ ВАМЫ ШЭЬЭРМ, KNPOB ПГОС1ЮСТМ, IB. МЭ'ЛУМАТ Y4YH ТЕЛЕФОНЛАР:Аюрба|яая Распубляяасы Халг ТаВсяля Наэярля|я М. В. Расуяаада адыяа ВАКЫ девлэт УНИВЕРСИПТИ 1991-ни ил y^Yh ашагыдакы мхтисаслар уэра аспирантура|а габул а'лан адир: ИстаЬсаяатдая а|рылмагла: 1. Фяаяка-ри|а1иЦат алмларя: Ри{ази аналиа — 1 jap.Дифарансиал танлиилар — 1 jap. pHjaxH мантиг, набр аа ададлар HtiapMjjacn — 1 jap;pHjaxH кибарнатииа — 2 jap. Назари физика — 1 jap. 1арымкачиримилар аа диалактриклар физмка-сы — 1 jap.2. Кям|а алмларя: Аналитик KHMja — 1 jap. 1уксак молакуллу бирлашмалар ким|асы — 1 ¡•Р*3. Каоломя|а-мяяаралояя|а алмларя: Умуми кaoлoкиja — 1 jap.4. TaiHNKN алмлар: Китабхаиачылыг ва библиографм|а — 1 jap.5. Тарих алмларя: Аэарба|маи тарихи — 2 jap. Умуми тариж — 1 jap. Apxeoлoкиja — 1 jap. Eтнoгpaфиjв — 1 jap.6. Игтясад алмларя: Си|аси игтисад — 1 jap.7. Фалсафа алмларя: Умуми фалсафа — 2 jap.а. Фялолеям|а алмларя: Фолклоршуиаслыг — 1 jap. ССРИ халгларыиыи диллари — 1 ¡ар. Сами диллари — 1 jap. Иран диллари — 1 jap.9. Чографи|а алмларя: Этраф муЬитин муНафизаси — 1 jap.10. Hyryr алмларя: Мулки hyryr, аила Ьугугу, мулки просас, 6aj-иалхалг hyryr — 1 jap. Эмак hyryry, сосиал та'мииат hyryry — 1 ¡ар. Чина;‘ат hyryry аа кpимииoлoкиja — 1 jap.11. Падагокнка алмларя: Падагокика naaapnjjacM аа тарихи — 1 jap.12. Психолокя|а алмларя: Умуми психолокм|а ва психолоки|а тарихи — 1 jap. Сосиал ncиxoлoкиja — 1 jap.ИстаНсллатдая а|рылмамагла: 1. Фнзяка-рм|ази||ат алмларя: Ри)ази физика таиликлари •— 2 jap. Ри|ази маитиг, кабр ва ададлар nasapMijacM — 1 jap- Ьесаблама ри|ази||аты — 2 jep. Назари физика — 1 jep. 1арымкечиримилар ва диалактриклар физикасы — 3 jep. Истилик физикасы ва молакул|ар физика — 1 KNMjaBM физика — jbhmb аа партла|ыш физикасы дахил олмагла — 1 jap.2. Биоломя|а алмларя: Mикpoбиoлoкиja — 1 jap.3. KaoAOMHla-MHHapMOiiNla алмларя: Фа|далы газыитылар — 1 jap.4. Техники алмлар: Картографи|а — 2 jap. Китабхаиачылыг ва библиографи|а — 1 jap.5. Тарих алмлари: ССРИ тарихи — 1 jap. Етиографи|а — 1 jap. Манбашунаслыг, тарихшунаслыг ва тарихи тад-гигат методлары — 1 ¡ар.Азарба|ааи Расяубямяасы Халг ТаНсяли Назирли|и h. Зардабя адыяа Каяяа Даалат Падагояся Иистятуту ая1агыдаяы аазяфаии тутмаг учуй МУСАВИГа Е'ЛАН ЕДИР: Умуми техники фанлар кафадрасыиа — аато-матлашдырма аа умуми техники фаилар уэра баш муаллим — 1 jep (техника алмлари наммзади). Мусабигаиии муддати бу а'лаи газатда дарч адиландаи бир aj качаиадакдир. Саиадларм та'лимата yjryn ректору и адыиа ja-зылмыш ариза ила бирликда бу унваиа каидармак лазымдыр. 374700, Канча шаКарн, Ленин лроспакти, 187.РЕКТОРЛУГ.