Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 4, 1992, Baku, Azerbaijan ХАЛ Г ГЭЗЕТИ * CEHTJÀRP wj-чи ил. т iw 2 Мусават парти]аеы: дунани, бу куну, сабаЬы (Эввэлн 1-чн сэЬифэдэ) чирмиш болшевиклэрин эсас зэрбэ йэдэфлэриндэн бири мусават иди. riapTHjaHbiH бир чох рэйбэрлэри вэ сырави узвлэри болшевик зинданла-рында мэйв едилди, дикэрлэ-ри исэ муйачирэт етмэк мэч-6ypHjj9TH гаршысында галды-лар. Лакйн эн амансыз тэ -гиблэр шэраитиндэ бела Мусават napTHjacu 1923-чу илэ ними Азэрба)чанда вз кизли фэали^этини давам етдирэ билди. Лалныз йэмин илдэ болшевик ЧК-сы тэрэфиндэн парт^анын кизли структур-ларынын ашкара чыхарылыб, онларын узвлэринин йэбс едилмэсиндэн сонра мусават фэалийэтини эсасэн харичэ кечирмэли олду. Шубйэсиз ки. «дэмир пэрдэ» илэ эйатэ олунмуш совет HMnepHjacbi шэраитиндэ муйачирэтдэки мусаватын Азэроа]чанла ке-ниш элагэлэри мумкун де-]илди. Буна 6axMajapar, мусават рэйбэрлэри Вэтэнлэ элагэ сахламаг. Азэрба1чанда кедэн просеслэрэ тэ'сир кес-тэрмэк учун бутун имканлар-дан максимум истифадэ ет-мишлэр. Сон иллэрдэ — Гор-бачов ислайатлары нэтичэ-синдэ cHjacH иглимин мула-)нмлэшмэси, Азэрба)чанда халг Ьэрэкатынын JapaHMacu вэ кучлэнмэси, мустэгиллик уррунда мубаризэнин вус’эт алмасы. совет импер^асы-иын дагылмасы, Азэрба)ча-нын мустэгиллик элдэ етмэ-си гурбэтдэки мусаватын Вэ тэнлэ элагэлэрини кенишлэн-дирмэ)э имкан вермишдир. Гурбэтдэки мусават халгы-мыз гаршысында тарихи вэ-зифэсини лэЗагэтлэ JepHHa )етирмиш, мупачирэтин бутун мэйрумиЛэтлэринэ бах-Majapar АзэрЭДчанын азад-лыг вэ мустэгиллик идеалла-рыны кез 6a6ajH кими гору* Japar букунку нэслэ чатдыр-мышдыр. — индики Азэрба)чан Республикасынын рэйбэрлэри эзлэршш АДР-нн варислэри caja билэрлэрми? Бу, мэ’нэн ганунау]гун олса да, бэс hy-гугн чэйэтдэн иечэ? Умуин]* ]этлэ, Мусават партн]асы там формалашандан сонра ояув haKHMHjj9T9 мунасибэтн иечэ олачаг? — Мубалигэсиз демэк олар ки, экэр эсркн эввэллэриндэ башланмыш вэ A3opoaj4aH Демократии Республикасынын )арадылмасы илэ нэти-чэлэнмиш милли дирчэлиш просеси Мусават napTHjacbi-нын ады илэ баглыдырса, A3ap6aj4aH тарихинин му-асир мэрйэлэсиндэ бу ролу АХЧ ]еринэ )етирмишдир. Экэр индики Азэрба]чан Рес-публикасы рэйбэрлэринин эк-capnJJaTHHHH АХЧ лидерлэ-риндэн ибарэт олдугуну нэзэ-рэ алсаг, онда, элбэттэ ки. онлары там Ьугугла АДР-ин варислэри йесаб етмэк олар. О ки галды мусаватын йаки-MHjjaTa мунасибэти мэсэлэси-нэ, бизчэ. индики игтидарла мусаватын мэрам вэ мэгсэд-лэриндэ чидди бир фэрг jox- дур вэ онлар xeJflH дэрэчэдэ уст-устэ душур. Буна керэ дэ. бэрпа едилмэкдэ олан Мусават парти^сы йакими]-]этлэ сых эмэкдашлыг вэ бирка фэaлиJJэт хэтти ¿еридэ-чэкдир. — Иса бэ], Мусават пар-тн]асынын ала органы тез-лнхлэ Аикарадая Baxbija ке чэчэкднр. Сизин рэЬбэрлик етди)нннз бэрпа мэрхэзи бу саЬадэ йансы ншлэрн кермэ-]и планлашдырыр? Респуб-ликамызда бэрпа едилмэкдэ олан МуСават партя]асы ез сэлэфиндэн йансы чэйэтлэрн-иэ коре фэрглэнир? — Азэрба)чанда мусаватын фэали^этинин бэрпасы проблемини бэситлэшдириб, ону садэчэ олараг napTHja-нын али органынын Анкара-дан Бакь^а кечурулмэси илэ мэ)1дудлашдырмаг олмаз. Чунки сейбэт мусаватын рэй-бэр органынын механики ола-par BaKbiJa кечурулмэсиндэн кетмир, сейбэт мусаватын тарики ирсинэ эсасланан. му-саватчылыгын эн’энэви cnja-си вэ идеоложи дэ]эрлэрини халгын эн кениш кутлэлэри арасында jajMar игтидарында олан вэ елкэдэ мейкэм Jep-ли езэклэре малик кучлу тэшкилат структурларынын ]арадылмасындан кедир. Бэрпа мэркэзинин башлыча вэ-зифэси бу просеси сур’этлэн-дириб ону мумкун гэдэр гы-са муддэтдэ баша чатдырмаг вэ napTHjaHbiH III (бэрпа) гурулта.1ыны кечириб JeHH програм сэнэдлэрини гэбул етмокдир. Вэрпа едилмэкдэ олан му. саватын башлыча .