Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Khalg Gazeti

 • Publication Name: Baku Khalg Gazeti
 • Location: Baku, Azerbaijan
 • Pages Available: 1,084
 • Years Available: 1991 - 1992
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Baku Khalg Gazeti, September 04, 1992

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 4, 1992, Baku, Azerbaijan ХЛЛГ ГЭЗЕТИ * ciнтjam irn-w ил им«* OjyH давам едир (Эввэли 1*чн сэЬифэдэ) (^ блокадасы илэ барлы нарушу Ьаггында хабар да. Ерманис-танын АБШ-дакы диаспору да сечкигабагы потенсиалын-дан истифада едэрак ез ро* луну Jyкcaк сэвиЛЛэдэ оЛна-мышдыр. Ермэни диаспору Америка сенаты сэвнЛЛэсин-да Гарабар Ьадисэлэри ила баглы АзэрбаЛчана кемэЛин дондурулмасына наил ола билмишдир. Дуздур. бу, бизим онсуз да долу олмаЛан валюта кисэмизэ зэрэр вура* чаг. Элбэттэ, бутун бунлар Лереван обывателлэринин меЛданларда, президентин сиЛаси элеЛЬдарларынын исэ парламентдэ муваггэти да олса сакитлэшмэсинэ сэбэб олмушдур. Бунунла jaнaшы. сиЛаси вэ тэблигати аксиЛаларын ЬаЛ-куЛу йлтында Ермэнистан— АзэрбаЛчан сэрЬэдиндэ го-шун вэ Ьэрби техника топ-ланыр. Ладыныздадырса, Ьэ* лэ бу jaxынлapдa Ермэнистан президенти Американын «Бостон глоб» гэзетинэ вер-диЛи мусаЬибэдэ AзapбaJчaнa Ьэрби мудахилэнин мумкун- лУЛУнУ истисна адмирди. 0зу да буну елэ бир вахтда сеЛ-лэЛирди ки, взунун индики башлыча муттэфиги вэ Ьами-си олан РусиЛа президенти Б. Лелтсин август гиЛамы узэ-риндэ гэлэбэнин илденуму мунасибэтила кечирилэн мэт-буат конфрансында чыхыш едэрак демишдир:    «Бизим эсас принсипимиз девлэтин бутевлуЛудур». Бутун бунларын мэ’насыны дэгиг ачыгламаг чэтиндир. Балка бу, ваЬид бир ссейа-ринин — Ермэнистан прези-дентинин деврилмэси тэЬлу-касиндэн бачарыгла истифа-дэ едэрэк Мустэгил Девлэт-лэр БирлиЛи YЗBЛYJYHYH ус-тунлуклэрини нYмaJиш ет- дирмэкдир? Вэ бутун бунлар ceHTja6pbiH 25-дэ Бишкекдэ нечирилачак невбэти даны-шыглар эрэфэсиндэ баш ве-\ рир, Ермэнистан рэЬбэрлиЛи Га-рабагда Ьэрби вэзиЛЛэти нэ-}ин оаЬасына олурса-олсун дэЛишмэЛи чидди гэрара ал-мышдыр. Дузу, не гэдэр ки дашнаклар Га рабагда паки-MHjJat башындадыр, Ермэнистан уэданираг Даглыг Га-рабаг Республикасыны росми сурэтда танымага тэлэсмир. Ди кал, АОД нумаЛэндэлари-ни Гарабагда ЬакимиЛЛэтэ Je-ритмак имканы JapaHca, он-да... Ермэнистанын мудафиэ назири Ермэнистан террорчу-ларыны A3ap6aj4aHAa тэхри-батлар вэ террорчулуг акт-лары терэтмэк мэгсадилэ ез балрагы ал тын да бирлэшдир-Maja чагырмышдыр. Бела мурдар кшдэ исэ ермонилэ-рин тэчрубэси истэнилан гэ-дардир. Елэ тэкчэ беЛнэл-хал г террор ташгкилаты олан «Асала>нын фаалиЛЛэтини }ада салмаг кифаЛэтдир. Бу тэшкилат Лузлэрлэ cifjacH гэтлин, партлаЛышъш, jan. гыньш муаллифидир, Мэ’-лум олмущдур ки, бела тер-рорчулардан 150 нэфэри артыг Лухары Гарабага кэ-либ чыхмышдыр. Виза бела кэлир ки, мумкун тэхрибат хар<а11Сгериндэн саваны, • б|у чагырышда Ьэм да идеоло-жи характерли елементлэр вар. Мэгсэд АзэрбаЛчан aha-лиси а рас ьш да горху, haj-Kyji, умидсизлйлк ЛаЛмагдыр. 