Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Baku Khalg Gazeti Newspaper Archives

- Page 4

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Baku Khalg Gazeti (Newspaper) - September 4, 1991, Baku, Azerbaijan ХАЛГ Г93ЕТИ. ♦ 4 C6HTJA6P wti-m ил. ♦ м 173 Y3EJDP B3JHH КвСТЗРДЮИ JOBA Азарба|чая    пиано чулуг мэктэбини беЗяолхадг «л«*-да или дэфэ таиьщан халг аргисти ФорЬад Бэдэл-бэкли олмушдур. О ваггадэк АзэрбаЗчан <бир ч<хх иллэр эрзиндэ, Г ара ГараЗевии тэ -биринчэ десок, «фортепиано эЗалэти* олараг галырдь!. Бу фикри Г. ГараЗев 1968 чц иддэ, кэнч ЬамЗерлимн-зин Лиссабонда кечирилэн Виана ,де Мотта адьгна н\-фуалу беЗнэлхалг мусаоигэ-дэ парлаг гэлэбэсиндан сон-ра Азэринформун мухбирн илэ мусаЬибэсиндэ демищди: о заман ФэрЬад Бэдэлбэ}ли вэ москвалы ВикториЗа Пост* чикова биринчи мукафаггы белушдурмушдулэр. Корка мл и бэстэнар Ьэлэ тэ*лэ* бэлик деарундэ исте'дадлы мусигичи ними танынан Фэр-Ьады тэбрик едэргк геЗд ет-мишди ки. пианочунун му-взффэгиЦэт газа.нмасында У. Ьачыбэ]ов адына Азэр-ба|чан Девлэт Консерватори-,1 ас ын ын    бутун педагожи коллективинин хидмэти а? де)ялдир Исте'дадлы муси-гнчинин ]арадычы шэхсиЛэт ними фюрмалашмасы бу му-сиги очагы илэ гырылмаз шэкилдз баглыдыр. Тале бе лэ кэтирмищдир ки. АзэрбаЗчан мусиги медэниЦэти-нин улдузу олан ФэрЬад Бэле: лбэ’ли инди догма    кон серваторий аЗа ректор кимн башчылыг едир. О. Иэлэ беш Зашында — ониллик мусиги мектэбинин шакирди олан замам консерваториЗаиы-н ди-варлары арасында бв1у-к с&-нэтэ догру ил к аддымыны атмышдыр. Профессор ФэрЬад Бздел-бэ]ли илэ ректорун нш ота-гындакы керушумуз ,1ени тсдрис или эрэфэсиндэ олмушдур. Тэбии ки. бу ла соЬ-бэтин кедишини муэЛэн ет-мишдир. — Профессор, jeun аэзя-фэЗэ тэ'Зав оаунммыииз Ьу-яяеиБэгалэ сэнэтшзян нэ-рэсгиигкарлары. о чумлэдэн 'Азэрннфорвкун коллектив« адындаи сизи тэбрик едирэм. -Журналистлэримнз снзяи ja* радычылыгывызы 1987-чи илдэн, сиз илк дэфэ Прага-<да нечирнлэи беЗнэлхалг му-сабигэюш галиблэри сырасы-на дахил олан вахт дан изло-Зирлзэр. Инди нсэ зяэяяэбэ кечэк. Мумкунсэ, консервато риЗада тэ'лям-тэрбизэ иши-нин гурулвчагы эсас зарады-чылыг принсиплэрн бар ад э гькзача да олса, мэ'лумат верни. — Бу иш Залныз бир лрия-сИпэ, зарадычы шахсниэтин фюрмалашмасы гьросесинэта-бе еди-лмишдир. Онун деви-зи дукЗа мусиги мэдэни)1эти-нлн тэчрубэснндэн истифадэ етмэк. Шэ,рг вэ Герб инчэ-сзнэтннян синтезнднр. Буну елмгз адьшы консерваторий а-мызын фэх<рлэ дашыдыгы бе-]ук Y3ejH.p ЬачььбэЗов в acni-Зэт етмишдир. ЬачьвбэЗов эн*-энэсиннн АзэрбаЗчан мусиги