стратежи фэали^эт истигамэтлэринэ вэ мэгсэдлэринэг керэ ез сэ-лэфиндэн елэ бир фэрги ол-ма[ачагдыр. hap 11алда пар-ти)анын мэгсэди дэ]ишмэз олараг галыр — дун]а дев-лэтлэри бирл!Оиндэ ез Jepn, ез сэси олан демократии, мус-тэгил, бутев вэ кучлу Азэр-ба)чан девлэтинин ')арадыл-масы. Азэрба)чанда сур’этлэ па£ ти)алашма просесинин кет Jh вэ JeHHr-jeHH парт^алар; ме)дана чыхдыгы бир шара-итдэ биз си]аси оппонентлэ-римизэ М. Э. Рэсулзадэнин 1918-чи ил декабрын 7-дэ A3ap6aj4aH парламентинни ачылышында се^эди.)и вэ бу кун дэ ез ahsMHjjaTHHii итирмэмиш сезлэрини хатыр-латмаг истэрдик: «...Бу кун фиргэ ейтираслары, шэхсй гэрэзлэр вэ бутун бу кими Вэтэн вэ миллэт rajacH гаршысында сэфил галан гэрэзлэр атылмалы, Вэтэн га]гы-сы вэ миллэт ду)гусу Ьэр mejfl9H jyKC9K тутулмалы-дыр». Мусават napTHjacbi бу принсиплэрэ садиг галараг ез фэали)]этиндэ Азэрба)чан девлэтинин али мэнафелэри-ни Ьэр ше)дэн )уксэкдэ ту-тачагдыр. — Марат лы мусаЬибэ]э керэ чох саг олун. МусаЬибани апарды. Эфлатун ЭЬМЭДОГЛУ, Азэринформун мухбири. УРЭК СЗРИНЛЭДЭН сеьвэт Бакы ичра НакимиДОэтинин башчысы Рауф Кулмэммэдов шбЬэрин су илэ тэ'мин олун-масы проблемини уч ил эр-зиндэ Ьэлл едэчэ)и барэдэ па1тахтын сакинлэринэ верди-)и вэ’дэ гэти эмэл етмэк ни)-)этИндэдир. Турки)энин «Чэ-лэби> фирмасынын нума)эн-дэлэри илэ Бакы роЬбэрли)и-яии керушу дэ буну тэсдиг етмишдир. Фирма З-чу Бакы су кэмэри тикинтисинин ла)иЬэсини 11э)ата кечирмэ)э башламышдыр. Бору кэмэринин ла)и!1эси артыг Пазырдыр. Узунлугу 350 километрдэн артыг олан су кэмэри республиканын шималындан Бакы)а Шоллар су)у кэтирэчэкдир. Керушдэ иштирак едэн Азэрба)чан баш назиринин биринчи муавини ВаЬид ЭЬ-мэдов геМ етмишдир ки. су кэмэринин тикинтиси тэгри-рэн 600 мил)он доллар тэлэб едэчэкдир. Бу гэдэр вэсаити исэ Ьазырда Назирлэр Наби-нети а)ыра билмир. В. ЭЬмэ-дов юредит алмаг учун хари-чи оанкларла данышыглар апармаг ни))этини билдир мишдир. ВУРУЛАН ГАЗЛАР, БОШАЛАН ГАЗАНЛАР ЧеРЭКЛЭ ТЭ’МИНАТ: НАРАЬАТЛЫРА ЭСАС ЮХДУР Лахын кунлэрдэ республи-камызын шаИэрлэриндэ вэ кэнд ра)онларында эЬалинин черэк вэ ун илэ тэ’минатын-да чидди денуш )араначаг-дыр. Бу барэдэ Азэринформун мухбиринэ Тахыл МэИ-суллары Назирли)индэ мэ'-лумат вермишлэр. Назирли-)ин Полша фирмалары илэ багладыгы мугавилэ!э эсасэн республика 4200 тон ун кендэрилмэси нэзэрдэ ту-тулур. Бу мэЬсулун 2800 тону )олдадыр вэ Ьэфтэнин со-нуна гэдэр республикамыза чатдырылыб кэнд ра)онлары-на па)ланачагдыр. Туркмении «Петекс» ширкэтиндэн алдыгымыз 25 мин тон унун исэ 2100 тону Гара дэниз са-Иилиндэки Мариупол лима-нында бошалдылараг республикамыза )ола салынмыш-дьгр. Ге)д етмэк лазымдыр ки. A3ap6aj4aHHH мухтэлиф тэш-килатларынын турки)э Кэнд Тэсэрруфаты Назирли)и, Москванын «Експортхлеб» сэЬмдар чэми^эти, Газахыс-танын вэ Укра)нанын тахыл мэЬсуллары назирликлэри, Турки)энин «Мадсан», «Бор-Диш тичарэт», «Сака корх маз», Австри]анын «Андреш-Тре]динг» ширкэтлэри илэ багладыглары мугавилэлэрэ эсасэн илин сонунадэк республикамыза даИа 610 мин тон бугда. 