ГЛАЯ Бакы JajMMfM CaMajee»« Тахмм-куму ajaNM аа гм]а6м ша'бала- ра «амадларми габуауиу дааам атдцрмр.Азарба|чаи Республикасы Халг ТаЬсили Назирли|и ССРИ-иии 50 илли|и адыяа A30PBAJ«4AH ПЕДАГОЖИ ХАРИЧИ ДИЛЛЭР ИНСТИТУТУ ашагыдакы ааэифалари тутмаг учуя МУСАБИГа Е'ЛАН ЕДИР: 1. «Алмаи ва фрамсыз дили факулталари наз-диндаки инкилис дили» кафадрасы — профессор — 1 jep;    ,    ^ 2. «Информатика ва Ьесаблама тахникасы» ка-федрасы — муаллим — 1 jap.Ашагыдакы км|1адраларда бош олан вазяфаларя тутмаг учуя 1. «Харичи дилларии тадриси матодинасы» — профессор — 1 jep (фраисыз дили ихтисасы узре); муаллим — 1 jap (алмаи дили ихтисасы узра); 2. «3 №-ли инкилис дилииии яаксикасы» — баш муаллим — 2 jap; досаит — 1 jap; муаллим—1 jap; 3. «Рус дили» — баш муаллим — 1 jap; муаллим — 1 jap;    . 4. «A3ap6aj4en дили» — баш муаллим — 1 jap; 5. «Падагокика» — баш муаллим — 2 jap; 6. «Ахшам таНсияи фак-си иаздиидаки 1 №-ли инкилис дили» — баш муаллим — 1 jap; 7. «Инкилис дили факуятаси иаздиидаки фраисыз дили» — баш муаллим — 1 jap; досаит —6. Фалсафа алмларя: Умуми фалсафа — 1 jap (Азарба|чаи Политехник Уииаарситати учуй магсадли).7. Филолоки|а алмларя: Фолклоршуиаслыг — 1 jap.8. Чогра!фя|а алмларя: Физики чографи;*а — 1 jap.9. hyryr алмлари: Мулки hyryr, аила hyryry, мулки просас, 6aj-иалхалг hyryr — 1 jap. 10. П€Яхоломя|а алмлари:Умуми ncHXonoKHja ва ncnxonoKHjanbiH тарихи — 1 jap. AcnHpBHTypaja истаЬсалатдаи ajpamMarAa 35 ja-шыиадак, истаЬсалатдаи ajphmMBMarna иса 45 ¡ашы* иадак там али таЬсилли ма'зуилар аа али мактаб-ларда, алмм тадгигат ииститутларь1ида, муассиса* ларда ишла;'аи, алмм тадгигат мшиида ¡арадычылыг иaилиjjaтлapи олаи мутахассмслар габул олуиурлар. AcnnpaHTypaja дахил олмаг MCTajan халг тасар-руфаты мутахассмсларииии али мактабм битирдмк-даи соира с#чди|и ихтисас узра азы 2 ил иш стажы олмалыдыр. Каич мутахассислар али мактаби гуртораркаи оилара али мактаб ^факулта) алмм шурасыиым за-манати вармлди|м тагдирда билавасита аспираиту-раиыи габул имтаЬанларына (мусабига ¡олу ила) бурахыла бмларлар. Али мактабларии ги|абм ва ахшам ша'баларм-нии сачмлмиш ихтисас узра азы 2 мл иш стажы олаи ма*зуилары али мактаби битмраи кими алн мактаб алмм шураларыиыи замамати ила аспирон^ураиыи габул имтаЬанларыиа бурахыла биларлар. Эаааллар аспираитураиыи там таЬсмл курсуиу ва ja ассмстаитура-стажировкасыиы качмиш, ¡ахуд профассиоиал (ихтисас) ва ja ма'иааи лajaraтcиз-лиjинa кара бурадаи чыхарылмыш шахслар аспм< раитура|а икиичи дафа дахил олмаг Ьугугундаи маЬ-румдурлар. Аспмраитура|а дахил олмаг MCTajaH шахслар уииаарсмтат ракторунуи адыиа ¡азылмыш ариза ила бирликда кадрларыи шахси rajдиjjвт