медэннЗЗэтинэ но ними ке-ззл бэЬрэлэр кэтирдиЗи ha-мы Ja мэ'лумдур. Бу ен'энэ узэриндэ буту« дун ja да мэш-tiyp олан керкэмли сэиэт-Кэртарын бутов бир нэслн Зетншмишдир. Белэ бир чэ-Ьэт дэ диггэти чэлб едир ки. hciMHH сэнэткарлар нчэоисин-дэ эн мухтэлиф милдэт лэ-рин нумаЗэкдэлэри вар. Бу беЗнэлмилэл эн’энэлэри го-румаг вэ инкишаф етдирмэк, 70 илли|ини ге’д етмэ|э Ьазырлаитн Азэ^ба|чан кон-серваторкЗасына онун кеч-миш шоЬрэтини râjTapMàr бизим 1МУГЭЛДЭС 6op4yiMy3nVp. Азэрба1чан Довлэт Консерватори íасы бусбутун нде-'асыз т ашдьюылмалы, j ал ныз ?аралычьпыг азацлыгынын hoKM с\’рэчэ1и Иэгиги сойот эгэ'бадя олмалцдцр. Ректор-‘лут Москва вэ Ленинград •коксе рв атори J а лары нлэ эла-голэрини бэрпа едэчэк, мэш-hyp совет сзнэткарларыны, имкан дахили^дэ иеэ Ьэтта харичи м у гэхэсси с лэри дэ то зри* с - j а рад ы чы л ыг ишинэ кениш чз лб едэчэкдир. Бу истигамэтдэ илк аддым аты л-мышдыр. Москва консорва-тори|асыньш профессору Наум Штнркмон толэболгри-мизлэ ôoJyk Шопенин фортепиано мусигисинэ Ьэср олунан хусуси семинар-практикум апарачагдыр. — Бу чур ензвеэт шэхеи Зарддычылыг имканлары-ныя иякарына, мусиги фолк-лорунв, онун тэблигинэ ма-рагын муэДэн мэ’нада азал-масына кэтнриб чыхармаза-чагмы? — 9сла jox! Ректорлуг консерваториЗада Залныз вэ Залныз Зарадычьшыг руЬуну ЬэтиЗЗэтлз мудафиэ етмэк. тэлэбе-лэрдэ оз пешэлэрииэ мэЬэббэт вэ ма;раг о,]атмаг н и j Зэти ндедир. Консерватори-jaübiH рэИбэр^иЗи ¡арады-чылыг тэюэббусуну hsp ва-ситэ илэ Ьэвэслэндирэчэк вэ мудафиэ едэчэк, бир чох чэ h от дэн бор ч л у оддугу.муз оз кадрларымызы горуЗачаг-дыр. Кзнардан иеэ |алныз ко н серва т ор и j а н ык и* л к нев-бэдэ еЬти|ач Ьисс етди}и м у то хэосис л эр чэлб олуна-чапдыр. Инди иеэ фолклрр барэдэ. Фолклоо бизим ha-мымызыя гуввэ вэ илЬам м&нбэ1и олан мисилсиз чеш-мэ олмушдур вэ белэ дэ га-лакагдыр. АзэрбаЗчан халг мусигиси сон дэрэчэ зэнкин-дио вэ бизим борчумуз ону горумаг, ил кин    козэлли|и илэ кэлэчэк нэенллэр учун сахламагдыр. МэЬз бу мэ-г-сэддо м&Ьэббэтлэ халг консерватори |асы адландырылан гадим Шуша Да филиалы мыз Зарадылмьипдыр. Невбэдэ иеэ Кэичэ вэ Ьэгиги халг исте’дадларынын аз олмады-гы республикаяьш «дикэр ири шэЬэрлэри дурур. Азэр-6aj чан Девлэт Консерватори-jacbi ез филиадларынын шэ-бэкэсини кенишлэндирмэк-лэ, бу мусигн очагьшын ну-фузуну Зуксалтмэклэ Айрола Мусиги АкадемиЗалары АссосиасHjасынын узву ол-маг hyryry у г,рун да мубари-зэ апарачагдыр. — Сонуячу суал. Республика ичтнмаиЗЗэтн бир сыра эсас пешэлэрдэн муенгнчн-лэрин, о чумлэдэн нэфэе алэтлэрнцдэ ифачыларын кэс-кнн сурэтдэ чатьшгмамасьш-дан нараЬатдыр. EJhh замая-да нэдэнсэ иидиЗэдэк икн фортепиано ше’бэенннн фэа-лиЗЗэт кестэрдиЗи ионсерва* TopKja Ьэр ил чохлу пиано-чу бурахыр, республикада иеэ онларын ишэ дузэддил-мэен чохдандыр ки, чндди чэтннлнклэр терэдир. Сиз бу rejpH-нормвл вэзиззэтн иечэ дузэлтмэк фнкрнндэсиниз? — Суал кэскин вэ дуз-кун го j улм у шдур, хусусилэ дэ нэзэрэ алсаг ки, ишэ дузэлмэк учун тэкчэ Бакыда j уз л эр л а пианочу невбэ кез-лэ]ир. Бу, элбэттэ, геЗри-иор-мал Ьалдыр. Башга пешэлэр-ден олан мусигичилэрэ. о чумлэдэн симфонии вэ камера ©ркестрлэри учун ифа-чылара кэлдикдэ иеэ бу, чох чэтин олса да, Ъэлли тама-мила мумкун олан мэсэлэ-днр. Бунун учун вахт лазым-дыр. Эминэм ки. бу вэзиЗЗэ-ти Залныз республиканын мусиги тэЬсили муэссисэлэри-яин, бир сыра назирликлэ-ринин вэ ичтимаи тэшкилат-ларын сэ’Злэрини бирлэш-дирмэклэ арадан галдырмаг °ЛаР' К. АБДУЛЛАЕВ Азэрннформун мухбирн. БАКЫ УНИВЕРСИТЕТИНИН Ф9ХРИ ДОКТОРУ «АзэрбаЗчан чумЬуриЗЗэги» китабы, «АзэрбаЗчан ше’р антолокиЗасы», халг шаири Нэби Хэорн, Рэфиг Зэка Хэн-дан Ьаггында мо-нографиЗа* лар... Бу эсэрлэр. Ьабелэ АзэрбаЗчан—Туркизэ эдэби элагэлэри Ьаггында бир чох мэгалэ Ирфан Нэсрэддиног-лу Унвэрин гэ л эм и нин мэЬ-сулудур. Он илдир ки, Ирфан бэ] АзэрбаЗчан—Турки-Зэ эдэби элагэлэрини тэдгиг едир, бу элагзлэрин мвЬкэм-лэимэсиндэ вэ даЬа да инкишаф етдирилмэсиндэ мус- тэсна рол оЗнаЗыр. О, Азэр баЗчан эдэбиЗЗаты Ьаггында ТуркиЗэ мэтбуатында дэрч олунап чохлу мэгалании му- эллифиднр. АзэрбаЗчан ТуркиЗэ эдэби элагэлоринин инкишаф ын да хидмэглэринэ керэ М. 9 Рэ-сулзадэ адына БДУ ел ми шурасынын гарары илэ Ирфан Нэсрэддиноглу Унвэр университетин фэхри док тору адына лаЗиг керулмуш ДУр. Дуиэн БДУ-нун фэхри доктору ну н диплому турь гонага тэгдим едилмишдир. >)с Ирфан бэЗ бу аны Ьеч вахт унутмаЗачаг. Фото Р. Салманову иду р. Аэ»рба)маи Республикам Халг ТаНсияи Нааирли|и 11 немрэли техники пешэ мектеви Азарба|ианхусуситмкинтигурашдырма Еирли|и ила бирликда 1991—1992-ии даре или учун ашагыдакы ихтисаслар узра ШАКИРД ГЭБУЛУ ГЛАН ЕДИР: НАТАМАМ ОРТА ТЭЬСИЛ БАЗАСЫИДА (9-чу синфи битмраилар) 1. Електрик-газ га|нагчысы. 2. Таиакачи-газ га|нагчысы. 3. Саиитари)а чилиикари-газ га|иагчысы. 4. Автомобил та'мири чилиикари. 11-чи СИНФИ БИТИРЭНЛЭР ВЭ ЬЭРБИ ГУЛЛУГДАН БУРАХЫЛАНЛАР УЧУН: 1. Електрик-газ га|иагчысы. 2. Лол тикиити машынларыиыи аа иаглиЦат ва-ситаларинии та'мири чилиикари. 3. Елактрик галдырычылары (лифтлари гураш-дыран) чилинкар. Совет Ордусу сыраяарындан бурахыланлар а|-^а 125 манатадак тагауд алырлар. Мактабэ Бакы шаЬаринда паспорт rejAHjjarbiH-да оланлар габул едилирлар. 