120 мин тон ун кэтирилэчэкдир. Белэликлэ. эЬалинин He-paja вэ уна олан тэлэбатынын едэнилмэси саИэсиндэ чидди нараЬатлыга сэбэб Joxflyp. CeHTja6pbjH 3-нэ олан мэ’лу-мата эсасэн, республикамы-зын дэ]ирман вэ анбарларын-да 105 кунлук тахыл ehTHja-ты вардыр. Азэрннформ. (Эввэлн 1-чи сэЬифэдэ) мына мэзоммэтлэ бахмаг да. Ьэтта кунлэрии бир кунун-дэ республика президентли-jHHa намязэдлэрдэн бири ачыгча деди к», нэ ja* пышмысыныз бу тича-ретчинин, алверчинин Ja-хасындан? ToJyH касыб-кусуб алыш-веришлэ баласыны до-ландырсын. Ьэ?.. Чох кезэл сезлэрдир. Бу шэртлэ ки. AJflaH, Jaxyfl башга бир пла-нетдэн кэлмиш оласан. Елэ исэ кэлин, Лердэ Ja-шадыгымызы вэ кундэ ке-руб-ешитдиклэримизи хырда-najar, кез енунэ кэтирэк. Сон кунлэрии черэк йоггаларын-дан (тээссуф ки, бу ики сезу гоша HULHdTMaja мэчбуруг) башла)аг. Г^мэтин галхача-гы сейбэти чыхандан чамаат )арыбишмиш-)арычи) черэ)и аз гала нагыллардакы )аглы эппэк кими ахтармага баш-лады. B03Hjj9T кетдикчэ пис-лэшди. Адамлар сэйэр тез-дэн ахшамдан кечэнэдэк ма-газаларын габагында черэк кезлэдилэр. Орасыны да ха-тырла)аг ки. гышда, nepajHH rHjM9TH галхмамышдан эв-вэлки кунлэрдэ дэ ejHH вэ-3Hjj9T иди. Ьэр ики дэфэ дэ HepajHH ги)мэти галхан кими ишлэр дузэлди, магазаларда бу эвэзсиз не*мэт галды ба-шына. Бу. кезлэ керунэн, ади де-магогларын да мушайидэ едэ билд^и чэйэтдир. Кезэ ко-рунмэ1энлэр исэ дайа чохг дур. Ме’тэоэр тэшкилатларын вэ шэхслэрин йэмин кунлэрдэ вердиклэри «изайат»ы ха. тырла)анда халгын башында гоз сындырылдыгына бир дайа эмин олурсан. Халгы бу гэдэр авам JepHHd гоjмаг. элэ салмагмы олар? Бу йансы эс-рин эхлагы, инсафы, иманы-дыр? Kyja йэр кун тэкчэ Ба-кыда ’ 200—300 тон артыг черэк бишНрилир. Kyja че-рэк учуз олдугундан чамаат алыб мал-rapaja }едиздирир. Kyja кимлэрсэ черэк маф^а-сынын 3Hpa^HjHHa устун кэ-либ. кэнара тахыл, ун вту-рур. Сэн бир ишэ бах, jaBaH черэк тапа билмэJэн адамлар кер йансы ишлэрлэ мэш-гул олурлар, Ьэмин 200—300 тон «артыг биширилэн» черэк дэ, утэлик, нормадан огурланыб кизлэдилэн ун да сен^абрын 1-дэн jaeam-JaBam 9—10 ма-натлыг чврэклэрэ чеврилиб бу rapa чамаатын дэрисин-дэн чыхарылачаг. Черэк за-водларындан бириндэ ишлэ-jaH таныш деди ки, августун сон ики йэфтэсиндэ муэсси-сэмиз догру-дузкун бир нев-бэнин мэйсулуну вермэди. Kyja кай ун кэлмир, кай ишыг сенур, кай газ кэсилир, бунлар оланда исэ су кэлмир ди. Сен^абрын 1-дэ исэ йэр mej мечузэ нэтичэсиндэ ду-залди. ^мэтлэрин галхма-сындан адамларын «иштайа-сы KycflyJyHa» кере чврек магазаларда галды. 170 манатлыг ади пластмас ведрэни кетуруб алтына ба-хырсан. Лазылыб: 1 манат 50 гэпик. Башга бир aiujaja ба-хырсая. Устундэ гэпик-гуруш йэкк олунуб. Ларлыгында исэ онлуг, JYЗЛYк рэгэмлэр охуиур. Санки лэ'нэтэ кэлмиш дур-гуилуг деврунэ гajыдыpcaн. Ахы бу маллар о иллэрдэ бурахылыб, 1991-чи ил ап- Б?лин 1-дэк (елэ бил ки, осиф Сталинин мэшйур учузлашдырмаларындан бир-дэфэлик hajbuj) алмаг учун йэмин кун ги1мэтлэр ики дэ- Ёэ галдырылды) сатылыб. эле пулу да банклардан ке-чиб fleepHjjaJa гajыдыб. 