зарагасиим, 3X4 см. алчуда 3 фотошакил, тapчYмajи-haл, ахы-рыкчы иш ¡ариидаи xacMjjaTHBMa, сагламлыг Ьаггыи-да вpajыш (286 иамрали форма), али мактаби била-аасита битирдикдаи соира али мактаб (факулта) ал-ми шурасы мчласыиыи протоколуидаи мыхарыш, амак кмтабчасыиыи суратиии, дипломуи суратмии аа дарч олуимуш ал ми мшлармиии CMjahaiCbiHbi таг-дим атмалидирлар. Дарч адмлммш алми ишлари oлмвjaи шахслар сач дик лари ихтисас узра алми ма'руза (реферат) ¡азыб вармалидирлар. Аспмраи-Typaja дахил олмаг MCTajanAap ихтисас фаиниидаи, фалсафадаи ва харичи дилларии бириидаи али мактаб програмы Ьачмиида мусабига ¡олу ила габул имтаЬаиы вармалидирлар. ССРИ ХТК аа ААК-мим 12.02.90-чы мл тарихлм 117/4 иамрали амрииа асасам, институту битмрар-каи «фалсафа» фании узра дазлат ммтаЬаиыидан а'ла rnjMBT алмыш шахслар Ьамии мл аелираитурв’ ¡а габул имтаЬаиыида иштирак атдикларм тагдирда габул комисси)Всыиыи гарарыиа асасаи Ьаммн фаи-дан габул имтаЬаиыидаи азад олуиа биларлар. Бу-тум кастарилаи фаилар узра маслаЬат сааты таш-кил адилир. Габул ммтаЬаиларыиа бурахылмыш шахслара Ьазырлашмаг аа имтаЬаи вармак учуй иш ¡ариидаи амак Ьаггы сахлаиылмагла 30 кум алава ма'зуимЦат верилир. Эриэалар окт|абрыи 15-дак габул адилир. Ма-лумат алмаг учуй бу уиваиа мурачиат атмак лазымдыр: 370122, Бакы, акад. 3. Халилов кучаси, 23, аспирантура ша'баси. Телефон: 39-06-71.РЕКТОВЛУГ. jap; муаллим — 2 jep; 8. «Инкилис дилииии грамматикасы» — баш муаллим — 1 jap; муаллим — 1 jap; 9. «1 №-ли инкилис дилииии лаксикасы» — до- саит — 1 jap; 10. «Фрамсыз дилииии лаксикасы» — досаит —1 ¡ер; 11. «Алмаи дили» — досаит — 1 jap; 12. «2 №-лм микмлис дилииии лаксикасы» —• муаллим — 2 jap; 13. «Имкиямс дилииии фоиетикасы» — кафедра мудирм, филoлoкиja алмлари доктору, профессор; фмлoлoкиja алмлари наммзади профессор; фмлоло-KHja алмлари наммзади досаит; филолоки|а алмлари иамизадм баш муаллим — 1 jap; муаллим — 1 |ер; 14. «Инкилис дили факултасм иаздиидаки алмаи дили» — муаллим — 1 ¡ар; 15. «Мулки мудафиа» — баш муаллим — 1 jap. Муеабмгадаи качанлар мамзилла та'мим олуи- мурлар. Мусабигаиии муддати бу а'лам дарч олу-мамдам бир aj качаиадакдир. Myca6Mraja аид самадлар (муаафмг та'лммат узра) ракторуи адыиа бу уиааиа каидариямалидир: Бакы 370055. Р. БаЬбудов кучаси. 60. Телефон: 96-6482.РЕКТОРЛУГ. 4. 93 64-92 4. 93-62 37 4. 38 51-68 Та'смсчя: Азарба|чан ВП ШL Учрадмтаяа: ЦК КП Азарбайдясаяа Наабапя резактер: Г. ПИРШЕВ Чапа имзалаямалыдыр: 23.00. Имзаланмышдыр: 24.00. Ш%4 Ч I В В 46 В 7 В • 10 11 11 13 14 Бакы. «Азарба;чан» Нэшри;;атынын матбаэси. Баку, типографах иадатедьства «АэербаВджзм». Тнражы 255.765 Сифарнш 5919. ;