9-чу синфа габул олу* нанлар пеша ила бирликде орта таНсил да алырлар. Кумдэ бир дафа пулсуз ¡емак варилир. Онлара мс-теЬсалат та'лими замены газаичын 50 фаиэи ее пулсуз палтар варилир. 9-чу синифдан габул олунан-лар уцУн теЬсил муддати 3 илдир. 11-чи сиифи битиренлар ва Ьарби гуллугдан бурахыланлар учун 7,5 ва ja 10 ajAbip. ТаЬсил муддати фасиласиз иш стажы cajwmbip. Мактаби гуртаранлара ихтисас дарачасм ва диплом варилир. Онлар Азарба]чаихусуситикинти-гурашдырма Бирли)‘инин идараларинда ишла та'* мин олунурлар. Мактаба дахил олмаг учун ашагыдакы сеиед-лари тагдим атмак лазымдыр: 1. ТаЬсил Ьаггында санад. 2. Ьарби билет. 3. JaujajbiLU jepHHAeH apajbiui. 4. Тибб ара{ышы. 5. 6 адад фотошакил. 6. Паспорт. 7. Эриза. Мектабми уиваиы: Бакы, Леонов кучеси, 1 (мат-роиун «Аврора» ciaHCHjacbiHbiH {анында). Талафоилар: 21-76-55, 21-69-92. «СЕКАЬ 1АНГЫСЫ» Бу, республиканын эмэк-дар инчэсэнэт хадими, театр-шуяас-журналист ИлЬам Рэ* Ьимлинин онунчу китабынын адыдыр. Онун сэЬнэмизин усталары ИсмаЗыл Дагыстан-лыдан, Агасадыг КэраЗбэЗли-дэн, СэЗавуш Асландан, ка-ман устасы Ьабил ЭлиЗевдэн, тэбиэт нэгмэкары Сэггтар БэЬлулзадэдэн Заздыгы ки-таблар, драматуркиЗа вэ театр проблемлэриндэн бэЬс едэн эсэрлэри охучулар тэ-рэфиндэн марагла гаршыла-ныб. «СекаЬ Зангысы» («Ишыг» нэшриЗЗаты, 1991-чи ил) ха-нэндэ вэ опера актЗору, республиканын халг артисти Ариф БабаЗевин ЬэЗат вэ За-радычылыгына Ьэср олун-мушдур. ИлЬам РэЬимли ма-раглы. квзлэнилмэз форма вэ усЛУбларла тэЬкиЗэлзрэ эсасланараг Ьэм ханэндэнин сэнэткарлыг кеЗфиЗЗэтлэрипи, Ьэм . дэ инсанн тэрэфлэрини Ьэссасльпла. ширин диллэ ачыб кестэрир. Кэлэчэк иланларындан евз ачараг ИлЬам РэЬимли де-мишдир. — Ьэр Зени китаб охучу-ларла Зени диалог — имта-Ьандыр. Диалог мэним учун билаваситэ завгунэ инанды-гым адамларла свЬбэтдэ, Ьэм дэ танымадыгым охучуларын китабларымла баглы квндэр-диклэри мэктубларда кэлэчэк ишлэрим учун бир не» ]ол ачыр. Ьазырда «Кэич-лик» нэшриЗЗатында «Сэнэт-дэ кечэн вмурлэр» китабым чапа Ьавырланыр. Бу китаб да сэЬнэмизин беш керкэмли хадими Ьаггында моно-графиЗалар топланмышдыр. «Лазычы» нэшрнЗЗатына иеэ «Ду«3анын овсары» тэнгиди. «эзэри, публисист мэгалэлэр топлусуну тэгдим етмишэм. Милли театрла баглы сал-намэ-монографиЗа узэриндэ ишлэЗирэм. Бу китабда те-атрымызын отуз иллик репертуар сиЗасэти, милли сэ-нэтин кечдиЗи ¿олун поетик хусусиЗЗэтлэри, эн керкэмли режиссорларын Зарадычылыг истигамэтлэринин маЬиЗЗэти, Ьэм дэ аЗры-аЗры апарычы