0лу дэ тэзэдэн дирилэрми? Бэ-ли. гэпиклэрдэн capajлap гуран. «йалал» адамларын вэ халгазидд cnJacaT JepHflaH девлэтин кэрамэтиндэн елу дэ дирилэр, йэлэ дирилэр дэ елэр. Ладымыза салаг ки, етэн илин сон ajлapындa зэркэр лик магазаларындан зинэт эшклары гэфил rej6a чэкил-ди. Ьэмин кунлэрдэ оглунз нишан гоJмаг истэ4эн иш jo.i-дашларымыздан бири 1.90Э манатлыг балача бир Y3yjy таныш магаза мудириндэн 3 мин 500 маната алыб. Му-дир 6eJyK бир миннэт дэ го-jy6 ки, 10 кундэн сонра йэмин Y3YJyH г^мэти 7—8 мин манат олачаг. Магазанын арха гапысынын гаршысында идарэ мудирлэриндэн тут-муш, танынмыш миллэт вэ-киллэримизэдэк хе]ли адам вармыш. Заваллы журналиста саташыблар да ки. «ичэ-ридэ бизэ бир mej го}мадын». Бутун ишлэрин башы кэ-либ дирэнир йэмин 6ejyK вэ-зифэлилэрэ, миллэт вэкиллэ-ринэ вэ бутевлукдэ девлэтин инсафсызлыгына. Ади ада-ма да бэллидир ки, ги}мэт-лэрин галдырылмасы кими халгын кузэраны илэ баглы чидди мэсэлэ бутун башга ehTKjaT тэдбирлэри илэ Ja-нашы MyajjaH мэхфилик дэ тэлэб едир. Эввэлки иллэрдэ г^мэтлэр 5—10 гэпик галдырыланда бу о гэдэр кизли апарылыр вэ гэфил е’лан едилирди ки, зирэк адамлар мачал тапа билмир-дилэр. Инди девлэтин бир чох функс^алары кими бу тэд-бирлэрэ дэ мафиоз гуввэлэр ачыг-ашкар эл апарырлар. Г^мэтлэрин галхмасы а]лар-ла габагчадан е’лан олунур. ишбазлар керунмэмиш ейти карлыга гуршанырлар. Киз-лэдилмиш мал-материал eйтиJaтлapы чох кечмир ки. бу адамлара йеч нэдэн мил- )онлар, мнл^ардлар гаваиды- pbija. Су ал олунур: девлет ор-ганлары, cэлahиJJэтли тэшки-латлар ги]метлэрии галхмасы эрэфэсиндэ кизлэдилэн мал-материал ehTHjaTAapuH-дан хэбэр тутмурлармы? Элбэттэ, тутурлар, йэлэ ишти-ракчы1а да чеврилирлэр. Бу. йэм девлэтэ, йэм дэ ишбаз груплара вэ онларла елбир олан jyxapb^apa чох сэрфэ-лидир. Kyja, пОмэти галды-рылыб сатылан маллар хэзи-Haja элавэ кэлир кэтирир. Огурланмыш, кизлэдилмиш халг малындан кетурулэн эсас кэлирин белушдурулмэ-синдэн ашагылы-1ухарылы кимлэрэ нэ чатдыгындан да-нышмаг исэ хырдачылыгды. Игтидардан душмуш, апа-раты мэ'нэви чэйэтдэн по-зулмуш девлэт йэр uiejHHH, йэтта сирлэрини дэ сатыб газанч кетурур. Бунунла да халгын кезундэ кичилир. йер-мэтдэн душур. Парламентин сон ичласларында, мэтбуат вэ телерадиода Иечэ кун габагчадан черэкн rHjMaTHHHH йансы дэгигэдэн, нэ гэдэр гал-хачагы барэдэ верилэп мэ’-луматлары башга иечэ thJ-мэтлэндирэсэн? Эввэлки ба-йалашмалар да елэчэ. Ги}мэтлэр бир учдан гал-хыр. Бу просесин езу газдан ajbir «истейсалчылары» вэ мубадилэ сайэсинин адамла-рыны даим хэбэрдар едир, тэдбирли олмага чагырыр. Лакин девлэт эйэмиjJэтли г^мэтгалдырма тэдбиринин ашкарлыгла сэйв салынмасы халга нэзэрдэ тутулдугундан да байа баша кэлир. Чумэ кунундэ бир дэ ja-да душэн будур ки, эсл му-сэлман учун тичарэт, алыш-вериш, нэфси чиловламаг, йа-лалы йарама гатмамаг мэсэ-лэсидир. Алыш-вериш, сез-суз, кэлир кэтирмэлидир. Лакин малый ез Aajapmnffl беш-дэ икисиндэн JyxapH олма-маг шэрти илэ. Бу ишдэ нэ-зарэтчи тэкчэ девлэт, мал^-ja муфэттиши де]ил, йэм дэ инсанын эн али кejфиjjэти олан инсаф вэ вичдандыр. Тээссуф ки. бэшэри Фэзи-лэтэ лajиг бу дэ]эрлэр оиздэ йэлэ дэ чох учуз тутулур. Буна керэ дэ ири газанлгр долур, хырда газанларса бош галыр. Керэсэн, алыш-вериш йэгигэтэнми йалаллыга cej-кэнэ билэр? Ьачы Гарадан узу бу jaHa билдиклэримиз бу суалы чавабсыз rojyp. Бир дэ магазадан ведра аланда бир муддэт чевириб алтына бaxмajын. нэ]инизэ кэрэкдир. Сизэ су 1ыгмаг учун ведрэ-ннн ичи лазымдыр. Черэ1и исэ бундан сонра лап го]уна да верэ билэрсиниз Пулуна миннэт. Ьэрчэнд чамаат на авамдыр. нэ дэ го|ун. ТаЬнр AJAbIHOFJiy. БОРИС OUEJHHK ^ Бэрэкэтли олсун... Фото Ч. Ибадовундур. • Чидди сигнал # * САТГЫНЛЫГЫН мэдьи Ü8H9 гапылары иазэчаклар Лэнкэран — Астара бел-кэсииде (бурада адлары чэ-кнлэн pajoHnapAaw башга Масаллы Japдымльг вэ Ле-рик paJoш!apы да дахилдир) узун иллэрдэн бари хоша K9JTM&Ì&H бир эн'энэ japaHUÓ. Гыш кэлиб шахта душэндэ hejeaHAapflHr