1>им билир, балка дэ Куз-дэкдэки Ьарби анбарларда баш вермиш пapтлajыш ермэни тэЬлукэсиния дебуту иди. Ьэлэлик исэ МДБ узвлэ. ринин Ьарби вэ игтисади им_ тиЛазлары HyMaJnur етдири-лиа А. Ш0РИФОВ. ФИШЕР БМТ-р,абш ьекуштинэВЭ- КАСПАРОВА МЕДАН 0ХУ1УР Дуз 20 ил эввэл Ислан-ди]анын паЛтахты РеЛкМаик. дэ Роберт Фишер л а Борис Спасеки арасында дунЛа шаЬмат тачы угрунда матч кечирилмишди. Бу Ларыш* да беЛук устуилукла га-либ кэлэн Фишер шаЬмат а л аминя муэммалы шэкил-да гэрк етмишди. Будур. беЛук Фишер Ле-нидэн бутун варлыгы илэ баглы олдугу шаЬМат ало. мина гаЛьадыр. Ики кун эввэл ЛугославиЛанын Свети Стефан адасында Фишер— Спасски маггчыньга тэнтэ-нэли ачылышы олмушдур. Бу мунасибетлэ кечирилэн матбуат конфрапсында аме-рикалы г рос сестер жур-налистлэрин суалларына ча-ваб верарэк билдирмишдир ки, БМТ-нин «Лугослави-Ла» ембаргосуиа Ьеч бир эЬэмииэт вермир. ДедиЛи сезлорин еффектини артыр-маг учуй Фишер Америка Ьекумэтинин бу мунасибат-лэ кендэрилэн хабардар-лыг мэктубуну чибиндан чыхарыб... она тупурмуш-дур. Фишер даЬа сонра Каспаровла Карпов арасын-дакы шаЬмат тачы угрунда сон матчын «данышьглмыш» олдугуну иддиа етмишдир. С. ТЭРЛАНОРЛУ. бабам мене кор делиб... КРОССВОРДЛУ КИТАЕ «Кэкчли*» рюшриЛЛаты турк алими БаЬаэддин 9зэ-лнн «BeJyK Ьуи империЛа-сы» асаринк нэшр етмишдир. Китабын - 42 манат ол. масы охучулары тээччуб. лендирмэсин. 3 немрали китаб мэтбаэси аксэр саЬи-фалэрда кроссворд да чдп етмишдир. Сетирларда бош бурахылмыш Ьарфлари дуз. куи тапанлар редакси]а-мыэа квндарсинлар. Галиб-лэри hoAHjJa вэ кроооворд-лу китаблар кезлЫир. «ВИЧДАНЫН С9СИ» Наширлэрнн унванына иллардэн оэри сэЛлэнан Ьаг. сыз та’нэ вэ гынаглара дез. мэЛэн «Лазычы» нэшриЛа-▲J MAH, Ai ЧАН! ты наедач галыб Ьеч бир диплому вэ да|ысы олма-jaH шамахылы Ьэвэскар шайр ‘ Мирзэ Элэвсбэр Саби рин «ЬопЬопнаме» кита, быны нэшр еш)в разы ол. мушдур. Ьэчв топлусу ишыг узу кэрэндэн сонра Бакы, нын мэркэзи китаб магаза. ларьпадан бириндэ гэрибе Ьадисэ .баш вермишдир. Кэнч, дипломлу вэ даЛы-лы шайр Иисаф Мурвэтог-лунуя «Вичданын сэси» адлы китабынын зэриф «лаЛка» чилди Лериндэн гопуб «ЬопЬопнамэ»нин зиреЬ ними меЬкэм картон чилди илэ Лерини дэЛншмэк исгэмишдир. Охучулар мат- мэеттел бу сэЬи»)е гамаша едэркэн И. Мурвэтоглу Ьадисэ Лерия» келмб чых-мыш, чох cevmjn эсэринэ кеьлэрини агартмьжидыр. Дэри чилд кор-пешман га. Лыдыб еэ Лерина — «Вичда-нын сэси»нэ Лапышмышдыр. На дне ад эн охучуларын эллэри узлэриндэ галмыш. дыр. Лахынлыгдакы кляни-када хырда чарраЬ мудахи. лэсиндан сонра охучуларын аллэрини узлэриндэн го парт-маг мумкун олмушдур. Де. Лиланэ кврэ, И. Мурвэтоглу Ьамин кун бутун китаб ма-газаларыны кэзиб, кезуну о гэдэр агардыб ки, Лазыгын кезлэркна аг кэлиб. СЭС САЛМА... — ЭЬмэд, кэзумэ дэЛмир. сэн. на вахтды Ьаралардасан? — ЕвдэЛам, а гоншу, Ьеч Ьара чьгхмырам. — МашаллаЬ Лахшысан, Ланагларындан ган дамыр. Ьеч елэ бил эввэлки адам деЛилсаи. — НеЛлэЛим, а Мэммэд, АллаЬ ишлэмэЛин узуиу rapa елэсин. Кечэ-кундуз эл-лэшмэкдан гарагач габыгы ними Ланыб сумуклэримэ Лалышмышдым. АллаЬ бу кампенсасиЛ ады-нэди оиу чыхарданын баласьгны сах-ласын. Эввэл ишлаЛиб алыр-дын 1000 манат. Ьеч бир компенсасиЛа да душмурду. Инди ишлэмирэм, аллаЬ ба-рэкэт версии, неча Лердэн кемак алырам. 2000 маната чатыр. Де керум, ишласэм Лахшыдыр, Л& евда отурсам? Ьэлэ бу кунисабаЬ да че-рэк компенсасиЛасы. Лэгин о бирилар дэ олачаг. Лахшы, а гоншу, де керум, бес сан езун Ьараларда олурсан? Мэн дэ нэ вахтдыр сани кер- мурэм. — Гоншу, гулагыны бари ела. Дузу, мэ« езум дэ нэ вахт дыр ки, ишдэн чы. хыб отурмушам евдэ. Сэсэ-куЛэ салма, Бу кун-себаЬ cyjy, Ьаваны да пулнан елэ-! иб компенсасиЛа верэрлэр Ьэлэ шалвар, кеЛнак, чораб компенсасиЛасы. Белэ кет-сэ книгам эЛанлэрэ гоиаг гэбул елэмэ компенсасиЛа. сы да верилэчэи. Кет гар. даш, квзо КИМИН ИТЙ ОЛМАГ ЛАХШЫДЫР? Бир кун Эзиз Несиндвн Кжчы душунмэдви ча-сорушдулар:    б — Рус ити Лахшыдыр, Ja в ^ инкилне ити?    - Эсливде ят олмагын взу писдир. Ит оландаи сонра не фэргя кимин итисэи? Cajaaym ИСМAJblJlOB. „Силам, мои ношфиЛатданам“ «КэшфиЛЛат», «экс кашфнЛЛат», «харнчн кэшфнЛ-1ат». Ад этан \бу адлар кэлэидв Ьэмишэ бизн гвря. бв бир мараг кетурур ки, кересэн jes» бнлмэдиЛямиз Ьансы ]ени сирлв таныш олачагыг? Останкино ^теле. виэиЛа ширкэтиннн бу Лахыиларда кестэрдиЛи «Садам, май кэшфиЛЛатданам» вериляшяна бахаида да мэнк бу мараг устэламишдк. СеНбэтии Ьансы Ленда иедэчэЛини билмасам да амин идим ки, Лени бир скрла таныш олачагам Она кера Ьамин телевизиЛа вернлишинк лен. та алыб охучуларымыза тагднм етмэк гэрарына кал. дим ва елэ бнлнрам ки, бу, охучуларымыз учун дэ ма. раглы олар. Владимир Казаков, кеие. рал-маЛор: Вахтилэ Москва-да БеЛнэлхалг Элагэлэр Институтуну битириб мух-тэлиф иллэрдэ АБШ вэ ЛапониЛадакы ССРИ хари-чи кэшфиЛЛат белмэсинэ раЬбэрлик едиб. 80-чи илле-рин эв-вэллэринде HJy-JopK. да баш резидент ол>"б. Ьа-зырда РусиЛа КэшфиЛЛат Институтунун эмэкдашы-дыр. Севимли машгулиЛЛати кроссворд тапмагдьгр. — КэшфиЛЛат Дзержински-нин вэ Аллен Даллесин ирадэси ила Л&ранмаЛыб. О, девлэтлэ бир Лерда. онун алэтлэриндэн вэ атрибут. ларындан бири ними меЛ-дана кэлиб. КэшфиЛЛат 50 эердэн чохдур ки. мевчуд-дур. Хусусилэ дэ РусиЛа кэшфиЛЛатыньш бир иечэ эср Лашы вар. Виз hap Ьансы шах-си элагэлари, мунасибэтлэри излэмир. аЛдынлашдырмы-рыг. Чалышырыг ки, президенти. Али Совети, Ьеку-мэти, милли мэнафеЛимиз учуй кезлэнилэн таЬлукэни вахтында уза чыхармаг им. каны веран мэ’луматларла тэ'мин едэк. Мо'луматлар дэгиг олмалы во вахтында чатды рылмал ыд ыр. Бу пешэнн Москва этра. фындакы мешэдэ, бетон па. сарлар архасында еЛрэдир. дар, Вахтилэ бу хусуся тэдркс муасснсэсн садэчэ кэшфиЛЛат мэктэбн адла. нырды. вО.