актЗорларын фэрдн сэнэткар-лары. нэоэрн кестэричилэри Т" Ч“<ИшР ЭЛШЕВ. Азврннформуя иухбврн. Редактор Т. Т. РУСТЭМОВ. Тагы)ев театры {енидэн тикилир t Ьэмнн шэнбэ сэЬэрн онун овгаты пне иди    ” не Ьсун иди кн, тнкинтн меЗданчасына бетон #£9ТИР^“РД”‘ лпп лемэли нэзэрдэ тутулан ншлэрин чэдвэли позулур, 1Д’л^рТэ «nnSa бош да)аныр. ¿онрадан вз^туя е ти-рвф егдиЗи кимн, экэр эввалчэдэн данышыгымыз олма саЗды Зэгнн »и, бу мусаЬнбэ дэ баш тутмаЗачнгды. 1Д Ь9М0вЬвЭТ™ Сски Двмвт ЖГыГыГрзК Ьэр взукун сосиал чЬэмиЛэтли бнр 40Xl°ej!”Ì^H илэ 0На миннэтдардыр. Инди нсэ ¡будур. >ГагыЗев теа ры. — Билирсиниз, бизим гар-шымызда чох мурэккэб »э-зифз дурур. Бакылыларын нечэ-нечэ нэсиллэонннн cefi имли театры кормеja адзт етдиклэри бу Зердэ ;^аЬирэн ТагыЗевин театрыны хатыр-ладан. дахилэн нсэ бу кунун бутун тэлЕблэринэ чаваб верой. артистлэр ^ун Ьэп бир раЬатлыгы олан, эн jeHMi техника илэ тэчЬиз едилэн, му-гсир дизаЗнын сон наилнЗЗзт-лери эсасында тертиб олунан HHTepjepa малик надир бина тикмэк лазымдыр. — ЗэЬмэт олмаса, онна барэдэ бнр гэдэр этрафлы данышын. — Девлэт Театр вэ Та маша Муесеисэлэрими! JlajH-Ьолешдирмэ Институтуну те Mie и л едэн кенч ме’мар ЭЬ-мэд ИзмаЗылову» вердиЗи лаЗиЬэЗэ Есасэн театр харичи керунушдэн вахтилэ ТагыЗевин тикдирдиЗи гэдим бина]а охшаЗачаг, ахы, ceh-бэт |ени тн'кинтидэн деЗил, кэЬнэ театрьгн бэрпасындан Йс Бинанын тикинтисиндэ. Фото а. Мэммэдонундур. К едир. Эввэлки ними бурада да Нефтчилор вэ АзэрбаЗчан проспект л эринэ, Ьабелэ инди Ьачьт Зе1налабдин ТагыЗевин адыны дашыЗ-ан кучэЗэ ^а-хан еслинде уч фасад ола-чагдыр. Тики линии    д ахи ли гурулушу иеэ белэдир: уч Зарусу, ложалары олан 700 1'ерлик тамаша салону, бир нечэ мэшг салону, актЗорлар у,чун кеЗинмз вэ грим отат-лары. истираЬэт учун отат-лар. Тамаша салонунда крес-лолар елэ Зерлэшдирилзчэк дир ки, сэЬнэни бутун негтэ лердэн Захшы кермэк мумкун олсун. Бунун л а белз, ишин кедишиндз л.'а’ЗиЬэЗэ бэзи/ дэЗишикликлэр едилир вэ бу сзбэДдэн дэ бурада баш верзи бутун »шлэри Ьэр Ьалда истэр сифаришчи олан республика Мэдэни^эт На-зирлиЗинин, подратчы тзш »хилатын — Бакы Баш Ти кинти Идарэсинин, истэреэ дэ шзЬэрин. 26 Бакы комис сэры раЗону рэЬбэрлэриннн, ичтимаиЗЗэтин иумаЗэндэлэ-ринин коллектив зарадычылыг мэЬсулу адландырмаг дузкун олар. — Тикинтндэ ишлэрнн сур’этиндэн разысынызмы? — Ачыг десэк, сур’зт ме-ним кезлэдиЗим; «ими деЗил-дир. Уч аЗ зрзиндэ хеЗли иш «врулмэсинз бахмаЗараг, мэним езумун тэртиб етдиЗим чэдвэл кестэрир «и, бир гэдэр кери галырьтг. Элбэттэ, бунун бир чох обЗектив