тэсэрруфатла-рынын рэйбэрлэри дэ душур-лэр республиканын чаньгна. Гапы-гапы кэзиб je\i «ди-лэн»мэ1э bamAajup^ap. Кэнд тэсэрруфаты илэ мэшгул олан мэркэзи тэшкилатлар мал-гаракын тэлэфатына Joл вермэмэк учун талэм-тэлэскк ehTHjaT мэнбэлэри арашды-рыр, йэмин pajoiuiapa телег-оам вурараг йарадан jeM алмаг мумкун олдугуну бил! дирирлэр. Мин бир 33HjjaT-лэ. од ги}мэтинэ алыныб кэтирилэн jeM йejвaндapлыг мэйсулларынын Maja Adjd-ринн агласыгмаз coBHjjaja галдырыр. Бутун тэшкила-ти т^дбирлэрэ 6axMaJapar йэр ил белкэдэ минлэрлэ баш мадигара сайибсизлик узун дэн, ачлыгдаи тэлэф олур. Тэсэрруфатдан аз-чох башы чыхан адам кими Aeja билэрэм ки, белэ усулла мал-гара сахламаг дане а сах-ламамаг jaxnibiAbip. hejeaH-дарлыгы инкишаф етдирмэк учун белкэдэ йэр чур имкан вар. Масаллы pajOHyn. дакы «Шыхлар* совхозунун малабаханы Ч. HypyллaJeвa AejHp: — Учунчу илдир ферма-мыз угурсузлугда« jaxa гуртара билмир. Нахырын чине тэркиби чырлашыр. баш cajú азалыр, суд, эт истейсалы ашагы душур. ел ум. мэчбури кэсим чоха. лыр. Анчаг белэ вэзи;3эт йеч кими нарайат етмир. Кечэн илин бу вахтлары фермамызда 217 баш гара-мал, о чумлэдэн, 100 баш сагмал инэк варды. Бир ил эрзиндэ гарамалын умуми cajbi 65 баш, ана инэклэ-рин cajH 40 баш азалмыш. дыр. Тэбии ки, белэ олдуг-да суд дэ, эт дэ азалмалы. дыр. Дургунлуг адланан иллэрдэ jaxnrbj нэтичэлэримиз дэ аз oлмajыб. Ьэмин девр-дэ rbinwa.MaJa вахтында мейкэм буневрэ japaдылap-ды. Адамлар йэртэрэфли гajFы илэ эйатэ олунурду. Сон иллэр бу мэсэлэлэр санки унудулуб. Тевлэлэри-мнз бэрбад йалдадыр. Де-шэмэлэри flajHHTM3K, ахур-лары тэзэлэмэк учун xej-ли тахта лазымдыр. Семект. шушэ joxAyp. Мйсмар тап-маг мушкул ишэ чеврилиб. Бу материаллары jaлныз базарда тапмаг олар. Тэсэрруфатларымызын ки. фа4эт гэдэр jeM ehraja^ japaTMar имканы вар. Ди кэл ки, кулли мигдарда херч чэкиб йэр ил гоншу pajoH-лардан jeM алмага мэчбур олуруг. Эсас кунай сэриш-тэсиз pajoH, тэсэрруфат рэйбэрлэриндэ, мутэхэссис-лэрдэдир. HjyH-Hj^ aJлapы JeM тэдарукундэ эн сэмэрэ-ли вахтлардыр. Буну йамы jaxuibi билир. Анчаг бизим pajoHAa йэмин ajлap йаки-M»Jj9T угрунда My6apH33ja сэрф олунду. Нэтичэси дэ кез габагындадыр. Тэсэрру. фатларда jeM тэдарукундэ чох чидди керилик japaH-мышдыр. Демэли, гышда jeHd гапы-гапы кэзмэли олачагыг. Тэчрубэли малабаханын сезлэринэ элавэ етмэк ис-TdjHpiiK ки гыша пис йа. зырлашмагда Масаллы тэк де}илдир. белкэнин дикэр pajoH л ары да ез мэнфи эн’-энэлэринэ садиг галараг бу ишлэри jeHd башлы-башы-на бурахмышлар. Лерик pajouyHAa бу ил 8849 йек. тар сайэнин оту чальшмалы, 30200 тон габа JeM, о чумлэдэн. 25 мин тон гуру от тэдарук олунмалыдыр. Статистик мэ'лумата эсас-л ана par демэк олар ки, ра_ joHAa от чалыиы вэ JeM тэ-дарукунун сур’эти кечэн иллэрдэкиндэн гат-гат ашагы дыр. Мевчуд тэбии би. чэнэклэрин вэ чохиллик jeM биткилэри экинлэрикин вур-тут 3746 йектарында ча лый апарылмышдыр. Габа jeM истейсалы планьша чэ-ми 30 фаиз эмэл едилмиш, 7538 тон гуру от. 1523 тон кулэш jыFылыб фермалара дашынмышдыр. Кечэн илин мувафиг девру илэ MyrajH-сэдэ гуру от тэдаруку 5699 ТОН. КуЛ^П jHFblMbl 1189 тон азалмышдыр. Булудул совхозунда вэ-3HjJdT дайа ачыначаглыдыр. Бурада 193 йектар эвэзинэ 70 йектар бичэнэ|ин оту чалынмышдыр. Совхозда ик-AHjBAdK 100 тон от тэдарук едилмэси кестэрир ки, Jh-гым мутэшэккил кечирил-мэмиш HTKHja joA верил. мишдир. Кулэш тэдаруку дэ билдиркиндэн japы6ajapы, Ja’HH 100 тон