чы нлларнн со. нунда нсэ рэсми олараг ССРИ ДТК.ньш кэшфиЛЛат институту адландырылды. Инди институт РусиЛа ха. рнчи кэшфиЛЛат идарэсинэ мэхсусдур. Журналист J. Голубева-нын РусиЛа харичи кэшфиЛЛат идарэси рэисинин биринчи муавини В. И. Трубниковла мусаЬибэсин-дан: — Кениш мэ'луматы ол. маЛанлар елэ индиЛэ гэдэр тез.тез ДТК.ны, Ьазырда исэ Милли ТэЬлукэсизлнк НазирлиЛини харичи каш. фнЛЛатла гарышдырырлар. Балка харичи кэшфиЛЛатын нэ демэк олдугуну аЛдынлай-дырмага чалышаг? — КэшфиЛЛат Ьэмишэ хусуси мевчуд олуб. Экэр 1917-чи илэ гэдэрки РусиЛа кэшфиЛЛатыны квт\тэсэ«, о сырф Ьэрби кэшфиЛЛат олуб. СиЛаси ахтарыш. му-Ьафизэ ИС9 аЛрыча мевчуд олубларь Догрусу, б из му-аЛЛэн ме’нада ез даирэми. зэ гаЛытмышыг. РусиЛанын харичи сиЛИсэтини ггэ'мин едэи мустэгил сукан олму-шуг. Харичи кэшфиЛЛатын фэалиЛЛэт обЛектини бизим девлэтин си]аси рэЬбэрлиЛи м\^эЛЛэнлэшдирир. Экэр кэшфиЛЛата рэЬбарликдэн данышеаг, биз cojyr муЬа-рибэнин сонунун Лахынлаш-масы девруиэ мэжсус иш форма лары, методлары узэ-/шунурук. Лат институту да риндэ душунурук. КэшфиЛЛат инсп . . ез вевоэсивдэ РусиЛа ха. рнчи кэшфнЛЛатынын онун гаршысында гоЛдугу ташпы. рыглары Леринэ Летирир. институт нэ дилетантлар, нэ дэ террорчулар Ьазыр-лаЛыр. Онун гапысыядаи сиЛаси аналитиклэр вэ one. ратив эм а ли J Jbt ншчилэри чыхыр. ДинлэЛичилэрин те’, лим.тэдрис ЛТНУ ®Д* ш тэЬсил мэктэблэриндэ ол. Яггундаи хеЛли чохдур. эрслэр о гэдэр Луксэк вэ интенсив кечилир ки, Ьэт. та    иосквалы диялэЛичялэр белэ евэ тэфэ базар кун-лэрн кеда бнлирлэр. Дэрс. дэя кенар вахтлары Латаг. ханада кечяр. Бурада Ьэр отагда уч нэфдр ЛашаЛыр. Умуми душ корндорда Jep. лэшир. Инстнтутда артыг керунэн теннис корту, уз. кучулук Ьовузу, агырлыг. галдыриа, атлетика залы вэ элбэттэ, футбол иеЛдвн. часыдыр, Анчаг бунлар да вачнб саЛылыр. Дахшы ид. май формасында олмаг бнр тэрэфдэн, тедрнс замены Ларанан кэркянлиЛн арадан гаддырырса, динар тараф. дэн, геЛрн.адн вэзмЦэтлэр. дэн чыхмага кемэк еднр. В. Казаков:    Чэкинмадэн деЛэ билэрам ки, бизим инс. титут бутун дунЛада бу га-билдан олан надир тадрис муэссисалэриндэнднр. Виз пешакарлыга намизэдлэр ЬазырлаЛырыг. Адама парашут Лыгмагы нэ гадэр десан еЛрэтмэк олар, амма не гэдэр ки, о, Ьавада параигутун Ьэлгэсини даргыб ачмаЛыб-са вэ Лвлныз бундан сонра Лерэ душмэЛибсе, парашутчу ола билмэз. Елачэ дэ биз дннлэЛимилэрими» кэшфиЛЛат фэалиЛЛотинин назари эсасларыны, башга елмлэ-ри — психолокиЛаны, поли-толокиЛаны, игтисадиЛ>аты еЛрэде билэрик. Амма он. л ар на гадэр ки, езлэрини ишдэ, Ьэрби вэзиЛЛэтдэ сы-намаЛыблар пешэкар ола билмэзлэр. • Журналистки институтун динлэ[ичилэрин дэн бири илэ сеЬбатиндэн: — Игор, зэЬмэт олмаса деЛин, бу сизин Ьагиги ады-ныздыр, joxca мактэб ады-ныз? — Бу мэктэб адымдыр. — Бас курс Лолдашлары-ныз сизи Ьансы адла таны. Лырлар, Ьэгиги