сэ-бзблэри. вар, мэн Ьсгигэтэн халг тикинтисинэ чеврилэн бу тикинтиЗэ ортагларын диг-гетсизлиЗиндэн шикаЗэтла-пэ билмэрэм. Эксинэ, бир чох муэесисэлэр бизи ти кинти материаллары вэ лазыми техника илэ тэ’мин етмэк учун эн элверишли режим Заратмышлар. Бу иш© хусуси ч а н ыЗ анан л ыг л а Занашан фэЬлэлэрэ дэ миинэтдарам. •Тэчрубэли иш ичрачысы Ни-чат Садыговун ЗУ«сэк пешэ-карлыгыиы да геЗд етмэк ис-тэЗирэм. Ьамымыэ баша ду-шурук ки, зерлэр боЗу халга хидмзт етмэли олан театр •тикмэлиЗик. Зэннимчз, бу, АзэрбаЗчан халгынын шэ-рзфли оглу Ьэчы ЗеЗналаб-дин ТагыЗевэ эи Залшы хати-рэ олачагдыр. СвЬбэти Зазды: К. РЗА1ЕВА, Азэрннформун мухбирн. Азэрба|чан Республикасы Халг ТаНсмлм Назмрли|н 1 НвМРЭЛИ ТЕХНИКИ ПЕШЭ МЭКТЭБИ ва Азэрнефт ИстаНсалат Бнрли|м 9991—1992-чи даре или учуй ШАКИРД ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР. ТЭЬСИЛ МУДДЭТИ 3 ИЛ ОЛАН ГРУПЛАРА Б-чи СИНФИ БИТИРМИШ ОРЛАНЛАР ВЭ ГЫЗЛАР АША-ЯЫДАКЫ ПЕШЭЛЭР УЗРЭ ГЭБУЛ ОЛУНУРЛАР: — радиоапаратлар гурашдырычысы; — алактрик-гаэ га|иагчысы. Зухарыда кастарилаи ихтисаслар узра групла- ра Бакы шаЬаринда даими паспорт га^иЦатында слан канчлор габул едилирлар.    гвип„.в. ТЭЬСИЛ МУДДЭТИ 10 ВЭ 6 AJ ОЛАН Ю-чу СИНФИ БИТИРМИШ ВЭ ОРДУ СЫРАЛАРЫН-ДАН БУРАХЫЛАН КЭНЧЛЭР АШАРЫДАКЫ ПЕ-ШЭЛЭР УЗРЭ ГЭБУЛ ОЛУНУРЛАР: — истисмар ва кашфи)|ат гаэма гу|уларыиыи газмачы камакчиси; — гу)уларын асаслы та'ммри узра газмачы на* макчиси; — гу)уларын |аралты та'мирм узра оператор иамакчиси; — електрик-газ га|нагчысы; — галдырычы механизм машииисти. Бутун ихтисаслар узра таЬсил алан шакирдлере 80 манат тагауд верилир. Шакирдлар истеЬсалат тачрубаси замены га- занчын 50 фаизини алырлар. Мактаба республикамыэыи р^оиларыидаи келен, елэче да Бакы шаЬаринда даими паспорт га|-ди|)атында олан кенчлер габул едилирлар. Епти)а-чы оланлара охудуглары муддат арзинда |атагха-нада ]ер верилир ва онлар паспорт га|дилатыиа алынырлар. Республикамызыи ра|онларыидан калан канчлар мактаби битирдикдаи соира Азарнефт ИстеЬсалат Бирли)инин неэдинде олан во республиканын ра|онларында |ерлашен иефт сена)еси муес-сисалеринде ишла та'мин олунурлар. Мактабда таЬсил муддати умуми иш стажы са^шыр.    - Мактаби «а'ла» ва «¡ахшы» гизматларла оити-ранлар Ьамин ил али ва орта ихтисас мектеблери-на (куидуз) кузаштли шартларла габул ояуммаг Ьугугуна маликдирлар. Дарслар Азерба)чан ва рус диллеринде качм Р Мактаба дахил олмаг учуй аиэгыдакы сеиедяар тагдим олунур: — директорун адына еризе; — таЬсил Ьаггында санад (если); — паспорт ва |ахуд ¡аш кагызы; — Ьарби билет ва ¡ахуд Ьарби ге)ди|)ат варо- гаси; — jawajbim ¡ериндан ар«|ыш; — 086/У немрали формада тибб ара|ышы; — 3X4 см. елчуде 4 адад фотошакил. ТаЬсил муддати 6 aj олаи пеша лар узра дарслар груплар комплектлешдирилдикден соира Ьеш- ланыр.    ^    т    i Уиван: Бакы-42, Сурахаиы гесабаси, 5-чи ме - А Телефонлар:    20-14-84,    20-24-77,    20-25-77, 20 Мактаба метроиун «93Hi6ejpa» t CTancnjacbüf-дан 84 иомрали, «Нафтчилар» стаиси|асыидаи исо 231, 149 немрали автобусяаряа калмак олар. Азорвфам Республикасы Халг ТеЬсили Назирли|и ЧЭФЭР БАБАЗЕВ АДЫНА 2 NC-ли ТЕХНИКИ ПЕШЭ МЭКТЭБИ ШАКИРД ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: Натамам орта таЬсил асасыида (таЬсил муддати 2 ил|. Фото|ыгым ва машынла jbifbiM узра оператор, ал ила |ыран мураттиб. Ьуидур аа офсет чал чапчысы. Чилдчи, китаб дестеле)ен машынын машииисти. Полиграфов аваданлыгларынын сазла]ычысы. Та лата jn ва чохалдычы апаратларда ишлама|и бачармагла катиба-макиначы. Орта таЬсил асасыида (таЬсил муддати 10 а)) Чилдчи, китаб дастала]ан машынын машииисти. Сатиртакаи машынла ¿ытан мураттиб (ал ила jbifBH мураттиб). Ьуидур ва офсет чап чапчысы. Катибе-макииачы. TejpH-epsar маллары сатычысы (китаб сатычы-сы). ТеЬсил муддети 2 ил олаи, натамам орта тепсил асасыида гебул олунан шакирдлер ихтисасла jana-шы там орте теЬсил да алырлар. Шакирдлере а)‘да 40 манат тагауд, истеЬсалат та'лими замены газан-чын 50 фаизи верилир. ТеЬсил муддетииде шакирд-лер куиде бир дефе пулсуз Земекла, кв|имла те'-мии олунур, cahap ва ахшам ]вмакларинин авазииа исе пул варилир. Орта таЬсил асасыида габул олунан шакирдле-pa ajAa 80 манат тагауд верилир. Мектеби е’лачы диплому иле битиренлер орта мектеби медалла битмренлерле ejnn hyryra маликдирлер. ТеЬсил муддати умуми ва фасиласиз иш стажы cajbMbip. Мактаба Бакы шаЬаринда даими rejAMjjaTM оланлар габул едилирлар. Pajon ге|диЦаты оланлар мактаба кандеришле гебул олунур ве ишла те'мин олунмаг учуй каидериш вереи муассисе ва ташки- лата каидарилир. ДАХИЛ ОЛМАГ ИСТЭ1ЭНЛЭР АШАГЫДАКЫ СЭНЭДЛЭРИ ТЭГДИМ ЕТМЭЛИДИРЛЭР: МудириНатии адына ариза. Мактаби битирмак Ьаггында аттестат аа ja ше-Ьадатиама (если). 1аша|ыш {ериидеи apajkiiM. Тибби аре|ыш (форма № 086/У). 