азалмышдыр. Лем тэдаруку вэ гышла-Maja йазырлыг сайэсиндэ Лэнкэранда, Астарада. Лар-дымлыда да B93Hjjar урэк. ачан дejилдиp. Августун 3-нэ олан мэ’лумата керэ Лэнкэранда иллик планда нэзэрдэ тутулан габа je мин тэдаруку чэми 50 фаиз, О ЧУМЛЭДЭН, Гуру ОТ jblFblMbl 51 фаиз, кулэш топланма-сы 47 фаиз jepHHa JeTiu рилмишдир. Тэсэрруфатлар-да сенаж басдырылмасы унудулмуш, силос тэдару-кунэ исэ йэлэ ! башланма-мышдыр, Габа jeM тэдаруку пдднына орта йесабла чэми 1 — 25 фаиз эмэл едэн Шыхэкэран. Сепарг ди. Марсо, Дашдатук.. Шаг-ласер, Синовли тэсэрруфат ларынын, Низами адына совхозун рэйбэрлэри керэсэн нэ фикирлэшнрлэр? Ахы миннэтлэ кэнардан JeM кэ-тириб боллуг }аратмагла hej-вандарлыг мэйсуллары ис-тейсалыны артырмаг rejpa-мумкундур. Адлары чэкилэн pajoH-ларын тэзэ ичра haKHMHj. jaTH башчылары кэнардан JeM кэтириб баш кирлэ-]эн тэсэрруфат рэйбэрлэ ринин иш «усулу»ну jarHH ки, flajHTHH4a rnjMaMaHAH- рэч ЭК Л Эр. Телман ЭЛИ1ЕВ, «Халг гэзетЕ*нин мухбири Демэли, ГКЧП-чилэр фев-гэл’адэ B93Hjj9T вэ онун бутун нэтичэлэри илэ баглы мэсэлэни парламентдэн ке. чирэ биле э)д ил эр, сиз би р гэдэр дэ «хэстэ jaTbi6» ез jepHHH3d. президент вэзи. фэлэрини ифа erMoje raj^-дачагдыныз. Вэ тэмиз вич-данла geJa4a(KflHHH3:    бэли, кэдэрли "олса да. факт факт. лырында галыр. Элбэттэ, саглам о лса jfl ы м... Дайа кечиб, инди Ba3HjjaTH ду. 38Amaja чалышачагькг. Бу бир вариантдыр. Икин-чи вариант исэ... Экэр план баш TyTMacajflbi сиз jeHa дэ кунайсыз галачагдыныз. «Тэртэмиз». Ьэлэ элиниздэ бир дэставузунуз дэ олачаг ды ки. сизи rejpH-raHyHH-вэзифэдэн узаглашдырыб. лар. Бидирсиниз ка»ртлары ким гарышдырды? Бутун бу ишлэри w^ajaH... Анатоли Иванович JlynJaHOB олду. Экэр о, ССРИ Али Совети-ни дэрйал HaFbtpcajAbi (чох куман елэ буна apxaJbiH вдиниз), онда депутатларын oKcapHjJaTH Jykc8k кэркии-лик алтында — «Вэтэн тэй-лукэдэдир!» — Aejn6 фев-ГЭЛ’аДЭ B93Hjj9THH тэтбиг олунмасына сэс верэ билэр-ди. Билирсиниз бундан эн чох ним горхурду? Али Со-ветин дэрйал чагььрылмасын-дан эн чох горханлар А, И. JlyKjaHOBy бу иши кечик-дирмэкдэ кунайландыранлар иди! Вэ мэн эмин эм ки, мэйз онлар ез канал л ары илэ ССРИ Али Советинин топлалмасыны кечикдирмэ-jd ca’J кестэрмишдилэр, ча-лышмышдылар ки, ССРИ Али Совети езлэринин габагчадан чарырдыглары Ру. enja Али Советиндэн сонра топлансын. Бэли артыг нечэнчи дэфэ иди ки, йэтта бизим ез милли дагыдычыларымыз да елкамиз учун эн’энэви олан «дам алма* мэрйэлэ-сини нэзэрэ алмырдылар. Ьучум едэнлэр сур’эти ити-рэ-итирэ. сэйвлэрэ joл ве-рэ-верэ элэ кечирдиклэри информас^а васитэлэринин KavajH илэ кутлэви истери. ja ]аратмагла ез гусурлары-ны ерт-басдыр «TMaJa чалы. шырдыл&р. «Галиблэр». Кеббелсин эн jaxmH эн’энэ-лэ риндэн бэйрэлэнмэклэ, бкр jaAaHU дайа дэйшэтли ]аланла эвэз етмэклэ (елэ (Эввэлн гэзетнмнзнн 28, 29 август, 1 вэ 3 севт]абр тарих. ли немрэлэрвидэ). тэкчэ Сов.ИКП-ни гэсддэ кунайландырмагын езу Haja AOjap!). jyнкYл мистифика-си]алардан истифадэ етмэклэ итирдиклэрини сур’этлэ кери rajTapMara чэфд кес. тэрирдилэр. Л ИЗИН «азад едилмэ- Шм низлэ», «гэсбкарла. ръгн мэйбэсиндэн ЧЫ-ха|рылмыш Форос    мэйбу. сунун кечэ japbicw rajbu-масы» илэ баглы KanajH ja. да салаг. Чох разил, чох б^абырчы бир сэйнэ иди: ишэ бир бах, сиз ^ниниздэ кедэкчэ Kyja езунузу итир-миш, сарсылмыш    йалда TaJjapaaaH ениренниз. Ьэлэ дун эн эдак исте'фанызы тэ. лоб едэн, сезун эсл мэ-насында узунузэ тупурэн вэ аз гала аианызы coJdh адам. ларын }алтагчасына, келэ тэки мэйэббэт изйар етмэ-лэри чох HjpaH4 керунурду. Илайи. «хиласкарлары. ныза» алчала-алчала тэ-шэккур eTMaja, «демокра-THjaHWH хиласында Je.mn-нин керкэмли рол ojнaды. гыны» cejлэмэJэ дилиниз не-чэ кэлди?! AejaK .