адыныэла. joxca мэктэб адыныэла? — Jox, мэктэб адымла. Амма чохлары бир-бирини Ьэгиги ады илэ дэ таны-Лыр. — Бэс сиз кэшфиЛЛат институту на нечэ кэлиб чыхмысыньгз? @з истэЛиниз олуб, Ла сизи ахтарыб та. пыб, сонра разы салыблар? —: УмумиЛЛэтлэ адамы сх-тарыб тапырлар вэ онун. ла сеЬбет аларьгрлар, 9в. вэлчэ адамын кимянлэ сеЬ. бэт етдиЛи Ьаггьгнда Ьеч тэсэввуру дэ олмур. Амма сэЬбэтин мэзмунундан анла-маг олур ки, иш нэ Je-рдэ-дир. — Кэшфи)Латчы олмаг гэрарына нечэ кэлдиниз? — Бурада башлычасы кэзлэ керунмэЛэн, амма даим давам едэн муЬариба-нин ‘ ен хэттинда олмаг ис. тэЛидир. Бэлкэ дэ бу мэним фикримдир ки, муЬарябе-лэр гуртармаг бил мир вэ халгымызын бизим хидмэ. тин алда етдиЛи кэшфиЛЛат ма’луматларына даим еЬти. Лачы вар. — Бэ'зэн бир нечэ ил. дэн сонра адам баша душур ки, пешэни дузкун сечмэЛиб. Сиздэ белэ шубЬэлэр Ларан. маЛыб ки? — Манда Jox... — Сизи деЛэк ки, даЬа чох пул верен бирка муессисе-лэрдэ ишлэмеЛе ширник-лэндирмирлэр ки? — Пула еЬтирасым Jox-дур, амма тэбии фикирлэ-ширеэн ки, сан дэ башга-лары кими Ьарадаса даЬа чох газама билэрдин вэ аи. ' л эн а 1ахшы кэлир кэтирэр-дин. Бутун бунлара бахма. Лараг мэн елэ баша душу, рэм ки, ез Ле]ишдоЛэм. Журйалист В. Казакова мурачиэт едир: — Тутаг ки, белэ бир вэ-зиЛЛэт ]араныб: РусиЛа хари, чи кэшфиЛЛаты игтисади сирр элде едиб, Бу сирри киминлэ белушэрди — дев-лэт муэссисэлери илэ, Ла-худ хусуси фирмаларла? — Елми.техники кэшфиЛЛат, игтисади кэшфиЛЛат билаааситэ РусиЛанын дев-лэт структурларына хидмет едир вэ бу, тэбнидяр, Мэн шэхеэн кэшфиЛЛатын ком. мерсиЛалашдырылмасы нын эдеЛЬинэЛэм. Сонра ишлэр нечэ олачаг, она бахарыг. Ьэр Ьалда бу мэсэлэни )енэ дэ бизим сиЛаси раЬбэрлик вэ девлэт структурлары Ьэлл едэчэклэр. пэр шеЛ бизим девлэт структурларынын хусуси муэссисэлэрлэ муна-сибэтиндэн асылыдыр. — Олубму ки, бизим бизнес менл эр кемэк учун сизэ мурачиэт етсинлэр? — Бэли, белэ Ьаллар олур. — Кемэк едирсиз? — Jox. — Имтина едирсиниз? — Имтина едирик. Кэ-лин бу мэсэлэЛэ сырави верки едэЛэнлэрин негтеЛи нэ-зэриндэн Ланашаг. НиЛэ ким исэ кэшфиЛЛатдан ис-тифадэ. едиб езунэ пул га-занмалыдыр? TV КэшфиЛЛатчы ЬэЛатынын бутун деврлэриида педаго-кика чох ватиодир. Виз онун системлеря Ьаггында ачыг даиыша билмэрик. Амма му»ЛЛ*н хырдалыгла. ры ачмага чэЬд едирик, Психологларын эсас вэ. зифэси кэшфиллатчылары енстремал вээи>Лэтл»ри дэф eiMoja Ьазырлаошщыр. Мэ-сэлэн тэрчумеЛи-Ьал эфса-нэсини Лохламаг. ДинлэЛи. чи еэунун кэшфиЛЛата мэн-суб олдугуну кизлетмэк бачарырыны иумаЛиш ет. дирмэли, кезлэиилмэз вэ тэхрибат характерли суал-лара чаваб верэркэн езуну итирмэмэлидир. ДинлэЛичи-нин емосионал реаксиЛасы Лалан детектору типли апа-ратларла геЛдэ алыныр. В. Казаков: Лесин сиз да билирсиниэ ки, Лени догул-муш довшан баласы сур’-атла гача билмосэ дэ, чох надир Ьалларда Лыртычы-ларын овуна чеэрилирк Он-лары гуртаран догуландан сонра