3X4 см. елчуде 4 едед фотошекил. Паспорт, Ьерби билет ае ¡аш кагызы. Мектебин уиваиы: Бакы шеЬери-370033, Мон-тии гесебеси, Москва проспекти, 81. Телефонлар: 67-72-87; 66-56-40;    66-52-86    (гебул    комиссуясь:). Мектебе 1, 4, 26, 27, 68, 84, 119, 106, 125, 139 ном-рели автобусларле; 12, 10 немрали троллОбуслар-ла; 5, 6 намрели трамва^арла аа метро ила Н. Нариманов стаиси|асыиа ними калмак олар. МудириН*’* АЗЭРБАЗЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛГ ТЭЬСИЛИ НАЗИРЛИЗИ 112 НОШ’ЭЛИ ТЕХНИКИ ПЕШЭ МЭКТЭБИ 1991—1991-чи даре илк учуй ашагыдакы ихтисаслар узра ШАКИРД ГЭБУЛУ Е'ЛАН ЕДИР: • а|лыг курс лар (11-аи сиифи битиреияер учуй): 1. МалиорасОа ишлери узра механизатор (ма-шынчы-акскаваторчу, машыичы-булдозерчи). 2. Насос гуртуларыиыи машииисти (та'^ирчи чилинкар, ryjy елактрик гургуларыиыи моит|ору). 3. Загыш jarдыраи гургуларыи машииисти (1-чу деречели машыичы-тракторчу). Зухарыда кастерилаи ихтисас л ара габул база муессисесииин (Азерба^чаи Республикасы Малио-pacHja ае Су Тесерруфаты Нааирли|и) маидариши ила апарылыр аа шакирдлере 136 меиет тегеуд верилир. Бириллик иурслар (11-аи сиифи битиреияер учуй): 1. МелиорасОа ишлери узра махеииеетор (ма-шыичы-екскаветорчу, мешыичы-булдоеерчи). 2. Кейд тесерруфаты машынларыиыи, траиеар-ларыи ва автомобиляарии та'мирчи чилиикари. 3. Демирчи-мискер. 4. Елактрик ва гае га)иагчыеы. 5. МуЬасибат учоту. 6. Макиначы-катибе (¡алиыа гыалар учуй, таЬсил муддати 8 ajAbip). Бириллик курслар узра тагауд 80 макет дыр. Училлик иурслар (9-чу сиифи битираилар учуй): * 1. Елактрик аа газ га{иагчысы. 2. Канд тесерруфаты машынларыиыи, трактор-ларыи ве еатомобиллерии та'мирчи чилиикари. 8-чи сиииф Ьечмииде таЬсил алеилер куиде 3 дефе пулсуз ¡емекле, илдэ бир дефе ке)имле ае hep aj 40 манат меблегииде тегаудле те'мин олу- нурлар.    . Мектебе Бакыда ве рд2оиларда ¡аша|еи, 30 je-шыиадек кеичлер гебул олунур. JaTarxanaja еЬти|ачы оланлара jep верилир. ТеЬсил муддети умуми иш стажыиа дахил олунур. Мектеби ферт леи#" диплому иле битирен ме-з у ил ара али ае орта «хтисас мектеблериае гебуа замены устуилук верилир. Мектебе дахил олмаг учуй ашагыдакы саиедг лери тегдим атмек лазымдыр: 1. Директорун адына ериее. 2. Орта таЬсил Ьаггында аттестат, |#худ иата-мам таЬсил Ьаггында шаЬадатмама (если). 3. Паспорт аа Нарви билет. 4. Jauiajwui ¡ариидвн ара|ыш. 5. Саяламлыг Ьаггында ара}ыш 6. 3X4 см. елчуде 4 адад фотошамия. Мактабии ушате 370045, Бакы, Бина гесебеси. Мектебе метроиун «9амаба)оа» етанем]аеынден 141 немрали аатобусла еа елактрик татары ила Д1РЖТОМУГ. Гадапп||апып уиваиы: 370151, БАКЫ ШЭЬЭРИ, КИРОВ ПРОСПЕКТИ, 1*. МЭ’ЛУМАТ УЧУН ТЕЛЕФОНЛАР: Та'сисчи: Ааарбфаи КП МК. Учредителе: ЦК КП АэарваДджаиа Невбетчн редактор: Е. ГЭДИРОВ. Чала имэаланмалыдыр: 33.00. Инзаланмышдыр: 34.00. Кваым oaoi 1 Ч 1 394 ( в 7 а а 10 11 13 13 14 Бакы «Ааарва]чак» вэшряДатыяьп ивтбаме. ;