и, алда. дылмыш обьюателлэрин бир йиссэсини багышламаг атар. ахы сиз, Михаил ’ CepKeJe. вич э’ла билирдиниз ки, бу ифрат радикал, бу гаты партократ «рус демокра. ти]асынын атасы* олмага нэ]э керэ чан атыр! Она керэ ки, сиз онун эн улви арзусунун — Сов.ИКП МК Сикси Буросунун узву ол-маг арзусунун йэJaтa кеч-мэсинэ мане олмушдунуз. Озу дэ бутун бунлар Ру-cHja Али Советкндэ хатыр-латдыгымыз «керуш* — истинтагдан сонра олмуш-дур! О вахт Kpe^oja ryj-ланмыш Лелтсин сизин до-лашыг «е’тирафынызы» ко. буд сурэтдэ кэсэрэк телекамера' гаршькыида. дун}а H4THMaKjjeTHHHH козу габагында бИр «СурПрИЗ* Т5Г-дим етди:    бутун бе}нэлхалг йугуг нормаларыны поза, par, эн ади етика rajAana-рына тупурэрэк napTHjaHHH гадаган едилмэси барэдэ фэрман имзалады. AeJacaH. jiejTMOTHBAOH узаглашдым. Белэликлэ, сур’эти итирэ-итирэ, ифп'а материаллары тапмагда бир-биринин ардынча сэйвлэрэ }оп верэ-верэ JepflH колла-борантлар сэйвлэринин эвэ-зини кутлэви «халг душ-мэнлэри», 6arNmAajbiH — «AeMOKpaTHja душмэнлэри* барэсиндэ истерзаны гы-зышдырмаг. кениш MHrJac. да дузулуб гошулмуш кэ-лэк йесабыиа чыхмаг истэ-jHpAJtJiap. Онлардан бири— «Форос мэйбусу»нун кечэ Japbicbi гаршьгланмасы йаг-гында артыг данышдым. Лакин эн HjpaHMH икинчиси иди. ' «гэйрэманлыгла йэлак олмуш* уч кунайсыз кэн. чин дэфни. Илай», бу сев-лэри дырнага алдыгыма керэ кеч кунайьшдаи:    йэр йансы бир адамын йэр йансы B93HjJaw вэ шэраитдэ елуму тэкчэ гойумлары вэ ]ахынлары учун Jox, йамы учун фа,*иэДиР' инсанын AYHjaAaH кечмэси илэ космос бутев вэ тэкраролунмаз бир дуваны итирмиш олур. Мэн Jaлныз демократ тэб. лигатчыларын ифадэлэрини ситат кэтирирэм. О тэбли-гатчыларын ки, езлэринин мурдар ишлэрин и аличэнаб-лыгын аг либаслары илэ ерт-басдыр er«oJd чалышыр вэ бу уч кэнчин елумунун кунайыны ез узэриидэн ат. мага чэйд кестэрирдилэр. Инди йамы билир ки, бу, эскэр палтары KejMmu кунайсыз чаванларын кунайы узундэн баш вермэмишдир. Ьэлэ ону демирэм ки, бу mejTaH шэбийи бнрбаша га-тиллэр олмаса да. дола]ы-сы илэ 4HHaj9T терэдэнлэ-рин komoJh илэ тэшкил едил-мишДи. Инсанын дамарларында гаиыны дондуран, бутун а]инларин, о чумлэдэн дэ празослав вэ j^yAM ajHH-лэринин зиддннэ олараг бир иечэ саат эрзиндэ давам етмиш бу тамашанын «спонсорларынын* кунайы en4yJoKanMa3AHp! Мэрйум-ларыя агламагдаи кезлэри-нин Jamu гурумуш, кэдэр-дэн вэ гуссадэи гапгара га-ралмыш гойумларыны вэ Ja. хынларыны бир иечэ саат эрзиндэ рэймсизчэсинэ, ин-сафсызчасыиа Москванын кучэлэринд» табутларын ар-хасынча кэздиодилэр. езу де слонсордарьж ссенари-синдэ нэзэрдэ тутулан Aaja-начагларла. Ьэр да^аначаг-да да эчдадларымызын га. нунларына керэ ¿уванмадан торпага    тапшы рыл малы олан мэрйумларын табуту у зарин дэ перманент митинг. лэр кечи рил ирди. Бу тамашаяын зирвэся «ата е ’тирафы илэ» арлгяст. чэсинэ чыхыш едэн Лелтси. ним халгын гаршысында ке-рунмэси олду:    «Огуллары. нызы ropyJy6 мудафиэ едэ билмэд^имэ керэ багышли. jbiH мани, кечин кунайым-дан*. Экэр бундан сонра да Jep aJpылмaдыca, бунун сэбэби }алныз одур ки, Таиры гисасы rHjaMaT кунунэ сахламагы гэрара алмьгш. дыр! Лакин сиз, Михаил Серке JeB»4, бу эхлагсызын сэ. сини кэсмэди]инизэ керэ jox, йэм дэ президент кими ез иштиракынызла бу мэ-расими «тэгдис» етд^ини. зэ керэ уч гат кунайа бат-дыныз. ...