бир нечэ Ьэфтэ ор>-ганизмин тэрлемэмэсидир. Тэрлэмадиклари учун да он. ларын горхусу олмур. Тулку вэ Ла чанавар оу нерпа, кунаЬсыз довшанчыг-ларла анчаг уз-узэ кэланде онларын ЬэЛаты учун таЬлу-кэ Ларакыр. Елача дэ биз кэ-лэчэк кэшфиЛЛатчылары ej-рэдирик ки, ез фэалиЛЛет. лэриндэ, хусусилэ дэ илк е'зами)Лете кедэндэ онлар. дан «эмэлиЛЛат гохусу» кэл. МЭСИНк — РусиЛа кэшфиЛЛаты илэ деЛвк ки, Мэркеэи КэшфиЛЛат Идарэси арасында Ьэр Ьансы бир емэкдашлыгдан данышмаг олармы? В. Трубников:    Мэн бу. рада гаршылыглы фэалиЛ-Лэт сезуну ишлетмэЛи даЬа мунасиб саЛардым.. МКИ илэ елагэлэримиз вар, езу дэ чохдан, Адэтэн, онларда вэ Ла биздэ Ьэр Ьансы кон-крет кэшфи^Л атчын ын, кон. крет адамын, чэтннлиЛе душ-муш кировун вэ Ja учун-чу бир тэрэфин талеЛи Ьэлл олунанда бела элагэЛэ eh-тиЛач дуЛулур. Элагэлорин эмэкдашлыг сэвиЦэсинэ чат. мамасынын сэбеби е'тибар етмэк муЬитинин олмама. сыдыр. Белэ муЬит исэ дэрЬал Л&ранмыр. — Ьэр ики тэрэфдэн? — Бэли, Ьэр ики тэ- рафден. Экэр . тэкчэ аме. рикалылары кунаЬкар са-Лыб, Kyja онлара е’тибар олунмадыгыны десеЛдим, мэн дуз данышмаздым. Амма Лени муЬитдэ манэ елэ кэлир ки, кэшфиДОат даЬа чох позитив рол оЛнаЛачаг. Она керэ дэ АБШ-ын Ру-сиЛада а/пардыгы нэшфиЛ-Лата вэ Ла биэим АБШ-да апардыгымыз ишэ е'тираз етмэЛинэ деЛмэз. Логин бе лэ саде бир фикир вэ прин сип • гэлэбэ чалмалыдыр: «Сэн дэ башгалары ними Ла-ша». В. Казаков:    Девлэтлэр она керэ бир-бирино в'тя-бар етмирлер ки, онлар кэш- {иЛЛат иши апарырлар. Кэш-иЛЛат она керэ апарылыр ки, биробирлэрине е'тибар етмирлэр. 80-чи иллэрин орталарында акентлэри-миздан бири бизэ НАТО бло-куиун фае л и JJ эти Ьаггында чох дэЛэрли мэ’луматлар верди. ЗиддиЛЛетлэрин кас-кинлэшдиЛи бир девр иди вэ Ьамин мэ’лумат бу ва Ja дикар сиЛаси гэрарларын Ьаэырлаимасы учун олдуг-ча вачиб иди. Икирчи бир мисал:    биз акентуранын кемэ]и ила инкишаф етмиш капиталист елкэлэринин бириндэ слаЬларла беглы он мин вэрэгадэн ибарэт сэ. нэдли информасиЛа элдэ ет-дик ки, оизим авиасиЛа вэ аерокосмик сэнаЛемиз бу типли вэ даЬа Луксэк ну-мунэли силаЬларын истеЬ-салында Луз милЛон манат. ларла вэсаитэ ганаэт едэ билсин. МДБ елкэлэриндэ акентлэрин саЛыны артыр-маг, акеятура вэ она рэЬ-бэрлик ишини кучлэндиэ-мэк учун АБШ Ьазырда девлэт будчэсиндэн элавэ 50 милЛон доллары ЬаваЛы .Jepe аЛырмаЛыб. Америкалылар езлэри-нин гэрб муттэфиглэри ва-ситэсилэ дэ, МДБ елкэлэ-ринэ вэ РусиЛаЛа тэ’сир кес-тэрирлэр. Онлар езлеринин оптик чиЬазларыны бизэ кендэрирлэр ки, РусиЛа ила телефон элагэлари даЬа кеЛфиЛЛэтля олсун. Кер^ур бу каналларла онлар да езлэри учун вачиб инфор. масиЛа алырлар. Чапа Ьазырлады: . Илгар РУСТЭМОВ. (Арды вар) CEHTJAftfblH 4-дэ АИрбфИИ щщдн 7 30. «Хош керуцук». С«Ьер программ. 9.05. ЧяФЬо «елки-дои. 9.10. Чиэим фидми. 9.30. Агшим Эпизодо—«6ojiTwn«p» хор 04ЛСИЛОСИ. 9.45. Бодии фмпм: «Сореыиты». I - сори]«. 18.00. Хоборлор. 18.05. Миоки фиомлери. 18.25. Реклам. 18.35. Бу торлагын Ьар г«рышы, 19.20. Мугам ахшамы. 1950. Тала-факс. ИнформасиЛа программ (рус дилинда). 2000. Раклам. 20.05. «Ланчореме щ гоиуб». 20.20. «Кун». 20.50. ЧебЬа хег- ндеи. 20.55. Реклам. 21.00. «101 Кадис», Гаранлмгдан — ишмга. II аарилкш 21.15. Аэар-ба)чаи Мудафиа Нааирли^имим ма'лумагм. 21.35. «Борчалм ha* гигетлари». Ватамдаш 6ад»м- *Г сусм буракмлышы. I аарилиш 22.35. «Бакы« студи|асмнмн программ. 00.05. Хабарлар. é.OO. Ja нмл и клер. 4.20. Cahap мимиастикасм. 450. «СаКар» 850. Мима» фмлми. 900 1еми лмклар. 950. Чохс4ри|алм бе* дни талааиаЦа фмами: «вар-лылар да аглаЛир«. 1005. Caja-Кагчилар клубу. 1055. Алтмдаи алтм. 11.35. Саиадли фшш 12.00. 1анилммар. 1250. Бадии IV сарЦа. 13.45. Бадии филм «Оасумламммш доллар». 1500 )еимликлар. 15.25. Крич. 15.50. Кианас сиифи. 14.05. Блемиет. 14.10. «Уелт Дтенф тагдмм адир. 1700. Коисарт. 1750. •Мариеа». 18.00. ¿аимликлар. 18.25. Коисарт. 1855. Рус фар-Умумдун> japM«p«acM Нафтаои. IV буралмлмш. 18,55. Имсаи аа гаиум. 1955. Ушаглар ^«уи филм. 1950. Ме'чуаеявр >«е1дан>1. 20.45. «Качаииа xejpa галсын, балалар!». 2100. 1ани-яикяар. 21.40. Бадии филм 2305. «Вид» тагднм адир. 23.45. ИстираЬат вахты. 24.00. 1ами* лмклар. 0055. Авторалли. 00.55. «Вид» тагдмм адир (дааамы). 800.    Иитумр адамын ааяты. 9.00. «Нота Бене» студиЛасы. 9.40. Бадии филм. 11.10. Классик мусигмдви ибарег коисарт. 1140. Бадии талаамаи^а фмлми: «Санта-Барбара». 12.30. Теннис. 13.25. Асу-де вакт. 13.40. Кандлм су алы. 14.00. Хабарлар. 1400. Тала-биржа. 1450. А. Битов, М. Жав* натеки ее М. Зошшемке Наг-гымда. 17.30. 1еинлмклвр. 17.45 Тренсросефир. 1850. Рнсгии даречеси. 1900. Аг гарта. 19.45. Криминал хабарлар агмраиы. 20.00. Хабарлар. 2050. Нар кум баграм. 20.30. Авто аа мот ид* мамы алвмиидв. 2150. Бадга* филм: «Кеэал чу>урум ал ум у». 23.00. Хабарлар. 23.35. Кача са лому.туризм мврказиСим олмришлм шортлорло 7 кунлук ашогы-докы турист софорлормно до'вот едир: -Ф-. АБШ (Н)у-Лорк) iAnOHHJA (Иокогамо) ЛУНАНЫСТАН (Салоники) ИТАЛИЛА (Библони) ЧИН (Покии, MyAêH3j«H—CyjcpyHx«) -о- БИРЛ9ШМИШ ЭРЭБ ЭМИРЛИКЛЭРИ (Дуба], Шарча).Софорлорин (уксок сови||одо тошкилино то'мм-нат ворилмр. Элавэ ма'лумат алмаг учун 61*16-98 иомролм телефона зенк вурмаг олар.ХАРИЧИ МЭД8НИ 8ЛАГ8Л8Р ШИРК8ТНАшорыдакы маршрутлар yapo турист софор-лави теш имя едмо: ПОЛША — 4 кун МАЧАРЫСТАН — 4 кун TYPKHJ0 — СУРИМ (Нахчыааидаи, аая]ута-сыа — 7 кун) -Ф~ ЧИН — 4 кун ИРАН — 5 куи Сенедлер hep куи «ЧЭНУБ» меНмаиханасыиде 305-чи отагда гебул едилир. Телефон: 98-79*38. АЗЭРБАЛЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТЭИСИЛЙ НАЗИРЛИЛИ И. 39РДАБИ АДЫНА КЭНЧЭ Д0ВЛЭТ ПЕДАГОЖИ ИНСТИТУТУ 1992-чи ил учуй ашарыдакы кхтисаслар узра истеНсалатдан а|рылмагла аспираитура|а ГЭБУЛ Е'ЛАН ЕДИР: 1. Магнит Иадиселери физикасы (01.04.11) — 1 jap. 2. Луксек молекуллу