Али Совет гаты cMjacH интригачыларын JaaaHbi илэ зэйэрлэнмищ, зорла japaды-лан горху HerepHjacbi илэ ифлич олмуш, фашнстлик едэн чаванларын дэличэси-нэ «вурун коммунистлэри!» чыгыртылары, «демократи-ja дунтмэнлэри» барэдэ да-нос кэздирэнлэрин сичан чи|илтилэри Калашников автомат ларынын парылты-сы алтында, мэйз беле бо-гучу атмосфердэ топланды вэ инди артыг кечмишдэ галан ССРИ-нин халг депутат ларынын сон гypyлтaJы-нын башлангычы олду. Эслиндэ салон да йэмин салон иди. депутатлар да йэмин депутатлар. ди кэл йэр mej KeJ(}«iJJaT4a кер нэ гэдэр дэ}ишмищди! Эввэл-лэр сигарет чэкилэн jep-лэрдэ ачыг фикир мубади-лэси учун JыFышapдылap, инди депутатлар сон дэрэ-чэ ейт^атлы олмушдулар, дедкклэри йэр кэлмэни габагчадан влчуб-бичирдилэр, tHKKp ceJaaM93A8H габаг ip-биринэ дигтэтлэ бахыр-дылар. Елэ бил урэклэрин. де фикирлэширдилэр кф керэсэн. сатмаз кк, мэни? Душундум ки, елэ 37 дэ бе-лэчэ, гаршылыглы е’тима-дын итирилмэсиндэн башла. ныбмыш.    Трибунала исэ галиблэр 6aJpaM едирдилер. Салондан    тэк-тэк, эорла гулага чатан,. «ифритэ ову-иа» чыхмамага. истинтаг вэ мэйкэмэ олмадан ajpH-aJpw адамларын    адларыны вэ си_ )айыларыны е’лан етмэкдэн HdKMHaoJa    чагыран сэслэр ешидилеэ дэ. бунлара мэ-йэл rojMaJa« йарынлар ар. тыг чужуллуга 6anmajapar депутатларын йамысыны «филтрдэн* Ke4HpM3jH тэлэб едирдилэр:    Jo’hh мэ’- лум олсун ки. онларын — депутатларын йэр бири aJbiH 17-дэк 6aгhШIлajынf 1991-чи ил августун 19-дан 21-дэк йарада вэ киминлэ олуб, нэ яш керуб. raXoims бипНН- чи скципка ролуну «Аг ев»ин мудафиэчилэри» oj-на1ъ»рдылар. Лакин. душун. ду]ум кими, аз сонра Jep_ лэрдэн олан JoлдацIлаp да де}ушэ кирдилэр:    эввэлчэ jaлмaнa-jaлмaнa киришди-лэр. езлэринэ jep елэ1эн. дэн сонра исэ галиблэри сыхышдырьК5 кмара чыхар-дылар. Онларын йэр бири ез лojaллыFыны тэсдиг eTMaja, ajaaaTAa }аша?масына бах-Majapar тэрэддудсуз-филаи. сыз демократ^анын му-дафиэсииэ галхдыгьша вэ MocKBaja чан атдыгьгна са-лондакылары инандырмага -чалышырды. Вэ кэлмэбашы кимдэнсэ чугуллуг едир, кимиеэ кудаза верирди.,. Душундум ки, 37-ни комплекси кенетик фонда керун иечэ дэриндэн ишлэ. Jh6! Ахы йэлэ бу jaxbmna-радэк партократ кими ди-сидентлэри ajpbi чур ду-шунэнлэри тэ'гнб eлэjэнлэp мэйз буна, бу овгатын japa-начагына apxajbm идилэр. Дин д и рил эн ш эхе инсанлыг naJaraTHHH итириб чаньжы гуртармаг хатнрннэ йэр ше-ja эл атанда. йеч нэдэн чэ-кинмэJэндэ йэмин онлар дунанэ кими дисидент тэ’_ гибиндэ чанфэшанлыг елэ-]энлэр садиегчесинэ севи-нир, кефлэри кекалирди. Лакин хошбзхтлиндэн йамы белэ л^агэтсиз чых-мады. диз чекмэди. «AJaFa галхмыш Рус и^адан* haj-wpaJiajTHpa данышан вэ ejHH заманда. тэзэ хозе]нл^-рин габагында демократча. сына сурунэнлэрин арасында бу селин ахарына гаршы узмокдэн чэки»мэ}эн эсл лэjaгэтли адамлар да та-пылды. Ьэм езлэринин, йэм дэ бутевлукдэ Али Советнн шэрзфиня мэйз белэлэрн хи-лас етдилэр. Сажи Умвлато-ва, Александр KpajKo, Никола] Енгвер. Анатоли Денисов, белэ чомэрдлэрин чылгын йунэрини вэсф едирик биз! Лакин умуми атмосфер нэинки агыр вэ кэдэрдо. гуручу иди, елэ бил нэ исэ чурунту уфунэти jajan, адамын едуну агзына кэтирэн бир муйит japamtbmiAH. Елэ бу чирклэнмиш аурада иштирак ' errMojHH езу саики адамы бутун дун]анын кезу гаршысьшда терэдилэн рэза-лэтэ бй*лаЗырды.~ «Гласяост» JA 31, 1992, Тэрчумэ едэяк ;