бирлешмелер кимдасы (02.00.06) — 1 jep. 3* АзербаЛчан тарнхи (07.00Д2) — 1 jap. 4. Á3ep6aj4aH дилинин тедриси матодикасы (13.00.02) — 1 jep. Аспирантура] а истеНсалатдан а]рылмагла 35 ja-шынадэк там али теИсилли ме'зунлар, орта ва али мектаблерде, алми-тедгигат институтларында, му-•ссиселерде ишл^ен, елми тедгигат ишинда japa-дычылыг наилийетлерм олан мутехесснслер гебул олунурлар. Аспирантура|а дахил олмаг HCTajeH мутехассис-ларин али мактаби битирдикдан сонра сачд^и их-тисас узра азы 2 ил иш стажы олмалыдыр. Канч мутехассислар али мактаби гуртараркаи онлара али мактаб (факулта) алми шуресынын за-маиэти верилди]и тагдирда билавасита аслираиту-раиын габул имтаЬаиларыиа (мусабига jofly ила) бурахыла биларлар. Али мактабларии rnjaón ва ахшам ша'балари-иии сачилмиш ихтисас узра азы 2 ил иш стажы олан ма'зунлары али мактаби битираи кими али мактаб алми шураларынын замаиати ила аспираитурамыи габул имтвИаиларына бурахыла биларлар. Эвааллар аспираитуранын там таЬсил курсуиу ■a ja ассистантура-стажироакасыны качмиш, ]ахуд профессионал (ихтисас) эаифли]ине ва ja ма'иааи ла)агатсизли]ииа кара бурадан чыхарылмыш шахс-лар аспирантура]а икинчи дафа дахил олмаг Нугу гуидаи маЬрумдурлар. Аспирантур^ габул Ьаггында ракторун адыиа |азылмыш apnaaja ашагыдакы семедлер алааа олун-малыдыр: кадрлар учотунуи шахеи варагаси (фото-шакилла тасдиг олуимуш), иш ¡ариидан (ма'зунлар учуй институтдан (замаиатли хасиНетмаме, муфас-сал тарчума]и-Ьал (а^езмасы), али мактаби битир-мак Ьаггында диплому* су рати, зачот чад велин дан чыхарыш, амак кмтабчесыныи сурати, тиббм ара)ыш (286 намралм форма), ааэифа маашы Ьаггында ара-jwui, алми асарларии тасдиг адилмиш с^аЬысы (акар варса), аспирантурада мусабигада иштирак атмак учун замаиат Ьаггында алми шуранын гара-рындан чыхарыш (таза гуртараилар учуй),. 3><4 см алчуда 6 едад фотошакил- Дерч адилмиш алми ишлари олма]ан шахслер сачдиклари ихтисас узра елми ма'руэа (реферат; ¡аэыб аермелидирлар. AcnnpaHTypaja дахил олмаг исте{енлер ихтисас феиииндан, фелсефедеи ва харичи дилларин бириндэн али мактаб програмы Ьач-минда мусабига ]олу ила габул имтаЬаны еермали-дирлер. Габул имтаЬанларына бурахылмыш шахслара Ьаэырлашмаг ва имтаЬаи вармак учуй иш 1ариидаи амак Ьаггы сахланылмагла 30 кун алава ма ayHnjjaT варилир. Эризалар е'лан дерч олуиан куидан Т1вса6лан-магла бир aj муддатина катурулур. Ма'лумат алмаг учун бу уиваиа мурачиат етмак лазымдыр. 374700, Канча шаЬари, Хатаи кучаси, 187. Аспирантура ша'баси. Телефоилар: 2-56-92, 2^52-85. РЕКТОРЛУГ. Su редактор T. T. РУСТЭМОВ sim шаяы Емии, Белт щтш тгчэсм. 18. Тааафмяр: шт'щшт T4fi —    мяфврмш    o#    —    tl-él»I7f рттш щдмтк juffcanBl— — №86-18, мим — 88*18-76. Невбэтчя редактор: Ч. ЭЛИЛЕВ. - 98-79-84, 114 Ч1а345в7в9 10 1118 13 16.М1аЭ4567 8. Баш. «АмрбаЛш» вэлфаЛЛатышв ■этбээеа Баку, Тиражи 25.745. Снфаркш 5871 ;